Postup : 2009/2070(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0096/2010

Předložené texty :

A7-0096/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Vysvětlení hlasování
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

ZPRÁVA     
PDF 194kWORD 108k
26. března 2010
PE 430.312v03-00 A7-0096/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0174/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Rady pro orgán příslušný k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí vydané generálním tajemníkem Rady / vysokým představitelem pro SZBP č. 190/2003 o úhradě cestovních výdajů delegátů členů Rady(6),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(7),

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0096/2010),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  uvádí své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada

(C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(8),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0174/2009)(9),

–   s ohledem na výroční zprávu Rady pro orgán příslušný k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(10),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES(11),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí vydané generálním tajemníkem Rady / vysokým představitelem pro SZBP č. 190/2003 o úhradě cestovních výdajů delegátů členů Rady(13),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(14),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl II – Rada(15),

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0096/2010),

A. vzhledem k tomu, že Rada nedbá požadavků Parlamentu na přehodnocení džentlmenské dohody z roku 1970, na kterou se Rada odvolává, ale kterou Parlament ve skutečnosti nikdy nepodepsal,

B.  vzhledem k tomu, že „občané mají právo vědět, jakým způsobem se nakládá s jejich daněmi a jak se zachází s pravomocí, jež byla svěřena politickým orgánům“(16),

C. vzhledem k tomu, že v závěrech ze zasedání Evropské rady konaného v Kolíně nad Rýnem ve dnech 3. a 4. června 1999 se počítá s udělením provozních kapacit Radě v oblasti posílené společné evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP),

D. vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP(17) ze dne 23. února 2004 zavádí mechanismus pro správu financování společných nákladů na operace Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou nazvaný ATHENA, a vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí společně s rozhodnutím zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 28. dubna 2004, které se týká výsad a imunit udělených mechanismu ATHENA(18), mu uděluje výsady a imunity a dává Radě provozní pravomoci,

E.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2000/178/SZBP ze dne 28. února 2000 o pravidlech pro odborníky členských států ve vojenské oblasti dočasně přidělené ke generálnímu sekretariátu Rady(19) a rozhodnutí Rady 2001/80/SZBP ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského štábu Evropské unie(20) stanoví, že náklady spojené s vysíláním vojenských odborníků jsou hrazeny z rozpočtu Rady,

1. bere na vědomí, že v roce 2008 měla Rada k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 743 milionů EUR (2007: 650 milionu EUR), přičemž míra jejich využití činila 93,31 %, což je výrazně více než v roce 2007 (81,89 %), přesto však stále méně, než je průměrná míra využití u ostatních orgánů a institucí (95,67 %);

2. opakuje svůj postoj, který zaujal v rozhodnutí ze dne 25. dubna 2002 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2000(21), a sice že „[...] Evropský parlament a Rada v minulosti vzájemně neposuzovaly provádění svých oddílů rozpočtu; domnívá se, že s ohledem na skutečnost, že náklady na zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku a na oblast spravedlnosti a vnitřních věcí financované ze správního rozpočtu Rady mají stále více povahu provozních nákladů, měla by se vyjasnit platnost této úpravy v těchto nových politických oblastech s cílem odlišit tradiční správní výdaje od provozních nákladů“;

3. je toho názoru, že s ohledem na zvýšení správních výdajů a zejména případný výskyt nákladů provozní povahy je třeba provádět kontrolu správních výdajů Rady stejným způsobem, jako tomu je u ostatních orgánů a institucí EU, tedy v rámci postupu udělování absolutoria podle článku 319 Smlouvy o fungování EU;

4. odmítá stanovisko Rady, že skutečnost, že Rada a Parlament v minulosti vzájemně neposuzovaly provádění svých oddílů rozpočtu vyplývá z „džentlmenské dohody“ (usnesení zaznamenané v zápisu ze schůze Rady ze dne 22. dubna 1970); je toho názoru, že „džentlmenská dohoda“ není závazným dokumentem a její výklad Radou je příliš volný; domnívá se, že platným právním základem je v tomto případě IID;

5.  věří, že příprava rozpočtu a udělování absolutoria jsou dva zcela oddělené postupy a že „džentlmenská dohoda“ mezi Parlamentem a Radou týkající se přípravy příslušných oddílů rozpočtu nesmí Radu zbavovat její plné odpovědnosti vůči veřejnosti za finanční prostředky, které má k dispozici;

6.  domnívá se, že udělování absolutoria za rok 2008 se odehrává ve velmi důležité době, kdy je třeba jasně stanovit postup udělování absolutoria nové Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ), aby byla prostřednictvím úplné transparentnosti zajištěna důvěryhodnost, a vyzývá Radu, aby zajistila, že Parlamentu před skončením postupu udělování absolutoria za rok 2008 předloží konkrétní, podrobné a komplexní plány na zaměstnaneckou, organizační a kontrolní strukturu ESVČ, včetně vojenského štábu EU, situačního střediska, ředitelství generálního sekretariátu Rady pro řešení krizí a krizové plánování, útvaru schopnosti civilního plánování a provádění i všech zaměstnanců generálního sekretariátu pracujících v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, přičemž tyto plány budou ukazovat zejména nárůst počtu a rozdělení zaměstnanců a předpokládané dopady na rozpočet, a aby se okamžitě na základě předložených návrhů zapojila do jednání s rozpočtovým orgánem;

7.  trvá na tom, aby Rada upustila od používání zastaralých a neprůhledných postupů při udělování absolutoria, a aby se místo toho přidala k ostatním orgánům a institucím Evropské unie ve snaze dosáhnout co nejvyšších standardů veřejné kontroly a transparentnosti, pokud jde o využívání veřejných prostředků;

8.  odsuzuje Radu za její ledabylý přístup k procesu udělování absolutoria, včetně jejího odmítání účastnit se parlamentních rozprav o absolutoriu; je toho názoru, že je to důkazem pohrdavého postoje Rady k funkci Parlamentu udělovat absolutorium a k právu veřejnosti dožadovat se odpovědnosti těch, kteří nakládají s finančními prostředky Evropské unie, zejména s ohledem na skutečnost, že členské státy zastoupené v Radě jsou ve skutečnosti odpovědné za přibližně 80 % skutečných výdajů z rozpočtu EU;

9.  znovu opakuje, že Rada by měla být přítomna v Parlamentu při každoročním představování výroční zprávy Účetního dvora;

10. vyjadřuje politování nad tím, že na rozdíl od jiných institucí nepředkládá Rada Parlamentu výroční zprávu o činnosti a odvolává se přitom na neexistenci jakéhokoli takového požadavku ve finančním nařízení; znovu vyzývá Radu, aby zveřejnila svou výroční zprávu o činnosti a předala ji Parlamentu, aby tak počínaje zprávou za rok 2009, která má být vydána do 15. června 2010, v souladu s body 44 a 45 usnesení Parlamentu ze dne 19. února 2008 o průhlednosti ve finančních záležitostech(22) projevila větší odpovědnost vůči široké veřejnosti a daňovým poplatníkům(23);

11. vyzývá Radu a Evropský parlament, aby jako rozpočtové orgány ustavily každoroční postup v rámci udělování absolutorií s cílem zlepšit výměnu informací o svých rozpočtech; v rámci tohoto postupu by se předseda Rady doprovázený generálním tajemníkem Rady oficiálně sešel s Výborem pro rozpočtovou kontrolu nebo jeho delegací složenou z předsedy, koordinátorů a zpravodaje a poskytl jim veškeré nutné informace týkající se plnění rozpočtu Rady; navrhuje také, aby předseda příslušného výboru pravidelně a vhodnou formou informoval daný výbor o těchto diskusích;

12. dále vítá pozitivní nabídku, kterou předneslo španělské předsednictví na schůzi dne 15. března 2010 a která se týká přehodnocení neformální dohody o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Rady; vyzývá k tomu, aby byl do revize finančních nařízení zahrnut odpovídající závazek, jež by byl splněn před zahájením nového finančního období po roce 2013; vyzývá k zahájení diskusí před 15. říjnem 2010;

13. připomíná Radě svůj postoj vyjádřený v bodu 12 usnesení ze dne 24. dubna 2007(24) o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2005, ve kterém stojí: „vyzývá k maximální transparentnosti v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP); žádá Radu, aby zajistila, že v souladu s bodem 42 interinstitucionální dohody [...] se v rozpočtu Rady neobjeví žádné provozní výdaje v oblasti SZBP; vyhrazuje si právo, že v případě porušení dohody uskuteční potřebné kroky“;

14. uznává skutečnost, že Rada nabídla Parlamentu různé formy konzultací a předávání informací o vývoji v oblasti SZBP; domnívá se však, že výroční zpráva o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP, kterou Rada předložila Parlamentu podle bodu 43 IID, se zaměřuje výhradně na popis společných postojů SZBP, společných akcí a prováděcích opatření a nabízí jen velmi omezené informace o finančních hlediscích, a tudíž není dostatečně vyčerpávající pro účely udělení absolutoria;

15. žádá Radu, aby předtím, než Parlament rozhodne o udělení absolutoria, potvrdila, že v souladu s jeho výše uvedeným usnesením ze dne 25. listopadu 2009:

–   uzavřela všechny mimorozpočtové účty v souladu s doporučeními interního auditora Rady,

–   zlepšila ověřování faktur v souladu s doporučením interního auditora Rady,

–   zveřejnila veškerá správní rozhodnutí sloužící jako právní základ rozpočtových položek,

–   předložila výroční zprávu o činnosti, jejíž vypracování požaduje čl. 60 odst. 7 finančního nařízení, Parlamentu a jeho příslušnému výboru v souladu s postupem, který již přijaly všechny ostatní instituce,

–   plně vysvětlila potřebu převádět v rámci svého rozpočtu peněžní prostředky mezi jednotlivými položkami,

–   poskytla písemné odpovědi na relevantní otázky, které jí položil příslušný výbor Parlamentu a jeho zpravodaj,

–   je k dispozici a ochotná poskytnout ústní vysvětlení příslušnému výboru Parlamentu k poskytnutým písemným odpovědím, je-li u nich nezbytné další objasnění;

16. opakuje svou žádost, aby Rada uváděla u každé položky v hlavě 3 (Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu) přesnou povahu výdajů, a umožnila tak Parlamentu ověřit, zda jsou všechny výdaje v souladu s IID a zda žádný z nich nemá povahu provozních nákladů;

17. je znepokojen nedostatkem transparentnosti u nákladů na činnosti, zejména služební cesty zvláštních zástupců, a požaduje podrobný rozpis výdajů zvláštních zástupců a rozpočtu na jejich služební cesty;

18. žádá Účetní dvůr o vysvětlení, proč ve své výroční zprávě za rok 2008 v souvislosti s Radou nezmiňuje nevyřešené problémy, které byly uvedeny ve výše zmíněném usnesení Parlamentu ze dne 25. listopadu 2009;

19. bere na vědomí připomínku Účetního dvora uvedenou v bodu 11.10 jeho výroční zprávy za rok 2008, která se týká nesplnění ustanovení čl. 5 odst. 3 finančního nařízení s ohledem na pokračující nadhodnocování rozpočtu (2005–2008) vyčleněného na zabezpečený evropský systém pro automatický přenos zpráv (SESAME); bere na vědomí odpověď Rady a její záměr zlepšit koordinaci struktur pro řízení velkých projektů v oblasti informačních technologií;

20. vítá audity, které provedl útvar Rady pro interní audit v roce 2008 (8 finančních auditů a jeden smíšený audit), a také skutečnost, že velká část doporučení z těchto auditů byla přijata; upozorňuje však, že nóta, která byla k této záležitosti předložena orgánu příslušnému k udělení absolutoria, byla velice obecná, a žádá podrobnější informace o uplatňování doporučení vyplývajících z auditu, jelikož bez těchto informací by nebylo možné absolutorium udělit;

21. vítá nový integrovaný systém řízení a finanční kontroly (SAP), který funguje od 1. ledna 2008 a přinese rozpočtové úspory a zvýšení účinnosti všem třem zapojeným orgánům (Radě, Účetnímu dvoru a Soudnímu dvoru);

22. vítá dosažené výsledky, pokud jde o konsolidaci organizace po rozšíření EU v letech 2004 a 2007, zejména centralizaci překladatelských oddělení a náboru úředníků z nových členských států; vítá také zavedení flexibilní pracovní doby, které přispívá k lepšímu sladění pracovního a rodinného života; poukazuje však na nízkou míru obsazenosti pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst (v průměru 90 %; v roce 2007 – 86 %);

23. bere na vědomí, že výrazné navýšení zálohových plateb na budovu Residence Palace (70 milionů EUR namísto plánových 15 milionů EUR s cílem dosáhnout následného snížení ceny nemovitosti) bylo možné díky tomu, že nebyly zcela vyčerpány vyčleněné prostředky (míra využití 85,7 %), a požaduje, aby v příštích výročních zprávách byly uvedeny podrobné informace o politice v oblasti nemovitostí, které umožní řádnou kontrolu v rámci udělování absolutoria;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

24. nedostatečný pokrok ve většině oblastí uvedených v bodě 5 výše zmíněného usnesení ze dne 25. listopadu 2009, jak je znovu uvedeno v bodě 15 tohoto usnesení:

–   uzavření všech mimorozpočtových účtů Rady,

–   zlepšení ověřování faktur v souladu s doporučeními interního auditora Rady,

–   zveřejnění veškerých správních rozhodnutí, jestliže slouží jako právní základ rozpočtových položek,

–   předložení výroční zprávy o činnosti, jejíž vypracování požaduje čl. 60 odst. 7 finančního nařízení, Parlamentu a jeho příslušnému výboru v souladu s postupem, který již přijaly všechny ostatní instituce,

–   plné vysvětlení potřeby převádět v rámci svého rozpočtu peněžní prostředky mezi jednotlivými položkami,

–   poskytnutí písemných odpovědí na relevantní otázky, které jí položil příslušný výbor Parlamentu a jeho zpravodaj,

–   přístupnost a ochota Rady poskytnout formální vysvětlení příslušnému výboru Parlamentu k poskytnutým písemným odpovědím;

Další kroky a dokumenty, které mají být předloženy Parlamentu

25. Rada by měla do 1. června 2010 předložit:

–   zprávu o konkrétním pokroku v otázkách uvedených v bodě 15 tohoto usnesení, jak je citováno výše;

–   zprávu z účetního systému Rady, která ukáže pohyby na každém prozatímním účtu za poslední tři roky (2007–2009);

–   samostatně vedle zprávy, která shrnuje provedené interní audity a která je Parlamentu poskytována v souladu s čl. 86 odst. 4 finančního nařízení, také úplnou výroční zprávu jejího interního auditora uvedenou v čl. 86 odst. 3 finančního nařízení;

26. aby mohl Radě udělit absolutorium, požaduje předložení následujících dokumentů a zodpovězení následujících otázek do 1. června 2010:

a)        co se týče kapitoly 22 - Provozní výdaje - položka 2 2 0 0: znění rozhodnutí č. 190/2003 a souvisejícího rozhodnutí o výdajích na EBOP/SZBP - plné vysvětlení potřeby převádět v rámci svého rozpočtu peněžní prostředky mezi jednotlivými položkami;

b)        co se týče kapitoly 22 - Provozní výdaje - položka 2 2 0 2: informace o tom, jaká částka byla vyčleněna na tlumočení při schůzích týkajících se evropské bezpečnostní a obranné politiky v souladu s rozhodnutím generálního tajemníka Rady / vysokého představitele č. 56/2004 o tlumočení pro Evropskou radu, Radu a její přípravné orgány;

c)        co se týče kapitoly 22 - Provozní výdaje - položka 2 0 0 2: kopii rozhodnutí č. 56/2004;

d)        co se týče kapitoly 22 - Provozní výdaje - položka 2 0 0 2: informace o tom, do které rozpočtové položky a jaká částka byla převedena z této položky na cestovní výdaje delegátů.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Rozhodnutí vyplývající z jednacího řádu Rady ze dne 22. července 2002 (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7).

(7)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(11)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(12)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Rozhodnutí vyplývající z jednacího řádu Rady ze dne 22. července 2002 (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7).

(14)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(15)

Úř. věst. L 19, 23.1.2010, s. 9.

(16)

Evropská iniciativa pro transparentnost viz

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(17)

Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 68.

(18)

Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 125.

(19)

Úř. věst. L 57, 2.3.2000, s. 1.

(20)

Úř. věst. L 27, 30.1.2001, s. 7.

(21)

Úř. věst. L 158, 17.6.2002, s. 66.

(22)

Úř. věst. L 88, 31.3.2009, s. 19.

(23)

Přijatý text, Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 1.

(24)

Úř. věst. L 187, 15.7.2008, s. 21.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2010Právní upozornění