Menettely : 2009/2117(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0071/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0071/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     
PDF 155kWORD 71k
25. maaliskuuta 2010
PE 430.480v02-00 A7-0071/2010

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Véronique Mathieu

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä käännöskeskuksen vastaukset(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(3) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0071/2010),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisestä

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä käännöskeskuksen vastaukset(5),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(7) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0071/2010),

1.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä käännöskeskuksen vastaukset(9),

–   ottaa huomioon neuvoston 16. helmikuuta 2010 antaman suosituksen (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(11) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(12) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0071/2010),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.  ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 23. huhtikuuta 2009 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007(13) ja että vastuuvapauspäätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

- pani merkille tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 kertomukseen sisältyneen huomautuksen, että vuoden 2006 talousarvio oli 16 900 000 euroa ylijäämäinen ja että keskus palauttaisi vuonna 2007 asiakkailleen 9 300 000 euroa; yhtyi tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen, jonka mukaan tällainen ylijäämän kertyminen viittasi siihen, että käännösten hinnoittelumenetelmä ei ollut riittävän tarkka,

- vaati, että komissio ja keskus pyrkivät nopeasti ratkaisemaan henkilöstön eläkemaksuja koskevan kiistan,

Toiminta

1.  antaa käännöskeskukselle tunnustusta siitä, että se on kehittänyt tehokkaan tietoteknisen työkalun nimeltä FLOSYSWEB, jonka kautta asiakkaat lähettävät käännettävät tekstit valitsemassaan tiedostomuodossa sekä vastaanottavat valmiit käännökset;

Perusasetuksen vastainen talousarvion ylijäämä

2.  panee merkille, että käännöskeskuksen talousarvio on jo usean vuoden ajan ollut ylijäämäinen vastoin asetusta (EY) N:o 2965/94 ja että vuonna 2008 tätä ylijäämää oli kertynyt jo 26 700 000 euroa (ylijäämä oli 16 900 000 euroa vuonna 2006, 10 500 000 euroa vuonna 2005 ja 3 500 000 euroa vuonna 2004); panee merkille, että ylijäämä liittyy lähinnä täsmällisyyden puutteeseen ennusteissa, jotka koskevat asiakkaiden toimittamien käännöstilausten määrää; kehottaa keskusta tehostamaan toimiaan ylijäämänsä jatkuvaa kasvua koskevan ongelman ratkaisemiseksi;

3.  panee merkille, että vuonna 2009 keskus palautti asiakkailleen 11 450 000 euroa; korostaa myös, että vuonna 2007 keskus oli jo palauttanut asiakkailleen 9 300 000 euroa;

4.   toteaa, että käännöskeskuksen tileille kirjattiin vuonna 2008 korkotuloja 1 580 984,34 euroa; päättelee vuositilinpäätöksestä ja korkojen määrästä, että keskuksella on jatkuvasti käytettävissään hyvin suuret käteisvarat; toteaa, että 31. joulukuuta 2008 keskuksen käteisvarat olivat 48 405 006,88 euroa; kehottaa komissiota tutkimaan, miten voitaisiin varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 15 artiklan 5 kohdan mukaisen tarveperusteisen kassanhallinnan täysimääräinen soveltaminen ja mitä muutoksia olisi tehtävä keskuksen käteisvarojen pitämiseksi pysyvästi mahdollisimman vähäisinä; kehottaa keskusta vastedes tarjoamaan asiakkailleen kustannukset kattavia palveluja;

Henkilöstön eläkemaksut

5.  pitää erittäin valitettavana, että keskus ja komissio eivät vieläkään ole päässeet ratkaisuun kiistassa, joka koskee työnantajan osuutta henkilöstön eläkemaksuista, vaikka asiaa on vuosien ajan korostettu vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöslauselmissa;

6.  toteaa huolestuneena, että tämä yhä ratkaisematta oleva kiista komission kanssa maksaa keskukselle useita miljoonia; panee erityisesti merkille, että keskus otti vuonna 2008 käyttöön 15 300 000 euron varauksen kattamaan kiistan seuraukset; pyytää sen vuoksi keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle neuvottelujen kulusta ja siitä, kuinka paljon henkilöstön työaikaa ja henkilöstömenoja kiistaan on käytetty;

Sisäinen tarkastus

7.  panee merkille, että käännöskeskus otti vuonna 2006 käyttöön sisäisen tarkastuksen toiminnon ja että virka täytettiin helmikuussa 2008;

8.  toteaa, että keskus on nyt toteuttanut suurimman osan sisäisen tarkastuksen antamista suosituksista; pitää erittäin tärkeänä, että keskus alkaa soveltaa rajoituksitta arkaluonteisia tehtäviä ja henkilöstökiertoa koskevaa politiikkaa;

Henkilöstö

9.  toteaa, että joulukuussa 2008 käännöskeskuksen toimista (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) oli täytetty vain 81 prosenttia; panee merkille, että keskus perustelee tätä sillä, että toimistotilan puute ei ole sallinut henkilöstötaulukon mukaisia työhönottoja; katsoo, että käännöskeskuksen on kuitenkin suunniteltava palvelukseenottomenettelynsä realistisemmin ja tehokkaammin, jotta se voi noudattaa määräaikoja ja varautua kaikkiin keskuksen henkilöstömäärän kasvuun liittyviin vaatimuksiin;

10. kannustaa keskusta luomaan henkilöstöltä edellytettäviin taitoihin ja valmiuksiin perustuvia kattavia koulutusjaksoja, joiden avulla henkilöstön pätevyys säilyy korkeana; antaa myös tukensa toimille, joihin keskus on ryhtynyt voidakseen valvoa tehokkaasti koulutuskurssiensa laatua;

oo   o

11. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta EU:n erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta XX. huhtikuuta 2010(14) antamaansa päätöslauselmaan.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUVL C 304, 15.12.2009, s. 107.

(2)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(4)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUVL C 304, 15.12.2009, s. 107.

(6)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL C 304, 15.12.2009, s. 107.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(12)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUVL L 255, 26.9.2009, s. 145.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010).

Päivitetty viimeksi: 9. huhtikuuta 2010Oikeudellinen huomautus