Förfarande : 2009/0118(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0061/2010

Ingivna texter :

A7-0061/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.1
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     *
PDF 274kWORD 333k
25 mars 2010
PE 430.982v02-00 A7-0061/2010

om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning)

(KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil

(Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning)

(KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande: samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0427),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0165/2009),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 12 november 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0061/2010).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen (med de tekniska anpassningar som godkänts av utskottet för rättsliga frågor), och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Skatteundandragande och skatteflykt som sträcker sig över medlemsstaternas gränser leder till budgetförluster och strider mot principen om rättvis beskattning och kan framkalla en snedvridning av kapitalrörelserna och av konkurrensvillkoren. De påverkar därför den inre marknadens sätt att fungera.

(2) Skatteundandragande och skatteflykt som sträcker sig över medlemsstaternas gränser leder till budgetförluster och strider mot principen om rättvis beskattning och kan framkalla en snedvridning av kapitalrörelserna och av konkurrensvillkoren. De påverkar därför negativt den inre marknadens sätt att fungera.

Motivering

Genom ändringen betonas de negativa konsekvenserna som skatteundandragande och skatteflykt får på den inre marknaden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I sin resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri1 upprepade Europaparlamentet att det aktuella systemet för mervärdesskatteförvaltningen är i behov av en radikal översyn, och uppmanade därför kommissionen att lägga fram förslag om harmonisering av förfaranden för registrering och avregistrering av momspliktiga, och även förslag om att ge medlemsstaterna automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter som en annan medlemsstat har om sina skattesubjekt.

 

_____________

1 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Motivering

Det är på sin plats att påpeka att Europaparlamentet i sin resolution om skattebedrägeri från 2008 efterlyste ett bättre administrativt samarbete.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Om sådant automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter ges bör man garantera en lämplig skyddsnivå och begränsad lagringstid för de uppgifter som utbyts samt ansvarsskyldighet för den institution eller det organ som förfogar över uppgifterna, i syfte att förhindra att uppgifter förvaltas undermåligt eller att de läcker ut.

Motivering

Korrekt skydd av uppgifter som hänför sig till skattebetalare, begränsad lagringstid för dessa uppgifter och ansvarsskyldighet för den institution eller det organ som förfogar över uppgifterna är av avgörande betydelse om man vill förhindra att uppgifter förvaltas undermåligt eller att de läcker ut.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I sin resolution av den 4 december 2008 om revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt1 ansåg Europaparlamentet att införandet av Eurofisc enbart kan få ett betydande mervärde om deltagandet är obligatoriskt för samtliga medlemsstater så att problemen kring Eurocanet kan undvikas, samt om kommissionen deltar fullt ut i Eurofiscs verksamhet och spelar en samordnande roll.

 

_____________

1 EUT C 21 E, 28.1.2010, s. 3.

Motivering

Det är på sin plats att påpeka att Europaparlamentet 2008 begärde att Eurofisc skulle införas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) I sin resolution av den 4 december 2008 begärde Europaparlamentet även att Eurofisc skulle införas, och påminde om hur viktigt det är att utbyta bästa nationella praxis i kampen mot gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier i syfte att både skapa lämpliga incitament för att främja medlemsstaternas mervärdesskattekontroll och belöna hederliga skattebetalare.

Motivering

Det räcker inte endast med att inrätta Eurofisc om man vill lösa problemet med gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier. Skapandet av lämpliga incitament för att främja medlemsstaternas mervärdesskattekontroll och belöning för hederliga skattebetalare skulle däremot avsevärt kunna bidra till en minskning av denna brottsliga verksamhet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.

(14) För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida och främja användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.

Motivering

Syftet är att se till att nya standardformulär snarast antas av alla medlemsstater.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat bör fastställas klart och tydligt.

(20) Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat och på vilket sätt denna information ska lagras bör fastställas klart och tydligt.

Motivering

Syftet är att se till att lagringen av personuppgifter sker så att en viss säkerhetsnivå iakttas i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. Denna mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. Nätverket Eurocanet (European Carrousel Network), som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete.

(29) Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. Denna mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. Nätverket Eurocanet (European Carrousel Network), som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete. I syfte att garantera att denna mekanism fungerar korrekt bör en EU-omfattande strategi antas.

Motivering

Det förtydligas att Eurofisc ska bygga på en EU-omfattande strategi.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet. Med hänsyn till medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och dessa uppgifters centrala betydelse för en effektiv bedrägeribekämpning är denna begränsning nödvändig och proportionerlig.

(35) I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet, samt de som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter1.

 

_______________________1

EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Motivering

Se yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 30 oktober 2009.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i denna fråga.

Motivering

Eftersom den nya förordningen kan komma att innebära hantering av personuppgifter och med hänsyn till att Europeiska datatillsynsmannen har yttrat sig är det på sin plats att nämna detta yttrande i ingressen till rättsakten.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta syfte fastställs regler och förfaranden som gör det möjligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter att samarbeta och utbyta all information som kan göra det möjligt att korrekt fastställa mervärdesskatten, säkerställa en korrekt tillämpning av mervärdesskatten, särskilt för gemenskapsinterna transaktioner, och bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Här anges särskilt de regler och förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska inhämta och utbyta information på elektronisk väg

I detta syfte fastställs regler och förfaranden som gör det möjligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter att samarbeta och utbyta all information som kan vara nödvändig för att korrekt fastställa mervärdesskatten, säkerställa en korrekt tillämpning av mervärdesskatten, särskilt för gemenskapsinterna transaktioner, och bekämpa mervärdesskattebedrägeri. Här anges särskilt de regler och förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska inhämta och utbyta information på elektronisk väg.

Motivering

Hantering av personuppgifter kan endast tillåtas om detta är nödvändigt för att uppfylla målen för åtgärden. Se yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 30 oktober 2009.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna och kommissionen garantera respekt för de rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

Se yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 30 oktober 2009.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som kan vara användbar för de senare.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som är nödvändig för att regelrätt fastställa mervärdesskatten och övervaka att den tillämpas korrekt, särskilt för EU-interna transaktioner, samt för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri.

Motivering

Hantering av personuppgifter kan endast tillåtas om detta är nödvändigt för att uppfylla målen för åtgärden. Se yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 30 oktober 2009.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De personer som avses i led b ska inbjudas att yttra sig om kvaliteten på de lagrade uppgifterna.

Motivering

Det krävs ett mer explicit förfarande för feedback på information om kvaliteten på de uppgifter som utbyts.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c och d och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2.

3. Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c, d och e och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2, utan att detta får skapa en oproportionerlig administrativ börda för den tillfrågade myndigheten.

Motivering

Syftet är att förbättra kvaliteten på feedbacken från en myndighet snarare än att öka den administrativa bördan.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:

Varje medlemsstat ska enbart i syfte att förhindra överträdelse av mervärdesskattelagstiftningen, och när det anses nödvändigt för att kontrollera EU-interna förvärv av varor eller tillhandahållande av tjänster som är beskattningsbara i denna medlemsstat, bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:

Motivering

Hantering av personuppgifter kan endast tillåtas om syftet med detta tydligt anges. Dessutom bör man begränsa riskerna relaterade till automatiskt tillträde till databaser som kan innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I de fall då de databaser som avses i artikel 18.1 a innehåller personuppgifter ska automatiskt tillträde till dessa begränsas till de uppgiftskategorier som anges i denna artikel.

Motivering

Hantering av personuppgifter kan endast tillåtas om syftet med detta tydligt anges. Dessutom bör man begränsa riskerna relaterade till automatiskt tillträde till databaser som kan innehålla personuppgifter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En gemensam struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:

1. En EU-omfattande struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:

Motivering

Det förtydligas att Eurofisc ska bygga på en EU-omfattande strategi.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska fastställa vilka områden som ska undersökas av den struktur som inrättas genom punkt 1.

2. Den EU-omfattande struktur som inrättas genom punkt 1 ska utgöras av statstjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Motivering

Det förtydligas att Eurofisc ska bygga på en EU-omfattande strategi.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För varje område som ska undersökas ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inom strukturen utse en eller flera medlemsstater med ansvar för att övervaka och leda åtgärderna enligt punkt 1.

3. Den EU-omfattande struktur som inrättas genom punkt 1 ska fastställa inom vilka områden dess undersökande verksamhet ska utövas.

Motivering

Det förtydligas att Eurofisc ska bygga på en EU-omfattande strategi.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. I syfte att mer effektivt undersöka mervärdesskattebedrägerier inom unionen ska en incitamentsmekanism utarbetas för indrivning av gränsöverskridande skattefordringar genom fördelning av en rättvis andel av den obetalda mervärdesskatt som samlats in mellan den medlemsstat som driver in skattefordringarna och den begärande medlemsstaten.

Motivering

EU:s system för indrivning av mervärdesskatt bör effektiveras för att omfattningen av mervärdesskattebedrägerierna ska fås att minska inom hela EU. Med hänsyn till att största delen av de förlorade mervärdesskatteintäkterna hänför sig till karusellbedrägerier bör gemenskapen fästa större vikt vid att få skattemyndigheterna att samarbeta på ett effektivare sätt. En incitamentsmekanism bör därför inrättas för att detta mål ska nås.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska utgöras av behöriga tjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Strukturen ska få tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd av kommissionen.

Kommissionen ska samordna, styra och övervaka utförandet av de uppgifter som avses i artikel 34.1 och tillhandahålla medlemsstaternas behöriga myndigheter tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd.

Motivering

Det förtydligas att Eurofisc ska bygga på en EU-omfattande strategi. Dessutom framhävs Europeiska kommissionens roll i Eurofiscs verksamhet.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till den kommitté som föreskrivs i artikel 60.

Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till medlemsstaterna, Europaparlamentet och den kommitté som föreskrivs i artikel 60.

Motivering

Det är viktigt att Eurofisc får en öppen och transparent struktur och det bör därför klargöras att inte bara den av kommissionen inrättade administrativa kommittén ska få ta del av dess rapporter utan även medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre.

1. Medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre och regelbundet redogöra för resultaten till medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.

2. Medlemsstaterna ska ge Europaparlamentet och kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen kan ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.

9. Kommissionen ska ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.

Motivering

För att få till ett väl fungerande samarbete är det viktigt att kommissionen är ansvarig för att bidra med stöd och expertis för att hjälpa medlemsstaterna att uppnå målen.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land.

2. Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land, samt med beaktande av genomförandebestämmelserna för direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

De garantier som fastställs i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter ska även tillämpas i kontakter med tredje länder.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.

1. All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Denna information omfattas även av bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Det finns skäl att explicit hänvisa till de garantier som ingår i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna för att genomföra direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, begränsa räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.

5. Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna för att genomföra direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001. Medlemsstaterna får emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, anta lagstiftningsåtgärder som begränsar räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.

Motivering

Det finns skäl att explicit hänvisa till de garantier som ingår i den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter samt till att begränsningarna måste införas genom en lagstiftningsåtgärd.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna och kommissionen ska garantera respekt för de skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001 i fråga om öppenhet och information till berörda parter i fall av insamling av personuppgifter.

Motivering

Det finns skäl att explicit hänvisa till skyldigheten avseende öppenhet gentemot berörda parter.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ca) garantera högsta kvalitetskrav för de uppgifter som utbyts och om möjligt med högsta krav på transparens.

Motivering

Det är önskvärt att medlemsstaterna utbyter och tar emot datarapporter som håller högsta möjliga kvalitet, och dessa bör uppfylla krav på transparens.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska årligen underrätta kommissionen om de fall då en annan medlemsstat, efter att en begäran lagts fram i vederbörlig ordning, vägrat lämna den begärande medlemsstaten information eller hindrat den begärande medlemsstaten från att utföra en administrativ utredning. Den tillfrågade medlemsstaten bör underrätta kommissionen om skälen till vägran att lämna information eller inleda utredningarna. Kommissionen ska bedöma denna information och lägga fram lämpliga rekommendationer. Rekommendationerna ska vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

I syfte att förbättra informationsutbytet mellan de olika nationella myndigheterna, föreslås att de fall följs upp där medlemsstaterna har vägrat att lämna information eller genomföra en administrativ utredning.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När de åtgärder som vidtas i enlighet med förfarandet i punkt 2 hänför sig till eller innebär hantering av personuppgifter ska Europeiska datatillsynsmannen höras.

Motivering

I de fall då genomförandebestämmelserna i denna förordning kan komma att påverka hanteringen av personuppgifter finns det skäl att begära yttrande från Europeiska datatillsynsmannen.

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

INLEDNING

Detta lagstiftningsförslag är en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning i fråga om mervärdesskatt. Genom sitt förslag vill kommissionen förse medlemsstaterna med effektivare bekämpningsmedel mot gränsöverskridande momsbedrägerier. Därutöver kompletterar och förändrar förslaget den nuvarande förordningen på vissa punkter, t.ex. genom inrättandet av en rättslig grund för ett samarbete som inriktas särskilt på bekämpning av bedrägerier, nämligen Eurofisc.

BAKGRUND: KOMMISSIONENS SENASTE RAPPORT

Innan jag i detalj går igenom kommissionens förslag vill jag gärna kort beröra den mer allmänna ramen för bekämpning av skattebedrägerier inom EU.

Skattebedrägerier har allvarliga följder för de nationella budgetarna, skadar principen om skattemässig likhet och kan snedvrida konkurrensen, vilket påverkar den inre marknadens sätt att fungera. De störningar som orsakas av momsbedrägerier påverkar resurssystemets allmänna jämvikt. Systemet måste vara rättvist och öppet för att EU ska fungera väl. Eftersom myndigheterna är skyldiga att kompensera den motsvarande intäktsminskningen leder de ökande bedrägerierna till ett högre skattetryck för de företag som följer skattereglerna. Utredningar av omfattningen av momsfusk och momsbedrägerier har inte ännu utförts i alla medlemsstater, men vissa uppskattningar har publicerats. Den internationella momsföreningen (International VAT association) har citerat några uppskattningar av momsförlusterna. Uppskattningarna varierar mellan 60 och 100 miljarder euro per år för hela EU.

Dessa frågor behandlades i utskottet redan under den förra mandatperioden i samband med ett förslag till betänkande av Sharon Bowles om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri. Utskottets ledamöter vet därför att bedrägerier, trots att de i stor utsträckning hör till medlemsstaternas ansvarsområde, inte kan lösas enbart på nationell nivå. Kampen mot skattebedrägerier måste vara en prioriterad fråga för EU och det krävs ett närmare samarbete mellan de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna och med kommissionen. I denna anda har kommissionen, i enlighet med de riktlinjer som rådet har ställt upp sedan 2007, utarbetat ett batteri av lagstiftningsåtgärder i syfte att förbättra momsförvaltningen, dock utan att dessa åtgärder medför några grundläggande förändringar av det gällande systemet.

Det kan också vara lämpligt att hänvisa till revisionsrättens särskilda rapport nr 8 från 2007, där revisionsrätten var mycket kritisk mot medlemsstaterna. I sin rapport uppmanade revisionsrätten medlemsstaterna att ge högre prioritet åt det administrativa samarbetet, både beträffande utbytet av operativ information och hur denna hanteras administrativt, samt att verka för en mer direkt kommunikation mellan tillsynsmyndigheternas tjänstemän som ett effektivt medel att göra informationsutbytet smidigare. Revisionsrätten föreslog också bland annat en rad förbättringar när det gäller databasen för mervärdesskatt (VIES).

Under tiden lade kommissionen i början av detta år fram en rapport om tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003, dvs. den förordning som vi för närvarande behandlar. De viktigaste slutsatserna i rapporten kan sammanfattas på följande sätt:

§ Antalet försenade svar på förfrågningar om samarbete har nått en oacceptabel nivå.

§ Ett automatiskt tillträde till databaserna i andra medlemsstater skulle påskynda det administrativa samarbetet.

§ De flesta medlemsstater saknar en mekanism för informationsåterföring.

§ Problemet med bristande giltighet hos momsregistreringsnumren kvarstår, liksom dröjsmålen med rättelser av uppgifterna.

§ Det föreligger fortfarande praktiska problem i samband med att tjänstemän från en medlemsstat är närvarande på en annan medlemsstats territorium. Det kan röra sig om språkproblem, eller att det saknas en nationell rättslig grund för detta.

DE VIKTIGASTE DELARNA I FÖRSLAGET

Nedan följer en kortfattad redogörelse av de viktigaste nyheter som förslaget medför.

För det första utökas medlemsstaternas ansvar när det gäller administrativt samarbete för att skydda momsintäkterna i samtliga medlemsstater. I förslaget till förordning föreskrivs uttryckligen att målet med förordningen inte enbart är att möjliggöra en korrekt beräkning av mervärdesskatten utan också att kontrollera att den tillämpas korrekt, i synnerhet gemenskapsinterna transaktioner, och att bekämpa bedrägerier inom detta skatteområde.

För det andra slår förslaget fast exakt vilken information som medlemsstaterna ska samla in och hur den ska ställas till andra medlemsstaters förfogande med hjälp av ett system med elektroniska databaser. Därigenom får man ett antal gemensamma lagstiftningsbestämmelser för den information som ska samlas in och de kontroller som ska göras när man skriver in ett momsregistreringsnummer i databasen. Det fastställs också enhetliga regler för lagring under 5 år av uppgifter som har samlats in enligt detta system.

Generellt sett införs ett antal förbättringar när det gäller informationsutbytet bl.a. följande: en bättre avgränsning av de fall då medlemsstaterna får inleda en administrativ utredning, inbegripet åtgärder för att lindra följderna om ingen utredning görs, en bättre definition av villkoren för automatiskt informationsutbyte, däribland utnyttjande av standardformulär och standardfiler, samt införandet av begreppet ”spontant utbyte” och skyldigheten att lämna informationsåterföring, dvs. information om hur den information som lämnats av en annan medlemsstat har utnyttjats.

Kommissionen föreslår därutöver att en rättslig grund inrättas för införandet av en struktur, Eurofisc, som möjliggör ett samarbete som särskilt inriktas på kampen mot bedrägerier. Enligt kommissionen kommer denna struktur att möjliggöra ett multilateralt, snabbt och målinriktat informationsutbyte som ger medlemsstaterna kapacitet att reagera tillräckligt snabbt och samordnat i kampen mot nya former av bedrägerier. Åtgärderna kan då grundas på en gemensamt genomförd riskanalys. Vad kommissionen i själva verket föreslår är att ge en officiell ställning åt nätverket Eurocanet (”European Carrousel Network”), som inrättades för några år sedan på belgiskt initiativ och som stöds av kommissionen. Syftet med Eurocanet är att det ska kunna sättas in mot alla former av gränsöverskridande bedrägerier. Enligt vad experter på bedrägeribekämpning anser har arbetet inom Eurocanet gett positiva resultat.

Till sist bör det framhållas att förordningen också föreskriver att tillträdesrätten till information ska anpassas efter berörd person och situation. Den 30 oktober 2009 avgav Europeiska datatillsynsmannen ett yttrande där han framförde sina åsikter om förslaget och framhöll vissa punkter som borde förbättras för att se till att EU:s dataskyddsregler följs.

FÖREDRAGANDENS SYNPUNKTER

Detta lagstiftningsförslag är en god nyhet för kampen mot skattebedrägerier. Föredragandens allmänna bedömning är positiv och han stöder kommissionens förslag.

Föredraganden har identifierat tre områden där kommissionens förslag bör förstärkas:

§ Beträffande Eurofisc föreslås att den nya strukturens gemenskapskaraktär bör fastslås. Kommissionens roll inom detta område bör också fastställas tydligt.

§ För att förbättra informationsutbytet mellan olika nationella myndigheter och komma till rätta med de brister som kommissionen själv har funnit enligt sin senaste rapport föreslås en systematisk uppföljning från kommissionens sida i de fall då medlemsstaterna vägrar att lämna information eller genomföra utredningar.

§ Till sist, och som svar på de legitima farhågor som framfördes av ledamöterna i utskottet för ekonomi och valutafrågor vid den första diskussionen, föreslår föredraganden att de rekommendationer som utfärdats av Europeiska datatillsynsmannen inarbetas i informationsutbytet mellan skattemyndigheterna. Även om de i första hand avser uppgifter om juridiska personer, kan de nämligen också kan innefatta behandling av uppgifter om fysiska personer. Precis som datatillsynsmannen framhåller måste behandlingen av dessa uppgifter följa EU-lagstiftningen om dataskydd.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

ORDFÖRANDEN

Ref.: D(2009)61475

Sharon Bowles

Ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor

ASP 10G201

Bryssel

Ärende:     Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning)

                  (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Utskottet för rättsliga frågor, vilket jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna förslaget i enlighet med artikel 87 avseende omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana, skall det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det ansvariga utskottet kan i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av kommissionens förslag ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, innebär enbart att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Enligt artikel 87 ansåg utskottet för rättsliga frågor att de tekniska anpassningar som föreslogs i ovannämnda yttrande från arbetsgruppen var nödvändiga för att se till att förslaget följde omarbetningsreglerna.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, med 19 röster för och inga nedlagda röster(1), och efter att ha behandlat förslaget vid sitt sammanträde den 11 november 2009, att ert utskott, såsom ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med dess förslag samt i enlighet med artikel 87.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 7 oktober 2009

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt

KOM(2009)0427 av den 18 augusti 2009 – 2009/0118(CNS)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 16 september 2009 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till rådets förordning som syftar till att omarbeta rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92, och konstaterade enhälligt följande:

1) I början av artikel 22 första stycket borde man, efter hänvisningen till ”artikel 18”, ha infört texten ”, till vilken myndigheterna i fråga också kan ges direkt tillgång på elektronisk väg”. Denna text borde ha gråmarkerats och markerats med dubbel genomstrykning.

2) I artikel 31.2 borde ändringen av ordet ”samtidig” till ordet ”multilateral”, vilken markerats som en innehållsmässig ändring, i stället ha markerats som en anpassning.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera

J.-C. Piris

L. Romero Requena

Juridisk rådgivare

Juridisk rådgivare

Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den franska, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Administrativt samarbete och kamp mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (Omarbetning)

Referensnummer

KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.9.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.10.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Behandling i utskott

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Ingivande

25.3.2010

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande