Процедура : 2009/0106(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0016/2010

Внесени текстове :

A7-0016/2010

Разисквания :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Гласувания :

PV 25/02/2010 - 7.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     *
PDF 498kWORD 693k
11 февруари 2010 г.
PE 430.531v03-00 A7-0016/2010

относно предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Adina-Ioana Vălean

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Специална законодателна процедура - Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0361),

–   като взе предвид член 284 от Договора за ЕО и член 187 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0125/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 337 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0016/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за Евратом;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 284 от него,

 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграфи 1 и 2 от него,

Обосновка

Настоящата директива следва да се основава на новото правно основание в областта на енергетиката, а именно член 194, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, тъй като то отговаря на посочените в нея цели. Процедурата на вземане на решение съобразно тази нова разпоредба е съвместното вземане на решение, което допуска пълноправното участие на Европейския парламент като съзаконодател.

Изменение  2

Предложение за регламент

Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 187 от него,

 

заличава се

Обосновка

Настоящата директива следва да се основава на новото правно основание в областта на енергетиката, а именно член 194, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, тъй като то отговаря на посочените в нея цели. Процедурата на вземане на решение съобразно тази нова разпоредба е съвместното вземане на решение, което допуска пълноправното участие на Европейския парламент като съзаконодател.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Общността си е поставила за цел да бъде въведена обща енергийна политика, насочена към постигане на сигурност на енергийните доставки, преход към енергийна система с ниска въглеродна интензивност, включваща действащи конкурентни енергийни пазари.

(1) Съюзът си е поставил за цел да бъде въведена обща енергийна политика, основаваща се на солидарността и насочена към постигане на сигурност на енергийните доставки, преход към високоефективна енергийна система с ниска въглеродна интензивност и действащи конкурентни енергийни пазари, основаващи се на солидарността и лоялната конкуренция в рамките на вътрешния пазар.

Обосновка

Изискват се не само конкурентни пазари, но и лоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар, както и съответно енергийна политика, основаваща се на солидарност и високоефективни технологии, които да осигуряват ниско равнище на въглеродните емисии.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Съставянето на обща картина на развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността представлява важен елемент на посочената енергийна политика. Тази картина ще даде възможност на Общността да прави необходимите сравнения и оценки или да предприема подходящи мерки въз основа на съответните данни и анализи, по-специално по отношение на бъдещия енергиен баланс.

(2) Съставянето на обща картина на развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Съюза представлява необходима предпоставка за развитието на европейска енергийна политика. Тази картина ще даде възможност на Комисията да прави необходимите сравнения и оценки или да предлага подходящи мерки въз основа на съответните данни и анализи, по-специално по отношение на бъдещия енергиен баланс. Всички мерки, предлагани или предприемани на равнището на Съюза, следва да бъдат неутрални и да не представляват намеса във функционирането на пазара.

Обосновка

Политическата цел на настоящия регламент следва да бъде изрично посочена. Той е важен инструмент за развитието на общата енергийна политика.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) През последните години енергийната обстановка във и извън Общността значително се промени, поради което инвестициите в енергийна инфраструктура се превръщат в ключов въпрос за осигуряване на сигурността на енергийните доставки в Общността, за функционирането на вътрешния енергиен пазар и за предприетия от Общността преход към енергийна система с ниска въглеродна интензивност.

(3) През последните години енергийната обстановка във и извън Съюза значително се промени в отрицателна посока по отношение на снабдяването, поради което инвестициите в енергийна инфраструктура се превръщат в ключов проблем, който трябва да се разреши с оглед на обезпечаването на сигурността и редовността на енергийните доставки в Съюза, на гарантирането на гладкото функциониране на вътрешния енергиен пазар и на предприетия от Съюза преход към високоефективна енергийна система с ниска въглеродна интензивност.

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че енергийната обстановка не просто преживя промени, но че тези промени са били отрицателни, поради което се стигна до нарушаване на стабилността на доставките на вътрешния пазар на ЕС.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Новият енергиен контекст изисква значителни инвестиции по отношение на цялата инфраструктура във всички енергийни сектори, както и разработването на нови видове инфраструктура и нови технологии, които да навлязат на пазара. Либерализацията на енергийния сектор и по-нататъшното интегриране на вътрешния пазар на Общността отреждат една по-важна роля на стопанските оператори в инвестиционния процес, а в същото време някои нови изисквания на енергийната политика, като например целите засягащи структурното разпределение на енергоносителите (fuel mix) водят до промени в енергийната политика на държавите-членки по посока на създаването на нова и/или модернизирана енергийна инфраструктура.

(4) Новият енергиен контекст изисква значителни инвестиции по отношение на цялата инфраструктура, в частност в секторите на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, както и разработването на нови видове инфраструктура и нови технологии, които да навлязат на пазара. Либерализацията на енергийния сектор и по-нататъшното интегриране на вътрешния пазар отреждат една по-важна роля на стопанските оператори в инвестиционния процес, а в същото време някои нови изисквания на енергийната политика, като например целите, засягащи структурното разпределение на енергоносителите (fuel mix), водят до промени в енергийната политика на държавите-членки по посока на създаването на нова и/или модернизирана енергийна инфраструктура.

Обосновка

Енергоспестяването и енергийната ефективност са най-ефективният с оглед на разходите начин за намаляване на въглеродните емисии в ЕС. В срок до 2050 г. икономиката на ЕС следва да бъде основана на възобновяеми енергийни източници.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Държавите-членки следва, за тази цел, винаги да вземат предвид намаляването на енергопотреблението в съответствие с целта на ЕС от 20% по отношение на енергийната ефективност като най-ефективното с оглед на разходите средство за постигане на целите на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, както и подобряването и доизграждането на съществуващите инфраструктури, преди да инвестират в нови такива. Инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура следва да съответстват в пълна степен на определената за 2020 г. цел най-малко 20% от енергията да бъде произвеждана от устойчиви възобновяеми енергийни източници.

Обосновка

Регламентът следва да се разглежда в рамките на съществуващото законодателство на ЕО в областта на климата, а работните хипотези, които служат за основа, следва да са в пълна степен хармонизирани и да допринасят за постигането на съществуващите цели на ЕО.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Във връзка с новите цели на енергийната политика и новите пазарни , следва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността, по-специално с оглед на предвиждане на проблемите, насърчаване на най-добрите практики и установяване на по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на европейската енергийна система.

(5) Във връзка с новите цели на енергийната политика и новите пазарни тенденции, следва да се обърне по-голямо внимание на приоритетните инвестиции в енергийна инфраструктура в Съюза, по-специално с оглед на предвиждане на проблемите, свързани със сигурността на доставките, насърчаване на най-добрите практики и установяване на по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на взаимосвързаните енергийни системи в Съюза.

Обосновка

Трябва да се определи кои инвестиции трябва да се третират с предимство, тъй като от това зависи сигурността на доставките, по отношение също на преноса между системите на държавите-членки.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Ето защо, Комисията и по-специално Наблюдателницата за енергийния пазар (Market Observatory for Energy) следва да разполагат с точни данни и информация за инвестиционните проекти, включително за проектите за извеждане от експлоатация, по отношение на най-значимите съставни елементи на енергийната система на Общността.

(6) Ето защо, с оглед на предоставянето на необходимите гаранции за приоритетните инвестиции, Комисията и по-специално Наблюдателницата за енергийния пазар към нея следва да разполагат с точни данни и информация за текущите и бъдещите инвестиционни проекти, включително за проектите за частично извеждане от експлоатация, по отношение на най-значимите съставни елементи на енергийната система на Съюза.

Обосновка

Приоритетните инвестиции в областта на наблюдаваните инфраструктури трябва да вземат под внимание както текущите, така и бъдещите проекти, а също и временното или окончателното извеждане от експлоатация.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Данните и информацията относно прогнозните промени в мощностите за производство, пренос и съхранение на енергия и за проектите в различни сектори на енергетиката са от интерес за Общността. Ето защо, необходимо е да се осигури на Комисията информация за инвестиционните проекти, по които са започнати дейности или е предвидено да започнат дейности в следващите пет години, а също и за съответните проекти за извеждане от експлоатация в рамките на следващите три години.

(7) Данните и информацията относно прогнозните промени в мощностите за производство, пренос и съхранение на енергия и за проектите в различни сектори на енергетиката са важни за бъдещите инвестиции на Съюза. Ето защо, необходимо е да се осигури на Комисията и в частност на Наблюдателницата за енергийния пазар към нея информация за инвестиционните планове и проекти, по които са започнати дейности или е предвидено да започнат дейности в следващите пет години, а също и за съответните проекти за цялостно или частично извеждане от експлоатация в рамките на следващите три години.

Обосновка

За целите на планирането пет години е по-удачен срок от три години.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Информацията, получена от Комисията съгласно настоящия регламент, може да се използва за проследяване на съблюдаването на разпоредбите от държавите-членки в рамките на специалното законодателство на ЕС, а именно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници1.

 

_____________________

1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За тази цел, държавите-членки следва да предоставят на Комисията данни и информация за инвестиционните проекти за производство (добив), съхранение и пренос на нефт и нефтени продукти (oil), газови горива, електроенергия, биогорива и въглероден диоксид, които са планирани или са в процес на изграждане на тяхна територия. Съответните предприятия следва да са задължени да предоставят на държавите-членки въпросните данни и информация.

(10) За тази цел, държавите-членки следва да предоставят на Комисията данни и информация за инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура за производство (добив), съхранение и пренос на нефт и нефтени продукти, газ, въглища, възобновяема енергия, електроенергия, както и за големите проекти, свързани с местни топлофикационни и охладителни системи и улавяне, пренос и съхранение на въглероден диоксид, които са планирани или са в процес на изграждане на тяхна територия, включително междусистемни връзки с трети страни. Съответните предприятия следва да са задължени да предоставят на държавите-членки въпросните данни и информация, за да може Комисията да наблюдава енергийната инфраструктура в ЕС. Държавите-членки и Комисията следва да са задължени да гарантират поверителността на данните, предоставени от предприятията.

Обосновка

Настоящото изменение пояснява обхвата на регламента и го разширява, с цел той да обхване всички енергийни източници и цялата верига от инфраструктури, свързани с различните видове енергийни източници.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С оглед да бъде избегнато непропорционално административно натоварване и да се сведат до минимум разходите на държавите-членки и на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, в настоящия Регламент следва да се даде възможност за освобождаване на държавите-членки и на предприятията от задължения за докладване в случаите, когато еквивалентна информация е предоставена на Комисията в съответствие със специализираното европейско законодателство за енергийния сектор, прието от институции на Европейския съюз и насочено към постигане на целите за изграждане на конкурентни европейски енергийни пазари, за устойчиво развитие на европейската енергийна система и за сигурност на енергийните доставки в Европейската общност.

(12) С оглед да бъде избегнато непропорционално административно натоварване и да се сведат до минимум разходите на държавите-членки и на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, в настоящия регламент следва да се даде възможност за освобождаване на държавите-членки и на предприятията от задължения за докладване в случаите, когато еквивалентна и съпоставима информация е предоставена на Комисията в съответствие със специализираното европейско законодателство за енергийния сектор, прието от институции на Европейския съюз и насочено към постигане на целите за изграждане на конкурентни европейски енергийни пазари, за устойчиво развитие на европейската енергийна система и за сигурност на енергийните доставки в Европейския съюз. Следователно, следва да се избягват всякакви дублирания на задълженията за докладване, уточнени в третия пакет за либерализация в областта на енергетиката (Директива 2009/72/EО1, Директива 2009/73/EО2, Регламент (EО) № 713/20093, Регламент (EО) № 714/20094 и Регламент (EО) № 715/20095) . Комисията следва да разясни как се прилага това освобождаване, с цел действително да облекчи натоварването във връзка с докладването и да изясни съдържанието, формата и сроковете по отношение на задълженията за докладване, лицето или органите, които изпълняват тези задължения, както и тези, които са отговорни за администрирането на системата за докладване.

 

________________

1 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

2 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.

3 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

4 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.

5 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Държавите-членки, упълномощената от тях организация или, по целесъобразност, органите, на които са възложени конкретни инвестиционни планове в областта на енергийния сектор на ЕС, следва да осигуряват качество, релевантност, точност, яснота, навременност и последователност на данните и информацията, които те предоставят на Комисията, като същевременно гарантират поверителността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация.

Обосновка

С цел да се гарантира съответствие с член 6, е необходимо добавянето на съображение, което да се позовава на отговорността на държавите-членки, упълномощената от тях организация или, по целесъобразност, на органите, на които са възложени конкретни инвестиционни планове в областта на енергийния сектор на ЕС, да осигуряват качеството и релевантността на предоставяните данни, като същевременно гарантират поверителността на чувствителни от търговска гледна точка данни или информация.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С оглед на обработка на данните, както и за опростяване и за подобряване на сигурността на предоставянето на данни, Комисията и по-специално Наблюдателницата на енергийния пазар към нея следва да могат да вземат всички подходящи мерки за тази цел, по-специално да въвеждат интегрирани инструменти и процедури от областта на информационните технологии.

(13) С оглед на обработка на данните, както и за опростяване и за подобряване на сигурността на предоставянето на данни, Комисията и по-специално Наблюдателницата на енергийния пазар към нея следва да могат да вземат всички подходящи мерки за тази цел, по-специално да въвеждат интегрирани инструменти и процедури от областта на информационните технологии. Комисията следва да гарантира, че тези ресурси в областта на информационните технологии осигуряват поверителността на данните и информацията, предоставени на Комисията.

Обосновка

Данните и информацията, изисквани от Комисията, са много чувствителни за стопанските субекти и следователно Комисията трябва да гарантира най-високо равнище на поверителност при боравене с тези данни или информация.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Достъпът до информацията за околната среда се урежда чрез Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността1, както и чрез разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда2. Настоящият регламент не изменя тези разпоредби.

 

 

 

ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр.13

 

2 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

Обосновка

Целта на изменението е разпоредбите на регламента да се приведат в съответствие с Орхуската конвенция и със съответните инструменти за прилагане на равнището на ЕО и на държавите-членки, а именно Регламента относно Орхус и Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Комисията и по-специално Наблюдателницата на енергийния пазар следва да изготвят периодичен междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система в Общността и, в случаите когато това е подходящо, по-подробен анализ на някои аспекти на енергийната система; тези анализи следва по-специално да допринесат за установяването на възможни инфраструктурни и инвестиционни несъответствия от гледна точка на дългосрочния баланс на предлагането и търсенето на енергия.

(15) Комисията и по-специално Наблюдателницата на енергийния пазар към нея следва да изготвят периодичен междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система в Съюза и, в случаите, когато това е подходящо, по-подробен анализ на някои аспекти на енергийната система; тези анализи следва да допълват подходите на национално равнище, да развиват регионалното измерение и, по-специално, да допринесат за повишаването на енергийната сигурност чрез установяването на възможни инфраструктурни и инвестиционни несъответствия и свързани с тях рискове от гледна точка на дългосрочния баланс на предлагането и търсенето на енергия. Тези анализи следва също така да допринесат за постоянното разискване на европейско равнище относно необходимостта от енергийна инфраструктура и поради това следва да се предоставят на заинтересованите страни за обсъждане.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) Малките и средните предприятия следва да имат възможност да се възползват от мониторинга и докладите относно енергийните инвестиционни проекти, които произтичат от настоящия регламент, съгласно който събраните данни ще бъдат предоставяни на широката общественост и, в дългосрочен план, ще допринасят за нови и по-добре координирани инвестиционни тенденции.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Комисията може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и други компетентни експерти, с оглед постигане на общо разбиране и създаване на прозрачност по отношение на бъдещи развития, което е от особен интерес за новите участници на пазара.

(16) Комисията може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и други компетентни експерти, с оглед постигане на общо разбиране за възможните инфраструктурни несъответствия и свързаните с тях рискове и създаване на прозрачност по отношение на бъдещи развития, което е от особен интерес за новите участници на пазара.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия Регламент се въвежда обща рамка за предоставяне на Комисията на данни и информация за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в секторите на нефта, газовите горива, електроенергията и биогоривата, както и за генерираните в тези сектори количества въглероден диоксид.

1. С настоящия регламент се въвежда обща рамка за предоставяне на Комисията на данни и информация за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в секторите на нефта, газа, въглищата, възобновяемата енергия и електроенергията, както и за големи инвестиционни проекти, свързани с местни топлофикационни и охладителни системи и с улавянето, преноса и съхранението на генерираните в тези сектори количества въглероден диоксид.

Обосновка

Настоящото изменение пояснява обхвата на регламента и го разширява, с цел той да обхване всички енергийни източници и цялата верига от инфраструктури, свързани с различните видове енергийни източници.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият Регламент се отнася за посочените в Приложението видове инвестиционни проекти, по които са започнати дейности или е предвидено да започнат дейности в следващите пет години, а също и за съответните проекти за извеждане от експлоатация в рамките на следващите три години.

2. Настоящият регламент се отнася за посочените в приложението видове инвестиционни проекти, по които са започнати строителни работи или е предвидено да започнат строителни работи в следващите пет години, а също и за съответните проекти за извеждане от експлоатация в рамките на следващите три години.

Обосновка

В настоящия си вид текстът („проекти, по които са започнати дейности или е предвидено да започнат дейности в следващите пет години”) е твърде неясен и може да означава, по-специално що се отнася до секторите на нефта и природния газ, че ще трябва да се предоставят данни за проектите на прекалено ранен етап. Това би могло да увеличи степента на несигурност на прогнозите, които трябва да се представят от Комисията.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „инфраструктура“ означава всички видове инсталации или части от инсталации, свързани с производството, преноса и съхранението на енергия или на въглероден диоксид;

(1) „инфраструктура“ означава всички видове инсталации или части от инсталации, свързани с производството, преноса и съхранението на енергия и енергийни източници или на въглероден диоксид;

Обосновка

Енергията може да се съхранява физически, т.е. във вид на топлинна енергия, електроенергия или потенциална енергия (напр. вода), както и по химически път чрез съдържащите се в енергийните източници вещества като въглеводороди, въглища и водород.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) извеждане от експлоатация на съществуваща инфраструктура;

в) частично или пълно извеждане от експлоатация на съществуваща инфраструктура;

Обосновка

Извеждането от експлоатация може да бъде окончателно или временно, например вследствие на работи по поддръжката или на преднамерени прекъсвания на експлоатацията.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) разработване на нови междусистемни връзки с енергопреносни мрежи между Европейския съюз и трети страни;

Обосновка

Важно е също така да се включат и междусистемните връзки с енергопреносни мрежи между Европейския съюз и съседните страни.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „планирани инвестиционни проекти“ означава инвестиционни проекти преди да са започнали строителните работи и преди да са направени капиталови разходи, или съответно преди да е реализирано извеждането от експлоатация, включително такива инвестиционни проекти, чиито основни характеристики (местоположение, изпълнител, предприятие, технически показатели и т.н.) биха могли, изцяло или частично, да подлежат на допълнително обсъждане, или да предстои да се получи за тези основни характеристики окончателно разрешение;

(3) „планирани инвестиционни проекти“ означава инвестиционни проекти преди да са започнали строителните работи и преди да са направени капиталови разходи, или съответно преди да е реализирано извеждането от експлоатация, включително такива инвестиционни проекти, за които съответните органи са получили първоначално искане за разрешение, но чиито основни характеристики (местоположение, изпълнител, предприятие, определени основни технически и експлоатационни показатели и т.н.) биха могли, изцяло или частично, да подлежат на допълнително обсъждане или на окончателно разрешение;

Обосновка

Експлоатационните показатели обикновено не представляват чувствителна търговска информация, за разлика от някои технически показатели.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „пренос“ означава пренос на енергийни източници или продукти или въглероден диоксид, по мрежа, по-специално:

(7) „пренос“ означава пренос на електроенергия, газ, течни горива или въглероден диоксид, по мрежа, по-специално:

 

 

 

 

Обосновка

Преносът се отнася не само до източниците на енергия като газ и течни или твърди горива, но също и до електроенергията.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 - точка 7 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) посредством тръби от местните топлофикационни и охладителни системи;

Обосновка

В проекта на регламент местните топлофикационни и охладителни системи не са споменати в частта относно преноса. Въпреки че мрежите на местните топлофикационни и охладителни системи са с локален характер, инвестициите в тях следва да се споменат, тъй като извлечените от мрежите ползи служат на целия ЕС по отношение на сигурността на доставките, повишаването на енергийната ефективност и намаляването на емисиите. Наред с това, основната пречка пред навлизането на повече местни топлофикационни и охладителни системи в Европа са свързаните с инвестициите разходи, макар че разходите по инфраструктурите заместват разходите за горива благодарение на рециклирането на топлинната енергия.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) „съхранение” означава временното или постоянно складиране на енергийни източници или въглероден диоксид в надземна или подземна инфраструктура или геоложки образувания;

(8) „съхранение” означава временното или постоянно съхранение на топлинна енергия и електроенергия или енергийни източници в надземна или подземна инфраструктура или геоложки образувания, или задържането на въглероден диоксид в подземни геоложки образувания;

Обосновка

Определението за съхранение на въглероден диоксид следва да бъде в съответствие с Директива 2009/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 2 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) „място за съхранение“ означава система от затворени резервоари за съхранение или определена геоложка структура, която образува затворено помещение за съхранение;

Обосновка

Местата за съхранение също са елементи от инфраструктурата.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 2 - точка 10 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) първични енергийни източници, като например нефт, природен газ или въглища, или преобразувани енергоносители, като например електроенергия;

a) първични енергийни източници, като например нефт, природен газ, въглища или ядрено гориво, или преобразувани енергоносители, като например електроенергия;

Обосновка

Ядреното гориво също спада към първичните енергийни източници.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) „обобщени данни“ означава данни, обобщени на национално или регионално равнище; ако обобщаването на национално равнище би разкрило чувствителна търговска информация, свързана с отделно предприятие, данните могат да бъдат обобщени на регионално равнище;

Обосновка

Обобщаването на данни на национално равнище не би било достатъчно в някои държави-членки, тъй като само едно предприятие би попаднало в рамките на настоящия регламент. Следователно, регламентът следва да предвиди възможността за обобщаване на данни и на регионално равнище. При все това, за да не се наложи предприятието да решава на кое регионално равнище да се осъществи обобщаването на данни, Комисията решава относно подходящото регионално равнище, при наличието на съвместно предложение на заинтересованите държави-членки или упълномощените от тях организации.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) „конкретна институция“ означава орган, на когото, въз основа на законодателството на ЕС в областта на енергетиката, е възложена подготовката и приемането на многогодишни планове за развитие и инвестиции в областта на енергийните инфраструктури в ЕС, като Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия1 и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ2.

 

1 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.

 

2 ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

Обосновка

В проекта на регламент се посочват на няколко места конкретни институции (вж. например член 3, параграф 2). Следва да се уточни, че това правило се отнася по-специално за операторите на преносни системи, предвидени в третия пакет за либерализация в областта на енергетиката, приет през пролетта/лятото на 2009 г. Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSO-G) следва да се упоменат някъде конкретно. Най-удачният и лесен начин да се направи това е в определенията, в които да се включи разяснение за целите на регламента.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2 – точка 10 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) "местни топлофикационни системи" или "местни охладителни системи" означава разпределението на термоенергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централен източник за производството им, по мрежа до множество сгради или обекти, за използване за отопление, технологична топлина или охлаждане;

Обосновка

Регламентът следва да предвиди специално упоменаване на местните топлофикационни системи - производството на топлинна енергия, комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, местните топлофикационни и охладителни системи. Повечето от възможностите, посочени в рамките на електроенергията, са най-ефективни, когато се произвежда топлинна енергия или комбинирано топлинна енергия и електроенергия. Определението съответства дословно на това от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (вж. член 2, буква ж)).

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да излизат извън рамките на пропорционално натоварване за събиране и докладване на данни, държавите-членки или организацията, на която те възложат тази задача, трябва да събират и компилират всички посочени в настоящия Регламент данни и информации, започвайки от началото на 2010 г. и след това — на всеки две години.

1. Без да излизат извън рамките на пропорционално натоварване за събиране и докладване на данни, държавите-членки или организацията, на която те възложат тази задача, трябва да събират и компилират всички посочени в настоящия Регламент данни и информации, започвайки от началото на 2011 г. и след това — на всеки две години.

Обосновка

Тъй като регламентът ще бъде приет едва през 2010 г., не е реалистично да се изисква да се докладва от 2010 г. Що се отнася до докладването на специфичните организации в съответствие с параграф 2, буква б), не е възможно 10-годишните планове на Общността за развитието на мрежите, които трябва да бъдат приети от ENTSO-E и ENTSO-G, да бъдат на разположение през 2010 г., защото съответните регламенти ще се прилагат едва от 3 март 2011 г.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те трябва да предоставят на Комисията сумарните данни и съответната проектна информация през 2010 г., като тази година е първата година на докладване и след това — на всеки две години.

Те трябва да предоставят на Комисията сумарните данни и съответната проектна информация през 2011 г., като тази година е първата година на докладване и след това — на всеки две години.

Обосновка

Тъй като регламентът ще бъде приет едва през 2010 г., не е реалистично да се изисква да се докладва от 2010 г. Що се отнася до докладването на специфичните организации в съответствие с параграф 2, буква б), не е възможно 10-годишните планове на Общността за развитието на мрежите, които трябва да бъдат приети от ENTSO-E и ENTSO-G, да бъдат на разположение през 2010 г., защото съответните регламенти ще се прилагат едва от 3 март 2011 г.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изискването в първата алинея, обаче, не се отнася за предприятия по отношение на които държавата-членка реши да използва други начини за предоставяне на Комисията на посочените в член 3 данни или информация.

Изискването в първата алинея, обаче, не се отнася за предприятия по отношение на които държавата-членка реши да използва други начини за предоставяне на Комисията на посочените в член 3 данни или информация, при условие че предоставените данни или информация са съпоставими и еквивалентни.

Обосновка

Въпреки че е разумно да се избягва дублирането на механизмите за докладване, в случай че предприятията използват алтернативни инструменти за предоставяне на данни на Комисията, трябва да се гарантира, че предоставените по други начини информация и данни са напълно съвместими и сравними с данните и информацията, предоставени чрез уведомяване. Това е елемент, важен за подобряването на старото законодателство чрез новото.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки трябва да избягват дублирането на събиране на данни и трябва да сведат до минимум разходите на предприятията за тази цел.

2. Държавите-членки трябва да избягват дублирането на събиране на данни, които се изискват от вече действащото законодателство на ЕС, и трябва да сведат до минимум разходите на предприятията за тази цел.

Обосновка

Необходимо е да се подчертае целта за избягване на двойно докладване и ненужна административна тежест.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) планираните или изграждани мощности/капацитети;

a) размер на планираните или изграждани мощности/капацитети;

Обосновка

В параграф 3 от същия член регламентът споменава „общия размер на инсталираните мощности”. Трябва да се поясни, че думата „капацитети” в първия параграф се отнася до същата информация.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) местоположението, наименованието, вида и основните характеристики на планираните или изграждани инфраструктурни обекти или мощности/капацитети;

б) местоположението, наименованието, вида и основните характеристики на планираните или изграждани инфраструктурни обекти или мощности/капацитети, както и информация за това, кои мощности се намират във фаза на планиране и кои - във фаза на изграждане;

Обосновка

За оценяването на енергийната сигурност е от съществено значение да се прави разлика между инвестиционни намерения, които могат да се разглеждат като "сигурни" и в краткосрочен план да допринесат за нейното подобряване, и такива, които се намират едва в етап на планиране. Процесът на вземане на решения е вероятна причина за несигурността в сектора за производство на електроенергия, а също така причина са и процедурите за издаване на разрешителни в сектора за пренос на електроенергия.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) датата, на която компетентните органи са получили първоначалното искане за разрешение, и датата, до която се очаква да са издадени всички необходими разрешения и разрешителни за строеж;

Обосновка

Както се предлагаше в Становище (TEN/411) на Европейския икономически и социален комитет, настоящият регламент следва също така да е насочен към анализиране на напредъка, постигнат в оповестените проекти по отношение на запланувания график.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) временното отсъствие или прекъсване на функционирането на дадена инфраструктура за период, превишаващ три години.

Обосновка

С това изменение се цели в случай на мерки за модернизация да се предаде информация за това, колко време съоръжението няма да бъде на разположение и до какви последици ще доведе това.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вероятната дата на извеждането от експлоатация;

б) вероятната дата на извеждането от експлоатация, включително, когато е приложимо, междинните дати за постепенно спиране на действието на инфраструктурния обект.

Обосновка

Важно е да се разполага с по-голяма информация относно точния етап на развитие на новата инфраструктура в областта на енергетиката.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) списък на планираните мерки за възстановяване на околната среда, когато такова възстановяване се изисква от специфичното законодателство.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Във всички предоставени данни по член 3 трябва да се включва информация за общия размер на инсталираните мощности в началото на съответната година на докладване.

3. Във всички предоставени данни по член 3 трябва да се включва информация за общия размер на инсталираните мощности за производство, пренос и съхранение в началото на съответната година на докладване.

Обосновка

С това се цели уточняване на текста.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки, техните упълномощени организации или конкретната институция съгласно член 3, параграф 2, трябва да допълват своите предоставяни данни с всякакви коментари, каквито те биха могли да имат, като например коментари за закъснения или препятствия по отношение на реализацията на инвестиционни проекти.

Когато държавите-членки разполагат с информация относно закъснения и/или препятствия по отношение на реализацията на инвестиционни проекти, техните упълномощени организации или конкретната институция съгласно член 3, параграф 2, трябва да включат тази информация в данните, предоставяни съгласно член 3.

Обосновка

Трябва ясно да се посочи, че държавите-членки имат задължението да добавят коментари към предоставяните от тях данни, в случай че разполагат с информация относно закъснения и/или забавяния по отношение на реализацията на инвестиционни проекти.

Изменение              46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки, упълномощената от тях организация или институциите, на които са възложени инвестиционни планове на ЕС специално за енергийния сектор, осигуряват качество, съответствие, точност, яснота, навременност и последователност на данните и информацията, които те предоставят на Комисията.

1. Държавите-членки, упълномощената от тях организация или специфичните институции, на които са възложени инвестиционни планове на ЕС специално за енергийния сектор, осигуряват качество, съответствие, точност, яснота, навременност и последователност на данните и информацията, които те предоставят на Комисията. Ако информацията не е достатъчно ясна и изчерпателна, Комисията може да изиска от тези институции да предоставят допълнителна информация.

Обосновка

В миналото предишните регулаторни норми не бяха прилагани правилно и Комисията не винаги разполагаше със съгласувани и сравними данни. Трябва да се изясни, че информацията, която трябва да се предоставя на Комисията, трябва да бъде ясна и изчерпателна, а ако тя не е такава, Комисията има право да изиска разяснения.

Изменение              47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случая на институции, на които са възложени инвестиционни планове на ЕС специално за енергийния сектор, предоставяните данни и информация трябва да бъдат придружени от съответни коментари от държавите-членки за качеството на събраните данни и информация.

В случая на конкретни институции, на които са възложени инвестиционни планове на ЕС специално за енергийния сектор, предоставяните данни и информация трябва да бъдат придружени от съответни коментари от държавите-членки за качеството и релевантността на събраните данни и информация.

Обосновка

Държавите-членки, упълномощената от тях организация или, по целесъобразност, на органите, на които са възложени конкретни инвестиционни планове, трябва да осигуряват качеството и релевантността на предоставяните данни.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да публикува предоставените съгласно настоящия Регламент данни и информация, по-специално посочените в член 10, параграф 3 анализи, при условие че данните и информацията бъдат публикувани в обобщена форма и не се разкриват сведения, отнасящи се до отделни предприятия.

2. Комисията публикува в обобщен вид предоставените съгласно настоящия Регламент данни и информация, по-специално посочените в член 10, параграф 3 анализи, при условие че данните и информацията бъдат публикувани в обобщена форма на национално или регионално равнище и не се разкриват сведения, отнасящи се до отделни предприятия.

 

Подобно публикуване не нарушава съответното национално законодателство и законодателство на Европейския съюз относно обществения достъп до информация, по-конкретно информация за околната среда, информация за дружествата, чиито акции се търгуват публично на борсата, или информация за общественото финансиране в инвестиционни проекти.

Обосновка

Целта на изменението е разпоредбите на регламента да се приведат в съответствие с директивата относно обществения достъп до информация за околната среда и с Конвенцията от Орхус, както и със съответните инструменти за прилагане на равнище ЕО и на равнище държави-членки, а именно Регламента относно Орхус и директивата относно обществения достъп до информация за околната среда.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки или техните упълномощени организации следва да запазват конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация.

Държавите-членки, техните упълномощени организации и Комисията са поотделно отговорни за запазване на конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация, с които разполагат.

Обосновка

Необходимо е да се изясни кой отговаря за запазване на конфиденциалността на данните, с които разполага.

Изменение  50

Предложение за регламент

„Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията следва да приеме необходимите мерки за прилагането на настоящия Регламент, отнасящи се по-специално до изчислителните методики, които ще бъдат използвани, техническите определения, както и формата, съдържанието и други особености на предоставяните данни и информация съгласно член 3.

Комисията приема необходимите мерки за прилагането на настоящия Регламент. Подобни мерки включват по-специално изчислителните методики, които ще бъдат използвани, техническите определения, както и формата, съдържанието и други особености на предоставяните данни и информация съгласно член 3, включително прилагането на освобождаването по член 3, параграф 2, и по-специално разпоредбите относно сроковете и съдържанието на предоставяните данни, както и организациите, подлежащи на задължения за докладване.

Обосновка

За да се избегне създаването на административна тежест, е необходимо да се изясни как трябва да се прилага освобождаването в случай на двойно докладване.

Изменение  51

Предложение за регламент

„Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията ще носи отговорност за разработването, хостинга, управлението и поддръжката на компютърните ресурси, необходими за получаване, съхраняване и всякаква обработка на данните или информацията, предоставени на Комисията съгласно настоящия Регламент.

Комисията ще носи отговорност, във връзка с планирането, за разработването, хостинга, управлението и поддръжката на компютърните ресурси за целите на планирането, необходими за получаване, съхраняване и всякаква обработка на данните относно енергийната инфраструктура или информацията, предоставени на Комисията съгласно настоящия Регламент.

Обосновка

Трябва да се добави за какво служи обработването на тези данни.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията също така гарантира, че ресурсите в сферата на информационната технология, необходими за целите по параграф първи, гарантират конфиденциалността на данните или информацията, предоставени на Комисията съгласно настоящия регламент.

Обосновка

Данните и информацията, изисквани от Комисията, са много чувствителни за стопанските субекти и следователно Комисията трябва да гарантира най-високо равнище на конфиденциалност при боравене с тези данни или информация.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на предоставената информация и, ако това е подходящо, на всякакви други източници на информация, включително закупени от Комисията данни, Комисията следва най-малко веднъж на всеки две години да изготвя междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система в ЕС, по-специално за:

1. Въз основа на предоставената информация и, ако това е подходящо, на всякакви други източници на информация, включително закупени от Комисията данни, Комисията най-малко веднъж на всеки две години изготвя междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система в ЕС, по-специално за:

a) установяване на възможни бъдещи несъответствия в търсенето и предлагането на енергия;

a) установяване на възможни бъдещи несъответствия и/или излишъци в търсенето и предлагането на енергия със специален акцент върху потенциалните недостатъци и слабости в инфраструктурата за производство и пренос, по-конкретно поради остаряване на инфраструктурите;

б) установяване на съществуващи препятствия за инвестициите и насърчаване на най-добрите практики за тяхното преодоляване;

б) наблюдение на развитието на инвестиционните проекти от датата на предоставянето на данните до действителното изпълнение, и по-конкретно на развитието на възобновяеми енергийни източници, и насърчаване на най-добрите практики за преодоляване на установените препятствия;

в) увеличаване на прозрачността за нуждите на участниците в пазара.

в) увеличаване на прозрачността за нуждите на участниците в пазара и за потенциалните нови участници;

 

ва) наблюдение на инвестиционни проекти на ЕС в трети държави, които проекти оказват въздействие върху енергийния пазар и енергийната сигурност на ЕС;

 

вб) установяване на риска от прекомерна зависимост от една-единствена енергийна инфраструктура, както и на рисковете, които носи свързването с трети страни;

 

вв) идентифициране на нуждите от инвестиции за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на енергия (напр. възможност за обръщане на посоката на преноса и междусистемни връзки).

Обосновка

Събраните данни и информация трябва да се използват по-конкретно за идентифициране на недостатъци по отношение на инвестирането в инфраструктура, които биха могли да попречат на прилагането на законодателството за вътрешния пазар на енергия, както и на директивата за възобновяемите енергийни източници. Инструментът за предаване на данни трябва да се използва като инструмент за ранно предупреждение за инфраструктурни недостатъци, които заплашват успешното прилагане на обща европейска енергийна политика.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При подготовката на посочените в параграф 1 анализи, Комисията може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и/или всякакви други експерти, имащи специална компетентност в разглежданата област.

2. При подготовката на на посочените в параграф 1 анализи, Комисията се координира с институциите, на които са възложени инвестиционни планове на ЕС специално за енергийния сектор, и може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и/или всякакви други експерти, групи и сдружения, имащи специална компетентност в разглежданата област.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да обсъжда анализите със заинтересовани страни. Тя следва да предоставя изготвените анализи на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет, както и да ги публикува.

3. Комисията обсъжда анализите със заинтересовани страни. Тя предоставя изготвените анализи на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет, както и да ги публикува.

Обосновка

Предоставянето на данни следва да има политическа цел, а именно да се подготви анализ, който предоставя материал за непрекъснат дебат на европейско равнище относно необходимостта от енергийна инфраструктура. Следователно Комисията трябва да бъде задължена да обсъжда своите анализи със заинтересованите страни.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. За запазването на последователността между отделните публикации в областта на надзора Комисията следва да има предвид дългосрочните инвестиционни планове по отношение на енергийната инфраструктура, които са изготвени от специални служби, създадени в съответствие с други специализирани правни разпоредби, например Регламент (ЕО) №714/2009.

Обосновка

Представените данни трябва да бъдат последователни.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да се подобри качеството на данните, Комисията, когато извършва анализите по първи параграф, проверява, по целесъобразност, минималните стойности, посочени в приложението към настоящия регламент, и може да поиска от държавите-членки да уточнят основните характеристики на инфраструктурата или мощностите, които са запланувани или в процес на изграждане.

Обосновка

Необходим е образец с основните характеристики на инфраструктурата или мощностите, които са запланувани или в процес на изграждане, тъй като тези "основни характеристики" се споменават в член 5, параграф 1б, не са дефинирани; от друга страна, предлагането на образец в настоящото предложение за регламент ще забави процеса на прилагане (виж също Становище (TEN/411) на Европейския икономически и социален комитет).

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение – точка 1 – точка -1,1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.1. Производство

 

- Инсталации за добив с капацитет от най-малко 20 000 барела на ден;

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение – точка 1 – точка 1.2 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Към тези планове се причисляват също така инвестициите в санирането и ползването на преносните системи за газопроводи и нефтопроводи, за създаването на системи за управление и събиране на данни в реално време и системите за увеличаване на сигурността на газоснабдяването, както и системи за повишаването на сигурността на снабдяването с нефтопродукти.

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват също така инвестициите в санирането и ползването на преносните системи за тръбопроводи и нефтопродукти, за създаването на системи за управление и събиране на данни в реално време и системите за увеличаване на сигурността на снабдяването с нефтопродукти.

Изменение  60

Предложение за регламент

Приложение – точка 2 – точка -2.1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-2.1. Производство

 

- Инсталации за добив с капацитет, не по-малък от 0,1 куб. м. на ден;

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.

Изменение  61

Предложение за регламент

Приложение – точка 2 – точка 2,1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Газопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 155 от Договора за ЕО.

Тръбопроводи, които представляват важни свързващи звена в националната или международната свързваща мрежа, и тръбопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 155 от Договора за ЕО и проекти, посочени в приложението на Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката1.

 

________________

ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31.

Обосновка

Консултация с правната служба на Европейския парламент.

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение – точка 2 – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.2. Терминали за втечнен природен газ (LNG)

2.2. Втечнен природен газ (LNG)

Терминали за внос на втечнен природен газ.

Терминали за внос и износ на втечнен природен газ.

 

- Мощности за регазификация, съхраняване и втечняване.

Обосновка

Регламентът следва да обхваща както вноса, така и износа, с цел осигуряване на последователност.

Изменение  63

Предложение за регламент

Приложение – точка 2 – точка 2,3 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- софтуер и хардуер за информационни технологии, които наблюдават в реално време запасите от газ и докладват за това на компетентните агенции на ЕС.

Обосновка

ИТ системата е ключова инвестиция в инфраструктурата, която е необходима за засилването и подобряването на усилията за добре функционираща система за предупреждение и превенция в областта на сигурността на енергията и газта. Това ще гарантира също така и добрата приложимост на програмата N-1 .

Изменение  64

Предложение за регламент

Приложение - точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. ВЪГЛИЩА, ЛИГНИТ И НЕФТЕНОСНИ ШИСТИ

 

- Нови или разширени открити мини с годишен добив не по-малко от 1 милион тона.

 

- Нови или разширени открити мини с годишен добив не по-малко от 1 милион тона.

Обосновка

Въглищата се споменават в дефиницията за енергийни източници, затова и приложението следва да включва глава относно инфраструктурата, свързана с въглищата.

Изменение  65

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вятърни електроцентрали (с мощност равна или по-голяма от 20 MW за разположени в морето инсталации или с мощност равна на или по-голяма от 10 MW за разположени на сушата инсталации);

Вятърни електроцентрали (с мощност равна или по-голяма от 20 MW за разположени в морето инсталации или с мощност равна на или по-голяма от 5 MW за разположени на сушата инсталации);

Обосновка

Посочената от Комисията прагова стойност от 10 MW за разположени на сушата вятърни централи ще бъде прекалено висока и няма да е възможно да се добие адекватна представа за основната тенденция в развитието на вятърната енергия в ЕС през последните години (36% от всички нови мощности за производство на електроенергия, изградени в ЕС през 2008 г., бяха ветроенергийни съоръжения, като по този начин тези технологии доминираха над всички останали). Подобен инструмент, който не предоставя възможност за наблюдение на една толкова важна част от системата на производство на електроенергия, не само ще бъде безполезен, но също така ще повлияе отрицателно при формулирането на политиката.

Изменение  66

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Слънчеви топлинни електроцентрали (с концентрация на слънчевата енергия), геотермални и фотоволтаични инсталации (генераторни блокове с единична мощност равна на или по-голяма от 10 MW);

- Слънчеви топлинни електроцентрали (с концентрация на слънчевата енергия) и геотермални инсталации (генераторни блокове с единична мощност равна на или по-голяма от 10 MW) и фотоволтаични инсталации (с мощност равна на или по-голяма от 5 MW);

Обосновка

Според груби изчисления, ако прагът се запази на равнище 10 MW, това всъщност ще означава, че ще бъдат обхванати по-малко от 10% от фотоволтаичните инсталации.

Изменение  67

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Електроцентрали на база биомаса и отпадъци (генераторни блокове с единична мощност равна на или по-голяма от 10 MW);

Електроцентрали на база биомаса/течни горива от биомаса/ отпадъци (генераторни блокове с единична мощност равна на или по-голяма от 5 MW);

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- децентрализирани съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници, които са свързани с електрическата мрежа или които печелят от договор за обратно изкупуване с дадено предприятие, с обща мощност повече от 10 мегавата.

Изменение  69

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въздушни електропроводи, ако са проектирани за напрежение равно на или по-голямо от 150 kV;

Въздушни електропроводи, ако са проектирани за напрежение равно на или по-голямо от 100 kV;

Обосновка

Предложеното напрежение от 150 kV може да изключи много електропроводи от по 110 kV, запланувани в някои държави-членки.

Изменение  70

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 155 от Договора за ЕО.

- Проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 155 от Договора за ЕО и проекти, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 663/2009.

Обосновка

Консултация с правната служба на Европейския парламент.

Изменение  71

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- местни топлофикационни мрежи с диаметър, равен на или по-голям от 300 мм.

Обосновка

Инфраструктурите за местно отопление са от стратегическо значение за постигането на целите за 2020 г. – по-висока ефективност и увеличено използване на възобновяеми енергийни източници на пазара на енергия за отопление и охлаждане. Те трябва да бъдат споменати в предложението.

Изменение  72

Предложение за регламент

Приложение – точка 3 – точка 3.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3,2а. Съхранение

 

- инсталации за съхраняване на електричество;

Изменение  73

Предложение за регламент

Приложение – точка 5 – точка 5.2 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В този параграф попадат и проектите за съхранението на въглероден двуокис в геоложки образувания, предвидено в Регламент (ЕО) № 663/2009.

Обосновка

Важно е този параграф да се прилага и за проекти за съхранението на въглероден диоксид в геоложки образувания, които в регламента са предвидени за създаването на програма за съживяване на икономиката чрез финансова подкрепа на Общността в полза на проекти в областта на енергетиката.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обяснителен меморандум

Контекст/ Предложение на Комисията

Настоящото предложение за регламент на Съвета (процедура на консултация) има за цел да гарантира, че на Комисията се предоставя точна и редовна информация относно инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура на ЕС, така че тя да бъде в състояние да изпълнява своите задачи, и по-специално във връзка с приноса й към европейската енергийна политика. Настоящият регламент в действителност заменя подобен регламент от 1996 г. (който пък изменя регламент от 1972 г.). Отмененият регламент се счита за остарял, тъй като не отразява важните промени, настъпили в областта на енергетиката от 1996 г. насам (разширяването на ЕС и сигурността на енергийните доставки, източниците на възобновяема енергия, политиката относно изменението на климата, новата роля на ЕС в областта на енергетиката съгласно Договора от Лисабон).

Регламентът изисква от държавите-членки (или от органа, на който те делегират тази задача) на всеки две години да събират и съобщават данни и информация относно определени видове (посочени в приложение към регламента) инвестиционни проекти, отнасящи се до изграждането, модернизацията или извеждането от експлоатация на мощности за производство, пренос или съхранение (планирани или действащи). Тези данни включват нефт, природен газ, електроенергия, както и въглероден диоксид, произведени от тези източници. Регламентът задължава енергийните предприятия да предоставят необходимите данни на съответните държави-членки. Регламентът също така определя съдържанието на предоставяните данни (мощности, местоположение, график, технологии, използвани с цел защита на сигурността на енергийните доставки, системи за улавяне на въглероден диоксид или на съоръжения за постигане на съответствие с изискванията, както и забележки относно закъснения или препятствия по отношение на реализацията на проектите).

С цел да се избегне двойно докладване, държавите-членки ще бъдат освободени от задължението да предоставят данни по инвестиционните проекти, ако се изисква предоставяне на информация за тези инвестиции по силата на друго специално законодателство на ЕС.

Информацията ще се счита за поверителна, но Комисията ще може да публикува обобщени данни(1). Тя също така ще изготвя на всеки две години междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система на ЕС, както и всеки друг необходим специфичен анализ. Това ще даде възможност за установяване на възможни бъдещи несъответствия в търсенето и предлагането на енергия, както и възможни препятствия за инвестициите. Този регламент цели да се увеличи прозрачността на проектираното търсене и наличните (или планирани) доставки.

Въз основа на тези анализи, Комисията ще може по-добре да насърчава най-добрите практики и да осигурява по-голяма прозрачност за участниците на пазара. За да може да се изграждат общи позиции по тези въпроси, резултатите от анализите ще бъдат обсъждани със заинтересовани страни и публикувани.

Предвижда се регламентът да бъде преразгледан пет години след влизането му в сила.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че това действително представлява една важна част от пъзела на енергийната политика на ЕС. Ефективно насърчаване на европейската енергийна политика на равнище ЕС не е възможно, без да разполагаме с достатъчно информация относно собствената ни енергийна инфраструктура. Въпреки това е важно да се гарантира конфиденциалността на информацията, както и обективността на всякакви последващи предложения, които да не са равнозначни на политическа интервенция на пазара. В допълнение изискванията за докладване следва да са лесни за изпълнение, така че да се избегне ненужна административна тежест за предприятията и администрацията на държавите-членки или на Комисията.

Следователно докладчикът ще се стреми да гарантира, че регламентът ще се прилага на практика (тъй като редица държави-членки не спазиха задълженията за докладване съгласно стария регламент) и че ще бъде полезен в най-голяма степен чрез предоставянето на възможно най-добър преглед на очакваните събития в областта на енергийната инфраструктура.

Една от важните процедурни точки е, че настоящият регламент следва да има като правно основание новия член 194, въведен от Договора от Лисабон, който засилва правомощията на ЕС в областта на енергийната политика. Това, на свой ред, ще осигури на Европейския парламент правомощия за съвместно вземане на решение по законодателството (обикновената законодателна процедура съгласно Договора от Лисабон).

Останалите основни изменения в проектодоклада целят:

- изясняване на вида на планираните инвестиционни проекти, които трябва да се докладват, и етапа от развитието на инвестициите, на който трябва да става докладването, с цел да бъдат избегнати проблеми, свързани с конфиденциалността, и да се даде точна картина на очакваното развитие на процесите, като се обхванат проекти, за които съществува сериозна степен на вероятност да бъдат завършени;

- изясняване на определенията и съдържанието на предоставяните данни;

- укрепване на разпоредбите относно конфиденциалността на данните, които ще се публикуват от Европейската комисия;

- облекчаване на тежестта, свързана с докладването, като се изиска от Комисията да изясни в акт по прилагането по какъв начин следва да се осъществява освобождаването от двойно докладване (когато се изисква докладване по инвестиционни проекти съгласно други директиви), и по-специално какво трябва да се докладва, кога, от кого, на кого и под каква форма;

- подобряване на приложимостта на анализа, който трябва да бъде извършен от Комисията въз основа на получената информация, за да може да бъде използван като средство за ранно предупреждение за инфраструктурен недостиг, застрашаващ успешното провеждане на общата политика на ЕС в областта на енергетиката;

- обхващане на мощностите за добив/ производство на нефт и газ, въпреки че техният брой в Европейския съюз определено е ограничен и продължава да намалява;

- включване на задълженията за докладване относно мощностите за втечнен природен газ, което докладчикът счита за изключително важно за в бъдеще, за да се гарантира диверсифицирането на доставките на газ за ЕС;

- намаляване на праговата стойност за докладване на разположени на сушата мощности за вятърна енергия, тъй като изнесеното производство на енергия от по-малки стопански единици може да се превърне във важна част от производството на енергия в ЕС.

(1)

Чрез Наблюдателницата за енергийния пазар - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Herbert Reul

Председател

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание на предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 (COM(2009)0361 – C7 0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Уважаеми г-н Reul,

С писмо от 12 януари 2010 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, във връзка с разглеждането на правното основание на въпросното предложение на Комисията.

За разлика от предложението(1) на Комисията, съгласно което след влизането в сила на Договора от Лисабон правното основание следва да бъде член 337 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) заедно с член 187 от Договора за Евратом (което точно съответства на правното основание, предложено първоначално преди влизането в сила на Договора от Лисабон – член 284 от Договора за ЕО (ДЕО) и член 187 от Договора за Евратом), докладчикът на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и други членове на ЕП внесоха изменения, като използваха новото правно основание, предвидено в Договора от Лисабон, а именно член 194, параграф 2 от ДФЕС, вместо член 337 от ДФЕС.

Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 28 януари 2010 г.

Член 337 от ДФЕС и член 187 от Договора за Евратом са идентични и предвиждат следното:

„Комисията може, в рамките и при условията, приети от Съвета, който действа с обикновено мнозинство, в съответствие с разпоредбите на Договорите, да събира всякаква информация и да осъществява всякакви проверки, които са необходими за изпълнението на възложените й задачи.“

Посочените два члена(2) бяха използвани като правно основание за Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността(3). Разглежданото предложение за регламент би отменило посочения регламент с цел по-ефективно постигане на неговите цели. Дори в своя обяснителен меморандум Комисията потвърждава, че Регламент № 736/96 „вече не се прилага пълноценно и не съответства на последните промени в енергийния сектор“. Изглежда обаче, че предложението за регламент се разглежда като продължение на Регламент № 736/96, тъй като то има за цел „да бъде ревизирана и допълнително укрепена системата, установена“ с посочения инструмент. Изглежда именно поради тази причина Комисията предлага да се запази същото правно основание.

В Договора от Лисабон, който е в сила понастоящем, има специален дял относно енергетиката (дял XXI), член 194 от който гласи следното:

„Член 194

1. В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, политиката на Съюза в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки:

a) да осигури функционирането на енергийния пазар;

б) да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

в) да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и

г) да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.

2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграф 1. Тези мерки се приемат след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

Те не засягат правото на дадена държава-членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си снабдяване, без да се засягат разпоредбите на член 192, параграф 2, буква в).

3. Чрез дерогация от параграф 2 Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския парламент, установява посочените в параграф 2 мерки, когато те са предимно с фискален характер.“

Препращането към член194 като правно основание за предложението за регламент би могло да се окаже основателно, доколкото инструментът касае „уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура“.

Точка XVI от приложение VII към Правилника за дейността предвижда, че мандатът на комисията по правни въпроси включва „тълкуването и прилагането на европейското право, съответствието на актовете на Европейския съюз с първичното право, особено избора на правни основания…“. Съответно, когато към комисията е отправен въпрос относно правно основание, за да изпълни своя мандат, тя е длъжна да определи кое е правилното правно основание предвид Договорите, без изборът й да е ограничен до основанията, предложени от Европейската комисия или от водещата комисия.

В настоящия случай от прочита на Договора за функционирането на Европейския съюз става ясно, че разпоредбите на дял XVI относно трансевропейските мрежи също биха могли да бъдат приложими. Всъщност, член 170 предвижда, че „Съюзът дава своя принос за установяването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспорта, далекосъобщенията и енергийната инфраструктура“.

Следователно комисията трябва да определи въз основа на кое от тези три правни основания би следвало да бъде прието предложението за регламент. Всеки един от разглежданите три члена има връзка с предложението за регламент. Член 337(4) касае събирането на информация от страна на Комисията (в конкретния случай – информация относно инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура). Член 194 касае политиката в областта на енергетиката, а член 170 – инфраструктурата, по-специално в областта на енергетиката.

Въпреки неотдавнашното решение на Съда(5), с което той постанови, че е възможно да се използват едновременно две правни основания, включващи различни процедури, следва да се има предвид, че такова едновременно използване на две правни основания следва да бъде изключение, тъй като установеното мнение на Съда е, че съчетаването на правни основания с несъвместими процедури е изключено(6). В съответствие с това в свое решение(7) от 2006 г. Съдът постанови, че „едновременното използване на две правни основания е изключено, когато процедурите, предвидени за едното и за другото основание, са несъвместими или когато използването на две правни основания може да накърни правата на Парламента“.

В случаите по член 337 Съветът действа по предложение на Комисията след консултация с Парламента. За разлика от това, както член 194, така и член 170 предвиждат използването на обикновената законодателна процедура, т.е. процедурата на съвместно вземане на решение. Следователно от правна гледна точка членове 194 и 170 биха могли да бъдат използвани едновременно, докато член 337 не може да бъде използван едновременно с нито един от посочените членове.

І – Отхвърляне на член 337

Съгласно съдебната практика изборът на правно основание за даден нормативен акт „не може да зависи единствено от убеждението на институцията“(8), а „трябва да се основава на обективни обстоятелства, които подлежат на съдебен контрол… сред тези обстоятелства са по-специално целта и съдържанието на нормативния акт“(9).

1. Разглеждане на съдържанието на предложения акт

Що се касае до съдържанието, както от заглавията на членовете, така и от тяхното съдържание става абсолютно ясно, че предоставянето на информация (относно инвестиционни инфраструктурни проекти) е ключов елемент на предложението.

В съответствие с това член 3 е озаглавен „Предоставяне на данни“, член 4 – „Източници на данни“, член 6 – „Качество и публичност на данните“, член 8 – „Обработка на данни“, а член 9 – „Защита на индивидуалните лица във връзка с обработването на данни“.

Съдържанието на посочените членове е насочено към събирането на информация, както се предвижда в член 337. Член 1 уточнява, че регламентът има за цел да установи „обща рамка за предоставяне на Комисията на данни и информация“. Член 3 предвижда, че посочените в регламента данни и информации трябва да събират и компилират от началото на 2010 г., а след това – на всеки две години. Член 4 пояснява, че държавите-членки трябва да получават данните от съответните предприятия, освен ако не решат да използват други начини за събиране на данните. Член 5 изброява видовете данни, които трябва да се предоставят относно инвестиционните проекти, като например „вероятната дата на пускане в експлоатация“. Член 6 изисква държавите-членки да осигурят качеството, съответствието, точността, яснотата, навременността и последователността на данните и информацията, които те предоставят на Комисията. Също така се споменава възможността Комисията да публикува данните и задължението на държавите-членки „да запазват конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация“. Членове 7 и 8 предвиждат правомощия за Комисията да приема мерки за прилагането и й възлагат отговорността за разработването на компютърните ресурси, необходими за получаване, съхраняване и всякаква обработка на данните. Член 9 разглежда обработването на лични данни.

Въпросът относно енергетиката обаче също присъства в съдържанието на предложението за регламент. Член 3 предвижда, че задължението за докладване на данни не се прилага, когато данните вече са били предоставени „в съответствие със специално законодателство на ЕО за енергийния сектор“. Освен това от член 5 става ясно, че предложението за регламент е свързано с енергийния сектор: то касае например „вида на използваните енергийни източници“, „технологиите, представляващи интерес от гледна точка на сигурността на енергийните доставки“ и „инсталирането на системи за улавяне на въглероден диоксид“. Накрая, член 10 „Мониторинг и докладване“ пояснява, че събирането на информация има за основна цел да даде възможност на Комисията да изготвя „междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система в ЕС“. От формулировката на този член става ясно, че данните представляват само средство, необходимо за постигането на целите на Комисията, тъй като „въз основа на тези данни и информация“ Комисията ще може да установи „възможни бъдещи несъответствия в търсенето и предлагането на енергия“, „препятствия за инвестициите и [да насърчи] най-добрите практики за тяхното преодоляване“ и да увеличи „прозрачността за нуждите на участниците в пазара“. Тези членове съответстват на съображения 1–5 и съображение 15, които установяват рамката, в която се извършва събирането на информация, а именно въвеждането на „обща енергийна политика“.

2. Разглеждане на целта на предложения акт

a) В светлината на разпоредбите

От член 10 става ясно, че предложението за регламент има за цел да позволи на Комисията да:

a)        установява възможни бъдещи несъответствия в търсенето и предлагането на енергия;

б)        установява съществуващи препятствия за инвестициите и насърчаване на най-добрите практики за тяхното преодоляване;

в)        увеличава прозрачността за нуждите на участниците в пазара.

Тези цели несъмнено са свързани с целите, предвидени в член 194 от ДФЕС, тъй като той гласи, че политиката на Съюза в областта на енергетиката трябва „да осигури функционирането на енергийния пазар“ (вж. букви б) и в)). Освен това член 194 предвижда, че политиката на Съюза трябва „да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза“, за насърчаването на която очевидно е предвидена буква а).

б)        В светлината на преамбюла

Съображенията поясняват основанията и обосновката за предложения акт. Първото съображение се позовава на въвеждането на „обща енергийна политика“. Въвеждането на такава политика е дългосрочен проект, който дълго време беше неосъществима мечта(10) и се превърна в реалност едва когато в резултат на Договора от Лисабон в ДФЕС беше въведен новият дял XXI. В съответствие с това съображение 1 припомня, че въвеждането на обща енергийна политика е цел, която „Общността си е поставила“. От своя страна съображение 2 прави пряка връзка между енергийната политика и предложението за регламент, като гласи, че „[с]ъставянето на обща картина на развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността представлява важен елемент на посочената енергийна политика“. Следователно може да се твърди, че първите две съображения поставят предложението за регламент в областта на общата енергийна политика.

По-конкретно, следните съображения сочат по какъв начин събирането на данни относно инвестиционни проекти ще позволи изпълнението на някои конкретни цели на политиката на Съюза по отношение на енергетиката, а именно „осигуряване на сигурността на енергийните доставки“ (съображение 3) и правилно функциониране на енергийните пазари чрез „по-голяма прозрачност“ (съображение 5). Освен това съображение 3 гласи, че общата картина на инвестициите в енергийна инфраструктура е от съществено значение и за прехода „към енергийна система с ниска въглеродна интензивност“. Отбелязва се, че член 194 споменава, че политиката в областта на енергетиката трябва да е свързана с политиката в областта на околната среда и съответно трябва да подпомага насърчаването на „енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници“.

Накрая, съображение 6 гласи, че данните следва да бъдат на разположение на Комисията, и „по-специално Наблюдателницата за енергийния пазар“, което сочи, че тяхното събиране е неразривно свързано с въпроса, който те касаят, а именно енергетиката. Връзката между събирането на данни и тяхната цел е подчертана в правния финансов разчет, приложен към предложението. Точка 5.2. от разчета посочва, че регламентът „създава нова рамка, съчетаваща докладване и мониторинг (анализ) на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в ЕС“.

Този анализ на преамбюла на предложението за регламент по отношение на целите му води до заключението, че регламентът е директно свързан с енергийната политика на Съюза.

в) Цели, видни от документите, приложени към предложението

Както от коментарите в доктрината, така и от различни документи на институциите става ясно, че понастоящем енергийната политика е важна цел на Съюза и не може повече да се провежда по случаен начин във всяка държава-членка. Предоставянето на информация в тази област допринася за създаването на обща енергийна политика и за сближаване на държавите-членки в тази област. Предоставянето на информация е необходимо за целите на тази нова политика. В този смисъл, с оглед на постигане на последователност, изглежда необходимо регламентът, който създава „средства за действие“, да се свърже с член 194, който предоставя на Съюза правомощието да предприема действия, за да постигне различните цели, които си е поставил в областта на енергетиката.

Обяснителният меморандум само потвърждава впечатлението, че регламентът следва да бъде поставен в рамките енергийната политика. Той изяснява, че контекстът е „новата енергийна политика“ и че „Настоящото предложение е в съответствие с целите на Съюза [и] с политиката в областта на климата и енергетиката.“ В този контекст Комисията споменава също така приетия от Европейския съвет План за действие 2007–2009 г. относно енергийна политика за Европа. Този план вече предвиди за целите на реализиране на тази нова политика да се идентифицират необходимите инвестиции за задоволяване на стратегическите потребности на ЕС и да се проучат повторно инфраструктурите за доставките, по отношение на които предложеният регламент ще играе пълноценна роля.

II. Заключение

Сега е необходимо да се определи приоритет между двете насоки на предложението за регламент, в зависимост от това дали се разглежда от гледна точка на съдържанието му (събиране на информация) или от гледна точка на неговите цели (енергиен пазар и енергийна сигурност).

На първо място следва да се отчита, че член 337 се намира в част седма от ДФЕС „Общи и заключителни разпоредби“. Той може да се разглежда като свързан с член 352, доколкото представлява вид „клауза за гъвкавост“(11), и може да се използва само за попълване на липсата на компетентност, предоставена изрично или мълчаливо на институциите на Общността от специални разпоредби на ДФЕС, доколкото тази компетентност обаче изглежда необходима, за да може Общността да изпълнява функциите си с оглед постигане на една от целите, определени от Договора. В този случай, въпреки че член 337 споменава събирането на информация, а член 194 не го споменава, изглежда, че събирането на информация е включено в кръга на задачите на Съюза, предвидени в член 194, доколкото тази информация съдейства за постигане на целите, които Съюзът си е поставил във връзка с енергийната политика.

На второ място, като се има предвид, че член 337 се нарежда сред „общите и заключителни разпоредби“, е възможно да се позовем на принципа lex specialis derogat(12), т.е. специалното правило има предимство пред общото.

На последно място, в случай че все пак остава съмнение, може да се изведе подходящ аргумент от решението на Съда по дело Комисия и Парламент/Съвет, C-176/03(13). В това решение Съдът трябваше да се произнесе по правилното правно основание на Рамковото решение на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право. Докато Съветът използва за правно основание на инструмента членовете относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на третия стълб, Комисията, подкрепена от Европейския парламент, оспори правното основание, тъй като според нея въпросът попадаше в кръга на компетентността на Общността. Комисията твърдеше, че „Хармонизацията на националните наказателни закони, по-специално елементите на състава на престъпленията в областта на околната среда, за които са предвидени наказания, има за цел да подпомогне въпросната общностна политика(14). Първоначално Съдът посочи, че защитата на околната среда представлява една от важните цели на Общността(15) и че дейността в тази сфера неминуемо предполага участието на институциите на Общността в области като енергийна политика и фискална политика. След това, след като Съдът установи, че съдържанието на рамковото решение по принцип е свързано с наказателното право, той въпреки това постанови, че:

„[тази] констатация не възпрепятства законодателя на Общността, в случай че налагането на (…) наказания от компетентните национални органи е важна мярка за борба срещу престъпления в областта на околната среда, да предприеме мерки, които са свързани с наказателното право на държавите-членки и които според него са необходими, за да се гарантира пълната ефективност на приеманите от него норми относно защитата на околната среда.“(16)

Следователно се оказва, че когато мерките са важни за постигане на определена цел, Съдът ще избере правното основание, свързано с тази цел, като по този начин отдава предпочитание на по-далечната цел (защита на околната среда) пред по-непосредствената цел (хармонизация на наказателното право).(17)

Поради това в конкретния случай, след като се установи, че от предложението за регламент следва, че събирането на информация е важно за създаване на общо виждане относно енергийния пазар, и оттук – за постигането на целите, определени в член 194 от Договора, може да се заключи, че правното основание за енергетиката (именно този член) следва да има предимство над член 337 a fortiori, тъй като не става въпрос за предимство на специален дял над друг, а за разпоредба, предвидена в специален дял, над общите и заключителни разпоредби.

След като се установи, че връзката с енергетиката има предимство, е необходимо също така да се разгледа въпросът, дали специалният характер на областта, до която се отнася предоставянето на данни, а именно „инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура“, не препраща към по-специално правно основание, т.е. членове 170 и 171 ДФЕС относно трансевропейските мрежи. Съгласно член 170 Съюзът трябва да „дава своя принос за установяването и развитието на трансевропейски мрежи“, по-специално в областта на енергийната инфраструктура. За да постигне тази цел, Съюзът може да „подкрепя проекти от общ интерес, които са подкрепени от държавите-членки“ (член 171, трето тире), и да създава „поредица от основни насоки, обхващащи целите, приоритетите и най-общите насоки на мерките, предвидени в областта на трансевропейските мрежи“ (член 171, първо тире). Това би могло да обхване събирането, анализа и предоставянето на информация.

Въпреки това основните въпроси, които са предвидени в дела относно трансевропейските мрежи, са оперативната съвместимост и подкрепата на Комисията за общи проекти. За разлика от това съгласно разглежданото предложение за регламент Комисията трябва да събира информация относно националните инвестиционни проекти, за да придобие по-добра представа за европейския енергиен пазар като цяло. Събирането на информация, предвидено в предложението за регламент, излиза извън рамките на „трансевропейското“, тъй като обхваща всички инвестиции, включително националните, докато действащият регламент обхваща, например, само трансграничните мрежи за пренос на газ.(18)

Очевидно е възможно Комисията да предприема действия специално в областта на трансевропейските мрежи вследствие на анализа си на събраните данни. Въпреки това целта й не е да предприема действия на равнището на трансевропейските мрежи, а само да прави оценка, в контекста на инвестиционните проекти за енергетиката, на действията, които Съюзът следва да предприеме, за да се преодолеят всякакви затруднения. Съобразно с това в обяснителния меморандум се споменава, че регламентът е в съответствие с целите на Съюза, а именно „изграждането на вътрешен пазар“ и „устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансирано икономическо развитие и ценова стабилност. Също така предложението е в съответствие с политиката в областта на климата и енергетиката, един от стълбовете на която е сигурността на енергийните доставки.“ Освен това съображение 1 се отнася до обща енергийна политика и съображение 2 обяснява, че съставянето на обща картина на развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността представлява важен елемент на посочената енергийна политика. Следователно се оказва, че макар и предложението за регламент да се прилага специално за енергийна инфраструктура, то следва да се постави в контекста на общата енергийна политика, предвидена в член 194 ДФЕС. Този член обхваща всички аспекти на предложения регламент, като включва както „взаимосвързаността на енергийните мрежи“, така и енергийния пазар и енергийната сигурност и ефикасност.

III. Препоръка

В съответствие с това на своето заседание от 28 януари 2010 г. комисията по правни въпроси реши с единодушие, с 19 гласа „за“, без „въздържали се“(19), да Ви препоръча следното: предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 следва да се приеме на основание член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

(1)

В нейното съобщение, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM (2009) 665).

(2)

Всъщност по това време номерацията на член 284 от ДЕО беше 213.

(3)

ОВ L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.

(4)

Предишен член 284 от ДЕО.

(5)

Решение от 3 септември 2009 г. по дело Парламент/Съвет, C-166/07, все още непубликувано в Сборника.

(6)

Вж. например дело Парламент/Съвет [1999], C-164/97, Сборник, стр. I-1139, точка 14.

(7)

Дело Комисия/Съвет [2006], C-178/03, Сборник, стр. I-107, точка 57.

(8)

Дело 45/86 Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) [1987], Сборник, стр. 1493, точка 11.

(9)

Дело Комисия/Съвет („Титанов диоксид“) [1991], C-300/89, Сборник, стр. I-2867, точка 10.

(10)

Вж. Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie“, Revue trimestrielle de droit européen, Париж, издателство „Dalloz“, 2006 г., том 42, № 4, стр. 593-620.

(11)

Вж. в тази връзка коментара относно член 284 ДЕС от Böse – Коментар относно ЕС – точка V, стр. 2048.

(12)

Вж. Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire“, Revue du marché commun et de l’union européenne, 1991 г., Editions techniques et économiques, № 378, май 1994 г., стр. 335

(13)

2005 г., Сборник, стр. I-7879.

(14)

Пак там, точка 19.

(15)

Пак там, точка 41.

(16)

Пак там, точка 48.

(17)

Вж. Hubert Haenel – „Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales“ – Сенат (Франция), заседание от 17 юли 2007 г.

(18)

Вж. оценката на въздействието, SEC (2009) 971 окончателен, стр. 6.

(19)

На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner (Rapporteur), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (29.1.2010)

на вниманието комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Докладчик по становище: Mario Pirillo

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията е да се преразгледа настоящата система за уведомяване относно енергийните инвестиционни проекти: то цели събирането на адекватна информация за планираните инвестиции с цел да се даде възможност на Комисията да следи за състоянието на инфраструктурата и да предвижда потенциални проблеми.

Въпреки че предложението има доста административен характер, то дава сигнал за очакванията, свързани с естеството и качествата на бъдещите инвестиции. Следователно е от значение да се постави допълнителен акцент върху въздействието на проектите върху околната среда с цел да се предоставят гаранции и допълнителни стимули за изграждането и извеждането от експлоатация на енергийната инфраструктура по устойчив начин и при подобаващо зачитане на околната среда.

Следователно докладчикът по становище препоръчва предложението да бъде изменено съобразно следните насоки:

§ Подобаващо внимание следва да се отделя на въздействието на предлаганите проекти върху околната среда с цел да се гарантира, че енергийната система се развива по устойчив начин. Инвестиционните проекти следва да се придружават от подходяща оценка на въздействието върху околната среда, както се изисква, наред с друго, от Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда(1).

§ Инфраструктурните проекти могат да бъдат извеждани от експлоатация поетапно, като постепенно се намалява техният производствен капацитет. В този случай следва да се съобщават не само датата на окончателно затваряне, но и междинните дати на постепенно спиране.

§ При прекратяване на експлоатацията на инфраструктурни обекти може да е необходимо възстановяване на околната среда на обекта вследствие на замърсяване и заразяване. Следователно, когато това е уместно и се изисква от специфичното законодателство, уведомяването следва да осигурява и информация относно планираните мерки за възстановяване.

§ С цел да се избегне изграждането на няколко по-малки инсталации за съхранение на въглероден диоксид, с капацитет точно под установената пределна стойност, следва да се уведомява за всички инсталации за съхранение на въглероден диоксид, независимо от техния капацитет.

В по-общ план, докладчикът по становище отбелязва, че съществуващото законодателство на ЕС вече налага задължения за докладване и уведомяване по отношение на инвестициите и инфраструктурата. Следва да се гарантира, че използването на такава информация е по-добре съгласувано, така че да се избегне дублиране на задълженията за докладване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Във връзка с новите цели на енергийната политика и новите пазарни, следва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността, по-специално с оглед на предвиждане на проблемите, насърчаване на най-добрите практики и установяване на по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на европейската енергийна система.

(5) Във връзка с новите цели на енергийната политика и пазарни тенденции, следва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността, по-специално с оглед на предвиждане на проблемите, насърчаване на най-добрите практики и установяване на по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на европейската енергийна система. Подобаващо внимание следва да се отделя на въздействието на предлаганите проекти върху околната среда с цел да се гарантира, че енергийната система се развива по устойчив начин. Когато това се изисква от специфичното законодателство, инвестиционните проекти следва да се придружават от оценка на въздействието върху околната среда, като следва също така да се посочват мерките, планирани за възстановяване на околната среда.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) позоваване на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционните проекти, когато такава оценка на въздействието се изисква от специфичното законодателство.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вероятната дата на извеждането от експлоатация.

б) вероятната дата на извеждането от експлоатация, включително, когато е приложимо, междинните дати за постепенно спиране на действието на инфраструктурния обект;

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) позоваване на оценката на въздействието върху околната среда на проектите за извеждане от експлоатация, когато такава оценка на въздействието се изисква от специфичното законодателство;

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) списък на планираните мерки за възстановяване на околната среда, когато такова възстановяване се изисква от специфичното законодателство.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки или техните упълномощени организации следва да запазват конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация

Държавите-членки или техните упълномощени организации следва да запазват конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда1.

 

ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

Обосновка

Целта на изменението е разпоредбите на регламента да се приведат в съответствие с директивата относно обществения достъп до информация за околната среда и с Конвенцията от Орхус.

Изменение   7

Предложение за регламент

Приложение - точка 3.2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3.2a. Съхранение

- инсталации за съхраняване на електричество;

- инсталации за съхраняване на радиоактивни отпадъци.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност

Позовавания

COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)

Водеща комисия

ITRE

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.9.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Mario Pirillo

9.9.2009

 

 

Разглеждане в комисия

4.11.2009

 

 

 

Дата на приемане

27.1.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

(1)

ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.; във вида, в който е изменена


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност

Позовавания

COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)

Дата на консултация с ЕП

4.9.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.9.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.9.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

16.9.2009

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

28.1.2010

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2009

3.12.2009

28.1.2010

 

Дата на приемане

4.2.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Ivailo Kalfin, Paweł Robert Kowal, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Peter Skinner, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Дата на внасяне

11.2.2010

Последно осъвременяване: 16 февруари 2010 г.Правна информация