Postopek : 2009/2185(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0081/2009

Predložena besedila :

A7-0081/2009

Razprave :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Glasovanja :

PV 16/12/2009 - 4.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0108

POROČILO     
PDF 146kWORD 82k
4. december 2009
PE 430.859v02-00 A7-0081/2009

o predlogu spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija

(16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Jutta Haug

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija

(16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki je bil dokončno sprejet 18. decembra 2008(1),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(2),

–   ob upoštevanju skupne izjave proračunskega organa o financiranju evropskega načrta za oživitev gospodarstva, sprejete med tristranskim srečanjem 2. aprila 2009,

–   ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 10/2009 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 27. oktobra 2009 (SEK(2009)1464),

–   ob upoštevanju dodatnih sprememb predhodnega predloga spremembe proračuna, ki jih je Komisija predlagala 11. novembra 2009,

–   ob upoštevanju rezultatov usklajevanja 18. novembra 2009,

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 10/2009, ki ga je Svet pripravil 20. novembra 2009 (16327/2009 – C7-0288/2009),

–   ob upoštevanju členov 75b do 75e svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0081/2009),

A. ker predlog spremembe proračuna št. 10/2009 zajema naslednje:

- neto povečanje predvidenih prihodkov za 478.700.000 EUR po spremembi napovedi lastnih sredstev in drugih prihodkov,

- zmanjšanje sredstev za plačila v proračunskih vrsticah za razdelke 1a, 2 in 4 za 2.768.700.000 EUR po upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v okviru tako imenovane skupne prerazporeditve (DEC 27/2009),

- zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti v razdelkih 2 in 5 v višini 395.000.000 EUR, kar pomeni, da se bo razpoložljiva razlika ustrezno povečala, da se zagotovi del sredstev za financiranje druge faze evropskega načrta za oživitev gospodarstva,

B.   ker je 11. novembra 2009 Komisija obvestila Parlament in Svet, da je treba predhodni predlog spremembe proračuna dodatno spremeniti zaradi:

- povečanja napovedanih prihodkov,

- zmanjšanja tako sredstev za prevzem obveznosti kot tudi sredstev za plačila v razdelku 2, ki zadeva Evropski kmetijski jamstveni sklad,

- zmanjšanja sredstev za razdelek 2, ki zadeva proračunska sredstva za plačila Evropskega sklada za razvoj podeželja,

C.  ker je bilo na usklajevalni seji 18. novembra 2009 dogovorjeno, da se ta sprememba proračuna sprejme s prilagoditvami, sprejetimi 11. novembra 2009, in spremembami, sprejetimi med samim usklajevanjem, glede dodatnih zneskov 40.000.000 EUR iz oddelka II (Svet), 2.000.000 EUR iz oddelka VI (Evropski ekonomsko-socialni odbor) in 500.000 EUR iz oddelka VII (Odbor regij) proračuna 2009,

D. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 10/2009, da se prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2009,

1.  odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 10/2009;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 69, 13. 3. 2009.

(2)

UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37(1) finančne uredbe lahko Komisija predloži predhodni predlog spremembe proračuna, če obstajajo "neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine".

Vsebina predloga Komisije

Predhodni predlog spremembe proračuna št. 10/2009 vključuje tri glavna vprašanja: neto povečanje predvidenih prihodkov, zmanjšanje sredstev za plačila v razdelkih 1a, 2 in 4 ter zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti v razdelkih 2 in 5.

1) Povečanje predvidenih prihodkov

Komisija v zvezi s povečanjem predvidenih prihodkov predvideva neto povečanje sredstev v višini 478,7 milijona EUR po spremenjeni napovedi lastnih sredstev in drugih prihodkov v skladu s členom 16 uredbe Sveta št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000. Komisija v zvezi s saldom lastnih sredstev iz naslova DDV in BND predlaga zmanjšanje sredstev v višini 949,3 milijona EUR. Zmanjšanje zadeva poglavji 31 in 32 prihodkov proračuna. Glede tradicionalnih lastnih sredstev Komisija predlaga povečanje za 400 milijonov EUR v poglavju 12 prihodkov. Glede drugih prihodkov in ob upoštevanju zneskov, ki so ob izteku leta že prejeti ali bodo verjetno prejeti, Komisija predlaga spremembo začetnih napovedi za neto 1.028 milijonov EUR.

2) Zmanjšanje sredstev za plačila v razdelkih 1a, 2 in 4

Komisija v zvezi z zmanjšanjem proračunskih sredstev za plačila načrtuje zmanjšanje v razdelkih 1a, 2 in 4 za 2.768,7 milijona EUR in sicer ob upoštevanju prerazporeditev, predlaganih v tako imenovani skupni prerazporeditvi (DEC 27/2009), ki jo je 5. novembra sprejel Odbor za proračun.

Komisija je v svojem obvestilu o proračunskih napovedih s 16. oktobra 2009 zagotovila informacije o nezadostnem izvrševanju sredstev za plačila v teh treh razdelkih.

Glavni vir financiranja sredstev za plačila za razdelek 1A so okvirni programi za raziskave in razvoj (okvirni programi št. 5, 6 in 7), in sicer sredstva, s katerimi upravlja GD RTD ter GD TREN skupaj z okvirnim programom za konkurenčnost in inovacije ter predhodnimi programi, namreč sredstvi v pristojnosti GD ENTR in GD ECFIN. V skupno prerazporeditev so vključena tudi sredstva za plačila programov vseživljenjskega učenja, agende socialne politike, programov v zvezi s prometom in programov za jedrsko razgrajevanje (GD JRC).

Vir financiranja sredstev za plačila za razdelek 2 v okviru skupne prerazporeditve so Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (programi 2007–2013), Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (programi 2000–2006) in Evropski sklad za ribištvo. Sredstva za ohranjanje in nadzor ribištva ter mednarodne sporazume o ribištvu, sredstva za zdravje živali in rastlin ter za program LIFE + bodo prav tako prispevala k uravnoteženju plačil v korist različnih proračunskih vrstic.

Vir prerazporeditve sredstev za plačila v razdelek 4 so naslednji sektorji: instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Demokracija in človekove pravice (EIDHR) in predpristopna pomoč (IPA in predhodni programi), sredstva namreč, s katerimi upravljata GD ELARG in GD AGRI; Makrofinančna pomoč ter drugi programi iz razdelka 4, kjer je treba prilagoditi zneske v več proračunskih vrsticah.

3) Zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti v razdelkih 2 in 5

Komisija v zvezi z zmanjšanjem sredstev za prevzem obveznosti v razdelkih 2 in 5 predlaga za 359 milijonov EUR manj sredstev ter ustrezno povečanje zadevne razpoložljive razlike, za katero Komisija predlaga, da je na voljo za financiranje druge faze evropskega načrta za oživitev gospodarstva.

Dodatne spremembe predhodnega predloga spremembe proračuna št. 10/2009 (lastna sredstva in razdelek 2)

Komisija je 11. novembra obvestila predsednika in poročevalca Odbora za proračun, da je treba predvideti še nekatere prilagoditve predhodnega predloga spremembe proračuna št. 10/2009, kot je bil sprejet 27. oktobra, zaradi novih informacij, ki so jih posredovale države članice v zvezi s predvidenimi prihodki in razdelkom 2.

Spremembe so na kratko povzete v nadaljevanju.

V zvezi s saldom lastnih sredstev na osnovi DDV in BND je bil glede prihodkov določen natančen znesek – 1.386,4 milijona EUR. Komisija v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi in ob upoštevanju zadnjih razpoložljivih podatkov o prejetih zneskih predlaga vključitev dodatnega zneska v višini 200 milijonov EUR, kar bi pomenilo skupno povečanje tradicionalnih lastnih sredstev za 600 milijonov EUR.

Komisija v predhodnem predlogu spremembe proračuna št. 10/2009 za razdelek 2 predvideva zmanjšanje sredstev za Evropski kmetijski jamstveni sklad v višini 135 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila ter posledično povečanje razpoložljive razlike pod zgornjo mejo tega razdelka. Povečanje sredstev znotraj zgornje meje razdelka 2 v višini 135 milijonov EUR bi morali uporabiti za financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letu 2010. Že v svojem prvem predlogu predhodnega predloga spremembe proračuna št. 10/2009 je Komisija predlagala, naj se razpoložljiva razlika iz razdelka 2 uporabi za financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva (359 milijonov EUR, glej točko 3 te postavke).

V prvem predlogu Komisije o reviziji večletnega finančnega okvira in financiranju evropskega načrta za oživitev gospodarstva, predstavljenem 27. oktobra, je primanjkovalo 393 milijonov EUR za kritje skupnega zneska 2,4 milijarde EUR, ki ga je treba nameniti temu načrtu. Po sedanji spremembi predhodnega predloga spremembe proračuna št. 10/2009 je treba še vedno najti znesek v višini 258 milijonov EUR za financiranje energetskih načrtov v okviru načrta za oživitev gospodarstva.

Komisija prav tako predvideva zmanjšanje sredstev za plačila za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini 1,65 milijarde EUR zaradi nezadostnega izvrševanja sredstev za plačila v okviru programov za obdobje 2007–2013.

Skupni učinek zmanjšanja sredstev za plačila in prilagoditev prihodkov, predlaganih v predhodnem predlogu spremembe proračuna št. 10/2009, je zmanjšanje prispevka držav članic iz naslova BND v proračun za leto 2009 za 3.445,3 milijona EUR. Ta številka izhaja iz zmanjšanja sredstev v višini 3.203,7 milijona EUR v odhodkih (v primerjavi s prvotnim zneskom 2.768,7 milijona EUR) in povečanja sredstev za 241,6 milijona EUR v prihodkih (v primerjavi s 478,7 milijona EUR v prvi spremembi proračuna).

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da se je treba o predhodnem predlogu spremembe proračuna št. 10/2009 pogajati in ga sprejeti obenem s pregledom večletnega finančnega okvira in financiranja evropskega načrta za oživitev gospodarstva, saj so to medsebojno povezana vprašanja.

Poročevalka v zvezi z zmanjšanjem sredstev ostro kritizira zmanjšanje proračunskih sredstev za plačila za razdelke 1a, 2 in 4 ter opozarja, da je bilo povečanje sredstev za plačila v razdelku 1a ena od prednostnih nalog proračuna za leto 2009.

Lahko domnevamo, da Komisija ne upošteva sklepa proračunskega organa, da se med proračunskim postopkom odobritve plačil določijo na višji ravni glede na predhodni predlog proračuna, njihovo zmanjšanje pa se utemelji pozneje. Komisija bi morala izboljšati izvajanje sklepa proračunskega organa.

Poročevalka opozarja, da Komisija pogosto opravičuje zmanjšanje sredstev za plačila z dejstvom, da med proračunskim postopkom proračunski organ določi višjo raven sredstev za plačila v primerjavi s predhodnim predlogom proračuna. V tem smislu lahko trdimo, da Komisija ne upošteva sklepa proračunskega organa in da bi morala izboljšati izvajanje tega sklepa.

Še en razlog, s katerim se pogosto opravičuje zmanjšanje sredstev za plačila, so zamude zaradi postopka izvrševanja plačil, zato poročevalka meni, da bi morala Komisija poenostaviti postopke in tako izboljšati izvrševanje odhodkov.

Poročevalka ne nasprotuje zmanjšanju neuporabljenih sredstev za prevzem obveznosti iz razdelkov 2 in 5, saj se bo s temi sredstvi financirala druga faza evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Pozdravlja rezultat usklajevanja z 18. novembra in meni, da se financiranje načrta za oživitev gospodarstva lahko zagotovi ne le z neuporabljenimi razpoložljivimi razlikami, ampak tudi z uporabo instrumenta prilagodljivosti, kar je proračunski organ zahteval v svoji izjavi z 2. aprila 2009 o financiranju evropskega načrta za oživitev gospodarstva.

Poročevalka predlaga sprejetje predloga spremembe proračuna št. 10/2009.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, László Surján, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Zadnja posodobitev: 7. december 2009Pravno obvestilo