Postup : 2009/0063(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0035/2010

Předložené texty :

A7-0035/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 18
CRE 19/04/2010 - 18

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.33
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     ***I
PDF 280kWORD 363k
9. března 2010
PE 430.895v02-00 A7-0035/2010

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy

(KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Jörg Leichtfried

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy

(KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0217),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0038/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru  ze dne 5.listopadu 2009(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0035/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Ochrana letectví před protiprávními činy na evropských letištích je v podstatě odpovědností státu. Každý členský stát rozhodne o metodách financování ochrany letectví před protiprávními činy. Je však nezbytné zřídit společný rámec upravující základní prvky poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy a způsob jejich stanovování, neboť při neexistenci takového rámce by nemusely být dodržovány základní požadavky ve vztahu mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť.

(1) Ochrana letectví před protiprávními činy na evropských letištích je v podstatě odpovědností státu. Je nezbytné zřídit společný rámec upravující základní prvky bezpečnostních poplatků a způsob jejich stanovování, neboť při neexistenci takového rámce by nemusely být dodržovány základní požadavky ve vztahu mezi orgány stanovujícími tyto poplatky a uživateli letišť.

Odůvodnění

Je nezbytné přizpůsobení článku 6.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné, aby uživatelé letiště dostávali pravidelně od řídícího orgánu letiště informace o tom, jakým způsobem a na jakém základě se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vypočítávají. Tyto informace poskytnou leteckým dopravcům povědomí o nákladech vyplývajících z poskytování služeb ochrany před protiprávními činy a o produktivitě souvisejících investic. Aby mohl řídící orgán letiště řádně posoudit požadavky, pokud jde o jeho budoucí investice, měli by být uživatelé letišť povinni včas řídící orgán letiště informovat o všech svých provozních prognózách, vývojových projektech a specifických požadavcích a přáních.

(3) Je nezbytné, aby uživatelé letiště dostávali pravidelně od orgánu stanovujícího nebo uplatňujícího poplatky informace o tom, jakým způsobem a na jakém základě se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vypočítávají. Tyto informace poskytnou uživatelům letišť povědomí o nákladech vyplývajících z poskytování služeb ochrany před protiprávními činy, které jsou uvedeny např. v nařízení (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy1 a jeho prováděcích pravidlech, o produktivitě souvisejících investic a o veškerých grantech a dotacích přidělených orgány pro bezpečnostní účely. Aby mohl příslušný orgán stanovující nebo uplatňující poplatky řádně posoudit požadavky, pokud jde o jeho budoucí investice, měli by být uživatelé letišť povinni včas příslušný orgán informovat o všech svých provozních prognózách, vývojových projektech a specifických požadavcích a přáních.

 

__________________

1 Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

Odůvodnění

Směrnice by se neměla zaměřit pouze na řídící orgány letišť, a proto by neutrálnější pojem, jak je níže definován v článku 2, lépe vystihoval odlišné situace v členských státech.Letečtí dopravci by měli být nahrazeni uživateli letišť v souladu s definicí uvedenou v článku 2. Je důležité zvýšit transparentnost veškerého financování ze strany veřejných orgánů. Viz pozměňovací návrh 23.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k tomu, že se způsoby stanovení a výběru částek splatných na pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy v rámci Společenství liší, je nezbytné harmonizovat základ pro vybírání poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy u těch letišť ve Společenství, kde se náklady na ochranu letectví před protiprávními činy odráží na poplatcích za ochranu. U těchto letišť by měl být poplatek spojen s náklady na zajištění ochrany, s přihlédnutím k případnému financování nákladů na ochranu ze státních zdrojů.

(4) Vzhledem k tomu, že se způsoby financování nebo stanovení a výběru částek splatných na pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy v rámci Společenství liší, je nezbytné harmonizovat základ pro vybírání poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy u těch letišť ve Společenství, kde se náklady na ochranu letectví před protiprávními činy odráží na poplatcích za ochranu. U těchto letišť by měl být poplatek spojen s náklady na zajištění ochrany, s přihlédnutím k případnému dotování nákladů na ochranu ze státních zdrojů, aby se zamezilo vzniku jakéhokoli zisku a aby byly na dotčených letištích zajištěny vhodné a vzhledem k vynaloženým nákladům efektivní bezpečnostní služby a zařízení.

Odůvodnění

Poplatky za ochranu na evropských letištích by měly mít spojitost s náklady na poskytování služeb a subjektu, který byl pověřen ukládáním a/nebo výběrem těchto poplatků, by neměl přinášet žádný zisk. Efektivnost nákladů kvantifikuje náklady na jednotku výstupu služeb včetně posouzení průměrných nákladů na personál a provoz. Tato změna by směrnici o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy uvedla do souladu se směrnicí 2009/12/ES o letištních poplatcích, čímž by se zajistila jednotnost a snadné uplatňování daných pravidel.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Je důležité zavést transparentnost v souvislosti s hospodářským dopadem vnitrostátních bezpečnostních opatření, která jsou přísnější než běžné základní normy ustanovené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

(5) Je důležité zavést transparentnost, pokud jde o užívání vnitrostátních bezpečnostních opatření, která jsou přísnější než běžné základní normy ustanovené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 6.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V každém členském státě by měl nezávislý dozorčí orgán zajišťovat řádné a účinné uplatňování této směrnice. Tento orgán by měl mít k dispozici všechny potřebné zdroje, pokud jde o personál, odbornost a finanční prostředky k plnění svých úkolů.

(6) Ve všech členských státech, v nichž jsou bezpečnostní poplatky na letištích vybírány, by měl nezávislý dozorčí orgán zajišťovat řádné a účinné uplatňování této směrnice. Tento orgán by měl mít k dispozici všechny potřebné zdroje, pokud jde o personál, odbornost a finanční prostředky k plnění svých úkolů.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 35 o provedení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Členské státy by měly mít možnost uplatňovat pro síť letišť nebo jinou skupinu letišť, včetně těch, které obsluhují stejné město nebo aglomeraci, společný systém poplatků.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Při výpočtu bezpečnostních poplatků ve vztahu k nákladům by základem měla být objektivní kritéria, jako jsou kritéria stanovená v příslušných dokumentech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), na jejichž základě je odůvodněné použít počet cestujících, maximální vzletovou hmotnost letadla nebo kombinaci obou faktorů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se týká všech letišť nacházejících se na území, na které se vztahují ustanovení Smlouvy.

2. Tato směrnice se týká všech letišť nacházejících se na území, na které se vztahují ustanovení Smlouvy, a otevřeném pro obchodní dopravu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „sítí letišť“ rozumí několik letišť na území členského státu, která řídí řídící orgán letiště určený příslušným vnitrostátním orgánem.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „příslušným orgánem“ rozumí řídící orgán letiště nebo jakýkoli jiný orgán či úřad odpovědný za uplatňování a/nebo stanovení výše a struktury poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy na letištích ve Společenství;

Odůvodnění

Členské státy mají různé systémy pro opatření v oblasti ochrany letectví. Podle vnitrostátní situace mohou být za zajištění ochrany letectví odpovědné veřejné orgány, řídící orgán letiště nebo i letecké společnosti.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „bezpečnostním poplatkem“ rozumí poplatek, který je speciálně určen na pokrytí všech nákladů nebo části nákladů na opatření ochrany, jejichž cílem je ochrana civilního letectví před nezákonným jednáním.

d) „bezpečnostním poplatkem“ rozumí poplatek, vybraný jakýmkoliv subjektem, letištěm nebo uživatelem letiště v různé podobě, který je speciálně určen na pokrytí nákladů na opatření ochrany, jejichž cílem je ochrana civilního letectví před nezákonným jednáním.

Odůvodnění

Členské státy mají různé systémy pro opatření v oblasti ochrany letectví. Podle vnitrostátní situace mohou být za zajištění ochrany letectví odpovědné veřejné orgány, řídící orgán letiště nebo i letecké společnosti. V důsledku toho se financování bezpečnostních opatření týká v různých členských státech různých aktérů. Definice bezpečnostního poplatku v článku 2 tedy musí odrážet různé odpovědnosti a typy bezpečnostních poplatků vybíraných letišti, veřejnými orgány a leteckými společnostmi.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) „ochranou letectví“ rozumí kombinace opatření a lidských a hmotných zdrojů určených k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví.

Odůvodnění

Definice je převzata z nařízení 300/2008. Definice je zde nutná, aby se směrnice nezaměřovala pouze na letiště. Souvisí s pozměňovacími návrhy 15 a 26.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

Síť letišť

 

Členské státy mohou příslušnému orgánu sítě letišť povolit, aby pro danou síť zavedl společný a transparentní systém výběru bezpečnostních poplatků, které se vztahují na síť letišť.

Odůvodnění

V několika členských státech byly v rámci jejich vnitrostátní dopravní politiky vytvořeny sítě letišť (např. ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, Švédsku, Finsku a Norsku). Sítě letišť musí mít možnost uplatňovat společný systém výběru bezpečnostních poplatků, aby byla posílena teritoriální soudržnost a odstraněno konkurenční znevýhodnění vzdálených regionů. Proto by měl být návrh směrnice EU o bezpečnostních poplatcích v souladu s článkem 4 směrnice EU o letištních poplatcích, aby byly zohledněny sítě letišť.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

Společný systém poplatků

 

V případě letišť obsluhujících stejné město nebo aglomeraci mohou členské státy poté, co o tom zpravily Komisi, a v souladu s právními předpisy Společenství, příslušnému orgánu povolit, aby uplatňoval společný a transparentní systém letištních poplatků, pokud každé z letišť zcela splňuje požadavky na transparentnost uvedené v článku 5.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit soulad se směrnicí EU o letištních poplatcích. Řídící orgány letiště provozující letiště, která obsluhují stejné město nebo aglomeraci často zavedly společný systém poplatků z důvodů rozdělení provozu. Tyto systémy letišť musí mít možnost uplatňovat společný systém poplatků také na bezpečnostní poplatky. Proto by měla být směrnice EU o bezpečnostních poplatcích v souladu s článkem 5 směrnice EU o letištních poplatcích, aby se zohlednily systémy letišť obsluhujících stejné město nebo aglomeraci.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Článek 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Konzultace

Konzultace a náprava

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán letiště měl přístup ke všem nezbytným informacím o nákladech souvisejících s poskytováním služeb ochrany letectví před protiprávními činy na letišti.

1. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán měl přístup ke všem nezbytným informacím o nákladech souvisejících s poskytováním služeb ochrany letectví před protiprávními činy na letišti.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl s ohledem na systém poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy a výši těchto poplatků na každém letišti zřízen povinný a pravidelný postup konzultací mezi řídícím orgánem letiště a uživateli letiště. Tyto konzultace se uskuteční nejméně jednou za rok.

2. Členské státy zajistí, aby byl zaveden povinný postup pravidelných konzultací mezi příslušným orgánem a uživateli letišť nebo zástupci či sdruženími uživatelů letišť a sdruženími leteckých cestujících, pokud jde o fungování systémů bezpečnostních poplatků a výši těchto poplatků. Tyto konzultace se uskuteční nejméně jednou za rok, nebylo-li při poslední konzultaci dohodnuto jinak. Existuje-li mezi příslušným orgánem a uživateli letišť víceletá dohoda, konají se konzultace v souladu s touto dohodou. Členské státy mají právo žádat, aby se konzultace konaly častěji.

Odůvodnění

Letecké společnosti jsou již podle čl. 23 odst. 1 nařízení 1008 povinny samostatně uvádět informace o daních, letištních a jiných poplatcích a příplatcích (jako např. příplatcích spojených s bezpečností či palivem) v případě, že jsou tyto prvky připočítávány k ceně letu. Velmi citlivé a důvěrné informace není sdružením leteckých cestujících třeba sdělovat.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Řídící orgán letiště předloží uživatelům letiště jakýkoli návrh na změnu systému či výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nejpozději čtyři měsíce před jejich vstupem v platnost, společně s odůvodněním navrhovaných změn. Řídící orgán letiště konzultuje navrhované změny s uživateli letiště a před přijetím rozhodnutí zohlední jejich stanoviska.

3. Příslušný orgán předloží uživatelům letiště nebo zástupcům či sdružením uživatelů letišť jakýkoli návrh na změnu systému či výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nejpozději čtyři měsíce před jejich vstupem v platnost, společně s odůvodněním navrhovaných změn. Příslušný orgán konzultuje navrhované změny s uživateli letiště a před přijetím rozhodnutí zohlední jejich stanoviska.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Řídící orgán letiště zveřejní své rozhodnutí nejpozději dva měsíce před jeho vstupem v platnost. Nebude-li dosaženo dohody mezi řídícím orgánem letiště a uživateli letiště ve věci navrhovaných změn, odůvodní řídící orgán letiště své rozhodnutí s ohledem na uživatele letišť.

4. Příslušný orgán zveřejní své rozhodnutí nejpozději dva měsíce před jeho vstupem v platnost. Nebude-li dosaženo dohody mezi příslušným orgánem a uživateli letiště ve věci navrhovaných změn, odůvodní příslušný orgán své rozhodnutí s ohledem na uživatele letišť.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy zajistí, aby se v případě sporu ohledně rozhodnutí o bezpečnostních poplatcích přijatého příslušným orgánem mohla kterákoli ze stran obrátit na nezávislý dozorčí orgán uvedený v článku 8, který přezkoumá odůvodnění změn systému nebo výše bezpečnostních poplatků.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členský stát se může rozhodnout, že odstavec 4a nepoužije na změny výše nebo struktury leteckých poplatků na těch letištích, pro která:

 

a) existuje povinný postup v rámci vnitrostátních právních předpisů, na základě kterého jsou nezávislým dozorčím orgánem určovány nebo schvalovány letecké poplatky nebo jejich maximální výše; nebo

 

b) existuje povinný postup v rámci vnitrostátních právních předpisů, na základě kterého nezávislý dozorčí orgán pravidelně nebo na žádost dotčených stran přezkoumává, zda jsou taková letiště předmětem účinné hospodářské soutěže. Je-li to na základě tohoto přezkumu odůvodněné, rozhodnou členské státy o tom, že letecké poplatky nebo jejich maximální výše mají být určovány nebo schvalovány nezávislým dozorčím orgánem. Toto rozhodnutí se použije, dokud je to na základě přezkumu provedeného tímto orgánem nezbytné.

 

Postupy, podmínky a kritéria uplatňované členským státem podle tohoto odstavce musí být relevantní, objektivní, nediskriminační a transparentní.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán letiště jednou ročně poskytoval každému uživateli letiště a zástupcům či sdružením uživatelů letišť informace o prvcích sloužících jako základ pro stanovení výše všech poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraných na letišti. Tyto informace musejí obsahovat přinejmenším:

1. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán pokaždé, když se mají konat konzultace podle čl. 4 odst. 2, poskytoval každému uživateli letiště nebo zástupcům či sdružením uživatelů letišť informace o prvcích sloužících jako základ pro stanovení struktury a výše všech poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraných na každém letišti. Tyto informace musejí obsahovat přinejmenším:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit úpravu poskytování informací týkajících se určení nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy. Za prvé by měly být poskytovány informace o struktuře i výši poplatků. Za druhé by poskytování těchto informací mělo být povinné pro všechna letiště.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) celkovou strukturu nákladů s ohledem na zařízení a služby, k nimž se bezpečnostní poplatky vztahují;

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) tržby a náklady pro každou kategorii poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraných na letišti;

c) tržby poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy a celkové náklady na služby, které jsou těmito poplatky pokryty;

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) veškeré veřejné financování zařízení a služeb, k nimž se bezpečnostní poplatky vztahují;

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) prognózy výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy;

e) prognózy výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy s ohledem na navrhované investice, nárůst provozu a vyšší míru ohrožení bezpečnosti;

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby uživatelé letiště před každou konzultací podle čl. 4 poskytli řídícímu orgánu informace zejména o:

2. Členské státy zajistí, aby uživatelé letiště před každou konzultací podle čl. 4 poskytli příslušnému orgánu informace zejména o:

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) částku bezpečnostního poplatku vybíraného uživateli letišť od cestujících, kteří z letiště odlétají, a informace o prvcích sloužících jako základ pro určení těchto poplatků podle písm. a) až f) odst. 1.

Odůvodnění

Některá bezpečnostní opatření definovaná nařízením 2008/300 přijímají letečtí dopravci. Je v zájmu koncových spotřebitelů, tj. cestujících, zvýšit transparentnost nákladů na tato opatření, aby byla zaručena odvozenost těchto poplatků od nákladů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby informace o výši poplatků za bezpečnost vybíraných příslušným orgánem a uživateli letiště byly veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. S výhradou vnitrostátních právních předpisů se informace poskytnuté na základě tohoto článku považují za důvěrné či ekonomicky citlivé a podle toho je s nimi nakládáno. V případě řídících orgánů letiště kotovaných na burze musí být dodrženy zejména předpisy pro obchodování na burze.

Odůvodnění

Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posouzení dopadů

Přísnější opatření

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s následujícím pozměňovacím návrhem. Není třeba provádět posouzení dopadů, když přísnější a dražší opatření platí členské státy.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před přijetím přísnějších opatření podle článku 6 nařízení (ES) č. 300/2008 vypracují členské státy posouzení dopadů v souvislosti s dopady na výši poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy.

S ohledem na přísnější vnitrostátní opatření, která k [datum vstupu této směrnice v platnost] již existují, provedou členské státy posouzení dopadů v průběhu přechodného období tří let od data vstupu této směrnice v platnost.

1. Dodatečné náklady na provádění přísnějších opatření podle článku 6 nařízení (ES) č. 300/2008 nesou členské státy.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi výsledky posouzení dopadů uvedeného v odstavci 1 a v souladu s článkem 4 v této souvislosti konzultují i uživatele letišť.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 29.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Před přijetím opatření podle článku 4 nařízení (ES) č. 300/2008 vypracuje Komise posouzení dopadů v souvislosti s dopady na výši poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy. Výsledek tohoto posouzení dopadů Komise konzultuje s poradní skupinou zúčastněných stran podle článku 17 nařízení (ES) č. 300/2008.

Odůvodnění

Před přijetím nových opatření v oblasti bezpečnosti letectví podle pravidel postupu projednávání ve výborech Evropská komise rovněž vypracuje posouzení dopadů za účelem stanovení provozního dopadu na dopravce a cestující. Je třeba jasně zdůraznit nutnost pravidel. Nedávný příklad pravidel týkajících se převážení tekutin v příručním zavazadle dokládá, že při stanovování opatření, jež bude vyvážené a schopné zmírnit ohrožení a jež omezí dopad na provoz ve prospěch cestujících a odvětví letectví, je takové posouzení důležité, stejně jako konzultace s provozovateli i uživateli letišť.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy se použijí výhradně k pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto náklady se stanoví při dodržení zásad účetnictví a oceňování obecně přijatých v každém z členských států.

1. Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy se použijí výhradně k pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto náklady se stanoví při dodržení zásad účetnictví a oceňování obecně přijatých v každém z členských států. Celkový příjem z poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nepřesáhne celkové náklady na ochranu letectví před protiprávními činy daného letiště, sítě nebo skupiny letišť.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Nákladový základ pro výpočet poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nezahrne žádné náklady, které by členským státům vznikly v souvislosti s výkonem obecnějších bezpečnostních funkcí, jako je všeobecné udržování pořádku, shromažďování zpravodajských informací a národní bezpečnost.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy byly používány výhradně k pokrytí nákladů na tuto ochranu.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebrání tato směrnice tomu, aby nezávislý vnitrostátní dozorčí orgán pověřil prováděním této směrnice, pod svým dohledem a na svou zodpovědnost, jiné nezávislé dozorové orgány, pokud je toto provádění uskutečňováno na základě stejných norem.

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity je důležité, aby bylo možno delegovat pravomoci vnitrostátního dozorčího orgánu na regionální orgány, které jsou odpovědné za hospodářskou regulaci letišť ve federálních systémech. Sladění se směrnicí EU o letištních poplatcích 2009/12.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zaručí nezávislost nezávislého dozorčího orgánu tím, že zajistí, aby byl právně i funkčně nezávislý na jakémkoli řídícím orgánu letiště nebo leteckém dopravci. Členské státy, které nadále vlastní nebo řídí letiště, řídící orgány letiště či letečtí dopravci zajistí účinné strukturální oddělení regulativní funkce od činností souvisejících s vlastnictvím nebo řízením. Členské státy zajistí, aby nezávislý dozorový orgán vykonával své pravomoci nestranně a transparentně.

2. Členské státy zaručí nezávislost nezávislého dozorového orgánu tím, že zajistí, aby byl právně i funkčně nezávislý na jakémkoli příslušném orgánu nebo leteckém dopravci. Členské státy, které nadále vlastní nebo řídí letiště, řídící orgány letiště či letečtí dopravci zajistí účinné strukturální oddělení regulativní funkce od činností souvisejících s vlastnictvím nebo řízením. Členské státy zajistí, aby nezávislý dozorčí orgán vykonával své pravomoci nestranně a transparentně.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanovit postup pro řešení sporů mezi řídícím orgánem letiště a uživateli letiště;

a) stanovit postup pro řešení sporů mezi příslušným orgánem a uživateli letiště;

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Jestliže členský stát v souladu se svými vnitrostátními předpisy použije regulační nebo legislativní postup za účelem stanovení a schválení struktury nebo výše vnitrostátních poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy, provedou vnitrostátní orgány odpovědné za přezkoumání platnosti těchto poplatků úkoly nezávislého dozorčího orgánu stanovené v odstavcích 1 až 5.

Odůvodnění

V některých členských státech (jako je Španělsko a Francie) jsou poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy stanoveny regulačním nebo legislativním postupem. V takových případech by jako nezávislý dozorčí orgán měly působit právní orgány odpovědné za prošetření opravných prostředků podaných proti nařízením nebo zákonům a měly by rozhodovat v případě námitek vznesených proti výši nebo struktuře těchto poplatků.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise nejpozději do dvou let od vstupu této směrnice v platnost předloží zprávu o financování ochrany letectví před protiprávními činy, v níž přezkoumá vývoj nákladů na tuto ochranu a metody jejího financování.

Odůvodnění

Komise se však bude celkovému financování ochrany letectví i nadále věnovat a během dalších dvou let od přijetí této směrnice vypracuje novou zprávu s dodatečnými návrhy.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do []. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …*. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

 

_______________

*Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající 2 rokům od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud v některém členském státě nebudou vybírány bezpečnostní poplatky na žádném letišti a aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, tento členský stát nemusí dodržovat ustanovení odstavců 1 a 2.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje z velké části návrh Komise, který si klade za cíl stanovit řadu základních zásad, které by měly být dodržovány při stanovování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy. K nim patří: nediskriminace, konzultace a náprava, transparentnost nákladů a odvozenost poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy od nákladů a zřízení dozorčího orgánu.

Předložené pozměňovací návrhy lze shrnout takto:

1) Financování

Evropský parlament již několikrát bez úspěchu požadoval regulaci financování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy, zejména při jednáních o nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Costova zpráva) a ve směrnici 2009/12 o letištních poplatcích (Stockmannova zpráva).

Evropský parlament požadoval transparentnost a účelové vázání bezpečnostních daní a dávek a zastával názor, že náklady na uplatňování přísnějších opatření podle článku 8 nařízení (ES) č. 300/2008 by měly nést členské státy.

Jak už bylo objasněno v pracovním dokumentu, Komise se nechtěla nebo nemohla tímto tématem zabývat. Pouze se pokouší na základě nového povinného posouzení dopadů hospodářských důsledků vnitrostátně zavedených přísnějších opatření náklady omezit, nebo je alespoň přiměřeně stanovit (viz článek 6 návrhu nařízení). Zpravodaj zatím navrhuje, aby byla přísnější opatření, v případě, že by způsobovala dodatečné výdaje, financována státem. V tomto případě není potřeba žádné povinné posouzení dopadu. Členský stát z vlastní iniciativy dostatečně zváží, zda-li jsou tato opatření smysluplná, jelikož nebude moci náklady uložit cestujícím.

Teroristický útok, ke kterému došlo před několika týdny, znovu ukázal, že bezpečnost na letištích je úlohou státu a že účelem již platných a nově zamýšlených bezpečnostních opatření je obrana proti teroristickým činům. Co ovšem v této debatě doposud zaniká je skutečnost, že za tato opatření nakonec zaplatí cestující.

2) Ochrana spotřebitele / práva cestujících

Návrh Komise stanoví hlavní zásady a postupy mezi orgánem odpovědným za bezpečnost a leteckými společnostmi. Vztahy mezi leteckými společnostmi a cestujícími upravuje nařízení (ES) č. 1008/2008. V článku 23 o právu na informace a nediskriminaci cestujících jsou uvedena ustanovení, podle kterých mají cestující právo na to, aby skutečná cena za ochranu letectví před protiprávními činy byla v celkové ceně uvedena zvlášť. Jak si však mohou být cestující jisti, že platí skutečně tu cenu, kterou příslušný orgán ujednal s leteckými společnostmi podle článku 4 tohoto návrhu směrnice? Jak může být zaručeno, že jsou poplatky za bezpečnost, dodatečně vybrané od leteckých společností, transparentní?

Zpravodaj vzchází z toho, že článek 23 nařízení (ES) č. 1008/2008 s navrženými pozměňovacími návrhy může být snadněji prosazen. Na jedné straně by se organizace na ochranu cestujících a spotřebitelů měly účastnit konzultací, aby měly přehled o tvorbě cen vzhledem k bezpečnostním opatřením, které poté mohou porovnat s cenou letu. Na druhé straně by měly změněné respektive nové definice poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy ujasnit, že se letecké společnosti na bezpečnostních opatřeních také podílejí. Pokud letecké společnosti tyto poplatky za bezpečnostní opatření cestujícím dodatečně naúčtují, měla by být tato informace podle článku 5 návrhu směrnice cestujícím poskytnuta.

3) Oblast působnosti směrnice

Komise navrhuje, aby se tato směrnice vztahovala prakticky na všechna letiště EU, podle nařízení (ES) č. 300/2008. Jednání pracovní skupiny ovšem ukazují, že se na toto téma vedou kontroverzní diskuze. Některé členské státy dávají přednost tomu, aby se tato směrnice vztahovala pouze na letiště s více než 2 nebo 5 miliony cestujících (podle směrnice o službách pozemního odbavování a letištních poplatcích). Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že se tato směrnice bude muset provádět pouze v těch členských státech, které vybírají poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy. Mimo jiné by se měla směrnice vztahovat pouze na letiště, která mají oprávnění pro obchodní dopravu (ne na letiště spolků nebo sportovní letiště).

4) Harmonizace návrhu Komise se směrnicí 2009/12/ES o letištních poplatcích

Návrh Komise z velké části vychází ze směrnice o letištních poplatcích. Pozměňovací návrhy si kladou za cíl, pokud to bude možné a vhodné, aby právní texty harmonizovaly. Zpravodaj vychází z toho, že tím bude usnadněno nejen provedení do národní legislativy, ale také zbytečné paralelní postupy a správní náklady.


POSTUP

Název

Poplatky za bezpečnostní opatření v letecké dopravě

Referenční údaje

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Datum předložení EP

11.5.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.7.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Datum přijetí

1.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

5

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Datum předložení

9.3.2010

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění