Förfarande : 2009/2129(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0073/2010

Ingivna texter :

A7-0073/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.29
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 152kWORD 76k
25 mars 2010
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(3), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(7), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(11), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010) och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har infört reservationer i sin revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2008 och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

B.  Revisionsrätten avgav en positiv revisionsförklaring i sin rapport om myndighetens slutliga årsredovisning för 2006.

C. Revisionsrätten har angett att den inte kunnat yttra sig om räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 och har påpekat att hela Galileo-projektets uppbyggnad sågs över 2007 och att myndighetens räkenskaper utarbetades mot en bräcklig juridisk bakgrund.

D. Myndigheten fick finansiell självständighet 2006.

E.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet ansvarsfrihet för genomförandet av denna myndighets budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

–   Parlamentet noterade att de anslag som verkligen blev disponibla för myndigheten (210 000 000 EUR) hade sänkts kraftigt på grund av förseningarna inom Galileoprogrammet.

–   Parlamentet ansåg det oroande att revisionsrätten fann följande svagheter i budgetgenomförandet: en låg utnyttjandegrad för åtagande- och betalningsbemyndiganden för den löpande verksamheten (63 procent för åtaganden och 51 procent för betalningar), avsaknad av en tydlig koppling mellan myndighetens arbetsprogram och budgeten, omotiverade och icke dokumenterade överföringar, sen bokföring av betalningskrav vid upprepade tillfällen och inkonsekvent presentation av budgetgenomförandet.

–   Parlamentet noterade revisionsrättens kritik rörande tillgångarna i projektet Galileo, dvs. att myndigheten inte kunde ge tillfredsställande information i räkenskaperna eftersom det i slutet av 2007 inte hade upprättats någon förteckning över tillgångarna hos Europeiska rymdorganisationen (ESA).

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten har infört reservationer i sin revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2008 och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten beslutade att presentera resultaten av sin verksamhet utan att ta hänsyn till det faktum att den inte längre skulle förvalta programmen Galileo och Egnos efter slutförandet av överföringen av tillgångarna och medlen till kommissionen, vilket var planerat till slutet av det första kvartalet 2008.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008(14) trädde i kraft den 25 juli 2008 och att kommissionen trots att den tagit över ansvaret för genomförandet av programmen Galileo och Egnos överfört 95 000 000 EUR till myndighetens bankkonto den 24 december 2008. Parlamentet beklagar att det inte fastställdes någon vederbörlig ändringsbudget.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det till följd av ikraftträdandet av förordning (EG) nr 683/2008 fattades beslut under 2008 om en mycket kraftig sänkning av myndighetens budget (från 436 500 000 EUR under 2007 till 22 700 000 EUR).

5.  Europaparlamentet finner det oroande att inga verksamheter eller medel hade förts över till kommissionen i slutet av 2008, trots att kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 683/2008 från och med den 1 januari 2009 tagit över ansvaret för förvaltningen av medlen för och genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo), och att den nya uppdelningen av ansvarsområden mellan kommissionen och myndigheten inte återspeglades i deras respektive årsredovisningar. Parlamentet har därför fått erfara av revisionsrätten att myndigheten borde ha betraktat beloppet på 58 400 000 EUR som en skuld till kommissionen och inte borde ha tagit upp det som en del av de förhandsfinansieringar som den erhållit av kommissionen. Dessutom konstaterar parlamentet att skulden på 55 600 000 EUR till Europeiska rymdorganisationen inte borde ingå i räkenskaperna, eftersom den härrör från Europeiska gemenskapernas bidrag till programmen Galileo och Egnos, vilka faller under kommissionens ansvar.

6.  Europaparlamentet noterar dock svaret från myndigheten, där den försvarar sig med att kommissionen officiellt bekräftade mottagandet av överföringen av medlen först från och med den 31 juli 2009, eftersom en överenskommelse om villkoren för överföringen inte kunde träffas med kommissionen förrän i slutet av juni 2009.

7.  Europaparlamentet hänvisar till de rekommendationer som revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 7/2009 riktat till kommissionen i dess egenskap av ny förvaltare av Galileoprogrammet.

Internrevision

8.  Europaparlamentet bekräftar att internrevisionstjänsten genomförde sin interna revision i november 2007 och sina uppföljningsrevisioner i oktober 2008 och december 2009. Parlamentet konstaterar att de två återstående viktiga rekommendationerna från internrevisionstjänsten som ännu inte genomförts gäller känsliga befattningar och arbetsbeskrivningar.

o

o   o

9.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 162.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (EUT L 196, 24.7.2008, s. 1).

(15)

Antagna texter, P7-PROV(2010).

Senaste uppdatering: 9 april 2010Rättsligt meddelande