Postup : 2009/2188(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0077/2010

Předložené texty :

A7-0077/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.31
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 173kWORD 97k
26. března 2010
PE 430.556v02-00 A7-0077/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(3), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(7), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(11), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na finanční nařízení společného podniku SESAR, které přijala jeho správní rada dne 3. července 2007 (dále jen „finanční nařízení SESAR“),

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (EÚD) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR byl zřízen v únoru 2007, aby řídil činnosti v rámci projektu SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research – výzkumný program v oblasti řízení letového provozu Jednotné evropské nebe),

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a během roku 2008 ještě plně nezavedl vlastní vnitřní kontroly a systém finančního výkaznictví,

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik je vlastníkem veškerého hmotného i nehmotného majetku, který na něj byl převeden pro potřeby fáze rozvoje projektu SESAR, a to na základě konkrétních dohod uzavřených s účastníky projektu,

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka společného podniku SESAR za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.  konstatuje, že společný podnik SESAR získal z rozpočtu Evropské unie na rok 2008 250 milionů EUR v rámci prostředků na závazky a 100,9 milionu EUR v rámci prostředků na platby;

3.  bere na vědomí, že se období 2007–2008 neslo ve znamení zahájení činnosti společného podniku SESAR, že nové nařízení Rady (ES) č. 1361/2008(13), jímž se upravuje základní právní akt společného podniku, bylo přijato až 16. prosince 2008 a že došlo ke zpoždění platby vstupního příspěvku organizace Eurocontrol;

Nerespektování zásady ročního rozpočtu

4.  připomíná, že v dubnu 2008 přijala správní rada společného podniku konečný rozpočet zahrnující období od srpna 2007 do prosince 2008 a že toto rozhodnutí není v souladu se zásadou ročního rozpočtu;

Plnění rozpočtu

5.  poznamenává, že konečný rozpočet přijatý správní radou společného podniku v dubnu 2008 byl velmi nerealistický, jak to konečně dokazují míry plnění u prostředků na závazky a na platby, které dosáhly 1 %, resp. 17 %;

6. vyjadřuje politování nad tím, že v několika případech nefungovaly řádně kontroly operací a že nebyly zavedeny adekvátní vnitřní kontroly pro smlouvy a zakázky;

Vedení majetku v účetnictví

7. vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik SESAR měl ve srovnání s velmi nízkými mírami čerpání uloženy ke konci roku značné částky na bankovních účtech, čímž porušil zásadu vyrovnanosti rozpočtu;

8.  výslovně doporučuje společnému podniku, aby vypracoval účetní politiku se zaměřením na majetek získaný v počáteční fázi rozvoje projektu;

Finanční nařízení SESAR

9.  blahopřeje Účetnímu dvoru k rozhodnutí vydat stanovisko k finančnímu nařízení SESAR, které správní rada přijala v červenci 2007; zejména zdůrazňuje, že je důležité, aby toto finanční nařízení bylo v souladu s rámcovým finančním nařízením, jež platí pro subjekty Společenství; mimoto se připojuje ke stanovisku Účetního dvora, že ustanovení týkající se plnění rozpočtu a předkládání účetních závěrek, postupů zadávání veřejných zakázek a interního auditu musí být splněna; upozorňuje také, že společný podnik by měl přijmout prováděcí pravidla ke svému finančnímu nařízení;

Výroční zpráva o činnosti

10. doporučuje výslovně společnému podniku, aby dodržoval lhůty dohodnuté s Účetním dvorem, pokud jde o předkládání své výroční zprávy o činnosti;

Systémy vnitřní kontroly

11. konstatuje, že útvar interního auditu v souladu s příslušnými mezinárodními normami byl zřízen až v lednu 2009; žádá rovněž společný podnik, aby vypracoval v co nejkratší lhůtě vhodné systémy vnitřní kontroly pro zadávání veřejných zakázek; zejména zdůrazňuje, že je důležité vypracovat plán na obnovu činnosti podniku po havárii a definovat politiku ochrany údajů;

12. bere na vědomí, že v roce 2008 společný podnik zaúčtoval výnosy z úroků ve výši 148 370 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že společný podnik má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost společného podniku 116 007 569 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí ve společném podniku řídilo skutečnými potřebami, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost společného podniku byla dlouhodobě co nejnižší;

13. dále konstatuje, že správní rada nedokázala vytvořit plán pracovních míst na rok 2008.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Navrhovatelka: Anne E. Jensen

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka společného podniku SESAR za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.  konstatuje, že společný podnik SESAR získal z rozpočtu Evropské unie na rok 2008 250 milionů EUR v rámci prostředků na závazky a 100,9 milionu EUR v rámci prostředků na platby;

3.  bere na vědomí, že se období 2007–2008 neslo ve znamení zahájení činnosti společného podniku SESAR, že nové nařízení Rady, jímž se upravuje základní právní akt o společném podniku SESAR, bylo přijato až 16. prosince 2008 a že došlo ke zpoždění platby vstupního příspěvku organizace Eurocontrol;

4.  se znepokojením konstatuje, že před koncem roku 2008 bylo zahájeno jen málo projektů, což vedlo k mimořádně nízké míře čerpání ve výši 1 % u prostředků na závazky a 17 % u prostředků na platby, přičemž důvodem byl nerealistický rozpočet;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že v několika případech nefungovaly řádně kontroly operací a že nebyly zavedeny adekvátní vnitřní kontroly pro smlouvy a zakázky;

6.  dále konstatuje, že správní rada nedokázala vytvořit plán pracovních míst na rok 2008;

7.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik SESAR měl ve srovnání s velmi nízkými mírami čerpání uloženy ke konci roku značné částky na bankovních účtech, čímž porušil zásadu vyrovnanosti rozpočtu;

8.  nicméně navrhuje, aby Parlament i za těchto okolností výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2008 udělil.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

           Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 12.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění