Förfarande : 2009/2075(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0070/2010

Ingivna texter :

A7-0070/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 128kWORD 66k
25 mars 2010
PE 430.318v02-00 A7-0070/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0179/2009)(2),

–   med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0070/2010), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del dess beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0179/2009)(7),

–   med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0070/2010), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 9 miljoner EUR (2008: 8,2 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 91,51 procent, vilket är lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport angav att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller ombudsmannen.

3. Europaparlamentet konstaterar att perioden 2003–2008 kännetecknades av kontinuerlig tillväxt. Under denna period fördubblades åtagandebemyndigandena från 4,4 miljoner EUR till 9 miljoner EUR och antalet tjänster ökade från 31 till 57 enheter (ytterligare 6 tjänster tillkom 2009), medan klagomålen ökade från 2 436 till 3 217 och de nyinledda undersökningarna från 253 till 293. Parlamentet konstaterar att medan antalet tjänster inte har ökat under de senaste tre åren var det planerat att de skulle öka till 63 under 2009. Till följd av den interna omstrukturering som gjordes 2008 är idag 24 av 57 tjänster ägnade åt att analysera klagomål och genomföra undersökningar (juridiska avdelningen) medan 31 tjänster är ägnade åt att registrera, fördela och följa upp klagomål, liksom att ta sig an sådana övriga uppgifter som inte direkt hör till den huvudsakliga verksamheten (avdelningen för administration och ekonomi).

4. Europaparlamentet erinrar om att ramavtalet på obestämd tid om samarbete mellan ombudsmannen och parlamentet, som trädde i kraft den 1 april 2006, föreskriver att parlamentet ska tillhandahålla vissa administrativa tjänster, bland annat för fastigheter, IT, kommunikationer, juridisk rådgivning, medicinska tjänster, utbildning, översättning och tolkning.

5. Europaparlamentet noterar de prioriterade områden som tjänsten för internrevision har identifierat, i första hand granskningen av förfarandet för offentlig upphandling, inklusive uppföljningen av ej genomförda åtgärder, förfarandet för översyn av anslag samt slutförandet av och rapporteringen om årsrevisionen för 2007. Parlamentet välkomnar de slutsatser som framlagts, särskilt iakttagelsen att upphandlingsförfarandet har förbättras avsevärt, och att två oavslutade åtgärder i årsrevisionen för 2005 har förbättrats, liksom iakttagelsen att bidragstilldelningsförfarandet överensstämmer med såväl regelverket som principerna om insyn och sund ekonomisk förvaltning.

6. Samtidigt noterar dock Parlamentet ett antal områden där det enligt internrevisionen finns ytterligare utrymme för förbättringar. Det gäller i första hand internrevisionens anmärkningar om att journalerna för upphandlingsärenden bör vara mer fullständiga, att leveransdatum endast bör få ändras i undantagsfall, att anbudsinfordringar kräver bättre tidplanering samt att det förekommer inkonsekvenser i avtalsklausuler som måste rättas före undertecknande. Parlamentet utgår från att ombudsmannen kommer att ta sig an dessa frågor och att rapportera om detta i sin verksamhetsrapport.

7. Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens beslut att offentliggöra sin årliga redovisning av ekonomiska intressen liksom det faktum att denna redovisning offentliggörs på ombudsmannens webbplats.

8. Europaparlamentet upprepar sin begäran att ombudsmannen i sin kommande verksamhetsrapport inkluderar ett kapitel med en detaljerad redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut avseende ansvarsfriheten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 71, 14.3.2008.

(2)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 71, 14.3.2008.

(7)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande