Postup : 2009/2075(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0070/2010

Předložené texty :

A7-0070/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 134kWORD 73k
25. března 2010
PE 430.318v02-00 A7-0070/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0179/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému k udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0070/2010),

1.  uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(6),

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0179/2009)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému k udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěry a legality a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(9),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0070/2010),

1. konstatuje, že v roce 2008 měl evropský veřejný ochránce práv k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 9 milionů EUR (2008: 8,2 milionu EUR), přičemž míra jejich využití činila 91,51 %, což je méně než průměrná míra využití u ostatních institucí (95,67 %);

2. poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o evropského veřejného ochránce práv, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

3. konstatuje, že v letech 2003–2008 se trvale zvyšovaly prostředky na závazky, které se během této doby zdvojnásobily ze 4,4 milionu EUR na 9 milionů EUR, a počet pracovních míst z 31 na 57 (a dalších 6 míst bylo vytvořeno v roce 2009), zatímco počet stížností se zvýšil z 2 436 na 3 346 a počet nově zahájených šetření z 253 na 293; konstatuje, že zatímco poslední tři roky se počet pracovních míst nezvyšoval, v roce 2009 bylo plánováno zvýšení na 63; konstatuje také, že po vnitřní restrukturalizaci v roce 2008 je 24 z 57 míst přiděleno na zkoumání stížností a provádění šetření (v právním odboru) a 31 míst je přiděleno na registraci a distribuci stížností a na navazující činnosti a také na veškeré další práce, které bezprostředně nesouvisejí s hlavní činností úřadu (správní a finanční odbor);

4. připomíná, že rámcová dohoda o spolupráci uzavřená na neurčito mezi veřejným ochráncem práv a Parlamentem, která vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2006, stanoví, že Parlament má veřejnému ochránci práv poskytovat některé správní služby, včetně budov, IT, komunikací, právního poradenství, zdravotnických služeb, školení, zajišťování překladů a tlumočení;

5. bere na vědomí prioritní oblasti, které vytyčilo oddělení interního auditu, zejména audit procesu zadávání veřejných zakázek, včetně sledování neukončených řízení, proces auditu grantů a dokončení auditů z roku 2007 a informování o jejich výsledcích; vítá závěry auditů, zejména zjištění, že u procesu zadávání veřejných zakázek došlo k výraznému zlepšení a že se zlepšila situace u dvou otevřených řízení, které byly předmětem auditu za rok 2005, a také zjištění, že proces udělování grantů je v souladu s předpisovým rámcem, se zásadou transparentnosti a řádného finančního řízení;

6. konstatuje však, že interní audit také odhalil oblasti, v nichž by mělo dojít ke zlepšení, a to zejména: dokumentace pro postup zadávání veřejných zakázek by měly obsahovat úplnější informace; změny v poslední den, kdy má být nabídka odevzdána, by měly být připuštěny pouze ve výjimečných případech; lepší plánování časového rozvržení nabídkových řízení; nejednotná ustanovení ve smlouvách musí být opravena ještě před jejich podpisem; očekává, že veřejný ochránce bude těmto problémům věnovat pozornost a podá Parlamentu zprávu o jejich řešení ve své zprávě o činnosti;

7. vítá rozhodnutí veřejného ochránce práv zveřejňovat každoroční prohlášení o zájmech veřejného ochránce práv a skutečnost, že toto prohlášení je zveřejněno na jeho internetových stránkách;

8. znovu žádá veřejného ochránce práv, aby do své zprávy o činnosti začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími v průběhu roku na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(7)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění