Postopek : 2009/2183(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0079/2009

Predložena besedila :

A7-0079/2009

Razprave :

PV 14/12/2009 - 17
CRE 14/12/2009 - 17

Glasovanja :

PV 16/12/2009 - 4.1
CRE 16/12/2009 - 4.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0107

POROČILO     
PDF 205kWORD 131k
4. december 2009
PE 430.565v02-00 A7-0079/2009

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: ODLOČBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)01940602–C7-0254/2009),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) (MIS z dne 17. maja 2006), zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1927/2006 z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (Uredba ESPG),

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0079/2009),

A. ker je Evropska unija oblikovala ustrezne zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za njihovo ponovno vključevanje v trg dela,

B.  ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična in na voljo čim hitreje ter na najučinkovitejši način v skladu skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalni seji 17. julija 2008, in ob ustreznem upoštevanju določb Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov o uporabi sredstev sklada,

C. ker so Švedska, Avstrija in Nizozemska zaprosile za pomoč zaradi odpuščanja presežnih delavcev v avtomobilskem sektorju na Švedskem(3) in v Avstriji(4) ter v gradbenem podjetju Heijmans N.V. na Nizozemskem(5),

D.  ker vloge izpolnjujejo merila za upravičenost iz uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj storijo vse potrebno za pospešitev uporabe sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji;

2.  opominja na zavezo institucij, da bodo zagotovile nemoten in hiter potek postopka za sprejem sklepov o uporabi sklada, iz katerega se zagotavlja enkratna in časovno omejena individualna podpora za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije;

3.  poudarja, da možnost združevanja vlog za uporabo sredstev iz sklada v svežnje, ki jo predvideva člen 12(3) uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, ogroža pravico proračunskega organa, da vsako vlogo ovrednoti posebej, kar lahko škodi nekaterim vlogam v svežnju;

4.  poudarja, da mora Evropska unija uporabiti vsa sredstva pri soočanju s posledicami svetovne gospodarske in finančne krize; v zvezi s tem poudarja, da ima lahko ESPG bistveno vlogo pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev v trg dela;

5.  v skladu s členom 6 uredbe o ESPG poudarja, da je treba zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da finančna pomoč tega sklada ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorne družbe na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali industrijskih panog;

6.  v zvezi z uporabo sklada opominja Komisijo, naj ne prerazporeja sistematično sredstev za plačila iz Evropskega socialnega sklada, saj je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ustanovljen kot samostojen instrument z lastnimi cilji in roki;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost sklada oceniti v okviru splošne ocene programov in drugih instrumentov, vzpostavljenih z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, in revizije proračuna večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

9.  poziva Komisijo, naj odslej predloge za odobritev črpanja sredstev iz sklada posreduje ločeno, za vsako vlogo posebej;

10. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

EGF/2009/007 SE/Volvo.

(4)

EGF/2009/009 AT/Steiermark.

(5)

EGF/2009/011 NL/Heijmans N.V.


PRILOGA: ODLOČBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xx. decembra 2009

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1927/2006 z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije

ker:

(1)      je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu: „sklad“) ustanovljen za dodatno podporo presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

(2)      je bilo področje uporabe ESPG razširjeno za vloge, predložene po 1. maju 2009, in vključuje podporo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR;

(4)      je Švedska 5. junija 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v avtomobilskem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 9.839.674 EUR;

(5)      je Avstrija 9. julija 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v avtomobilskem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 5.705.635 EUR;

(6)      je Nizozemska 4. avgusta 2009 vložila prošnjo za uporabo sredstev sklada za presežne delavce v gradbenem sektorju. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 386.114 EUR;

(7)      je treba uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za vloge Švedske, Avstrije in Nizozemske;

SKLENILA:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2009 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 15.931.423 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

predsednik                                                    predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne rezerve in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, Komisija, da bi omogočila črpanje iz sklada, v primeru potrditve vloge proračunskemu organu predloži predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Trenutno stanje: predlog Komisije

Predlog se nanaša na uporabo zneska 15.931.423 EUR iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Švedsko, Avstrijo in Nizozemsko, ki bo namenjen za pomoč presežnim delavcem v avtomobilskem sektorju na Švedskem in v Avstriji ter v gradbenem sektorju na Nizozemskem.

Ker so bile prošnje vložene po 1. maju 2009, so bile ocenjene na podlagi novih pravil iz uredbe št. 546/2009 z dne 18. junija 2009 o spremembi uredbe (ES) št. 1927/2006 z dne 20. decembra 2006.

Švedska in nizozemska vloga se nanašata na člen 2(a) pravne podlage: vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 4 mesecev v podjetju v državi članici, vključno z delavci, ki postanejo presežni pri dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi.

Avstrijska vloga temelji na členu 2(b): vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II.

Švedska vloga EGF/2009/007/SE/Volvo, predložena Komisiji 5. junija 2009, se nanaša na skupno 4687 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Volvo Cars ter njegovih 23 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi. Švedska je zaprosila za 9.839.674 EUR iz sklada.

Avstrijska vloga EGF/2009/009/AT/Steiermark je bila predložena Komisiji 9. julija 2009 in zadeva 744 presežnih delavcev iz devetih podjetij, od tega naj bi jih pomoč prejelo 400. Avstrija je zaprosila za 5.705.635 EUR iz sklada.

Nizozemska vloga EGF/2009/011/NL/Heijmans N.V., predložena Komisiji 4. avgusta 2009, se nanaša na 570 presežnih delavcev v podjetju Heijmans N.V., od katerih naj bi jih pomoč prejelo 435. Nizozemska je zaprosila za 386.114 EUR iz sklada.

Kot je ocenila Komisija, vse prošnje ustrezajo merilom za upravičenost iz uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Ugotovila je še, da so države članice posredovale zadostne informacije o neposredni in dokazljivi povezavi med presežnimi delavci, svetovno finančno in gospodarsko krizo ter izrazito negativnim učinkom na lokalno, regionalno in nacionalno gospodarstvo. Komisija tako priporoča proračunskemu organu, da prošnje odobri.

Da bi lahko uporabili sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev (DEC48/2009) skupnega zneska 15.931.423 EUR – in sicer iz rezerve Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (40 02 43) v sredstvih za prevzem obveznosti in iz proračunske vrstice Evropskega socialnega sklada (04 02 17 – Evropski socialni sklad (ESS) – konvergenca) v sredstvih za plačila – v proračunsko vrstico Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (04 05 01) za obveznosti in plačila.

Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR. To je peti predlog za uporabo sredstev sklada v letu 2009. V tem letu je bilo doslej porabljenih 13.077.700 EUR za Španijo, Portugalsko, Nemčijo in tehnično pomoč Komisije. Četrta prošnja, ki zadeva Belgijo in Irsko, je še v postopku.

Pregled vlog – proračun za leto 2009

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG):

 

 

 

 

 

Referenčna številka

Država članica

Primer

Prispevek iz ESPG (EUR)

Presežni delavci

ESPG/2008/004

Španija

Avtomobilska industrija/Castilla y Leon in Aragon

2 694 300

1 082

SEC(2008)2986

Komisija

Tehnična pomoč

690 000

---

ESPG/2008/005

Španija

Tekstilna panoga/Katalonija

3 306 750

1 720

ESPG/2009/001

Portugalska

Tekstilna panoga/Norte-Centro

832 800

1 588

ESPG/2009/002

Nemčija

Sektor mobilnih telefonov (Nokia)

5 553 850

1 316

ESPG/2009/004

ESPG/2009/005

Belgija

 

 

Tekstilni sektor /

regije vzhodna in zahodna Flandrija ter

Limburg

9 198 874

2 199

ESPG/2009/008

 

 

Irska

 

 

 

Industrija proizvodnje računalnikov / regija Mid-West (okraji Limerick, Clare, North Tipperary in mesto Limerick)

14 831 050

2 400

EGF/2009/007

Švedska

Avtomobilski sektor (Volvo)

9 839 674

4 687

EGF/2009/009

Avstrija

Avtomobilski sektor (Štajerska)

5 705 635

400

EGF/2009/011

Nizozemska

Gradbeni sektor

(Heijmans)

386 114

435

 

 

SKUPAJ

Razlika do zgornje meje

53 039 047

446 960 953

 

Opomba: Sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 500 milijonov EUR.

III. Postopek

Komisija je predstavila zahtevek prerazporeditve(3) za vnos posebne odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v proračun za leto 2007, kot to zahteva točka 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije o sklepu za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bodo morda lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom z odborom za zaposlovanje in socialne razmere mora ta sodelovati pri procesu, da bi konstruktivno podprl uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.

Po oceni vlog je odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve podal stališče o uporabi sredstev sklada, kot je navedeno v priloženem poročilu.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalni seji 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju Medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 48/2009 z dne 27. oktobra 2009.


PRILOGA: MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/sg

D(2009)56200

Alain Lamassoure

predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primerih EGF/2009/007 SE/Volvo, EGF/2009/009 AT/Steiermark in EGF/2009/011 NL/Heijmans (KOM(2009)515602 konč./2)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Delovna skupina Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, zadolžena za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, je 3. novembra 2009 obravnavala uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primerih EGF/2009/007 SE/Volvo, EGF/2009/009 AT/Steiermark in EGF/2009/011 NL/Heijmans.

Po podrobni obravnavi je bilo s pisnim postopkom sprejeto naslednje mnenje, da se omogoči pravočasno sprejetje v šestih tednih v skladu s členom 24(4) finančne uredbe.

Splošna opomba

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve želi poudariti, da možnost združevanja predlogov sklepa o uporabi sredstev sklada v svežnje (člen 12(3)) ogroža pravico proračunskega organa, da na podlagi lastnih meril preuči posamezno vlogo.

- Zato odbor EMPL znova poziva Komisijo, naj odslej predloge za odobritev proračunskih sredstev in zahteve za prerazporeditev zneskov v proračunsko vrstico Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji predloži posebej za vsako vlogo.

Učinki finančne in gospodarske krize na avtomobilsko industrijo

Med obravnavanimi primeri dva zadevata presežne delavce v avtomobilskem sektorju. Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

1. izraža zaskrbljenost, zlasti glede učinka finančne in gospodarske krize na ta sektor, ki je pomemben za Evropo; vendar opozarja na dejstvo, da je avtomobilski sektor v težavah ne le zaradi finančne krize in prilagajanja na globalizacijo, ampak tudi zaradi pomanjkanja pripravljenosti vodstvenih delavcev za prilagajanje sedanjim izzivom, ki jih narekujejo potrebe potrošnikov in vplivi na okolje;

2.  zato opozarja, da je Komisija v sporočilu "Odgovor na krizo v evropski avtomobilski industriji" predstavila celovit pristop k reševanju strukturnih težav s povečanjem konkurenčnosti tega sektorja in njegove usklajenosti s potrebami prihodnosti, medtem ko so ukrepi v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji le del tega pristopa;

3.  izraža obžalovanje zaradi pomanjkljivega usklajevanja ukrepov, namenjenih podpori tega sektorja v okviru različnih nacionalnih načrtov za oživitev gospodarstva.

EGF/2009/007 SE/Volvo

Odbor EMPL in njegova delovna skupina, zadolžena za ESPG, se v zvezi z zahtevo Švedske strinjata z uporabo sredstev sklada. Odbor EMPL kljub temu predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

- ker ni na voljo podrobnih informacij o udeležbi Evropskega socialnega sklada v teh primerih;

- ker bo od 4.687 presežnih delavcev samo 1.500 delavcev, ki so najbolj potrebni pomoči, lahko koristilo prispevek ESPG in ker ta skupina ni podrobneje opredeljena;

- ker se predvideva, da 1000 presežnih delovnih mest v avtomobilskem sektorju pomeni izgubo dodatnih več kot 1.600 delovnih mest v drugih sektorjih.

Zaradi tega Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije v zvezi s švedskim primerom vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja izvajanje "menjave generacij", ki zagotavlja, da lahko starejši delavci usposabljajo mlajše, da se omogoči prenos dragocenih veščin na naslednjo generacijo v času, ko je starejša še vedno na delovnem mestu in lahko sodeluje pri usposabljanju, učenju in mentorstvu;

2.  ugotavlja, da bi morala Švedska za lažjo predstavo posredovati dodatne informacije o ukrepih, sprejetih za presežne delavce v poslovnem in trgovinskem sektorju, prevozu, gradbeništvu, zasebnih storitvah in prevozu blaga, pa tudi v sektorju raziskav in razvoja; gre za delavce, ki so izgubili službo zaradi zmanjšanja števila zaposlenih v avtomobilski industriji;

3.  želi biti podrobneje seznanjen s pristopom švedskih organov, ki si bodo prizadevali najti potencialnega novega delodajalca že pred začetkom izvajanja svežnja namenskih ukrepov, da se ustvarijo pogoji za to, da bodo delavci v čim manjšem obsegu posegali po pomoči, ki se financira iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2009/009 AT/Steiermark).

Odbor EMPL in njegova delovna skupina, zadolžena za ESPG, se v zvezi z zahtevo Avstrije strinjata z uporabo sredstev sklada. Odbor EMPL kljub temu predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

- ker v tem primeru ukrepi, ki se financirajo iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, dopolnjujejo ukrepe, financirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada, za kar ni na razpolago podrobnejših informacij;

- ker je 80 % stroškov za prilagojene storitve predvidenih za 4 različne vrste nadomestil;

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije v zvezi z avstrijskim primerom vključi naslednje pobude:

1.  poziva Komisijo, naj predloži dokaze o tem, da so bili izpolnjeni pogoji iz člena 6, kar zahteva tudi uredba o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji;

2.  izraža zaskrbljenost zaradi razkoraka med višino nadomestil, ki jih je treba obravnavati kot pasivne ukrepe na trgu dela, in stroški ukrepov za usposabljanje;

3.  poudarja, da je podjetje Volvo Švedska zahtevalo nepovratna sredstva v višini 6500 EUR za vsakega brezposelnega delavca, medtem ko se v primeru Avstrije zahteva 14.300 EUR za vsakega iskalca zaposlitve. Zato od Komisije pričakuje, da bo podrobneje preučila vprašanje sorazmernosti stroškov v zvezi z zahtevanimi ukrepi;

4.  poudarja, da finančna sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na splošno zadostujejo za podporo visokokakovostnih ukrepov za usposabljanje, in poziva države članice, naj v sedanjem času krize izkoristijo ta sredstva na najboljši možni način ter povečajo raven usposobljenosti svoje delovne sile, kar je predpogoj za soočanje z izzivi globalizacije.

EGF/2009/011 NL/Heijmans

Odbor EMPL in njegova delovna skupina, zadolžena za ESPG, se v zvezi z zahtevo Nizozemske strinjata z uporabo sredstev sklada.

V zvezi s tem odbor EMPL predstavlja nekaj zadržkov, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

- ker ni podatkov o učinku krize na podružnice podjetja Heijmans v Belgiji, Nemčiji in Združenem kraljestvu;

- ker v skladu z uredbo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji lahko države članice v izjemnih okoliščinah vložijo skupne zahteve za pomoč iz tega sklada;

- ker je bilo v podjetju Heijmans N.V. ukinjenih 400 delovnih mest več, kar je prizadelo predvsem delavce s pogodbo za določen čas, ki niso vključeni v vlogi.

Zaradi tega Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije v zvezi z nizozemskim primerom vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja pristop, ki predvideva izvajanje dodatnih skupinskih ukrepov, financiranih iz sklada ESPG, za dopolnjevanje ukrepov za pomoč posameznikom, ki jih nizozemski organi že izvajajo;

2.  bi želel prejeti pojasnilo v zvezi s sprejetimi ukrepi za pomoč delavcem (večina s pogodbami za določen čas), ki so izgubili službo v podjetju Heijmans N.V., ampak niso bili vključeni v vlogo;

3.  ponovno poudarja, da je treba zagotoviti, da finančna pomoč iz sklada ESPG ne bo nadomeščala ukrepov, ki jih morajo sprejeti podjetja, zlasti v primerih, kot je na primer trenutno obravnavani primer, kjer so vlogo za pridobitev sredstev iz sklada v veliki meri pripravila podjetja, ki sama odpuščajo delavce;

4.  poziva države članice, kjer se delovna mesta ukinjajo v dveh ali več državah članicah, kar je podobno primeru Heijmans N.V., naj izkoristijo možnost za vložitev skupne zahteve za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu z določbami Uredbe;

5.  poudarja, da je sprememba strategije podjetja prispevala k izgubi delovnih mest. (Predlog spremembe skupine PPE)

Opombe k vsem vlogam:

1.  spominja Komisijo, da člen 12(4) uredbe zahteva „dokazila o izpolnjevanju meril iz členov 2 in 6“. V zvezi s tem poslanci niso zadovoljni s tem, da lahko ustrezni organi enostavno potrdijo, da predlagani ukrepi dopolnjujejo druge dejavnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov.

2.  ponavlja svojo zahtevo, da morajo vloge vsebovati podrobnejše informacije o izvajanju načela enakosti med spoloma in nediskriminaciji v okviru ESPG.

S spoštovanjem,

Pervenche Berès


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, László Surján, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Zadnja posodobitev: 8. december 2009Pravno obvestilo