Процедура : 2010/2014(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0017/2010

Внесени текстове :

A7-0017/2010

Разисквания :

PV 24/02/2010 - 23
CRE 24/02/2010 - 23

Гласувания :

PV 25/02/2010 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     
PDF 261kWORD 331k
15 февруари 2010 г.
PE 438.228v02-00 A7-0017/2010

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите за коригиращ бюджет № 1/2010 (раздел I, Европейски парламент)

(2010/2014(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Vladimír Maňka

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите за коригиращ бюджет № 1/2010 (раздел I, Европейски парламент)

(2010/2014(BUD))

Европейският парламент,

    като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него,

–    като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом, на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–    като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–    като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление(3) (МИС), и по-специално Многогодишната финансова рамка (МФР), предвидена в част I от него и изложена в приложение I към него,

–    като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г.,

–    като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза за коригиращ бюджет за 2010 г.,

–    като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза за такъв коригиращ бюджет, изготвен от Бюрото на 14 декември 2009 г., съгласно член 23, параграф 6, и член 79 от Правилника за дейността на ЕП,

–    като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети на 27 януари 2009 г., съгласно член 79, параграф 2, от Правилника за дейността на ЕП,

–    като взе предвид член 79 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0017/2010),

A.  като има предвид, че в хода на бюджетната процедура за 2010 г. беше договорено, че всички разходи, конкретно свързани с влизането в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, ще бъдат разгледани, при необходимост, чрез съществуващите бюджетни инструменти, като например коригиращ бюджет, след приемането на първоначалния бюджет за 2010 г.,

Б.   като има предвид акцента върху факта, че в такъв случай и във възможно най-голяма степен реорганизацията на съществуващите средства следва да бъде подложена на цялостен преглед, преди да се отправи каквото и да било искане за допълнителни средства,

В.   като има предвид особения акцент върху факта, че приетото първоначално равнище на бюджета на ЕП, в размер на 19,87 % от разрешените разходи по функция 5 (бюджетни кредити за административни разходи) на МФР, не включва евентуални корекции с оглед на Договора от Лисабон, особено в законодателната област,

Г.   като има предвид, че същевременно беше признато, че поради ограничените налични резерви ще бъдат необходими допълнителни икономии и преразпределение, за да могат да бъдат изпълнени допълнителните изисквания,

1.   приветства предложението на Бюрото за коригиращ бюджет за 2010 г. относно бюджета на Европейския парламент (раздел 1 от общия бюджет на ЕС) и припомня, че това е в пълно съответствие със споразумението, съгласно което всички допълнителни нужди вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон ще бъде разгледани отделно чрез съществуващите бюджетни инструменти;

2.  подчертава, че отличната законодателна работа е приоритет за Парламента, като е нужно на членовете на ЕП, на комисиите и на политическите групи да се предоставят необходимите средства за постигането на тази цел; изразява съгласие с общата насока на предложението на Бюрото и фокуса на предложените увеличения; освен това счита, че общият мащаб на предложението е обоснован предвид представените обосновки и предстоящите нови предизвикателства;

3.  с оглед на многогодишното финансово въздействие, което може да се очаква от тези и евентуално от други предложения, свързани с Договора от Лисабон, призовава за извършването на оценка на използването на надбавките за секретарска помощ; 

4.   отбелязва, че общото равнище на предложения от Бюрото бюджет ще достигне 1 620 760 399 евро, което представлява 20,04 % от първоначалната функция 5; отбелязва, че предвид изложения по-горе контекст и общия размер на бюджета дългогодишната самоналожена горна граница от 20 % е превишена с 0,04 %, или 3,2 милиона евро, в предложението на Бюрото;

5.   счита, че първоначалното многогодишно програмиране от МФР следва да продължи да бъде общата отправна точка за бюджета на ЕП, за да се гарантира защита на интересите му, като същевременно се запази бюджетната дисциплина;

6.   счита, че текущата база от 20% за функция 5 в момента е по-рестриктивна, в сравнение с положението преди това, тъй като тя ще трябва да покрива разходи, които не са предвидени в самоналожената декларация от 1988 г.; припомня, че от 2006 г. Парламентът включва разходи, като например Устава на членовете на Европейския парламент (с което се генерират икономии за държавите-членки), Устава на парламентарните сътрудници, разходи, свързани с новата му роля вследствие на Договора от Лисабон, както и разширена политика в областта на сградния фонд, с цел покриване на цялостните нужди на ЕП, включително разширяванията;

7.   счита, че въз основа на референтните стойности от първоначалната МФР, договорени през 2006 г. и в сила от 2007 г., разходите му следва да останат в рамките на традиционната горна граница от 20%, като индикативна референтна стойност;

8.   счита, че при общ размер от над 1 600 000 000 евро следва да бъде възможно да се остане в рамките на 20% (т.е. да се достигне до 19,99 %), като същевременно се зачитат напълно допълнителните нужди, изложени в предложението на Бюрото; отбелязва, че това би означавало намаляване на общия бюджет с 4 милиона евро;

9. решава да извърши подобна корекция, без да засяга съдържащите се в предложението на Бюрото елементи, като намали резерва за сгради от 15 милиона евро на 11 милиона евро; отбелязва, че тази стъпка ще сведе общото равнище на бюджета до 1 616 760 399 евро, което представлява 19,99 % от функция 5; настоява върху нуждата от дългосрочно планиране на политиката в областта на сградния фонд;

10. подчертава, че следва да се предприемат действия, насочени към осигуряването на устойчивост на бюджета през следващите години; подчертава отново важността на изготвянето на бюджетна политика на нулева база, която ще гарантира повече точност и прозрачност; призовава за възможно най-бързото предоставяне на ясна информация относно цялостния размер на фиксираните разходи в рамките на бюджета на ЕП, както се посочва в резолюцията на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година(4);

11. приема проекта на бюджетна прогноза за коригиращия бюджет, приложен към настоящия доклад;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2009)0052.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНОТО ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 2010 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО КБ "ЛИСАБОН"

Категория и степен след 01/05/2006 г.

ДЛЪЖНОСТИ

постоянни длъжности

временни длъжности

 

 

 

 

Други

Политически групи

 

 

 

 

HC

1

 

0

 

0

 

0

 

AD 16

11

 

0

 

1

 

7

 

AD 15

35

 

0

 

1

 

4

 

AD 14

141

 

2

 

6

 

23

 

AD 13

227

 

8

 

2

 

30

 

AD 12

503

 

0

 

8

 

71

 

AD 11

131

 

0

 

7

 

36

 

AD 10

191

 

0

 

7

 

29

 

AD 9

155

 

0

 

7

 

17

 

AD 8

107

 

0

 

8

 

18

 

AD 7

259

 

0

 

0

 

23

 

AD 6

249

 

0

 

1

 

26

 

AD 5

360

 

0

 

8

 

93

 

Общо AD

2369

 

10

 

56

 

377

 

AST 11

91

 

10

 

0

 

33

 

AST 10

136

 

0

 

17

 

18

 

AST 9

115

 

0

 

3

 

27

 

AST 8

215

 

0

 

4

 

39

 

AST 7

653

 

0

 

2

 

50

 

AST 6

559

 

0

 

5

 

72

 

AST 5

365

 

0

 

8

 

64

 

AST 4

251

 

0

 

11

 

62

 

AST 3

124

 

0

 

16

 

63

 

AST 2

245

 

0

 

5

 

55

 

AST 1

97

 

0

 

0

 

77

 

Общо AST

2.851

 

10

 

71

 

560

 

ОБЩО

5.221

(1)

20

(2)

127

(3)

937

 

ОБЩ СБОР :

6.285

(4)

 

(1) от които 6 персонални повишения (3 AD14 в AD15, 1 AST10 в AST11, 2 AST4 в AST5), предоставени в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица;

(2) Възможен резерв за длъжностни лица, временно командировани в служебен интерес, невключен в графа «Общ сбор».

(3) от които 4 AD (преподаватели по език) на половин работно време и 1 AD10 (Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС), с ограничение до 5 години;

(4) 1 AD5 и 4 AST3 (професионално обучение), както и както и 2 AD5 и 2 AST1 (писмени преводи) са записани в резерв в щатното разписание без определяне на бюджетни кредити.

Вноска на Европейските общности за финансиране на разходите на Европейския

парламент за финансовата 2010 г.

Наименование

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова сума

 

 

 

 

Разходи

1.607.363.235

9.397.164

1.616.760.399

Собствени средства

128.931.129

1.397.176

130.328.305

Дължими вноски

1.478.432.106

7.999.988

1.486.432.094

СЪСТОЯНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Дял, глава, статия, позиция

Наименование

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова

сума

 

4

 

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

46 604 242

604.487

47.208.729

4 0 3

Постъпления от временни вноски от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

p.m

 

p.m

4 0 4

Постъпления от специални удръжки от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

9 020 533

137.129

9.157.662

 

 

Глава 4 0 — Общо

55 624 775

741.616

56.366.391

4 1

ВНОСКИ В ПЕНСИОННАТА СХЕМА

 

 

 

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

58 255 294

655.560

58.910.854

4 1 1

Прехвърляне или закупуване на пенсионни права от персонала

13 046 060

 

13 046 060

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

5 000

 

5 000

 

 

Глава 4 1 — Общо

71 306 354

655.560

71.961.914

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителна схема за прослужено време

p.m

 

p.m

 

Глава 4 2 — Общо

p.m

 

p.m

 

 

Дял 4 — Общо

126.931.129

1.397.176

128.328.305

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажба на движими вещи (доставка на стоки)

 

 

 

5 0 0 0

Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 0 0 1

Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 0 0 2

Постъпления от доставка на стоки за други институции или органи — Целеви приходи

p.m

 

p.m

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m

 

p.m

5 0 2

Постъпления от продажба на публикации, печатни материали и филми — целеви приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 5 0 — Общо

p.m

 

p.m

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от наеми и пренаемане на недвижими имоти и възстановяване на наемните разноски

 

 

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижими вещи — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 1 1 1

Възстановяване на разходи, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 5 1 — Общо

p.m

 

p.m

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

2 000 000

 

2 000 000

 

Глава 5 2 — Общо

2 000 000

 

2 000 000

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работи в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 5 5 — Общо

p.m

 

p.m

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неправилно платени суми — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 7 1

Приходи, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения, завещания, включително специфичните за всяка институция целеви приходи — целеви приходи

p.m

 

p.m

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m

 

p.m

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — Целеви приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 5 7 — Общо

p.m

 

p.m

5 8

РАЗНИ КОМПЕНСАЦИИ

 

 

 

5 8 1

Приходи от застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 5 8 — Общо

p.m

 

p.m

 

 

Дял 5 — Общо

2 000 000

 

2 000 000

6

 

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановявания

 

 

 

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановявания — целеви приходи

p.m

 

p.m

6 6 0 1

Други неразпределени вноски и възстановявания

p.m

 

p.m

 

Глава 6 6 — Общо

p.m

 

p.m

 

Дял 6 — Общо

p.m

 

p.m

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Други приходи

p.m

 

p.m

 

Глава 9 0 — Общо

p.m

 

p.m

 

Дял 9 — Общо

p.m

 

p.m

 

 

ОБЩ СБОР

128.931.129

1.397.176

130.328.305

СЪСТОЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Дял, глава

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова сума

 

1

 

1 0

 

ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

 

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

220.332.000

 

220.332.000

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

521.333.809

4.565.164

525.898.973

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

108.313.800

 

108.313.800

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

15.516.000

 

15.516.000

 

 

Дял 1 — Общо

865.495.609

4.565.164

870.060.773

 

2

 

 

2 0

 

СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

 

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

186.909.476

 

186.909.476

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

117.014.150

 

117.014.150

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

12.841.500

 

12.841.500

 

Дял 2 — Общо

316.765.126

 

316.765.126

 

3

 

 

3 0

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

36.074.200

 

36.074.200

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

105.169.500

 

105.169.500

 

 

Дял 3 — Общо

141.243.700

 

141.243.700

 

 

4

 

 

4 0

 

 

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

76.965.000

 

76.965.000

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

160.142.000

8.832.000

168.974.000

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

310.000

 

310.000

 

 

Дял 4 — Общо

237.417.000

8.832.000

246.249.000

 

 

10

 

10 0

 

 

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

ПРОВИЗИИ

15.691.800

 

15.691.800

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10.000.000

 

10.000.000

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

750.000

 

750.000

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

p.m

 

p.m

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

15.000.000

- 4.000.000

11.000.000

10 6

РЕЗЕРВ ЗА НОВИ ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ

5.000.000

 

5.000.000

108

Резерв за EMAS

p.m

 

p.m

 

Дял 10 — Общо

46.441.800

- 4.000.000

46.441.800

 

ОБЩ СБОР

1.607.363.235

9.397.164

1.616.760.399

Раздел ТОМ2 — РАЗДЕЛ I — ПАРЛАМЕНТ

Приходи — СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

ДЯЛ 4 - ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОБЩНОСТТА

ГЛАВА 4 0 - ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Статия 4 0 0 - Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институциите, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Данни

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова сума

46.604.242

604.487

47.208.729

Коментари

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности, и по специално член 13 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 4 - Постъпления от специалния налог върху възнагражденията на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

Данни

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова сума

9.020.533

137.129

9.157.662

Коментари

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него.

ГЛАВА 4 1 - ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

Статия 4 1 0 - Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Данни

Бюджет за 2010 г.

Коригиращ бюджет

Нова сума

58.255.294

655.560

58.910.854

Коментари

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

РАЗХОДИ - РАЗХОДИ

ДЯЛ 1 - ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 1 2 - ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Статия 1 2 0 - Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 - Възнаграждения и надбавки

Данни

Бюджетни кредити за 2010

Коригиращ бюджет

Нова сума

512.823.809

4.565.164

517.388.973

Коментари

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Условия за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание:

 заплати, надбавки и плащания, свързани със заплатите,

 осигуряване за болест, злополука, професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

 фиксирани надбавки за извънреден труд,

 други надбавки и безвъзмездни средства,

 плащане на пътните разноски на длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

 отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и частта от възнагражденията, преведени в страна, различна от страната на месторабота,

 осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наети служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната на произхода им.

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на застрахователните премии «Спортни злополуки» за лицата, ползващи спортния център на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Размерът на целевите приходи съгласно член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 1 800 000 EUR.

ДЯЛ 4 - РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

ГЛАВА 4 2 - РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Статия 4 2 2- Сътрудници на членовете на ЕП

Статия 4 2 2 0 - Сътрудници на членовете на ЕП

Данни

Бюджетни кредити за 2010

Коригиращ бюджет

Нова сума

159 892 000

8.832.000

168.724.000

Коментари

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него и Мерки за прилагане на устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове от 33 до 44 от тях.

Регламент (ЕО) № 160/2009 на Съвета от 23 февруари 2009 г. за изменение на Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 55, 27.2.2009, стр. 1).

Мерки за прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за парламентарни сътрудници.

Размерът на целевите приходи съгласно член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 400 000 евро.

Глава 10 5 — ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

Данни

Бюджетни кредити за 2010

Коригиращ бюджет

Нова сума

15 000 000

-4 000 000

11.000.000

Коментари

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.2.2010 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Последно осъвременяване: 16 февруари 2010 г.Правна информация