Postopek : 2009/2211(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0085/2009

Predložena besedila :

A7-0085/2009

Razprave :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Glasovanja :

PV 17/12/2009 - 5.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0114

POROČILO     
PDF 186kWORD 193k
8. december 2009
PE 430.876v01-00 A7-0085/2009

o spremenjenem predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva

(KOM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva

(KOM(2009)0062 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0662 – C7–0305/2009),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,(1) zlasti točke 21, prvega in drugega pododstavka točke 22 ter točke 23 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju v zvezi z večletnim finančnim okvirom (2007–2013),(2)

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. marca 2009 o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007–2013(3) in z dne 10. marca 2009 o smernicah za proračunski postopek za leto 2010,(4)

–   ob upoštevanju izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o financiranju evropskega načrta za oživitev gospodarstva z dne 2. aprila 2009,

–   ob upoštevanju povzetka sklepov usklajevalnega sestanka 18. novembra 2009,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0085/2009),

1.  odobri sklepe z usklajevalnega sestanka 18. novembra 2009;

2.  poudarja, da je doseženi sporazum o spremembi večletnega finančnega okvira rezultat uspešnega medinstitucionalnega sodelovanja v okviru odziva na finančno in gospodarsko krizo, s katero se soočajo države članice, in sicer s spodbujanjem solidarnosti na področju energetskih virov ter širokopasovnih internetnih povezav na podeželju, pa tudi s podporo kmetijskemu sektorju; ugotavlja, da sporazum temelji na načelih iz omenjene izjave treh institucij z dne 2. aprila 2009;

3.  se strinja s političnim kompromisom, ki omogoča uporabo različnih proračunskih sredstev, na voljo v proračunskem pravnem okviru, vključno s spremembo večletnega finančnega okvira 2007–2013 za leti 2009 in 2010, ter uporabo instrumenta prilagodljivosti, da se omogoči polno financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letu 2010; izraža zadovoljstvo, da financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva ni bilo delno prestavljeno v leto 2011, zato to ne bo vplivalo na letni proračunski postopek za to leto;

4.  ugotavlja, da je po spremembi večletnega finančnega načrta za financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva razpoložljiva razlika do zgornje meje v razdelkih 1a, 1b, 2 in 5 za leto 2010 izredno majhna, zaradi česar je manevrski prostor za nepričakovane finančne potrebe, ki se lahko pojavijo med letom, prav tako zelo majhen;

5.  poudarja, da je bilo financiranje razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj dogovorjeno samo za leto 2010, čeprav bo finančna podpora EU potrebna do leta 2013 v skupni vrednosti 300 milijonov EUR, vključno z zneskom, ki je na voljo v proračunu za leto 2010; poudarja, da financiranje Kozloduja ne sme ogrožati financiranja večletnih programov in ukrepov v podrazdelku 1a;

6.  meni, da sedanji večletni finančni okvir ne ustreza finančnim potrebam Evropske unije; zato poziva Komisijo, da nemudoma predstavi predlog za njegov vmesni pregled;

7.   odobri sklep, priložen tej resoluciji;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 132, 29.5.2009, str. 8.

(3)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0174.

(4)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0095 in 0096.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,(1) zlasti točke 21, prvega in drugega pododstavka točke 22 ter točke 23 tega sporazuma,

ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Na usklajevalnem sestanku o proračunu 18. novembra 2009 so se Evropski parlament, Svet in Komisija dogovorili o načinih za zagotavljanje dodatnega financiranja za projekte na področju preskrbe z energijo in širokopasovnih internetnih povezav ter za naložbe za krepitev operacij v zvezi z „novimi izzivi“, opredeljenimi ob oceni vmesne reforme skupne kmetijske politike iz leta 2003 („sistematski pregled“), in sicer v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Da bi bilo financiranje mogoče, je treba spremeniti večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 v skladu s točkami 21, 22 in 23 medinstitucionalnega sporazuma, s čimer bi se zgornja meja odobrenih sredstev za prevzem obveznosti za leto 2010 v podrazdelku 1a povišala za 1.779 milijonov EUR v tekočih cenah.

(2)      Povišanje zgornje meje v podrazdelku 1a za leto 2010 se bo v celoti izravnalo z znižanjem zgornje meje za sredstva za prevzem obveznosti v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 5 za leto 2009 ter zgornje meje za sredstva za prevzem obveznosti v razdelkih 1a, 2 in 5 za leto 2010.

(3)      Zaradi ohranitve ustreznega razmerja med obveznostmi in plačili je treba prilagoditi letne zgornje meje za plačila. Ta prilagoditev bo proračunsko nevtralna.

(4)      Prilogo I medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju je zato treba ustrezno spremeniti(2)

SKLENILA:

Edini člen

Priloga I k Medinstitucionalnemu sporazumu o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju se nadomesti s prilogo k temu sklepu.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE 2007–2013

 

 

 

 

 

 

 

 

(v milijonih EUR – stalne cene iz 2004)

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj2007–2013

1. Trajnostna rast

50.865

53.262

55.879

56.435

55.400

56.866

58.256

386.963

1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

8.404

9.595

12.018

12.580

11.306

12.122

12.914

78.939

1b Kohezija za rast in zaposlovanje

42.461

43.667

43.861

43.855

44.094

44.744

45.342

308.024

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

51.962

54.685

51.023

53.238

52.528

51.901

51.284

366.621

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila

43.120

42.697

42.279

41.864

41.453

41.047

40.645

293.105

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1.199

1.258

1.375

1.503

1.645

1.797

1.988

10.765

3a Svoboda, varnost in pravica

600

690

785

910

1.050

1.200

1.390

6.625

3b Državljanstvo

599

568

590

593

595

597

598

4.140

4. EU kot globalni akter

6.199

6.469

6.739

7.009

7.339

7.679

8.029

49.463

5. Uprava (1)

6.633

6.818

6.816

6.999

7.255

7.400

7.610

49.531

6. Nadomestila

419

191

190

 

 

 

 

800

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ

117.277

122.683

122.022

125.184

124.167

125.643

127.167

864.143

kot odstotek BND

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODOBRITVE ZA PLAČILA SKUPAJ

115.142

119.805

109.091

119.245

116.884

120.575

119.784

820.526

kot odstotek BND

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Razpoložljiva razlika

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v ta razdelka, so za obdobje 2007–2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih v ustrezne sheme in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              V ta namen so zneski, ki izhajajo iz navedenega sporazuma, preračunani v cene iz leta 2004.


OBRAZLOŽITEV

Evropski načrt za oživitev gospodarstva, sprejet na zasedanju Evropskega sveta marca 2009, je sestavljen iz dveh glavnih poglavij – vseevropskih energetskih projektov in projektov za širokopasovne internetne povezave na podeželju. Aprila 2009 je proračunski organ sprejel sklep o načinih financiranja evropskega načrta za oživitev gospodarstva v letih 2009 in 2010. Medtem ko se bo financiranje za leto 2009 izvajalo s prerazporeditvijo sredstev iz razdelka 2 v razdelek 1a in s povečanjem sredstev za razvoj podeželja, da se tako pokrijejo stroški za širokopasovni internet, pa je bilo sklenjeno, da se bo o financiranju za leto 2010 odločalo med usklajevanjem proračuna za leto 2010. V skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije je bilo določeno, da skupna zgornja meja finančnega okvira 2007–2013 ne bo presežena.

Načrt financiranja iz izjave treh institucij je mogoče povzeti takole:

Evropski načrt za oživitev gospodarstva – vrsta projekta

Leto 2009

Leto 2010

Energija

2.000 milijonov

1.980 milijonov

Širokopasovni internet

600 milijonov

420 milijonov

Skupaj (EUR)

2.600 milijonov

2.400 milijonov

V prvi obravnavi proračuna za leto 2010 je le Evropski parlament s sprejetjem posebnih osnutkov dopolnitev za financiranje obeh poglavij jasno predvidel potrebe evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Glede na omejeno razliko do zgornje meje v razdelku 1a je bilo že od začetka jasno, da se lahko financiranje evropskega načrta za oživitev gospodarstva zagotovi le s prerazporeditvijo sredstev, spremembo večletnega finančnega okvira in mogoče z uporabo instrumenta prilagodljivosti.

Na usklajevalnem sestanku 18. novembra je bil dosežen dogovor o financiranju v drugem letu načrta za oživitev gospodarstva (2010) v skupnem znesku 2,4 milijarde EUR. Večji del sredstev za prevzem obveznosti je bilo zagotovljenih s spremembo večletnega finančnega okvira za leti 2009 in 2010.

Sprememba večletnega finančnega okvira se lahko povzame v naslednjih točkah:

Sredstva za prevzem obveznosti:

(v milijonih EUR)

Razdelek

2009

2010

SKUPAJ

1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

–3

+1.779

+1.776

1b – Kohezija za rast in zaposlovanje

–1

–6

–7

2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

–1.306

–158

–1.464

3a – Območje svobode, varnosti in pravice

–5

 

–5

3b – Državljanstvo

 

 

 

4 – EU kot globalni akter

 

 

 

5 – Uprava

–173,5

–126,5

–300

Spremembe skupaj

–1.488,5

1.488,5

0

Sklenjeno je bilo, da bodo preostale potrebe energetskih projektov pokrite z uporabo instrumenta prilagodljivosti v znesku 120 milijonov EUR in s prerazporeditvijo 81 milijonov EUR v razdelku 1a. Projekti, ki se nanašajo na drugo poglavje evropskega načrta za oživitev gospodarstva – širokopasovni internet in novi izzivi – v vrednosti 420 milijonov EUR v letu 2010, bodo sodili v razvoj podeželja v razdelku 2 in bodo financirani znotraj razpoložljivih zgornjih meja.

Poročevalec priporoča sprejetje predloga sklepa o spremembi večletnega finančnega okvira, ki je priložen k osnutku resolucije.

Priložena je tabela s finančnim okvirom za obdobje 2007–2013, spremenjenim v skladu z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva (tekoče cene).

FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE 2007–2013: DRUGA SPREMEMBA ZA USKLADITEV Z EVROPSKIM NAČRTOM ZA OŽIVITEV GOSPODARSTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

(v milijonih EUR, v tekočih cenah)

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj2007–2013

1. Trajnostna rast

53.979

57.653

61.696

63.555

63.638

66.628

69.621

436.770

1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

8.918

10.386

13.269

14.167

12.987

14.203

15.433

89.363

1b Kohezija za rast in zaposlovanje

45.061

47.267

48.427

49.388

50.651

52.425

54.188

347.407

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

55.143

59.193

56.333

59.955

60.338

60.810

61.289

413.061

od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila

45.759

46.217

46.679

47.146

47.617

48.093

48.574

330.085

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1.273

1.362

1.518

1.693

1.889

2.105

2.376

12.216

3a Svoboda, varnost in pravica

637

747

867

1.025

1.206

1.406

1.661

7.549

3b Državljanstvo

636

615

651

668

683

699

715

4.667

4. EU kot globalni akter

6.578

7.002

7.440

7.893

8.430

8.997

9.595

55.935

5. Uprava (1)

7.039

7.380

7.525

7.882

8.334

8.670

9.095

55.925

6. Nadomestila

445

207

210

 

 

 

 

862

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ

124.457

132.797

134.722

140.978

142.629

147.210

151.976

974.769

kot odstotek BND

1,02 %

1,08 %

1,13 %

1,16 %

1,13 %

1,12 %

1,11 %

1,11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODOBRITVE ZA PLAČILA SKUPAJ

122.190

129.681

120.445

134.289

134.263

141.273

143.153

925.294

kot odstotek BND

1,00 %

1,05 %

1,01 %

1,10 %

1,06 %

1,08 %

1,05 %

1,05 %

Razpoložljiva razlika

0,24 %

0,19 %

0,23 %

0,14 %

0,18 %

0,16 %

0,19 %

0,19 %

Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka, so za obdobje 2007–2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih za ustrezno shemo in lahko znašajo največ 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadežda Nejnski, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Frédéric Daerden, Constanze Angela Krehl, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný, Derek Vaughan

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bart Staes

Zadnja posodobitev: 10. december 2009Pravno obvestilo