Procedūra : 2009/2113(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0090/2010

Pateikti tekstai :

A7-0090/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.27
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     
PDF 166kWORD 95k
2010 m. kovo 26 d.
PE 430.470v03-00 A7-0090/2010

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(3), ypač į jo 21 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0090/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(7), ypač į jo 21 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0090/2010),

1.  pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą(11), ypač į jo 21 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0090/2010),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. suteikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui patvirtinimą, kad Agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, be kita ko, pabrėžė:

-    kad Agentūra turėtų siekti sąveikos ir vengti dubliavimosi su kitomis institucijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje, ypač Europos Taryba;

-    kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo tyrimą, susijusį su Agentūra; taigi reikalavo, kad OLAF, Agentūra ir Komisija kuo greičiau praneštų biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai tyrimo rezultatus ir apie galimas tolesnes priemones;

-    kad Audito Rūmai pateikė pastabą dėl vienos viešųjų pirkimų procedūros, jog pagal paskelbtą įvertinimo metodą netiesiogiai buvo sumažinta santykinė kainos kriterijaus svarba ir dėl to kai kurie galimi pretendentai galėjo atsisakyti dalyvauti ir nebuvo laikomasi patikimo finansų valdymo principo,

1.  su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmams pateiktas pagrįstas patvirtinimas, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinės sąskaitos pagal visus esminius punktus patikimos ir visos finansinės operacijos, kuriomis grindžiamos agentūros metinės sąskaitos, yra teisėtos ir tvarkingos;

Veikla

2.  ragina Agentūrą planuojant nustatyti SMART tikslus ir RACER rodiklius tam, kad būtų galima geriau įvertinti jos veiklos rezultatus; vis dėlto pažymi, jog Agentūra teigia, kad sudarydama 2009 m. programą jau atsižvelgė į šias pastabas;

3.  džiaugiasi, kad 2009 m. viduryje Agentūra pradėjo naudoti veikla grindžiamo biudžeto programinę įrangą, dėl kurios bus galima numatyti aiškius skirtų finansinių ir žmogiškųjų išteklių rodiklius;

4.  džiaugiasi, kad ankstesnės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu Agentūra ėmėsi veiksmų atsižvelgdama į Audito Rūmų ir biudžeto valdymo institucijos pastabas;

5.  pažymi, kad per ateinančius kelerius metus agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti ir toliau grindžiamas agentūros metų darbo įvertinimu;

OLAF tyrimas

6.   pažymi, kad 2009 m. OLAF baigė 2008 m. pradėtą tyrimą, susijusį su Agentūra, ir jį šiuo metu nutraukė nesiimdama tolesnių veiksmų;

Vidaus auditas

7.  pažymi, kad 2008 m. vasario mėn. Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko tolesnį auditą, susijusį su neįgyvendintomis 2007 m. ataskaitos rekomendacijomis ir nustatė, kad tik viena rekomendacija (dėl Valdybos personalo įdarbinimo priežiūros) liko neįgyvendinta; vis dėlto pažymi, kad aplinkybės pasikeitė ir po to, kai Agentūra pradėjo operacijas ir buvo paskirtas naujas direktorius, nebeliko šios rekomendacijos pradinio tikslo, todėl rekomendacija gali būti laikoma įgyvendinta;

oo   o

8.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

13.1.2010

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Nuomonės referentas: Juan Fernando López Aguilar

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmams pateiktas pagrįstas patvirtinimas, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinės sąskaitos pagal visus esminius punktus patikimos ir visos finansinės operacijos, kuriomis grindžiamos agentūros metinės sąskaitos, yra teisėtos ir tvarkingos;

2.   atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl to, kad, siekdama parengti iš tiesų pagal veiklos sritis sudarytą biudžetą, agentūra turėtų nustatyti aiškius tikslus ir tinkamus bei išmatuojamus veiklos rodiklius; atkreipia dėmesį į priemones, kurių agentūra ėmėsi, siekdama patobulinti valdymo pagal veiklos sritis koncepciją ir gauti aktualius ir išmatuojamus darbuotojų skyrimo ir finansinių išteklių paskirstymo rodiklius;

3    pažymi, kad per ateinančius kelerius metus agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti ir toliau grindžiamas agentūros metų darbo įvertinimu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 10.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 10.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 10.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 53, 2007 2 22, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 198.

(14)

Priimti tekstai P7_TA-PROV(2010)...

Atnaujinta: 2010 m. balandžio 9 d.Teisinis pranešimas