Postup : 2009/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0054/2010

Predkladané texty :

A7-0054/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0170

SPRÁVA     ***I
PDF 300kWORD 344k
23. marca 2010
PE 430.443v01-00 A7-0054/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

(KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Luís Paulo Alves

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

(KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0510),

–   so zreteľom na články 36 a 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0255/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články 42, 43 ods. 2 a 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0054/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Význam a osobitný charakter najvzdialenejších regiónov sa vyzdvihuje v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý so zreteľom na ich štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu znásobenú ich odľahlosťou, ostrovnou povahou, malou rozlohou, nepriaznivými topografickými a klimatickými podmienkami a hospodárskou závislosťou na malom množstve výrobkov, pričom neustála prítomnosť a kombinácia týchto faktorov výrazne brzdí ich rozvoj, stanovuje konkrétne opatrenia zamerané najmä na vytvorenie podmienok na uplatnenie zmlúv v týchto regiónoch vrátane spoločných politík. Medzi uvedené opatrenia patria politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, podmienky zásobovania surovinami, štátna podpora a podmienky prístupu k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Únie. Regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ sú navyše podľa Lisabonskej zmluvy po prvý raz zahrnuté v článku 107 ZFEÚ, čo znamená, že prostriedky poskytované na podporu ich hospodárskeho rozvoja môžu byť považované za zlučiteľné s vnútorným trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 247/2006 sú Azory odchylne od článku 4 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia oprávnené zasielať každý rok určité maximálne množstvá cukru (kód KN 1701) do zvyšku Únie. Vzhľadom na to, že produkcia repy môže veľmi významným spôsobom dopĺňať produkciu mlieka na Azorách, najmä na ostrove San Miguel, a vzhľadom na neistú budúcnosť trhu s mliekom po prijatí rozhodnutia zrušiť kvóty na mlieko a priebežne ich postupne zvyšovať je potrebné v prípade, že sa zachová rozhodnutie zrušiť systém kvót, ponúknuť výrobcom a spracovávateľom alternatívu tohto systému, ktorá bude môcť zaručiť udržateľnosť a rozvoj odvetvia mlieka na Azorách, ako aj dlhodobé doplnkové poľnohospodárske perspektívy, s cieľom umožniť hospodárskym subjektom, aby dosiahli úroveň priemyselných a obchodných činností, ktorá by stabilizovala hospodárske a sociálne prostredie na Azorách. Platnú výnimku preto treba predĺžiť do 31. decembra 2019.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Článkom 6 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu Kanárske ostrovy naďalej zásobovať určenými množstvami mliečnych prípravkov patriacich pod kódy KN 1901 90 99 a 2106 90 92 určených na priemyselné spracovanie. Toto prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2009. Prípravok patriaci pod kód KN 1901 90 99 – sušené odtučnené mlieko s rastlinným tukom - je tradičným výrobkom pre miestnych spotrebiteľov, vrátane najodkázanejších osôb, a na Kanárskych ostrovoch sa predáva posledných 40 rokov. Zásobovanie týmto prípravkom viedlo k vzniku osobitného miestneho priemyslu, ktorý zaisťuje zamestnanosť a pridanú hodnotu. V súčasnej situácii hospodárskej krízy je vhodné zachovať zásobovanie týmto osobitným prípravkom a predĺžiť prechodné obdobie ustanovené v článku 6 daného nariadenia do 31. decembra 2013.

(2) Článkom 6 nariadenia (ES) č. 247/2006 sa ustanovuje prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu Kanárske ostrovy naďalej zásobovať určenými množstvami mliečnych prípravkov patriacich pod kódy KN 1901 90 99 a 2106 90 92 určených na priemyselné spracovanie. Toto prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2009. Prípravok patriaci pod kód KN 1901 90 99 – sušené odtučnené mlieko s rastlinným tukom sa však stal tradičným výrobkom pre miestnych spotrebiteľov vrátane najviac odkázaných osôb. Zásobovanie týmto prípravkom viedlo k vzniku osobitného miestneho priemyslu, ktorý zaisťuje zamestnanosť a pridanú hodnotu. Je preto vhodné zachovať zásobovanie týmto osobitným prípravkom, ktorý sa používa iba na miestnu spotrebu.

Odôvodnenie

Z dôvodu štrukturálneho nedostatku mlieka na Kanárskych ostrovoch sa sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom stalo tradičným výrobkom, ktorý miestni spotrebitelia, najmä tí najviac odkázaní, používajú ako náhradu mlieka. Preto by sa výnimka mala nielen predĺžiť, ale udeliť natrvalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006 sa predpokladá postupné zlikvidovanie vinohradov osadených zakázanými hybridnými odrodami vinnej révy na Azorách a na Madeire do 31. decembra 2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého podoseku daného nariadenia je Portugalsko povinné každoročne oznámiť Komisii pokrok dosiahnutý v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených takýmito odrodami vínnej révy. Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že zakázané hybridné odrody vinnej révy sa majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď sa získaný vinič použije na víno výlučne pre rodinu výrobcu. Článok 18 ods. 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto mali zrušiť, aby sa odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k Madeire na jednej strane a k ostatným oblastiam Spoločenstva na druhej strane.

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006 sa predpokladá postupné zlikvidovanie vinohradov osadených zakázanými hybridnými odrodami vinnej révy na Azorách a na Madeire do 31. decembra 2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého podoseku daného nariadenia je Portugalsko povinné každoročne oznámiť Komisii pokrok dosiahnutý v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených takýmito odrodami vínnej révy. Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že zakázané hybridné odrody vinnej révy sa majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď sa získaný vinič použije na víno výlučne pre rodinu výrobcu. Dátum 31. decembra 2013 uvedený v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto mal zrušiť, aby sa odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k Madeire na jednej strane a k ostatným oblastiam Únie na druhej strane a aby sa pokračovalo v premene plôch, na ktorých sú vysadené zakázané odrody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Z dôvodu obmedzeného charakteru ich miestnych trhov a pre ich výrobné podmienky, ktoré spôsobujú významné dodatočné náklady, sa na Guadeloupe, Francúzskej Guyane a Martiniku nepodarilo rozvinúť mliekarenské odvetvie, ktoré by uspokojilo miestne potreby. Rozvoj mliekarenského odvetvia na Madeire vďaka mlieku obnovenému zo sušeného mlieka by pre tento sektor mohol predstavovať model rozvoja v najvzdialenejších regiónoch, ktoré majú rovnaké charakteristiky. Uplatňovanie výnimky udelenej Madeire v súlade s článkom 19 ods. 4 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto malo bezodkladne rozšíriť na Martinik, Guadeloupe a Francúzsku Guyanu v súvislosti s revíziou nariadenia (ES) č. 247/2006, ktorá sa očakáva v polovici roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie miestnej výroby mlieka najvzdialenejších regiónov, ktoré majú prínos z povolenia uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú vzhľadom na topografiu príslušných ostrovov veľmi obmedzené. Hoci je povinnosť zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť povinnosť Komisie, uvedenú v druhom pododseku daného článku a to určiť množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT.

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie miestnej výroby mlieka najvzdialenejších regiónov, ktoré majú prínos z povolenia uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú vzhľadom na topografiu príslušných ostrovov a na nedávne vytvorenie týchto mliekarenských odvetví veľmi obmedzené alebo ešte krehké. Hoci je povinnosť zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť povinnosť Komisie, uvedenú v druhom pododseku daného článku, a to určiť množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Spätným uplatňovaním ustanovení tohto nariadenia od 1. januára 2010 by sa mala zabezpečiť kontinuita osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj splnenie oprávnených očakávaní príslušných subjektov.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby navrhované zmeny nariadenia 247/2006 nadobudli účinnosť 1. januára 2010 a zaistila sa tak určitá kontinuita platných výnimiek. Do návrhu preto treba vložiť dodatočné odôvodnenie, aby sa zdôvodnilo spätné uplatňovanie nového nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Odôvodnenie 4 sa nahrádza takto:

 

„(4) Keďže množstvá, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú obmedzené na požiadavky zásobovania najvzdialenejších regiónov, tento režim nepoškodzuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Obchod s dotknutými produktmi by nemali narušiť ani ekonomické zvýhodnenia osobitného režimu zásobovania. Je preto potrebné zakázať odosielanie alebo vývoz týchto produktov, ktoré neboli spracované, z najvzdialenejších regiónov. Je však potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz týchto produktov, keď sa zvýhodnenie vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania uhradí alebo v prípade spracovaných produktov, s cieľom umožniť regionálny obchod alebo obchod medzi dvoma najvzdialenejšími portugalskými regiónmi. Je tiež potrebné zohľadniť tradičnú skladbu obchodu najvzdialenejších regiónov s tretími krajinami a z toho dôvodu povoliť všetkým týmto regiónom vývoz spracovaných produktov zodpovedajúci tradičnému vývozu. Toto obmedzenie by sa nemalo uplatňovať ani na tradičné odosielanie spracovaných produktov do zvyšku

Únie. Kvôli prehľadnosti a lepšiemu prispôsobeniu sa vývoju na trhu by sa malo vypočítať referenčné obdobie na stanovenie maximálneho množstva tradičného vývozu alebo odosielania v súlade s týmto nariadením.“

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prispieť k vyjasneniu súčasného znenia nariadenia o podmienkach, za akých sa môžu nespracované a spracované produkty vyvážať alebo odosielať v rámci osobitného režimu zásobovania. Okrem toho sa nariadenie prispôsobuje skutočným podmienkam na trhu, pretože sa uvádza, že treba aktualizovať maximálne množstvo tradičného vývozu a odosielania podľa PDN 5 k článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. V článku 2 sa ods. 2 nahrádza takto:

 

„2. Predbežný odhad zásobovania uvedie množstvo poľnohospodárskych produktov uvedených v odseku 1, ktoré je potrebné na každoročné splnenie požiadaviek na zásobovanie. Samostatný predbežný odhad sa môže vypracovať pre požiadavky baliarní alebo podnikov na spracovanie produktov určených pre miestny trh, odosielaných tradične do zvyšku Únie alebo vyvážaných do tretích krajín v rámci regionálneho obchodu alebo v rámci tradičného obchodu. V prípade vypracovania samostatného predbežného odhadu sa množstvá v ňom uvedené pravidelne aktualizujú, aby odrážali vývoj na trhu popísaný v článku 4 ods. 2.“

Odôvodnenie

Podľa PDN 5, ktorý sa týka článku 4 ods. 2, treba pravidelne aktualizovať maximálne množstvá spracovaných produktov, ktoré môžu byť každý rok odoslané alebo vyvezené z najvzdialenejších regiónov v rámci miestneho obchodu a tradičných zásielok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1b (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. Článok 4 ods. 2 písm. a) sa nahrádza takto:

 

„a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 na základe priemeru vývozov alebo odoslaní počas troch rokov predchádzajúcich aktuálnemu roku, pričom minimálny prah sa rovná priemeru vývozov alebo odoslaní počas rokov 1989, 1990 a 1991. Tieto množstvá sa vykazujú a uvádzajú ako súhrnný súčet zahŕňajúci množstvá vyvezené do tretích krajín a množstvá odoslané do zvyšku Únie.“

Odôvodnenie

Tento PDN zahrňuje priemer vývozov a odoslaní za predchádzajúce tri roky do výpočtu maximálneho ročného množstva spracovaných produktov, ktoré sa môžu v rámci regionálneho obchodu a tradičného odosielania z najvzdialenejších regiónov vyvážať alebo odosielať. Obmedzenia tohto množstva, ktoré sú v súčasnosti platné, bránia miestnym priemyslovým odvetviam v rozvíjaní a predstavujú prekážku pre zamestnanosť, pretože v dôsledku nich nemôžu podniky, ktoré znášajú obrovské náklady na dopravu, profitovať z úspor z rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1c (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1c. V článku 4 sa ods. 3 nahrádza takto:

3. Odchylne od odseku 2 písm. a) môžu Azory každý rok v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2019 zaslať do zvyšku Únie maximálne množstvo 3 000 ton cukru (kód KN 1701).

Odôvodnenie

Vzhľadom na predpokladané ukončenie systému mliečnych kvót treba naliehavo nájsť pre poľnohospodárov na Azorách alternatívne možnosti hospodárenia. Jestvujúca výroba cukrovej repy môže predstavovať diverzifikačné riešenie za predpokladu, že sa výrobcom a hospodárskym subjektom poskytne dlhodobá perspektíva stability a životaschopnosti tohto odvetvia, aby mohli dosiahnuť takú úroveň výroby a obchodných činností, ktorá zaistí, že sa poľnohospodárstvo v tomto najvzdialenejšom regióne stane udržateľným zo sociálneho, environmentálneho i hospodárskeho hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 2 sa Kanárske ostrovy môžu počas obdobia od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 naďalej zásobovať mliečnymi prípravkami patriacimi pod číselný znak KN 1901 90 99 (sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom) určenými na priemyselné priemyselné spracovanie v ročnom limite do 800 ton. Pomoc poskytnutá zo strany Spoločenstva na toto zásobovanie nemôže prekročiť 210 EUR/t a je zahrnutá do obmedzenia uvedeného v článku 23. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Odchylne od článku 2 sa Kanárske ostrovy môžu naďalej zásobovať mliečnymi prípravkami patriacimi pod kód KN 1901 90 99 (sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom) určenými na priemyselné spracovanie v ročnom limite do 800 ton. Pomoc poskytnutá zo strany Únie na toto zásobovanie nemôže prekročiť 210 EUR/t a je zahrnutá do obmedzenia uvedeného v článku 23. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Odôvodnenie

Z dôvodu štrukturálneho nedostatku mlieka na Kanárskych ostrovoch sa sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom stalo tradičným výrobkom, ktorý miestni spotrebitelia, najmä tí najviac odkázaní, používajú ako náhradu mlieka. Preto by sa mala výnimka nielen predĺžiť, ale udeliť natrvalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Portugalsko postupne zlikviduje vinohrady osadené zakázanými hybridnými odrodami viniča s prípadným využitím podpory stanovenej v článku 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Odôvodnenie

Vypustením tejto časti článku 18 ods. 2 prekračuje návrh Komisie zámer zosúladiť nariadenie o POSEI s príslušnými ustanoveniami nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci požiadaviek miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu odbytu miestnej výroby mlieka. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

4. Bez ohľadu na článok 114 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci požiadaviek miestnej spotreby na Madeire a vo francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho z Únie, pokiaľ sa týmto opatrením zabezpečí zber odbyt miestnej výroby mlieka a nebráni sa úsiliu vyvíjanému v záujme podpory rozvoja tejto výroby. Tento výrobok, ktorého kvalita sa musí zachovať, je určený len na miestnu spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 tohto nariadenia.

Spôsob výroby UHT mlieka, ktoré bolo takto obnovené, musí byť na predajnom obale jasne označený.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V návrhu Komisie KOM 2009(510) sa predpokladá niekoľko zmien a doplnení nariadenia (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie. Hlavné zmeny sa týkajú zavedenia, rozšírenia a prispôsobenia niektorých výnimiek v odvetviach výroby cukru, mlieka a vína.

Spravodajca sa domnieva, že navrhované zmeny budú prínosné pre príslušné najvzdialenejšie regióny. Napriek tomu verí, že vzhľadom na ťažkú hospodársku situáciu v týchto regiónoch, najmä v čase krízy, sú potrebné niektoré ďalšie zmeny a doplnenia.

Situácia je kritická najmä na Azorách, kde mliekarenské odvetvie výrazne postihla nedávna kríza na trhoch s mliekom, pričom výroba mlieka je hlavnou poľnohospodárskou činnosťou tohto regiónu. Hoci výroba mlieka na Azorách predstavuje v súčasnosti 30 % celkovej výroby Portugalska, nedávna správa Európskeho dvora audítorov(1) vychádzajúca z údajov Komisie poukázala na očakávané „konštantné ubúdanie“ mliekarenských podnikov v znevýhodnených oblastiach v dôsledku rozhodnutí prijatých v súvislosti s kontrolou stavu SPP, ako aj na sociálno-ekonomické výzvy, ktoré z tejto situácie vyplývajú.

Pestovanie cukrovej repy je najprijateľnejšou alternatívou k výrobe mlieka na Azorách, a to z ekonomického i environmentálneho hľadiska. Na podporu takejto diverzifikácie je však potrebné poskytnúť výrobcom a spracovateľom dlhodobú perspektívu a umožniť hospodárskym subjektom dosiahnutie primeranej úrovne priemyselných a obchodných činností. Spravodajca preto navrhuje, aby sa platnosť výnimky, ktorá je obsahom článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 247/2006 a ktorá umožňuje odosielať z Azorských ostrovov do zvyšku Spoločenstva určité maximálne množstvá cukru, predĺžila do 31. decembra 2019, a domnieva sa, že množstvo cukru by sa malo stanoviť na 3 000 ton ročne počas celého obdobia. Vzhľadom na potreby miestneho trhu, ktoré sa odhadujú na približne 4 500 až 5 000 ton ročne, by stanovenie maximálneho odosielaného množstva na 3 000 ton zabezpečilo dosiahnutie minimálnej hraničnej úrovne potrebnej na zachovanie stability a trvalej udržateľnosti odvetvia výroby cukru. Táto výnimka by nemala príliš veľký dosah na hospodársku súťaž, keďže výroba cukru na Azorách predstavuje približne 1 % výroby Portugalska a menej než 0,05 % výroby EÚ. Okrem toho v rámci reakcie na dôsledky prijatia opatrení v súvislosti s kontrolou stavu SPP a potrebu zachovania tohto nástroja diverzifikácie regionálnej poľnohospodárskej politiky získala Regionálna vláda Azorských ostrovov väčšinový podiel v jedinom podniku na spracovanie cukru v tomto regióne, ktorý čelil vážnym hospodárskym ťažkostiam.

Navyše súčasná produkcia cukrovej repy nie je dostatočná na to, aby mohol cukrovarnícky priemysel na Azorách naplniť pridelené kvóty a na trhu nie sú k dispozícii veľké množstvá surového repného cukru. Preto treba umožniť Azorám využívanie výnimky vzťahujúcej sa na dovoz surového cukru, ako je uvedené v návrhu Komisie.

Z dôvodu štrukturálneho nedostatku mlieka na Kanárskych ostrovoch používajú miestni spotrebitelia, najmä tí najviac odkázaní, tradične už niekoľko desaťročí sušené odstredené mlieko s rastlinným tukom ako náhradu mlieka. Komisia navrhuje povoliť predĺženie platnosti výnimky, ktorá umožňuje dodávanie takýchto prípravkov tomuto regiónu, do 31. decembra 2013. Keďže ide o výrobok, ktorý sa stal základným prvkom miestnej stravy a bude sa používať iba na miestnu spotrebu, spravodajca sa domnieva, že výnimka by sa mala udeliť natrvalo.

Miestna výroba mlieka je nedostatočná i vo francúzskom zámorskom departemente Réunion a na súostroví Madeira. Spravodajca preto navrhuje rozšírenie výnimky na obnovenie sušeného mlieka s cieľom získať mlieko UHT na ľudskú spotrebu, ktorá už bola udelená Madeire, ako aj povinnosť zabezpečiť, aby sušené mlieko obsahovalo čerstvé mlieko z miestnej výroby, na ostrov Réunion.

Čo sa týka odvetvia vinárstva, v zmenách, ktoré navrhovala Komisia s cieľom prispôsobiť nariadenie 247/2006 novým ustanoveniam zahrnutým v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov, ustanovenie o podpore likvidácie vinohradov v Portugalsku chýbalo. Toto ustanovenie preto treba vrátiť do pôvodného stavu.

Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa vzťahujú na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti v období legislatívneho procesu súvisiaceho s týmto návrhom. Týkajú sa potrebných zmien právneho základu a postupu, predchádzajúcich komitologických postupov a potreby zabezpečiť spätné uplatňovanie zmeneného a doplneného nariadenia, aby mohli zmeny vo výnimkách nadobudnúť účinnosť 1. januára 2010, ako to očakávali príslušné subjekty.

(1)

„Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?“, Osobitná správa č. 14/2009, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400301.PDF


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (24.2.2010)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

(KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nuno Teixeira

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hospodársky a spoločenský vývoj najvzdialenejších regiónov EÚ podmieňuje ich okrajová poloha, izolovanosť, malá rozloha, neľahké klimatické podmienky, ako aj územná a hospodárska závislosť od obmedzenej škály tovaru a služieb.

Spravodajca sa domnieva, že tieto trvalé prekážky by mali byť podnetom na nepretržitú podporu zameranú na zlepšenie sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnejšie hospodárstvo a životné prostredie.

Na základe článku 349 Lisabonskej zmluvy možno prijímať osobitné opatrenia zamerané na najvzdialenejšie regióny, ktoré by sa mali ďalej realizovať cestou prispôsobených iniciatív zodpovedajúcich ich konkrétnym potrebám, najmä oblasti poľnohospodárstva.

Finančný rámec na obdobie po roku 2013 by sa mal zakladať na zásadách solidarity a jeho cieľom by mala byť sociálna a územná súdržnosť. Opatrenia na podporu najvzdialenejších regiónov, ktoré zahrňujú aj režim zásobovania, by sa nemali považovať za nesprávne zvýhodňovanie, keďže sa vzťahujú na výrobky a služby, ktoré sú vyrábané a poskytované na danom mieste, a preto len ťažko môžu viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.

Vývoj poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu v najvzdialenejších regiónoch a poznatky získané uplatňovaním nariadenia (ES) 247/2006 taktiež ukázali, že treba upraviť ďalšie nariadenia priamo súvisiace s uvedeným nariadením. Nariadenie Komisie (ES) 793/2006, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) 247/2006, by sa malo prehodnotiť, napríklad z hľadiska maximálneho množstva vyvážaných a odosielaných výrobkov, ktoré boli v najvzdialenejších regiónoch spracované z výrobkov, na ktoré sa v súvislosti s regionálnym obchodom a tradičnými odosielaním vzťahoval osobitný režim zásobovania. Keďže navyše Angola je v súčasnosti súčasťou obchodných tokov s autonómnou oblasťou Madeira, táto krajina by sa mala pridať do prílohy VI nariadenia (ES) 793/2006 ako tretia krajina, do ktorej sa v rámci regionálneho obchodu vyvážajú spracované produkty z Madeiry.

Nariadenie Komisie 793/2006 obsahuje aj ďalšie technické podrobnosti, ako je lehota na vyplatenie pomoci, ktoré by sa tiež mohli zmeniť a doplniť v nadväznosti na návrh na prepracovanie smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (obchodné transakcie: boj proti oneskoreným platbám (zrušenie smernice 2000/35/ES). prepracované znenie, COD/2009/0054).

Spravodajca so súčasným návrhom v podstate súhlasí, a to najmä v týchto bodoch:

Úprava článku 5 nariadenia 247/2006, ktorá odráža nové ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 a povoľuje Azorám zahrnúť surový trstinový cukor do predbežného odhadu zásobovania.

Predĺženie výnimky z uplatňovania článku 2 do 31. decembra 2013, ktoré Kanárskym ostrovom umožní naďalej sa zásobovať určitými mliečnymi prípravkami, ktoré tvoria základný prvok miestnej výživy a miestneho priemyslu.

Vypustenie odkazov na ustanovenia týkajúce sa kontrol a správnych sankcií v článku 12 písm. f) na základe skúseností s vykonávaním podporných programov Spoločenstva. Spravodajca upozorňuje na to, že v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) 247/2006 členské štáty o takýchto opatreniach informujú Komisiu.

Rozšírenie výnimky povoľujúcej produkciu mlieka UVT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva do výšky požiadaviek miestnej spotreby, ktorá už bola udelená Madeire, na francúzsky zámorsky departement Réunion.

Spravodajca by však chcel predložiť nižšie vysvetlené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zaoberajúce sa nevyriešeným otázkami, ktoré by mohli posilniť rozvoj najvzdialenejších regiónov.

V odôvodnení 5 súčasného návrhu Komisie by sa malo uviesť vypustenie dátumu 31. decembra 2013 z článku 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006, aby sa zabránilo nerovnakému zaobchádzaniu s regiónmi Azory a Madeira na jednej strane a so zvyškom Spoločenstva na druhej strane.

Do súčasného návrhu by sa malo vložiť dodatočné odôvodnenie (7a) odkazujúce na spätnú účinnosť tohto nariadenia.

Malo by sa ďalej usilovať o zlepšovanie flexibility riadenia režimu zásobovania, aby ho bolo možné rýchlo a účinne prispôsobovať osobitným charakteristikám jednotlivých regiónov a vývoju miestneho trhu. V odôvodnení 4 a článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 by sa malo uviesť, že treba pravidelne aktualizovať maximálne množstvo spracovaných produktov, ktoré sa v rámci regionálneho obchodu a tradičného zasielania môže z najvzdialenejších regiónov ročne vyvážať a odosielať.

Článok 4 ods. 2 by sa mal preto zmeniť a doplniť s cieľom zahrnúť priemer vývozov a odoslaní za predchádzajúce tri roky do výpočtu tohto maximálneho ročného množstva, pričom prahom zostáva priemer vývozov a odoslaní v rokoch 1989, 1990 a 1991, čo sú referenčné roky nariadenia Rady (ES) č. 247/2006. Cieľom tejto úpravy je tiež lepšie prispôsobenie skutočnej situácii na trhu. Obmedzenia množstiev, ktoré sú v súčasnosti platné, bránia miestnym priemyslovým odvetviam v rozvíjaní a predstavujú prekážku pre zamestnanosť, pretože v dôsledku nich nemôžu podniky, ktoré znášajú obrovské náklady na dopravu, profitovať z úspor z rozsahu. Tieto množstvá sa vykazujú a uvádzajú ako súhrnný súčet zahŕňajúci množstvá vyvezené do tretích krajín a množstvá vyslané do zvyšku Spoločenstva.

V článku 18 ods. 2 súčasného návrhu Komisie by sa malo uviesť, že pri postupnom odstraňovaní zakázaných pravokorenných odrôd viniča v Portugalsku možno využiť podporu Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006 sa predpokladá postupné zlikvidovanie vinohradov osadených zakázanými hybridnými odrodami vinnej révy na Azorách a na Madeire do 31. decembra 2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého podoseku daného nariadenia je Portugalsko povinné každoročne oznámiť Komisii pokrok dosiahnutý v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených takýmito odrodami vínnej révy. Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že zakázané hybridné odrody vinnej révy sa majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď sa získaný vinič použije na víno výlučne pre rodinu výrobcu. Článok 18 ods. 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto mali zrušiť, aby sa odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k Madeire na jednej strane a k ostatným oblastiam Spoločenstva na druhej strane.

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006 sa predpokladá postupné zlikvidovanie vinohradov osadených zakázanými hybridnými odrodami vinnej révy na Azorách a na Madeire do 31. decembra 2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého pododseku daného nariadenia je Portugalsko povinné každoročne oznámiť Komisii pokrok dosiahnutý v rámci premeny a reštrukturalizácie pozemkov osadených takýmito odrodami vínnej révy. Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že zakázané hybridné odrody vinnej révy sa majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď sa získaný vinič použije na víno výlučne pre rodinu výrobcu. Dátum 31. decembra 2013 uvedený v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto mal vypustiť, aby sa odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k Madeire na jednej strane a k ostatným oblastiam Spoločenstva na druhej strane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Z dôvodu obmedzeného charakteru ich miestnych trhov a kvôli ich výrobným podmienkam, ktoré spôsobujú významné dodatočné náklady, sa na Guadeloupe, Francúzskej Guyane a Martiniku nepodarilo rozvinúť mliekarenské odvetvie, ktoré by uspokojilo miestne potreby. Rozvoj mliekarenského odvetvia na Madeire vďaka mlieku obnovenému zo sušeného mlieka by pre tento sektor mohol predstavovať model rozvoja v najvzdialenejších regiónoch, ktoré majú rovnaké charakteristiky. Uplatňovanie výnimky udelenej Madeire v súlade s článkom 19 ods. 4 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto malo rozšíriť na Martinik, Guadeloupe a Francúzsku Guyanu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie miestnej výroby mlieka najvzdialenejších regiónov, ktoré majú prínos z povolenia uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú vzhľadom na topografiu príslušných ostrovov veľmi obmedzené. Hoci je povinnosť zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť povinnosť Komisie, uvedenú v druhom pododseku daného článku a to určiť množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT.

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie miestnej výroby mlieka najvzdialenejších regiónov, ktoré majú prínos z povolenia uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú vzhľadom na topografiu príslušných ostrovov a na nedávne vytvorenie týchto mliekarenských odvetví veľmi obmedzené alebo ešte krehké. Hoci je povinnosť zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť povinnosť Komisie, uvedenú v druhom pododseku daného článku a to určiť množstvo miestne vyrobeného čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať do obnoveného mlieka UHT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Spätným uplatňovaním ustanovení tohto nariadenia by sa mala zabezpečiť kontinuita osobitných opatrení v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj splnenie oprávnených očakávaní príslušných subjektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Odôvodnenie 4 sa nahrádza takto:

 

(4) Keďže množstvá, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú obmedzené na požiadavky zásobovania najvzdialenejších regiónov, tento režim nepoškodzuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Obchod s dotknutými produktmi by nemali narušiť ani ekonomické zvýhodnenia osobitného režimu zásobovania. Je preto potrebné zakázať odosielanie alebo vývoz týchto produktov, ktoré neboli spracované, z najvzdialenejších regiónov. Je však potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz týchto produktov, keď sa zvýhodnenie vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania uhradí alebo v prípade spracovaných produktov s cieľom umožniť regionálny obchod alebo obchod medzi dvoma najvzdialenejšími portugalskými regiónmi. Je tiež potrebné zohľadniť tradičnú skladbu obchodu najvzdialenejších regiónov s tretími krajinami a z toho dôvodu povoliť všetkým týmto regiónom vývoz spracovaných produktov zodpovedajúci tradičnému vývozu. Toto obmedzenie by sa nemalo uplatňovať ani na tradičné odosielanie spracovaných produktov do zvyšku

Spoločenstva. Kvôli prehľadnosti a lepšiemu prispôsobeniu sa vývoju na trhu by sa malo vypočítať referenčné obdobie na stanovenie maximálneho množstva tradičného vývozu alebo odosielania v súlade s týmto nariadením.“

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prispieť k vyjasneniu súčasného znenia nariadenia o podmienkach, za akých sa môžu nespracované a spracované produkty vyvážať alebo odosielať v rámci osobitného režimu zásobovania. Okrem toho sa nariadenie prispôsobuje skutočným podmienkam na trhu, pretože sa uvádza, že treba aktualizovať maximálne množstvo tradičného vývozu a odosielania podľa PDN 5 k článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

“2. Predbežný odhad zásobovania uvedie množstvo poľnohospodárskych produktov uvedených v odseku 1, ktoré je potrebné na každoročné splnenie požiadaviek na zásobovanie. Samostatný predbežný odhad sa môže vypracovať pre požiadavky baliarní alebo podnikov na spracovanie produktov určených pre miestny trh, odosielaných tradične do zvyšku Spoločenstva alebo vyvážaných do tretích krajín v rámci regionálneho obchodu alebo v rámci tradičného obchodu. V prípade vypracovania samostatného predbežného odhadu sa množstvá v ňom uvedené pravidelne aktualizujú, aby odrážali vývoj na trhu popísaný v článku 4 ods. 2.

Odôvodnenie

Podľa pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 5, ktorý sa týka článku 4 ods. 2, treba pravidelne aktualizovať maximálne množstvá spracovaných produktov, ktoré môžu byť každý rok odoslané alebo vyvezené z najvzdialenejších regiónov v rámci miestneho obchodu a tradičných zásielok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1b (nový)

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. Článok 4 ods. 2 písm. a) sa nahrádza takto:

 

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Spoločenstva v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 na základe priemeru vývozov alebo odoslaní počas troch rokov predchádzajúcich aktuálnemu roku, pričom minimálny prah sa rovná priemeru vývozov alebo odoslaní počas rokov 1989, 1990 a 1991. Tieto množstvá sa vykazujú a uvádzajú ako súhrnný súčet zahŕňajúci množstvá vyvezené do tretích krajín a množstvá odoslané do zvyšku Spoločenstva.“

Odôvodnenie

Tento PDN zahrňuje priemer vývozov a odoslaní za predchádzajúce tri roky do výpočtu maximálneho ročného množstva spracovaných produktov, ktoré sa môžu v rámci regionálneho obchodu a tradičného odosielania z najvzdialenejších regiónov vyvážať alebo odosielať. Obmedzenia tohto množstva, ktoré sú v súčasnosti platné, bránia miestnym priemyslovým odvetviam v rozvíjaní a predstavujú prekážku pre zamestnanosť, pretože v dôsledku nich nemôžu podniky, ktoré znášajú obrovské náklady na dopravu, profitovať z úspor z rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez ohľadu na článok 120a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hrozno pochádzajúce zo zakázaných pravokorenných odrôd viniča (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont) a zbierané na Azorách a Madeire môže použiť na výrobu vína, ktoré musí však zostať len v týchto regiónoch.

2. Bez ohľadu na článok 120a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hrozno pochádzajúce zo zakázaných pravokorenných odrôd viniča (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont) a zbierané na Azorách a Madeire môže použiť na výrobu vína, ktoré musí však zostať len v týchto regiónoch. Portugalsko postupne zlikviduje vinohrady osadené zakázanými pravokorenných odrodami viniča s prípadným využitím podpory stanovenej v článku 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 247/2006

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci požiadaviek miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej výroby mlieka. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci požiadaviek miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej výroby mlieka, ani úsiliu podporiť rozvoj tejto výroby. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena nariadenia (ES) č. 247/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Gestorský výbor

AGRI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

12.11.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2010

 

 

 

Dátum prijatia

22.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen


POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena nariadenia (ES) č. 247/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Dátum predloženia v EP

2.10.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.11.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

12.11.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Dátum predloženia

23.3.2010

Posledná úprava: 8. apríla 2010Právne oznámenie