Förfarande : 2009/2131(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0089/2010

Ingivna texter :

A7-0089/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.14
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 84k
26 mars 2010
PE 430.458v02-00 A7-0089/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet(3), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet(7), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet(11), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  År 2008 var myndighetens första verksamhetsår.

1.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2008 finansierades av ett bidrag från gemenskapen på 62,2 miljoner EUR i enlighet med artikel 185 i den allmänna budgetförordningen och i mindre utsträckning av avgifter som industrin erlägger vid registrering av kemikalier i enlighet med Reach-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)(13), och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet).

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet anser att myndigheten spelar en roll som kommissionen inte är i stånd att spela och att den till fullo utför sitt arbete i enlighet med unionens strategiska prioriteringar samt att dess verksamhet kompletterar andra byråers.

3.  Europaparlamentet noterar synpunkterna i den externa utvärderingen av EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009, i vilken det fastslås att målen och verksamheterna i det fleråriga arbetsprogrammet är förenliga med myndighetens mandat och att resultaten är användbara och av hög kvalitet och dessutom uppnås i tid.

4.  Europaparlamentet betonar dock att myndigheten skulle kunna dra nytta av att utveckla feedbackförfaranden och en starkare fokusering på kunderna.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Europeiska kemikaliemyndighetens första framgångsrika självständiga verksamhetsår, eftersom kommissionen (GD Näringsliv) ansvarade för myndighetens budgetförvaltning 2007. Parlamentet understryker särskilt att det smidiga och ganska snabba inrättandet av myndigheten huvudsakligen beror på det effektiva stödet från det generaldirektorat den lyder under, utbyte av erfarenhet med andra liknande byråer och ett starkt stöd från värdlandet.

6.  Europaparlamentet noterar att det i förordning (EG) nr 1907/2006 om inrättande av myndigheten fastställs att den ska ses över vart tionde år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

7.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat förseningar i driften på grund av problem med införandet av IT-systemet och bristen på kvalificerad personal. I synnerhet konstateras att 41 procent av åtagandebemyndigandena för driften överfördes och att 37,5 procent förföll. Detta strider mot principen om ettårighet och tyder på brister i planeringen av myndighetens verksamhet. Parlamentet begär därför att myndigheten vidtar åtgärder för att förbättra planeringen och uppföljningen av sina ekonomiska medel.

8.  Europaparlamentet begär dessutom att myndigheten förbättrar sina förfaranden för uppföljningen av utnyttjandet av anslagen. Parlamentet noterar i detta hänseende att revisionsrätten upptäckt att utgifterna i samband med ett stort antal transaktioner, på sammanlagt över 400 000 EUR, inte täcktes av ett budgetåtagande, och att de därför var oriktiga. Parlamentet noterar dock svaret från myndigheten som försäkrar att den år 2009 rekryterat den personal som saknades samt dessutom reviderat och stärkt sina ekonomiska rutiner och sin internkontroll.

9.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 643 007,40 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande förfogar över en mycket stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 18 747 210,75 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Personal

10. Europaparlamentet noterar att det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen mer än fördubblades under myndighetens första självständiga verksamhetsår. Parlamentet välkomnar att myndigheten i slutet av året hade genomfört 95 procent av tjänsteförteckningen. Parlamentet påminner i detta avseende om att det är viktigt att genomföra rekryteringsförfarandet noggrant.

11. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat brister i den dokumentation som sammanfattade urvalskommittéernas arbete. Parlamentet noterar också konstaterandet från revisionsrätten som betonar att vid 14 rekryteringsförfaranden garanterades inte oberoendet för urvalskommittéernas ledamöter (dvs. tillfälligt anställda underställda direktören) eftersom myndighetens direktör själv var ordförande för dessa kommittéer. Parlamentet välkomnar dock att myndigheten har beslutat att direktören framöver inte kommer att delta i urvalskommittéernas arbete.

12. Europaparlamentet är medvetet om att en omfattande rotation på nyckelposterna inom myndigheten medför risker för verksamhetens kontinuitet. Myndigheten ombeds därför inrätta väldefinierade överlämnanderutiner för att garantera en smidig övergång av funktioner och ett följdriktigt överlämnande av relevanta verksamheter, ärenden och förfaranden.

Internrevision

13. Europaparlamentet konstaterar att 2008 var det första år då internrevisionstjänsten (IAS) gjorde en undersökning vid myndigheten och att en riskbedömning genomfördes i juli 2008 för att fastställa revisionsprioriteringarna och IAS revisionsplan för de kommande tre åren.

14. Europaparlamentet konstaterar att IAS lämnade tolv rekommendationer, varav fyra rankades som ”mycket viktiga” och gäller myndighetens verksamhetskontinuitet och dess rekryteringsförfaranden. Parlamentet konstaterar att de flesta av dessa rekommendationer genomfördes redan 2008 och att de återstående åtgärderna slutfördes den 31 december 2009.

o

o   o

15. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(14) om verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll av byråerna.

23.2.2010

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Föredragande: Jutta Haug

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Europeiska kemikaliemyndighetens första framgångsrika självständiga verksamhetsår, eftersom kommissionen (GD Näringsliv) ansvarade för myndighetens budgetförvaltning 2007.

2.   Europaparlamentet noterar att Europeiska kemikaliemyndigheten 2008 finansierades av ett bidrag från gemenskapen på 62,2 miljoner EUR i enlighet med artikel 185 i den allmänna budgetförordningen och i mindre utsträckning av avgifter som industrin erlägger vid registrering av kemikalier i enlighet med Reach-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet).

3.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen mer än fördubblades under myndighetens första självständiga verksamhetsår. Parlamentet välkomnar att myndigheten i slutet av året hade genomfört 95 procent av tjänsteförteckningen. Parlamentet påminner i detta avseende om att det är viktigt att genomföra rekryteringsförfarandet noggrant.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det förekommit vissa problem i samband med verksamhetsstarten, t.ex. iakttagandet av principen om ettårighet och brister i planeringen av myndighetens verksamhet. Parlamentet betonar att det är viktigt med förbättringar på dessa områden.

5.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att myndigheten ska finansiera sin andel av byggnadsarbetet i samband med Europeiska kemikaliemyndighetens konferenscentrum 2008, som blev godkänt att tas i bruk i slutet av december 2008 och bidrar till det framgångsrika genomförandet av myndighetens mål.

6. Europaparlamentet anser att på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga kan verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.2.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jutta Haug, Anna Záborská

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(14)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande