Postup : 2010/0812(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0043/2010

Předložené texty :

A7-0043/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/03/2010 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0083

ZPRÁVA     
PDF 206kWORD 125k
17. březen 2010
PE 439.148v03-00 A7-0043/2010

o návrhu na jmenování Eoina O’Shea členem Účetního dvora

(C7-0033/2010 – 2010/0812(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

PR_NLE_art108

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS EoinA O’Shea
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI EoinA O’Shea NA DOTAZNÍK
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Eoina O’Shea členem Účetního dvora

(C7-0033/2010 – 2010/0812(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0033/2010),

–  s ohledem na skutečnost, že na své schůzi dne 15. března 2010 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora,

–  s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0043/2010),

A. vzhledem k tomu, že Eoin O’Shea splňuje/nesplňuje podmínky stanovené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

1. souhlasí se jmenováním Eoina O’Shea členem Účetního dvora;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a orgánům kontroly účetnictví členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS EoinA O’Shea

Kvalifikace

· certifikovaný účetní, Irský institut certifikovaných účetních, 2000

· člen Irského daňového úřadu, 2005

· osvědčení o absolvování kurzu obchodního práva, Irská právnická společnost, 2006

· osvědčení o absolvování kurzu práva, Honorable Society of Kings Inns, 2008

· titul obhájce, Honorable Society of Kings Inns, 2009 (s vyznamenáním)

· osvědčení o absolvování kurzu obchodního procesního práva, Irská právnická společnost, 2009 (s vyznamenáním)

Profesní dráha

Předseda představenstva společnosti Ground Marketing Group (od roku 2000 do současnosti)

V roce 2000 založil společnost Ground Marketing Group zabývající se komunikací ve strategickém marketingu. Společnost poskytuje poradenství ve strategickém marketingu velkým domácím i mezinárodním klientům. V prosinci 2009 se stala součástí mezinárodní reklamní agentury Havas Plc a v současné době působí jako Ground 4D Ireland.

Vrchní ředitel, Irský institut ředitelů (2006–2008)

Zastupoval zájmy vrcholových řídících pracovníků společností v Irsku. Byl autorem dokumentů týkajících se politiky a stanovisek v oblasti práva společností, právních předpisů o hospodářské soutěži a daňových otázek. Poskytoval členům institutu poradenství se zaměřením na obchodní a podnikatelské záležitosti. V záležitostech týkajících se řídících pracovníků byl v kontaktu s úřadem ODCE, rejstříkem CRO, ministerstvem pro podnikání, obchod a zaměstnanost a s ministerstvem financí. Byl členem poradního výboru Obchodního rejstříku (CRO) a řídícího výboru centra pro správu a řízení podniků Irského institutu ředitelů při UCD (University College Dublin).Přednášel o problematice řídících pracovníků bez výkonných pravomocí v centru pro správu a řízení podniků UCD.

Poradce pro oblast řízení, Deloitte & Touche (1997–2000)

Další informace

Irský institut certifikovaných účetních– byl členem Rady (2005–2008), předsedou členů institutu činných v podnikatelské sféře (2006–2008) a členem etického výboru (2005–2006).

Auditní výbor irské policie (Gardy) – v říjnu 2008 byl ministrem spravedlnosti jmenován členem auditního výboru irské policie (An Garda Siochána ) a v říjnu 2009 bylo jeho jmenování znovu potvrzeno na další tříleté období. Úlohou auditního výboru je poskytovat veliteli irské policie informace o využívání prostředků ze státního rozpočtu, které má ve správě.

Comhaltas Ceoltoiri Eireann – V lednu 2009 byl jmenován ministerstvem pro rozvoj umění, sportu a cestovního ruchu a ministerstvem pro komunitní, zemědělské a gaelské záležitosti, aby provedl kontrolu státních výdajů ve výši přibližně 20 milionů EUR, jež byly vynaloženy na rozvojový program pro Comhaltas Ceoltoiri Eireann, vnitrostátní dobrovolnou organizaci, která popularizuje irskou tradiční hudbu. Zpráva byla předložena v červenci 2009 a zveřejněna v září 2009.

Revize dohody ze St Andrews – v listopadu 2007 byl podle dohody ze St Andrews jmenován odborným poradcem, jehož úkolem bylo přezkoumat účinnost a efektivnost orgánů ze severu/jihu Irska, jež byly zřízeny v souladu s dohodou z Velkého pátku. Byl jmenován irskou vládou ve spolupráci s vládou Severního Irska a Ministerskou radou severního a jižního Irska. Naši průběžnou zprávu přijala Ministerská rada severního a jižního Irska na svém plenárním zasedání v únoru 2009.

Dobročinné sdružení certifikovaných účetních – v roce 2009 jmenován ředitelem této charitativní organizace. Sdružení pomáhá členům vykonávajícím toto povolání, dostanou-li se do finančních potíží.

Irský institut poradců pro oblast řízení – byl předsedou tohoto institutu v letech 2005–2006, místopředsedou v letech 2003–2005 a pokladníkem (2003–2005).

Osobní údaje: 33 let, ženatý, bytem v Dublinu; narozen v Athlone, hrabství Westmeath.


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI EoinA O’Shea NA DOTAZNÍK

Odborné zkušenosti

1. Charakterizujte prosím hlavní aspekty svých odborných zkušeností v oblasti veřejných financí, řídící činnosti nebo kontroly řídících činností.

Od roku 2000 jsem členem Irského institutu certifikovaných účetních. Od roku 2005 do roku 2008 jsem byl členem rady tohoto institutu, nejvyššího řídícího orgánu certifikovaných účetních na ostrově Irsko. V této funkci jsem plnil úkoly člena etického výboru institutu (2005–2008) a předsedy členů institutu činných v podnikatelské sféře (2006–2008). V roce 2009 jsem byl jmenován ředitelem Dobročinného sdružení certifikovaných účetních, jež je charitativní organizací, která pomáhá členům vykonávajícím toto povolání, dostanou-li se do finančních potíží.

Od roku 2005 jsem členem Irského daňového úřadu a jsem držitelem osvědčení o absolvování kurzu obchodního práva (2006) a osvědčení o absolvování kurzu obchodního procesního práva (2009), které vede Irská právnická společnost.

Když jsem mezi lety 1996–2000 pracoval jako účetní a poradce pro oblast řízení, prováděl jsem finanční kontroly a obecné kontroly řízení ve vládních úřadech, státních agenturách a velkých soukromých podnicích. To zahrnovalo kontroly finančních systémů a politiky lidských zdrojů v těchto organizacích a přípravu zpráv, které zahrnovaly doporučení ohledně toho, jak by měla být finanční činnost zlepšena. V roce 2005 mě příslušníci profese poradců pro oblast řízení v Irsku zvolili předsedou Irského institutu poradců pro oblast řízení (IMCI), před tím jsem v tomto institutu tři roky působil jako pokladník. V průběhu tohoto období jsem provedl fúzi institutu IMCI a Institutu poradců pro oblast obchodu, čímž došlo k propojení obou součástí profese obchodních poradců v Irsku.

V roce 2000 jsem se stal spoluzakladatelem společnosti Ground Marketing Group poskytující velkým irským a mezinárodním podnikům poradenství a pomoc v oblasti marketingu. Úkolem společnosti je napomáhat klientům k lepší komunikaci s jejich zákazníky s cílem vybudovat si u nich dlouhodobou věrnost vůči svým podnikům. Do roku 2006 jsem byl generálním ředitelem této společnosti a poté jsem se stal předsedou bez výkonných pravomocí. Společnost dosáhla značného úspěchu a získala mnoho ocenění určených pro podobné společnosti, včetně státní ceny Grand Prix a Ceny Evropského reklamního a marketingového sdružení. V roce 2009 se společnost stala součástí mezinárodní reklamní agentury Havas Plc a v současné době působí jako Ground 4D Ireland. Opustil jsem všechny funkce, které jsem v této společnosti zastával.

Mezi roky 2006 a 2008 jsem působil na pozici vrchního ředitele Irského institutu ředitelů, subjektu, jehož úkolem je zastupovat společné zájmy irských řídících pracovníků z oblasti obchodu. V tomto ohledu jsem jednal s vládními úřady například o otázkách v oblasti práva společností, daňových otázkách, otázkách právních předpisů o hospodářské soutěži a o řízení podniků. Byl jsem členem poradního výboru Obchodního rejstříku a řídícího výboru centra pro správu a řízení podniků, jenž je vzdělávacím zařízením University College Dublin, které se věnuje podpoře vynikajícího řízení podniků.

V roce 2008 jsem byl ministrem spravedlnosti jmenován členem auditního výboru irské policie (An Garda Siochána) a v roce 2009 bylo moje jmenování znovu potvrzeno. Společně se čtyřmi spolupracovníky jsem byl odpovědný za dohled nad činnostmi oddělení interního auditu, za zavedení registru rizik, posuzování zpráv a doporučení sestavených na základě provedených auditů a předkládání zpráv a poradenství komisaři irské policie (An Garda Sochána) k tématu využívání jím spravovaných prostředků ze státního rozpočtu.

Irská vláda mě pověřila provedením dvou následujících významných a značně sledovaných přezkumů v oblasti veřejných financí:

V roce 1999 bylo irskou a britskou vládou zřízeno šest prováděcích orgánů ze severu/jihu Irska. Tyto prováděcí orgány ze severu/jihu Irska mají výkonné přeshraniční povinnosti v oblastech cestovního ruchu, podpory obchodu, podpory zdraví, rozvoje jazyka, využívání finančních prostředků EU, vodních cest a některých druhů rybolovu. Tyto orgány mají nadnárodní postavení a předávají zprávy Ministerské radě severního a jižního Irska, kterou tvoří ministři vlády severního Irska a ministři vlády Irska. V době přijetí následné dohody podepsané v St Andrews v roce 2006 (dohoda ze St Andrews) se strany rozhodly, že by měl být proveden rozsáhlý přezkum účinnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků každého prováděcího orgánu a přešetření potřeby zřídit další takové orgány. V tomto ohledu jsem byl irskou vládou v roce 2007 jmenován odborným poradcem prověřovací skupiny, která prováděla tento přezkum. Náš úkol ohledně přezkoumání účinnosti a efektivnosti finančních prostředků, kterými disponují stávající orgány, byl dokončen v roce 2008 a bylo to zaznamenáno na zasedání Ministerské rady severního a jižního Irska v lednu 2009.

V letech 2008–2009 jsem byl dvěma úřady irské vlády pověřen, abych provedl přezkum efektivnosti finančních grantů ze státního rozpočtu udělených dobrovolné organizaci Comhaltas Ceoltoiri Eireann, která popularizuje irskou tradiční hudbu, tanec a jazyk. Stát byl největším přispěvatelem rozvojového programu organizace Comhaltas, který obsahoval vysoké celkové částky kapitálu a běžných výdajů. Kromě hlášení o finančních kontrolách, objemu výdajů a finančních výsledcích se zpráva vyjadřovala k navrhovaným řešením hlavních problémů organizace. Má zpráva byla představena a zveřejněna v roce 2009; navržené řešení bylo přijato a realizováno.

V roce 2009 jsem získal kvalifikaci obhájce a vykonával jsem praxi v oblastech podnikové insolventnosti, práva společností, řešení podnikových sporů a v oblasti daní.

V současnosti (2010) se věnuji studiu pro získání osvědčení v oblasti insolvence a restrukturalizace podniků při Irské právnické společnosti a dále studiu, které mi umožní stát se členem Sdružení certifikovaných pracovníků vyšetřujících podvody.

2. Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílel?

V průběhu mé profesní dráhy jsem měl tu čest podílet se na následujících významných rozhodnutích:

Prověřovací skupina dohody ze St Andrews

Dohoda ze St Andrews (uvedená v otázce č. 1 výše) byla dohodnuta v roce 2006 a vytvořila základ pro obnovení sdílení pravomocí mezi vládou (složenou z ministrů) a shromážděním (složeným z přímo volených členů, mezi nimiž jsou vybíráni členové vlády) v Severním Irsku. Dohoda mimo jiné učinila opatření pro zřízení prověřovací skupiny, která má posuzovat účinnost a efektivnost prováděcích orgánů ze severu/jihu Irska (uvedených v otázce č. 1 výše), které byly zřízeny o sedm let dříve. V roce 2007 jsem byl irskou vládou jmenován členem čtyřčlenné skupiny složené z členů s různým politickým profilem; tato skupina byla pověřena nezávislým a nestranným posouzením účinnosti a efektivnosti těchto orgánů. Poté, co bylo za tímto účelem vynaloženo značné úsilí, včetně veřejných zasedání, schůzí vedení a dokumentárního přezkumu, byla naše zpráva o účinnosti a efektivnosti finančních prostředků předána Ministerské radě severního a jižního Irska (rada složená z ministrů irské vlády a vlády Severního Irska) v lednu 2009.

Fúze poradenských subjektů v oblasti řízení v Irsku

Jakožto předseda Irského institutu poradců pro oblast řízení (IMCI) v letech 2005 a 2006 jsem byl pověřen vytvořením a provedením dohody o fúzi s jiným subjektem – Institutem poradců pro oblast obchodu. Důvodem této fúze bylo dosáhnout kritického množství zdrojů a spojit finanční a organizační zdroje. Fúze byla realizována v průběhu mého funkčního období. Vzniklý institut je známý pod názvem Institut konzultantů a poradců pro oblast řízení (IMCA).

Prodej společnosti Ground Marketing Group

V roce 2009 se společnost Ground Marketing Group, v níž jsem byl akcionářem a předsedou, stala prostřednictvím významné korporátní finanční transakce součástí velké mezinárodní reklamní agentury Havas Plc. Společnost Ground Marketing Group jsem založil společně se svými spolupracovníky v roce 2000. Od té doby se z této společnosti stala jedna z vedoucích marketingových agentur v Irsku. Výběr, uzavření a vypracování dohody byly v mém profesním životě významnou událostí.

Nezávislost

3. Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela nezávisle“. Jak byste toto ustanovení uplatňoval při výkonu svých budoucích povinností?

V tomto ohledu budu přísně dodržovat ustanovení Smlouvy a kodex chování členů Účetního dvora, který mimo jiné zahrnuje zvláštní ustanovení týkající se nezávislosti a nestrannosti. Přihlédněte prosím rovněž k mým odpovědím na otázky č. 4 až 7.

.

4. Obdržel jste někdy potvrzení o splnění řídících úkolů, pokud se takový postup používá?

Odstoupil jsem ze všech svých funkcí ředitele společnosti a vzdal jsem se členství v auditním výboru irské policie (An Garda Siochána). Informoval jsem irskou vládu, že nebudu moci nadále plnit svou úlohu v rámci prověřovací skupiny pro dohodu ze St Andrews.

5. Máte nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi budoucími povinnostmi? Jste připraven informovat o svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je? Jste v současné době účastníkem soudního řízení? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

Nemám žádné obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s mými povinnostmi člena Evropského účetního dvora.

Jsem připraven informovat o mých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je, bude-li to požadováno od všech členů Účetního dvora. V tomto ohledu jsem seznámen s kodexem chování členů Účetního dvora a budu ho plně respektovat.

Nejsem účastníkem žádného soudního řízení.

6. Jste připraven po svém jmenování členem Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce v politické straně?

Nepůsobím v žádné volené funkci ani nemám žádnou aktivní funkci v politické straně.

7. Jak byste postupoval v případech závažných nesrovnalostí, nebo dokonce podvodů či korupce, do nichž by byly zapojeny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

V případech, do nichž by byly zapojeny osoby pocházející z Irska, bych postupoval stejným způsobem jako v případech týkajících se jakéhokoli jiného státu EU. Nejprve bych sdělil svá zjištění předsedovi Účetního dvora. Manuál auditu Účetního dvora stanoví jasné postupy, jak postupovat v situacích, kdy v průběhu auditu vyplyne podezření na zásadní nesrovnalosti a podvod a/nebo korupci, a těmito postupy bych se řídil. Dotčená země by neměla žádný vliv na to, jak bych v daném případě postupoval. V zásadě se případy podezření na spáchání podvodu atd. nahlašují poté, co jsou odhaleny, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v souladu s jasně vymezenými pokyny Účetního dvora. Úřad OLAF poté přistoupí k důkladnému vyšetřování, jestliže existuje dostatek důkazů na jeho podporu. Audit může pokračovat běžným způsobem, pokud nebude negativně narušovat činnost úřadu OLAF. Pokud by nastala situace předložená v otázce navzdory mému zajištění dodržování postupů stanovených manuálem auditu, požádal bych předsedu, aby zvážil možnost jmenování jiného člena, který by provedení auditu převzal.

Plnění povinností

8. Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení ve veřejné službě?

Odpovědnost a transparentnost vůči daňovému poplatníkovi představují první ze zásadních povinností veřejné organizace. V rámci takové organizace jsou s cílem zajištění efektivnosti vynaložených finančních prostředků vůči daňovému poplatníkovi (tj. řádné finanční řízení) zásadní následující prvky:

· jasné vymezení úkolu, vize, hodnot a strategie;

· jasné rozdělení povinností;

· jasné vymezení postupů;

· uznávaný a účinný systém vnitřní kontroly;

· motivovaní, kvalifikovaní a oboru znalí zaměstnanci;

· účinná komunikace, jak na vnitřní úrovni, tak se zúčastněnými subjekty;

· otevřenost vůči změnám a vývoji.

Všiml jsem si, že všechny tyto prvky jsou u Evropského účetního dvora zavedeny.

9. Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste charakterizoval své povinnosti týkající se podávání zpráv Evropskému parlamentu a zejména parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu?

Účetní dvůr má povinnost pomáhat Evropskému parlamentu a podávat mu zprávy o výsledcích své činnosti. Pokud se Parlament vyjádří k mému jmenování souhlasně, bylo by mým záměrem napomáhat Účetnímu dvoru tak, aby maximálně naplňoval tuto povinnost, a to tak, že bych:

· se plně podílel na činnosti Účetního dvora při přípravě výročních a zvláštních zpráv a stanovisek a na informování Výboru pro rozpočtovou kontrolu o takových zprávách či stanoviscích;

· informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu o auditech, za které bych byl odpovědný;

· byl členům výboru dostupný k zodpovězení otázek, poskytoval jim informace a vyslechl obavy, které by členové výboru mohli chtít vznést.

10. Jaký je podle Vašeho názoru přínos výkonnostního auditu a jak by měly být jeho výsledky začleněny do řízení?

Výkonnostní audit posuzuje, jak účinně a efektivně byly vynaloženy finanční prostředky, zda bylo dosaženo cílů takových výdajů v rámci plánovaného časového rámce a zda byly výdaje vynaloženy co nejhospodárnějším způsobem. Výkonnostní audit je odlišný od finančního auditu a auditu shody, které se zaměřují na to, zda byly respektovány příslušné předpisy, či nikoli. V podstatě se týká efektivnosti vynaložených prostředků.

Výkonnostní audity určují oblasti, v nichž lze provést zlepšení s cílem zajistit, aby výdaje měly požadovaný dopad s vynaložením co nejvíce přiměřených nákladů. To je jejich přínosem. Zvláštní zprávy Účetního dvora vedly v průběhu let za podpory Evropského parlamentu Komisi ke zlepšení jejích systémů a postupů. Zvláštní zpráva o technické pomoci v rámci rozvoje kapacit z roku 2008 je v této otázce dobrým příkladem. S ohledem na audit provedený Účetním dvorem a s hledem na obavy Evropského parlamentu Komise (úřad EuropeAid) představila podrobnou strategii s cílem napravit nedostatky zdůrazněné ve zprávě. Účetní dvůr musí náležitě navázat na své zprávy prostřednictvím dalšího auditu, aby zjistil, jakým způsobem byla ve skutečnosti učiněna zlepšení v oblasti technické pomoci rozvojovým zemím. V souvislosti ze zajištěním přínosu jsou navazující audity důležité.

Aby měly výkonnostní audity skutečný přínos, musí být relevantní a správně načasované. V souvislosti s tím je důležité, aby fungoval otevřený a čestný dialog mezi auditorem a auditovaným subjektem. Má-li fungovat účinná spolupráce, auditovaný subjekt musí jasně vědět, co je předmětem auditu a proč. Na druhou stranu auditor může využít odborných znalostí auditovaného subjektu a rovněž jeho povědomí o existujících slabých stránkách a nedostatcích, jež se vyskytují v oblasti podléhající auditu. Z tohoto důvodu Účetní dvůr již po mnoho let uplatňuje vůči auditovaným subjektům politiku „přístupu žádných překvapení“ (no surprises approach). Soudě podle kvality zvláštních zpráv v posledních letech se tato strategie prokázala jako účinná.

11. Jak by bylo možno zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, národními kontrolními úřady a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu) v oblasti auditu rozpočtu EU?

Mezi Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu dochází k trvalé spolupráci, Účetní dvůr výbor pravidelně informuje o jeho plánovaném pracovním programu a výsledcích jeho auditů. Účetní dvůr dále při zvažování dalších auditů zohledňuje názory výboru, zejména pak jeho zprávy a usnesení. Za účelem maximálního zvýšení účinnosti spolupráce je však podstatné, aby mezi členy výboru a členy Účetního dvora fungoval otevřený a čestný dialog. Takovému přístupu jsem plně oddán.

Trvalá spolupráce je navázána rovněž mezi Účetním dvorem a národními kontrolními úřady, a to prostřednictvím kontaktního výboru složeného z předsedů Účetního dvora a předsedů národních kontrolních úřadů. V praktické rovině tak jsou národní kontrolní úřady informovány mimo jiné o pracovním programu Účetního dvora a je jim poskytováno poradenství před každým auditem, přičemž jsou rovněž vyzvány, aby se na auditu podílely, pokud si to přejí. Kontaktnímu výboru pomáhá výbor kontaktních osob ze všech dotčených institucí. Účetní dvůr a národní kontrolní úřady mají rozdílné úkoly a jsou na sobě nezávislé, je však důležité zavést základy pro bližší spolupráci, které by však náležitě zohledňovaly jejich vzájemnou nezávislost. Dověděl jsem se, že v této souvislosti dochází k významné činnosti na úrovni pracovní skupiny kontaktního výboru, která je odpovědná za vytvoření jednotných auditorských standardů a srovnatelných auditorských kritérií v rámci EU. Cílem této pracovní skupiny, jíž předsedá Účetní dvůr, je vytvořit jednotné auditorské standardy a srovnatelná auditorská kritéria založená na mezinárodně uznávaných auditorských standardech, která budou přizpůsobena oblasti EU. Pokud by byly společné standardy a kritéria uplatňovány na audity finančních prostředků EU jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, Účetní dvůr by mohl při provádění svých auditů spolupracovat s národními kontrolními úřady ještě úžeji .Účetní dvůr nedávno zahájil pilotní projekt koordinovaného auditu se třemi národními kontrolními úřady v souvislosti s prohlášením o věrohodnosti a výsledky budou obzvláště užitečné při určování, jakým způsobem by mohla být zlepšena účinnost spolupráce mezi národními kontrolními úřady a Účetním dvorem.

Účetní dvůr je rovněž v kontaktu s mnoha kontrolními institucemi a organizacemi mimo Evropskou unii. Podílí ze zejména na činnosti Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a na činnosti jejího evropského protějšku, Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI), na jejichž vytvoření se Účetní dvůr účastnil, a vede jejich pracovní skupiny.

Vnitrostátní prohlášení představují užitečnou součást auditu Účetního dvora, ale nemohou ho nahradit, protože musí být externím auditorem považována za dokumenty podobné prohlášení vedení k auditu. Jsou však důležitým uznáním skutečnosti, že jsou členské státy odpovědné za ochranu a řádné využívání finančních prostředků EU, které přes ně procházejí. Aby byla výroční prohlášení členských států skutečně užitečná a účinná, Komise by měla usilovat o zajištění toho, aby se na ně vztahovaly společné standardy a kontroly. V tomtéž směru je potřebná další harmonizace ve vztahu k ročním shrnutím (auditů), která by mohla být velmi silnou zbraní Komise pro oblast vnitřní kontroly. Nadcházející revize finančního nařízení je příležitostí k učinění opatření, která zajistí, aby měla vnitrostátní prohlášení a roční shrnutí co největší dopad na systém vnitřní kontroly Komise.

Mezi Účetním dvorem a národními kontrolními úřady probíhá otevřený a trvalý dialog, a jak je ukázáno výše, jsou přijímány kroky, které usilují o harmonizaci auditorských postupů ve vztahu k auditu finančních prostředků EU. Otevřený a trvalý dialog probíhá rovněž mezi Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu. Jak bylo zmíněno dříve, při rozhodování o svých auditech Účetní dvůr zohledňuje obavy vyjádřené výborem. Rovněž výbor informuje o výsledcích své činnosti.

Nezbytné rámce pro plodnou spolupráci jsou již zavedeny. Zárukou úspěchu budou dobrá vůle a oddanost danému cíli na všech stranách. V této souvislosti si výbor může být jistý mojí dobrou vůli a oddaností.

Další otázky

12. Vzdal byste se vaší kandidatury, pokud by bylo stanovisko Parlamentu ohledně vašeho jmenování členem Účetního dvora nesouhlasné?

Má-li Účetní dvůr vykonávat své povinnosti účinně a v zájmu občanů EU, musí mít důvěru jejich volených zástupců v Evropském parlamentu. Pokud se některý člen Účetního dvora netěší této důvěře, je narušována důvěryhodnost tohoto orgánu jako celku. Vzhledem k tomu, že pevně věřím, že úkolem Účetního dvora je přispívat k podporování demokratických hodnot Evropské unie, bylo by pro mě těžké být součástí něčeho, co by mohlo vliv Účetního dvora oslabit. V případě, že by se Parlament vyjádřil k mé kandidatuře nesouhlasně, bych tedy požádal irského předsedu vlády (Taoiseach), aby znovu zvážil moje jmenování.

25. února 2010


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper

Poslední aktualizace: 18. březen 2010Právní upozornění