Förfarande : 2009/2071(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0079/2010

Ingivna texter :

A7-0079/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 135kWORD 70k
26 mars 2010
PE 430.314v02-00 A7-0079/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0175/2009)(2),

–   med beaktande av domstolens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0079/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0175/2009)(7),

–   med beaktande av domstolens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0079/2010).

1.  Europaparlamentet noterar att domstolen under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 297 miljoner EUR (2007: 275 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 98,20 procent, vilket är högre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport uppgav att dess granskning av ett kontrakt som domstolen ingått om tillhandahållande av tjänster (efter en öppen anbudsinfordran som genomförts gemensamt med en medlemsstat) visade på brister i det internkontrollssystem som användes vid genomförandet av denna anbudsinfordran. Parlamentet noterar att revisionsrätten konstaterade att dessa brister ledde till en alltför kort tidsfrist för anbudsgivarna att erhålla specifikationerna (brott mot artikel 98 i budgetförordningen) och till ett tillkännagivande i meddelandet om upphandlingen om att anbuden måste lämnas in på ett enda språk (brott mot artikel 125c i budgetförordningens genomförandebestämmelser(11)) och att ett slutet möte skulle hållas vid öppningen av anbuden (brott mot artikel 118.3 i tillämpningsföreskrifterna).

3.  Europaparlamentet noterar de förtydliganden som domstolen gjort, i synnerhet om att tidsschemat, trots att det var snävt, respekterade de tidsfrister som formellt stadgas i budgetförordningen. Parlamentet noterar att den korta tidsfristen berodde på att det var nödvändigt att tilldela kontraktet vid en tidpunkt som gav det företag som tilldelades kontraktet möjlighet att inleda sitt arbete så snart det nya byggnadskomplexet i fråga stod klart, och att ge anbudsgivarna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud.

4.  Europaparlamentet noterar även domstolens förtydliganden om att bristande samordning var orsaken till att det i meddelandet om upphandling föreskrevs att anbud skulle ges in endast på franska (vilket är brukligt i den berörda medlemsstaten), trots att det i förfrågningsunderlaget angavs att anbud kunde ges in på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk, och om att anbudsgivarna, om de velat, hade fått delta i det möte som hölls med kommittén vid öppningen av anbuden.

5.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens förslag att domstolen bör införa förbättrade upphandlingsförfaranden så att det blir lättare för utanordnarna att organisera anbudsinfordringar och kontrollera att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls.

6.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport, utöver ovannämnda upphandlingsförfarande, inte nämner några andra iakttagelser vad gäller domstolen.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den interna revisionsenhet som domstolen inrättat nyligen fungerar effektivt, och välkomnar dess rekommendationer i fråga om kontroll, godkännande och betalning av utgifter. Parlamentet gläder sig även över att rekommendationerna verkligen tillämpats, särskilt de i fråga om en översyn av systemet för delegering och villkoren för vidaredelegering, egenutvärdering av interna kontrollsystem, ett ökat antal efterhandskontroller och förbättrade dokumentationsrutiner. Parlamentet noterar också resultaten av revisionerna av hur domstolen iakttagit sina skyldigheter i fråga om rapportering om och redovisning av budgetinformation, vilken lett till åtgärder för att förbättra förvaltningen och den interna kontrollen av offentliga kontrakt, och till granskning av upphandlingsförfarandena för biblioteket och av kompensationsersättning.

8.  Europaparlamentet välkomnar att domstolens rättegångar tar allt kortare tid, och framför allt att tidsåtgången för mål om förhandsavgöranden minskat avsevärt, men anser att denna minskning fortfarande inte är tillfredsställande. Parlamentet noterar att antalet avslutade mål har minskat (333 domar och 161 beslut jämfört med 379 domar och 172 beslut 2007), men konstaterar samtidigt att antalet mål om förhandsavgörande ökat påtagligt. Parlamentet noterar vidare att talan väcktes i 592 nya mål, vilket är den högsta siffran sedan 1979, och detta ledde till att antalet anhängiga mål vid utgången av 2008 var något högre än 2007 (769 mål jämfört med 741 mål).

9.  Europaparlamentet välkomnar att antalet avgjorda mål i tribunalen ökade med 52 procent 2008 och att handläggningstiden minskat något, vilken dock fortfarande är otillfredsställande. Parlamentet noterar dock att antalet nya mål var exceptionellt högt 2008 (629 nya mål jämfört med 522 mål 2007), vilket gjorde att antalet anhängiga mål fortsatte att öka även för tribunalen (från 1 154 mål 2007 till 1 178 mål 2008).

10.  Europaparlamentet noterar att personaldomstolen, som 2008 för första gången partiellt förnyades efter tre år, avgjorde färre mål än 2007, men att antalet anhängiga mål minskat något (från 235 mål 2007 till 217 mål 2008) på grund av att talan väcktes i färre fall (111 jämfört med 157 fall 2007).

11.  Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade ekonomiska förvaltnings- och kontrollsystemet som är i bruk sedan den 1 januari 2008 och som har lett till budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, domstolen och revisionsrätten).

12.  Europaparlamentet välkomnar det givande interinstitutionella samarbetet med revisionsrätten om utbildning.

13.  Europaparlamentet noterar domstolens uppföljning av parlamentets och revisionsrättens iakttagelser i samband med tidigare ansvarsfriskrivningar och rapporter, och välkomnar framför allt de åtgärder som tagits för att inrätta ett urvalsförfarande för extraanställd personal. Parlamentet beklagar dock att domstolen motsätter sig att offentliggöra sina ledamöters ekonomiska intressen och uppmanar domstolen att utan dröjsmål tillämpa denna praxis.

14.  Europaparlamentet berömmer domstolen för att den i sin verksamhetsrapport alltid inför ett kapitel som handlar om uppföljningen under året av parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbeslut och revisionsrättens rapporter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 71, 14.3.2008.

(2)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 71, 14.3.2008.

(7)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande