Postopek : 2009/2002(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0083/2009

Predložena besedila :

A7-0083/2009

Razprave :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 7.1
CRE 17/12/2009 - 7.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0115

POROČILO     
PDF 220kWORD 140k
7. december 2009
PE 430.711v04-00 A7-0083/2009(Par1)

o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

(11902/2009 – C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)),

ter pisnih predlogih sprememb št. 1/2010 (SEC(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/2009), 2/2010 (SEC(2009)1462 – 16328/2009 – C7-0292/2009) in 3/2010 (SEC(2009)1635 – 16731/2009 – C7-0304/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010

Del 1: Predlog resolucije

Odbor za proračun

Poročevalca: László Surján (oddelek III – Komisija)

Vladimír Maňka (drugi oddelki)

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA 1
 PRILOGA 2
 PRILOGA 3
 PRILOGA 4
 PRILOGA 5
 SKUPNA IZJAVA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (11902/2009 – C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)), ter pisnih predlogih sprememb št. 1/2010 (SEC(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/2009), 2/2010 (SEC(2009)1462 – 16328/2009 – C7-0292/2009) in 3/2010 (SEC(2009)1635 – 16731/2009 – C7-0304/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010

Evropski parlament,

   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 314,(1)

   ob upoštevanju protokola 2 o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, priloženega Lizbonski pogodbi, zlasti njegovih členov 3 in 5,

   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenega člena 272(1)(6),

   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenih členov 177(1) do 177(6) in 106a,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti,(2)

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(3)

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,(4) zlasti večletnega finančnega okvira, določenega v delu I sporazuma in priloženega v prilogi I sporazuma,

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, ki ga je Svet pripravil 13. julija 2009 (C7-0128/2009),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2009 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija (C7–0127/2009),(5) in pisnega predloga spremembe št. 1/2010 ((SEC(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/200) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2009 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C7-0127/2009),(6) in pisnega predloga spremembe št. 1/2010 ((SEC(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/200) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010,

–   ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 2/2010 (SEC(2009)1462 – 16328/2009 – C7-0292/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010,

–   ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 3/2010 (SEC(2009)1635 – 16731/2009 – C7-0304/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (oddelek II – Svet),

–   ob upoštevanju dopolnitev in predlaganih sprememb predloga splošnega proračuna, ki jih je Parlament sprejel 22. oktobra 2009,(7)

–   ob upoštevanju sprememb Sveta z dne 18. novembra 2009 k dopolnitvam in predlaganim spremembam predloga splošnega proračuna, ki jih je sprejel Parlament,

–   ob upoštevanju izida usklajevalnega sestanka o proračunu 18. novembra 2009,

–   ob upoštevanju izjave Sveta o izidu razprav o predlaganih spremembah in predlogih dopolnitev, ki jih je Parlament sprejel k predlogu splošnega proračuna,

–   ob upoštevanju člena od 75b do 75e Poslovnika Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0083/2009),

Končni izid proračunskega usklajevanja

1.  opominja na svoje politične prednostne naloge, kot jih je najprej opredelil v resolucijah z dne 10. marca 2009 o smernicah za proračunski postopek 2010 (oddelek II – Komisija in drugi oddelki), nato pa dopolnil v resolucijah z dne 22. oktobra 2009 o predlogu splošnega proračuna za leto 2010 (oddelek III – Komisija in drugi oddelki); poudarja, da so bile te prednostne naloge vodilna načela za proračunsko usklajevanje s Svetom glede proračuna 2010 in oceno proračunskega okvira za leto 2010;

2.  pozdravlja splošni sporazum o proračunu 2010, dosežen 18. novembra 2009 na zadnjem tradicionalnem proračunskem usklajevalnem sestanku s Svetom pred začetkom veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti kar zadeva financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva; poudarja, da so zaradi tega razlike do zgornjih meja razdelkov večletnega finančnega okvira, na voljo za proračun 2010, zelo majhne;

3.  opozarja, da je moral proračunski organ od leta 2007 večkrat pregledati večletni finančni okvir 2007–2013 in medinstitucionalni sporazum, da bi zagotovil zadostna proračunska sredstva za financiranje politik, za katere v finančnem okviru iz leta 2006 ni bilo dovolj sredstev ali niso bile predvidene;

4.  poudarja, da so glede na finančni načrt, ki ga je Komisija objavila maja 2009 za proračunska leta 2011–2013, razpoložljive razlike zelo majhne; poudarja, da institucije zaradi tega ne bodo mogle sprejemati novih, pomembnih političnih spodbud na področjih, ki jih bo novoimenovani predsednik Komisije določil kot prednostna, kot je na primer boj proti podnebnim spremembam oziroma strategija EU 2020; poleg tega poudarja, da bodo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe številne politike okrepljene na ravni Unije, kar bo zahtevalo dodatno financiranje; zato poziva novo Komisijo, da čim prej objavi poročilo o delovanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, kot je določeno v izjavi 1, priloženi temu sporazumu, skupaj s popravki, pregledom in z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013, vključno z njegovim podaljšanjem do leta 2015/2016;

5   opozarja, da bi morala Komisija začeti tudi postopek za oblikovanje novega finančnega okvira, kot je predvideno v izjavi 3 medinstitucionalnega sporazuma, da bo mogoče sprožiti pravo javno in odprto razpravo o večletnem finančnem okviru po letu 2013;

6.  obžaluje, da Svet ni bil pripravljen povečati sredstev za obstoječe programe konkurenčnosti za rast in zaposlovanje v podrazdelku 1a, saj bi s tem še nadalje podprl EU pri soočanju s trenutno krizo; meni, da je treba ta razdelek podrobno preučiti in po potrebi revidirati, da se zagotovi uresničevanje opredeljenih ciljev v prihodnjih letih;

7.  opominja na skupne izjave, priložene tej resoluciji; te izjave je upošteval pri pripravi osnutkov dopolnil za drugo obravnavo;

8.  ob upoštevanju skupnih zneskov je določil končni znesek obveznosti 141.452.827.822 EUR, kar ustreza 1,2 % BND EU, in skupni znesek plačil 122.937.000.000 EUR, kar je enako 1,04 % BND EU; ugotavlja, da bo tako v večletnem okviru za leto 2010 ostala precejšnja razlika do zgornje meje plačil v znesku 11.220.000.000 EUR;

9.  meni, da takšna raven plačil ne prispeva k zmanjšanju nesorazmerja med obveznostmi in plačili; opozarja, da bi to lahko povzročilo porast skupnih neporavnanih obveznosti (RAL), ki v skladu s poročilom Računskega sodišča za leto 2008 znašajo 115 milijard EUR, in da bi bilo treba takšen razvoj v prihodnjih proračunih ustaviti;

10. opominja na izjavo Sveta z dne 10. julija 2009, v kateri ta Komisijo poziva, „naj predloži spremembo proračuna, če odobritve v proračunu za leto 2010 ne bi zadostovale za kritje odhodkov v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in zaposlovanje), podrazdelku 1b (Kohezija za rast in zaposlovanje), razdelku 2 (Ohranjanje in upravljanje naravnih virov) in razdelku 4 (EU kot globalni akter)“;

11. se je seznanil s pismom o izvedljivosti, ki ga je Komisija posredovala glede osnutkov dopolnil k predlogu proračuna, ki jih je Parlament sprejel v prvi obravnavi; je sklenil ustvariti nove proračunske vrstice za boj proti podnebnim spremembam, zakon o malem gospodarstvu in strategijo EU za regijo Baltskega morja; bo upošteval nekatere pripombe Komisije v drugi obravnavi proračuna; vendar namerava kljub temu vztrajati pri sklepih iz prve obravnave;

Evropski načrt za oživitev gospodarstva

12. poudarja, da je financiranje drugega dela evropskega načrta za oživitev gospodarstva prednostna naloga Parlamenta; opominja, da je v duhu te naloge spremenil predlog proračuna, ki ga je pripravil Svet, da bi spodbudil gospodarsko rast, konkurenčnost in kohezijo ter zavaroval delovna mesta; poziva Komisijo, da zagotovi, da so vsi projekti, ki naj bi se financirali v okviru načrta za oživitev, popolnoma v skladu z okoljsko zakonodajo EU;

13. pozdravlja sporazum s Svetom o evropskem načrtu za oživitev gospodarstva kot glavnem cilju proračuna 2010, zlasti ker je omogočil dokončanje druge faze financiranja v letu 2010, kar potrjuje, da je proračun EU orodje, ki je koristno pri preseganju nedavne gospodarske krize; poudarja, da si je Parlament prizadeval, da bi evropske državljane postavili na prvo mesto, s čimer bi dokazali, da Evropska unija ni vir težav, temveč lahko prispeva k iskanju rešitve; pozdravlja uporabo orodij iz medinstitucionalnega sporazuma, da se zagotovi financiranje načrta za oživitev, zlasti točk od 21 do 23, in uporabo instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 tega sporazuma; v zvezi s tem opominja, da Svet v prvi obravnavi ni predstavil predloga o tem vprašanju;

Lizbonska pogodba

14. podpira skupno izjavo o kontinuiteti proračunskega postopka v letu 2010, o kateri so se dogovorili Evropski parlament, Svet in Komisija na proračunskem usklajevanju 18. novembra 2009 in s katero so te tri institucije sprejele izide predhodnih sklepov, sprejetih v različnih fazah proračunskega postopka, kot da bi bili že sprejeti v okviru pristojnosti, ki jim jih podeljuje Lizbonska pogodba;

15. poudarja, da je treba EU zagotoviti ustrezna finančna sredstva, da bo lahko učinkovito odgovorila na obstoječe in nove potrebe pri izvajanju novih politik EU, povezanih z Lizbonsko pogodbo; zahteva, da Komisija pri predstavitvi predlogov za vmesni pregled in financiranje z Lizbonsko pogodbo povezanih politik upošteva prevzete proračunske obveznosti in njihove večletne proračunske posledice; poziva novo sestavo Komisije, naj se jasno zaveže, da bo izpolnila to zahtevo;

16. je seznanjen s tem, da je bil dosežen dogovor o financiranju Evropskega sveta v proračunskem letu 2010; opominja, da bi bilo treba za njegovo financiranje predvideti nov razdelek, kot določa člen 316 Pogodbe o delovanju EU;

17. opominja na svojo resolucijo o prehodnih ukrepih za proračunski postopek po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe; poudarja, da ne smejo odstopati od proračunskih načel za letni proračunski postopek; predlaga, da se vse spremembe k finančni uredbi obravnavajo hkrati med triletnim pregledom leta 2010;

Podrazdelek 1a

18. pozdravlja financiranje zaprtja jedrske elektrarne Kozloduj v letu 2010 prek instrumenta prilagodljivosti; opozarja, da to vprašanje v sedanjem večletnem finančnem okviru prvotno ni bilo predvideno; kljub temu meni, da bi bilo treba za ta namen, saj je to nova proračunska postavka, poiskati ustrezno večletno finančno rešitev, in sicer v okviru prihodnjih proračunskih predlogov;

19. obžaluje dejstvo, da je Svet še dodatno zmanjšal sredstva v vrsticah za podporo lizbonski strategiji, ki temelji na sklepu Evropskega sveta; poudarja, da so ti ukrepi v nasprotju s tistimi, ki bi jih morali sprejeti za reševanje sedanje gospodarske krize; zato se namerava kljub temu zavzemati za več sredstev v teh vrsticah, četudi omejenih;

20. poziva k uporabi vseh sredstev za dejavnosti in politike v podrazdelku 1a, namenjene trajnostni rasti, ustvarjanju delovnih mest, vključno z zelenimi delovnimi mesti, in rešitvam za evropske državljane, in sicer z zagotavljanjem zanesljivejše oskrbe z energijo, večjo podporo za raziskave in inovacije, zlasti v zvezi s tehnologijami za čistejšo in obnovljivo energijo, spodbujanjem malih in srednjih podjetij ter izboljšanjem vseživljenjskega učenja; opozarja, da je treba optimirati izvajanje okvirnih programov, in poziva Komisijo, naj ukrepa v skladu s stališčem Parlamenta, sprejetim v postopku razrešnice Komisiji za leto 2007,(8) in sicer točkami od 113 do 123 o težavah pri izvajanju, zlasti s poenostavitvijo postopkov izterjave z uporabo ustreznih pavšalnih vrednosti in ob upoštevanju dobre vere in upravičenih pričakovanj upravičencev;

Podrazdelek 1b

21. izraža presenečenje in obžalovanje zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, ki ga je predlagal Svet prav v obdobju, ko bi morali strukturni in kohezijski skladi spodbuditi trajnostno gospodarsko rast in oživitev; opominja, da je povečal zneske plačil v glavnih vrsticah, da bi spodbudil izvajanje strukturnih politik v državah članicah, s tem pa pospešil oživitev gospodarstva v korist vseh evropskih državljanov;

22. je zaskrbljen zaradi nizke stopnje izvrševanja plačil za okvirne raziskovalne programe v letu 2009 in namerava na konstruktiven način spremljati njihovo izvajanje v letu 2010; glede tega poziva Komisijo k nadaljnjemu dobremu sodelovanju pri spremljanju teh programov;

23. opozarja, da je trenutno nezadostno izvrševanje strukturne in kohezijske politike v glavnem posledica premajhne prilagodljivosti sistema, za katerega so značilna zapletena pravila in zahteve, ki jih postavlja Komisija in/ali države članice;

24. pozdravlja skupno izjavo, ki poziva k preprostejši in bolj usmerjeni porabi strukturnih in kohezijskih sredstev, kar bo olajšalo spopad s posledicami gospodarske krize; opominja na možnost prilagoditve in revizije operativnih programov v ta namen;

Razdelek 2

25. odobrava dogovor s Svetom o dodatni podpori za sektor mleka in mlečnih izdelkov, ki ga je trenutno prizadela kriza, s čimer bo dosežen znesek 300 milijonov EUR, kolikor je zahteval Parlament; meni, da je privolitev Sveta „v duhu Lizbonske pogodbe“, saj bo tako Parlament enakovreden pri odločanju o kmetijskih odhodkih; obžaluje, da predlog Parlamenta o ustanovitvi stalnega sklada EU za mleko, ki bi bil temu sektorju v pomoč pri prilagajanju razmeram, ni bil sprejet; kljub temu zahteva, da Komisija znova preuči, ali so potrebni alternativni oziroma nadaljnji ukrepi zaradi tržnega razvoja in poročilo strokovne skupine na visoki ravni o mlečnem sektorju, kar bo v podporo prestrukturiranju proizvajalcev mleka; ponavlja svojo zahtevo, da se ustvari proračunska vrstica za trajno financiranje sklada za mleko;

26. opominja, da bo boj proti podnebnim spremembam ostal ena od prednostnih nalog Evropske unije, kot bo pokazala tudi københavnska konferenca decembra 2009; vseeno ocenjuje, da ta prednostna naloga v predlogu proračuna ni ustrezno upoštevana, zato namerava tej ključni politiki dati večji poudarek; poziva novo sestavo Komisije, naj po konferenci o podnebnih spremembah pripravi predlog financiranja;

Podrazdelek 3a

27. se zaveda želje evropskih državljanov po varni Evropi in pozdravlja povečanje sredstev za ta podrazdelek v primerjavi s proračunom za leto 2009; se zaveda, da se vse države v Uniji soočajo s številnimi izzivi v povezavi s politikami, ki se financirajo iz tega razdelka;

28. poudarja, da je treba v proračunu EU predvideti dodatna sredstva za upravljanje zakonitega priseljevanja in vključevanja državljanov tretjih držav, hkrati pa ob upoštevanju temeljnih človekovih pravic in mednarodnih sporazumov obravnavati nezakonito priseljevanje in izboljšati varovanje meja, kar vključuje Evropski sklad za vračanje in Evropski sklad za begunce, da se izboljša solidarnost med državami članicami;

Podrazdelek 3b

29. opozarja, da podrazdelek 3b zajema bistvene politike, ki imajo neposreden vpliv na vsakdanje življenje evropskih državljanov; se ne strinja z dejstvom, da je Svet predlagal zmanjšanje sredstev za ta podrazdelek, in podpira pristop specializiranih odborov, ki zagotavlja, da bo povečanje proračunskih sredstev upravičeno;

Razdelek 4

30. ponovno izraža resno zaskrbljenost zaradi izjemno majhnega manevrskega prostora, kar je posledica dolgotrajnega nezadostnega financiranja razdelka, ki je nenehno pod pritiskom zaradi kriznih razmer v tretjih državah;

31. poziva Evropski svet, naj ne daje dolgoročnih političnih obljub, ki zahtevajo obsežnejšo finančno podporo EU, ne da bi hkrati poskrbel za ustrezna proračunska sredstva, kadar je povsem očitno, da zneski, ki so na voljo v skladu z letnimi zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira, ne zadostujejo;

32. pozdravlja ustanovitev evropske službe za zunanje delovanje, ki pa mora biti nujno pod parlamentarnim nadzorom tako glede proračuna kot glede proračunskega nadzora; v zvezi s tem poudarja svojo zahtevo, da se mu hitro posreduje celovita splošna strategija za vzpostavitev te službe, vključno z načrti za sodelovanje s Parlamentom in predsedstvom Sveta, ocenami odhodkov za zaposlene in upravo, drugimi potrebami in morebitnimi prihranki na račun sinergij, izhajajočih iz souporabe zmogljivosti in uslužbencev;

33. poziva novo sestavo Komisijo, naj omenjene točke upošteva pri reševanju vprašanj v razdelku 4, ko bo predlagala revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013, kar mora storiti čim prej;

34. še vedno računa na podporo mirovnemu procesu v Palestini in obnovitvenim potrebam v Gazi; poziva Komisijo, naj sporoči, kakšne ukrepe je sprejela, da bi omejila tveganje, da bi projekte in programe, ki se financirajo iz te proračunske vrstice, uporabile teroristične organizacije ali jih izkoristile za teroristična dejanja, oziroma da bi povečala učinkovitost birokracije; prav tako jo poziva, naj pojasni, ali je del pomoči namenjen obnovi prostorov ali infrastrukture, ki so jih prej financirale EU ali države članice ter so bili poškodovani zaradi vojaškega posega;

35. ocenjuje, da je zanesljiva oskrba z energijo odločilno vprašanje za Evropsko unijo; zato pozdravlja podpis vseh držav, ki sodelujejo pri projektu Nabucco, in od njih pričakuje stanovitnost pri drugih projektih, ki bi lahko ogrozili Nabucco;

36. poudarja, da je treba strategiji EU za regijo Baltskega morja nameniti zadostna finančna sredstva za ukrepe, ki jih ni mogoče financirati iz drugih proračunskih vrstic (usklajevanje, obveščanje in pilotni projekti v katerem koli od štirih stebrov akcijskega načrta);

Razdelek 5 in drugi oddelki

37. pozdravlja dogovor o razdelku 5, ki bo zagotovil upravno delovanje institucij EU, hkrati pa bo s prerazporeditvijo 126,5 milijona EUR prispeval k zadnji fazi financiranja evropskega načrta za oživitev gospodarstva;

38. hkrati opozarja, da bo zaradi majhne razlike do zgornje meje v razdelku 5 za leto 2010, ki bo delno posledica omenjene prerazporeditve sredstev, potrebna stroga proračunska disciplina v institucijah, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena preudarno in stroškovno učinkovito;

39. se strinja, da morajo imeti prednost pri porabi razpoložljive razlike do zgornje meje morebitni dodatni odhodki, ki neposredno izhajajo iz začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije, vendar šele po temeljiti preučitvi obstoječih virov in potreb ter možnosti za nadaljnje prihranke v vseh institucijah;

40. je seznanjen z dejstvom, da je bilo dogovorjeno sprejetje pisnega predloga spremembe proračuna št. 3/2010 v zvezi z oddelkom II (Svet), in sicer v znesku 23,5 milijona EUR, pri čemer je v razdelku 5 za leto 2010 ostala razlika do zgornje meje v znesku 72 milijonov EUR; obžaluje, da je Svet ta predlog predstavil, ne da bi pretehtal upravne potrebe vseh institucij oziroma si ustvaril celovit pregled nad njimi;

41. v zvezi s tem opozarja na skupno izjavo o razdelku 5, ki vključuje omenjene točke in bo služila kot osnova za to, da se zagotovi finančna sredstva za morebitne dodatne potrebe Parlamenta in drugih institucij; poudarja, da naj bi smeli dodatna sredstva dodeliti samo za nove naloge, izhajajoče iz Lizbonske pogodbe, in sicer šele po temeljiti preučitvi porabe in možnosti reorganizacije trenutne ureditve in delovnih mest; poudarja tudi, da je treba v proračunskem oddelku Parlamenta ob upoštevanju morebitnih dodatnih potreb doseči pošteno prerazporeditev med generalnim sekretariatom, političnimi skupinami in poslanci;

42. poziva vse institucije, naj, če je le mogoče, vse upravne odhodke za uskladitev osebnih prejemkov in pokojnin poravnajo s sredstvi, ki so že predvidena v proračunih posameznih oddelkov;

43. pozdravlja skupno izjavo o nepremičninski politiki in znova poudarja, da je to področje, za katerega se nameni velik del upravnih odhodkov EU, zelo pomembno za zagotavljanje učinkovite in pregledne porabe razpoložljivih virov; poziva izvršne organe vseh institucij, naj brez odlašanja začnejo uresničevati dogovorjena načela;

44. namerava v lastnem proračunskem oddelku pozorno spremljati vprašanja, med drugim povezana z dogovorjeno predstavitvijo o internih informacijskih virih (uporaba in porabljeni viri) ter z „upravljanjem znanja“, pa tudi vsa relevantna vprašanja v zvezi s hišo evropske zgodovine, vključno z morebitnim sofinanciranjem in sodelovanjem pri tem projektu; opominja na dogovor o tem, dosežen na internem proračunskem usklajevalnem srečanju;

45. je odločen, da bo v celoti ohranil stališče iz prve obravnave glede „drugih institucij“ iz razlogov, ki jih je že navedel v resoluciji o prvi obravnavi;

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

46. meni, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi nepogrešljivo orodje Parlamenta za spodbujanje novih politik za evropske državljane; namerava v celoti porabiti znesek, predviden v medinstitucionalnem sporazumu za pilotne projekte (do 40 milijonov EUR v posameznem proračunskem letu), vendar bo pri pripravljalnih ukrepih ohranil rezervo (v medinstitucionalnem sporazumu je v ta namen predvidenih največ 100 milijonov EUR, od česar je mogoče za nove pripravljalne ukrepe nameniti največ 50 milijonov EUR);

47. pripisuje prednostni namen izvajanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v njihovem drugem ali tretjem letu; namerava budno spremljati izvajanje starih in novih projektov in ukrepov v proračunskem letu 2010;

0

48. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

49. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu varuhu osebnih podatkov ter drugim zadevnim organom.

(1)

UL C115 z dne 9.5.2008, str. 47.

(2)

UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0038.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0039.

(7)

Besedila, sprejeta s tem datumom, priloga.

(8)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0289.


PRILOGA 1

IZJAVE, O KATERIH JE BIL DOSEŽEN DOGOVOR NA USKLAJEVALNEM SESTANKU

Z DNE 18. NOVEMBRA 2009

Skupna izjava o kontinuiteti proračunskega postopka v letu 2010

„Evropski parlament, Svet in Komisija ugotavljajo, da je proračunski postopek za proračun za leto 2010 do 30. novembra 2010 potekal v skladu s Pogodbo iz Nice.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 bo postopek zaključen v skladu z novim členom 314(9) te pogodbe, po katerem predsednik Evropskega parlamenta razglasi, da je proračun dokončno sprejet.

Vse tri institucije menijo, da je proračunski postopek kontinuum v okviru obeh omenjenih pogodb; zato se strinjajo, da se faze postopka, ki so bile zaključene v skladu s Pogodbo iz Nice, štejejo kot zaključene faze v smislu novega člena 314 Lizbonske pogodbe.

V skladu s tem prehodom vse tri institucije menijo, da se lahko dogovor, ki sta ga Evropski parlament in Svet dosegla na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 o proračunu za leto 2009 in leto 2010, kateremu je sledila druga obravnava v Svetu, in rezultat druge obravnave v Evropskem parlamentu vsebinsko razumeta kot sprejemanje skupnega predloga proračuna v smislu člena 314 PDEU, v katerem je dosledno upoštevan večletni finančni okvir.“


PRILOGA 2

Skupna izjava o nepremičninski politiki institucij in organov EU

„Evropski parlament in Svet opozarjata na sklepe tako ene kot druge institucije o posebnem poročilu št. 2/2007 Računskega sodišča o izdatkih institucij za stavbe in – zavedajoč se, da predstavljajo stroški za stavbe bistven delež skupnih odhodkov za poslovanje institucij EU – menita, da je dobro finančno poslovodenje pri stroških za nepremičnine bistvenega pomena.

Poudarjata, da je potrebno učinkovito medinstitucionalno sodelovanje na tem področju in institucije pozivata, naj tako sodelovanje še dodatno okrepijo in, kjer je ustrezno, stavbe uporabljajo skupaj, ne da bi pri tem ovirali delovanje druge institucije. Pozdravljajo prizadevanja, ki so jih institucije že storile na tem področju.

Poudarjata, da je vzpostavitev srednje- in dolgoročnih nepremičninskih strategij bistveno z vidika uspešnega načrtovanja in dobrega finančnega poslovodenja.

Poudarjata, da so pregledni in obvladljivi postopki bistveni za zagotovitev učinkovitih in uspešnih rešitev ter dobrega finančnega poslovodenja.

Institucije spodbujata, naj v svojih stavbah še naprej izvajajo in povečajo uporabo ukrepov za energetsko učinkovitost in okoljsko ustreznost, med drugim tudi certifikacijo v skladu z okoljskimi standardi, vedno ko je to ustrezno in v skladu z danimi sredstvi izvedljivo, ter toplo pozdravljata že doseženi napredek na tem področju.

V zvezi z določbami finančne uredbe, zlasti posvetovanj v skladu s členom 179, pripisujeta velik pomen pravočasnemu prejemanju vseh informacij o tem projektu, ki so potrebne za odločanje. Te informacije bi morale biti objavljene ne glede na uradne roke, da bi lahko obe veji proračunskega organa svoji stališči oblikovali brez časovnega pritiska. Te informacije bi morale vsebovati ocene potreb in analize o stroških in koristih za različne možnosti izbire, razlike med najemom in nakupom ter pregledne informacije v zvezi z drugimi možnostmi financiranja, dolgoročnimi finančnimi posledicami in združljivostjo z MDS.

Pozdravljata prizadevanja Komisije za alternativne načine financiranja in z zanimanjem pričakujeta poročilo, ki je v pripravi.

Pozivata generalne sekretarje institucij, naj priskrbijo izčrpne informacije o zadevah v zvezi z zgradbami s predhodnimi predlogi proračuna/ocenami.

Čeprav se zavedata posebnih potreb vsake institucije in lastnosti vsakega posameznega projekta, pozivata institucije, naj si s skupnimi opredelitvami in kazalci še naprej prizadevajo poenotiti te informacije,, da bi lahko tako primerjali prostor in stroške za stavbe, vključno s skupnim razumevanjem metod za izračun letnih stroškov za nepremičnine, razdeljene na celotno obdobje uporabe. V zvezi s tem se z zadovoljstvom seznanjata z dogovorom o skupnih smernicah za določitev in izračun velikosti nepremičnin, ki sta ga pred kratkim sprejeli medinstitucionalni delovni skupini.

Opozarjata, da te ugotovitve, kadar se uporabljajo, veljajo enako za specifične situacije izvajalskih in decentraliziranih agencij.

Ugotavljata, da je sodelovanje med institucijami in upravami držav članic gostiteljic odlično.“


PRILOGA 3

Skupna izjava o poenostavitvi in bolj ciljno usmerjeni uporabi strukturnih in kohezijskih skladov v času gospodarske krize

„Evropski parlament in Svet opozarjata na skupni izjavi treh institucij o izvajanju kohezijske politike iz novembra 2008 in aprila 2009 ter poudarjata, da je treba še pospešiti izvajanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Ugotavljata, da se je stopnja odobritve sistemov upravljanja in nadzora ter večjih projektov postopoma povečala, vendar menita, da je odobravanje potekalo prepočasi. Komisijo pozivata, naj si v tesnem sodelovanju z državami članicami še naprej prizadeva poenostaviti izvedben postopke, zlasti pa spodbuditi postopke odobritve večjih projektov in s tem pospešiti plačila.

Evropski parlament in Svet sta prepričana, da bi bilo mogoče izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponuja uporaba strukturnih skladov, za bolj ciljno usmerjene ukrepe, namenjene lažjemu odpravljanju posledic gospodarske krize, zlasti za tiste, ki spodbujajo rast in konkurenčnost ter omejujejo izgube delovnih mest. Evropski parlament in Svet poudarjata, da možnost prilagoditve in spremembe operativnih programov že obstaja v okviru sedanje uredbe. Evropski parlament in Svet Komisijo pozivata, naj z oblikovanjem učinkovitih in hitrih postopkov omogoči izvedbo takih zahtev v državah članicah. Evropski parlament in Svet poleg tega ponovno poudarjata, da je treba razpoložljiva odobrena sredstva uporabiti v celoti in učinkovito.“


PRILOGA 4

Skupna izjava o razdelku 5

„Evropski parlament, Svet in Komisija ugotavljajo, da sprejetje pisnega predloga spremembe št. 3/2010, ki se nanaša na Oddelek II (Svet) za financiranje Evropskega sveta v letu 2010 v znesku 23,5 milijona EUR ne posega v uporabo razlike v razdelku 5, ki ostaja 72 milijonov EUR, in se strinjajo, da bi bilo treba glede na majhno razliko v razdelku 5 v letu 2010 in dejstvo, da je treba zagotoviti financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva v celoti, pri uporabi razpoložljive razlike v razdelku 5 dati prednost financiranju dodatnih izdatkov, ki izvirajo neposredno iz začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. V skladu s tem bodo skušale vse tri institucije kriti vse upravne potrebe, povezane s plačami osebja, iz sredstev, odobrenih v posameznih razdelkih proračuna za leto 2010, ki se nanašajo nanje.

Evropski parlament in Svet pozivata ostale institucije, naj si skušajo kar najbolj prizadevati za financiranje upravnih potreb, povezanih s plačami njihovega osebja v okviru sredstev, odobrenih v posameznih razdelkih proračuna za leto 2010, ki se nanašajo nanje. Zahteve za dodatna sredstva se bodo preučile šele, ko se izkaže, da so bile izčrpane vse možnosti za notranjo prerazporeditev.“


PRILOGA 5

Enostranska izjava Komisije o razgradnji jedrske elektrarne Kozloduj

Komisija je seznanjena s tem, da je Evropski parlament načel vprašanje večletnih proračunskih posledic predlaganega novega zakonodajnega akta o nadaljnjem financiranju razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj do leta 2013.

Komisija bo te posledice upoštevala pri oceni delovanja medinstitucionalnega sporazuma.


SKUPNA IZJAVA

Prehodni ukrepi, ki se bodo v okviru proračunskega postopka izvajali po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe

„Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu: institucije) so se dogovorili o naslednjem:

1.   Namen te izjave je doseči dogovor o prehodnih ukrepih, potrebnih za zagotovitev kontinuitete delovanja EU in nemotenega prehoda na novi pravni okvir za proračunski postopek, ki izhaja iz začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.

2.   Ti prehodni ukrepi se bodo uporabljali, dokler v zadevnem zakonodajnem okviru ne bodo določeni ustrezni predpisi.

3.   Ta izjava ne spreminja zadevnih proračunskih pooblastil institucij, kot so določena s Pogodbo, niti sekundarne zakonodaje.

I.      ČASOVNI RAZPORED PRORAČUNSKEGA POSTOPKA

4.   Institucije potrjujejo, da nameravajo trialog o prednostnih nalogah proračuna zadevnega leta sklicati pravočasno, in sicer še preden Komisija sprejme predlog proračuna, najpozneje pa v aprilu.

5.   Institucije se strinjajo, da se za proračunski postopek za leto 2011 uporablja naslednji časovni razpored, ki je bil pripravljen po zgledu sedanjega pragmatičnega časovnega razporeda in v skladu z zahtevami novega postopka:

–    Komisija predlog proračuna sprejme v 17. tednu (konec aprila) ali najpozneje v 18. tednu (začetek maja).

–    Svet konča obravnavo predloga proračuna najkasneje v 30. tednu (konec julija).

Institucije se sestanejo še pred obravnavo v Svetu, da bi izmenjale mnenja.

–    Odbor Evropskega parlamenta za proračun zaključi obravnavo z glasovanjem o predlogu v 39. tednu (konec septembra/začetek oktobra).

–    Poslanci na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta zaključijo obravnavo z glasovanjem o predlogu v 42. tednu (sredina oktobra).

Dokler se ne skliče spravni odbor, lahko Komisija po potrebi in v skladu s členom 314(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) spremeni predlog proračuna, vključno s posodobljenimi načrti odhodkov za kmetijstvo, obema vejama proračunskega organa pa v vednost predloži informacije v zvezi s posodobitvami, takoj ko so na voljo.

Potem ko je Evropski parlament obravnavo končal z glasovanjem o predlogu in sprejel spremembe, kot je določeno v členu 314(4)(c) PDEU, predsednik Evropskega parlamenta v dogovoru s predsednikom Sveta nemudoma skliče sejo spravnega odbora. V ta namen:

–    institucije tesno sodelujejo, da bi spravni odbor končal delo v 21 dneh, in sicer do konca 45. tedna (sredina novembra);

–    si institucije čim prej izmenjajo ustrezne dokumente, da bi pripravili vse potrebno za dosego dogovora o skupnem besedilu v spravnem odboru.

Potem ko je spravni odbor dosegel dogovor o skupnem besedilu, si Evropski parlament in Svet v skladu s členom 314(6) PDEU ter njunima poslovnikoma prizadevata za čimprejšnjo potrditev skupnega predloga spravnega odbora.

6.     Če se institucije ne bodo sporazumele o drugačnem časovnem razporedu, bo podoben razpored veljal tudi za prihodnje proračunske postopke.

7.     Institucije potrjujejo, da nameravajo potrditi načela in načine sodelovanja v proračunskem postopku, vključno z ureditvijo spravnega odbora, še preden bo Komisija sprejela predlog proračuna za leto 2011.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadežda Nejnski, Miguel Portas, Vladimír Remek, László Surján, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Frédéric Daerden, Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bart Staes

Zadnja posodobitev: 8. december 2009Pravno obvestilo