Postopek : 2009/2207(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0080/2009

Predložena besedila :

A7-0080/2009

Razprave :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0113

POROČILO     
PDF 146kWORD 79k
4. december 2009
PE 430.877v02-00 A7-0080/2009

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0660 – C7-0303/2009 – 2009/2207(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0660 – C7-0303/2009),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobre proračunskem poslovodenju(1), zlasti točke 27 Sporazuma,

–   ob upoštevanju svoje prve obravnave predloga splošnega proračuna za leto 2010 dne 22. oktobra 2009(2),

–   ob upoštevanju izjave o financiranju Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki so jo 2. aprila 2009 sprejele tri institucije,

–   ob upoštevanju izida usklajevalnega sestanka z dne 18. novembra 2009,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0080/2009),

A. ker institucije EU menijo, da je treba nujno financirati drugo fazo Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

B.  ker se je Bolgarija med pristopnimi pogajanji zavezala, da bo zaprla jedrsko elektrarno Kozloduj s pomočjo finančne podpore Evropske skupnosti v obdobju 2007–2009,

C. ker se bo razgradnja Kozloduja nadaljevala tudi po letu 2009 in bo zahtevala financiranje v višini 300 milijonov EUR za obdobje 2010–2013,

D. ker sta obe veji proračunskega organa na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 sklenili, da uporabita instrument prilagodljivosti za:

–    dopolnitev financiranja Evropskega načrta za oživitev gospodarstva v znesku 120 milijonov EUR v proračunu za leto 2010;

–    financiranje razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj v znesku 75 milijonov EUR v letu 2010;

1.   ugotavlja, da, kljub prerazporeditvi sredstev iz razlik do zgornje meje za leti 2009 in 2010, zgornja meja podrazdelka 1a ni omogočila primernega financiranja Evropskega načrta za oživitev gospodarstva in razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj; zato pozdravlja dogovor, dosežen na usklajevalnem sestanku, o uporabi instrumenta prilagodljivosti za te namene v skupnem znesku 195 milijonov EUR;

2.   obžaluje dejstvo, da je Komisija predstavila potrebe za financiranje Kozloduja le v pisnem predlogu spremembe št. 2/2010, torej po prvi obravnavi Parlamenta, kjer je ta določil svoje prednostne naloge za proračun za leto 2010; meni, da je zapozneli predlog, ki je povzročil dodaten pritisk na podpostavko 1a, znatno vplival na dinamiko pogajanj za proračun za leto 2010 in na zmožnost Parlamenta, da sledi svojim političnim prednostnim nalogam;

3.   vendar meni, da je treba nujno slediti političnim zavezam, danim v protokolu o pogojih in načinih sprejetja Bolgarije v Evropsko unijo, ter tako v letu 2010 nadaljevati s financiranjem razgradnje Kozloduja;

4.   opozarja, da dodatno financiranje Kozloduja v letih 2011–2013 ne sme vplivati na financiranje že obstoječih večletnih programov in ukrepov;

5.   odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0051 in P7_TA(2009)0052.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ... decembra 2009

o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti petega odstavka točke 27 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju dejstva, da sta se veji proračunskega organa, potem ko sta proučili vse možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru podrazdelka 1a, na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 sporazumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se dopolni financiranje v proračunu za leto 2010, in sicer s prekoračitvijo zgornje meje podrazdelka 1a, za:

 120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

 75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj –

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se uporabi instrument prilagodljivosti za zagotovitev zneska v višini 195 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v podrazdelku 1a.

Ta znesek se uporabi, da se dopolni financiranje za:

 120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

 75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 sta se Evropski parlament in Svet sporazumela o uporabi instrumenta prilagodljivosti za Evropski načrt za oživitev gospodarstva in za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji.

Evropski načrt za oživitev gospodarstva

Aprila 2009 so se tri institucije sporazumele o financiranju Evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letu 2009. Za prvo poglavje Evropskega načrta za oživitev gospodarstva (energetski projekti v okviru razdelka 1a) je bil dosežen sporazum, da se bo financiranje izvedlo z izravnavo povečanja v razdelku 1a (torej 2 milijardi EUR) z ustreznim zmanjšanjem razdelka 2. Drugo poglavje (širokopasovni internet na podeželju) je bilo financirano iz proračunske vrstice za razvoj podeželja znotraj razlike do zgornje meje razdelka 2.

Aprila so se tri institucije v obliki skupne izjave sporazumele tudi o osnovnih načinih financiranja druge faze Evropskega načrta za oživitev gospodarstva. V izjavi je določeno, da se preostali deli Evropskega načrta za oživitev gospodarstva financirajo s prerazporeditvijo sredstev brez spreminjanja splošnih zneskov večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013.

Glede na sorazmerno majhno razliko do zgornje meje v razdelku 1a je bilo Parlamentu jasno, da zgolj prerazporeditev sredstev ne bo zadoščala za financiranje Evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letu 2010. V prvi obravnavi je Parlament zaprosil za nova sredstva s sprejetjem dopolnitev, označenih z zvezdico, in s tem presegel razliko do zgornje meje razdelka 1a za 1.980 milijonov EUR. Na usklajevanju, ki je sledilo predlogu Komisije za pisni predlog spremembe št. 2 in dodatnim informacijam, je položaj glede sredstev, ki so na voljo v različnih razdelkih za leti 2009 in 2010, postal bolj jasen. S prerazporeditvijo sredstev je bilo mogoče financirati velik delež energetskih projektov Evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letu 2010. Vendar pa bi moral biti znesek v višini 120 milijonov EUR pokrit z uporabo instrumenta prilagodljivosti.

Kozloduj

Litva, Slovaška in Bolgarija prejemajo finančno pomoč Skupnosti, ki pomeni podporo prizadevanjem teh držav pri uveljavljanju njihove zaveze za zaprtje prve generacije jedrskih reaktorjev. Podporo Bolgariji je urejala pristopna pogodba, ki naj bi prenehala veljati leta 2009. V času pogajanj o večletnem finančnem okviru Bolgarija še ni bila članica EU in je poleg tega sprejela sklep o razgradnji prepozno. Zato v večletni finančni okvir 2007–2013 ni bila vključena nobena določba za podaljšanje financiranja.

Predlog za nadaljevanje financiranja v letu 2010 je bil vključen v pisni predlog spremembe Komisije št. 2, ki običajno posodablja le oceno izdatkov za kmetijstvo. Pisni predlog spremembe, ki je bil sprejet konec oktobra in je vseboval popolnoma nov predlog, je postavil proračunski organ pred velik izziv: ni mu bilo treba najti sredstev samo za energetske projekte Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ampak tudi sredstva za financiranje razgradnje Kozloduja v letu 2010 – in vse to znotraj razdelka 1a.

Ob upoštevanju politične zaveze iz pristopnih pogajanj kot tudi celovite zaveze za zagotavljanje varne razgradnje starih jedrskih tehnologij je treba najti sredstva za Kozloduj. Poleg tega pa je rešitev, ki je bila predlagana na proračunskem usklajevanju, torej financiranje razgradnje v letu 2010 z uporabo instrumenta prilagodljivosti, najboljša izmed možnih. Glede na to, da se bodo potrebe po dodatnem financiranju v obdobju 2011–2013 nadaljevale in skupaj znašale 225 milijonov EUR, se je treba nujno soočiti z vprašanjem vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira. Zagotoviti je treba financiranje Kozloduja, vendar ne v škodo drugih programov in ukrepov iz razdelka 1a.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Frédéric Daerden, Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bart Staes

Zadnja posodobitev: 10. december 2009Pravno obvestilo