Postup : 2009/0131(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0101/2010

Předložené texty :

A7-0101/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.32
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     ***I
PDF 279kWORD 428k
26. března 2010
PE 438.172v02-00 A7-0101/2010

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení

(KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Brian Simpson

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení

(KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0482),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0161/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 91 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0101/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí sdělení připojená k tomuto návrhu legislativního usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí rozšířila uplatňování některých mezinárodních dohod i na vnitrostátní dopravu s cílem harmonizovat v celém Společenství podmínky, za kterých je možné přepravovat nebezpečné věci po silnici, po železnici a po vnitrozemských vodních cestách.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí rozšířila uplatňování některých mezinárodních dohod i na vnitrostátní dopravu s cílem harmonizovat v celé Unii podmínky, za kterých je možné přepravovat nebezpečné věci po silnici, po železnici a po vnitrozemských vodních cestách.

Odůvodnění

Tato změna platí pro celý text.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Pravidelné kontroly a mimořádné kontroly přepravitelných tlakových zařízení by se měly provádět v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí s cílem zajistit trvalý soulad s jejich bezpečnostními požadavky.

(11) Pravidelné kontroly, kontroly v polovině období a mimořádné kontroly přepravitelných tlakových zařízení by se měly provádět v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí s cílem zajistit trvalý soulad s jejich bezpečnostními požadavky.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Tato směrnice se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která byla uvedena na trh přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES a která neprošla novým posouzením shody.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Stávající přepravitelná tlaková zařízení, jejichž shoda se směrnicí 1999/36/ES předtím nebyla posouzena, by měla být nově posouzena a označena podle této směrnice, aby byl prokázán jejich soulad s bezpečnostními požadavky a byl zajištěn jejich volný pohyb a používání.

(13) Pokud by volný pohyb a volné používání stávajících přepravitelných tlakových zařízení, jejichž shoda se směrnicí 1999/36/ES předtím nebyla posouzena, měl být pro tato zařízení přínosný, měla by tato zařízení projít novým posouzením shody.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Členské státy by měly mít možnost přijímat opatření s cílem omezit nebo zakázat uvádění zařízení na trh a jeho používání v případech, kdy za určitých stanovených okolností představuje riziko z hlediska bezpečnosti.

(18) Členské státy by měly mít možnost přijímat opatření s cílem omezit nebo zakázat uvádění zařízení na trh a jeho používání v případech, kdy za určitých stanovených okolností představuje riziko z hlediska bezpečnosti, a to včetně případů, kdy zařízení splňují ustanovení směrnice 2008/68/ES a této směrnice.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) V zájmu usnadnění praktického provádění technických ustanovení této směrnice by Komise měla vypracovat konkrétní pokyny, a to s přihlédnutím k výsledkům výměny zkušeností podle článků 28 a 29.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Zejména by Komise měla být zmocněna k přizpůsobování příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejího doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(20) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o některé úpravy příloh. Je obzvláště důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla příslušné konzultace, včetně konzultací na úrovni odborníků.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů se členské státy vybízejí, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) přepravitelná tlaková zařízení podle definice v čl. 2 odst. 1, která jsou opatřena označeními shody stanovenými v této směrnici nebo ve směrnicích 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS nebo 99/36/ES, za účelem jejich pravidelných kontrol, mimořádných kontrol a používání;

(b) přepravitelná tlaková zařízení podle definice v čl. 2 odst. 1, která jsou opatřena označeními shody stanovenými v této směrnici nebo ve směrnicích 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS nebo 99/36/ES, za účelem jejich pravidelných kontrol, kontrol v polovině období, mimořádných kontrol a používání;

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) všechny tlakové nádoby a případně jejich ventily a další příslušenství vymezené v kapitole 6.2 příloh směrnice 2008/68/ES,

a) všechny tlakové nádoby a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.2 příloh směrnice 2008/68/ES,

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) cisterny, bateriová vozidla / vagony, vícekomorové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství vymezené v kapitole 6.8 příloh směrnice 2008/68/ES, pokud se zařízení uvedená v písmeně a) nebo b) používají v souladu s uvedenými přílohami pro přepravu plynů třídy 2 s výjimkou plynů nebo zboží, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných látek jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze I této směrnice;

b) cisterny, bateriová vozidla / vagony, vícekomorové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.8 příloh směrnice 2008/68/ES, pokud se zařízení uvedená v písmeně a) nebo b) používají v souladu s uvedenými přílohami pro přepravu plynů třídy 2 s výjimkou plynů nebo zboží, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných látek jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze I této směrnice;

 

Pojem přepravitelné tlakové zařízení se vykládá tak, že zahrnuje plynové patrony (UN 2037), ale nezahrnuje aerosoly (UN 1950), otevřené kryogenické nádoby, lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení, hasicí přístroje (UN 1044), přepravitelná tlaková zařízení vyňatá podle bodu 1.1.3.2 příloh směrnice 2008/68/ES ani přepravitelná tlaková zařízení vyňatá z působnosti pravidel pro konstrukci a zkoušení obalů podle zvláštních ustanovení v kapitole 3.3 příloh směrnice 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14. „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, vlastník nebo provozovatel jednající v rámci obchodní činnosti, ať za úplatu nebo bezúplatně;

14. „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, vlastník nebo provozovatel jednající v rámci obchodní činnosti nebo veřejné služby, ať za úplatu nebo bezúplatně;

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. „novým posouzením shody“ postup následného posouzení shody přepravitelného tlakového zařízení vyrobeného a uvedeného na trh přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES, které se provádí na žádost vlastníka;

17. „novým posouzením shody“ postup následného posouzení shody přepravitelného tlakového zařízení vyrobeného a uvedeného na trh přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES, které se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele;

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a. „kontrolou v polovině období“ kontrola v mezidobí a postupy pro takovou kontrolu uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES;

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21. „akreditací“ osvědčování vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že oznámený subjekt splňuje požadavky stanovené v bodě 1.8.6.4 druhém odstavci příloh směrnice 2008/68/ES;

21. „akreditací“ osvědčování vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že oznámený subjekt splňuje požadavky stanovené v bodě 1.8.6.8 druhém odstavci příloh směrnice 2008/68/ES;

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pojem přepravitelné tlakové zařízení se vykládá tak, že zahrnuje plynové patrony (UN 2037), ale nezahrnuje aerosoly (UN 1950), otevřené kryogenické nádoby, lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení, hasicí přístroje (UN 1044), přepravitelná tlaková zařízení vyňatá podle bodu 1.1.3.2 příloh směrnice 2008/68/ES ani přepravitelná tlaková zařízení vyňatá z působnosti pravidel pro konstrukci a zkoušení obalů podle zvláštních ustanovení v kapitole 3.3 příloh směrnice 2008/68/ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení, které uvedli na trh, není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto přepravitelného tlakového zařízení do souladu nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, výrobci o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přepravitelné tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

4. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení, které uvedli na trh, není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto přepravitelného tlakového zařízení do souladu nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, výrobci o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž přepravitelné tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 1 a vypracování technické dokumentace nesmí být součástí zmocnění zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 1 a 2 a vypracování technické dokumentace nesmí být součástí zmocnění zplnomocněného zástupce.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) uchovávat technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu alespoň 20 let ode dne výroby přepravitelného tlakového zařízení;

a) uchovávat technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru alespoň po dobu, která je v přílohách směrnice 2008/68/ES stanovena pro výrobce;

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Dovozci po dobu alespoň 20 let ode dne výroby přepravitelného tlakového zařízení uchovávají kopii technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání předložena.

6. Dovozci alespoň po dobu, která je v přílohách směrnice 2008/68/ES stanovena pro výrobce, uchovávají kopii technické dokumentace pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání předložena.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, může přepravitelné tlakové zařízení dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s uvedenými předpisy. Pokud přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení není v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES nebo s touto směrnicí, může přepravitelné tlakové zařízení dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s uvedenými předpisy. Pokud přepravitelné tlakové zařízení představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Změna se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Tento článek se nevztahuje na jednotlivce, kteří mají v úmyslu používat přepravitelné tlakové zařízení, případně jej používají, k osobním či domácím účelům nebo k rekreačním či sportovním aktivitám.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 11 – úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánu dozoru nad trhem a po dobu stanovenou v přílohách směrnice 2008/68/ES identifikovat

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánu dozoru nad trhem alespoň po dobu 10 let identifikovat

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přepravitelné tlakové zařízení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) musí splňovat příslušné požadavky na posouzení shody, pravidelnou kontrolu a mimořádné kontroly stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a kapitolách 3 a 4 této směrnice.

1. Přepravitelné tlakové zařízení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) musí splňovat příslušné požadavky na posouzení shody, pravidelnou kontrolu, kontrolu v polovině období a mimořádné kontroly stanovené v přílohách směrnice 2008/68/ES a kapitolách 3 a 4 této směrnice.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přepravitelné tlakové zařízení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) musí splňovat specifikace obsažené v dokumentaci, podle níž bylo zařízení vyrobeno. Zařízení se podrobuje pravidelným kontrolám a mimořádným kontrolám a vztahují se něj požadavky uvedené v kapitolách 3 a 4 této směrnice.

2. Přepravitelné tlakové zařízení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) musí splňovat specifikace obsažené v dokumentaci, podle níž bylo zařízení vyrobeno. Zařízení se podrobuje pravidelným kontrolám, kontrolám v polovině období a mimořádným kontrolám v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a vztahují se něj požadavky uvedené v kapitolách 3 a 4 této směrnice.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Osvědčení o posouzení shody, osvědčení o novém posouzení shody a protokoly o pravidelných kontrolách a mimořádných kontrolách vydané oznámeným subjektem jsou platné ve všech členských státech.

3. Osvědčení o posouzení shody, osvědčení o novém posouzení shody a protokoly o pravidelných kontrolách, kontrolách v polovině období a mimořádných kontrolách vydané oznámeným subjektem jsou platné ve všech členských státech.

U demontovatelných částí přepravitelných tlakových zařízení je možné provést samostatné posouzení shody.

U demontovatelných částí plnitelných přepravitelných tlakových zařízení je možné provést samostatné posouzení shody.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Demontovatelné části s přímou bezpečnostní funkcí se opatří označením pí.

6. Demontovatelné části plnitelného přepravitelného tlakového zařízení s přímou bezpečnostní funkcí se opatří označením pí.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Označení pí je viditelně, čitelně a trvale připojeno k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku, jakož i k demontovatelným částem přepravitelného tlakového zařízení, které mají přímou bezpečnostní funkci.

4. Označení pí je viditelně, čitelně a trvale připojeno k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku, jakož i k demontovatelným částem plnitelného přepravitelného tlakového zařízení, které mají přímou bezpečnostní funkci.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Označení pí se připojí před tím, než jsou nové přepravitelné tlakové zařízení nebo demontovatelné části přepravitelného tlakového zařízení s přímou bezpečnostní funkcí uvedeny na trh.

5. Označení pí se připojí před tím, než jsou nové přepravitelné tlakové zařízení nebo demontovatelné části plnitelného přepravitelného tlakového zařízení s přímou bezpečnostní funkcí uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vyznačení data pravidelné kontroly je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který za pravidelnou kontrolu odpovídá.

7. U data pravidelné kontroly, případně kontroly v polovině období, je vyznačeno i identifikační číslo oznámeného subjektu, který za pravidelnou kontrolu odpovídá.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) činností týkajících se posuzování shody a nového posuzování shody;

a) činností týkajících se posuzování shody, pravidelných kontrol, kontrol v polovině období, mimořádných kontrol a nového posuzování shody;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) postupů souvisejících s činnostmi uvedenými v písmeně a), včetně pravidelné kontroly, mimořádných kontrol a nového posuzování shody;

b) postupů souvisejících s činnostmi uvedenými v písmeně a);

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, pravidelných kontrol a mimořádných kontrol, používaných postupech, dotčených přepravitelných tlakových zařízeních a příslušném osvědčení o odborné způsobilosti.

3. Oznámení obsahuje údaje, které jsou podle čl. 21 odst. 2 povinné.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody, pravidelné kontroly a mimořádné kontroly v souladu s podmínkami svého oznámení a s postupy posuzování shody stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody, pravidelné kontroly, kontroly v polovině období a mimořádné kontroly v souladu s podmínkami svého oznámení a s postupy stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) o všech žádostech o informacečinnostech posuzování shody, které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

c) o všech žádostech o informace o provedených činnostech, které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody provedených v rámci působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

d) na vyžádání o činnostech provedených v rámci působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody, pravidelných kontrol a mimořádných kontrol a zabývají se stejnými přepravitelnými tlakovými zařízeními, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na žádost pozitivních výsledků posuzování shody.

2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody, pravidelných kontrol, kontrol v polovině období a mimořádných kontrol a zabývají se stejnými přepravitelnými tlakovými zařízeními, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na žádost pozitivních výsledků posuzování shody.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 28 – úvodní část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise organizuje výměnu zkušeností mezi příslušnými vnitrostátními orgány členských států, které provádějí

Komise organizuje výměnu zkušeností mezi příslušným vnitrostátními orgány členských států, které podle této směrnice provádějí

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v čl. 30 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti vnitrostátním opatřením členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že jsou vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Společenství, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli.

1. Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v čl. 30 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti vnitrostátním opatřením členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že jsou vnitrostátní opatření v rozporu s právně závazným aktem Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) označení pí bylo připojeno v rozporu s článkem 12, 13 nebo 14;

a) označení pí bylo připojeno v rozporu s články 12, 13, 14 nebo 15;

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) nebyly splněny požadavky uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES.

d) nebyly splněny požadavky uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES a této směrnice.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přílohy této směrnice přizpůsobit vědeckému a technickému pokroku, zejména se zohledněním změn příloh směrnice 2008/68/ES. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejího doplnění, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 36 odst. 2.

Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o přizpůsobení příloh této směrnice vědeckému a technickému pokroku, zejména se zohledněním změn příloh směrnice 2008/68/ES.

 

Pokud jde o akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci, použijí se postupy stanovené v článcích 36, 36a a 36b.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 36 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor

Výkon přenesení pravomoci

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přepravu nebezpečných věcí zřízený podle článku 9 směrnice 2008/68/ES.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 35 je svěřena Komisi na neurčitou dobu.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu a Radě.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

 

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci jsou svěřeny Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 36a a 36b.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 35 kdykoliv zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

 

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo od pozdějšího data uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí nemá vliv na platnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Článek 36 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36b

 

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky k aktu v přenesené pravomoci do tří měsíců od data oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí nevznést námitky.

 

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada vznese námitku k aktu v přenesené pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který vznese námitku, uvede důvody pro vznesení námitky k aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Certifikáty EHS schválení vzoru přepravitelných tlakových zařízení vydané v souladu se směrnicemi 84/525/EHS, 84/526/EHS a 84/527/EHS a certifikáty ES přezkoušení návrhu vydané v souladu se směrnicí 1999/36/ES se uznávají za rovnocenné certifikátům schválení typu uvedeným v přílohách směrnice 2008/68/ES.

1. Certifikáty EHS schválení vzoru přepravitelných tlakových zařízení vydané v souladu se směrnicemi 84/525/EHS, 84/526/EHS a 84/527/EHS a certifikáty ES přezkoušení návrhu vydané v souladu se směrnicí 1999/36/ES se uznávají za rovnocenné certifikátům schválení typu uvedeným v přílohách směrnice 2008/68/ES a řídí se ustanoveními o časově omezeném schválení typu, která jsou obsažena v těchto přílohách.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Povinnosti členských států

 

Členské státy podniknou opatření nezbytná k tomu, aby příslušné hospodářské subjekty plnily ustanovení uvedená v kapitolách 2 a 5. Členské státy rovněž zaručí, že potřebná prováděcí opatření budou zavedena s ohledem na články 12 až 15 kapitoly 3.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Příloha I – číslo UN 1790

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, ROZTOK, OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 85 % FLUOROVODÍKU

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 85 % FLUOROVODÍKU

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V této příloze je stanovena metoda, jak zajistit, aby byla přepravitelná tlaková zařízení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c), která byla vyrobena a uvedena do provozu přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES, v souladu s příslušnými ustanoveními příloh směrnice 2008/68/ES použitelnými v době nového posouzení.

1. V této příloze je stanovena metoda, jak zajistit, aby byla přepravitelná tlaková zařízení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c), která byla vyrobena a uvedena do provozu přede dnem provedení směrnice 1999/36/ES v souladu s příslušnými ustanoveními příloh směrnice 2008/68/ES a příslušnými ustanoveními této směrnice použitelnými v době nového posouzení.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo držitel musí oznámenému subjektu splňujícímu normu EN ISO/IEC 17020:2004, typ A, poskytnout informace o přepravitelném tlakovém zařízení, které tomuto subjektu umožní zařízení přesně identifikovat (původ, pravidla pro navrhování a v případě acetylenových lahví také údaje o porézní hmotě). Tyto informace v příslušných případech zahrnují veškerá předepsaná omezení použití a případná sdělení o možném poškození nebo provedených opravách.

2. Vlastník nebo provozovatel musí oznámenému subjektu splňujícímu normu EN ISO/IEC 17020:2004, typ A a příslušnému k novému posouzení shody poskytnout informace o přepravitelném tlakovém zařízení, které tomuto subjektu umožní zařízení přesně identifikovat (původ, pravidla pro navrhování a v případě acetylenových lahví také údaje o porézní hmotě). Tyto informace v příslušných případech zahrnují veškerá předepsaná omezení použití a případná sdělení o možném poškození nebo provedených opravách.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Oznámený subjekt typu A posoudí, zda přepravitelné tlakové zařízení splňuje alespoň stejnou úroveň bezpečnosti jako přepravitelné tlakové zařízení uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES. Toto posouzení se provede na základě informací poskytnutých podle bodu 2 a případně dalších kontrol.

3. Oznámený subjekt typu A, tedy oznámený subjekt pro nové posouzení shody, posoudí, zda přepravitelné tlakové zařízení splňuje alespoň stejnou úroveň bezpečnosti jako přepravitelné tlakové zařízení uvedené v přílohách směrnice 2008/68/ES. Toto posouzení se provede na základě informací poskytnutých podle bodu 2 a případně dalších kontrol.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. U sériově vyráběných tlakových nádob mohou členské státy povolit, aby posouzení shody jednotlivých tlakových nádob, včetně ventilů a dalšího příslušenství používaného pro přepravu, prováděly oznámené subjekty splňující normu EN ISO/IEC 17020:2004, typ B, pokud byla shoda typu posouzena podle bodu 3 oznámeným subjektem typu A.

vypouští se

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Jsou-li výsledky posouzení podle bodů 3 a 4 uspokojivé, přepravitelné tlakové zařízení je nadále předmětem pravidelné kontroly podle příloh směrnice 2008/68/ES a oznámený subjekt odpovědný za tuto pravidelnou kontrolu k němu připojí označení pí v souladu s čl. 14 odst. 1 až 5. Za označením pí se uvede identifikační číslo oznámeného subjektu typu A, který odpovídá za nové posouzení shody, a jde-li o jiný subjekt, také identifikační číslo oznámeného subjektu odpovědného za pravidelnou kontrolu.

5. Jsou-li výsledky posouzení uspokojivé, přepravitelné tlakové zařízení je nadále předmětem pravidelné kontroly podle příloh směrnice 2008/68/ES. Jsou-li splněny požadavky této pravidelné kontroly, oznámený subjekt odpovědný za tuto kontrolu připojí označení pí v souladu s čl. 14 odst. 1 až 5, případně je označení pí připojeno za dohledu tohoto subjektu. Za označením pí se uvede identifikační číslo oznámeného subjektu, který odpovídá za pravidelnou kontrolu.

 

Oznámený subjekt odpovědný za pravidelnou kontrolu vystaví v souladu s bodem 6 osvědčení o novém posouzení.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. U sériově vyráběných tlakových nádob mohou členské státy povolit, aby posouzení nové shody jednotlivých tlakových nádob, včetně ventilů a dalšího příslušenství používaného pro přepravu, prováděly oznámené subjekty pověřené pravidelnými kontrolami příslušných přepravitelných tlakových nádob, pokud byla shoda typu posouzena podle bodu 3 oznámeným subjektem typu A, který odpovídá za nové posouzení shody, a pokud bylo vystaveno osvědčení o novém posouzení typu. Za označením pí se uvede identifikační číslo oznámeného subjektu, který odpovídá za pravidelnou kontrolu.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Vystaví se osvědčení o novém posouzení.

Jestliže se použije postup uvedený v bodě 4, subjekt typu A vystaví osvědčení o novém posouzení, které obsahuje alespoň:

6. Ve všech případech oznámený subjekt odpovědný za pravidelnou kontrolu vystaví osvědčení o novém posouzení, které obsahuje alespoň:

a) identifikační údaje o oznámeném subjektu;

a) identifikační údaje o oznámeném subjektu, který vystavuje osvědčení, a jde-li o jiný subjekt, pak identifikační číslo oznámeného subjektu typu A, který v souladu s bodem 3 odpovídá za nové posouzení shody;

b) jméno a adresu výrobce, a pokud výrobce není držitelem původního schválení typu přepravitelného tlakového zařízení, které je předmětem nového posouzení, také jméno a adresu tohoto držitele;

b) jméno a adresu vlastníka nebo provozovatele uvedeného v odstavci 2;

 

c) údaje identifikující osvědčení o novém posouzení typu v případě, že je uplatněn postup podle bodu 5a;

c) údaje identifikující přepravitelné tlakové zařízení, které je součástí série; a

 

d) údaje nezbytné pro identifikaci přepravitelného tlakového zařízení, k němuž bylo připojeno označení pí, zahrnující přinejmenším sériové číslo nebo čísla; a

d) datum vystavení.

e) datum vystavení.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ve všech ostatních případech oznámený subjekt odpovědný za pravidelnou kontrolu vystaví osvědčení o novém posouzení, které obsahuje alespoň:

 

7. Vystaví se osvědčení o novém posouzení.

 

Jestliže se použije postup uvedený v bodu 5a, subjekt typu A odpovědný za nové posouzení shody vystaví osvědčení o novém posouzení typu, které obsahuje alespoň:

a) identifikační údaje o oznámeném subjektu;

a) identifikační údaje o oznámeném subjektu, který vystavuje osvědčení;

b) jméno a adresu vlastníka nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství nebo držitele podle bodu 2;

 

b) jméno a adresu výrobce a držitele původního schválení typu přepravitelného tlakového zařízení, které je předmětem nového posouzení, pokud držitel není výrobcem;

c) údaje nezbytné pro identifikaci přepravitelného tlakového zařízení, k němuž bylo připojeno označení pí, zahrnující přinejmenším sériové číslo nebo čísla; a

c) údaje identifikující přepravitelné tlakové zařízení, které je součástí série; a

d) datum vystavení.

d) datum vystavení,

 

e) text: „toto osvědčení nepovoluje výrobu přepravitelného tlakového zařízení či jeho částí“.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 7 – poslední část

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Připojením označení pí nebo tím, že označení pí nechá připojit, dává vlastník nebo provozovatel na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu přepravitelného tlakového zařízení se všemi příslušnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici použitelnými v době nového posouzení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Připojením označení pí nebo tím, že označení pí nechá připojit, dává vlastník nebo provozovatel na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu přepravitelného tlakového zařízení se všemi příslušnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice 2008/68/ES a v této směrnici platnými v době nového posouzení.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. V případě potřeby se zohlední ustanovení bodu 2 přílohy II a připojí se rovněž označení nízké teploty zmíněné v této příloze.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Příloha k návrhu legislativního nařízení

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o článku 290 SFEU

 

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními tohoto nařízení není dotčen žádný budoucí postoj těchto orgánů ohledně provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících taková ustanovení.

 

 

 

Prohlášení Komise o ohlašování aktů v přenesené pravomoci

 

 

 

Aby Evropskému parlamentu a Radě umožnila uplatnit jejich výsadní práva ve lhůtách stanovených příslušnými legislativními akty, bere Evropská komise na vědomí, že kromě případů, kdy legislativní akt stanoví postup pro naléhavé případy, Evropský parlament a Rada předpokládají, že oznámení o aktech v přenesené pravomoci zohledňuje období institucionálních prázdnin orgánů (zimní, letní a během evropských voleb), a je připravena podle toho jednat.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Přepravu tlakových zařízení, jako jsou cisterny, nádoby a lahve, v současné době upravuje směrnice 1999/36/ES. V této směrnici jsou stanovena bezpečnostní pravidla pro silniční a železniční dopravu. Směrnice mimoto umožňuje volný pohyb těchto zařízení v rámci Společenství, včetně jejich uvádění na trh, jelikož stanoví společné normy pro jejich designové a konstrukční řešení a pro následné kontroly.

Některá technická ustanovení platné směrnice jsou v rozporu s mezinárodními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, které byly zapracovány i do právních předpisů Společenství, a to prostřednictvím nedávno přijaté směrnice 2008/68/ES o přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Komise proto předložila návrh na přepracované znění směrnice, kterou by se zrušila platná směrnice o přepravitelných tlakových zařízení a několik dalších, s touto problematikou souvisejících směrnic.

Návrh neobsahuje žádné zásadní změny ve stávajícím předpisovém rámci, pokud jde o účel a hlavní ustanovení. Jeho nejpodstatnějším cílem je sladit technické požadavky s mezinárodními pravidly pro přepravu nebezpečného zboží a odstranit tak výše zmíněné nesrovnalosti. Kromě toho je jeho účelem zjednodušení a racionalizace některých ustanovení, zejména ustanovení týkajících se postupů posuzování shody. A konečně, pokud jde o používání zařízení potřebného při přepravních operacích na vnitřním trhu, zahrnuje návrh ustanovení takzvaného „nového právního rámce“ (765/2008/ES). Tato norma vytváří obecný rámec pro uvádění výrobků na jednotný evropský trh.

Rada

Poté, co návrh několikrát projednala, vypracovala pracovní skupina Rady návrh textu, který ve velké míře odpovídá textu navrženému Komisí a zavádí pouze několik změn. Tyto změny se mimo jiné týkají:

· vyjasnění definice „přepravitelného tlakového zařízení“;

· začlenění nezbytných zmínek o „kontrolách v polovině období“;

· objasnění nového posouzení shody existujících přepravitelných tlakových zařízení, u nichž podle stávající směrnice shoda dříve posuzována nebyla;

· možnosti členských států omezit nebo zakázat uvádění na trh a používání některých zařízení v případě, že za určitých okolností představují riziko;

· ustanovení, podle něhož se na jednotlivce nevztahují povinnosti vlastníků přepravitelných tlakových zařízení, pokud je používají pro soukromé účely nebo k rekreačním činnostem.

Rada navíc pozměnila postup pro úpravu příloh, aby je sladila s novými ustanoveními o projednávání ve výborech, která platí po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost („akty v přenesené pravomoci“).

Hodnocení zpravodaje

Zpravodaj podporuje cíle, jež přepracování směrnice o přepravitelném zařízení sleduje, a doufá, že jakmile bude přijat, zajistí tento návrh vysoký stupeň bezpečnosti pro přepravitelná tlaková zařízení a jejich uživatele. S výjimkou ustanovení o projednávání ve výborech, vítá zpravodaj i výše vyjmenovaná objasnění Rady, která se promítají do pozměňovacích návrhů v jeho zprávě. Pozměňovací návrhy tedy odpovídají znění navrženému Radou, ovšem s výjimkou těchto tří bodů:

· Za prvé se navrhuje upravit znění bodu odůvodnění 13 o novém posouzení shody vložením zmínky o „volném používání“, aby bylo jasné, že nové posouzení není nutné v případech, kdy se stávající zařízení používá pouze v rámci jednoho státu či jednoho regionu (viz pozměňovací návrh 4).

· Za druhé navrhuje zpravodaj nový bod odůvodnění 18a, který vyzývá Komisi k vypracování pokynů, které by usnadnily provádění ustanovení v praxi, jak to předpokládala již stávající směrnice.

· Za třetí, pokud jde o nová ustanovení k projednávání ve výborech, zavádí zpravodaj změny vycházející z průřezového poradenství právních služeb Parlamentu. Záměrem těchto změn je zachovat výsadní práva Parlamentu a současně splnit jeho procedurální předpisy týkající se zrušení přenesení pravomocí na Komisi a námitek k aktům v přenesené pravomoci.

Závěr

Podle názoru zpravodaje by se v celé této otázce mělo co nejdříve dojít k dohodě v rámci prvního čtení, zatímco budou orgány hledat horizontální řešení pro znění nových ustanovení o projednávání ve výborech. Výbor je proto vyzván, aby zprávu bez dalších pozměňovacích návrhů přijal a aby na tomto základě pověřil zpravodaje k zahájení jednání s Radou.


POSTUP

Název

Přepravitelná tlaková zařízení

Referenční údaje

KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)

Datum predložení EP

18.9.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

7.10.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Brian Simpson

5.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

23.2.2010

22.3.2010

 

 

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Georges Bach, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění