Förfarande : 2009/2114(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0067/2010

Ingivna texter :

A7-0067/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.17
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 160kWORD 85k
25 mars 2010
PE 430.469v02-00 A7-0067/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(3), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(7), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(11), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

- Europaparlamentet noterade att centrumet hade infört förfaranden och redskap för regelbundna kontroller och efterhandskontroller och ytterligare utvecklat förvaltningen av personalresurserna, framför allt genom att inrätta en personalportal på sitt intranät.

- Europaparlamentet gladde sig över att centrumet nära samarbetade med Europeiska sjösäkerhetsbyrån som också har sitt säte i Lissabon, för att dela byggnader och gemensamt utnyttja infrastruktur och tjänster. Parlamentet noterade att flyttningen till de nya byggnaderna planerats till första kvartalet 2009.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att centrumets räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att centrumet fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att centrumet har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009.

3.  Dessutom uppmanar Europaparlamentet centrumet att överväga att införa ett Gantt-schema i sin planering av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat.

4.  Europaparlamentet konstaterar att beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget under kommande år i större utsträckning bör baseras på centrumets bedömning av byråns verksamhet under året.

Internrevision

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har genomfört 15 av de 41 rekommendationer som utfärdats av tjänsten för internrevision sedan 2006. Europaparlamentet konstaterar att av de 26 som fortfarande är på gång anses 14 vara ”mycket viktiga” och handlar framför allt om förberedelserna inför flytten (avseende kvalitetskontroller av de nya lokalerna, försiktighetsåtgärder mot översvämningsskador, en kontinuitetsplan och investeringar i utrustning) och genomförandet av normerna för intern kontroll (avseende befordran och utvärdering av personal, riskhantering och redovisning av undantag).

6.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 107 591,31 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att centrumet fortlöpande förfogar över en stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att centrumets likvida medel uppgick till 1 635 537,86 EUR den 31 december 2008, och att en summa på 354 051,31 EUR som genom en felaktig transaktion från bankens sida bokfördes bland centrumets fordringar, krediterades centrumets bankkonto i början av 2009. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla centrumets likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

oo   o

7.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

13.1.2010

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkningar om att centrumet, för att garantera en fullständigt verksamhetsbaserad förvaltning som möjliggör fortsatt förbättring av resursfördelning och resultatanalys, bör upprätta mätbara mål med relevanta indikatorer, fördela resurserna utifrån beräknade projektbehov och främja möjligheten att uppnå resultat. Parlamentet noterar även centrumets anmärkningar i detta hänseende.

3.  Europaparlamentet konstaterar att beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget under kommande år i större utsträckning bör baseras på centrumets bedömning av byråns verksamhet under året.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.1.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 137.

(14)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande