Menetlus : 2008/0221(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0076/2009

Esitatud tekstid :

A7-0076/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2009 - 7.2
CRE 25/11/2009 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0086

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 143kWORD 69k
23. november 2009
PE 430.733v01-00 A7-0076/2009

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

(14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Ivo Belet

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS  

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

(14639/6/2009 – C7-0287/2009 – A7-0076/2009(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14639/6/2009 – C7-0287/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0779) kohta;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2009)0348);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0076/2009),

1.  kiidab ühise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 22.4.2009, P7_TA(2009)0248.


MENETLUS  

Pealkiri

Rehvide kütusesäästlikkuse märgistamine

Viited

14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

22.4.2009                     T6-0248/2009

Komisjoni ettepanek

KOM(2008)0779 - C6-0411/2008

Komisjoni muudetud ettepanek

KOM(2009)0348

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Ivo Belet

17.12.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Norbert Glante, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Henri Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Yannick Jadot, Werner Langen, Hermann Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Anna Záborská

Viimane päevakajastamine: 24. november 2009Õigusalane teave