Процедура : 2009/2074(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0082/2010

Внесени текстове :

A7-0082/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.48
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     
PDF 160kWORD 83k
26 март 2010 г.
PE 430.317v02-00 A7-0082/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ryszard Czarnecki

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0178/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0082/2010),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2008 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0178/2009) (7),

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0082/2010),

А. като има предвид, че „гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт“(11),

1.  отбелязва, че през 2008 г. Комитетът на регионите е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 93 милиона евро (68,6 милиона евро през 2007 г., 74,4 милиона евро през 2006 г.), при степен на усвояване от 86,87 %(12);

2.  изтъква, че в годишния си доклад Сметната палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на Комитета на регионите;

3.  приветства прилагането на споразумението за административно сътрудничество между Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2008–2014 г. и приканва Комитета на регионите и ЕИСК да оповестят постигнатия напредък по отношение на хармонизирането на собствените им стандарти за вътрешен контрол, както и съответните финансови процедури, свързани със съвместните служби; отбелязва удовлетворяващото и двата комитета решение за разпределяне на проверките в съвместните служби въз основа на „произхода“ на отговорния разпоредител с бюджетни кредити от един от двата комитета;

4.  припомня, че разделението в резултат на споразумението за административно сътрудничество следва да няма отражение върху бюджета и очаква средносрочния преглед на споразумението, който трябва да бъде проведен през 2011 г., както и, като част от него, съвместния анализ на Комитета на регионите и ЕИСК;

5.  приветства резултатите от оценката на мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението, извършена съвместно от Комитета на регионите и ЕИСК, и по-специално техните заключения, че новата структура на управление е подобрила административното сътрудничество между комитетите, че разделените услуги са запазили нивото на качеството си и са подобрили ефикасността си и че не са били необходими допълнителни бюджетни средства; отбелязва също така заключението, че някои практически аспекти на сътрудничеството следва да бъдат подобрени в бъдеще;

6.  приветства усилията на Комитета на регионите в областта на междуинституционалното сътрудничество в сферата на информационните системи, и по-специално преговорите на Комитета на регионите и ЕИСК с Комисията относно употребата на системата за управление на данни на персонала Sysper2;

7.  приветства продължаващото усъвършенстване на механизмите за вътрешен контрол на Комитета на регионите, по-специално описа на неговите основни административни, оперативни и финансови процедури, разработването на указания за персонала относно професионалната етика и почтеността, включително контролен списък за самооценка във връзка с конфликтите на интереси, усъвършенстване на списъка на задачите и отговорностите на персонала на Комитета на регионите, както и организирането на последваща проверка за 2008 г. във всички служби на Комитета на регионите;

8.  отбелязва, че при оценката на риска, извършена през 2008 г., са установени две проблемни области: на първо място, проблеми, възникващи вследствие на промяната в органиграмата и последиците от новото споразумение за сътрудничество между Комитета на регионите и ЕИСК, при което все още е бил в ход период на адаптация, и, на второ място, проблеми, свързани с персонала, причинени от твърде високия процент на смяна на работното място, трудни и продължителни процедури за подбор на персонал и недостатъчно обучение; очаква тези въпроси да бъдат разгледани в следващия годишен отчет за дейността на Комитета на регионите;

9.  отбелязва, че службата за вътрешен одит извърши одити за изпълнението на разходите за командировки и за извършването на външни проучвания, което даде възможност за надеждна проверка на механизмите за вътрешен контрол, както и последващи одити на преводите на възнаграждения (втори последващ одит), стандартите за вътрешен контрол (първи последващ одит) и адекватността на финансовите механизми;

10.  приветства последващите действия, свързани с предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност, и по-специално относно забележките на Парламента във връзка с доклада на OLAF и административното разследване на преводите на възнаграждения с коефициент на корекция, при което всички суми, получени неправомерно от съответните длъжностни лица, са били възстановени, започнати са дисциплинарни процедури и препоръките на вътрешния одитор са изпълнени или са в процес на изпълнение;

11.  приветства също така последващите действия във връзка със системата за управление и контрол в рамките на собствените служби, потвърждаващи, че са извършвани годишни последващи проверки на извадкова основа през период от няколко години, включително през 2008 г., и последващите действия във връзка със системите за управление и контрол в рамките на съвместните служби на Комитета на регионите и ЕИСК, които показаха, че чрез разделянето на няколко служби системите за управление и контрол в двата комитета са се подобрили, като се гарантира, че във всички случаи един от комитетите отговаря изцяло за даден разход, като по този начин се осигурява пълна финансова и оперативна отговорност;

12. изисква членовете на Комитета на регионите да декларират финансовите си интереси, като разкриват съответна информация относно упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране, и заемане на платени длъжности или извършване на дейности срещу възнаграждение, особено като се има предвид, че членовете на Комитета на регионите заемат изборна длъжност или носят политическа отговорност пред изборен орган;

13. поздравява Комитета на регионите за качеството на неговия годишен отчет за дейността и приветства включването на изрични последващи мерки в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Илиaна Ивaнова, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(2)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(7)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

Европейската инициатива за прозрачност, на http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_bg.htm

(12)

средна стойност – 98,1 %: бюджетните кредити за поети задължения на Комитета на регионите включват целеви приходи под формата на плащане в размер на 10,7 милиона евро от ЕИСК през 2008 г., извършено с цел да се осигури едновременното плащане от Комитета на регионите на частта на ЕИСК от дългосрочния наем на сгради заедно с частта на Комитета на регионите. Вноските за дългосрочен наем са платени през 2009 г. Бюджетните кредити на Комитета на регионите за 2008 г., коригирани с междуинституционалната транзакция за 10,7 милиона евро, са в размер на 82,4 милиона евро, а коригираната степен на усвояване е 98,1 %.

Последно осъвременяване: 8 април 2010 г.Правна информация