Procedūra : 2009/2211(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0085/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0085/2009

Debates :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Balsojumi :

PV 17/12/2009 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0114

ZIŅOJUMS     
PDF 194kWORD 194k
2009. gada 8. decembra
PE 430.876v01-00 A7-0085/2009

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu: enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā

(COM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu: enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā

(COM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0662 – C7-0305/2009),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 21. punktu, 22. punkta pirmo un otro daļu un 23. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Lēmumu, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013)(2),

–   ņemot vērā 2009. gada 25. marta rezolūciju par 2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu(3) un 2009. gada 10. marta rezolūciju par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm(4),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2009. gada 2. aprīļa deklarāciju par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna finansēšanu,

–   ņemot vērā 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmes secinājumu kopsavilkumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0085/2009),

1.  apstiprina 2009. gada 18. novembra saskaņošanas sanāksmes secinājumus;

2.  uzsver, ka, pateicoties sekmīgai iestāžu sadarbībai, reaģējot uz finanšu un ekonomikas krīzi ES dalībvalstīs, ir panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu, veicinot solidaritāti energoresursu jomā un platjoslas internetu lauku apvidos, kā arī atbalstot lauksaimniecības nozari; norāda, ka vienošanās ir balstīta uz principiem, ko iepriekš minētajā 2009. gada 2. aprīļa deklarācijā noteica visas trīs iestādes;

3.  piekrīt politiskajam kompromisam, kas paredz izmantot dažādus saskaņā ar budžeta tiesisko regulējumu pieejamos budžeta līdzekļus, tostarp 2007.–2013. gada DFS pārskatīšanu attiecībā uz 2009. un 2010. gadu un elastības instrumenta izmantošanu, lai 2010. gadā pilnībā varētu nodrošināt Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna (EEAP) finansējumu; pauž gandarījumu, ka EEAP finansēšana 2011. gadā vairs netiek paredzēta, tādējādi ikgadējā budžeta procedūra 2011. gadā netiks ietekmēta;

4.  norāda, ka pēc DFS pārskatīšanas attiecībā uz EEAP finansējumu 1.a, 1.b, 2. un 5. izdevumu kategorijā pieejamās rezerves 2010. gadā ir ārkārtīgi mazas, tādējādi, ja attiecīgajā gadā rastos neparedzētas finanšu vajadzības, manevrēšanas iespējas būtu ierobežotas;

5.  norāda, ka Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais finansējums ir noteikts tikai 2010. gadam, savukārt ES finansiālais atbalsts būs vajadzīgs līdz 2013. gadam, un tā kopējais apmērs ir EUR 300 miljoni, ieskaitot summu, kas pieejama 2010. gada budžetā; uzsver, ka Kozlodujas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas finansēšana nedrīkst apdraudēt 1.a izdevumu apakškategorijas daudzgadu programmu un darbību finansēšanu;

6.  uzskata, ka pašreizējā DFS neatbilst Eiropas Savienības finanšu vajadzībām, tādēļ prasa Komisijai nekavējoties iesniegt priekšlikumu pašreizējās DFS termiņa vidusposma pārskatīšanai;

7.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

8.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 132, 29.5.2009., 8. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0174.

(4)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0095 un 0096.


PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu —  enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 21. punktu, 22. punkta pirmo un otro daļu un 23. punktu,

ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(2)      Šī 2010. gada maksimālā apjoma palielināšana 1.a izdevumu apakškategorijā tiks pilnībā līdzsvarota, samazinot 2009. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 1.a, 1.b, 2., 3.a un 5. izdevumu kategorijā, kā arī 2010. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 1.a, 2. un 5. izdevumu kategorijā.

(3)      Lai saglabātu pareizu attiecību starp saistībām un maksājumiem, tiks pielāgoti maksājumu apropriāciju ikgadējie maksimālie apjomi. Šis pielāgojums būs neitrāls.

(4)      Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza I pielikums Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2),

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

FINANŠU SHĒMA 2007.–2013. GADAM

 

 

 

 

 

 

 

 

(EUR miljoni — nemainīgās 2004. gada cenās)

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS

2007. g.

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Kopā2007.-2013.

g.

1. Ilgtspējīga izaugsme

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1.b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

no kuriem: ar tirgu saistīti izdevumi un tiešie maksājumi

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3.a Brīvība, drošība un tiesiskums

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3.b Pilsonība

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ES nozīme pasaules līmenī

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administrācija (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6. Kompensācijas

419

191

190

 

 

 

 

800

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

procentos no NKI

1,08%

1,09%

1,06%

1,06%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

procentos no NKI

1,06%

1,06%

0,95%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Pieejamā rezerve

0,18%

0,18%

0,29%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Pašu resursu maksimālais apjoms procentos no NKI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Izdevumus pensijām, kas ietverti šīs izdevumu kategorijas maksimālajā apjomā, aprēķina kā tīrās darbinieku iemaksas attiecīgajā shēmā, no 2007. līdz 2013. gadam nosakot ierobežojumu EUR 500 miljonu apmērā, 2004. gada cenās.

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

              Šim nolūkam skaitļus minētajā nolīgumā pārrēķina 2004. gada cenās.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP), par kuru Eiropadome vienojās 2009. gada martā, ir divas galvenās sadaļas — Eiropas enerģētikas projekti un platjoslas interneta projekti lauku apvidos. Budžeta lēmējinstitūcija 2009. gada aprīlī pieņēma lēmumu par EEAP finansēšanas kārtību 2009. un 2010. gadā. Finansējumu 2009. gadam nodrošināja, pārvietojot līdzekļus no 2. izdevumu kategorijas uz 1.a izdevumu kategoriju un palielinot finansējumu lauku attīstībai, lai segtu ar platjoslas internetu saistītos izdevumus, bet lēmumus par 2010. gada finansējumu vienojās pieņemt 2010. gada budžeta saskaņošanā. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā tika noteikts, ka kopējais 2007.–2013. gada finanšu shēmas maksimālais apjoms netiks pārsniegts.

Minēto triju iestāžu deklarācijā paredzēto finansējumu var rezumēt šādi:

EEAP — projekta veids

2009. gads

2010. gads

Enerģētika

2000 miljoni

1980 miljonu

Platjoslas internets

600 miljoni

420 miljonu

Kopā (EUR)

2600 miljoni

2400 miljoni

2010. gada budžeta pirmajā lasījumā tikai Eiropas Parlaments nepārprotami paredzēja EEAP vajadzības, pieņemot īpašus grozījumus abu minēto sadaļu finansēšanai. Ņemot vērā 1.a kategorijas ierobežoto rezervi, jau sākumā bija skaidrs, ka EEAP finansējumu var nodrošināt, tikai pārvietojot budžeta līdzekļus, pārskatot daudzgadu finanšu shēmu un, iespējams, izmantojot elastības instrumentu.

Saskaņošanas sanāksmē, kas notika 18. novembrī, tika panākta vienošanās par EEAP otrā (2010.) gada finansēšanu par kopējo summu EUR 2,4 miljardu apmērā. Lielākā daļa saistību apropriāciju kļuva pieejamas, pārskatot daudzgadu finanšu shēmu attiecībā uz 2009. un 2010. gadu.

Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu var rezumēt šādi.

Saistību apropriācijas

(EUR miljoni)

Izdevumu kategorija

2009. g.

2010. g.

KOPĀ

1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

-3

+1 779

+1 776

1.b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

-1

-6

-7

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

-1 306

-158

-1 464

3.a Brīvība, drošība un tiesiskums

-5

 

-5

3.b Pilsonība

 

 

 

4. ES nozīme pasaules līmenī

 

 

 

5. Administrācija

-173,5

-126,5

-300

Kopējās izmaiņas

-1 488,5

1 488,5

0

Atlikušo daļu, kas vajadzīga enerģētikas projektu finansēšanai, vienojās segt, izmantojot elastības instrumentu par summu EUR 120 miljonu apmērā un veicot EUR 81 miljona pārvietošanu 1.a izdevumu kategorijā. Projekti, kuri saistīti ar EEAP otru sadaļu — platjoslas interneta attīstība un „jaunie uzdevumi” — un kuru finansēšanai 2010. gadā ir vajadzīgi EUR 420 miljoni, lauku attīstības ietvaros tiktu iekļauti 2. izdevumu kategorijā, un tos finansētu, ievērojot pašreizējo maksimālo apjomu.

Referents iesaka pieņemt rezolūcijas projektam pievienoto priekšlikumu lēmumam par daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu.

Šim dokumentam ir pievienota tabula, kurā ietverta 2007.–2013. gada finanšu shēma, kas pārskatīta saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (pašreizējās cenās).

2007.–2013. GADA FINANŠU SHĒMA, KAS OTRO REIZI PĀRSKATĪTA SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANAS PLĀNU

 

 

 

 

 

 

 

 

(EUR miljoni — pašreizējās cenās)

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS

2007. g.

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Kopā

2007.-2013. g.

1. Ilgtspējīga izaugsme

53 979

57 653

61 696

63 555

63 638

66 628

69 621

436 770

1.a Konkurētspēja un nodarbinātība

8 918

10 386

13 269

14 167

12 987

14 203

15 433

89 363

1.b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

45 061

47 267

48 427

49 388

50 651

52 425

54 188

347 407

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

55 143

59 193

56 333

59 955

60 338

60 810

61 289

413 061

no kuriem: ar tirgu saistīti izdevumi un tiešie maksājumi

45 759

46 217

46 679

47 146

47 617

48 093

48 574

330 085

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

1 273

1 362

1 518

1 693

1 889

2 105

2 376

12 216

3.a Brīvība, drošība un tiesiskums

637

747

867

1 025

1 206

1 406

1 661

7 549

3.b Pilsonība

636

615

651

668

683

699

715

4 667

4. ES nozīme pasaules līmenī

6 578

7 002

7 440

7 893

8 430

8 997

9 595

55 935

5. Administrācija (1)

7 039

7 380

7 525

7 882

8 334

8 670

9 095

55 925

6. Kompensācijas

445

207

210

 

 

 

 

862

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

124 457

132 797

134 722

140 978

142 629

147 210

151 976

974 769

procentos no NKI

1,02%

1,08%

1,13%

1,16%

1,13%

1,12%

1,11%

1,11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

122 190

129 681

120 445

134 289

134 263

141 273

143 153

925 294

procentos no NKI

1,00%

1,05%

1,01%

1,10%

1,06%

1,08%

1,05%

1,05%

Pieejamā rezerve

0,24%

0,19%

0,23%

0,14%

0,18%

0,16%

0,19%

0,19%

Pašu resursu maksimālais apjoms procentos no NKI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Izdevumus pensijām, kas ietverti šīs izdevumu kategorijas maksimālajā apjomā, aprēķina kā tīrās darbinieku iemaksas attiecīgajā shēmā, no 2007. līdz 2013. gadam nosakot ierobežojumu EUR 500 miljonu apmērā, 2004. gada cenās.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.12.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Frédéric Daerden, Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bart Staes

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 10. decembra Juridisks paziņojums