Förfarande : 2009/2125(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0087/2010

Ingivna texter :

A7-0087/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.20
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 150kWORD 70k
26 mars 2010
PE 430.455v03-00 A7-0087/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(3), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(7), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 319,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(11), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

–   Europaparlamentet noterade revisionsrättens kritik att genomförandet av löpande verksamhet koncentrerades till det sista kvartalet 2007 och att omkring 40 procent av åtagandena och mer än 50 procent av betalningarna som avsåg löpande verksamhet verkställdes i november och december 2007.

–   Europaparlamentet var inte tillfreds med byråns svar att de överförda anslagen i vissa fall beräknades genom ungefärliga uppskattningar.

–   Europaparlamentet oroade sig över att revisionsrätten pekade på brister i upphandlingsförfarandena, framför allt att de första urvalen av anbud inte motiverades, att utvärderingsdokumenten inte undertecknades av utvärderingskommittén och att akterna var ostrukturerade och ofullständiga.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet gläder sig över de resultat som byrån uppnått under 2008, förbättringen av systemuthålligheten i de europeiska e-kommunikationsnätverken, utvecklingen och det ingående samarbetet med medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten pekade på brister i upphandlingsförfarandena, framför allt i fråga om en underskattning av budgetbehoven för ett ramtjänstekontrakt. Parlamentet betonar att underskattning av upphandlingsbudgetar är ett hinder för en sund konkurrens eftersom företag är mindre benägna att lämna anbud när det gäller begränsade belopp. Parlamentet noterar dock att byrån utlyste ett nytt anbudsförfarande under tredje kvartalet 2009 för att avhjälpa tidigare brister.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån fortsätter sina insatser för att erhålla återbetalning av 45 000 euro för inbetald moms från värdmedlemsstatens skattemyndighet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 143 818 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 2 436 694 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka konceptionella ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Internrevision och mänskliga resurser

6.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån har genomfört alla de åtta rekommendationer från tjänsten för internrevision som betraktades som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar att rekommendationerna gällde uppföljningsåtgärder avseende granskningen av normerna för intern kontroll och genomförandet av personalförvaltningen (t.ex. personalpolitiken, förlängning av kontrakt som löper ut 2008, urvalskommittéernas oberoende, utbildningstjänster och insyn i befordringsförfarandet).

o

o   o

7.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 153.

(14)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Senaste uppdatering: 12 april 2010Rättsligt meddelande