Διαδικασία : 2009/2122(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0068/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0068/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 192kWORD 119k
25 Μαρτίου 2010
PE 430.468v02-00 A7-0068/2010

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 της 20ής Φεβρουαρίου 2008(3) για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και ιδίως το άρθρο 60,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0068/2010),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2008·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 της 20ής Φεβρουαρίου 2008(7) για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και ιδίως το άρθρο 60,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0068/2010),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(10) και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 της 20ής Φεβρουαρίου 2008(11) για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και ιδίως το άρθρο 60,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(12) και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0068/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2009 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2007(13), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων:

- σημείωνε την κριτική που άσκησε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά αρκετές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο,

- καλούσε τον Οργανισμό να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στις απαντήσεις του να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες σύναψης συμβάσεων και να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της παροχής σαφών πληροφοριών σε εν δυνάμει προσφέροντες·

- επισήμαινε την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το οργανόγραμμα του 2007 προέβλεπε 467 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων αλλά οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για δαπάνες προσωπικού δεν κάλυψαν τα πραγματικά τα έξοδα που σχετίζονταν με αυτές τις θέσεις και ότι, ως εκ τούτου, ο Οργανισμός συμφώνησε με την Επιτροπή να μειωθεί ο αριθμός των θέσεων σε 342 κατ’ ανώτατο όριο, εκ των οποίων οι 333 πληρώθηκαν στο τέλος του έτους,

1.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές·

2.   σημειώνει ότι ο Οργανισμός έλαβε 30.000.000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών από τον προϋπολογισμό του 2008·

3.   σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε κατά 42% από 72.000.000 ευρώ σε 102.000.000 ευρώ από το 2007 έως το 2008 και ότι ο αριθμός των μελών του προσωπικού ανήλθε από 362 σε 442·

Απόδοση

4.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθορίσει ο Οργανισμός στόχους SMART και δείκτες RACER στον προγραμματισμό του, προκειμένου να αξιολογεί τα επιτεύγματά του· επισημαίνει την απάντηση του Οργανισμού, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι έχει βελτιώσει το πρόγραμμα εργασιών του για το 2010 με τον καθορισμό βασικών στόχων και δεικτών απόδοσης και τη βελτίωση του συστήματος προγραμματισμού των πόρων· καλεί επίσης τον Οργανισμό να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής διαγράμματος Gantt στον προγραμματισμό κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητάς του, προκειμένου να φαίνεται συνοπτικά πόσο χρόνο αφιερώνει κάθε υπάλληλος σε ένα έργο και να προωθηθεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε αποτελέσματα·

5.   ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει, στον πίνακα που θα επισυνάψει στην προσεχή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συγκριτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το εξεταζόμενο οικονομικό έτος και εκείνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τις επιδόσεις του Οργανισμού από το ένα έτος στο άλλο·

Ο κανονισμός για τα τέλη και τα δικαιώματα

6.   επισημαίνει ότι το 2008 ήταν το πρώτο έτος πλήρους άσκησης των δραστηριοτήτων πιστοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 593/2007 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2007 για τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας(14)·

7.   ζητεί από τον Οργανισμό να καθιερώσει σύστημα εποπτείας των έργων πιστοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ότι τα εισπραττόμενα τέλη δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από το πραγματικό κόστος·

8.   εκφράζει απογοήτευση διότι το 2008 το σύστημα των ετησίων κατ' αποκοπή τελών δημιούργησε έσοδα τα οποία ήταν σημαντικά υψηλότερα από το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει κατεπειγόντως λεπτομερές σχέδιο που να εγγυάται ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί κατά τα προσεχή έτη·

Μεταφορά πιστώσεων

9.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο Οργανισμός μετέφερε στο 2009 πιστώσεις σημαντικού ύψους, που προορίζονταν για επιχειρησιακές δαπάνες (πάνω από 53.000.000 ευρώ, που αναλογεί στο 79% των επιχειρησιακών πιστώσεων)· δέχεται ότι το υψηλό επίπεδο πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2009 έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας ακόμη και εάν κάποια αβεβαιότητα αναφορικά με το επίπεδο των τελών και των δικαιωμάτων είναι εγγενής στον αρχικό οικονομικό κύκλο του Οργανισμού· υπογραμμίζει επίσης ότι η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει αδυναμίες στο σύστημα σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης, που οφείλονται σε καθυστερήσεις στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών· ζητεί, ως εκ τούτου, να υποβληθούν πολύ περισσότερο ρεαλιστικές προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το προσεχές οικονομικό έτος στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, να παρασχεθεί δε επαρκής χρόνος για να αποτελέσουν οι προβλέψεις αντικείμενο ανάλυσης·

10. λαμβάνει υπόψη ότι το 2008 ο Οργανισμός καταχώρησε έσοδα από τόκους ύψους 1.988.000 ευρώ· με βάση το κλείσιμο των λογαριασμών και το ύψος των εισπραχθέντων τόκων, συμπεραίνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει σε διαρκή βάση τεράστια ταμειακά διαθέσιμα· λαμβάνει υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού ανέρχονταν σε 57.245.000 ευρώ· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για πλήρη εφαρμογή της αρχής της διατήρησης ταμειακών διαθεσίμων με βάση τις ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΚ/Ευρατόμ 2343/2002· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει ποιες αλλαγές απαιτούνται ως προς την προσέγγιση, προκειμένου τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού να διατηρούνται, σε διαρκή βάση, όσο το δυνατόν χαμηλότερα·

11. σημειώνει ότι, το 2008, 15% των δαπανών που αφορούν το προσωπικό μεταφέρθηκε στις επιχειρησιακές δαπάνες, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη μη ρεαλιστικού προγραμματισμού· ανησυχεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας που προέρχεται από τη συγκεκριμένη μεταφορά και θα διερευνήσει περαιτέρω την εξέλιξη και το κόστος της συνέχειας που δίδεται για την υλοποίηση του συστήματος σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης επ' αυτού·

12. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αναγκών, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού και, ιδίως, για το ότι οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθιστούν δυσχερή την πρόσληψη προσωπικού με κατάλληλα προσόντα· θεωρεί ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα μπορούσε να επιληφθεί αυτού του θέματος·

Άλλες βελτιώσεις που πρέπει να επιφέρει ο Οργανισμός

13. ζητεί από τον Οργανισμό να βελτιώσει τον προγραμματισμό των προσλήψεων ώστε να καταστεί ρεαλιστικότερος, και να εξαλείψει τις αδυναμίες στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και την εποπτεία του συστήματος προγραμματισμού των πόρων της επιχείρησης·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14. αναγνωρίζει ότι από το 2006 ο Οργανισμός έχει ακολουθήσει 15 από τις 28 συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS)· επισημαίνει ότι από τις 13 που βρίσκονται σε εφαρμογή, οι 2 θεωρούνται "αποφασιστικής σημασίας" και οι 5 "πολύ σημαντικές"· επισημαίνει ότι οι συστάσεις αυτές αφορούν τη δημοσιονομική αβεβαιότητα, την απουσία ανάλυσης κινδύνου, την απουσία πολιτικής για την αξιολόγηση και τις προαγωγές, τη διαδικασία διαχωρισμού και την έλλειψη διαδικασίας για την καταγραφή των εξαιρέσεων των οποίων έχει λήξει η διάρκεια·

oo

 o

15. παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της xx Απριλίου 2010(15) σχετικά με την απόδοση, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

23.2.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anne E. Jensen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες πράξεις, στο σύνολό τους, είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έλαβε 30 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών από τον προϋπολογισμό του 2008·

3.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας αυξήθηκε κατά 42% από 72 εκατομμύρια ευρώ σε 102 εκατομμύρια ευρώ από το 2007 έως το 2008 και ότι ο αριθμός του προσωπικού ανήλθε από 362 σε 442·

4.  δέχεται ότι το υψηλό επίπεδο πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2009 έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας ακόμη και εάν κάποια αβεβαιότητα αναφορικά με το επίπεδο των τελών και των δικαιωμάτων είναι εγγενής στον αρχικό οικονομικό κύκλο του Οργανισμού· ζητεί να υποβληθούν πολύ περισσότερο ρεαλιστικές προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το προσεχές οικονομικό έτος στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, να παρασχεθεί δε επαρκής χρόνος για να αποτελέσουν οι προβλέψεις αντικείμενο ανάλυσης·

5.  σημειώνει ότι το 2008 15% των δαπανών που αφορούν το προσωπικό μεταφέρθηκε στις επιχειρησιακές δαπάνες, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη μη ρεαλιστικού προγραμματισμού· ανησυχεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας που προέρχεται από τη συγκεκριμένη μεταφορά και θα διερευνήσει περαιτέρω την εξέλιξη και το κόστος της συνέχειας που δίδεται για την υλοποίηση του συστήματος σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης επ' αυτού·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αναγκών, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού και, ιδίως, για το ότι οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθιστούν δυσχερή την πρόσληψη προσωπικού με κατάλληλα προσόντα· θεωρεί ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα μπορούσε να επιληφθεί αυτού του θέματος·

7.  εκφράζει απογοήτευση διότι το 2008 το σύστημα των ετησίων κατ' αποκοπή τελών δημιούργησε έσοδα τα οποία ήταν σημαντικά υψηλότερα από το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει κατεπειγόντως λεπτομερές σχέδιο που να εγγυάται ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί κατά τα προσεχή έτη·

8.  σημειώνει ότι οι δράσεις που εμφαίνονται στο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού συχνά δεν έχουν μετρήσιμους στόχους ή δείκτες επιδόσεως, το οποίο καθιστά δυσχερή την αποτίμηση της προόδου· καλεί τον Οργανισμό να ορίσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους και δείκτες επιδόσεως·

9.  προτείνει, πάντως, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2008.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

 

75006 Paris

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Χαράλαμπος Αγγουράκης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

(1)

EE C 304, 15.12.2009, σ. 21.

(2)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 79, 19.3.2008, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(5)

EE C 304, 15.12.2009, σ. 21.

(6)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 79, 19.3.2008, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(9)

ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 21.

(10)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 79, 19.3.2008, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(13)

ΕΕ L 255, 26.9.2009, σ. 122.

(14)

ΕΕ L 140, 1.6.2007, σ. 3.

(15)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)...

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου