Förfarande : 2009/2113(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0090/2010

Ingivna texter :

A7-0090/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.27
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 158kWORD 87k
26 mars 2010
PE 430.470v03-00 A7-0090/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(3), särskilt artikel 21,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(7), särskilt artikel 21,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–       med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(11), särskilt artikel 21,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

–    Byrån borde sträva efter att uppnå synergier och undvika överlappningar med andra institutioner som verkar på området för mänskliga rättigheter, särskilt Europarådet.

–    Byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) hade inlett en undersökning av byrån. Parlamentet krävde följaktligen att Olaf, byrån och kommissionen snarast möjligt skulle underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av undersökningen och eventuella uppföljningsåtgärder.

–    Europaparlamentet noterade att revisionsrätten när det gäller upphandlingsförfaranden hade ansett att den offentliggjorda metoden för ekonomisk utvärdering i ett fall indirekt hade minskat den relativa betydelsen av priskriteriet. Detta kan ha avskräckt vissa potentiella anbudsgivare och stred mot principen om sund ekonomisk förvaltning.

1.      Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att byråns räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna i byråns årsräkenskaper som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.      Europaparlamentet uppmanar byrån att fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer i sin planering för att bättre kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att byrån har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009.

3.      Europaparlamentet välkomnar att byrån i mitten av 2009 började använda en programvara för verksamhetsbaserad budget, som innehåller tydliga indikatorer för de tilldelade ekonomiska och personalmässiga resurserna.

4.      Europaparlamentet välkomnar att byrån verkligen beaktade revisionsrättens och budgetmyndighetens synpunkter under det föregående ansvarsfrihetsförfarandet.

5.      Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för byrån under de kommande åren mer bör baseras på byråns prestationer under året.

Olaf-undersökningen

6.      Europaparlamentet noterar att Olaf under 2009 avslutade sin undersökning, som inleddes 2008, av byrån utan vidare åtgärder.

Internrevision

7.      Europaparlamentet bekräftar att tjänsten för internrevision i februari 2008 genomförde en uppföljningsrevision av genomförandet av utestående rekommendationer i rapporten för 2007 och upptäckte att det endast fanns en utestående rekommendation (om styrelsens övervakning av rekryteringen). Europaparlamentet noterar emellertid att omständigheterna hade förändrats och att rekommendationen, till följd av att byrån inledde sin verksamhet och att den nya direktören utnämndes, hade förlorat sitt ursprungliga syfte och därmed kan betraktas som genomförd.

o

o   o

8.      Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

13.1.2010

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.   Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna i byråns årsräkenskaper som helhet är lagliga och korrekta.

2.   Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkningar avseende det faktum att byrån för att upprätta en verklig verksamhetsbaserad budget bör fastställa exakta mål och relevanta och mätbara indikatorer. Parlamentet noterar de åtgärder som byrån vidtagit för att förbättra metoden med en förvaltning baserad på verksamheterna och för att få relevanta och mätbara resultatindikatorer för användningen av sin personal och fördelningen av sina ekonomiska medel.

3.   Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för byrån under de kommande åren mer bör baseras på byråns prestationer under året.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.1.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(4)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 198.

(14)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Senaste uppdatering: 9 april 2010Rättsligt meddelande