Menetlus : 2009/2116(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0069/2010

Esitatud tekstid :

A7-0069/2010

Arutelud :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RAPORT     
PDF 162kWORD 86k
25. märts 2010
PE 430.475v02-00 A7-0069/2010

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Véronique Mathieu

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1);

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(2) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta,(3) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(4) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0069/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele ameti 2008. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(5);

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(6) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta,(7) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(8) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0069/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(9);

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(10) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta,(11) eriti selle artiklit 14;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(12) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0069/2010),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldatavuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et 23. aprillil 2009 andis Euroopa Parlament heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisel(13), ja et eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis juhtis parlament muu hulgas tähelepanu tõsiasjale, et kontrollikoda oli esitanud positiivse kinnitava avalduse ega olnud teinud ühtegi tähelepanekut;

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas agentuuri 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande seaduslikuks ja korrektseks;

Tulemused

2.  tunnustab agentuuri finantsjuhtimise olulise parandamise puhul viimasel kolmel aastal; innustab agentuuri jätkama eelarve planeerimisel, täitmisel ja kontrollimisel kõrgeimate standardite poole püüdlemist;

3.  tunnustab agentuuri eelkõige Euroopa ettevõtete uusi ja tekkivaid riske hõlmava küsitluse (ESENER – European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) I ja II etapi lõpuleviimise puhul, võrgustiku loomise puhul Euroopa organisatsioonide vahel, kes pakuvad tööohutuse ja töötervishoiu alaseid majanduslikke stiimuleid, ja riskihindamise andmebaasi loomise puhul seoses tervisliku töökoha kampaaniaga 2008/09;

4.  kutsub agentuuri üles võrdlema kontrollikoja järgmisele aruandele lisatavas tabelis saavutatud tulemusi aastal, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, tulemustega sellele eelnenud aastal, et eelarve täitmisele heakskiitu andev asutus saaks paremini hinnata agentuuri tulemuslikkust aastast aastasse;

Agentuuri juhtimine

5.  leiab, et agentuuri juhtimise püsikulud ei ole just tühised, kuna selle haldusnõukogus on 84 liiget ja töötajate arv on 64 (2008. aastal);

Järgmisse eelarveaastasse üle kantud tegevuskulude assigneeringud

6.  võtab teadmiseks, et agentuur kandis järgmisesse aastasse üle 3 400 000 eurot (44% tegevuskulude assigneeringutest), millest ligikaudu 1 000 000 eurot oli täielikult seotud 2009. aasta kulukohustustega; rõhutab lisaks, et selline olukord on vastuolus aastasuse põhimõttega; nõuab seetõttu, et usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks kohandataks eelarveprognoosid tegelikele vajadustele; võtab siiski teadmiseks agentuuri vastuse, milles kinnitatakse, et projektide keerukuse tõttu võttis lepingute lõplik väljatöötamine kavandatust märksa kauem aega; tunnustab agentuuri sellegipoolest, et see on parandanud oma tegevuskulude järelevalvet ja kavandamist, et vältida märkimisväärseid kulukohustusi aasta lõpus;

Hankemenetlused

7.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda täheldas eeskirjade eiramist ühe hankemenetluse puhul (raamlepingu maksimaalse väärtuse ületamine); rõhutab eelkõige, et agentuur oleks pidanud uue raamlepingu sõlmimiseks käivitama võimalikult kiiresti uue riigihankemenetluse; võtab siiski teadmiseks agentuuri selgituse, milles rõhutatakse vajadust jätkata nimetatud raamlepingu kasutamist subsideerimiskava asendamiseks, kahjustamata sealjuures agentuuri tegevust;

8. loodab, et agentuur lahendab tulevikus hankemenetluse raamlepingu maksimaalse maksumuse ületamisega seotud probleemid ning järgib seega Euroopa Liidu eelarvet käsitlevaid õigusakte;

9.  märgib, et vastavalt 2008. aasta tegevusaruandele töötas agentuuris 2008. aasta lõpu seisuga 64 töötajat;

Siseaudit

10.  tunnistab, et agentuur on rakendanud siseauditi talituse poolt alates 2006. aastast tehtud 33 soovitusest 19; märgib, et 14 seni rakendamata soovitusest peetakse kuut „väga oluliseks” ja need puudutavad sidusrühmade ootuste haldamist ning teatavate sisekontrollistandardite rakendamist (nt individuaalsete toimikute probleemidega tegelemine, sisekontrolli aastaaruanne ja sisekontrollimenetluste edendamine);

11.  märgib, et 2008. aasta viimases kvartalis viidi läbi riskianalüüs, et määrata kindlaks auditi prioriteedid ja siseauditi talituse auditikava järgmiseks kolmeks aastaks;

oo   o

12.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … aprilli 2010(14). aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.2.2010

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Arvamuse koostaja: Ingeborg Gräßle

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. osutab kontrollikoja kinnitusele, et 14,9 miljoni euro suuruse eelarve kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne annab tõepärase pildi agentuuri finantsolukorrast 31. detsembri 2008. aasta seisuga ning et agentuuri tehingud ja rahavood lõppenud aastal vastavad agentuuri finantsmääruse sätetele;

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas agentuuri 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande seaduslikuks ja korrektseks;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, mille kohaselt kanti 3,4 miljoni euro suuruses summas assigneeringuid üle järgmisse eelarveaastasse, mis vähendas kunstlikult eelarve täitumist ja tagasimakseid ühenduse eelarvesse; nõuab seetõttu, et usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks kohandataks eelarveprognoosid tegelikele vajadustele; tunneb heameelt täiendavate jõupingutuste üle, mille eesmärk on tagada tulevikus aastasuse põhimõttest ning usaldusväärsest finantsjuhtimisest kinnipidamine, eelkõige kohustuse üle mitte võtta märkimisväärseid kulukohustusi aasta lõpus;

4. loodab, et agentuur lahendab tulevikus hankemenetluse raamlepingu maksimaalse maksumuse ületamisega seotud probleemid ning järgib seega Euroopa Liidu eelarvet käsitlevaid õigusakte;

5. märgib, et vastavalt 2008. aasta tegevusaruandele töötas agentuuris 2008. aasta lõpu seisuga 64 töötajat.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

(1)

ELT C 304, 15.12.2009, lk 49.

(2)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)

EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(4)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(5)

ELT C 304, 15.12.2009, lk 49.

(6)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)

EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(8)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(9)

ELT C 304, 15.12.2009, lk 49.

(10)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(11)

EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(12)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(13)

ELT L 255, 26.09.2009, lk 195.

(14)

Texts adopted, P7_TA-PROV(2010)...

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2010Õigusalane teave