Procedure : 2009/0100(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0005/2010

Indgivne tekster :

A7-0005/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0027

BETÆNKNING     *
PDF 150kWORD 78k
1. februar 2010
PE 430.372v03-00 A7-0005/2010

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer

(KOM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

Retsudvalget

Ordfører: Jiří Maštálka

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer

(KOM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0373),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c), og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0156/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 81, stk. 3, og artikel 218, stk. 6, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0005/2010),

1.  godkender indgåelsen af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Kort om forslaget

Parlamentet høres om et forslag om Fællesskabets indgåelse af en international konvention, der skal sikre en mere effektiv inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer.

Rådet forelagde den 14. september 2009 Parlamentet nævnte forslag til høring og udtrykte ønske om, at Parlamentet ville behandle dette forslag hurtigst muligt.

Forslagets indhold

Hensigten med forslaget er en godkendelse på Fællesskabets vegne af Haagerkonventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer, indgået den 23. november 2007 (konventionen)(1).

Konventionen har til formål at sikre en effektiv inddrivelse af underholdsbidrag til familiemedlemmer. Eftersom langt de fleste af sådanne krav vedrører børn og børnebidrag, er konventionen først og fremmest en foranstaltning, der skal beskytte børn. Konventionen omfatter mange praktiske anliggender af betydning for inddrivelsen af internationale krav – f.eks. sproglige krav, standardformularer og det administrative samarbejde mellem de centrale myndigheder med vægten på anvendelsen af nye teknologier til nedbringelse af omkostningerne og tidsfristerne. Den fastlægger detaljerede bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse i sager om underholdspligt.

Sager, der berører to EU-medlemsstater (undtagen Danmark (2)), vil blive behandlet i henhold til forordningen om underholdspligt(3). På den anden side vil sager, der berører en EU-medlemsstat og et tredjeland, som er part i konventionen, behandles i henhold til konventionen. Fællesskabets relationer til andre stater, der er parter i konventionen, vil derfor blive reguleret af et harmoniseret regelsæt.

Kommissionen er af den opfattelse, at Fællesskabet har ekstern enekompetence inden for de områder, der er omfattet af underholdspligtforordningen. Forslaget går derfor på, at det er Fællesskabet og ikke medlemsstaterne, der skal indgå konventionen, og at det alene er Fællesskabet, der afgiver erklæringer til konventionen. En sådan erklæring ville tilpasse hele konventionens anvendelsesområde til underholdspligtforordningens anvendelsesområde(4). Medlemsstaterne ville herefter være bundet af konventionen som følge af Fællesskabets indgåelse af den.

Kommissionen foreslår også, at den dato, hvor medlemsstaterne ifølge konventionen skal underrette de udpegede centrale myndigheder tilpasses den dato, hvor medlemsstaterne ifølge underholdspligtforordningen skal meddele oplysninger om kontaktpersoner og sprog, nemlig den 18. september 2010(5). Kommissionen vil centralisere disse oplysninger og videregive dem til det permanente kontor for Haagerkonferencen.

Ordførerens holdning

Som ordfører anbefaler jeg forslaget til udvalget og anbefaler, at der stemmes for forslaget, idet konventionen er en del af en fuldstændig og muligvis verdensomspændende retlig ramme for underholdsbidrag til familiemedlemmer og børnebidrag(6).

(1)

Forslaget har hjemmel i EF-traktatens artikel 61, litra c), sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og 3.

(2)

Danmark deltog ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen); jf. forordningens betragtning 48. For så vidt angår Det Forenede Kongeriges manglende vedtagelse af og efterfølgende deltagelse i underholdspligtforordningen henvises til Kommissionens beslutning 2009/451/EF af 8. juni 2009, EUT L 149/73.

(3)

Dette er sikret ved frakoblingsklausulen i konventionens artikel 51, stk. 4. For så vidt angår datoen for anvendelsen af underholdspligtforordningen henvises til dens artikel 76. For så vidt angår konventionens ikraftttrædelsesdato henvises til dens artikel 60, stk. 1.

(4)

Underholdspligtforordningens betragtning 11.

(5)

Underholdspligtforordningens artikel 71, stk. 1, og artikel 3 i forslaget til Rådets afgørelse.

(6)

Jf. navnlig protokollen om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt, som blev vedtaget samme dag som konventionen.


PROCEDURE

Titel

International inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer

Referencer

KOM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(CNS)

Dato for høring af EP

14.9.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

17.9.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

17.9.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jiří Maštálka

2.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2009

2.12.2009

 

 

Dato for vedtagelse

28.1.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Georgios Papastamkos

Seneste opdatering: 3. februar 2010Juridisk meddelelse