Διαδικασία : 2009/2123(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0086/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0086/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2010 - 13.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 122k
26 Μαρτίου 2010
PE 430.466v03-00 A7-0086/2010

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002(3), για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4), και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0086/2010),

1.  χορηγεί απαλλαγή στο διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2008·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Αρχής(5),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), και ιδίως το άρθρο 185,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002(7), για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/20024, και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0086/2010),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Αρχής(8),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(9), και ιδίως το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων(10), και ιδίως το άρθρο 44,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(11), και ιδίως το άρθρο 94,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0086/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2009 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στο διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2007(12), στο δε συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων επισήμανε ότι:

- πιστώσεις ύψους 8 600 000 ευρώ (ήτοι το 17% του προϋπολογισμού 2007) μεταφέρθηκαν στο 2008 και πιστώσεις ύψους 4 800 000 ευρώ ακυρώθηκαν·

- η υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων πληρωμών το 2007 οφειλόταν κυρίως στην καθυστερημένη έγκριση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας σχετικά με τις επιχορηγήσεις για το οικονομικό έτος 2007 και στη μεταφορά από το προηγούμενο έτος (2006) πιστώσεων 7 900 000 ευρώ, 4 500 000 ευρώ εκ των οποίων προορίζονταν για επιχειρησιακές δραστηριότητες·

Απόδοση και οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

1. υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή παρέχοντας ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές επί παντός θέματος που έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων, περιλαμβανομένων της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της προστασίας των φυτών, καθώς και την ανάγκη να κοινοποιούνται κατά το δέοντα τρόπο οι επιστημονικές συμβουλές·

2. διαπιστώνει ότι η Αρχή, το 2008, έκτο έτος επιχειρησιακής λειτουργίας της, βελτίωσε σταθερά την απόδοσή της· παρατηρεί ότι οι δείκτες απόδοσης ανακλούν πράγματι τη βελτίωση αυτή: αύξηση κατά 57% των επιστημονικών γνωμών και δηλώσεων σε σχέση με το 2007, με παράλληλη βελτίωση της μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων και συντονισμό των επιστημονικών δικτύων (π.χ.: κατευθυντήρια έγγραφα και εκθέσεις συγκέντρωσης στοιχείων), εντατικοποίηση της ανακοίνωσης επιστημονικών συμβουλών και διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων (π.χ.: μεγαλύτερη κάλυψη με άρθρα στα μέσα ενημέρωσης και ραδιοτηλεοπτικά ρεπορτάζ· αύξηση των δελτίων τύπου και αύξηση κατά 21% του αριθμού συνδρομητών στο δελτίο "EFSA Highlights" σε σχέση με το 2007)· διαπιστώνει ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης έχει ως αντίβαρο αύξηση (27%) του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το 2007·

3. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2008, η Αρχή πέτυχε υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών, ποσοστά που ανήλθαν σε 97 % και 95 % αντιστοίχως· υπογραμμίζει ότι, εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 9 εκατ. ευρώ·

4. παρατηρεί, ωστόσο, ότι για τρίτη συνεχή χρονικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει τη μεταφορά πιστώσεων στο επόμενο έτος (23% των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2008 μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2009, 16% των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2007 μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2008, 20% των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2006 μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2007)· επισημαίνει ότι, για το οικονομικό έτος 2008, η κατάσταση οφειλόταν στην καθυστερημένη έγκριση και εκτέλεση δράσεων για την ανάπτυξη λογισμικού, την επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και στις επιχορηγήσεις για μελέτες και για σχέδια που αφορούν τη συλλογή δεδομένων· παροτρύνει την Αρχή να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την διαχείριση του προϋπολογισμού της ούτως ώστε να μειωθούν αυτά τα μεγάλα ποσά μεταφορών·

5. παρατηρεί επίσης ότι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι αναλήψεις υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δράσεις που είχαν μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος χρειάστηκε να ακυρωθούν (37% των αναλήψεων υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δράσεις που είχαν μεταφερθεί από το 2007 και 26% των αναλήψεων υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δράσεις που είχαν μεταφερθεί από το 2006)· επισημαίνει ότι για το οικονομικό έτος 2008, η κατάσταση οφειλόταν κυρίως σε σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνιών επιδότησης του 2007 κατά τη διάρκεια του 2008·

6. εκφράζει, κατά συνέπεια, την ανησυχία του, διότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας και αποκαλύπτει αδυναμίες στον προγραμματισμό και τον έλεγχο των καθορισμένων συμβατικών προθεσμιών και του προϋπολογισμού της Αρχής·

7. συγχαίρει την Αρχή διότι το πρόγραμμα εργασίας της για το 2008, για κάθε κύρια δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί, περιλαμβάνει στόχους προτεραιότητας και δείκτες επιδόσεων· παροτρύνει ωστόσο την Αρχή να βελτιωθεί στο θέμα του προσδιορισμού των στόχων SMART και των δεικτών RACER, για να ενθαρρύνει την επίτευξη αποτελεσμάτων και να επιτρέψει μια ουσιαστική παρακολούθηση των επιδόσεων· θεωρεί θετική την εφαρμογή από την Αρχή της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων, η οποία, για το έτος 2009, αναμένεται ήδη να ενισχύσει και επιτρέψει τη στενότερη παρακολούθηση των επιστημονικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της Αρχής·

8. υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει απαραιτήτως, στο πλαίσιο των μελλοντικών διαδικασιών για τις συμφωνίες επιδότησης, να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση του πολύπλοκου χαρακτήρα της υπηρεσίας, με στόχο τον καλύτερο καθορισμό της περιόδου προετοιμασίας των προσφορών· επισημαίνει εξάλλου ότι η Αρχή θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στην τήρηση των συμβατικών προθεσμιών που καθορίζονται στις συμφωνίες επιδότησης·

9. θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η Αρχή ενέγραψε στον προϋπολογισμό 2009 διαχωριζόμενες πιστώσεις για τις επιχορηγήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ακυρώσεις τα επόμενα οικονομικά έτη·

10. λαμβάνει υπόψη ότι το 2008 η Αρχή καταχώρησε έσοδα από τόκους ύψους 485.651,33 ευρώ· συμπεραίνει, με βάση το κλείσιμο των λογαριασμών και το ύψος των εισπραχθέντων τόκων, ότι η Αρχή διαθέτει σε διαρκή βάση τεράστια ταμειακά διαθέσιμα· λαμβάνει υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα ταμειακά διαθέσιμα της Αρχής ανέρχονταν σε 19.990.492,26 ευρώ· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για πλήρη εφαρμογή της αρχής της διατήρησης ταμειακών διαθεσίμων με βάση τις ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 5, του κανονισμού ΕΚ/Ευρατόμ 2343/2002, και να μελετήσει ποιες αλλαγές απαιτούνται ως προς την προσέγγιση, προκειμένου τα ταμειακά διαθέσιμα της Αρχής να διατηρούνται, σε διαρκή βάση, όσο το δυνατόν χαμηλότερα·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11. εκτιμά ότι η επιτροπή λογιστικού ελέγχου (AC), που συνέστησε η Αρχή το 2006, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επικούρηση του διοικητικού συμβουλίου, εξασφαλίζοντας την ορθή εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS) της Επιτροπής και του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου (IAC) και τη συνεκτίμησή του από το διοικητικό συμβούλιο και το διευθύνοντα σύμβουλο· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η συγκεκριμένη επιτροπή λογιστικού ελέγχου της Αρχής μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα σε άλλους οργανισμούς·

12. επισημαίνει ότι 20 από τις 25 συστάσεις της IAS και του IAC τέθηκαν σε εφαρμογή (80%)· καλεί, ωστόσο, την Αρχή να παράσχει στο Κοινοβούλιο περαιτέρω στοιχεία για το βαθμό σπουδαιότητάς τους και τις δράσεις που ανελήφθησαν για την εφαρμογή τους·

Ανθρώπινο δυναμικό

13. παρατηρεί ότι η Αρχή κατόρθωσε να καλύψει 318 θέσεις (πράγμα που σημαίνει ότι προσλήφθηκαν 45 έκτακτοι υπάλληλοι σε σχέση με το 2007) από τις 335 θέσεις που προβλέπει το οργανόγραμμα προβλέπει το 2008, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Αρχή στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης στην Πάρμα· σημειώνει δε ότι προσελήφθησαν 40 επιπλέον υπάλληλοι (επικουρικοί, συμβασιούχοι, αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη) για να συνδράμουν την Αρχή στα καθήκοντά της·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αδυναμίες που είχαν επισημανθεί στις διαδικασίες προσλήψεων δεν επισημαίνονται πλέον στην παρούσα έκθεση του Συνεδρίου·

15. καλεί την Αρχή να διασφαλίσει ότι όλοι οι πρώην υπάλληλοί της την ενημερώνουν σχετικά όταν αναλαμβάνουν νέες θέσεις εκτός των θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· στις περιπτώσεις που οι σχετικές δραστηριότητες έρχονται σε σύγκρουση με τα νόμιμα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων, η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα·

16. λαμβάνει υπόψη τη δεύτερη έρευνα προσωπικού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 προκειμένου να αξιολογηθεί το εργασιακό περιβάλλον της Αρχής· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε από 44% το 2007 σε 55% το 2008· παροτρύνει την επιτροπή προσωπικού να διεξάγει τακτικά παρόμοιες έρευνες και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής ενώ αναμένει από τη διοίκηση της Αρχής να αξιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας στις καθημερινές της εργασίες και στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της·

Ρόλος συντονιστή του δικτύου των οργανισμών

17. συγχαίρει το διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής για την πολύ αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων συντονιστή του δικτύου των οργανισμών από την 1η Μαρτίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009·

oo   o

18. παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της χχχ σχετικά με την απόδοση, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

23.2.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2008, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) επέτυχε υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών, ποσοστά που ανήλθαν σε 97 % και 95 % αντιστοίχως· υπογραμμίζει το γεγονός της αύξησης, εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος, του προϋπολογισμού κατά 9 εκατ. ευρώ·

2.   εκφράζει εντούτοις την λύπη του για την μεταφορά πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, ή ποσοστού 23% του προϋπολογισμού για το 2008, από την EFSA· υπενθυμίζει στην EFSA ότι, ήδη το 2007, είχαν μεταφερθεί πιστώσεις που αντιπροσώπευαν το 16% του προϋπολογισμού του 2007 στο 2008· επαναλαμβάνει σχετικά την αρχή της ετήσιας διάρκειας, όπως ορίζεται αυτή με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό που εφαρμόζεται σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· παροτρύνει την EFSA να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την διαχείριση του προϋπολογισμού της ούτως ώστε να μειωθούν αυτά τα μεγάλα ποσά μεταφορών·

3.   υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η EFSA παρέχοντας ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές επί παντός θέματος που έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων, περιλαμβανομένων της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της προστασίας των φυτών· επισημαίνει εξάλλου την ανάγκη να κοινοποιούνται κατά τον δέοντα τρόπο οι επιστημονικές συμβουλές·

4.   παρατηρεί ότι το εγκριθέν οργανόγραμμα προβλέπει 335 θέσεις το 2008, εκ των οποίων 318 είχαν πληρωθεί πριν το τέλος του 2008, γεγονός που παραπέμπει σε προσλήψεις 45 προσωρινών υπαλλήλων σε σχέση με το 2007· σημειώνει δε ότι 40 επιπλέον υπάλληλοι (προσωρινοί, συμβασιούχοι, αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη) προσελήφθησαν για να συνδράμουν την EFSA στις εργασίες της·

5.   λαμβάνει υπόψη την δεύτερη έρευνα προσωπικού που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 προκειμένου να αξιολογηθεί το εργασιακό περιβάλλον της Αρχής· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε από 44% το 2007 σε 55% το 2008· παροτρύνει την επιτροπή προσωπικού να διεξαγάγει τακτικά παρόμοιες έρευνες και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής ενώ αναμένει από την διεύθυνση της Αρχής να αξιοποιήσει τα ευρήματα της έρευνας στις καθημερινές της εργασίες και στην διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της·

6.   είναι της γνώμης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τη εκτέλεση του προϋπολογισμού της EFSA για το οικονομικό έτος 2008.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jutta Haug, Anna Záborská

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

(1)

ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 95.

(2)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(5)

ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 95.

(6)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

4 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 95.

(9)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 255, 26.9.2009, σ. 185.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου