Postup : 2009/2118(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0078/2010

Předložené texty :

A7-0078/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 173kWORD 100k
26. března 2010
PE 430.483v03-00 A7-0078/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008

(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008

(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(3) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008

(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(7) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro léčiva za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008

(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004(11) o zřízení Evropské agentury pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0078/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria zejména vzal na vědomí:

– nedostatky rozpočtového hospodaření, pokud jde o program telematiky,

– nedostatky konstatované u postupů pro zadávání veřejných zakázek,

– pokrok, jehož bylo dosaženo při zajišťování souladu s nařízením o poplatcích,

1. konstatuje, že rozpočet agentury na rok 2008 činil 182 900 000 EUR oproti 163 100 000 EUR v předcházejícím roce; mimoto konstatuje, že agentura obdržela od Společenství příspěvek, který je o 2,4 % nižší než v roce 2007; tento příspěvek v roce 2008 činil 34 000 000 EUR;

Výkonnost

2. blahopřeje agentuře k zavedení velmi důmyslného sestavování rozpočtu podle činností a sledování spokojenosti uživatelů; rovněž konstatuje, že agentura v současné době zkoumá fungování struktury svých výborů s cílem zvýšit jejich součinnost, a to vzhledem ke zvýšení počtu vědeckých výborů a vědecké práce, která s tím souvisí;

Přenos prostředků

3. je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že výše rozpočtových prostředků, které byly přeneseny nebo zrušeny, dosáhla 36 000 000 EUR (čili 19,7 % celkové výše rozpočtu), resp. 9 700 000 EUR (čili 5,3 % rozpočtu); zdůrazňuje, jak bylo již konstatováno v průběhu předcházejících rozpočtových roků, že vysoký objem přenášených prostředků na provozní výdaje (tj. 21 400 000 EUR) jde z velké části na vrub výdajů v oblasti informatiky, které souvisejí se zaváděním telematického programu pro účely regulace léčivých přípravků; je tudíž znepokojen, neboť tato situace, která trvá už několik let, odporuje zásadě ročního rozpočtu;

Postupy zadávání zakázek

4. vyzývá agenturu, aby zvýšila kvalitu postupů zadávání zakázek s cílem odstranit nedostatky, které zjistil Účetní dvůr (jako např. uplatňování metod posuzování, pokud jde o cenová kritéria, a nezbytná odůvodnění zvolených postupů);

5. bere na vědomí dlouhodobou politiku agentury uzavírat smlouvu na termínované devizové transakce, aby zajistila část svého správního rozpočtu proti nepříznivým výkyvům směnného kurzu britské libry; očekává, že agentura bude takové transakce provádět obezřetně; doporučuje, aby byla zřízena pracovní skupina, která bude zajišťovací strategii pozorně sledovat a kontrolovat;

Příjmy plynoucí z poplatků

6. zdůrazňuje, že poplatky, které si agentura účtuje za služby související s vyhodnocováním, tvoří hlavní zdroj jejích příjmů; v roce 2008 představovaly 70,2 % celkových příjmů agentury; v této souvislosti opět zdůrazňuje důležitost nástroje účelově vázaných příjmů, který je určen k tomu, aby se agentury, jež jsou závislé na poplatcích, dokázaly vyrovnat s nepředvídaným vývojem trhu;

7. bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 2 046 000 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě nadměrně vysoký objem pohotových prostředků; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila výše pohotových prostředků agentury 41 887 000 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se nakládání s pohotovými prostředky plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

8. bere na vědomí, že schválený plán pracovních míst počítal v roce 2008 s 481 pracovními místy, z nichž 469 bylo obsazeno do konce roku 2008; bere na vědomí, že v roce 2008 bylo přijato dalších 41 pracovníků podpůrného personálu (pomocní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci), takže celkový počet zaměstnanců činil 587;

Interní audit

9. bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise vydal ve své zprávě o auditu jedno „zásadní“ doporučení týkající se oblasti střetu zájmů expertů a osm „velmi závažných“ doporučení, pokud jde o oblast dokumentace střetu zájmů u zaměstnanců agentury, databáze používané k podpoře administrativních postupů pro hodnocení a vypracovávání pokynů pro evidenci a úplné provádění těchto pokynů;

10. blahopřeje agentuře k přijetí kodexu chování, který stanoví zásady a závazné pokyny týkající se nezávislosti a důvěrnosti informací pro členy správní rady, členy výborů, experty a zaměstnance agentury;

oo   o

11. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008

(C7–0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje důležitou úlohu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) zajistit hodnocení humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi; zdůrazňuje význam zvláštních ustanovení EMEA přijatých ve prospěch malých a středních podniků, která usnadnila jejich finanční situaci a podpořila inovace a vývoj nových léčivých přípravků;

2.  konstatuje, že rozpočet EMEA na rok 2008 činil 182,9 milionu EUR oproti 163,1 milionu EUR v předcházejícím roce; dále konstatuje, že agentura obdržela o 2,4 % menší příspěvek Společenství oproti roku 2007, přičemž v roce 2008 tento příspěvek činil 34 milionů EUR;

3.  zdůrazňuje, že příjem z poplatků za hodnotící služby je hlavním zdrojem příjmů agentury a představuje 70,2 % z celkových příjmů za rok 2008; v této souvislosti opět zdůrazňuje důležitost nástroje účelově vázaných příjmů, který je určen k tomu, aby se agentury, jež jsou závislé na poplatcích, dokázaly vyrovnat s nepředvídatelným vývojem trhu;

4.  vyjadřuje politování nad vysokým objemem přenesených prostředků ve výši více než 20 milionů EUR, pokud jde o výdaje na IT v rámci programu na regulaci léčivých přípravků, což je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; za daných okolností agenturu vybízí, aby se všemožně snažila dodržovat finanční nařízení, protože tato situace existuje ve vztahu k IT již řadu let;

5.  bere na vědomí dlouhodobou politiku agentury uzavírat smlouvu na termínované devizové transakce, aby zajistila část svého správního rozpočtu proti nepříznivým výkyvům směnného kurzu britské libry; očekává, že agentura bude takové transakce provádět obezřetně; doporučuje, aby byla zřízena pracovní skupina, která bude zajišťovací strategii pozorně sledovat a kontrolovat;

6.  bere na vědomí, že schválený plán pracovních míst počítal v roce 2008 s 481 pracovními místy, z nichž 469 bylo obsazeno do konce roku 2008; bere na vědomí, že v roce 2008 bylo přijato dalších 41 pracovníků podpůrného personálu (pomocní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci), takže celkový počet zaměstnanců činil 587;

7.  na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Anna Záborská

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 27.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 117.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění