Postup : 2009/2123(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0086/2010

Předložené texty :

A7-0086/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování
PV 05/05/2010 - 13.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 179kWORD 114k
26. března 2010
PE 430.466v03-00 A7-0086/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002(3), kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0086/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002(7), kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0086/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008,

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002(11), kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0086/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu úřadu za rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

- v roce 2007 bylo přeneseno 8 600 000 EUR (tj. 17 % rozpočtu na rok 2007) a byly zrušeny prostředky ve výši 4 800 000 EUR,

- důvodem nízké míry provádění plateb v roce 2007 bylo především pozdní přijetí a provedení grantového programu na rok 2007 a přenesení 7 900 000 EUR z předchozího rozpočtového roku (2006), z čehož 4 500 000 EUR tvořily prostředky na provozní činnosti,

Výkonnost, rozpočtovéfinanční řízení

1.   zdůrazňuje úlohu úřadu, pokud jde o přípravu nezávislých vědeckých doporučení ke všem otázkám, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin, včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin, a pokud jde o nutnost náležitým způsobem vědecká doporučení sdělovat;

2.   konstatuje, že v průběhu šestého roku svého fungování úřad neustále zlepšoval svou výkonnost; připomíná, že toto zlepšení se dobře patrné z hodnot ukazatelů výsledků: počet vědeckých stanovisek a prohlášení se oproti roku 2007 zvýšil o 57 %, včetně zdokonalení metodik posuzování rizik a koordinace vědeckých sítí (např. poradenský materiál a zprávy o shromážděných údajích), intenzivnějšího poskytování vědeckého poradenství a rozvíjení dialogu se zainteresovanými stranami (např. více článků a audiovizuálního zpravodajství v médiích, více tiskových zpráv a o 21 % více odběratelů časopisu „EFSA Highlights“ než v roce 2007); konstatuje, že toto zlepšení výsledků je vyváženo zvýšením lidských zdrojů oproti roku 2007 (27 %);

3.   konstatuje, že v roce 2008 úřad dosáhl vysoké úrovně čerpání prostředků jak u prostředků na závazky, 97 %, tak u prostředků na platby, 95 %; zdůrazňuje, že ve srovnání s předchozím rokem rozpočet vzrostl o 9 milionů EUR;

4.   podotýká nicméně, že Účetní dvůr upozorňuje již třetí rok po sobě na přenosy prostředků do následujícího roku (23 % prostředků z rozpočtu na rok 2008 bylo přeneseno do roku 2009; 16 % prostředků z rozpočtu na rok 2007 bylo přeneseno do roku 2008; 20 % prostředků z rozpočtu na rok 2006 bylo přeneseno do roku 2007); upozorňuje na to, že v rozpočtovém roce 2008 byla tato situace způsobena pozdním přijetím a uplatněním opatření v oblasti vývoje programového vybavení, vědecké spolupráce s externími odborníky a grantů na studie a projekty v oblasti shromažďování dat; žádá úřad EFSA, aby zlepšil svou správu rozpočtu s cílem snížit tyto vysoké částky převáděné do dalších období;

5.   poukazuje rovněž na to, že EÚD upozorňuje již druhý rok po sobě na to, že závazky na provozní činnosti přenesené z předchozího roku musely být zrušeny (37 % závazků na provozní činnosti přenesených z roku 2007 a 26 % závazků na provozní činnosti přenesených z roku 2006); zdůrazňuje, že v roce 2008 byla tato situace převážně způsobena značnými zpožděními při provádění grantových dohod z roku 2007 v rozpočtovém roce 2008;

6.   je proto znepokojen tím, že tento stav je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a je projevem nedostatků ve způsobu, jakým úřad plánuje svou činnost a kontroluje dodržování smluvních lhůt a plní svůj rozpočet;

7.   blahopřeje úřadu k tomu, že ve svém pracovním programu na rok 2008 stanovil prioritní cíle a ukazatele výkonnosti pro každou z hlavních plánovaných činností; vybízí nicméně úřad, aby lépe strukturoval cíle SMART a ukazatele RACER, díky čemuž se zlepší výsledky a bude možné sledovat skutečnou výkonnost; považuje za pozitivní, že úřad zavedl postup hodnocení rizik, který by v roce 2009 měl již být posílen a měl by umožnit důkladnou kontrolu vědeckých a administrativních činností úřadu;

8.   zdůrazňuje, že je nezbytné, aby v budoucnu při uzavírání grantových dohod úřad věnoval více pozornosti posuzování složitosti dané služby, aby mohl lépe stanovit lhůtu pro předložení nabídek; poukazuje na to, že úřad by měl více kontrolovat dodržování lhůt stanovených v grantových dohodách;

9.   považuje za pozitivní, že úřad zapsal do rozpočtu na rok 2009 rozlišené prostředky určené na granty, aby v příštích letech již nemuselo docházet k rušení prostředků;

10. bere na vědomí, že v roce 2008 úřad zaúčtoval výnosy z úroků ve výši 485 651,33 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že úřad má dlouhodobě nadměrně vysokou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost úřadu 19 990 492,26 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost úřadu byla dlouhodobě co nejnižší;

Interní audit

11. soudí, že výbor pro audit, který úřad zřídil v roce 2006, významnou měrou pomáhá správní radě plnit její úkoly tím, že zajišťuje, aby útvar interního auditu Komise a interní auditní služba úřadu řádně plnily své úkoly a aby správní rada a výkonný ředitel náležitě zohledňovaly výsledky jejich práce; je tudíž přesvědčen, že výbor pro audit v rámci úřadu by mohl sloužit za vzor ostatním agenturám;

12. bere na vědomí, že od roku 2006 bylo uplatněno 20 z 25 doporučení, která vydal útvar interního auditu a výbor pro audit (80 %); žádá nicméně úřad, aby Parlamentu poskytl další informace o závažnosti těchto doporučení a o opatření přijatých za účelem jejich uplatnění;

Lidské zdroje

13. bere na vědomí, že navzdory obtížím s náborem vysoce kvalifikovaného vědeckého personálu v Parmě se úřadu podařilo obsadit 318 míst (což představuje ve srovnání s rokem 2007 nábor 45 dočasných zaměstnanců) z 335 pracovních míst uvedených v jeho plánu pracovních míst; poukazuje na to, že byl dále proveden nábor 40 členů podpůrného personálu (pomocní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci) pro účely podpory činností úřadu;

14. je potěšen tím, že v současné zprávě Účetního dvora se již nehovoří o nedostatcích v náborových postupech;

15. žádá úřad, aby dbal o to, aby všichni bývalí úředníci v souladu s článkem 16 služebního řádu úředníků Evropských společenství vždy informovali úřad, pokud nastupují do zaměstnání mimo evropské instituce; pokud by tato jejich činnost mohla vést ke střetu s legitimními zájmy instituce, měl by úřad učinit patřičné kroky;

16. bere na vědomí druhý průzkum spokojenosti zaměstnanců, který byl zahájen v říjnu 2008 s cílem provést hodnocení pracovních podmínek úřadu; vyjadřuje uspokojení nad tím, že účast v rámci průzkumu stoupla ze 44 % v roce 2007 na 55 % v roce 2008; vybízí výbor zaměstnanců k tomu, aby tento průzkum prováděl pravidelně a zajistil větší účast, a očekává, že vedení úřadu promítne výsledky průzkumu do personálního řízení a každodenních činností;

Úloha koordinátora sítě agentur

17. blahopřeje výkonnému řediteli úřadu k velkým úspěchům ve funkci koordinátora sítě agentur, kterou vykonával od 1. března 2009 do 31. prosince 2009;

oo   o

18. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xxx(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   konstatuje, že v roce 2008 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dosáhl vysoké úrovně čerpání prostředků jak u prostředků na závazky, 97 %, tak u prostředků na platby, 95 %; zdůrazňuje, že ve srovnání s předchozím rokem rozpočet vzrostl o 9 milionů EUR;

2.   lituje však skutečnosti, že prostředky na závazky ve výši 15,5 milionu EUR, což představuje 23 % rozpočtu na rok 2008, úřad EFSA převedl do dalšího roku; připomíná úřadu EFSA, že již v roce 2007 bylo 16 % rozpočtu na rok 2007 převedeno do roku 2008; připomíná v tomto ohledu zásadu ročního rozpočtu, jež je stanovena ve finančním nařízení platném pro všechny orgány a instituce Evropského společenství; žádá úřad EFSA, aby zlepšil svou správu rozpočtu s cílem snížit tyto vysoké částky převáděné do dalších období;

3.   zdůrazňuje úlohu úřadu EFSA, pokud jde o přípravu nezávislých vědeckých doporučení ke všem otázkám, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin, včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin, a pokud jde o nutnost náležitým způsobem vědecká doporučení sdělovat;

4.   bere na vědomí, že schválený plán pracovních míst počítal v roce 2008 s 335 pracovními místy, z nichž 318 bylo obsazeno do konce tohoto roku, což představuje ve srovnání s rokem 2007 nábor 45 dočasných zaměstnanců; bere na vědomí, že dále byl proveden nábor 40 členů podpůrného personálu (pomocní a smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci) pro účely podpory činností úřadu EFSA;

5.   bere na vědomí druhý průzkum spokojenosti zaměstnanců, který byl zahájen v říjnu 2008 s cílem provést hodnocení pracovních podmínek úřadu EFSA; vyjadřuje uspokojení nad tím, že účast v rámci průzkumu stoupla ze 44 % v roce 2007 na 55 % v roce 2008; vybízí výbor zaměstnanců k tomu, aby tento průzkum prováděl pravidelně a zajistil větší účast, a očekává, že vedení úřadu EFSA promítne výsledky průzkumu do personálního řízení a každodenních činností;

6.   na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin udělit absolutorium za plnění rozpočtu úřadu EFSA na rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Anna Záborská

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 95.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31. 12. 2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 95.

(6)

Úř.věst. L 248, 16. 9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31. 12. 2002, s. 72.

(9)

Úř.věst. C 304, 15.12.2009, s. 95.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 185.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 12. dubna 2010Právní upozornění