Postup : 2009/2116(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0069/2010

Předložené texty :

A7-0069/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 99k
25. března 2010
PE 430.475v02-00 A7-0069/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(3), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0069/2010),

1.  uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(7), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0069/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(11), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0069/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria zejména upozornil na skutečnost, že Účetní dvůr vydal pozitivní prohlášení o věrohodnosti a nevyjádřil žádnou připomínku;

1.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

Výkonnost

2.  blahopřeje agentuře k tomu, že v posledních třech letech výrazně zlepšila své finanční řízení; podněcuje ji k pokračování v úsilí o dosažení nejvyšších standardů rozpočtového plánování, plnění rozpočtu a jeho kontroly;

3.  zvláště agentuře blahopřeje k dokončení fáze I a II evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), ke zřízení sítě evropských organizací poskytujících ekonomické pobídky v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke zřízení databáze zdrojů pro posouzení rizik v rámci kampaně „Zdravé pracoviště“ 2008/09;

4.  dále žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který se uděluje absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového roku, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Řízení agentury

5.  domnívá se, že fixní náklady na řízení agentury nejsou zanedbatelné – její správní rada se skládá z 84 členů a agentura zaměstnává 64 pracovníků (údaje z rozpočtového roku 2008);

Přenesené provozní výdaje

6.  bere na vědomí, že agentura přenesla 3 400 000 EUR (tj. 44 % provozních výdajů), z čehož přibližně 1 000 000 EUR představovaly závazky, které se v celé výši týkaly roku 2009; k tomu zdůrazňuje, že tento stav je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; žádá proto, aby byly rozpočtové výhledy přizpůsobeny skutečným potřebám ve smyslu řádného finančního řízení; bere však na vědomí odpověď agentury, která tvrdí, že náročnost těchto projektů a jejich dokončení si vyžádaly mnohem více času, než se původně předpokládalo; blahopřeje nicméně agentuře ke zlepšení jejího plánování a monitorování provozních výdajů s cílem zabránit nutnosti čerpat značné finanční prostředky na konci roku;

Postupy při zadávání zakázek

7.  bere na vědomí nedostatek, který zjistil Účetní dvůr u postupu zadávání veřejných zakázek (překročení maximální hodnoty stanovené rámcovou smlouvou); především zdůrazňuje, že by agentura měla co nejdříve vyhlásit nové zadání veřejné zakázky na novou rámcovou smlouvu; bere nicméně na vědomí zdůvodnění agentury, která zdůrazňuje, že další využití této rámcové smlouvy bylo nezbytné s cílem nahradit subvenční program bez negativních důsledků pro činnost agentury;

8.   očekává od agentury, že do budoucna bude odstraněn problém použití rámcové smlouvy pro veřejné zakázky překračující její maximální hodnotu, s cílem napomoci uplatnění evropského rozpočtového práva;

Lidské zdroje

9.  konstatuje, že podle výroční zprávy za rok 2008 zaměstnávala agentura ke konci roku celkem 64 osob;

Interní audit

10. bere na vědomí, že ze 33 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS) od roku 2006, jich agentura uplatnila 19; konstatuje, že ze 14, která dosud nebyla uplatněna, je 6 považováno za „velmi závažná“ a týkají se naplňování očekávání zainteresovaných stran a uplatňování některých standardů vnitřní kontroly (tj. řešení problémů v jednotlivých případech, výroční zprávy o vnitřní kontrole a prosazování postupů vnitřní kontroly);

11. konstatuje, že v posledním čtvrtletí roku 2008 bylo provedeno posouzení rizik s cílem stanovit priority auditu a plán auditu IAS na následující tři roky;

oo   o

12. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanostsociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka rozpočtu ve výši 14,9 milionu EUR odpovídá skutečné finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2008 a že transakce a hotovostní toky byly v tomto rozpočtovém roce v souladu s finančními předpisy agentury;

2. vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

3.   bere na vědomí zjištění Účetního dvora ohledně přenosu 3 400 000 EUR a s ním spojeného umělého snížení hospodářského výsledku a tedy i snížení částky vrácené do rozpočtu Společenství; žádá proto, aby byly rozpočtové výhledy přizpůsobeny skutečným potřebám ve smyslu řádného finančního řízení; vítá další úsilí o to, aby byly napříště dodržovány zásady ročního rozpočtu a řádného finančního řízení, zejména závazek, že napříště nebudou čerpány značné finanční prostředky na konci roku;

4.   očekává od agentury, že do budoucna bude odstraněn problém použití rámcové smlouvy pro veřejné zakázky překračující její maximální hodnotu, s cílem napomoci uplatnění evropského rozpočtového práva;  

5.   konstatuje, že podle výroční zprávy za rok 2008 zaměstnávala agentura ke konci roku celkem 64 osob.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, p. 49.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, p. 49.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, p. 49.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 195.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění