Förfarande : 2009/2130(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0105/2010

Ingivna texter :

A7-0105/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     
PDF 151kWORD 80k
26 mars 2010
PE 430.462v02-00 A7-0105/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(3), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(7), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008

(C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(11), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat

- revisionsrättens iakttagelse att kontrollorganet inte hade infört effektiva rutiner för hur man fastställer vilka anslag som ska överföras, vilket lett till att minst 125 000 EUR hade förts över utan att det fanns några rättsliga åtaganden,

- revisionsrättens uppfattning att kontrollorganet ännu inte i tillräcklig utsträckning dokumenterat rutinerna för de interna kontrollerna.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkning att kontrollorganet inte utarbetar något flerårigt arbetsprogram. Därför understryker parlamentet hur viktigt det är att utarbeta ett sådant dokument, för att kontrollorganet på ett effektivt sätt ska kunna hantera genomförandet av sin strategi och förverkliga sina mål. Parlamentet lyckönskar dock kontrollorganet till beslutet att utveckla detta dokument mot bakgrund av den strategi på medellång sikt som styrelsen har fastslagit.

2.  Dessutom uppmanar Europaparlamentet kontrollorganet att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och gynna en metod som är inriktad på att nå resultat.

3.  Europaparlamentet uppmanar kontrollorganet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på att kontrollorganet måste ta itu med svagheterna i sin verksamhetsplanering så att förfarandena för att upprätta budgeten i framtiden blir tillräckligt strikta och så att man kan undvika att öka och/eller minska medlen i budgetposterna. Detta strider dessutom mot principen om specificering. Dessutom, och i strid mot reglerna, ombads styrelsen varken att godkänna överföringarna eller informerades om dem. Dock noterar parlamentet att kontrollorganet anstränger sig för att förbättra budgetplaneringen och budgetuppföljningen och sålunda minska antalet justeringar av budgeten.

5.  Europaparlamentet noterar också svaret från kontrollorganet som har velat understryka att 2008 var särskilt svårt att planera budgetmässigt p.g.a. flytten av kontrollorganet till dess definitiva säte.

6.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar att vissa rättsliga åtaganden (ett totalbelopp på 1 400 000 EUR) ingicks, i strid mot budgetförordningen, innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts.

Internrevision

7.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionen (IAS) har kommit fram till 15 rekommendationer för kontrollorganet, av vilka 9 betecknas som ”mycket viktiga” och handlar om behovet att utveckla en uppsättning indikatorer som täcker in alla tillsynsorganets verksamheter, interna organisation och rutiner, och som kan tjäna som stöd för förvaltningsförklaringen, personalförvaltningen (en uppstramning av rekryteringsförfarandena och dokumentationssystemen) samt behovet av interna rutiner för att minska tillsynsorganets förseningar med betalningarna.

Personal

8.  Europaparlamentet noterar att rekryteringstakten 2008 var högre än vad man ursprungligen förutsåg, och att denna situation ledde till att de medel som behövdes till löneutbetalningar underskattades med mer än 35 procent (ca 1 300 000 EUR). Tillsynsmyndigheten uppmanas därför förbättra sin uppföljning av budgetens genomförande.

oo   o

9.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT C 304, 15.12.2009, s. 1.

(2)

EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(4)

EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

EUT C 304, 15.12.2009, s.1.

(6)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(8)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT C 304, 15.12.2009, s.1.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(12)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

EUT L 255, 26.9.2009, s. 202.

(14)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)...

Senaste uppdatering: 8 april 2010Rättsligt meddelande