Postup : 2009/0058(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0066/2009

Predkladané texty :

A7-0066/2009

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0378

SPRÁVA     ***I
PDF 216kWORD 250k
13. novembra 2009
PE 428.290v02-00 A7-0066/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability

(KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Franziska Katharina Brantner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability

(KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0195),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 179 ods. 1 a 181 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0042/2009),

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2008 v prípade C-91/05 Komisia v Rada, ktorým sa ruší rozhodnutie Rady 2004/833/SZBP z 2. decembra 2004, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2002/589/SZBP ohľadom príspevku Európskej únie ECOWAS v rámci moratória na ručné zbrane a ľahké zbrane,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0066/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1717/2006

Článok 4 – bod 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 4 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

(2) V článku 4 ods. 1 sa prvý pododsek písmena a) nahrádza takto:

„a) posilnenie kapacity orgánov presadzovania práva a justičných a civilných orgánov zapojených do boja proti terorizmu a organizovanému zločinu vrátane nezákonného obchodovania s ľuďmi, drogami, strelnými zbraňami, ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami a s výbušnými materiálmi, ako aj do účinnej kontroly nezákonného obchodu a tranzitu.“

„a) posilnenie kapacity orgánov presadzovania práva a justičných a civilných orgánov zapojených do boja proti terorizmu a organizovanému zločinu vrátane nezákonného obchodovania s ľuďmi, drogami, strelnými zbraňami, ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami a s výbušnými materiálmi, ako aj do účinnej kontroly nezákonného obchodu a tranzitu.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh má technický charakter a má za cieľ doplniť formuláciu, ktorá v návrhu chýba. Komisia chcela zmeniť len znenie 1. pododseku (zo štyroch).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1717/2006

Článok 4 – bod 3 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 4 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ ba) rozvoj a organizácia občianskej spoločnosti a jej účasti na politickom procese vrátane opatrení na posilnenie úlohy žien v týchto procesoch a opatrení na podporu nezávislých, pluralitných a profesionálnych médií.”

Odôvodnenie

Občianskej spoločnosti by sa mala poskytovať podpora nielen v krízových situáciách, ako uvádza pôvodný nástroj stability, ale aj dlhodobo, v kontexte stabilných podmienok spolupráce v oblasti budovania kapacít pred krízou a po jej skončení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1717/2006

Článok 4 – bod 3 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) V článku 4 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Opatrenia podľa tohto bodu možno v prípade potreby vykonávať prostredníctvom Partnerstva EÚ na budovanie mieru.”

Odôvodnenie

Nástroj stability by mal poukázať na Partnerstvo EÚ na budovanie mieru, ktoré už Komisia zriadila v oblasti budovania kapacít pred krízou a po jej skončení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1717/2006

Článok 24 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) najviac 5 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 3.“

c) najviac 10 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 3, ak je zvýšenie v súlade so súčasnou revíziou partnerstva EÚ na budovanie mieru a vnútornými zdrojmi. .

Odôvodnenie

Napriek skutočnosti, že EÚ má v oblasti budovania mieru a riešenia konfliktov osobitné skúsenosti, ktoré predstavujú komparatívnu výhodu, investície do tejto oblasti sú stále nedostatočné. Výbor pre rozvoj navrhuje zvýšiť percentuálny podiel, ktorý zodpovedá budovaniu kapacít pred krízou a po jej skončení, z 5 % na 10 %.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Názory na zmenu a doplnenie nariadenia

Výbor pre zahraničné veci (AFET) víta návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability KOM(2009)0195, ako súčasť širšej kontroly vonkajšej finančnej pomoci EÚ.

Výbor AFET v prvom rade súhlasí s tým, že je potrebné prehodnotiť článok 3 ods. 2 písm. i) a článok 4 ods. 1 písm. a) pôvodného nariadenia s cieľom zosúladiť ich s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z 20. mája 2008, v ktorom sa ustanovilo, že Spoločenstvo môže v rámci svojej rozvojovej politiky prijať opatrenia proti šíreniu ručných zbraní a ľahkých zbraní. Okrem toho, spravodajkyňa vyzýva v mene Rady predsedníctvo, aby spoločne s Komisiou a Parlamentom pripravilo Vyhlásenie o európskom konsenze na podporu akcie EÚ v oblasti moratória na ručné zbrane a ľahké zbrane, v ktorom budú zohľadnené príslušné právomoci jednotlivých inštitúcií.

Výbor AFET je ďalej názoru, že navrhované zvýšenie maximálnej finančnej sumy zo 7 na 10 % určenej na vykonávanie opatrení podľa článku 4 ods. 1 pôvodného nariadenia musí sprevádzať jasnejšia stratégia Komisie (vrátane deľby práce medzi Komisiou a Radou v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v prípade ECOWAS) a informovanie Európskeho parlamentu o využití vyhradených prostriedkov a obsahu plánovaných projektov.

Po tretie, výbor AFET vyjadruje súhlas so sprístupnením verejných súťaží a udeľovania zákaziek podľa článku 4 ods. 3 uchádzačom z celého sveta.

Dodatočné aspekty, ktorých sa návrh Komisie nedotýka, sú spomenuté v návrhu správy. V návrhu sa uvádza, aby v súlade s článkom 4 pôvodného nariadenia bola občianska spoločnosť výslovne zahrnutá ako prijímateľ dlhodobej podpory v kontexte stabilných podmienok spolupráce v oblasti budovania kapacít pred krízou a po jej skončení.

V nariadení by okrem toho mala byť uvedená zmienka o Partnerstve EÚ na budovanie mieru, ktoré už Komisia zriadila.

Nakoniec Výbor pre rozvoj súhlasí so zvýšením percentuálneho podielu, ktorý zodpovedá budovaniu kapacít pred krízou a po jej skončení, z 5 % na 10 %.

2. Stanovisko k informovaniu Európskeho parlamentu a jeho prístupu k informáciám

Vhodnou príležitosťou na preskúmanie prístupu Európskeho parlamentu k informáciám predstavuje návrh na zmenu a doplnenie pôvodného nariadenia, ako aj výročná správa Komisie o uplatňovaní nástroja stability v roku 2008 a jej strednodobý prieskum finančných nástrojov pre vonkajšie činnosti.

V tejto súvislosti vyslovuje spravodajkyňa Komisii pochvalu za skvalitnenie výročných správ podľa článku 23 pôvodného nariadenia, najmä za zahrnutie charakteristík projektov.

Informovanie o podstate opatrení zameraných na poskytovanie pomoci v kontexte stabilných podmienok podľa článku 4 bolo však v období rokov 2006 – 2009 nedostatočné. Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby zlepšila poskytovanie takýchto informácií Európskemu parlamentu, najmä čo sa týka návrhu, rozvoja, plnenia a hodnotenia projektov.

Hoci Európsky parlament dostáva od Komisie informácie o prijatých opatreniach výnimočnej pomoci (článok 6), ktoré sú zamerané na reakciu na krízové situácie (článok 3), chýba mu širšie a analytické spravodajstvo, o ktorom sa hovorí v článku 6 ods. 6 pôvodného nariadenia.

Spravodajkyňa sa preto snaží dosiahnuť, aby Komisia ubezpečila Európsky parlament o tom, že dodrží svoje vyhlásenie o nástroji stability na rok 2006 v otázke včasného prístupu k informáciám o prijatých opatreniach výnimočnej pomoci podľa článku 3 a že opatrenia prijaté podľa článku 4 ods. 1 v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu budú v súlade s medzinárodne zakotvenými ľudskými právami a humanitárnym právom.

Spravodajkyňa by chcela Komisii pripomenúť, že Európsky parlament má podľa komitológie uvedenej v článku 22 pôvodného nariadenia právo dostávať informácie.

Od Komisii a Rady sa navyše očakáva, že budú raz mesačne sprostredkúvať informácie Politického a bezpečnostného výboru aj Európskemu parlamentu. Takéto zlepšenie by bolo v súlade s vyhlásením o väčšej transparentnosti, ktoré vydalo terajšie švédske predsedníctvo Rady EÚ.

3. Stanovisko k budovaniu kapacít pred krízou a po jej skončení

Spravodajkyňa je presvedčená, že Komisia by mala zlepšiť svoje strategické plánovanie a zvýšiť vyplácanie prostriedkov, ktoré sú k dispozícií pre existujúce partnerstvo na budovanie mieru podľa článku 4 ods. 3. Finančná podpora by sa mala rovnomerne zameriavať na menšie a stredné, ako aj na veľké projekty. Komisia by mohla zreorganizovať svojich administratívnych pracovníkov tak, aby umožnila riadne využívanie rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na opatrenia podľa tohto článku.

4. Stanovisko k sume, ktorá je k dispozícii na vykonávanie nástroja stability

Finančný balík na vykonávanie nástroja stability (článok 24) na obdobie rokov 2007 až 2013 tvorí 2 062 miliárd EUR.

Táto suma sa však v dôsledku presunu prostriedkov z nástroja stability do potravinového nástroja v období 2010 – 2013 znížila o 240 miliónov EUR.

S cieľom zabezpečiť, aby Európska únia mala k dispozícii plnú sumu dostupných finančných prostriedkov podľa okruhu 4 ročného rozpočtu na plnenie svojej úlohy na medzinárodnom poli tak, ako očakávajú občania Európy, ,spravodajkyňa dôrazne žiada Komisiu, aby predložila plán na obnovu pôvodnej čiastky stanovenej v nariadení.

Spravodajkyňa pripomína Komisii záväzky, ktoré Spoločenstvo prijalo v nástroji stability, konkrétne podporu stabilných podmienok pre ľudský a hospodársky rozvoj a podporu ľudských práv, demokracie a základných slobôd ako primárne ciele vonkajšej činnosti Európskej únie. V tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby predložila plán mobilizácie finančných prostriedkov pre akékoľvek nástroje alebo mechanizmy vonkajšej núdzovej pomoci, ktoré sa vytvoria mimo nástroja stability, a to takým spôsobom, ktorý by zabránil čerpaniu prostriedkov určených na nástroj stability.

Nakoniec sa od Komisie žiada, aby v blízkej budúcnosti zvýšila nízke úrovne vyplácania rozpočtových prostriedkov a toto zvýšenie podoprela strategickou víziou zameranou na využívanie prostriedkov.

5. Stanovisko k mediačným schopnostiam EÚ

Na to, aby EÚ mohla účinne konať v oblasti civilného predchádzania konfliktov, nutne potrebuje profesionálny nástroj mediácie s podobnými funkciami, aké plní oddelenie mediačnej podpory (OMP) na odbore OSN pre politické záležitosti (OPZ). OMP zabezpečuje technickú, finančnú a logistickú podporu mierovým misiám. Posilňuje mediačné schopnosti regionálnych a subregionálnych organizácií a inštitucionalizuje riadenie poznatkov o konfliktoch. OMP má k dispozícii podporný pohotovostný tím zložený z odborníkov na mediáciu, ktorí sa špecializujú na justíciu v prechodnom období, ústavné záležitosti a deľbu právomocí a majetku.

Články 3 a 4 pôvodného nariadenia poskytujú solídny právny základ na vytvorenie trvalého nástroja mediačnej podpory pod záštitou EÚ.

V súčasnosti chýba tak Komisii, ako aj Rade zdroj odborníkov na mediáciu v krízových situáciách. Neexistuje ani logistická ani odborná podpora mediátorov z EÚ a mediátorov z organizácií s podporou EÚ. V dôsledku toho chýba v odbornom vzdelávaní mediátorov z EÚ a mediátorov z organizácií s podporou EÚ systematická analýza skúseností z oblasti mediácie. Okrem toho je potrebné vypracovať usmernenia pre mediáciu EÚ v situáciách politických kríz a násilných konfliktov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že treba zvýšiť počet pracovníkov v oblasti plánovania, najmä vzhľadom na vytvorenie služby pre vonkajšiu činnosť. Spravodajkyňa považuje za nesmierne dôležité dozvedieť sa viac o stanovisku Komisie k zahrnutiu riadiacich povinností týkajúcich sa nástroja stability.

6. Stanovisko k strategickému plánovaniu Komisie

Spravodajkyňa je názoru, že Komisia by mala zlepšiť strategické plánovanie, čo sa týka plnenia nástroja stability. Konkrétne by mala predložiť podrobnosti o orgánoch, ktoré vybrala na vykonávanie nástroja stability a uviesť dôvody, prečo sa rozhodla práve pre ne.

Komisia musí taktiež načrtnúť svoju stratégiu voči OSN a voči svojim agentúram. Spravodajkyňa by sa rada dozvedela, aké kroky plánuje Komisia prijať na posilnenie tejto spolupráce.

Okrem toho naďalej nie je jasné, ako chce Komisia zorganizovať systém hodnotenia získaných skúseností.. Existuje aj strategický plán v otázke partnerstiev?

Spravodajkyňa vyzýva tiež k väčšej koherencii s mechanizmami financovania, ktoré nespadajú pod nástroj stability, najmä s EIDHR (Európskou iniciatívou za demokraciu a ľudské práva), tematickými programami a rozvojovými fondmi.

Na záver si spravodajkyňa dovoľuje Komisiu požiadať, aby bližšie objasnila proces stanovovania priorít pri výbere situácií a projektov spadajúcich do nástroja stability. Aké sú výberové kritériá Komisie? Pýta sa napríklad, či sú tieto rozhodnutia politické, alebo je dôležitejšia viditeľnosť či koordinácia sponzorov?


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (11.11.2009)

pre Výbor pre zahraničné veci

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability

(KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

Spravodajkyňa: Eva Joly

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zavedením nástroja stability sa posilnil potenciál EÚ reagovať na krízové situácie alebo vznikajúce krízy. Cieľom nástroja stability je riešiť tieto situácie a súčasne zohľadňovať horizontálne a geografické ciele a priority EÚ, pričom tieto opatrenia musia byť v súlade s geografickými politikami Spoločenstva a ich cieľmi a nástrojmi. V prípade rozvoja musia byť tieto ciele v súlade s konečným cieľom, ktorým je boj proti chudobe a jej príčinám.

Existuje všeobecná zhoda v tom, že rozvoj nemôže nastať v prostredí, ktoré nie je bezpečné. Existuje však citlivá medzinárodná dohoda, ktorá sa týka opatrení v oblasti bezpečnosti a ktorú je možné považovať za súčasť rozvojovej politiky: jedna zo zásad, ktoré stanovil Výbor pre rozvojovú pomoc OECD, ustanovuje, že činnosti vo vojenskej oblasti sú vylúčené z definície oficiálnej rozvojovej pomoci (ORP).

Opatrenia zamerané proti nezákonnému používaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní (RZĽZ) a prístupu k nim boli pôvodne vylúčené z rozsahu pôsobnosti nástroja stability, keďže táto otázka bola v tom čase predmetom žaloby pred Európskym súdnym dvorom. Súdny dvor rozhodol, že ... na to, aby opatrenie patrilo do rozvojovej politiky Spoločenstva, musí prispieť k sledovaniu cieľov uvedenej politiky v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čím sa zabezpečí súlad medzi rozvojovou politikou na úrovni Spoločenstva a definíciou ORP podľa OECD/DAC.

Zámerom návrhu Komisie, ktorý je súčasťou strednodobého preskúmania nástrojov vonkajšej činnosti, je reagovať na výsledok konania v tejto veci prostredníctvom začlenenia opatrení proti nezákonnému používaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a prístupu k nim do pôsobnosti nástroja stability. Tento nástroj má dvojitý právny základ, ktorý tvoria článok 179 Zmluvy o ES (rozvojová spolupráca) a článok 181a Zmluvy o ES (hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami). Všetky opatrenia týkajúce sa ručných zbraní a ľahkých zbraní, ktoré nepatria do rámca rozvojovej spolupráce, môžu byť preto vykonávané podľa článku 181a.

S ohľadom na uvedené dôvody nemá Výbor pre rozvoj žiadne námietky proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom týkajúcim sa konania vo veci ručných zbraní a ľahkých zbraní, ktoré sú uvedené v návrhu.

V posledných rokoch je stále jasnejšie, že pri úspešnom stabilizačnom procese zohrávajú kľúčovú úlohu civilné zložky budovania mieru a riešenia konfliktov. Napriek skutočnosti, že EÚ má v tejto oblasti osobitné skúsenosti, ktoré predstavujú komparatívnu výhodu, investície do tejto oblasti sú stále nedostatočné. Výbor pre rozvoj preto navrhuje zmeniť a doplniť článok 24 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability, tak, aby sa percentuálny podiel, ktorý zodpovedá budovaniu kapacít pred krízou a po jej skončení, zvýšil z 5 % na 10 %.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1717/2006

Článok 24 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) najviac 5 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 3.“

(c) najviac 10 percentuálnych bodov finančného krytia sa vyčlení na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 3.“

Odôvodnenie

Napriek skutočnosti, že EÚ má v oblasti budovania mieru a riešenia konfliktov osobitné skúsenosti, ktoré predstavujú komparatívnu výhodu, investície do tejto oblasti sú stále nedostatočné. Výbor pre rozvoj navrhuje zvýšiť percentuálny podiel, ktorý zodpovedá budovaniu kapacít pred krízou a po jej skončení, z 5 % na 10 %.

POSTUP

Názov

–Nástroj stability

Referenčné čísla

KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD)

Gestorský výbor

AFET

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.7.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Eva Joly

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

 

 

 

Dátum prijatia

10.11.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Åsa Westlund


POSTUP

Názov

Úprava nástroja stability

Referenčné čísla

KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD)

Dátum predloženia v EP

21.4.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.7.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.7.2009

INTA

14.7.2009

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

1.9.2009

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Franziska Katharina Brantner

16.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2009

4.11.2009

10.11.2009

 

Dátum prijatia

10.11.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolaos Chountis, Göran Färm, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, Vittorio Prodi, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Luis Yáñez-Barnuevo García

Dátum predloženia

13.11.2009

Posledná úprava: 3. decembra 2009Právne oznámenie