Förfarande : 2009/2070(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0096/2010

Ingivna texter :

A7-0096/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Röstförklaringar
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

BETÄNKANDE     
PDF 182kWORD 94k
26 mars 2010
PE 430.312v03-00 A7-0096/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet

(C7-0174/2009 – 2009/0270(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet

(C7-0174/2009 – 2009/0270(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0174/2009)(2),

–   med beaktande av rådets årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av beslut nr 190/2003 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater(6),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(7),

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0096/2010), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet

(C7-0174/2009 – 2009/0270(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(8),

–    med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0174/2009)(9),

–    med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–    med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(10),

–    med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(11),

–    med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–    med beaktande av beslut nr 190/2003 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater(13),

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(14),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt II – rådet(15),

–    med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0096/2010), och av följande skäl:

A.  Rådet ignorerar parlamentets begäran att se över Gentlemen's agreement från 1970, åberopat av rådet och faktiskt aldrig undertecknat av parlamentet.

B.   Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras(16).

C.  I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köln den 3–4 juni 1999 angavs planer på att ge rådet operativa befogenheter inom området för en förstärkt gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik (GESFP).

D.  Genom rådets beslut 2004/197/GUSP(17) av den 23 februari 2004 inrättades en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, kallad Athena, och genom detta beslut och beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena(18), beviljas privilegier och immunitet till Athena och ges operativa befogenheter till rådet.

E.   Rådets beslut 2000/178/GUSP av den 28 februari 2000 om de regler som ska gälla för utstationerade militära nationella experter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden(19) och rådets beslut 2001/80/GUSP av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab(20) specificerar att utgifter till följd av utstationering av militära experter belastar rådets budget.

1.   Europaparlamentet konstaterar att rådet under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som uppgick till sammanlagt 743 miljoner EUR (2007: 650 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 93,31 procent, vilket är betydligt högre än under 2007 (81,89 procent), men fortfarande lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.   Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt i beslutet av den 25 april 2002 om ansvarsfrihet för budgetåret 2000(21) att ”[...] Europaparlamentet och rådet [har] tidigare inte granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten; [parlamentet] anser mot bakgrund av att utgifterna i allt högre grad är driftsutgifter, vilka finansieras från rådets administrativa budget, på områdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt rättsliga och inrikes frågor, att räckvidden för detta arrangemang bör tydliggöras i syfte att skilja på traditionella administrativa utgifter och driftsutgifter inom dessa nya politikområden”.

3.   Europaparlamentet anser, mot bakgrund av att de administrativa utgifterna ökar och i synnerhet eftersom driftsutgifter kan förekomma, att rådets utgifter borde granskas på samma sätt som andra EU-institutioners, såsom en del av ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.   Europaparlamentet tillbakavisar rådets antydan om att det faktum att parlamentet och rådet tidigare inte har granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten var ett resultat av ett Gentlemen's agreement (resolution tagen till protokollet från rådets möte den 22 april 1970). Parlamentet anser inte att detta Gentlemen's agreement är bindande och att rådets tolkning av dokumentet är alltför bred. Enligt parlamentet är den giltiga rättsliga grunden i det här fallet det interinstitutionella avtalet.

5.   Europaparlamentet anser att upprättandet av budgeten och beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten är två skilda förfaranden, och att Gentlemen's agreement mellan parlamentet och rådet om upprättandet av deras respektive avsnitt i budgeten inte får innebära att rådet frikänns från att vara fullständigt redovisningsansvarigt inför allmänheten för de medel som rådet förfogar över.

6.   Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet för 2008 sker vid en avgörande tidpunkt då ett formellt avtal om ansvarsfrihetsförfarandet för den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder tydligt ska fastställas för att trovärdighet ska kunna garanteras genom fullständig transparens, och parlamentet uppmanar rådet att, innan ansvarsfrihetsförfarandet för 2008 avslutas, se till att inför parlamentet lägga fram konkreta, detaljerade och heltäckande planer för den nya avdelningens personal-, organisations- och kontrollstrukturer, inbegripet EU:s militära stab, lägescentralen, generalsekretariatets direktorat för krishantering och planering, den civila planerings- och ledningskapaciteten samt personal vid generalsekretariatet som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitik, där det särskilt framgår hur personalstyrkan ska utökas och fördelas samt förutsedda budgetkonsekvenser, och att omedelbart delta i förhandlingarna med budgetmyndigheten på grundval av framlagda förslag.

7.   Europaparlamentet insisterar på att rådet frångår sitt fasthållande vid föråldrade och svårbegripliga förfaranden för ansvarsfrihet, och i stället förenar sig med de övriga EU institutionerna i arbetet med att nå högsta standard när det gäller offentlig granskning och transparens avseende användningen av offentliga medel.

8.   Europaparlamentet fördömer rådet för dess nonchalanta engagemang i förfarandet för ansvarsfrihet, inbegripet dess vägran att delta i debatter om ansvarsfrihet i parlamentet. Detta visar på ett förakt för parlamentets roll att bevilja ansvarsfrihet och för allmänhetens rätt att se alla som ansvarar för användningen av Europeiska unionens fonder ställas till svars, i synnerhet mot bakgrund av att medlemsstaterna i rådet i praktiken ansvarar för ca 80 procent av de faktiska utgifterna i EU:s budget.

9.   Europaparlamentet upprepar att rådet bör närvara i parlamentet när revisionsrättens årsrapport presenteras varje år.

10. Europaparlamentet beklagar att rådet, till skillnad från övriga institutioner, inte lämnar in en årlig verksamhetsrapport till parlamentet med hänvisning till avsaknaden av ett motsvarande krav i budgetförordningen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet om att, för att ta ett större redovisningsansvar inför allmänheten och skattebetalarna(22), offentliggöra rådets verksamhetsrapport och överlämna den till parlamentet enligt förslaget i parlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i finansiella frågor (punkterna 44–45)(23), med rapporten för 2009, som beräknas komma den 15 juni 2010, som första rapport.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och parlamentet att i sin egenskap av gemensamma budgetmyndigheter upprätta ett årligt förfarande inom ansvarsfrihetsförfarandet i syfte att förbättra utbytet av information om deras respektive budgetar. Enligt detta förfarande bör rådets ordförande och generalsekreterare sammanträda officiellt med budgetkontrollutskottet eller en delegation från utskottet som utgörs av ordföranden, samordnarna och föredraganden, i syfte att tillhandahålla all information som behövs för genomförandet av rådets budget. Parlamentet föreslår dessutom att ordföranden i det ansvariga utskottet regelbundet och på lämpligt sätt informerar utskottet om dessa diskussioner.

12. Europaparlamentet välkomnar dessutom det positiva erbjudandet från det spanska ordförandeskapet vid mötet den 15 mars 2010 om en översyn av de informella arrangemang som gäller för ansvarsfriheten för rådets budget, och begär att ett åtagande i detta avseende införs i översynen av budgetförordningen så att det finns på plats när nästa finansieringsperiod efter 2013 inleds, samt uppmanar till att diskussioner inleds före den 15 oktober 2010.

13. Europaparlamentet påminner rådet om sin ståndpunkt i punkt 12 i resolutionen av den 24 april 2007(24) om ansvarsfriheten för budgetåret 2005: ”Europaparlamentet uppmanar till största möjliga öppenhet inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Parlamentet uppmanar rådet att säkerställa att det i enlighet med punkt 42 i det interinstitutionella avtalet [...] inte förekommer några driftsutgifter inom GUSP-området i rådets budget. Parlamentet förbehåller sig möjligheten att i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder i händelse av överträdelse av detta avtal”.

14. Europaparlamentet tillstår att rådet har föreskrivit olika former för att rådfråga och hålla parlamentet informerat om utvecklingen av Gusp. Parlamentet anser dock att rådets årliga rapport om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen på Gusp-området, som överlämnas till parlamentet i enlighet med punkt 43 i det interinstitutionella avtalet, begränsas till en beskrivning av gemensamma ståndpunkter, gemensamma åtgärder och genomförandebeslut på GUSP-området och innehåller mycket begränsad information om finansiella aspekter, och är därför inte tillräcklig när det gäller förfarandet för ansvarsfrihet.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att bekräfta, innan parlamentet beslutar om ansvarsfrihet, att rådet enligt parlamentets ovan nämnda resolution av den 25 november 2009

– har avslutat alla de av rådets konton som inte ingår i budgeten i enlighet med rekommendationerna från rådets internrevisor,

– har förbättrat fakturakontrollen i enlighet med rekommendationerna från rådets internrevisor,

– har offentliggjort alla administrativa beslut som har använts som rättslig grund för budgetposter,

– till parlamentet och dess ansvariga utskott har översänt rådets årliga verksamhetsrapport, i enlighet med den praxis som numera har antagits av samtliga övriga institutioner; en sådan rapport måste utarbetas enligt artikel 60.7 i budgetförordningen,

– till fullo har förklarat varför det har varit nödvändigt att överföra pengar från en post till en annan i rådets budget,

– har tillhandahållit skriftliga svar på relevanta frågor som ställts av parlamentets ansvariga utskott och dess föredragande,

– är villigt att på grundval av dessa skriftliga svar ge parlamentets ansvariga utskott en muntlig förklaring om svaren ytterligare behöver klargöras.

16. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att ange detaljerad information om vad för sorts utgifter det rör sig om inom avdelning 3 (Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför), så att parlamentet kan kontrollera att alla utgifter är förenliga med det interinstitutionella avtalet och att inga driftsutgifter förekommer.

17. Parlamentet är oroat över bristen på transparens i fråga om verksamheters kostnader, i synnerhet kostnaderna för de särskilda representanternas tjänsteresor, och efterfrågar en detaljerad analys av de särskilda representanternas utgifter och budgeten för deras tjänsteresor.

18. Europaparlamentet frågar revisionsrätten varför den i sin årsrapport för budgetåret 2008 om rådet inte nämner de ännu ej lösta problem som parlamentet framhöll i ovan nämnda resolution av den 25 november 2009.

19. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse i punkt 11.10 i årsrapporten för 2008 om bristen på efterlevnad av artikel 5.3 i budgetförordningen vid den kontinuerliga (2005–2008) överbudgeteringen i fråga om Sesame-projektet (Secured European System of Automatic Messaging). Parlamentet noterar rådets svar och dess avsikter att förbättra samordningen beträffande strukturer för styrning av större IT-projekt.

20. Europaparlamentet välkomnar de revisioner som gjorts av rådets internrevisionsenhet under 2008 (åtta finansiella revisioner och en kombinerad revision), liksom det avsevärda antalet rekommendationer i dessa som rådet har accepterat. Parlamentet påpekar dock att den not om ärendet som överlämnats till den ansvarsbeviljande myndigheten var väldigt allmänt hållen, och efterfrågar därför mer detaljerad information om genomförandet av revisionsrekommendationerna eftersom det är omöjligt att bevilja ansvarsfrihet utan denna information.

21. Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade systemet för förvaltning och finansiell kontroll som är i bruk sedan den 1 januari 2008 och som har lett till budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, revisionsrätten och domstolen).

22. Europaparlamentet välkomnar framgångarna med att konsolidera organisationen efter EU:s utvidgningar 2004 och 2007, främst centraliseringen av översättningsenheterna och rekryteringen av tjänstemän från de nya medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar också införandet av ett flexibelt arbetstidssystem, vilket bidrar till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet noterar emellertid samtidigt den låga andelen tjänster i tjänsteförteckningen som har tillsatts (i genomsnitt 90 procent, (2007: 86 procent)).

23. Europaparlamentet noterar att den avsevärda ökningen av förskottsutbetalningar för Résidence Palace (70 miljoner EUR i stället för 15 miljoner EUR som hade förutsetts, i syfte att därmed sänka den totala förvärvskostnaden) möjliggjordes av det övergripande underutnyttjandet av budgeten (genomförandegrad 85,7 procent), och efterfrågar en detaljerad analys av fastighetspolitiken i framtiden, vilken möjliggör en grundlig granskning under ansvarsfrihetsförfarandet.

Skäl till uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet

24. Bristen på framsteg på de flesta av de områden som nämns i punkt 5 i Europaparlamentets ovan nämnda resolution av den 25 november 2009 och som upprepas i punkt 15 i denna resolution:

      –  Avslutning av alla de av rådets konton som inte ingår i budgeten.

      –  Förbättring av fakturakontrollen i enlighet med rekommendationerna från rådets internrevisor.

      –  Offentliggörande av alla administrativa beslut när de används som rättslig grund för budgetposter.

      –  Översändande till parlamentet och dess ansvariga utskott av rådets årliga verksamhetsrapport, i enlighet med den praxis som numera har antagits av samtliga övriga institutioner. En sådan rapport måste utarbetas enligt artikel 60.7 i budgetförordningen.

      –  En uttömmande förklaring till varför det är nödvändigt att överföra pengar från en post till en annan i rådets budget.

      –  Tillhandahållande av skriftliga svar på relevanta frågor som ställts av parlamentets ansvariga utskott och dess föredragande.

      –  Rådets beredvillighet att på grundval av dessa skriftliga svar ge parlamentets ansvariga utskott en formell förklaring.

Ytterligare åtgärder att vidta och dokument att lägga fram för parlamentet

25. Rådet ska före den 1 juni 2010 utarbeta följande:

      –  en rapport om särskilda framsteg på de områden som nämns i ovanstående punkt 15 i denna resolution,

      –  en rapport från rådets redovisningssystem som visar insättningar och uttag för vart och ett av avräkningskontona för de senaste tre åren (2007 till 2009),

      –  en fullständig årsrapport av rådets internrevisioner enligt artikel 86.3 i budgetförordningen utöver den rapport som sammanfattar de internrevisioner som har genomförts och som vidarebefordras till parlamentet i enlighet med artikel 86.4 i budgetförordningen.

26. För att kunna bevilja rådet ansvarsfrihet efterfrågar Europaparlamentet följande dokument före den 1 juni 2010:

      a) vad gäller kapitel 22 – Administrativa utgifter – punkt 2 2 0 0: texten i beslut nr 190/2003 och i det besläktade beslutet om utgifter för ESFP/Gusp – en uttömmande förklaring till varför det är nödvändigt att överföra pengar från en post till en annan i rådets budget,

      b) vad gäller kapitel 22 – Administrativa utgifter – punkt 2 2 0 2: hur stora belopp i euro har anslagits till tolkning vid möten på området för europeisk säkerhets- och försvarspolitik i enlighet med generalsekreterarens/höge representantens beslut nr 56/2004 om tolkning vid möten i Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ?

      c) vad gäller kapitel 22 – Administrativa utgifter – punkt 2 0 0 2: att få en kopia av beslut nr 56/2004,

      d) vad gäller kapitel 22 – Administrativa utgifter – punkt 2 0 0 2: hur mycket i euro har överförts till vilken post från denna post för delegaternas resekostnader?

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 71, 14.3.2008.

(2)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Beslut till följd av rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).

(7)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(8)

EUT L 71, 14.3.2008.

(9)

EUT 273, 13.11.2009, s. 1.

(10)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(11)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(12)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Beslut till följd av rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).

(14)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(15)

EUT L 19, 23.1.2010, s. 9.

(16)

Europeiska öppenhetsinitiativet,

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(17)

EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.

(18)

EUT L 261, 6.8.2004, s. 125.

(19)

EGT L 57, 2.3.2000, s. 1.

(20)

EGT L 27, 30.1.2001, s. 7.

(21)

EGT L 158, 17.6.2002, s. 66

(22)

EUT L 88, 31.3.2009, s. 19.

(23)

Antagna texter, EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 1.

(24)

EUT L 187, 15.7.2008, s. 21.

Senaste uppdatering: 9 april 2010Rättsligt meddelande