Procedure : 2009/0809(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0069/2009

Ingediende teksten :

A7-0069/2009

Debatten :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Stemmingen :

PV 24/11/2009 - 4.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


VERSLAG     *
PDF 146kWORD 72k
16 november 2009
PE 430.336v03-00 A7-0069/2009

over het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

(11946/2009 – C7-0107/2009 – 2009/0809(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Jan Philipp Albrecht

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

(11946/2009 – C7-0107/2009 – 2009/0809(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het document van de Raad (11946/2009),

–   gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)(1) ("het Europol-besluit"), en met name op artikel 26, lid 1, onder a),

–   gelet op artikel 39, lid 1, en artikel 34, lid 2, letter c), van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0107/2009),

–   gelet op de artikelen 100 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0069/2009),

1.  verwerpt de tekst van de Raad;

2.  is van mening dat er, ongeacht de brede steun die de Europese Politiedienst (Europol) geniet en gelet op de spoedige inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de gevolgen daarvan in termen van politiële samenwerking, beter niet kan worden getornd aan de regels ter uitvoering van het Europol-besluit totdat deze kunnen worden vastgesteld binnen het nieuwe rechtskader waarin het Verdrag van Lissabon voorziet;

3.  verzoekt de Raad zijn voorstel in te trekken;

4.  verzoekt de Commissie of de Raad ter plenaire vergadering met een verklaring te komen over een zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in te dienen voorstel voor een nieuw Europol-besluit;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.


PROCEDURE

Titel

Lijst van derde landen en organisaties waarmee Europol overeenkomsten aangaat

Document- en procedurenummers

11946/2009 – C7-0107/2009 – 2009/0809(CNS)

Datum raadpleging EP

24.7.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

14.9.2009

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jan Philipp Albrecht

15.10.2009

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Datum goedkeuring

12.11.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Algirdas Saudargas

Datum indiening

16.11.2009

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2009Juridische mededeling