Förfarande : 2009/2132(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0076/2010

Ingivna texter :

A7-0076/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.24
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 137kWORD 66k
26 mars 2010
PE 430.454v03-00 A7-0076/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008(3), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Euratoms försörjningsbyrå avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008(7), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008(11), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Genom beslut 2008/114/EG, Euratom har Euratom, som inrättades 1958 i Luxemburg, ersatt sina tidigare stadgar och blivit en byrå.

1.  Europaparlamentet noterar att byrån 2008 inte fick några bidrag för att finansiera sin verksamhet och att kommissionen betalade alla byråns kostnader för genomförandet av budgeten för 2008. Parlamentet noterar även att de åtaganden som förts över från 2007 betalades med den outnyttjade delen av bidraget för 2007.

2.  Parlamentet noter att byrån inte har någon egen budget utan i praktiken ingår i kommissionen.

3.  Parlamentet betonar likväl att det finns anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation. Parlamentet noterar emellertid svaret från byrån som hävdar att den nuvarande situationen avspeglar balansen mellan å ena sidan det tydliga förhållandet till Europeiska kommissionen (kommissionen kan t.ex. utfärda direktiv och den utnämner byråns generaldirektör), och å andra sidan en viss juridisk och finansiell autonomi.

Internrevision

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i enlighet med artikel 3 i sina stadgar har valt sin egen internrevisor, som inledde sitt arbete den 1 juli 2009.

o

o        o

5.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010 om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande