Postup : 2010/2035(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0047/2010

Predkladané texty :

A7-0047/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0070

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 106k
18. marca 2010
PE 439.342v02-00 A7-0047/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0058 – C7-0041/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1)(medziinštitucionálna dohoda zo 17 mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0047/2010),

A. keďže Európska únia vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže finančná pomoc EÚ prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a poskytnutá čo možno najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

C. keďže Litva požiadala o pomoc v súvislosti s prípadmi týkajúcimi sa prepúšťania v 49 podnikoch pôsobiacich v odvetví výroby nábytku(3)

D. keďže žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie;

3.  zdôrazňuje, že zvyšujúci sa počet žiadostí o príspevok z EGF si vyžaduje zavedenie ďalších zlepšení postupu. Vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť zníženia lehoty medzi podaním žiadosti zo strany členských štátov a vyplatenia finančného príspevku a spätne podala čo najskôr správu Parlamentu.

4.  zdôrazňuje, že Európska únia by mala využiť všetky svoje prostriedky na riešenie následkov globálnej hospodárskej a finančnej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú môže EGF zohrávať v opätovnom začlenení prepustených pracovníkov do trhu práce;

5.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; znova zdôrazňuje, že pomoc z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

6.  vyzýva Komisiu, aby do návrhov na mobilizáciu EGF, ako aj do svojich výročných správ zahrnula presné informácie o doplnkovom financovaní z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ostatných štrukturálnych fondov;

7.  v súvislosti s mobilizáciou EGF upozorňuje Komisiu, aby systematicky nepresúvala platobné rozpočtové prostriedky z ESF, keďže EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami;

8.  zdôrazňuje, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia;

9.  poznamenáva, že nové návrhy rozhodnutia o mobilizácii EGF predložené Komisiou sa týkajú žiadosti jediného členského štátu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

10. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

11. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Vec EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xx marca 2010

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie(3),

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepusteným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí podaných od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy.

(3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

(4)      Litva podala 23. septembra 2009 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví výroby nábytku a 16. októbra 2009 ju doplnila o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006, a preto Komisia navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 662 088 EUR,

(5)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Litvy.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 662 088 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (EGF) sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy pod stropom celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa zapíšu do rozpočtu ako rezerva hneď, ako budú určené dostatočné rezervy a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň by sa mohol usporiadať trialóg s cieľom dosiahnuť dohodu o využití fondu a požadovaných sumách. Trialóg môže mať zjednodušenú formu.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 19. februára 2010 dva nové návrhy rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Litvy. Na základe žiadosti Európskeho parlamentu budú odteraz všetky rozhodnutia predložené v samostatných dokumentoch. Nové prípady týkajúce sa prepúšťania sa vyskytli v odvetviach výroby nábytku a odevov. Toto je v poradí štvrtá a piata žiadosť o preskúmanie v rámci rozpočtu na rok 2010.

Tento návrh sa týka mobilizácie celkovej sumy vo výške 662 088 EUR z EGF s cieľom financovať pomoc 636 prepusteným pracovníkom v 49 podnikoch, z ktorých všetci pôsobia v divízii 31 NACE Rev. 2.

Táto žiadosť, vec EGF/2009/018 LT/Výroba nábytku, bola Komisii predložená 23. septembra 2009 a 16. októbra 2009 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo vo dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II, a bola podaná v lehote 10 týždňov podľa článku 5 uvedeného nariadenia.

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia, uvedenia prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, odvetví a kategórií cielene podporovaných pracovníkov, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb dotknutým pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi, riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci by mal prijať svoje stanoviská v súvislosti s preskúmaním dodržiavania kritérií oprávnenosti počas svojej nasledujúcej schôdze 4. marca.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC06/2010) celkovej sumy vo výške 662 088 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtových riadkov ESF (04 02 17 – ESF – Konvergencia) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01) pre záväzky a platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

Článok 12 ods. 6 nariadenia EGF vyžaduje, aby k 1. septembru každý rok zostalo k dispozícii najmenej 25 % ročnej maximálnej sumy EGF na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú do konca roka.

V roku 2010 už rozpočtový orgán schválil tri návrhy na mobilizáciu fondu v celkovej výške 7 576 397 EUR (prípady: Nemecko/Karmann, Litva/Snaige a Litva/Výstavba budov).

Ak budú prijaté tieto nové návrhy, mala by sa v rámci rozpočtu na rok 2010 mobilizovať celková suma vo výške 8 761 966 EUR, takže k dispozícii ostáva suma 491 238 034 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov(3) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, že medzi Parlamentom a Radou sa nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadostí vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 04/2010 z 19. februára 2010


STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/sg

D(2010)9674

pán Alain Lamassoure

Predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) týkajúce sa veci EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku (KOM(2010)...)

Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF, preskúmal mobilizáciu EGF týkajúcu sa veci EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku a prijal toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL preto predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

a)  keďže prepustenie 1 469 pracovníkov súvisí s rovnakou udalosťou, teda s finančnou a hospodárskou krízou, v dôsledku ktorej sa rýchlo znížili výdavky spotrebiteľov v Litve, a tiež so spomalením stavebnej činnosti a poklesom na vývozných trhoch odvetvia, ako aj s výrazným obmedzením prístupu priemyslu k finančným úverom;

b)  keďže prepustené sú najmä ženy vo vekovej skupine 25 až 54 rokov, ktoré zároveň patria do kategórie „remeselníci a remeselní pracovníci“;

c)  keďže toto prepúšťanie prichádza v čase, keď nezamestnanosť v Litve podľa Eurostatu(1) stúpla v období medzi tretím štvrťrokom 2008 a 2009 zo 6,4 % na 14,6 %;

d)  keďže finančná a hospodárska kríza ovplyvnila viacero odvetví litovského hospodárstva (v roku 2009 štyri prípady EGF v štyroch rôznych odvetviach(2)) a donútila Komisiu predĺžiť termín korekcie nadmerného deficitu Litvy na rok 2012;

e)  keďže nie sú k dispozícii informácie o možných doplňujúcich opatreniach na podporu potrebného oživenia litovského trhu práce spolufinancovaných ESF;

f)  keďže výbor EMPL stále nie je spokojný s prístupom k zosúladeniu sa s článkom 12 ods. 4 nariadenia o EGF, čo už zdôraznil v predchádzajúcich stanoviskách;

g)  keďže nezávisle od finančných aspektov musí byť výbor EMPL s ohľadom na budúci vývoj fondu úplne informovaný o tom, ako členské štáty využívajú EGF, a preto potrebuje komplexné informácie o vzájomnom dopĺňaní sa EGF najmä s ESF a inými štrukturálnymi fondmi vo všeobecnosti.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Litvy:

1.  konštatuje, že objem finančných prostriedkov v rámci EGF na rok 2009 po odpočítaní súm, ktoré už boli schválené a navrhnuté na vyplatenie, stále predstavuje 446 960 953 EUR;

2.  pripomína, že EGF sa zriadil ako nástroj, „prostredníctvom ktorého by Spoločenstvo mohlo preukázať solidaritu s pracovníkmi, ktorí sú prepúšťaní pre zmeny v štruktúre svetového obchodu”(3), a od 1. mája 2009 aj z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy;

3.  znova dôrazne žiada členské štáty, aby využívali obdobie nezamestnanosti na školenie a rekvalifikáciu pracovníkov prepustených z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy, na ktoré poskytuje EGF každoročne dostatok finančných prostriedkov, aby sa mohlo čeliť výzvam globalizácie a európskeho hospodárstva, v ktorom sa znižujú emisie CO2 a ktoré je založené na vedomostiach;

4.  vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že opatrenia v prospech prepustených pracovníkov sa zaviedli až od 1. októbra 2009, pričom niektorí pracovníci boli prepustení už v októbri 2008; obáva sa, že by táto skutočnosť mohla byť jedným z dôvodov, prečo sa len 43,3 % prepustených pracovníkov mohlo zahrnúť do súboru personalizovaných služieb;

5.  vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že litovská vláda zrejme naplno nevyužila možnosti EGF na prekonanie následkov hospodárskej a finančnej krízy;

6.  víta opatrenia, ktoré sa zaviedli na lepšie vyváženie pracovného a rodinného života a ich systematického uplatňovania aj v prípadoch, keď väčšina pracovníkov, ktorých sa to týka, sú muži;

7.  vyzýva litovské orgány a sociálnych partnerov, aby ďalej využívali toto prechodné hospodárske obdobie na zavedenie dodatočných stratégií, ktorých cieľom bude odstránenie nerovností medzi ženami a mužmi na trhu práce;

8.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby do výročnej správy začlenila nielen podrobné informácie o tom, ako členské štáty dodržiavajú pri využívaní pomoci EGF článok 7 nariadenia o EGF, ale aj analýzu toho, ktoré opatrenia podporili najmä rovnosť mužov a žien v súvislosti so začlenením sa do trhu práce;

9.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali zoznam opatrení, ktoré sa zaviedli s pomocou EGF a ktoré boli najúspešnejšie pri opätovnom začlenení pracovníkov v čase vysokej a rastúcej nezamestnanosti;

10.  zdôrazňuje, že pracovné stimuly a pomoc pri presune do iného zamestnania sú veľmi diskutabilné opatrenia; žiada preto Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť skúsenostiam s týmito opatreniami získanými v rámci pomoci EGF a aby o tom čo najskôr predložila Európskemu parlamentu správu;

11.  žiada Komisiu, aby informovala EP v prípade, že ju osobitne zaujmú výdavky v rámci EGF v súvislosti s jej osobitným postupom, a žiada, aby o výsledkoch kontroly využívania EGF v rokoch 2007 a 2008 podala správu;

12.  žiada Komisiu, aby do svojich výročných správ začlenila komplexné informácie o dopĺňaní sa EGF s opatreniami v rámci iných štrukturálnych fondov vrátane informácií o administratívnych štruktúrach zavedených v členských štátoch s cieľom dodržiavať článok 6 nariadenia o EGF.

S pozdravom,

Pervenche Berès

(1)

Eurostat, tlačová správa, euroukazovatele, 5/2010 – 8. januára 2010.

(2)

EGF/2009/010 a EGF/2009/016-018.

(3)

Nariadenie č. 1927/2006 o EGF, odôvodnenie 1 a článok 1 nariadenia č. 546/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o EGF.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Kozłowski

Posledná úprava: 22. marca 2010Právne oznámenie