Procedūra : 2009/2207(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0080/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0080/2009

Debates :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Balsojumi :

PV 17/12/2009 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0113

ZIŅOJUMS     
PDF 154kWORD 79k
2009. gada 4. decembra
PE 430.877v02-00 A7-0080/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0660 – C7-0303/2009),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. pantu,

–   ņemot vērā 2010. gada vispārējā budžeta projekta pirmo lasījumu Parlamentā 2009. gada 22. oktobrī(2),

–   ņemot vērā triju iestāžu 2009. gada 2. aprīlī pieņemto deklarāciju par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna finansējumu,

–   ņemot vērā 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmes rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7–0080/2009),

A. tā kā ES iestādes uzskata, ka ir obligāti jāfinansē Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna (EERP) otrais posms;

B.  tā kā pievienošanās sarunu laikā Bulgārija apņēmās slēgt Kozlodujas kodolelektrostaciju, 2007.–2009. gadā saņemot Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu;

C. tā kā Kozlodujas elektrostacijas ekspluatāciju pilnīgi pārtrauks pēc 2009. gada un 2010.–2013. gadā tam būs vajadzīgs 300 miljonu EUR finansējums;

D. tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmē nolēma izmantot elastības instrumentu, lai:

–    2010. gada budžetā papildinātu Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna finansējumu par 120 miljoniem EUR;

–    2010. gadā 75 miljonu EUR apmērā finansētu Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu,

1.   konstatē, ka, neraugoties uz 2009. gada naudas līdzekļu pārdalīšanu un 2010. gada rezervēm, 1.a izdevumu kategorijas maksimālais apjoms neļāva pienācīgi finansēt EERP un Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu; tādēļ atzinīgi vērtē saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par elastības instrumenta izmantošanu šiem mērķiem kopumā par 195 miljoniem EUR;

2.   pauž nožēlu, ka Komisija par vajadzīgo finansējumu informēja tikai grozījumu vēstulē Nr. 2/2010, t. i., pēc pirmā lasījuma Parlamentā, kad Parlaments jau bija noteicis savas prioritātes attiecībā uz 2010. gada budžetu; uzskata, ka priekšlikuma novēlotā saņemšana, kas radīja papildu spiedienu uz 1.a izdevumu kategoriju, ievērojami ietekmēja 2010. gada budžeta sarunu gaitu un Parlamenta spēju rīkoties saskaņā ar politiskajām prioritātēm;

3.   tomēr uzskata, ka ir svarīgi neatkāpties no politiskās apņēmības, kas pausta Protokolā par nosacījumiem un kārtību, kas Bulgārijai jāievēro, pievienojoties Eiropas Savienībai, un tātad turpināt 2010. gadā finansēt Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu;

4.   uzsver, ka Kozlodujas elektrostacijas turpmākai finansēšanai 2011.–2013. gadā nevajadzētu skart pašreizējo daudzgadu programmu un pasākumu finansējumu;

5.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0051 un P6_TA(2009)0052.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada … decembris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punkta 5. daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmē, izskatījušas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 1.a izdevumu kategorijā, vienojās izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu 2010. gada budžeta finansējumu, pārsniedzot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu:

 par 120 miljoniem EUR, lai finansētu projektus enerģētikas jomā saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu;

 par 75 miljoniem EUR Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto elastības instrumentu, lai piešķirtu 195 miljonus EUR saistību apropriācijās 1.a izdevumu kategorijā.

Šos līdzekļus izmanto, papildinot finansējumu:

 par 120 miljoniem EUR, lai finansētu projektus enerģētikas jomā sakarā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu;

 par 75 miljoniem EUR Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                              priekšsēdētājs

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments un Padome 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmē panāca vienošanos izmantot elastības instrumentu saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna un Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas finansēšanu Bulgārijā.

Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns (EERP)

Visas trīs iestādes 2009. gada aprīlī vienojās par EERP finansējumu 2009. gadā. Tika panākta vienošanās, ka EERP pirmo sadaļu — enerģētikas projektus 1.a izdevumu kategorijā — finansēs, palielinot 1.a izdevumu kategoriju par 2 miljardiem EUR, attiecīgi samazinot 2. izdevumu kategoriju. Otro sadaļu — platjoslas interneta tīklu lauku apvidos — finansēja no budžeta pozīcijas lauku attīstībai, nepārsniedzot 2. izdevumu kategorijas rezervi.

Aprīlī visas trīs iestādes arī vienojās, pieņemot kopīgu deklarāciju, par EERP otrā posma finansēšanas pamatkārtību. Deklarācijā norādīts, ka EERP atlikušās daļas vajadzētu finansēt, pārdalot budžeta līdzekļus, bet nemainot 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) kopējās summas.

Tā kā 1.a izdevumu kategorijā ir samērā maza rezerve, Parlamentam bija skaidrs, ka 2010. gadā EERP finansējumu nebūs iespējams nodrošināt, tikai pārdalot budžeta līdzekļus. Pirmajā lasījumā Parlaments aicināja sameklēt „jaunus līdzekļus”, pieņemot ar zvaigznīti apzīmētus grozījumus, kuros par 1 980 miljoniem EUR pārsniedza 1.a izdevumu kategorijas rezervi. Saskaņošanas gaitā pēc Komisijas grozījumu vēstules Nr. 2 un citas informācijas saņemšanas noskaidrojās, kāds ir 2009. un 2010. gada pieejamo budžeta līdzekļu stāvoklis dažādās izdevumu kategorijās. Pārdalot naudas līdzekļus, radās iespēja finansēt lielu daļu EERP enerģētikas projektu 2010. gadā. Tomēr 120 miljonus EUR nāksies piesaistīt, izmantojot elastības instrumentu.

Kozlodujas elektrostacija

Kopienas finansiālo atbalstu saņem Lietuva, Slovākija un Bulgārija, un šis atbalsts ir paredzēts, lai atbalstītu centienus īstenot apņemšanos slēgt pirmās paaudzes kodolreaktorus. Atbalsts Bulgārijai ir atrunāts Pievienošanās līgumā, un tas bija paredzēts līdz 2009. gada beigām. Kad risinājās sarunas par daudzgadu finanšu shēmu, Bulgārija vēl nebija ES dalībvalsts, un turklāt tā diezgan vēlu pieņēma lēmumu par demontāžu. Tādēļ daudzgadu finanšu shēmā (2007–2013) netika paredzēts ilglaicīgs finansējums.

Priekšlikumu turpināt finansējumu 2010. gadā iekļāva Komisijas grozījumu vēstulē Nr. 2, kurā parasti precizē tikai izdevumu tāmi lauksaimniecības jomā. Šī grozījumu vēstule, kuru pieņēma oktobrī un kurā ietvēra nozīmīgu jaunu priekšlikumu, radīja budžeta lēmējinstitūcijai nopietnu problēmu — tai nācās meklēt finansējumu ne tikai EERP enerģētikas projektiem, bet arī Kozlodujas elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai 2010. gadā, un abos gadījumos tas attiecās uz 1.a izdevumu kategoriju.

Ņemot vērā politisko apņemšanos pievienošanās sarunu laikā, kā arī vispārējās saistības nodrošināt vecās kodoltehnoloģijas drošu demontāžu, ir jāatrod finansējums Kozlodujas elektrostacijai. Tādēļ šis risinājums, kas atrasts budžeta saskaņošanas gaitā, t. i., 2010. gadā finansēt elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanu, izmantojot elastības instrumentu, ir vispiemērotākais no visiem iespējamiem. Tā kā papildu finansējums būs vajadzīgs arī 2011.–2013. gadā (kopumā 225 miljoni EUR), šim jautājumam ir jāpievēršas, veicot daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanu. Kozlodujas elektrostacijas finansējums ir jānodrošina, bet to nedrīkst darīt uz citu 1.a izdevumu kategorijas programmu un pasākumu rēķina.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.12.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Frédéric Daerden, Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Aizstājējs (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bart Staes

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 10. decembra Juridisks paziņojums