Процедура : 2009/2070(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0096/2010

Внесени текстове :

A7-0096/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Обяснение на вота
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

ДОКЛАД     
PDF 221kWORD 111k
26 март 2010 г.
PE 430.312v03-00 A7-0096/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ryszard Czarnecki

PR_DEC_Other

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0174/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета(6),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(7),

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0096/2010),

1.  отлага решението си за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2008 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(8),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0174/2009)(9),

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(10),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(11),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета(13),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(14) (МИС),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2009 г. със забележки, които представляват неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, раздел ІІ - Съвет(15);

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0096/2010),

А. като има предвид, че Съветът пренебрегва исканията на Парламента за преразглеждане на "джентълменското споразумение" от 1970 г., изискано от Съвета и всъщност останало неподписано от Парламента,

Б.  като има предвид, че "гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт"(16),

В.  като има предвид, че заключенията на Европейския съвет от Кьолн от 3 и 4 юни 1999 г. предвиждат предоставяне на оперативен капацитет на Съвета в областта на засилената Обща европейска политика за сигурност и отбрана (ОЕПСО),

Г.  като има предвид, че Решение 2004/197/ОВППС(17) на Съвета от 23 февруари 2004 г. създаде механизъм за администриране на финансирането на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици, наречен ATHENA, и като има предвид, че това решение, наред с решението на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 28 април 2004 година относно привилегиите и имунитетите, предоставени на ATHENA(18), предоставя привилегии и имунитети на ATHENA и предоставя оперативни правомощия на Съвета,

Д. като има предвид, че Решение 2000/178/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2000 г. за правилата, приложими за национални експерти във военната област, командировани в Генералния секретариат на Съвета по време на междинния период(19) и Решение 2001/80/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. за създаването на Военния състав на Европейския съюз(20) уточняват, че разходи, свързани с командироването на експерти във военната област, се поемат от бюджета на Съвета,

1. отбелязва, че през 2008 г. Съветът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 743 милиона евро (2007 г.: 650 милиона евро), при степен на усвояване от 93,31 %, която е значително по-висока в сравнение с 2007 г. (81,89 %), но все още е под средната стойност за другите институции (95,67 %);

2. отново потвърждава своята позиция, застъпена в решението му от 25 април 2002 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с финансовата 2000 година(21), а именно, че „[...] в миналото Европейският парламент и Съветът не са правили проверка на изпълнението на разделите от бюджета, които им съответстват; счита, че с оглед на все по-оперативния характер на разходите, финансирани в рамките на административния бюджет на Съвета, в областта на външните работи, политиката на сигурност и отбрана, както и правосъдието и вътрешните работи, приложното поле на настоящото споразумение следва да бъде по-ясно обозначено с цел разграничаване на традиционните административни разходи от операции в тези нови сфери на политиката”;

3. счита, че с оглед на увеличените административни разходи и по-специално поради евентуалното наличие на разходи от оперативен характер, разходите на Съвета следва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции на ЕС, като част от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, предвидена в член 319 на Договора за функционирането на ЕС;

4. отхвърля твърдението на Съвета, че фактът, че в миналото Парламентът и Съветът не са правили проверка на изпълнението на съответните им раздели от бюджета, е резултат от „джентълменско споразумение” (резолюция, записана в протокола от заседанието на Съвета от 22 април 1970 г.); счита, че "джентълменското споразумение" не е обвързващ документ и че Съветът го тълкува твърде широко; счита, че валидното правно основание в този случай е МИС;

5.  счита, че подготовката на бюджета и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета са две отделни процедури и че „джентълменското споразумение” между Парламента и Съвета относно подготовката на съответните им раздели от бюджета трябва да не освобождава Съвета от задължението му да бъде изцяло отговорен пред обществеността по отношение на средствата, които са предоставени на негово разположение;

6.  счита, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г. се осъществява в изключително важен момент, когато трябва ясно да бъде регламентирано официално споразумение относно процедурата за освобождаване от отговорност на новата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД), с цел да се гарантира доверие чрез пълна прозрачност, и призовава Съвета да гарантира, че ще представи пред Парламента, преди края на процедурата по освобождаване от отговорност за 2008 г., конкретни, подробни и всеобхватни планове относно персонала, организационните и контролни структури на ЕСВД, включително военния състав на ЕС, Ситуационния център, дирекцията за управление и планиране при кризи на Генералния секретариат на Съвета, способностите за планиране и провеждане на цивилни мероприятия, както и всички служители в Генералния секретариат, работещи в областта на външната политика и политиката на сигурност, като тези планове показват по-конкретно увеличението и разпределението на персонала и предвиденото отражение върху бюджета, както и да се включи незабавно в преговори с бюджетния орган въз основа на представените предложения;

7.  настоява Съветът да престане да се придържа към остарели и непрозрачни процедури по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а вместо това да се присъедини към усилията на всички останали институции на Европейския съюз за постигане на най-високи стандарти на публичен контрол и прозрачност по отношение на разходването на обществени средства;

8.  упреква Съвета за небрежния начин, по който се включва в процеса на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, включително неговия отказ да участва в разискванията в Парламента относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; счита, че това показва неуважение към функциите на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и към правото на обществеността да види всички лица, отговорни за изразходването на средства на Европейския съюз, да се отчитат, в частност с оглед на факта, че държавите-членки, представени в Съвета, на практика са отговорни за приблизително 80% от реалните разходи в бюджета на Съюза;

9.  повтаря, че Съветът следва да присъства в Парламента при представянето на годишния доклад на Сметната палата всяка година;

10. изразява съжаление, че за разлика от другите институции Съветът не представя на Парламента годишен отчет за дейността, като отново се позовава на отсъствието на съответно изискване във Финансовия регламент; отново призовава Съвета, с цел постигане на по-голяма отчетност пред широката общественост и данъкоплатците(22) и съобразно предложенията в резолюцията на Парламента от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област (параграфи 44 и 45)(23), да публикува отчета за дейността на Съвета и да го представя на Парламента, като започне с отчета за 2009 г., който трябва да бъде изготвен до 15 юни 2010 г.;

11. призовава Съвета и Европейския парламент, в качеството им на свързани бюджетни органи, да установят, с цел подобряване на обмена на информация относно съответните им бюджети, годишна процедура в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; в рамките на тази процедура, председателят на Съвета, придружен от генералния секретар на Съвета, ще се срещне официално с комисията по бюджетен контрол или делегация на тази комисия, съставена от нейния председател, координаторите и докладчика, с цел предоставяне на цялата информация, необходима за изпълнението на бюджета на Съвета; наред с това той предлага председателят на отговорната комисия да предоставя на тази комисия редовно и в подходяща форма информация относно тези разисквания;

12. приветства, в допълнение, положителното предложение на испанското председателство, направено на заседанието от 15 март 2010 г., за преразглеждане на неофициалното споразумение относно освобождаването от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета и призовава в ревизирания Финансов регламент да бъде включен ангажимент в тази насока и той да е на разположение за новия финансов период след 2013 г., и призовава да бъде започнато обсъждане преди 15 октомври 2010 г.;

13. припомня на Съвета своята позиция, изразена в параграф 12 от резолюцията на Парламента от 24 април 2007 г.(24) относно освобождаването от отговорност за 2005 финансова година, който гласи: ”Призовава за максимална прозрачност в областта на общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС); изисква от Съвета да следи в бюджета на Съвета да няма оперативни разходи в областта на ОВППС, в съответствие с точка 42 от Междуинституционалното споразумение [...]; запазва правото си да вземе необходимите мерки, в случай на нарушение на споразумението”;

14. отчита факта, че Съветът е предвидил различни механизми за консултиране и информиране на Парламента относно развитието на ОВППС; въпреки това счита, че годишният отчет на Съвета относно основните аспекти и направения избор в областта на ОВППС, представен на Парламента в съответствие с параграф 43 от МИС, е с обхват, който се ограничава до описанието на общите позиции, съвместните действия и решенията по изпълнение в областта на ОВППС и съдържа много ограничен обем информация относно финансовите аспекти, поради което е недостатъчен с оглед на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

15. изисква от Съвета да потвърди, преди Парламентът да вземе решение относно освобождаването от отговорност, че съобразно гореспоменатата резолюция на Парламента от 25 ноември 2009 г.:

–   е закрил всички свои извънбюджетни сметки в съответствие с препоръките на вътрешния одитор на Съвета,

–   е подобрил проверките на фактурите в съответствие с препоръките на вътрешния одитор на Съвета,

–   е публикувал всички административни решения, използвани като правно основание за бюджетни позиции,

–   е изпратил годишния отчет за дейността на Съвета, чието изготвяне се изисква от член 60, параграф 7 от Финансовия регламент, на Парламента и на неговата компетентна комисия, в съответствие с практиката, вече възприета от всички други институции,

–   е обяснил напълно необходимостта от прехвърляне на средства от една позиция в друга в рамките на бюджета на Съвета,

–   е предоставил писмени отговори на съответните въпроси, зададени от компетентната комисия на Парламента и нейния докладчик,

–   е готов и желае да предостави устно обяснение на компетентната комисия на Парламента, въз основа на тези писмени отговори, ако те се нуждаят от допълнително разясняване;

16. отново отправя искане към Съвета да предоставя подробна информация относно характера на разходите в рамките на Дял 3 („Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията”), за да даде възможност на Парламента да се увери, че всички разходи са в съответствие с МИС и че никой от разходите не е с оперативен характер;

17. изразява безпокойство относно липсата на прозрачност по отношение на възникналите във връзка с дейностите разходи, в частност командировките на специалните представители, и изисква подробна разбивка на разходите на специалните представители и бюджета на техните командировки;

18. пита Сметната палата защо в годишния й доклад за 2008 г. относно Съвета не са споменати нерешените проблеми, както е посочено в горепосочената резолюция на Парламента от 25 ноември 2009 г.;

19. отбелязва коментара на Сметната палата в параграф 11.10 от нейния годишен доклад за 2008 година относно неспазване на разпоредбите на член 5, параграф 3 от Финансовия регламент във връзка с многократното (през периода 2005-2008 г.) свръхфинансиране на бюджета на Защитената европейска система за автоматични съобщения (SESAME); отбелязва отговора на Съвета и неговото намерение да подобри координацията по отношение на структурите за управление на основни проекти в областта на информационните технологии;

20. приветства одитите, осъществени от службата за вътрешен одит на Съвета през 2008 г. (осем финансови одита и един смесен одит), както и значителния дял на препоръките, съдържащи се в тях, които са били приети; въпреки това изтъква, че бележката по този въпрос, която беше предоставена на органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, беше по-скоро от общ характер и изисква по-подробна информация относно изпълнението на препоръките от одита, тъй като без тях би било невъзможно освобождаването от отговорност;

21. приветства новата интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., която даде възможност да бъдат направени икономии на бюджетни средства и повиши ефективността за трите участващи институции (Съвета, Сметната палата и Съда на Европейския съюз);

22. приветства постиженията в областта на консолидиране на организацията след разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г., по-специално централизирането на отделите за писмен превод и набирането на длъжностни лица от новите държави-членки; приветства също така въвеждането на система за гъвкаво работно време, която допринася за по-добър баланс между професионалния и личния живот; все пак отбелязва ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 90 %; през 2007 г. - 86%);

23. отбелязва, че значителното увеличение на авансовите плащания за "Residence Palace" (70 милиона евро вместо предвидените 15 милиона евро, с цел последващо намаляване на общите разходи за покупката) беше възможно благодарение на общата сума на неусвоени бюджетни кредити (степен на усвояване от 85,7 % ) и призовава политиката в областта на сградите да бъде представена по-подробно в бъдещите годишни отчети, за да се даде възможност за подходящ контрол в рамките на процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Причини за отлагането на решението за освобождаване от отговорност

24. липсата на напредък в повечето от областите, предизвикващи загриженост, посочени в параграф 5 на горепосочената резолюция от 25 ноември 2009 г. и повторени в параграф 15 на настоящата резолюция:

–   закриването на всички извънбюджетни сметки на Съвета;

–   подобряването на проверките на фактурите в съответствие с препоръките на вътрешния одитор на Съвета;

–   публикуването на всички административни решения, когато те се използват като правно основание за бюджетни позиции;

–   изпращането на годишния отчет за дейността на Съвета, чието изготвяне се изисква от член 60, параграф 7 от Финансовия регламент, на Парламента и на неговата компетентна комисия, в съответствие с практиката, вече възприета от всички други институции;

–   пълно обяснение на необходимостта от прехвърляне на средства от една позиция в друга в рамките на бюджета на Съвета;

–   представянето на писмени отговори на съответните въпроси, зададени от компетентната комисия на Парламента и нейния докладчик;

–   готовността и желанието на Съвета да предостави официално обяснение на компетентната комисия на Парламента въз основа на тези писмени отговори;

По-нататъшни действия, които трябва да бъдат предприети и документи, които трябва да бъдат представени на Парламента

25. преди 1 юни 2010 г. Съветът следва да изготви:

–   доклад относно конкретния напредък, постигнат по отношение на проблемите, посочени в параграф 15 на настоящата резолюция;

–   отчет от счетоводната система на Съвета, показващ движението по всяка временна сметка за последните три години (2007-2009 г.;

–   отделно от отчета, обобщаващ осъществените вътрешни одити, който се изпраща на Парламента в съответствие с член 86, параграф 4 от Финансовия регламент, пълния годишен отчет на вътрешния одитор на Съвета, в съответствие с член 86, параграф 3 от Финансовия регламент;

26. изисква, с цел освобождаване на Съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, преди 1 юни 2010 г. да му бъдат изпратени следните документи и да бъде отговорено на следните въпроси:

а)        във връзка с Глава 22 - оперативни разходи - позиция 2200: текста на Решение № 190/2003 и свързаното с него решение относно разходите в областта на ЕПСО/ОВППС - подробно обяснение на необходимостта от трансфер на средства от една позиция към друга в рамките на бюджета на Съвета;

б)        във връзка с Глава 22 - оперативни разходи - позиция 2202: каква сума е заделена за устен превод на заседанията в областта на европейската сигурност и отбрана съобразно Решение № 56/2004 на генералния секретар на Съвета/Върховния представител относно устните преводи за Европейския съвет, Съвета и неговите органи с подготвителни функции?

в)        във връзка с Глава 22 - оперативни разходи - позиция 2002: да получи копие от Решение 56/2004;

г)        във връзка с Глава 22 - оперативни разходи - позиция 2002: в кой бюджетен ред се намира и каква сума е пренесена от този бюджетен ред за пътните разходи за делегатите?

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Илиана Иванова, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(2)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)

(7)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(9)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.

(10)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(11)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(12)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(13)

Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7)

(14)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(15)

ОВ L 19, 23.1.2010 г., стр. 9.

(16)

Европейската инициатива за прозрачност, на

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(17)

ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 68.

(18)

ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 125.

(19)

ОВ C 57, 2.3.2000 г., стр. 1.

(20)

ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 7.

(21)

ОВ C 158, 17.6.2002 г., стр. 66.

(22)

ОВ L 88, 31.3.2009 г., стр. 19.

(23)

Приети текстове, ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 1.

(24)

ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 21.

Последно осъвременяване: 12 април 2010 г.Правна информация