Procedură : 2009/0146(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0018/2010

Texte depuse :

A7-0018/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/03/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0069

RAPORT     ***I
PDF 157kWORD 84k
25 februarie 2010
PE 430.896v02-00 A7-0018/2010

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind întocmirea listei cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea

(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportoare: Jo Leinen

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind întocmirea listei cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea

(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0516),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 37 şi articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0211/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 43 alineatul (2) şi articolul 168 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea UE,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0018/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia sa, însuşindu-şi propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În Directiva 72/462/CEE (a Consiliului) din 12 decembrie 1972 privind problemele sanitare veterinare şi de poliţie sanitară veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină şi porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din ţări terţe, se prevede la articolul 3 alineatul (1) că Consiliul stabileşte, la propunerea Comisiei, o listă a ţărilor sau regiunilor din care statele membre autorizează importul de animale din speciile bovină şi porcină şi importul de carne proaspătă.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) menţionat mai sus, Consiliul a stabilit această listă în Decizia 79/542/CEE. Pe parcursul anilor, această listă a suferit frecvent modificări, putând fi modificată în cadrul procedurii de comitologie.

Directiva 72/462/CEE a fost abrogată în 2004 prin Directiva 2004/68/CE, care asigură continuitatea valabilităţii Deciziei 79/542/CEE prin articolul 20, în care se enunţă:

„Dispoziţiile de punere în aplicare stabilite prin deciziile adoptate în temeiul Directivei 72/462/CEE în ceea ce priveşte importurile de animale vii, carne şi produse pe bază de carne enumerate la anexa V la prezenta directivă rămân în vigoare până când vor fi înlocuite cu măsuri adoptate în noul cadru de reglementare.”

De asemenea, la articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/41/CE se face referire la normele de aplicare adoptate în baza Directivei 72/462/CEE ca acte care se vor aplica în continuare, mutatis mutandis, până la adoptarea dispoziţiilor în baza Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, 853/2004 şi 854/2004.

În acelaşi timp, Comisia face două propuneri:

1.   abrogarea, prin procedura de codecizie, a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului;

2.   înlocuirea Deciziei 79/542/CEE a Consiliului prin procedura de comitologie (procedura de reglementare cu control) cu un regulament al Comisiei care codifică toate modificările relevante efectuate de-a lungul anilor prin procedura de comitologie şi care urmează să fie modificat frecvent şi în cel mai scurt timp posibil, pentru a ţine seama de situaţii nou apărute.

S-ar putea susţine că această decizie devine automat caducă atunci când este înlocuită de un regulament al Comisiei (a se vedea articolul 20 din Directiva 2004/68/CE de mai sus), dar Comisia a optat pentru a abordare strictă, propunând abrogarea prin codecizie, din motive de claritate şi transparenţă nu doar pentru statele membre şi organele responsabile de punerea în aplicare a legislaţiei, ci şi pentru ţările terţe care importă produsele în cauză în UE.

Raportorul este de acord cu această abordare şi propune adoptarea fără modificări.


PROCEDURĂ

Titlu

Lista cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea

Referinţe

COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD)

Data prezentării la PE

7.10.2009

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

19.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

AGRI

19.10.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AGRI

12.10.2009

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jo Leinen

5.11.2009

 

 

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jutta Haug, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Veronica Lope Fontagné

Ultima actualizare: 11 martie 2010Notă juridică