Процедура : 2008/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0109/2010

Внесени текстове :

A7-0109/2010

Разисквания :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0222

ДОКЛАД     ***I
PDF 1805kWORD 2938k
19 април 2010 г.
PE 430.616v05-00 A7-0109/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите

(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Renate Sommer

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите

(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0040),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0052/2008),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” COM(2009)0665,

–   като взе предвид член 294, параграф 3, и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0109/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и значително допринася за здравето и благосъстоянието на гражданите и за техните социални и икономически интереси.

(2) Свободното движение на безопасни храни е съществен аспект на вътрешния пазар и значително допринася за здравето и благосъстоянието на гражданите и за техните социални и икономически интереси. Настоящият регламент служи както на интересите на вътрешния пазар, като опростява законодателството, гарантира правна сигурност и намалява бюрокрацията, така и на интересите на гражданите, като предвижда ясно, разбираемо и четливо задължително етикетиране на храните.

Обосновка

Няма дефиниция за „здравословни“ храни; следователно „здравословни“ се изразява с понятието „безопасни“, тъй като то обозначава липсата на вредни за здравето съставки и пълна годност за консумация. Важно е да се изтъкне, че регламентът има за цел както по-добра защита на потребителите, така и хармонизиране на вътрешния пазар.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С оглед постигане на високо равнище на защита на здравето на потребителите и гарантиране на правото им на информация следва да се осигури подходяща информация на потребителите относно консумираните от тях храни. Изборът на потребителите може да бъде повлиян от, inter alia, здравни, икономически, социални и етнически съображения, а и такива, свързани с околната среда. (4)

(3) С оглед постигане на високо равнище на защита на здравето на потребителите и гарантиране на правото им на информация следва да се осигури подходяща информация на потребителите относно консумираните от тях храни. Решенията на потребителите за закупуване на продукт може да бъдат повлияни от, inter alia, здравни, икономически, социални и етнически съображения, а и такива, свързани с околната среда.

Обосновка

Тук става въпрос на първо място за решението на потребителите за закупуване на продукт; решението за закупуване на даден продукт е същевременно и решението, определящо потреблението.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Първоначалните цели и ключовите елементи от настоящото законодателство в областта на етикетирането са все още валидни, но е необходимо те да се рационализират, с цел да се гарантира по-лесното им спазване и по-голяма яснота за заинтересованите страни, както и да се модернизират с оглед да бъдат отчетени новите обстоятелства в областта на информацията относно храните.

(9) Първоначалните цели и ключовите елементи от настоящото законодателство в областта на етикетирането са все още валидни, но е необходимо те да се рационализират, с цел да се гарантира по-лесното им прилагане и по-голяма правна сигурност за заинтересованите страни, както и да се модернизират с оглед да бъдат отчетени новите обстоятелства в областта на информацията относно храните.

Обосновка

Поясняване.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съществува обществен интерес по отношение на връзката между хранителен режим и здраве, както и по отношение на избора на подходящ хранителен режим, съобразен с индивидуалните нужди. Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, отбелязва, че етикетирането за хранителната стойност е важно средство, чрез което потребителите да бъдат информирани относно състава на храните и подпомогнати да направят информиран избор. В стратегията за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор е от съществено значение както за ефективната конкуренция, така и за благосъстоянието на потребителите. Познаването на основните принципи на хранене и подходящата информация относно храните би допринесла значително за гарантиране на информирания избор на потребителя.

(10) Съществува интерес сред широката общественост по отношение на връзката между хранителен режим и здраве, както и по отношение на избора на подходящ хранителен режим, съобразен с индивидуалните нужди. Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, отбелязва, че етикетирането за хранителната стойност е един от методите за информиране на потребителите относно състава на храните и подпомагането им да направят информиран избор.

Образователните и информационните кампании са важен инструмент за подобряване на разбираемостта на информацията относно храните за потребителите. В стратегията за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор е от съществено значение както за ефективната конкуренция, така и за благосъстоянието на потребителите. Познаването на основните принципи на хранене и подходящата информация относно храните би допринесла значително за гарантиране на информирания избор на потребителя. Освен това е разумно и правилно потребителите в държавите-членки да могат да се обърнат към неутрален източник на информация за получаване на разяснения относно свои въпроси, свързани с храненето. Във връзка с това държавите-членки следва да създадат съответните „горещи линии”, за чието финансиране би могъл да допринесе хранителният сектор.

Обосновка

Хранителният режим на потребителите и разбирането им на информацията относно хранителната стойност на храните не може да се подобрят единствено чрез етикетиране на храните. Както и преди, потребителите не разбират някои посочени върху етикетите данни и е изключително важно държавите-членки да участват по-интензивно в съответните информационни кампании.

Трябва да се поясни, че държавите-членки носят отговорност за финансирането на програмите за информиране и обучение, за да се намали изтичането на средства от бюджета на ЕС.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С цел да се следва цялостен и еволюционен подход по отношение на информацията, предоставена на потребителите относно консумираните от тях храни, следва да се изготви широко определение за законодателство в областта на информацията за храните, включващо правила с хоризонтален и специфичен характер, както и широко определение на информация за храните, включващо информацията, предоставена чрез средства, различни от етикета.

(14) С цел да се следва цялостен и еволюционен подход по отношение на информацията, предоставена на потребителите относно консумираните от тях храни, следва да се изготви широко определение за законодателство в областта на информацията за храните, включващо правила с хоризонтален и специфичен характер, както и широко определение на информация и обучение за храните, включващо информацията, предоставена чрез средства, различни от етикета.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Правилата на Общността следва да се прилагат само за предприятия, замисълът на които включва известна продължителност на действията и известна степен на организираност. Операции като случайна манипулация, сервиране или продажба на храна от частни лица по случай на благотворителни събирания или местни панаири, както и срещи, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

(15) Правилата на Съюза следва да се прилагат само за предприятия, замисълът на които предполага известна продължителност на действията и известна степен на организираност. Акции като еднократно доставяне на хранителни продукти на трети лица, сервиране или продажба на храни от частни лица например на благотворителни събития или местни панаири и събирания, и продажбата на храни чрез различни форми на директна продажба от селскостопанските производители, не попадат в обхвата на настоящия регламент. За да не бъде твърде голяма тежестта, особено върху малките и средните предприятия в традиционния сектор на производството на храни и търговията на дребно с храни, включително и заведенията за обществено хранене, изискванията за етикетиране не следва да важат за неопакованите предварително продукти.

Обосновка

Тук не става въпрос за манипулация на хранителни продукти, а за раздаването им на трети лица; следва да се избягват дублирания. За земеделски стопанства, които осъществяват директна търговия (продажба в рамките на самото стопанство, на пазара, на улицата или на прага на домове), спазването на разпоредбите на настоящия регламент би представлявало особена тежест. Тъй като става въпрос за важна с оглед на постъпленията ниша за земеделските стопанства, директната търговия с храни, произведени в такива стопанства, следва по принцип да се изключи от настоящия регламент.

В предприятия, които търгуват на дребно с храни, както и в занаятчийски предприятия в сферата на храните, включително в заведенията за обществено хранене, се произвеждат неопаковани предварително продукти, които се раздават непосредствено на консуматорите. Няма стандартна процедура: съставките се променят ежедневно. Следва да се има предвид и фактът, че именно занаятчийските предприятия в сферата на храните са гарант за запазването на регионалните специалитети, за творческия подход и за нововъведенията, с което гарантира и разнообразието в предлагането. С оглед на това е важно неопакованите предварително храни да се изключат от изискването за етикетиране.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Услугите по приготвяне и доставяне на храни, предоставяни от транспортни дружества, следва да бъдат предмет на настоящия регламент само когато се предлагат по маршрути между две точки на територията на Съюза.

Обосновка

По маршрути, които започват или завършват в държави извън ЕС, транспортните дружества могат да не намерят доставчик, който да отговаря на задълженията за даване на информация. Ако дружествата, които предлагат тези връзки, бъдат задължени да спазват разпоредбите на настоящия регламент, е възможно тези от тях, които са със седалище в ЕС, да бъдат ощетени по отношение на конкурентоспособността си, тъй като само те биха били задължени да спазват регламента.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Законодателството в областта на информацията за храните следва да предоставя достатъчна гъвкавост, така че да има възможност да се актуализира с новите изисквания на потребителите относно информацията и да гарантира баланс между защитата на вътрешния пазар и различията във възприятията на потребителите в държавите-членки.

(16) Законодателството в областта на информацията за храните следва да се основава също така на изискванията на потребителите относно информацията и да гарантира, че не се пречи на нововъведенията в хранителната промишленост. Възможността за предоставяне на доброволна допълнителна информация от стопанските субекти в хранителната промишленост позволява допълнителна гъвкавост.

Обосновка

Нововъведенията са в полза на потребителите. Достатъчно гъвкавост във връзка с новото законодателство може да се гарантира само когато стопанските субекти в хранителната промишленост разполагат с възможността да предприемат мерки под формата на доброволно предоставяна допълнителна информация във връзка с нови желания на клиентите.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Основното съображение по отношение на изискването за задължителна информация за храните следва да позволи на потребителите да откриват и използват правилно храните, и да направят избор, който е съобразен с индивидуалните нужди на хранителния им режим.

(17) Целта на изискването за задължителна информация за храните е потребителите да могат да вземат информирани решения за закупуване на храни, които да са съобразени с индивидуалните желания и потребностите на хранителния им режим.

Обосновка

Рационализиране и поясняване.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да може законодателството в областта на информацията за храните да се адаптира спрямо променящите се нужди от информация на потребителите, съображенията относно необходимостта от задължителна информация за храните следва да отчитат и проявения широк интерес от страна на повечето потребители относно разкриването на определена информация.

(18) За да може законодателството в областта на информацията за храните да се адаптира спрямо променящите се нужди от информация на потребителите, както и за да се избегнат ненужните отпадъци от опаковки, задължителното етикетиране на храни следва да се ограничи до отбелязване на основна информация, която да е от доказуемо голям интерес за повечето потребители.

Обосновка

Обозначаването на твърде много информация върху опаковката не е разумно.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Въпреки това новите задължителни изисквания в областта на информацията за храните следва да бъдат определени само ако и когато е необходимо, в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и устойчивост.

(19) Въпреки това нови задължителни изисквания в областта на информацията за храните или нови форми на представяне на такава информация, следва да бъдат въвеждани само ако и когато е необходимо, в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност, прозрачност и устойчивост.

Обосновка

И въвеждането на нови форми на представяне на информация за храните би трябвало да отговаря на посочените принципи.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Правилата в областта на информацията за храните следва да забраняват употребата на информация, която би заблудила потребителя или би приписала лечебни свойства на храните. Посочената забрана, за да бъде ефикасна, следва да се прилага и спрямо рекламата и промоцията на храни.

(20) В допълнение към вече съществуващите разпоредби за борба срещу заблуждаващата реклама, правилата в областта на информацията за храните следва да забраняват всяко упоменаване на данни, което би заблудило потребителя, по-специално по отношение на енергийното съдържание, произхода или състава на храните. Посочената забрана, за да бъде ефикасна, следва да се прилага и спрямо рекламата и промоцията на храни.

Обосновка

Би следвало да се обърне внимание на факта, че вече съществуват разпоредби срещу заблуждаващата реклама. Рекламата на продукти с медицински качества се регулира с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) За някои продукти се твърди, че употребата им има конкретни ползи за организма. Тези твърдения следва да бъдат представени по начин, който да позволява измерване или проверка на ефекта от използването на продукта.

Обосновка

На пазара на хранителни продукти съществуват продукти (например люспи от житни растения), за които се твърди, че продължителното им използване може да доведе до загуба на тегло. Следователно когато за даден продукт се използва подобна информация с рекламна цел, потребителят може да бъде подведен, поради което е обосновано законодателят да настоява подобна информация да бъде придружена с план на хранителен режим, който пояснява при какви условия се постигат желаните резултати.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да се предотврати разпокъсаността на правила, отнасящи се до отговорността на стопанските субекти в хранителната промишленост, е целесъобразно при спазване на информацията за храните да се изяснят отговорностите на стопанските субекти в тази област.

(21) За да се предотврати разпокъсаността на правилата, отнасящи се до отговорността на стопанските субекти в хранителната промишленост по отношение на невярна, заблуждаваща или липсваща информация за храните, е важно отговорностите на стопанските субекти в тази област да бъдат ясно определени. Без да се засягат разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002, стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговията на дребно или дистрибуторските дейности, които не засягат информацията за храните, следва да предприемат незабавни действия, когато установят, че такава информация не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент.

 

-----

1 ОВ L 229, 01.09.2009 г., стр. 1.

Обосновка

По причини, свързани с правната сигурност на съответните заинтересовани лица, е необходимо отговорностите им да бъдат ясно определени. Целта е също така от търговски предприятия да не се търси отговорност за обстоятелства, които не попадат в обхвата на тяхната отговорност, респ. в сферата им на влияние. Решението по делото Lidl-Italia, разгледано от Съда на Европейските общности, показва ясно недостатъчната правна сигурност на търговците на хранителни продукти при сега действащото законодателство.

Необходимо е да се разясни при какви обстоятелства стопанските субекти в хранителната промишленост, които не носят отговорност за информацията за храните, трябва да допринесат за съответствието с изискванията на настоящия регламент. Важно е също така да се уточни, че разпоредбите на член 8 не намаляват задълженията, произтичащи от разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) №178/2002, които търговците на дребно трябва да спазват.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Следва да се състави списък на всички задължителни сведения, които поначало следва да се предоставят за всички храни, предназначени за доставяне на краен потребител и за доставяне в заведения за обществено хранене. В списъка следва да се запази информацията, която се изисква в съответствие с действащото законодателство, като се има предвид, че по общо мнение тя представлява ценно достижение за информирането на потребителя.

(22) Следва да се състави списък на всички задължителни сведения, които следва да се предоставят за всички храни, предназначени за доставяне на краен потребител и за доставяне в заведения за обществено хранене. В списъка следва да се запази информацията, която се изисква в съответствие с действащото законодателство, като се има предвид, че по общо мнение тя представлява ценно достижение за информирането на потребителя.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22 а) Новите информационни и комуникационни технологии могат да играят важна роля при предоставянето на допълнителна информация на потребителите тъй като те действително позволяват бърз и евтин обмен на информация. Може да се предвиди потребителите да получават допълнителна информация чрез терминали, поставени в супермаркети. Четейки баркода, тези терминали биха могли да предоставят информация за въпросния продукт. Също така може да се предвиди достъп на потребителите до допълнителна информация чрез създаването на интернет страница.

Обосновка

Новите технологии играят важна роля за по-доброто разбиране от потребителите на информацията, касаеща продуктите, които те купуват.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените и напредъкът в областта на информацията за храните, следва да се създадат разпоредби, които да упълномощят Комисията да измени списъка със задължителна информация чрез допълване или заличаване на данни и чрез осигуряването на възможност за достъп до данни чрез алтернативни средства. Консултацията със заинтересованите страни следва да спомогне за навременни и целенасочени промени на изискванията за информация за храните.

заличава се

Обосновка

Вж. изменението към член 9, параграф 3.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Някои съставки или вещества, които се използват при производството на храните и впоследствие остават в техния състав, причиняват алергии или непоносимост при потребителите, като някои от посочените алергии или непоносимост представляват опасност за здравето на засегнатите лица. Важно е информация относно наличието на хранителни добавки, технологични добавки и други вещества с алергично действие да се предоставя на потребителите, страдащи от хранителна алергия или непоносимост, така че те да могат да направят информиран и безопасен избор.

(24) Някои съставки или вещества, които се използват при производството на храните и впоследствие остават в техния състав, могат да причинят алергии или непоносимост и в отделни случаи дори представляват опасност за здравето на засегнатите лица. Следователно е важно информация относно наличието на хранителни добавки, технологични добавки и други вещества с научно доказано алергично действие или които могат за увеличат риска от заболяване да се предоставя на потребителите, така че особено тези, страдащи от хранителна алергия или непоносимост да могат да направят целенасочен избор на хранителни продукти, които са безопасни за тях. Следите от подобни вещества също следва да се посочват, за да могат лицата, страдащи от тежки алергии, да направят безопасен избор. За тази цел следва да се създадат общи правила.

Обосновка

Алергени предизвикват алергии и непоносимост само при страдащи от алергия лица.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Етикетите на храните следва да бъдат ясни и разбираеми, така че да помагат на потребителите, които желаят да направят по-добре информиран избор на храни и хранителен режим. Проучванията показват, че четливостта е важен фактор, който може да увеличи възможността информацията от етикета да повлияе на потребителите, както и че дребният шрифт е една от главните причини за недоволството на потребителите от етикетирането на храните.

(25) Етикетите на храните следва да бъдат ясни и разбираеми, така че потребителите да могат направят целенасочен избор на храни и хранителен режим. Проучванията показват, че добрата четливост е важен фактор за увеличаване на възможността информацията от етикета да повлияе на потребителите, както и че нечетливата информация за продукта е една от главните причини за недоволството на потребителите от етикетирането на храните. Следователно фактори, като например шрифт, цвят и контраст, следва да се разглеждат заедно.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) За да се осигури предоставянето на информация за храните, е необходимо да се преценят всички начини за доставка на храни на потребителите, включително продажбата на храна чрез средствата за комуникация от разстояние. Макар да е ясно, че всяка храна, доставена чрез дистанционна продажба, следва да отговаря на същите изисквания за информация за храните както храната, продавана в магазините, необходимо е да се изясни, че в този случай съответната задължителна информация за храните следва да бъде достъпна, преди да е извършена покупката.

(26) За да се осигури предоставянето на информация за храните, е необходимо да се включи продажбата на храна чрез средствата за комуникация от разстояние. Макар да е ясно, че всяка храна, доставена чрез дистанционна продажба, следва да отговаря на същите изисквания за информация за храните както храната, продавана в магазините, необходимо е да се изясни, че в този случай съответната задължителна информация за храните трябва да бъде достъпна, преди да е извършена покупката.

Обосновка

Важно за вземане на решението за покупка е задължителното предоставяне на информация преди сключването на договора за покупка. За по-голяма яснота на текста.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а) В съответствие с предишната резолюция на Европейския парламент, становището на Европейския икономически и социален комитет*, работата на Комисията и загрижеността на широката общественост във връзка с вредата от алкохола, особено върху младите и уязвими потребители, Комисията заедно с държавите-членки следва да въведе определение за напитки като например от типа „алкопоп“, насочени специално към младите хора. Поради алкохолния си характер те следва да отговарят на по-строги изисквания за етикетиране и в магазините да бъдат ясно разделени от безалкохолните напитки.

 

____________________

*ОВ C 77, 31.03.2009 г., стр. 73.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Също така е важно на потребителите да се предостави информация относно другите алкохолни напитки. Вече съществуват специфични правила на Общността относно етикетирането на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино1, предвижда пълен набор от технически стандарти, които напълно обхващат всички енологични практики, методи на производство и средства на представяне и етикетиране на вина, като по този начин гарантират, че всички етапи по веригата са покрити и че потребителите са защитени и подходящо информирани. В частност, това законодателство описва по точен и изчерпателен начин веществата, които е вероятно да бъдат използвани в процеса на производство, заедно с условията за тяхната употреба посредством точен списък на енологичните практики и обработки; всяка практика, която не е включена в този списък е забранена. Ето защо, на този етап е целесъобразно да се изключи виното от задължението да се изброяват съставките и да се предвижда обявяване на хранителната стойност. Що се отнася до бирата и спиртните напитки, както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от […] на Европейския парламент и на Съвета относно дефинирането, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/892, а и за да се гарантира последователен подход и единство с условията, установени за виното, се прилагат същите видове изключения. Все пак, Комисията ще изготви доклад пет години след влизането в сила на настоящия регламент и може да предложи, ако е необходимо, специфични изисквания в контекста на настоящия регламент.

(28) Също така е важно на потребителите да се предостави информация относно другите алкохолни напитки. Вече съществуват специфични правила на Съюза относно етикетирането на вино. Регламент (ЕО) №479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино1, предвижда пълен набор от технически стандарти, които напълно обхващат всички енологични практики, методи на производство и средства на представяне и етикетиране на вина, като по този начин гарантират, че всички етапи по веригата са покрити и че потребителите са защитени и подходящо информирани. В частност, това законодателство описва по точен и изчерпателен начин веществата, които е вероятно да бъдат използвани в процеса на производство, заедно с условията за тяхната употреба посредством точен списък на енологичните практики и обработки; всяка практика, която не е включена в този списък е забранена. Ето защо, на този етап е целесъобразно да се изключи виното от задължението да се изброяват съставките и да се предвижда обявяване на хранителната стойност. Що се отнася до бирата, ликьорните вина, пенливите вина, ароматизираните вина и подобни продукти, получени от плодове, различни от грозде, както и по отношение на плодовата бира и спиртните напитки, както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета2, за да се гарантира последователен подход и единство с условията, установени за виното, се прилагат същите видове изключения. Все пак, Комисията ще изготви доклад пет години след влизането в сила на настоящия регламент и може да предложи, ако е необходимо, изисквания в контекста на настоящия регламент.

____________________

1 ОВ L 179, 14.07.1999 г., стр. 1.

____________________

1 ОВ L 148, 06.6.2008 г., стр. 1.

2 OВ L [ …], […], стр.[…].

2 ОВ L 39, 13.02.2008 г., стр. 16.

Обосновка

Ароматизираните вина, чиято основна съставка е виното и към които се прибавят ограничен брой естествени съставки, биха били дискриминирани по отношение на бирата и спиртните напитки, за които се разрешава използването на изкуствени добавки, като съществува сериозен риск от възникване на отрицателни последици за търговията по отношение на някои продукти.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Обозначаването на страната на произход или на мястото на произход на храната следва да бъде предвидено тогава, когато липсата й е вероятно да подведе потребителите по отношение на истинската страна на произход или място на произход на този продукт. В други случаи, предоставянето на обозначение на страната на произход или на мястото на произход е оставено на преценката на стопанските субекти в хранителната промишленост. Във всички случаи, обозначаването на страната на произход или мястото на произход следва да бъде предвидено по начин, който не подвежда потребителя и, на базата на ясно дефинирани критерии, които гарантират равни условия за индустрията и подобряват разбирането на потребителите за информацията, свързана със страната на произход или мястото на произход на дадена храна. Тези критерии не следва да се прилагат към указването, свързано с името или адреса на стопанския субект в хранителната промишленост.

(29) Без да се засягат съществуващите задължителни секторни разпоредби относно етикетирането, обозначаването на страната на произход или на мястото на произход на дадена храна следва да бъде предвидено тогава, когато липсата му е вероятно да подведе потребителите по отношение на истинската страна на произход или място на произход на този продукт, включително по отношение на основната съставка на преработените продукти. В други случаи, обозначаването на страната на произход или мястото на произход следва да бъде предвидено по начин, който не подвежда потребителя и, на базата на ясно дефинирани критерии, които гарантират равни условия за индустрията и подобряват разбирането на потребителите за информацията, свързана със страната на произход или мястото на произход на дадена храна. Тези критерии не се прилагат към указването, свързано с името или адреса на стопанския субект в хранителната промишленост.

Обосновка

Съществуващите секторни разпоредби предвиждат обозначаване на произхода. Необходимо е да се избягва подвеждането на потребителите.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) В някои случаи, стопанските субекти в хранителната промишленост биха могли да поискат да обозначат, че дадена храна произхожда от Европейската общност, за да се привлече вниманието на потребителите към качествата на техния продукт и към стандартите за производство на Европейския съюз. Подобни показания следва също да съответстват на хармонизираните критерии.

(30) Ако стопанските субекти в хранителната промишленост обозначат, че дадена храна произхожда от Европейския Съюз, за да се привлече вниманието на потребителите към качествата на техния продукт и към стандартите за производство на Европейския съюз, такива обозначения трябва да съответстват на хармонизираните критерии. Това важи също така за обозначаването на държавата-членка.

Обосновка

Ако доброволно се посочва произходът „Европейски съюз“ и/или „държава-членка“, то за яснота, правна сигурност и съвместимост с вътрешния пазар е необходимо това да се извършва по определен хармонизиран начин.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Непреференциалните правила за произход на стоките в Европейската общност са установени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 и разпоредбите за прилагането му в Регламент (EИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността2. Определянето на страната на произход на храната ще се базира на тези правила, които са добре познати на търговските оператори и администрациите и следва да облекчат прилагането.

(31) Непреференциалните правила за произход на стоките в Европейския съюз са установени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 и разпоредбите за прилагането му в Регламент (EИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността2. Определянето на страната на произход на храната ще се базира на тези правила, които са добре познати на търговските оператори и администрациите и следва да облекчат прилагането. По отношение на месото и храните, съдържащи месо, следва да се прилагат по-диференцирани правила, като се вземат предвид мястото на раждане, мястото на отглеждане и мястото на клане.

Обосновка

Що се отнася до месото, не е правилно да се посочва само едно място на произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. Проучванията показват, че местата, където животните са родени, отгледани и където е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Обявяването на хранителните стойности на храните се отнася до информацията за наличието на енергийната стойност и на някои хранителни вещества в храните. Задължителното предоставяне на информация за хранителната стойност следва да подпомага действията в областта на образование за обществеността по отношение на храненето и да подкрепя информирания избор.

(32) Обявяването на хранителните стойности на храните се отнася до информацията за наличието на енергийна стойност и на някои хранителни и други съставни вещества в храните. Задължителното предоставяне на информация за хранителната стойност на лицевата и на задната страна на опаковката следва да бъде подкрепено от действия на държавите-членки, като например план за действие в областта на храненето като част от политиката им за общественото здраве, които да предоставят специфични препоръки за образоване за обществеността по отношение на храненето и да подкрепят информирания избор.

Обосновка

Солта например не е хранително, а съставно вещество.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, подчерта редица здравословни фактори, важни за общественото здраве. Следователно целесъобразно е изискванията за задължително предоставяне на хранителна информация да отчитат тези фактори.

(33) Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, подчерта определени фактори, свързани с храненето, важни за общественото здраве. Следователно целесъобразно е изискванията за задължително предоставяне на хранителна информация да бъдат в съответствие с препоръките на тази Бяла книга.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Като цяло потребителите не осъзнават потенциалния принос на алкохолните напитки за приеманите от тях енергийни стойности. Следователно е целесъобразно да се гарантира предоставянето на информация относно хранителното съдържание на смесените алкохолни напитки.

(34) Като цяло потребителите не осъзнават потенциалния принос на алкохолните напитки за приеманите от тях енергийни стойности. Следователно би било полезно предоставянето на информация от производителите относно енергийното съдържание на алкохолните напитки.

Обосновка

Макар че регламентът не се отнася до алкохолните напитки, те могат да имат съществен принос към енергийния прием. Доброволно предоставената от производителите информация относно енергийното съдържание на алкохолните напитки би била полезна за потребителите.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) В интерес на последователността и съгласуваността на общностното законодателство доброволното включване на хранителни или здравни претенции в етикетите на храните следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните.

(35) В интерес на правната сигурност и на съгласуваността на законодателството на Съюза доброволното включване на хранителни или здравни претенции в етикетите на храните следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните.

Обосновка

Тук недвусмислено става въпрос за правната сигурност на засегнатите заинтересовани страни.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) За да се избегне ненужното утежняване за промишлеността, някои категории храни, които са необработени или за които информацията за хранителните стойности не е определящ фактор при избора на потребителя, следва да бъдат изключени от задължението за обявяване на хранителните стойности, освен ако задължението за предоставяне на такава информация е предвидено в друг акт от законодателството на Общността.

(36) За да се избегне ненужно утежняване за производителите и търговците на храни, някои категории храни, които са необработени или за които информацията за хранителните стойности не е определящ фактор за решението на потребителите за закупуване, или чиято външна опаковка или етикет е твърде малка за извършването на задължителното етикетиране, следва да бъдат изключени от задължението за обявяване на хранителните стойности, освен ако задължението за предоставяне на такава информация е предвидено в друг акт от законодателството на Съюза.

Обосновка

Не би било правилно, ако опаковките на храни или стандартизираните етикети трябва да бъдат по-големи в бъдеще, само за да отговарят на изискванията за подробно етикетиране. Това би довело до повече отпадъци от опаковки, а вероятно също така и до по-големи разфасовки или до заблуждаващо големи опаковки, създаващи погрешна представа за стоката вътре.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) За да удовлетвори средностатистическия потребител и за да изпълни информационната цел, заради която е въведена, като се отчита съществуващото равнище на познание в областта на храненето, предоставената информация следва да бъде проста и лесна за разбиране. Изследванията показват, че потребителите смятат информацията в основното зрително поле или „лицевата страна на опаковката“ за полезна при вземането на решения за покупка. Следователно, за да се гарантира, че потребителите могат лесно да видят съществената информация за храните, когато се снабдяват с храни, тази информация следва да фигурира в зрителното поле на етикета.

(37) За да удовлетвори средностатистическия потребител и за да изпълни информационната цел, заради която е въведена, информацията следва да бъде лесна за разбиране за средностатистическия потребител. Би било уместно информацията да се представя в едно и също зрително поле, за да се гарантира, че потребителите могат лесно да видят съществената информация за храните, когато се снабдяват с храни.

Обосновка

Да се оценява равнището на познание на всички граждани на Европейския съюз би било твърде самонадеяно. Освен това трябва да се зачеркне споменаването на изследвания, които явно не могат да бъдат посочени конкретно. При всички положения до сега не съществува изследване на потребителското поведение при закупуване на хранителни продукти, което да взема под внимание всички държави-членки (вж. също така съображение (38)). Освен това поради разнообразието от опаковки за храни едва ли може да се определи генерално понятието „основно зрително поле“, а също така при някои опаковки не е възможно еднозначно да се определи „лицевата страна на опаковката“.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Неотдавнашните промени при обявяването на хранителните стойности, различни от посочването за 100 g/100 ml/порция, въведени от някои държави-членки и промишлени организации, подсказват, че потребителите харесват такива схеми, тъй като те могат да им помогнат за бързо осъществяване на информиран избор. Все пак, в рамките на Общността не съществуват индикации за това как средният потребител разбира и използва алтернативното изразяване на информация. Следователно е целесъобразно да се даде възможност за разработване на различни схеми, както и за продължаване на изследването на потребителското разбиране в различните държави-членки, така че, ако е целесъобразно, да може да се въведат хармонизирани схеми.

(38) Неотдавнашните промени при обявяването на хранителните стойности, различни от посочването за 100 g/100 ml/порция, въведени от някои държави-членки и промишлени организации, подсказват, че потребителите харесват такива схеми, тъй като те могат да им помогнат за бързо осъществяване на избор. Все пак, в рамките на Съюза не съществуват научни индикации за това как средният потребител разбира и използва алтернативното изразяване на информация. Следователно за улесняване на сравнението между продукти в опаковки с различни размери, е целесъобразно информацията за хранителната стойност да продължава задължително да се отнася за 100g/100ml и, ако е целесъобразно, да се допуска допълнителна информация за порциите. Ако храната е опакована като единична порция, на етикета следва задължително да се посочва и хранителната стойност в порции. За да се изключи възможността за предоставяне на заблуждаваща информация във връзка с размера на порциите, този размер следва да бъде стандартизиран в целия Съюз чрез процес на консултации.

Обосновка

Посочването на енергийната стойност и количеството на хранителните съставки на 100 g или за 100 ml позволява на потребителите да сравняват пряко продукти. Ето защо тази информация трябва да бъде задължителна и за храни, опаковани на порции. Допълнителното посочване на енергийната стойност и количеството на хранителните съставки на порция следва, разбира се, да бъде възможно особено за храни, опаковани на порции. За да могат потребителите да се ориентират по-лесно, при опаковките, съдържащи няколко разфасовки, следва да бъде задължително посочването на хранителните стойности за порция.

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a) Комисията следва да представи предложение за забрана на изкуствени трансмастни киселини в целия ЕС. Докато подобна забрана влезе в сила, отбелязването върху етикетите за наличие на изкуствени трансмастни киселини следва да е задължително.

Обосновка

В своя доклад по повод Бялата книга относно здравословните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването Европейският парламент отправи призив за забрана на изкуствените трансмастни киселини в целия ЕС. Тъй като изкуствените трансмастни киселини са вредни за здравето и трябва да се избягват, следва да бъде наложена забрана в целия ЕС с цел защита на потребителите. Отбелязването върху етикетите за наличие на изкуствени трансмастни киселини следва да бъде задължително до влизането в сила на забраната.

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) В зависимост от местните практически условия и обстоятелства, държавите-членки следва да си запазят правото да определят правила за спазване на предоставянето на информация относно неопакована храна. Въпреки че за тези случаи изискването на потребителя за друга информация е ограничено, информацията относно вещества с евентуално алергично действие се смята за много важна. Фактите показват, че произходът на повечето случаи на хранителни алергии се свързва с неопаковани храни. Ето защо такава информация следва винаги да се предоставя на потребителя.

(41) Също и при неопаковани предварително храни и в заведенията за обществено хранене информацията относно потенциални алергени е много важна за лица, страдащи от алергия. Ето защо следва винаги да е възможно за потребителя да получи такава информация.

Обосновка

Специални разпоредби на национално равнище в отделните държави-членки биха били вредни за вътрешния пазар и биха довели настоящия регламент ad absurdum.

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) В областта на хармонизиране държавите-членки следва да могат да приемат други разпоредби, освен предвидените в настоящия регламент, само ако са изрично посочени.

(42) В областта на хармонизиране държавите-членки следва да могат да приемат други разпоредби, освен предвидените в настоящия регламент, само ако са изрично посочени. Освен това, тъй като националните изисквания за етикетиране могат да създадат препятствия пред свободното движение на вътрешния пазар, държавите-членки следва да докажат необходимостта от тези мерки и да посочат действията, които възнамеряват да предприемат, за да гарантират тяхното прилагане по начин, който ограничава възможно най-малко търговията.

Обосновка

Едно от най-важните основания за настоящото предложение е да се опростят правилата и да се гарантира функционирането на вътрешния пазар. Тъй като националните разпоредби водят до допълнителни разходи за предприятията и пречат на свободното движение на стоките, следва да се изискват доказателства за това, че въвеждането на тези разпоредби е основателно и че тяхното действие е съвместимо със свободното движение на стоките.

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) За да се позволи на заинтересованите страни, по-специално на малките и средни предприятия, да предоставят информация за хранителната стойност на техните продукти, прилагането на мерките, които да придадат задължителен характер на информацията за хранителната стойност, следва да бъде постепенно въведено чрез удължаване на преходния период с допълнителен преходен период, който да се отнася до малките предприятия.

(49) За да се позволи на заинтересованите страни, по-специално на малките и средни предприятия, да предоставят информация за хранителната стойност на техните продукти, прилагането на мерките, които да придадат задължителен характер на информацията за хранителната стойност, следва да бъде постепенно въведено чрез подходящ преходен период с допълнителен преходен период, който да се отнася до малките предприятия. Следва също така да се предвиди отпускането на финансова помощ от Съюза, за да се помогне тези малки и средни предприятия от селскостопанския сектор да придобият необходимите научни знания за оценка на хранителната стойност на техните продукти. На предприемачите от този сектор следва също да се предложат програми за обучение, за да могат да повишат равнището на своята компетентност в тази област.

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49a) Естествено продуктите от традиционния сектор за производство на храни, и пресните продукти, предлагани за продан направо от производителя, могат да съдържат вещества, които да предизвикат алергични реакции или реакции на непоносимост при чувствителни хора. Но тъй като именно неопакованите предварително продукти се продават в пряк контакт с клиента, съответната информация следва да може да бъде дадена например в разговор с клиента или чрез добре видим надпис в магазина, респ. чрез изложени за ползване информационни материали.

Обосновка

Всеобхватно обозначаване на всички продукти по отношение на алергените е почти невъзможно при неопакована предварително стока и най-вече би поставило малките и средни предприятия в много неизгодно положение по отношение на конкурентоспособността им и би причинило допълнителни разходи. Освен това не може да се изключи кръстосаното замърсяване при предприятия с ограничена работна площ.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент предоставя основа за осигуряване на високо качество на защита на потребителите във връзка с информацията за храните, като се отчитат различията във възприятията на потребителите и техните потребности от информация, и като същевременно се гарантира безпрепятствено функциониране на вътрешния пазар.

заличава се

Обосновка

В член 1, параграф 2 се определя цел без ясно нормативно съдържание. Следователно по технически причини параграфът следва да бъде заличен от нормативния текст на регламента.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към всички етапи на хранителната верига, когато търговските дейности в сферата на храните се отнасят до предоставяне на потребителите на информация за храните.

3. Настоящият регламент се прилага към всички етапи на хранителната верига, когато става въпрос за предоставяне на крайните потребители на информация за храните.

Регламентът се прилага към всички храни, предназначени за крайни потребители, включително храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Регламентът се прилага към всички предварително опаковани храни, предназначени за предоставяне на крайни потребители, както и за храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

 

Регламентът не се прилага към храни, които се опаковат директно на мястото на продажба преди да бъдат предоставени на крайния потребител.

 

Услугите по приготвяне и доставяне на храни, предоставяни от транспортни дружества, са предмет на настоящия регламент само когато се предлагат по маршрути между две точки на територията на Съюза.

 

3a. Настоящият регламент не се прилага за храни, приготвени по друг начин освен в рамките на стопанска дейност, чийто замисъл предполага известна продължителност на действията във времето и известна степен на организираност. Акции като еднократна манипулация, сервиране или продажба на храна от частни лица на благотворителни събития или местни панаири, както и на събирания, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

За по-голяма яснота и езиково подобрение на текста. Опаковането на мястото на продажба е широко разпространено в търговията с храни. Така продуктите се разделят предварително на порции (напр. смесите за намазване на сандвичи) или се опаковат във фолио (напр. сандвичите) за улесняване на потребителите (за да могат да пазаруват по-бързо и по-лесно). Такива продукти, които се опаковат малко преди продажбата следва по принцип да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, тъй като по никакъв начин не могат да бъдат приравнени към индустриално опакованите продукти. По маршрути, които започват или завършват в държави извън ЕС, транспортните компании е възможно да не намерят доставчик, който да отговаря на задълженията за даване на информация. Прилагането на регламента за превозвачите по такива маршрути може да постави превозвачите от ЕС в неизгодно положение що се отнася до тяхната конкурентоспособност, тъй като единствено те ще бъдат задължени да спазват регламента.

Предложението следва да отразява идеята, изразена в съображение 15, където от обхвата на настоящото предложение се изключват благотворителни събития и събития по конкретен повод (училищни и подобни).

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Храни с произход от трети държави могат да се разпространяват в Съюза, само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Обосновка

Гарантирането на съответствие с изискванията за етикетиране и на храните от трети държави е в интерес на потребителите.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат изискванията за етикетиране, предвидени в специфичното законодателство на Общността, което се прилага за определени храни.

4. Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат изискванията за етикетиране, предвидени в специфичното законодателство на Общността, което се прилага за определени храни. Комисията публикува до [дата на влизане в сила на настоящия регламент] списък на всички изисквания относно етикетирането, съдържащи се в специфични правни разпоредби на Съюза за определени храни и осигурява достъп до този списък чрез интернет.

Обосновка

Поради големия брой специфични разпоредби един такъв списък се оказва необходим за предоставяне на яснота и правна сигурност на заинтересованите лица от веригата за доставка на храни.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок до ... * Комисията публикува изчерпателен и актуализиран списък на изискванията за етикетиране, предвидени в специфичното законодателство на Съюза, приложимо към определени храни. Не по-късно от ... **Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно съответствието на тези специфични изисквания за етикетиране с настоящия регламент. При необходимост Комисията представя и съответно предложение заедно с доклада.

 

___________

*

** 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Опростяването е една от основните цели на настоящото предложение. Твърде много европейски директиви и регламенти, отнасящи се до конкретни сектори, съдържат разпоредби за етикетирането. Необходимо е всички те да бъдат събрани, да бъде проверена тяхната съвместимост с общите принципи и да бъде предоставен лесен достъп до това огромно количество изисквания на всички стопански субекти и заинтересовани страни в хранителната верига, като се вземе предвид всяко евентуално несъответствие с общите правила.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „информация за храните“ означава информация относно храна, предоставена на краен потребител посредством етикет, друг съпровождащ материал или каквито и да било средства, включително инструментите на модерните технологии, или съобщение в устна форма. Определението не обхваща търговските съобщения съгласно определението на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар;

а) „информация за храните“ означава информация относно храна, предоставена на краен потребител посредством етикет, друг съпровождащ материал или каквито и да било средства, включително модерните технологии, или съобщение в устна форма. Определението не обхваща търговските съобщения съгласно определението на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар;

Обосновка

Тук не става въпрос за технически инструменти, а за технологии.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)„законодателство в областта на информацията за храните“ означава общностните разпоредби, регулиращи информацията в областта на храните, и по-специално етикетирането, включително правила от общ характер, приложими към всички храни или специфични храни и правила, които се прилагат по отношение на специфични храни;

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба е излишна. Значението на „законодателство в областта на информацията за храните“ става ясно от съответните разпоредби. Ето защо буква б) от параграф 2 на член 2 следва да бъде заличена.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „задължителна информация за храните“ означава изисквани по закон данни, които трябва да бъдат предоставени на крайния потребител съгласно общностното или националното законодателство;

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба е излишна. В определението се казва единствено, че задължителната информация е информация, изисквана по закон (плеоназъм). Ето защо буква в) от параграф 2 на член 2 следва да бъде заличена.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „заведения за обществено хранене“ означава всяка структура (включително превозно средство, подвижен или неподвижен щанд) като ресторанти, столови, училища и болници, където по занятие се приготвя храна за доставка на краен потребител, която е готова за консумация без допълнителна преработка;

г) „заведения за обществено хранене“ означава всяка структура (включително автомат за продажба на храни, превозно средство, подвижен или неподвижен щанд) като ресторанти, столови, училища, болници или кетъринг, в които по занятие се приготвя храна, предназначена за директна консумация от краен потребител;

Обосновка

Поясняване и необходимо допълнение: и предприятията, специализирани в кетъринг, попадат в сферата на заведенията за обществено хранене.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „предварително опакована храна“ означава всяка единична бройка за продажба, предназначена да бъде представяна като такава на крайния потребител и на заведенията за обществено хранене, състояща се от храна и опаковка, в която тя е поставена, преди да бъде предложена за продажба, независимо дали опаковката обвива храната изцяло или отчасти, но във всеки случай по такъв начин, че съдържанието да не може да се променя, без да се отваря или без да се сменя опаковката;

д) „предварително опакована храна“ означава всяка единична бройка за продажба, предназначена да бъде представяна като такава на крайния потребител и на заведенията за обществено хранене, състояща се от храна в опаковка, независимо дали опаковката обвива храната изцяло или отчасти, но във всеки случай по такъв начин, че съдържанието да не може да се променя, без да се отваря или без да се сменя опаковката;

Обосновка

Опростяване.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) „неопакована храна“ означава храна, която се предлага за продажба на крайния потребител без опаковка или се опакова в момента на продажба на крайния потребител и храна и пресни продукти, които се опаковат предварително на място в деня на продажба за непосредствена продажба;

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на щандовете и да се избегнат дългите опашки. Както и в случая с храните, опаковани според индивидуалните желания на клиентите, и при тези опаковани храни е на практика невъзможно предоставянето на информацията, задължителна при предварително опакованите храни, поради голямото разнообразие от предлагани продукти и поради това, че те се произвеждат ръчно и че предлагания асортимент варира всеки ден.

Ограничението до опаковането на мястото на продажба не е достатъчно ясно. При занаятчийски предприятия, които имат няколко пункта за продажба, често продуктите се опаковат в централния обект за производство на датата на продажбата, преди да бъдат разпределени по пунктовете за продажба. Например, в Нидерландия, органите са решили да обявят за равнозначни определенията „ежедневно пресни“ и „неопаковани предварително“ продукти.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(е) „съставка“ означава всяко вещество, включително хранителни добавки и хранителни ензими, както и всяка съставна част на сложна съставка, използвана за производство или приготвяне на храна и все още налична в завършения продукт, дори и в изменен вид остатъчните вещества не се смятат за съставки;

(е) „съставка“ означава всяко вещество, включително хранителни добавки и хранителни ензими, както и всяка съставка на сложна съставка, използвана за производство или приготвяне на храна, която присъства в завършения продукт, дори и в изменен вид;

Обосновка

Едно изменение на определението за „съставка” би имало нежелателни последствия за общностното законодателство, в което това определение се цитира (напр. Регламент № 1829/2003) Понятието „остатъци” следва да бъде заличено от това определение с оглед съгласуването му с Регламент № 178/2002, който определя общите изисквания относно закона за храните. Определението, дадено в член 2 от този регламент гласи, че храната не включва „остатъчни вещества и замърсители”.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „място на произход“ означава всяко място, от което е посочено, че произхожда храната, а не е „страна на произход“, както е определено в съответствие с членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета;

ж) „място на произход“ означава мястото, държавата или региона, откъдето продуктите или съставките от земеделски произход са изцяло получени, съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета;

Обосновка

Мястото на произход следва да се определя правилно. Според докладчика член 23, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета предлага идеално определение, въпреки че френският термин (получен) не е подходящ. По-специално под „продукти, получени от определено място“ се разбира растителни продукти, които са добити на това място, и живи животни, които са родени и отгледани там. Докладчикът отхвърля възможността мястото на преработка да може да се разглежда като място на произход.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „етикетиране“ означава всички текстове, данни, производствени марки или търговски марки, изображения или знаци, свързани с дадена храна и нанесени върху опаковка, документ, надпис, етикет, пръстен или яка, които придружават такава храна или се отнасят до такава храна;

й) „етикетиране“ означава всички текстове, данни, производствени марки или търговски марки, изображения или знаци, свързани с дадена храна и нанесени върху опаковка, документ, надпис, етикет, пръстен или яка, които придружават такава храна или се отнасят до такава храна;

Обосновка

Не се отнася до българския текст

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) „зрително поле“ означава всички повърхности на опаковката, които могат да бъдат прочетени от един зрителен ъгъл, който позволява бърз и лесен достъп до информацията върху етикета, като дава възможност на потребителите да прочетат тази информация, без да е необходимо обръщане на опаковката отпред и отзад;

к) „зрително поле“ означава всички повърхности на опаковката, които могат да бъдат прочетени от един зрителен ъгъл, който позволява бърз и лесен достъп до информацията върху етикета;

Обосновка

Езиково подобрение.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2 - буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

kа) „четливост“ означава, наред с другото, шрифт, печат, щампа, маркировка, гравюра, отпечатък, които позволяват на потребител с нормално зрение да прочете текстове от етикети и означения върху храни без помощни оптични средства; четливостта зависи от големината на шрифта, от вида на шрифта, дебелината на шрифта, от разстоянието между думите, буквите и редовете, от отношението между ширината и височината на буквите, както и от контраста между шрифта и фона.

Обосновка

Тази дефиниция е необходима, тъй като големината на шрифта сама по себе си не е гаранция за четливостта на даден текст.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) „юридическо наименование“ означава наименованието на храна, установено в приложимите общностни разпоредби или, при липса на общностни разпоредби, наименованието, предвидено в законови, подзаконови и административни разпоредби, приложими в държавите-членки, в които храната се продава за крайна употреба или заведения за обществено хранене;

заличава се

Обосновка

Следва да се запази досегашната терминология на Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „обичайно наименование“ означава наименованието, което е прието като наименование на храната без необходимост от допълнително обяснение за потребителите в държавите-членки, в които се продава;

м) „обичайно наименование“ означава наименованието, което се възприема като наименование на храната без необходимост от допълнително обяснение за потребителите в държавите-членки, в които се продава;

Обосновка

Първото изменение не се отнася до българския текст. Тук не става въпрос за приемане, а за възприемане.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)„основна/и съставка/и“ означава главните и/или характеризиращи съставки на дадена храна;

заличава се

Обосновка

Опитът на Комисията да прибавя нови елементи към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход се отхвърля. Поради това няма нужда от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните. В стремежа си към опростяване ние се противопоставяме на непрекъснатите опити за създаване на нови термини и понятия без това да има някаква полза.

Тези критерии не са приложими на практика. Те се намират в объркващо несъответствие с определенията на QUID. Съотношението от 50 % няма същото практическо значение за всички храни.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)„главна/и съставка/и“ означава съставката в дадена храна, която представлява повече от 50 % от тази храна;

заличава се

Обосновка

Опитът на Комисията да прибавя нови елементи към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход се отхвърля. Поради това няма нужда от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните. В стремежа си към опростяване ние се противопоставяме на непрекъснатите опити за създаване на нови термини и понятия без това да има някаква полза.

Тези критерии не са приложими на практика. Те се намират в объркващо несъответствие с определенията на QUID. Съотношението от 50 % няма същото практическо значение за всички храни.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р) „характеризираща/и съставка/и“ означава всяка съставка от дадена храна, която обикновено се свързва от потребителя с името на храната и за която, в повечето случаи, се изисква посочване на количествата;

заличава се

Обосновка

Опитът на Комисията да прибавя нови елементи към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход се отхвърля. Поради това няма нужда от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните. В стремежа си към опростяване ние се противопоставяме на непрекъснатите опити за създаване на нови термини и понятия без това да има някаква полза.

Тези критерии не са приложими на практика. Те се намират в объркващо несъответствие с определенията на QUID. Съотношението от 50 % няма същото практическо значение за всички храни.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с) „съществени изисквания“ означава изискванията, при които равнището на защита на потребителя и информацията за храните се определя по отношение на даден въпрос и които са определени в акт на Общността, допускащ разработване на национални схеми, посочени в член 44;

с) „съществени изисквания“ означава изискванията, при които равнището на защита на потребителя и информацията за храните се определя по отношение на даден въпрос и които са определени в акт на Съюза.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т) „срок на минимална трайност на храната“ означава срокът, в който храната запазва специфичните си свойства при подходящо съхранение;

т) „срок на минимална трайност на храната“ означава срокът, в който храната запазва специфичните си свойства при съхранение според указания начин на съхранение или при съхранение в съответствие с посочените върху опаковката специални условия на съхранение;

Обосновка

Някои храни изискват специални условия на съхранение, като например охлаждане, които трябва да бъдат посочени върху опаковката.

Срокът на минимална трайност следва да се разглежда във връзка с указаните условия за съхранение. Задължение на стопанския субект в хранителната промишленост е да определи и укаже срока на минимална трайност заедно с условията за съхранение. Освен това срокът на годност следва също така да бъде указан на същото място.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

та) „срок на годност” означава датата, до която хранителният продукт може да бъде консумиран. След тази дата хранителният продукт не бива да бъде предлаган като такъв на потребителите или да бъде допълнително преработван.

Обосновка

Въвеждането на дефиниция на понятието "срок на годност" от страна на докладчика Sommer се приветства. Дефиницията следва обаче да се допълни: Забраната за предлагане на потребителите следва да се разшири до забрана и за последваща преработка. След изтичането на срока на годност не съществува възможност за разумно използване като хранителен продукт. Със забраната за последваща преработка се възпрепятства търговията с месо с изтекъл срок на годност.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква т б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

тб) „дата на производство” означава датата, на която продуктът е произведен и евентуално опакован и дълбоко замразен.

Обосновка

Определението е необходимо във връзка с член 25.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка у a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(уа) „имитация на храна” означава храна, която наподобява друга храна, в която обикновено използвана съставка се смесва напълно или частично или замества с друга съставка.

Обосновка

Чрез нарастващото използване на имитации на храни, при които съставки се заменят с по-евтини заместители, потребителите биват заблуждавани.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на настоящия регламент страната на произход на дадена храна ще се отнася до произхода на храна, както е определено в съответствие с членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета.

3. За целите на настоящия регламент страната на произход на дадена храна ще се отнася до произхода на храна, както е определено в съответствие с членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета. По отношение на държавите-членки, страната на произход винаги се отнася до съответната държава-членка.

Обосновка

За определението на страната на произход, параграф 3 от предложението на Комисията се позовава на Митническия кодекс на Общността. При все това, според Митническия кодекс на Общността, произходът би могъл да бъде или „ЕС“ или държава-членка. Във връзка с това е важно да се изясни, че за храни, които произхождат от ЕС, страната на произход винаги се отнася до държавата-членка, а не до ЕС като цяло.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За месото и храните, съдържащи месо,страната на произход на храната се определя като страната, в която животното е родено, отглеждано през по-голямата част от живота си и заклано. Ако тези места се различават, при определяне на „страна на произход“ се посочват и трите места.

Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. Проучванията показват, че информацията относно местата, където животните са родени, отглеждани и където е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставянето на информация за храните цели високо равнище на защита на здравето и интересите на потребителите, като предоставя основа за информиран избор на крайните потребители и безопасно използване на храни, по-специално по отношение на здраве, икономика, околна среда, социални и етични съображения.

Предоставянето на информация за храните цели високо равнище на защита на здравето, прозрачност и сравнимост на продуктите в интерес на потребителя и осигурява основа за информиран избор на крайните потребители и безопасно използване на храни.

Обосновка

Необходимо допълнение към текста по отношение на факторите прозрачност и сравнимост. Включването на заличените фактори би могло да доведе до прекомерно обозначаване на храните, което да предизвика объркване у потребителя и съответно да попречи на постигането на целта на регламента.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Обозначенията на храните трябва да се лесно разпознаваеми, четливи и разбираеми за средностатистическия потребител.

Обосновка

Обозначение, което не може да се види добре, не е лесно четливо и разбираемо, би било безсмислено.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Законодателството в областта на информацията за храните цели постигане на свободно движение в Общността на законно произведени и търгувани храни, като се отчита по целесъобразност необходимостта от защита на законните интереси на производителите и се насърчава производството на качествени храни.

2. Законодателството в областта на информацията за храните цели постигане на свободно движение в Общността на законно произведени и търгувани храни.

Обосновка

При втората част от изречението става въпрос за разпоредба без нормативно съдържание. Следователно тя трябва да бъде заличена от регламента по технически правни причини и ако изобщо бъде включена, то това да бъде под формата на съображение. Не е ясно кога и как трябва да се насърчават или отчитат интересите на производителите и качеството на „качествените храни”.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато в законодателството в областта на информацията за храните се установяват нови изисквания, следва да се разгледа необходимостта от преходен период след влизане в сила на новите изисквания, като през този период могат да бъдат пускани на пазара храни с етикети, които не съответстват на новите изисквания, а наличните количества от такива храни, пуснати на пазара преди изтичане на преходния период, да могат да се продават до изчерпването им.

3. Когато в законодателството в областта на информацията за храните се установяват нови изисквания, освен в случаите, когато тези изисквания се отнасят до защитата на човешкото здраве, се предоставя преходен период след влизане в сила на новите изисквания, като през този период могат да бъдат пускани на пазара храни с етикети, които не съответстват на новите изисквания, а наличните количества от такива храни, пуснати на пазара преди изтичане на преходния период, могат да се продават до изчерпването им. Въвеждат се нови правила за етикетирането на хранителни продукти с единна дата за прилагане, която Комисията определя след консултации с държавите-членки и заинтересованите страни.

Обосновка

За да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за да се сведат до минимум отпадъците от опаковки, нормално е предоставянето на преходен период при въвеждането на нови изисквания за етикетиране, освен ако не става дума за непосредствена опасност за общественото здраве, в който случай въвеждането на такъв период не е уместно.

Неединното във времето въвеждане на новите разпоредби за етикетиране оказва, въпреки предвидените преходни периоди, значително влияние върху разходите за разработването на нови етикети и върху потреблението на наличните стоки, опаковки и етикети. Принципът на единна дата за въвеждането на новите разпоредби за етикетиране следва да се въведе отново поради това съображение (както се предвиждаше първоначално в предложението на Комисията).

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато се изисква задължителна информация за храните по закона за предоставяне на информация за храните, това изискване следва да се отнася до информация, попадаща в една от следните категории:

1. Когато по закон се изисква информация за храните, това изискване се отнася до информация, попадаща в една от следните категории:

Обосновка

Избягване на повторението.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) информация за идентичността и състава, свойствата или други характеристики на храните;

а) информация за идентичността и състава, количествата, свойствата или други характеристики на храните;

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка (ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii) трайност, съхранение и безопасна употреба;

(ii) трайност, съхранение, по целесъобразност − изисквания за съхранение след отваряне, както и безопасна употреба;

Обосновка

Понастоящем за много храни не се посочва трайността след отваряне, нито е налице указание за тяхното съхранение при определена температура например. При все това тази информация следва да се посочи с оглед на безопасността на потребителите.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(iii) въздействие върху здравето, включително рискове и последици, отнасящи се до вредни или опасни съставки на храните;

заличава се

Обосновка

Непосредствена цел на регламента не е осигуряването на защита на здравето на потребителите посредством евентуални предупредителни надписи, а на базата на информация относно хранителните стойности да се позволи на потребителите да направят съзнателен избор, който да доведе до балансиран хранителен режим и съответно в дългосрочен план до подобряване на здравето на потребителите.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) информация относно характеристиките на хранителните стойности, така че на потребителите, включително тези със специални изисквания по отношение на хранителния режим, да се даде възможност за информиран избор.

в) (Не се отнася за българския текст.)

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При разглеждане на необходимостта от задължителна информация за храните следва да се отчита широко разпространената необходимост на част от мнозинството от потребителите по отношение на определена информация, на която те отдават значителна стойност, или на всички общоприети ползи за потребителите с оглед на това да им се даде възможност за информиран избор.

2. При разглеждане на необходимостта от задължителна информация за храните следва да се отчитат потенциалните разходи и ползи за заинтересованите страни (включително потребители, производители и други) вследствие предоставянето на определена информация.

Обосновка

До въвеждане на нови правила за етикетиране следва да се пристъпва единствено при наличието на основано на доказателства изследване, показващо предимствата на тези нови изисквания. Разходите по предоставянето на допълнителна информация не бива да бъдат непропорционални. Промените в етикетите водят до значими последици за производителите от ЕС, както и за вноса от трети страни. Трябва да бъде постигнато равновесие между потребностите на потребителите и на производителите.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 - въвеждащо изречение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информацията за храните не трябва да бъде сериозно подвеждаща, особено:

1. Информацията за храните не трябва да бъде подвеждаща, особено:

Обосновка

Всяко заблуждаване, дали по-малко или повече сериозно, е заблуждаване.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) по отношение на характеристиките на храните, и по-специално по отношение на техните природа, естество, свойства, състав, количество, трайност, страна на произход или място на произход, метод на изработка или производство;

а) като описанието или представянето под формата на картинни изображения на храната биха могли да заблудят потребителите по отношение на нейната природа, естество, свойства, състав, отделни съставки и тяхното количество в продукта, трайност, страна на произход или място на произход, метод на изработка или производство;

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аб) като на потребителя посредством наименованието или картинно изображение върху опаковката се внушава мисълта за наличието на определен продукт или съставка, въпреки че в действителност става дума за имитация на дадена храна или за заместител на обикновено използвана за даден продукт съставка. В подобни случаи продуктът трябва да бъде обозначен върху лицевата страна на опаковката с допълнението „имитация“ или „произведено с (наименование на съставката заместител) вместо с (наименование на заместената съставка)“;

 

Конкретният продукт, който е имитация или съдържа заместител, когато е осъществимо, се отделя от други храни на мястото на продажба.

Обосновка

На пазара се предлагат все повече имитати на храни, като например произведено от растителна мазнина сирене. Наблюдава се също така, че обикновено използваните за производството на даден продукт съставки отчасти се заместват до известна степен с по-евтини алтернативи. По принцип потребителят не е в състояние да забележи това. Поради това в интерес на прозрачността следва да бъде въведено съответно етикетиране.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) като се твърди, че храната притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни храни притежават такива характеристики.

в) като се твърди, че храната притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни храни притежават такива характеристики, или като специално се подчертава липсата на определени съставки и/или хранителни вещества, които принципно не се съдържат в съответната храна;

Обосновка

Особена форма на подвеждане е тази на подчертаване на качества на храната, които са самоподразбиращи се, като някаква особеност, например когато върху опаковката на плодови дъвчащи бонбони, които по принцип са без мазнини, се поставя надпис „без мазнини“.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) като изрично се рекламира значително намалено съдържание на захар и/или мазнини, когато същевременно не е намалено в съответната степен енергийното съдържание (килоджаула или килокалории);

Обосновка

Средностатистическият потребител счита, че в храна, при която на лицевата страна на опаковка е посочено изрично значително понижено съдържание на захар или мазнини, в съответната степен е понижено и енергийното съдържание. Това обаче често пъти не е така, тъй като захарта, респ. мазнините се заместват с други съставки. В такъв смисъл при подобни надписи на продукти става въпрос за заблуждаване на потребителите.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 - буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) като се използва наименованието „диетичен продукт“ в случаи, когато храната не отговаря на разпоредбите на Съюза относно храни, предназначени за специален режим на хранене.

Обосновка

Много храни с надпис „диетичен продукт“ внушават на потребителя, че съдържанието на захар и мазнини, а с това и енергийното съдържание са силно понижени, а това често не е така. По тази причина етикетът „диетичен продукт“ трябва да бъде запазен само за храни, предназначени за специален хранителен режим.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Освен чрез дерогациите, предвидени в законодателството на Общността, приложимо към натуралните минерални води и храни за специална хранителна употреба, информацията за храните не може да им приписва свойства за предпазване или лечение на човешки болести, нито да съдържа споменаване на такива свойства.

3. Освен чрез дерогациите, предвидени в законодателството на Съюза, приложимо към натуралните минерални води и храни за специална хранителна употреба, информацията за храните не може да им приписва свойства за предпазване или лечение на човешки болести, нито да съдържа споменаване на такива свойства.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Забраната, посочена в параграф 3 се прилага и за:

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат и за:

Обосновка

Разбира се, съдържанието на параграф 1 следва да важи за реклама и представяне на храни. Освен това немският текст съдържа грешка на преводача.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат параграфи 3 и 4, стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности гарантират съответствието с изискванията на законодателството в областта на информацията за храните, приложими към техните дейности, и следят за спазването на тези изисквания.

1. Лицето, отговарящо за информацията за храните, гарантира наличието и верността на посочената информация.

Обосновка

Принципът цели от търговски предприятия да не се търси отговорност за обстоятелства, които не попадат в обхвата на тяхната дейност, респ. в сферата им на влияние. За да се гарантира последователност на общностното право е необходимо формулировката на член 8 да се съгласува с новоприетия регламент (EО) 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи (…). Този текст и настоящото предложение се основават на едни и същи принципи от Регламент (EО) 178/2002 и подлежат на същите правила за контрол от Регламент (EО) 882/2004. Поради това е необходимо, разпоредбите относно отговорността на стопанските субекти да се основават на един и същ подход и точна формулировка, за да може да се осъществи целта на Комисията, изразена в съображение 21 – да се „предотврати разпокъсаността на правила, отнасящи се до отговорността на стопанските субекти”.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности не могат да променят информацията, съпровождаща дадена храна, ако тази промяна би довела до подвеждане на крайния потребител или по друг начин би намалила равнището на защита на потребителя, по-специално по отношение на здравето.

2. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности не могат да променят информацията, съпровождаща дадена храна, ако тази промяна би довела до подвеждане на крайния потребител или по друг начин би намалила равнището на защита на потребителя, по-специално по отношение на здравето, както и неговата способност за информиран избор.

Обосновка

Поясняване.

Това задължение не бива да се ограничава единствено до въпросите, свързани със защитата на здравето.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стопанските субекти в хранителната промишленост, които пускат за първи път на пазара храна, предназначена за доставяне на краен потребител или заведения за обществено хранене, гарантират наличието и точността на информацията за храните в съответствие с приложимото законодателство в областта на информацията за храните.

3. Доколкото дейността на стопанските субекти в хранителната промишленост засяга информацията за храните в рамките на управляваното от тях предприятие, стопанските субекти в хранителната промишленост гарантират, че предоставената информация съответства на разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговия на дребно или дистрибуторски дейности, които не засягат информацията за храните, полагат дължимата грижа, в рамките на съответните им дейности, за да гарантират наличието на приложимите изисквания относно информацията за храните, по-специално като не доставят храна, за която знаят или предполагат, че не отговаря на изискванията, въз основа на информацията, с която разполагат в качеството си на търговци.

4. Ако стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговия на дребно или дистрибуторски дейности, които не засягат информацията за храните, установят, че дадена храна не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент, те незабавно преустановяват дистрибуцията й.

Обосновка

За ясно разграничаване на отговорностите тази разпоредба би следвало да се формулира по-еднозначно. Целта е от търговски предприятия да не се търси отговорност за обстоятелства, които не попадат в сферата на тяхната отговорност, респ. в сферата им на влияние. Решението по делото Lidl-Italia, разгледано от Съда на Европейските общности, показва ясно недостатъчната правна сигурност на търговци на хранителни продукти при действащото понастоящем законодателство.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности гарантират, че информацията, отнасяща се до неопакованите храни, се предава на търговеца, който получава храната с оглед възможността по целесъобразност за предоставяне на задължителна информация за храните по член 9, параграф 1, букви a) до в) и е) на крайния потребител.

5. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности гарантират, че информацията, отнасяща се до неопакованите храни, се предоставя на разположение на търговеца, който се занимава с по-нататъшната продажба или преработка на храната, с оглед възможността той/тя да предоставя задължителната информация за храните по член 9, параграф 1, букви a) до в) и е) и ж) на крайния потребител.

Обосновка

Поясняване.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от алинея 1, стопанските субекти в хранителната промишленост гарантират, че данните, посочени в член 9, параграф 1, букви a), е) и з), се намират и на външната опаковка, в която храната е представена за търгуване.

Независимо от алинея 1, стопанските субекти в хранителната промишленост гарантират, че данните, посочени в член 9, параграф 1, букви a), д), е), ж) и з), се намират и на външната опаковка, в която храната е представена за търгуване.

Обосновка

Нетното количество на храната представлява важна информация, която следва да фигурира върху външната опаковка, също както специалните условия на съхранение и употреба.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списък на задължителните данни

Не се отнася до българския текст

Обосновка

Езиково подобрение.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с членове от 10 до 34 и съобразно изключенията, съдържащи се в настоящата глава, е задължително посочването на следните данни:

1. В съответствие с членове от 10 до 34 и съобразно изключенията, съдържащи се в настоящата глава, в глава V и глава VI, е задължително посочването на следните данни:

Обосновка

Позоваването на глави V и VI пояснява, че за храните, които не са предварително опаковани, не се изискват всички задължителни данни, а изискванията на глава IV се прилагат за доброволно етикетираните храни само ако е предоставена доброволна информация. Стопански субект в хранителната промишленост, който доброволно предоставя информация за хранителната стойност, не следва да бъде задължен да предоставя друга информация, която обикновено се изисква по отношение на предварително опакованите храни, но която е ненужна в случаите на храни, които не са предварително опаковани. В допълнение, стопанският субект в хранителната промишленост следва да има гъвкавост по отношение на начина на предоставяне на тази информация.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) наименование на храните;

а) търговско наименование;

Обосновка

Вж. изменението на член 2, параграф 2, буква м.

Лингвистично адаптиране, за да се гарантира последователност с актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива относно етикетирането) (вж. член 3: наред с другото, „търговското наименование“).

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) съставки, изброени в приложение II, причиняващи алергии или непоносимост, както и веществата, извлечени от тях;

в) съставките, изброени в приложение II, причиняващи алергии или непоносимост, както и веществата, извлечени от тях, при съобразяване със специфичните разпоредби за неопакованите храни;

Обосновка

Езиково подобрение.

Текстът на Комисията във връзка с член 13, параграф 4 разширява обхвата на задължението за етикетиране за алергени за храните, които не са предварително опаковани. Изискването за етикетирането за алергени за храните, които не са предварително опаковани, ще доведе до систематично етикетиране за алергени, с цел да се обхванат всички рискове от кръстосано замърсяване. Въпреки това, сдруженията на лица с алергии явно предпочитат задължението за оповестяване в рамките на търговската площ чрез излагане или предоставяне на информационни листове.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) количество на определени съставки или категории съставки;

г) количество на определени съставки или категории съставки съгласно приложение VІ;

Обосновка

Добавяне на правилната препратка.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) нетно количество на храните;

д) нетно количество на храните в момента на опаковането;

Обосновка

Нетното количество на хранителен продукт може да се промени в периода между производството и продажбата и консумацията му. Производителят може да оказва влияние само върху нетното количество в момента на опаковането и не може да носи отговорност за евентуална промяна на нетното количество в момента на продажбата и/или консумацията на хранителния продукт.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) срок на минимална трайност или срок на годност;

е) срок на минимална трайност или в случай на храни, които са бързо развалящи се от микробиологична гледна точка - срок на годност;

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) при дълбоко замразени продукти – датата на производство;

Обосновка

Тази информация е полезна, за да позволи на потребителя да прецени, дали дълбоко замразените продукти са били съхранявани прекалено дълго (скандалът с разваленото месо).

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) специални условия на съхраняване или условия на употреба;

ж) специални условия на съхраняване и/или условия на употреба; включително указания за температурата и условията на съхраняване и начина на съхраняване на продукта преди и след отварянето на опаковката, когато правилната употреба на храната би била невъзможна при отсъствието на тази информация.

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) инструкции за употреба, когато правилната употреба на храната би била невъзможна при липсата на такива инструкции;

Обосновка

Преместване на член 9, параграф 1 й) тук за по-голяма прегледност и логика.

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) наименование или търговско наименование и адрес на производителя или пакетиращото предприятие, или на продавача, установен на територията на Общността;

з) наименование или търговско наименование или запазена марка и адрес на производителя, установен на територията на Съюза, на пакетиращото предприятие и, за продукти, произхождащи от трети страни, на продавача/вносителя или, където е уместно, на стопанския субект в хранителната промишленост, под чието наименование или търговско наименование се продава храната;

Обосновка

Необходимо е да се гарантира задължителното упоменаване на наименованието или търговското наименование и адреса в рамките на Общността на стопанските субекти, отговорни за първоначалното предлагане на продукта на пазара на Общността. За тази цел предвиденият списък трябва да бъде разширен и уточнен.

Въвеждането на задължение за обозначаване на действителния производител на дадена храна се счита за съществено както с оглед на коректното информиране на потребителя, така и с оглед насърчаване на конкурентоспособността на хранителната промишленост. Липсата на подобно задължение през годините допринесе за разпространението на практиката на собствени марки на търговците, която вреди на рентабилността на предприятията и оттам − на самото съществуване на селскостопанския и хранителния сектор.

В съответствие с принципа на равно третиране на продуктите на Общността и на вносните продукти, важно е вносителят да бъде посочен при продукти, внасяни от трети държави.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Предложено консолидирано изменение

и) страната на произход или мястото на произход в случаите, когато липсата на обозначаването им може да подведе потребителя по отношение на истинската страна на произход или място на произход, и по-специално, ако информацията, която придружава храната, или етикетът като цяло предполагат, че храната произхожда от различна страна или място; в такива случаи обозначаването е в съответствие с правилата, определени в член 35, параграф 3 и 4, както и в съответствие с установените в съответствие с член 35, параграф 5;

и) страната на произход или мястото на произход се посочват за:

 

 

- месо;

 

- пилешко;

 

- млечни продукти;

 

- пресни плодове и зеленчуци;

 

- други продукти, състоящи се от една единствена съставка; и

 

месо, пилешко и риба, когато се използват като съставки в преработени храни.

 

По отношение на месото и пилешкото, посочването на страната на произход или мястото на произход може да бъде единно място на произход, единствено когато животните са били родени, отгледани и заклани в същата страна или на същото място. В останалите случаи се посочва информация за всяко от различните места на раждане, отглеждане и клане.

 

Когато поради различни причини е невъзможно посочването на страната на произход върху етикета, то би могло да бъде заменено със следния надпис:

 

- „С неупоменат произход”

 

За всички останали храни страната на произход или мястото на произход в случаите, когато липсата на обозначаването им може да подведе потребителя по отношение на истинската страна на произход или място на произход, и по-специално, ако информацията, която придружава храната, или етикетът като цяло предполагат, че храната произхожда от различна страна или място; в такива случаи обозначаването е в съответствие с правилата, определени в член 35, параграф 3 и 4, както и в съответствие с установените в съответствие с член 35, параграф 5;

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се обозначават с думи и числа, освен ако клиентите бъдат информирани, по отношение на една или повече данни, под други форми на представяне, установени с мерките за прилагане, приети от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

2. Данните, посочени в параграф 1, се обозначават с думи и числа.

Обосновка

Списъкът с тези данни е в основата на регламента. Следователно формите на изразяване на тези данни не следва да се променят посредством процедурата по комитология, която е предназначена за изменение на несъществени елементи.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да изменя списъка със задължителните данни, посочени в параграф 1. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Списъкът в параграф 1 съдържа много важни разпоредби и поради тази причина не следва да попада под процедурата по регулиране.

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Дерогации за микропредприятия

 

Ръчно изработените продукти, произведени от микропредприятия, са освободени от изискването, предвидено в член 9, параграф 1, буква л). Тези продукти могат да бъдат освободени също от изискванията за информация, посочени в член 9, параграф 1, букви от а) до к), ако се продават на мястото на производство и продавачите са в състояние да предоставят информацията при поискване. Като алтернатива, информацията може да се предоставя чрез етикети на рафтовете.

Обосновка

Дерогации следва да се приемат за микропредприятия, които произвеждат ръчно изработени продукти.

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дерогации от изискването за задължителни данни

заличава се

По отношение на специфични видове или категории храни, в изключителни случаи Комисията може да предвиди дерогации от изискванията, определени в член 9, параграф 1, букви б) и е), при условие че тези дерогации не водят до неадекватно информиране на крайния потребител и заведенията за обществено хранене. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

 

Обосновка

Ако не е установено в специални правни разпоредби за определени храни или не е предвидено в настоящия регламент, задължителните данни следва да важат за всички храни и от Комисията не следва да се допускат дерогации.

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9 не засяга по-специфичните разпоредби на Общността относно мерките и теглилките.

Член 9 не засяга по-специфичните разпоредби на Общността относно мерките и теглилките. Спазват се разпоредбите на Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти1.

 

_________

 

1 ОВ L 247, 21.09.2007 г., стр. 17.

Обосновка

С цел по-лесно четене на регламента следва да се добави позоваване на Директива 2007/45/ЕО за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти.

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случаите с предварително опакована храна, задължителната информация за храните се представя на опаковката или на етикета, прикачен към нея.

2. В случаите с предварително опакована храна, задължителната информация за храните се представя на опаковката.

Обосновка

Формулировката, която се заличава, би могла да доведе до прилагането към храната на листовки с указания за ползване. Това следва да бъде избегнато.

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Предоставянето на достъп до някои задължителни данни по начин, различен от предоставянето им върху опаковката или етикета, може да бъде установен от Комисията, при условие че общите принципи и изисквания, посочени в Глава II от настоящия регламент, са изпълнени. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Задължителните данни са в основата на настоящия регламент. Начинът на посочване на тези данни не трябва да се променя чрез мерки, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент.

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случаите, които не се отнасят за храна, която не е предварително опакована, се прилагат разпоредбите на член 41.

заличава се

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засяга специфичното законодателство на Общността, приложимо за определени видове храни, що се отнася до изискванията, посочени в член 9, параграф 1, букви от а) до й), когато са поставени на опаковката и на прикачения към нея етикет, задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, се отпечатват на опаковката или на етикета с букви, чийто размер е минимум 3mm и се представят по начин, който да гарантира значителен контраст между отпечатания надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното законодателство на Съюза, приложимо за определени видове храни, що се отнася до изискванията, посочени в член 9, параграф 1, букви от а) до к), задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, се отпечатват на опаковката или на етикета, като следва да се осигури ясната им четливост. Следва да се отчитат критерии като размер на шрифта, вида на шрифта, контраст между текста и фона на етикета, височина на буквите и на редовете и др.

 

В рамките на процедура по консултация, Комисията изготвя заедно със съответните заинтересовани страни, включително организации на потребителите, концепция с обвързваща правна сила, определяща насоки относно четливостта на информацията, предоставяна за потребителите върху храните.

 

 

Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В случите на продукти, предназначени за специфична хранителна употреба, по смисъла на Директива 1999/21/ЕО от 25 март 1999 г. относно диетичните храни за специални медицински цели, както и на препаратите за кърмачета, преходните храни и храните за разнообразяване на менюто, предназначени за кърмачетата и малките деца, които попадат в обхвата на Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и на Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г., които подлежат на задължително етикетиране съгласно законодателството на Съюза, надхвърлящо данните, посочени в член 9, параграф 1, размерът на шрифта трябва да отговаря на изискванията за четливост за потребителите и по отношение на допълнителната информация относно специалното предназначение на тези продукти.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подробни правила относно представянето на задължителни данни и разширяването на обхвата на изискванията, посочени в параграф 2 по отношение на допълнителните задължителни данни за специфични категории или видове храни, посочени в членове 10 и 38, могат да се приемат от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочени в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Този параграф би предоставил на Комисията прекалено широки правомощия, тъй като тук в никакъв случай не става въпрос за „несъществени елементи“.

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в параграф 1, не се прилага в случаи на опаковки или контейнери, при които най-широката повърхност е с площ по-малка от 10 cm2;

заличава се

Обосновка

Дори и върху опаковки или контейнери, при които най-широката повърхност е с площ, по-малка от 10 cm² , надписите следва да са четливи, тъй като в противен случай биха били безсмислени. Тук от значение е само въпросът коя информация трябва да бъде задължителна при малки опаковки на хранителни продукти. Този въпрос ще бъде изяснен другаде.

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Параграф 2 не се прилага за храните, посочени в член 17, параграфи 1 и 2.

5. Параграф 2 не се прилага за храните, посочени в член 17, параграфи 1 и 2. В случаите на държави-членки, които имат повече от един официален език, могат да бъдат приети специални национални разпоредби за такива опаковки или контейнери.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Не се допуска използването на съкращения, включително на инициали, ако има опасност да това да заблуди потребителя.

Изменение 116

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Задължителната информация за храните се излага на значителна площ по такъв начин, че да бъде лесно видима, четлива и, където е целесъобразно, незаличима. Тази информация не може да бъде скривана по никакъв начин, затъмнявана, отнемана или прекъсвана от какъвто и да било текст или графичен материал или друг намесващ се материал.

6. Задължителната информация за храните се излага на значителна площ по такъв начин, че да бъде лесно видима, четлива и, където е целесъобразно, незаличима. Тази информация не може да бъде скривана по никакъв начин, засенчвана или прекъсвана от какъвто и да било текст или графичен материал, друг намесващ се материал или от самата опаковка на храната, например от лепенка, предназначена за затваряне на опаковката.

Обосновка

Необходимо допълнение: Използваната формулировка относно прекъсвана информация може да се интерпретира по различен начин и би застрашила правната сигурност на търговците на храни.

Изменение 117

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Посочването на задължителните данни не води до увеличаване на размера или обема на опаковъчния материал или хранителния контейнер, както и не увеличава по някакъв друг начин вредата за околната среда.

Обосновка

Задължителното посочване на информация за храните може да даде повод на участниците на пазара да променят количеството на опаковките, като съществува опасност от увеличаване на количествата отпадъци от опаковки. Това би било в противоречие с принципа за превенцията, който стои в основата на правилата на Европейския съюз за управлението на отпадъци.

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 15 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) задължителната информация за храните трябва да бъде налична най-късно преди извършването на продажбата и да бъде отразена в материал, съпътстващ сключването на продажбата от разстояние, или да бъде предоставена с други подходящи средства;

а) посочената в членове 9 и 29 информация за храните се предоставя по искане на потребителите най-късно преди извършването на продажбата и може да бъде отразена в материал, съпътстващ сключването на продажбата от разстояние, или да бъде предоставена с други подходящи средства;

Обосновка

Редовните промени в състава на продуктите, напр. намаляване на съдържанието на сол, заместване на мазнини, правят практически невъзможно да се предоставя актуална информация за всички материали, поддържащи каталожната търговия. Каталозите и брошурите са най-разпространеното средство за продажба при каталожната търговия, предимно при малките и средни предприятия. Допълнително към значителните разходи възниква и голямо натоварване на околната среда, тъй като каталозите в бъдеще ще се нуждаят от четири пъти повече хартия, за да прилагат необходимите изисквания за информацията.

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) данните, изброени в член 9, параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са задължителни единствено в момента на доставка.

б) данните, изброени в член 9, параграф 1, букви е) и й), са задължителни единствено към момента на доставка.

Обосновка

Съдържанието на алкохол в алкохолните напитки е изключително важна информация, която трябва да бъде предоставена на потребителите преди доставянето на продуктите при покупка от дистанция или чрез интернет. От друга страна, инструкциите за употреба са необходими едва при използването на храните и следователно могат да се предоставят към момента на доставката.

С изключение на срока на минимална трайност, който не може да се предоставя предварително, доставяните чрез продажба от разстояние храни следва да отговарят на същите изисквания за информация, както храните, продавани в магазини.

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, задължителната информация за храните се предоставя на език, който е лесно разбираем за потребителите от държавите-членки, в които се продава храната.

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, задължителната информация за храните се предоставя в езикова формулировка, която е разбираема за средностатистическия потребител в държавата-членка, в която се продава храната.

Обосновка

Понятието „езикова формулировка“ обхваща както официалния език, така и формулировката.

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на своята територия държавите-членки, в които се търгуват храните, могат да установят, че данните се предоставят на един или повече от официалните езици на Общността.

2. В рамките на своята територия държавите-членки, в които се търгуват храните, могат да установят, че данните се предоставят на един или повече от официалните езици на Съюза. Това изискване обаче не може да възпрепятства предоставянето на задължителната информация вместо това на други официални езици на Съюза, които са лесно разбираеми за потребителите във въпросните държави-членки.

Обосновка

Въпреки че информацията за храните трябва да бъде предоставяна на език, който потребителите разбират, правилата не бива да пречат на свободното движение на стоките. Правилата относно езиците следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат потребителите на получават информация на лесноразбираем за тях език. Съдебната практика на Съда на Европейските общности подкрепя такава гъвкавост.

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Храните, които се продават в безмитна зона, могат да се пуснат на пазара в езикова формулировка само на английски език.

Обосновка

В безмитната зона се продават стоки предимно на международните пътници, а не на потребителите на националния пазар. Затова следва да е възможно да се предоставя информация по отношение на тези храни само на международния език на общуване – английски.

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пропускане на определени задължителни данни

Дерогации от изискването за предоставяне на определени задължителни данни

Обосновка

Редакция.

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, предназначени за повторно използване, на които е поставена незаличима маркировка и поради тази причина нямат поставен етикет, пръстен или яка, се изисква да бъдат предоставени единствено задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, букви a), в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, предназначени за повторно използване, на които е поставена незаличима маркировка и поради тази причина нямат поставен етикет, пръстен или яка, се изисква да бъдат предоставени единствено задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, букви a), в), д) и е).

Обосновка

Отхвърля се задължителното етикетиране на хранителните стойности. Именно стъклени бутилки, предназначени за повторно използване, се продават по принцип като единична порция (например, 200 ml или 250 ml). Наличното място за отбелязвания върху тези бутилки е ограничено. Следователно следва да се запази досегашният обем на етикетиране, т.е. търговско наименование, нетно количество, алергени и дата на минимална трайност (вж. член 13, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането).

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За опаковки или контейнери, при които най-широката повърхност е по-малка от 10 cm2, се изисква на опаковката или на етикета да бъдат предоставени единствено задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, букви a), в), д) и е). Данните, посочени в член 9, параграф 1, буква б), се предоставят с други средства или при поискване от потребителя. 3.

2. За опаковки или контейнери, при които най-широката годна за печат повърхност е по-малка от 80 cm2, се изисква на опаковката или на етикета да бъдат предоставени единствено задължителните данни, изброени в член 9, параграф 1, букви a), в), д) и е) и член 29, параграф 1, буква а). Предоставянето на допълнителни данни върху опаковката е възможно на доброволен принцип. Данните, посочени в член 9, параграф 1, буква б), се предоставят с други средства или при поискване от потребителя. 3.

Обосновка

Данните относно енергийното съдържание на дадена храна представляват важна информация и могат да бъдат от решаващо значение за съзнателния избор на храна. Допълнителни доброволни данни от производителя следва да се допускат.

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без да се засяга останалото законодателство на Общността, с което се въвежда изискване за задължително обявяване на хранителните стойности, обявяването, посочено в член 9, параграф 1, буква л) не се изисква за храните, изброени в приложение IV.

3. Без да се засяга останалото законодателство на Общността, с което се въвежда изискване за задължително обявяване на хранителните стойности, обявяването на хранителните стойности, посочено в член 9, параграф 1, буква л), не се изисква за храните, изброени в приложение IV.

Обосновка

Дерогацията по отношение на големината на опаковката в предложението на Комисията не отчита материалните дадености и е неизпълнима.

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При неопакована предварително стоки, както и при стоки, доставяни от заведения за обществено хранене по смисъла на член 2, параграф 2, буква г), данните, посочени в членове 9 и 29, не са задължителни.

Обосновка

В предприятия, които търгуват на дребно с храни, както и в занаятчийски предприятия в сферата на храните, включително в заведения за обществено хранене или земеделски стопанства, които осъществяват директна търговия, се произвеждат също така неопаковани предварително продукти, които се продават непосредствено на потребителите. Няма стандартна процедура: съставките се променят ежедневно. Следва да се има предвид и фактът, че именно занаятчийските предприятия в сферата на храните са гарант за запазването на регионалните специалитети, за творческия подход и за нововъведенията, с което се гарантира и разнообразието в предлагането. С оглед на това е важно споменатите производители да се освободят от изискването за обявяване на хранителните стойности.

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Веригите за хранене, в които се сервират стандартни храни, обозначават данните, посочени в член 9, параграф 1, букви а), б), в), и) и л) на опаковката на храната.

Обосновка

Заведенията за обществено хранене, в които се сервират стандартни храни, като например веригите за бързо хранене, предоставят следната информация на опаковката: наименование, съставки, алергени, страна на произход на храната, както и информация за хранителната й стойност.

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Наименованието на храните е тяхното юридическо наименование. При липса на такова наименование наименованието на храните е тяхното обичайно наименование или, ако не съществува обичайно наименование или обичайното наименование не се използва, се предоставя описателно наименование на храната.

1. Наименованието на храните е тяхното наименование, предвидено в съответното законодателство. При липса на такова наименование наименованието на храните е тяхното обичайно наименование или, ако не съществува обичайно наименование или обичайното наименование не се използва, се предоставя описателно наименование на храната.

Обосновка

Езиково адаптиране в съответствие с досега използваната терминология на Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането.

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Ако определен продукт съдържа наноматериал, този наноматериал трябва да бъде ясно обявен в списъка на съставките с думата „нано”.

Обосновка

Тази добавка има за цел осигуряването на прозрачност и гарантира на потребителя свобода на избора.

Изменение 131

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. За храните, съдържащи яйца или яйчни продукти сред първите пет съставки, термините, посочени в приложение І от Регламент (ЕО) № 557/2007, се добавят в скоби след съответната съставка в списъка със съставки в съответствие с метода, използван за производство на яйцата. За яйцата от биологично производство, съответната съставка може да бъде етикетирана в съответствие с член 23, параграф 4, буква б) от Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007.

Обосновка

Много потребители биха желали да знаят начина на отглеждане, използван при производството на яйцата, съдържащи се в тяхната храна. Следователно съставките следва да бъдат съпътствани от определенията „яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”, „яйца от кокошки – подово отглеждане” и „яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пропускане на списъка със съставките

Общи дерогации от изискването за списък на съставките

Обосновка

Езикова корекция за разбираемост.

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 21 – заглавие и встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пропускане на съставни елементи на храни от списъка на съставките

 

Следните съставни елементи на храни не се изисква да бъдат включени в списъка на съставките:

Не се смятат за хранителни съставки:

Обосновка

Промяна на заглавието за по-добра разбираемост. В член 21 се предлага смяна на системата, без да съществуват разбираеми причини за това: Докато посочените вещества и продукти досега бяха изключени от определението на съставки, явно в бъдеще следва да се изключват само от задължението за посочване в списъка на съставките. Досегашният подход следва да се запази. Подобно изменение би имало критично въздействие върху голям брой разпоредби на ЕО, които се позовават на определението „хранителна съставка” (например, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1829/2003 или на бъдещия Регламент относно ензимите (вж. изключенията в член 2, параграф 4).

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 21 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) вещества, използвани в строго необходимите количества като разтворители или средства за хранителни вещества, хранителни добавки или ароматизанти;

в) вещества, използвани в строго необходимите количества като разтворители или средства за хранителни вещества, хранителни добавки, ензими или ароматизанти;

Обосновка

Допълване на списъка с вещества.

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съставките, изброени в приложение II, или всякакви други вещества, произхождащи от съставка, изброена в посоченото приложение, съобразно изключенията, предвидени в същото приложение, се обозначават на етикета с точно посочване на наименованието на съставката.

 

 

1. Съставките, изброени в приложение II, или всякакви други вещества, произхождащи от съставка, изброена в посоченото приложение, съобразно изключенията, се обозначават в списъка на съставките по такъв начин, че вероятността за причиняване на алергия или непоносимост да бъде незабавно разпознаваема.

Обосновка

Разяснение за поясняване, че наименованията на съставките трябва да се избират по такъв начин, че страдащите от алергии да могат да разпознават алергичния потенциал на съставките.

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 - буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ба) става въпрос за храни, които не са опаковани предварително. В този случай в рамките на търговската площ или в менюто трябва да е посочено по ясен начин, че:

 

- потребителите могат да получат информация относно алергени в разговор с продавача и/или от изложени за ползване информационни материали;

 

- не може да се изключи кръстосано замърсяване

Обосновка

Всеобхватно етикетиране на всички продукти по отношение на алергените е почти невъзможно при неопакована предварително стоки и най-вече би поставило малките и средни предприятия в много неизгодно положение по отношение на конкурентоспособността им и би причинило допълнителни разходи. Освен това не може да се изключи кръстосаното замърсяване при предприятия с ограничена работна площ. Задължителният и ясен надпис предоставя правна сигурност на предприятията.

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) съответната съставка или категория съставки се появяват в наименованието на храната или обикновено се свързват от потребителя с това наименование; или

а) съответната съставка или категория съставки се появяват в обичайното наименование на храната или обикновено се свързват от потребителя с това обичайно наименование; или

Обосновка

Следва да се запази досегашната терминология на Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането.

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да изменя параграф 1 чрез добавяне на други случаи. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Този параграф би предоставил на Комисията прекалено широки правомощия, тъй като тук в никакъв случай не става въпрос за „несъществени елементи“.

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) в единици за течности по отношение на течностите;

а) в единици за течности по отношение на течностите по смисъла на Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно опаковки за течности за консумация от човека1;

 

__________

 

1 ОВ L 176, 06.07.1985 г., стр. 18.

Обосновка

Езиково адаптиране в съответствие с досега използваната терминология на Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането.

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Срок на минимална трайност и срок на годност

Срок на минимална трайност, срок на годност и дата на производство

Обосновка

Произтича от добавянето на дата на производство в член 25, параграф 2.

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Подходящият срок се изразява в съответствие с приложение IX.

2. Съответният срок е лесно откриваем и не е скрит. Той се изразява по следния начин:

 

А. СРОК НА МИНИМАЛНА ТРАЙНОСТ

 

а) Датата се предхожда от думите:

 

- „Най-добър до …“, когато в датата е посочен определен ден;

 

- „Най-добър до края на…“ в останалите случаи.

 

б) думите, посочени в буква а), се съпровождат от:

 

самата дата, или

 

- препращане към мястото на етикета, където е посочена датата.

 

При необходимост тези данни са придружени от описание на условията за съхранение, които трябва да бъдат спазвани, ако продуктът се съхранява за посочения период.

 

в) Датата се състои от ден, месец и година в посочената поредност и в некодирана форма.

 

Въпреки това в случай на храни:

 

- чиято трайност е не повече от три месеца: се посочват денят и месецът;

 

чиято трайност е повече от три месеца, но не повече от 18 месеца: се посочват месецът и годината;

 

- които се съхраняват за повече от 18 месеца, е достатъчно да се посочи годината.

 

г) Срокът на минимална трайност се посочва върху всяка предварително опакована порция.

 

д) освен когато разпоредбите на Съюза налагат други начини за посочване на дата, не се изисква посочване на датата на минимална трайност в следните случаи:

 

- пресни плодове и зеленчуци, включително картофи, които не са били обелени, нарязани или обработени по подобен начин; настоящата дерогация не се прилага за покълнали семена и подобни продукти, като бобови кълнове;

 

- вина, ликьорни вина, пенливи вина, ароматизирани вина и подобни продукти, получени от плодове, различни от грозде и напитки, попадащи под КН кодове 22060091, 22060093 и 22060099 и произведени от грозде или гроздова мъст,

 

- напитки, съдържащи 10 или повече обемни процента алкохол

 

- безалкохолни напитки, плодови сокове, плодови нектари и алкохолни напитки, съдържащи над 1,2 обемни процента алкохол, в отделни контейнери от над пет литра, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене;

 

- тестени или сладкарски изделия, които, предвид естеството на съдържанието им, обикновено се консумират в рамките на 24 часа от производството им;

 

- оцет;

 

- готварска сол;

 

- твърда захар,

 

- захарни изделия, състоящи се почти единствено от ароматизирани и/или оцветени захари,

 

- дъвки и подобни дъвчащи продукти.

 

 

 

Б. СРОК НА ГОДНОСТ

 

а) Срокът се предхожда от думите „годен до…“.

 

б) Думите в буква а) се съпровождат от:

 

- самата дата, или

 

- препращане към мястото на етикета, където е посочена датата.

 

Тези данни са придружени от описание на условията за съхранение, които трябва да бъдат спазвани.

 

в) Датата се състои от ден, месец и по възможност година в посочената поредност и в некодирана форма.

 

г) Начинът за посочване на срока на минимална трайност, посочен в раздел А, буква в) от настоящия параграф, може да бъде определен в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.

 

В. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:

 

а) Срокът се предхожда от думите „произведен на…“.

 

б) думите, посочени в буква а), се съпровождат от:

 

самата дата, или

 

- препращане към мястото на етикета, където е посочена датата.

 

в) Датата се състои от ден, месец и по възможност година в посочената поредност и в некодирана форма.

Обосновка

За по-голяма яснота приложение ІХ се добавя в законодателния текст и датата на производство се допълва аналогично на член 2, параграф 2 аб (нов). Изключението от посочването на срока на минимална трайност на отделни порции сладолед се заличава.

Тъй като отделни порции могат да бъдат отделени от опаковката или партидата, в която са били продадени, срокът на минимална трайност трябва да е посочен на всяка порция, която може да бъде отделена.

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Инструкциите за употреба на храната се посочват по начин, който позволява подходящата й употреба.

1. Инструкциите за употреба на храната се посочват по начин, който позволява подходящата й употреба. По целесъобразност се предоставят указания за температурата и условията на съхранение, както и за срока за консумация след отварянето на опаковката.

Обосновка

Температурата и условията на съхранение могат да окажат въздействие върху трайността на дадена храна и поради това трябва да се съобщават.

Изменение  143

Предложение за регламент

Раздел 3 - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обявяване на хранителни стойности

Етикетиране за хранителни стойности

Обосновка

Поясняване.

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 - букви б и б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

б) количествата мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати с особено внимание към съдържанието на захари и сол.

б) количествата мазнини, наситени мастни киселини, захари и сол

 

(ба) количествата белтъчини, въглехидрати, фибри, естествени или изкуствени транс-мазнини.

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този параграф не се прилага за вино, както е определено в Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и спиртни напитки, както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от […] на Европейския парламент и на Съвета относно дефинирането, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) №1576/89. Комисията ще изготви доклад [пет години след влизането в сила на настоящия Регламент] относно прилагането на настоящия параграф относно тези продукти и може да придружи този доклад със специфични мерки, определящи правилата за задължителното обявяване на хранителните стойности на тези продукти. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

 

Този параграф не се прилага за напитки, които съдържат алкохол. Комисията ще изготви доклад [пет години след влизането в сила на настоящия регламент] относно прилагането на настоящия параграф относно тези продукти и може да придружи този доклад със специфични мерки, определящи правилата за предоставяне на потребителите на информация за хранителните стойности на тези продукти. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Обосновка

Ако виното, бирата и спиртните напитки са освободени, а останалите алкохолни напитки не са, хармонизирането в този промишлен отрасъл ще бъде невъзможно. Това би облагодетелствало някои продукти и би дискриминирало други. То също би нарушило конкуренцията и потребителите биха били подведени относно съответните съставки на различните продукти.

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2-4

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

2. Обявяването на хранителните стойности може да включва и количествата на едно или повече от следните вещества:

2. Обявяването на хранителните стойности може допълнително да включва и количествата на едно или повече от следните вещества:

а) трансмастни киселини;

 

б) мононенаситени мастни киселини;

б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли;

г) полиоли;

 

га) холестерол;

д) скорбяла;

д) нишесте;

(е) фибри;

 

ж) протеини;

 

з) минерали или витамини, изброени в точка 1, част А, приложение XI, а и налични в значителни количества, както е определено в точка 2, част А, приложение XI.

з) минерали и витамини, налични в значителни количества съгласно точка 1 от част А от приложение XI, в съответствие със стойностите, посочени в точка 2, част А, от приложение XI.

 

за) други вещества по смисъла на част А на приложение XIII и съставки на тези хранителни вещества.

 

зб) други вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1925/2006

3. Декларирането на количествата на вещества, които принадлежат към или са съставни за една от категориите от хранителни елементи, посочени в параграф 2, се изисква тогава, когато е налице хранителна и/или здравна претенция.

3. Декларирането на количествата на вещества, които принадлежат към или са съставни за една от категориите от хранителни елементи, посочени в параграф 2, се изисква тогава, когато е налице хранителна и/или здравна претенция.

4. Списъкът в параграфи 1 и 2 може да се изменя от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

 

Обосновка

"Транс-мазнини" се замества с "транс-мастни киселини". Добавя се холестерол. Белтъчините бяха разгледани в член 29, параграф 1, буква б).

Точният превод на английското понятие „sugars“ следва да гласи "захари". (вж. Директива 2001/111/ЕО относно някои захари).

Списъкът с хранителните вещества, които могат да бъдат включвани допълнително и доброволно в етикетирането за хранителни стойности, следва да бъде в съответствие с други правни разпоредби на ЕО (напр. Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните). Поради това параграф 2 се допълва със съответното съдържание.

Изменението осигурява включването на холестерола в етикетирането на хранителните стойности.

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Факторите на превръщане за витамини и минерали, посочени в точка 1 на част A от приложение XI, с оглед по-точно изчисляване на тяхното съдържание в храните, могат да бъдат определени от Комисията и включени в приложение XII. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

2. Факторите на превръщане за витамини и минерали, посочени в точка 1 на част A от приложение XI, с оглед по-точно изчисляване на тяхното съдържание в храните, се определят от Комисията и се включват в приложение XII. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Обосновка

Следва да се гарантира, че съдържанието на витамини и минерали се изчислява съгласно единни фактори на превръщане.

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Според конкретния случай обявените стойности трябва да бъдат средни стойности, основани на:

4. Според конкретния случай обявените стойности са средни стойности до края на срока на минимална трайност с оглед на допустимите отклонения и се основават на:

а) анализ на производителя за храните; или

а) анализ на производителя за храните; или

б) изчисление на известните или средни стойности на използваните съставки; или

б) изчисление на известните или средни стойности на използваните съставки; или

в) изчисление според общоустановени или общоприети данни.

в) изчисление според общоустановени или общоприети данни.

Правилата за прилагане на обявяването на енергийната стойност и хранителните съставки по отношение на точността на обявените стойности, като разликите между обявените стойност и стойностите, установени по време на официални проверки, се разрешават в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.

Правилата за прилагане на обявяването на енергийната стойност и хранителните съставки по отношение на точността на обявените стойности, като разликите между обявените стойности и стойностите, установени по време на официални проверки, се приемат, след като Европейският орган за безопасност на храните предостави своето становище, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Обосновка

С оглед на правната сигурност в законодателния текст следва да бъде конкретизирано, че средните стойности са свързани с края на срока на минимална трайност. Естествени и прибавени по изкуствен път витамини и минерали подлежат на естествени процеси на разграждане и колебания в стойностите. Така например витамин С може да се разгради по естествен път в значителна степен в течение на срока на минимална трайност на даден продукт (в зависимост от условията на съхранение, слънчевата светлина и др.). Освен това количествата хранителни вещества в даден продукт са обект на различни естествени колебания в стойностите в зависимост от реколтата или сорта. Поради тази причина следва възможно най-скоро да бъдат определени валидни в рамките на целия ЕС правила за закръгляването и допустими отклонения за етикетирането на количествата хранителни съставки.

Определянето на допустимото равнище на различия между обявените стойности и тези, установени в процеса на официалните проверки, ще бъде от решаващо значение за прилагането на регламента и поради това за него следва да се вземе решение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Енергийната стойност и хранителните съставки или техните компоненти, посочени в член 29, параграфи 1 и 2, се изразяват, като се използват мерните единици, изброени в приложение ХІІІ, част А.

1. Енергийната стойност и хранителните съставки или техните компоненти, посочени в член 29, параграфи 1 и 2, се изразяват, като се използват мерните единици, изброени в приложение ХІІІ.

Обосновка

Следва от обединяването на части А и В в приложение XIII съгласно изменение 203.

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Енергийните стойности и хранителните съставки, посочени в параграф 1, се изразяват на 100 g или за 100 ml или съобразно член 32, параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и хранителните съставки, посочени в параграф 1, се изразяват на 100 g или за 100 ml.

 

Допълнително може да бъдат посочени енергийната стойност и количеството на хранителните съставки за порция.

 

Ако храната е предварително опакована като единична порция, споменатите в параграф 1 енергийна стойност и количество на хранителните съставки също трябва да бъдат посочени за порция.

 

Ако се посочва информация за порция, трябва да се посочва броят на съдържащите се в опаковката порции, а размерът на порцията да бъде реалистичен и информацията трябва да бъде представена или разяснена по начин, разбираем за средно статическия потребител.

 

В сътрудничество със стопанските субекти в хранителната промишленост и компетентните органи на държавите-членки Комисията разработва насоки за посочването на реалистични размери на порции. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Обосновка

Посочването на енергийната стойност и количеството на хранителните съставки на 100 g или за 100 ml позволява на потребителите да сравняват пряко продукти. Ето защо тази информация трябва да бъде задължителна и за храни, опаковани на порции. Допълнителното посочване на енергийната стойност и количеството на хранителните съставки на порция следва, разбира се, да бъде възможно особено за храни, опаковани на порции. За да могат потребителите да се ориентират по-лесно, при опаковките, съдържащи няколко разфасовки, следва да бъде задължително посочването на хранителните стойности за порция. При опаковки, съдържащи повече от една порция, информацията за броя на съдържащите се в опаковката порции е полезна за определяне на енергийната стойност за порция.

Определението на размера на порцията следва да отразява начина, по който хората възприемат храната. Така например за потребителите е по-лесно да се ориентират при посочването на порции от 8 единици или броя (бисквити) или половин чаша (например орехи), отколкото при посочване на съответните количества в грамове. Размерът на порцията трябва да е съобразен освен това с реалистичната средна консумация от страна на потребителите, за да се избягва заблуждаваща информация. (Често посочваният размер от 25g например се оказва нереалистична референтна величина.)

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Ако се предоставя информация съгласно член 3, в непосредствена близост до съответната таблица трябва да се прави следното допълнение: „Препоръчителен дневен прием за жена на средна възраст. Вашият индивидуален препоръчителен дневен прием може да се различава от него.”

Обосновка

Посочените в приложение XI референтни количества описват препоръчителния дневен прием за жена на средна възраст с физическа активност на средностатистическо равнище. Това следва да бъде посочено, за да се избегне евентуално неправилно хранене при други групи от населението.

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или скорбяла и обявяването на вида мастни киселини, различно от задължителното обявяване на наситени мастни киселини, посочени в член 29, параграф 1, буква б), се представя в съответствие с приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или нишесте и обявяването на вида мастни киселини, различно от задължителното обявяване на наситени мастни киселини и транс-мазнини, посочени в член 29, параграф 1, буква б), се представя в съответствие с приложение ХIII.

Обосновка

Следва от обединяването на части А и В в приложение XIII съгласно изменение 203.

Транс-мазнините следва да са част от задължителната информация за хранителните стойности, в допълнение към наситените мастни киселини и поради това следва да се премахнат от доброволните данни.

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 32Изразяване в порции

 

1. В допълнение към обявяването на хранителните стойности за 100 g или за 100 ml съгласно член 31, параграф 2, информацията може да бъде изразена и в порции, количествено изразени на етикета, при условие че е посочен броят на порциите, съдържащи се в опаковката.

2. Обявяването на хранителните стойности може да бъде изразено и само в порции, като храната е предварително опакована като единична порция.

3. Изразяването само в порции за храни, представяни в опаковки, съдържащи няколко порции от храната, които не са били предварително опаковани като единични порции, се определя от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Става излишно след обединяване на съответните разпоредби в член 31, параграф 2.

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 33 - параграф 1 - въведение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В допълнение към начините на изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, обявяването на хранителните стойности може да бъде извършено и по други начини, при условие че са спазени следните съществени изисквания:

1. В допълнение към начините на изразяване по член 29, параграфи 1 и 2, член 31, параграфи 2 и 3, за обявяването на хранителните стойности може да се използват и графични начини, при условие че са спазени следните съществени изисквания:

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) начинът на изразяване е насочен към улесняване на разбирането от потребителя на приноса или значението на храната към енергийното или хранително съдържание на хранителния режим; и

а) тези форми не са заблуждаващи за потребителите и не отклоняват вниманието им от задължително обявяваните хранителни данни; и

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)това се подкрепя от резултати от независими проучвания сред потребителите, които показват, че средният потребител разбира начина на изразяване.

Обосновка

Това гарантира, че всякакви допълнителни начини на изразяване ще се допускат, само ако са подкрепени от независимо проучване сред потребителите.

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Данните, посочени в член 31, параграф 2, свързани със задължителното обявяване на хранителните стойности, се включват в главното зрително поле. По целесъобразност те се представят заедно в ясен формат и в следния ред: енергийна стойност, количествата мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати с особено внимание към съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, параграф 2, свързани със задължителното обявяване на хранителните стойности, се включват на лицевата страна на опаковката. По целесъобразност те се представят заедно в ясен формат и в следния ред: енергийна стойност, количествата мазнини, наситени мастни киселини, захари и сол.

Обосновка

В съответствие с измененията на член 29, параграф 1, буква а).

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В допълнение към представянето съгласно параграф 1 в kcal на 100g/ml и по целесъобразност на порция съгласно член 31, параграф 2, енергийното съдържание съгласно член 29, параграф 1, буква а) и приложение XI, част Б, се обозначава в долния десен ъгъл на лицевата страна на опаковката с размер на шрифта 3 мм и в рамка.

Обосновка

Една от най-важните информации относно храните е енергийното им съдържание. Ето защо то следва да се повтаря на лицевата страна на опаковката при всички продукти без изключение на едно и също място и ясно забележимо, така че потребителите да могат да го забележат от пръв поглед.

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Опаковките на подаръци се изключват от задължителното повтаряне на енергийното съдържание върху лицевата страна на опаковката, посочено в параграф 1а.

Обосновка

Визуалното и естетическо въздействие на опаковките за подаръци за шоколадови изделия и бонбони, изработени за празнични поводи като Деня на майката, би било провалено, ако обявяването на хранителните стойности трябва да стане на лицевата им страна.

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 – алинея 1 и 2

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

2. Обявяването на хранителните стойности във връзка с хранителните съставки, посочени в член 29, параграф 2, се поставят заедно на едно място и по целесъобразност в реда на представяне, предвиден в част В на приложение XIII.

2. Доброволно разширеното обявяване на хранителните стойности във връзка с хранителните съставки, посочени в член 29, параграф 2, се поставя по целесъобразност в реда на представяне, предвиден в приложение XIII. Параграф 1 се прилага по аналогия.

Когато обявяването на хранителните стойности не фигурира в главното зрително поле, то се представя в таблична форма с подравнени цифри, ако пространството го позволява.

 

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато обявяването на хранителните стойности за посочените в приложение ІV храни е задължително поради претенции, свързани с храненето или здравето, обявяването на хранителните стойности не е необходимо да се намира в главното зрително поле.

Обосновка

Изискването задължителното обявяване на хранителните стойности да се намира в главното зрително поле не е приложимо за малки опаковки (напр. при дъвките). Ето защо когато за посочените в приложение ІV храни се правят твърдения, свързани с храненето, те следва да бъдат освободени от изискването обявяването на хранителните стойности да бъде в главното зрително поле.

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Параграф 1 не се прилага по отношение на храните, посочени в Директива 89/398/ЕИО и специфичните директиви, посочени в член 4, параграф 1 на същата директива.

Обосновка

Храните, предназначени за специфична хранителна употреба, като храните за кърмачета, преходните храни, храните за разнообразяване на менюто, предназначени за кърмачетата и малките деца, които попадат в обхвата на Директива 2009/39/EО на Съвета, са специално разработени за конкретните хранителни потребности на съответната целева група. Изискването за обявяване на хранителните стойности, съгласно член 9, параграф 1, буква л) на предложения регламент не съответства на употребата на тези храни. Освен това, ограниченото обявяване на хранителните стойности в главното зрително поле за храните, предназначени за специфична хранителна употреба може да представи храните по подвеждащ начин и да накара уязвимите групи от потребители да изберат други продукти, за които смятат, че са по-качествени от хранителна гледна точка.

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4 – алинеи 1 и 1 а (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай че енергийната стойност или хранителната(ите) съставка(и) в даден продукт са незначителни, обявяването на хранителните стойности за тези елементи може да бъде заменено с израз от типа „Съдържа незначителни количества …“ в близост до обявяването на хранителните стойности.

4. В случай че енергийната стойност или количеството на отделни хранителни съставки в даден продукт са незначителни, обявяването на хранителните стойности за тези елементи може да бъде заменено с израз от типа „Съдържа незначителни количества …“ в близост до обявяването на хранителните стойности.

 

В случай че енергийната стойност или наличието на една или повече хранителни съставки в даден продукт са равни на нула, обявяването на хранителните стойности за тези елементи може да бъде заменено с израз от типа „Не съдържа …“ в близост до обявяването на хранителните стойности.

Обосновка

За по-лесно прилагане на регламента.

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Правилата, отнасящи се до други аспекти от представянето на обявяването на хранителните стойности, различни от посочените в параграф 5, могат да се определят от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

6. Спазването на изискванията съгласно член 5, букви а) и б) се осигурява от Комисията след консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и с представители на съответните заинтересовани страни в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

Обосновка

Става въпрос за съществени елементи, чието евентуално изменение не може да бъде предоставено единствено на Комисията.

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Пет години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията представя доклад за оценка на формата на представяне, описана в параграфи 1–6.

Обосновка

Формите на представяне на информацията трябва да бъдат оценени, с цел установяване на техните предимства и недостатъци.

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б. Другите форми на представяне, посочени в параграф 5, се установяват и Комисията се уведомява за тях. Комисията може да предостави на обществеността тази подробна информация, включително чрез специална страница в интернет.

Обосновка

Това изменение позволява да бъдат приети други форми на представяне, ако това не подвежда потребителя и ако има убедителни доказателства за това, че тази форма на представяне е по-разбираема за потребителите. То също така гарантира уведомяването както на Комисията, така и на обществеността за всяко допълнително представяне.

Изменение  167

Предложение за регламент

Глава V - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доброволна информация за храните

Етикетиране за произход на храните

Обосновка

Поясняване.

Изменение  168

Предложение за регламент

Член 35 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложими изисквания

Изисквания

Обосновка

Излишното следва да бъде заличено.

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите когато информацията за храните, попадащи в обхвата на настоящия регламент, се предоставя на доброволен принцип, тази информация трябва да е в съответствие със съответните специфични изисквания, определени в настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Следва от изменението на заглавието в Глава V.

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 35 - параграфи 1 а - 1 в (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Доброволната информация не може да бъде представяна за сметка на разполагаемото пространство за задължителна информация.

 

1б. Цялата информация, свързана със схемите за доброволно предоставяне на информация, като например използваните критерии и научни проучвания, трябва да бъде направена публично достояние.

 

1в. Допълнителната доброволна информация за хранителните стойности за специфични целеви групи, например деца, продължава да бъде позволена, при положение че тези специфични препоръчителни стойности са научно доказани, не подвеждат потребителя и са в съответствие с общите условия, залегнали в настоящия регламент.

Обосновка

Препоръчителните стойности, предоставени в приложение ІХ (ХІ)Б се отнасят за средните възрастни. Различните препоръчителни стойности за продукти със специфична целева група, например деца, които вече са били включени в промишлеността и които са били научно изпитани, следва да продължат да бъдат допустими като допълнителна информация.

Тази разпоредба е важна за осигуряването на прозрачност.

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в съответствие със специфичното законодателство на Общността, параграфи 3 и 4 се прилагат, когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна е доброволно обозначено, за да информира потребителите, че дадена храна е с произход или идва от Европейската общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в съответствие със специфичното законодателство на Общността, като Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер и Регламент (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни, параграф 4 се прилага, когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна е доброволно обозначено, за да информира потребителите, че дадена храна е с произход или идва от Европейската общност или дадена страна или място. В тези случаи на етикета се изписва „ произведено в ЕС (държава-членка)“. Допълнително може да се посочи наименование на регион. Такива доброволни посочвания на страна или регион на произход не възпрепятстват вътрешния пазар.

Обосновка

Посочването на регион съответства на желанието на много потребители за обозначаване на регионалните специалитети. Обозначението „произведено в ЕС“ показва спазването на съответното общностно законодателство в областта на храните и с това може да представлява интересна информация за потребителите.

Освен това вътрешният пазара не бива да бъде възпрепятстван от въвеждането на такова посочване на страната или региона на произход.

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато страната на произход или мястото на произход на дадена храна не е същото като това на основната(ите) съставка(и), страната на произход или мястото на произход на тези съставки се обозначава.

заличава се

Обосновка

За потребителите е важно да знаят какъв е произходът на даден продукт. При някои продукти обаче може да се окаже невъзможно да се посочи конкретна страна на произход, тъй като съставките при определени условия произхождат от различни страни или всекидневно се променят. Действащите разпоредби по отношение на етикетирането относно произхода предвиждат посочването на произхода на доброволен принцип, доколкото без тази информация би било възможно потребителят да бъде сериозно заблуден относно действителния произход на храната. Тези разпоредби не трябва да бъдат формулирани по нов начин, а да бъдат запазени.

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Правилата за прилагане на параграф 3 могат да се установяват от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Правилата за прилагане, отнасящи се до условията и критериите за употреба на данни, които са предоставени доброволно могат да се установяват от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Терминът „вегетариански” не следва да се прилага по отношение на храни, които представляват или са направени от или с помощта на продукти, получени от животни, които са умрели, били са заклани или които умират вследствие на изяждане. Терминът „вегански” не се прилага по отношение на храни, които представляват или са направени от или с помощта на животни или животински продукти (включително продукти от живи животни).

Обосновка

Понастоящем термините „вегетариански” и „вегански“ не са юридически защитени. На практика това означава, че всеки производител може да обозначи продукта си като „вегетариански“, дори и този продукт да не е такъв. Горното определение е предложено от Агенцията по стандартите за храните на Обединеното кралство, след като е било обсъждано в продължение на години.

Изменение  176

Предложение за регламент

Член 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

Представяне

заличава се

Доброволната информация не може да бъде представяна за сметка на разполагаемото пространство за задължителна информация.

 

Изменение  177

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – точка г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) защита на правата върху индустриалната и търговска собственост, указание за произход, регистрирано наименование за произход и предотвратяване на нелоялна конкуренция.

г) защита на правата върху индустриалната и търговска собственост, указание за регионален произход, регистрирано наименование за произход и предотвратяване на нелоялна конкуренция.

Изменение  178

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези мерки не създават препятствия пред свободното движение на стоки на вътрешния пазар.

Обосновка

В един нов регламент, който има за цел да консолидира и опрости правилата на ЕС за етикетирането, и в съответствие с програмата за по-добро регулиране е целесъобразно да се въведе изискване новите правила да не създават пречки за свободното движение на вътрешния пазар.

Изменение  179

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Посредством параграф 1, държавите-членки могат да въведат мерки относно задължителното обозначаване на страната на произход или мястото на произход на храните, само когато има доказана връзка между някои качества на храната и нейният произход. Когато такива мерки се нотифицират на Комисията, държавите-членки предоставят доказателства, че мнозинството потребители придават голямо значение на предоставянето на тази информация.

заличава се

Обосновка

Тъй като се предполага, че храните в ЕС отговарят на изискванията на еднозначното общностно законодателство, допълнителна информация от страна на държавата-членка, каквато е предложена в този параграф, не е необходима.

Изменение  180

Предложение за регламент

Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38a

 

Насърчаване на допълнителни доброволни схеми

 

В допълнение към изискванията, определени в член 34, параграф 1 и член 34, параграф 2 държавите-членки имат възможност, в съответствие с процедурата, определена в член 42, да решат на насърчават допълнителни доброволни схеми за представяне на информацията за хранителната стойност посредством други форми за изразяване, при условие че:

 

- тези национални схеми се разработват в съответствие с общите принципи и изисквания, определени в глава II и глава III от настоящия регламент;

 

- схемите, насърчавани от държавите-членки, отразяват резултатите от независими изследвания на потреблението и обширни консултации със заинтересованите страни по отношение на това, кое е най-полезно за потребителите;

 

- тази информация се основава на хармонизиран референтен прием или, при липса на такъв, на общоприети научни съвети относно приема на енергийни стойности или хранителни съставки.

 

Комисията улеснява обмена на информация по въпроси, свързани с приемането и прилагането на национални схеми, и насърчава участието на всички заинтересовани страни в процеса. Също така Комисията предоставя тези подробности на обществеността.

 

В (първия ден от месеца 5 години след влизането в сила на настоящия регламент), Комисия предприема оценка на събраните данни относно използването и разбирането на различните национални схеми от страна на потребителите, за да определи коя от тях дава най-добри резултати и е най-полезна за европейските потребители. Въз основа на резултатите от оценката Комисията представя доклад, който се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Трябва да има възможност за държавите-членки да насърчават допълнителни доброволни схеми за представяне на информацията за хранителната стойност посредством други форми на изразяване, ако желаят това.

Изменение  181

Предложение за регламент

Член 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 40

Алкохолни напитки

 

Държавите-членки могат, докато се приемат разпоредбите на Общността, посочени в член 20, буква д), да поддържат националните правила, що се отнася до изброяването на съставките в случаите, когато напитките съдържат повече от 1,2 обемни процента алкохол.

заличава се

Обосновка

Алкохолните напитки не попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение  182

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на храни, предлагани за продажба на краен потребител или заведение за обществено хранене без предварително опаковане или когато храните са опаковани в търговски помещения при поискване от потребителя или предварително опаковани за директна продажба, държавите-членки могат да приемат детайлни правила относно начинът по който данните, изброени в членове 9 и 10, се представят.

1. Данните, посочени в член 9, параграф 1, буква в) се предоставят.

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са предварително опаковани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията относно алергените. Държавите-членки следва да запазят гъвкавост да решават как по най-добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение  183

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки могат да решат да не изискват предоставянето на някои от данните, посочени в параграф 1, различни от посочените в член 9, параграф 1, буква в), при условие че потребителят или заведението за обществено хранене получават достатъчно информация.

2. Предоставянето на други данни, посочени в членове 9 и 10, не е задължително, освен ако държавите-членки не приемат правила, които въвеждат изискване за предоставяне на някои или всички такива данни, или на част от тези данни.

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са предварително опаковани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията относно алергените. Държавите-членки следва да запазят гъвкавост да решават как по най-добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение  184

Предложение за регламент

Член 41 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национални мерки относно храни, които не са предварително опаковани

Храни, които не са предварително опаковани

1. В случай на храни, предлагани за продажба на краен потребител или заведение за обществено хранене без предварително опаковане или когато храните са опаковани в търговски помещения при поискване от потребителя или предварително опаковани за директна продажба, държавите-членки могат да приемат детайлните правила относно начинът по който данните, изброени в членове 9 и 10, се представят.

1. По отношение на храните, посочени в член 13, параграф 4, се предоставят данните по член 9, параграф 1, буква в).

2. Държавите-членки могат да решат да не изискват предоставянето на някои от данните, посочени в параграф 1, различни от посочените в член 9, параграф 1, буква в), при условие че потребителят или заведението за обществено хранене получават достатъчно информация.

2. Предоставянето на други данни, посочени в членове 9 и 10, не е задължително, освен ако държавите-членки не приемат правила, които въвеждат изискване за предоставяне на някои или всички такива данни, или на елементи от тези данни.

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са предварително опаковани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията относно алергените. Държавите-членки следва да запазят гъвкавост да решават как по най-добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение  185

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите-членки могат да приемат подробни правила относно начина, по който следва да се предоставя информацията, посочена в параграфи 1 и 2.

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са предварително опаковани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията относно алергените. Държавите-членки следва да запазят гъвкавост да решават как по най-добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение  186

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията се консултира с Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден по член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, ако смята, че подобна консултация е полезна, или ако държавата-членка е поискала това.

2. Комисията се консултира с Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден по член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, ако смята, че подобна консултация е полезна, или ако държавата-членка е поискала това. Комисията въвежда също така официална процедура за уведомяване за всички заинтересовани страни съгласно изискванията, установени в Директива 98/34/ЕО.

Обосновка

Това изменение увеличава прозрачността и добавя изискване за консултация с всички заинтересовани страни в случаите, когато трябва да бъдат въведени нови мерки за етикетиране на равнище ЕС.

Изменение  187

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти не се прилага по отношение на мерките, които попадат в обхвата на процедурата по нотифициране, определена в параграфи от 1 до 4.

заличава се

Обосновка

Предложеното изменение на член 42, параграф 2 въвежда изискване за прозрачна процедура за уведомяване, която включва потребители и производители. Следователно е целесъобразно да се премахне освобождаването от официален контрол на каквито и да е нови изисквания относно етикетирането.

Изменение  188

Предложение за регламент

Член 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 43

Подробни правила

 

Комисията може да приема подробни правила за прилагането на настоящата глава. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в Член 49, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Излишно.

Изменение  189

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки предоставят на Комисията подробностите относно националните схеми, посочени в параграф 1, включително идентификатор за храните, които са етикетирани в съответствие с дадена национална схема. Комисията предоставя на обществеността подробности за националните схеми, по-специално чрез специално посветена на тях страница в Интернет.

5. Държавите-членки предоставят на Комисията подробностите относно националните схеми, посочени в параграф 1, като например критериите и научните факти, залегнали в основата им, включително идентификатор за храните, които са етикетирани в съответствие с дадена национална схема. Комисията предоставя на обществеността подробности за националните схеми, по-специално чрез специално посветена на тях страница в Интернет.

Обосновка

Това изискване е важно за гарантиране на прозрачността на националните схеми.

Изменение  190

Предложение за регламент

Член 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 48

Технически адаптации

 

Като предмет на разпоредбите, отнасящи се до измененията към приложения II и III, посочени в член 10, параграф 2 и член 22, параграф 2, приложенията могат да бъдат изменяни от Комисията. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Този член е излишен, тъй като неговото съдържание е вече уредено в различни други членове.

Изменение  191

Предложение за регламент

Член 50 - параграф -1 (нов)

Регламент (ЕО) № 1924/2006

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Член 4 на Регламент (ЕО) № 1924/2006 се заличава.

Обосновка

Понятието „характеристика на хранителните вещества“ е политически термин, а не научно защитимо понятие. Тук става въпрос не за информация, а по-скоро за индоктринация. Тъй като настоящият регламент за информация за храните води до всеобхватна, разбираема за средностатистическия потребител, четлива и съответно действителна информация за храните, предназначена за потребителя, член 4 на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е излишен и следва да се заличи.

Изменение  192

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 51 а (нов)

Директива 2001/110/ЕО

Член 2, параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 51a

Изменения към Директива 2001/110/ЕО

1. Член 2, параграф 4, буква а) от Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда1, се заменя със следния текст:

 

„а) Страната или страните на произход, където медът е добит, се посочва/т на етикета. Ако обаче медът е с произход повече от една държава-членка или трета държава, вместо това се поставя едно от следните означения:

 

– „смес от мед от страни от ЕС”

 

– „смес от мед от страни извън ЕС”

 

В случай че съотношението на мед от страни от ЕС надвишава това на мед от страни извън ЕС:

 

– „смес от мед от страни от ЕС и от страни извън ЕС”

 

В случай че съотношението на мед от страни извън ЕС надвишава това на мед от страни от ЕС:

 

– „смес от мед от страни извън ЕС и от страни от ЕС”

 

2. Следната буква се прибавя към член 2, параграф 4 от Директива 2001/110/ЕО:

 

"аа) ако медът съдържа мед, произхождащ от трета страна, следва да бъдат посочени процентът мед, произхождащ от държава-членка и процентът мед от трета страна".

 

1 ОВ L 10, 02.01.2002 г., стр. 47.

Обосновка

Настоящите правила не гарантират, че потребителите ще бъдат информирани по правилен начин и могат да ги подведат. Медът може да съдържа минимално количество мед от страни от ЕС (5% например), и все пак обозначението „смес от мед от страни от ЕС и от страни извън ЕС” трябва да съществува на етикета.

Изменение  193

Предложение за регламент

Член 51 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 51б

Изменение към Регламент (ЕО) № 178/2002

В член 25 от Регламент (ЕО) 178/2002 параграф 1 се заменя със следното:

 

1. Управителният съвет се състои от 16 членове, които се назначават от Съвета след провеждането на консултации с Европейския парламент и се избират от съставен от Комисията списък, в който се включват значително по-голям брой кандидати от броя на членовете, които ще се назначат, плюс представител на Комисията. Двама от тези 16 членове се посочват от Европейския парламент. Четирима от членовете трябва да имат професионален опит в организации, представляващи потребителите и други заинтересовани страни в рамките на хранителната верига. Съставеният от Комисията списък, заедно със съответната документация, се изпраща на Европейския парламент. При първа възможност и в срок от три месеца от изпращането на списъка, Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава управителния съвет.

Членовете на съвета се назначават по такъв начин, че да се гарантира най-висока степен на компетентност, широк обхват на професионалния опит в съответните области и в съответствие с това възможно най-широко географско разпределение в рамките на Съюза.

Изменение  194

Предложение за регламент

Член 53 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо число на месеца, следващ изтичането на 3 години от влизането му в сила] с изключение на случаите на предприятия, които към датата на влизане в сила имат по-малко от 10 служители и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не превишава 2 милиона EUR, като тези членове се прилагат от [първо число на месеца, следващ изтичането на 5 години от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо число на месеца, следващ изтичането на 3 години от влизането му в сила] с изключение на случаите на предприятия, които към датата на влизане в сила имат по-малко от 100 служители и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не превишава 5 милиона EUR, като тези членове се прилагат от [първо число на месеца, следващ изтичането на 5 години от влизането му в сила].

Обосновка

Специалните разпоредби, приложими за МСП и броя на техните служители, трябва да бъдат определени в по-широк план, за да могат да бъдат ефективни. За храните, пуснати на пазара преди влизането в сила на регламента, трябва да се осигури възможност да продължат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества.

Изменение  195

Предложение за регламент

Член 53 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Храните, пуснати в обръщение преди влизането в сила на настоящия регламент, които не са в съответствие с неговите изисквания, могат да продължат да бъдат предлагани до изчерпване на количествата. Преди влизането в сила на настоящия регламент обаче Комисията, след провеждането на консултация с представители на хранителната промишленост и други заинтересовани страни, определя по-късна окончателна дата, след която всички хранителни продукти следва да бъдат в съответствие с настоящия регламент независимо от наличните количества или датите на изтичане на срока на годност.

Изменение  196

Предложение за регламент

Приложение I - точка 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) енергийна стойност или

а) енергийна стойност

Обосновка

Поясняване.

Изменение  197

Предложение за регламент

Приложение I – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. „захари“ означава всички монозахариди и дизахариди, които се намират в храната, с изключение на полиоли;

8. „захари“ означава всички монозахариди и дизахариди, които се намират в храната, с изключение на полиоли, изомалтулоза и Д-тагатоза;

Обосновка

Изомалтулоза и Д-тагатоза са разрешени нови храни, които са обхванати от определението за въглехидрати. Изомалтулоза и Д-тагатоза не следва да бъдат разглеждани като „захари”, тъй като поради своите физични свойства се отличават съществено от традиционните захари. Те, наред с другото, не увреждат зъбите, не оказват голямо отражение върху нивото на кръвната захар и имат ниско калорийно съдържание.

Изменение  198

Предложение за регламент

Приложение I – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „белтъчини“ означава белтъчно съдържание, изчислено с помощта на формулата: белтъчини = общ азот по Kjeldahl × 6,25;

10. „белтъчини“ означава белтъчно съдържание, изчислено с помощта на формулата: белтъчини = общ азот по Kjeldahl × 6,25, за лактопротеини съответно х 6,38;

Обосновка

Съгласно стандарта CODEX международният фактор на превръщане за млечни произведения, получени от животински белтъчини, е 6,38. И на национално равнище в държавите-членки на ЕС понастоящем се използва фактор на превръщане от 6,38.

В съответствие с международния Codex Standard 1-1985 за общ стандарт за етикетиране на предварително опакованите храни, приет от Европейската комисия.

Изменение  199

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. „Златен лист като добавка към храните” означава ядивна декорация за храни и напитки от златен лист с приблизителен размер 0,000125 mm на люспи или във вид на прах.

Обосновка

Златният лист се използва традиционно като ядивна декорация в регионални специалитети като шоколадови бонбони и напитки (напр. Danziger Goldwasser) и по тази причина следва да бъде определен като термин в рамките на етикетирането на храните.

Изменение  200

Предложение за регламент

Приложение І, точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13. „основно зрително поле“ означава зрителното поле, което е най-вероятно да бъде показано или видимо при нормални или обичайни условия на продажба или употреба.

13. „лицева страна на опаковката“ означава страната или площта на опаковката на храната, която е най-вероятно да бъде показана или видима при нормални или обичайни условия на продажба или употреба.

Обосновка

Тук понятието „лицева страна“ е по-подходящо, тъй като се има предвид предната страна, а където това не е възможно, страната на опаковката, върху която попада погледът.

Изменение  201

Предложение за регламент

Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

СЪСТАВКИ, ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ

СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ

Обосновка

Съставките не причиняват по принцип алергии или непоносимост.

Изменение  202

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) житни растения за производство на дестилати или етилов алкохол от селскостопански произход за спиртни и други напитки, съдържащи над 1,2 обемни процента алкохол.

г) житни растения за производство на алкохолни дестилати.

Обосновка

Процесът на алкохолна дестилация не оставя след себе си алергени. Тъй като алкохолните дестилати се използват не само за производство на алкохолни напитки, а и на храни, трябва да се предотврати заблуждаващо етикетиране за несъществуващи алергени върху тези продукти.

Изменение  203

Предложение за регламент

Приложение II – точка 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) суроватка, използвана за производство на дестилати или етилов алкохол от селскостопански произход за спиртни и други напитки, съдържащи над 1,2 обемни процента алкохол;

а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати;

Обосновка

Вж. изменението на точка 1 г).

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в съответствие със Становището на ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на храните). Оригиналната формулировка би довела до считането на продуктите като алергенни, въпреки че не съдържат никакъв алергенен материал според становището на ЕОБХ. Комисията признава, че настоящата формулировка трябва да бъде променена, за да не подвежда уязвими потребители.

Изменение  204

Предложение за регламент

Приложение II – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени като SO2.

12. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/litre, изразени като SO2, в предназначеното за директна консумация изделие.

Обосновка

С настоящото изменение се пояснява, че установените гранични стойности се отнасят единствено до предназначени за директна консумация храни, тъй като в определението се разглеждат алергии и непоносимост, причинени от консумацията на храни. Следователно пределните стойности не са приложими към изделия в концентрирана форма, които трябва да бъдат преработени преди консумация.

Изменение  205

Предложение за регламент

Приложениие III – таблица – ред 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Месни продукти от специално клане

 

1a.1 Месо, респ. месни продукти от животни, които преди клането не са били зашеметени, т.е. са били заклани в съответствие с религиозни предписания.

„Месо, получено чрез клане без зашеметяване”

Обосновка

Законодателството на ЕС допуска клането на животни без предварително зашеметяване с цел осигуряване на хранителни продукти за лица, принадлежащи към определени религиозни общности. Част от това месо не се продава на мюсюлмани или евреи, а се пуска на общия пазар и може неволно да бъде закупено от потребители, които не желаят да купуват месо, получено от животни, които не са били зашеметени. Същевременно обаче членовете на определени религиозни общности желаят да закупят именно месо, получено от животни, които не са били зашеметени преди клане. Съответно потребителите следва да бъдат информирани, че дадено месо е получено от животни, които не са били зашеметени. Това ще им позволи да направят информиран избор в съответствие с техните етични съображения.

Изменение  206

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 2.3 – дясна колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„съдържа източник на фенилаланин

„съдържа аспартам

Обосновка

Това изменение има за цел да повиши степента на разбиране от страна на потребителя посредством употребата на обичайното наименование, а не на техническия термин.

Изменение  207

Предложение за регламент

Приложение III - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Месни и птичи продукти

Ако при производството на птичи продукти са използвани говежди или свински белтъчини, това винаги следва да се посочи ясно върху етикета на опаковката.

Обосновка

Ако при производството на пилешко са използвани говежди или свински белтъчини, потребителите винаги трябва да са осведомени за това. Това е изключително важна информация за потребителите, особено за лицата, които по религиозни причини са чувствителни по този въпрос.

Изменение  208

Предложение за регламент

Приложение IV - Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ

Обосновка

Поясняване.

Изменение  209

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– непреработени продукти, които са съставени от единична съставка или категория съставки;

пресни плодове и зеленчуци, както и непреработени продукти, които са съставени от една единствена съставка или категория съставки;

Обосновка

Поясняване.

Изменение  210

Предложение за регламент

Приложение IV – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– преработени продукти, чиято единствена преработка се състои в опушване или зреене и които са съставени от единична съставка или категория съставки;

- преработени продукти, чиято единствена преработка се състои в опушване или зреене, и плодове и зеленчуци, които са били изсушени, като например сливи или кайсии, и които са съставени от една единствена съставка или категория съставки;

Обосновка

Изсушените плодове и зеленчуци, които са преработени продукти, също следва да бъдат освободени от изискването за обозначаване на хранителната стойност върху етикета, тъй като процесът на сушене не променя състава на продукта.

Изменение  211

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- води, предназначени за консумация от човека, включително води, при които единствените добавени съставки са въглероден диоксид и/или ароматизанти;

- натурална минерална вода или други води, предназначени за консумация от човека, включително води, при които единствените добавени съставки са въглероден диоксид и/или ароматизанти;

Обосновка

Води: Член 28, параграф 1 от предложението гласи: „Разпоредбите на настоящия раздел [раздел 3] не се прилагат към храни, включени в приложното поле на следните актове: б) Директива 80/777/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води”. За да се избегне объркване, е важно да има едно единствено изключение съгласно приложение IV, обхващащо всички бутилирани води, подобно на Директива 90/496, член 1, параграф 2.

Изменение  212

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- ароматни растения, подправки или смеси от тях;

- ароматни растения, есенции, подправки, овкусители и смеси от тях

Обосновка

Подправки: Поясняване.

Изменение  213

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

захари и нови видове захари

Изменение  214

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

видове брашно

Изменение  215

Предложение за регламент

Приложение IV – тире 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

храни с оцветяващи свойства

Изменение  216

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

златен лист като добавка към храните

Изменение  217

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- продукти на базата на дъвка.

Обосновка

Продуктите на базата на дъвка не съдържат значителни количества от хранителните стойности, свързани с регламента, и не са предназначени за ядене. Освен това, техният принос към дневния прием на калории е незначителен.

Изменение  218

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 15 б - д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- хранителни продукти, чието оформление или опаковка са продиктувани от тяхното празнично и луксозно предназначение или от тяхното предназначение да служат за подарък.

 

- празнични сладкарски изделия и захарни и шоколадови фигури.

 

- смесени сборни пакети;

 

- комплекти;

Обосновка

Празничните захарни изделия и продуктите, опаковани като подаръци, следва да не подлежат на изискването за обявяване на хранителните стойности.

Великденски зайци и Дядо Коледа от шоколад и др. подобни следва да се изключат от задължението за обявяване на хранителните стойности като традиционни сезонни изделия.

Фигурите на Дядо Коледа и великденските зайци, както и други подаръци за празнични поводи, направени от шоколад и захар, са традиционни прецизно изработвани фигури. Те не следва да се деформират от какъвто и да е вид обозначаване за хранителната стойност на лицевата им страна и поради това следва да не подлежат на какъвто и да е вид задължително обозначаване на информация за хранителната стойност.

Изменение  219

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- храни в опаковки или кутии, чиято най-широка повърхност е с площ под 25 cm2;

- храни в опаковки или кутии, чиято най-широка повърхност е с площ под 75 cm2; енергийното съдържание, съгласно посоченото в член 29, параграф 1, буква а, продължава да се обозначава в основното зрително поле;

Обосновка

Опаковките, чиято най-широка повърхност е с площ под 75 ст2 следва да се освободят от задължението за обозначаване на хранителната стойност върху етикета.

Изменение  220

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- неопакована предварително храна, включително храна в заведения за обществено хранене, която е предназначена за непосредствена консумация.

Обосновка

Вж. съответно член 17, параграф 3 а (нов).

Изменение  221

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

храни, доставяни директно от производителя в малки количества от продукта на крайния потребител или местен търговец на дребно чрез пряка доставка на краен потребител;

- храни, доставяни директно от малки предприятия в малки количества от продукта на крайния потребител или местен търговец на дребно чрез пряка доставка на краен потребител;

Изменение  222

Предложение за регламент

Приложение IV – тире 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- храни в количество по-малко от 5 g/ml;

Изменение  223

Предложение за регламент

Приложение ІV – тире 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- стъклени бутилки, на които е поставена незаличима маркировка.

Изменение  224

Предложение за регламент

Приложение – част A – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това, когато прилагането на останалите разпоредби на настоящия регламент, по-специално разпоредбите, определени в член 9, не би позволило на потребителите в държавата-членка, в която се осъществява търговията, да узнаят действителното естество на храната и да я отличат от храните, с които биха могли да я объркат, наименованието на храната се съпровожда от друга описателна информация, която се поставя в близост до наименованието на храната.

Въпреки това, когато прилагането на останалите разпоредби на настоящия регламент, по-специално разпоредбите, определени в член 9, не би позволило на потребителите в държавата-членка, в която се осъществява търговията, да узнаят действителното естество на храната и да я отличат от храните, с които биха могли да я объркат, наименованието на храната се съпровожда от друга описателна информация, която се поставя в същото зрително поле до наименованието на храната и се изписва по ясен и лесно четлив шрифт.

Обосновка

Необходимо е описателната информация да се поставя в същото зрително поле, в което е и наименованието, с ясно четлив шрифт, за да се гарантира, че не са подвеждани потребителите.

Изменение  225

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Наименованието на храната включва или се съпровожда от данни относно физическото състояние на храната или специфичната обработка, на която е била подложена (например на прах, замразена-сушена, дълбоко замразена, бързо замразена, концентрирана, опушена) във всички случаи, когато пропускането на тази информация може да доведе до заблуждаване на купувача.

1. Наименованието на храната включва или се съпровожда от данни относно физическото състояние на храната или специфичната обработка, на която е била подложена (например на прах, повторно замразена, замразена-сушена, дълбоко замразена, бързо замразена, размразена, концентрирана, опушена) във всички случаи, когато пропускането на тази информация може да доведе до заблуждаване на купувача.

Изменение  226

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В наименованието на храната се посочва всяка добавена съставка с различен животински произход от основната част от месото, за месни продукти, които са във вид на парчета месо, големи парчета месо (бут, плешка), ивици, порция месо или кланичен труп, и за рибни продукти.

Обосновка

Предоставя се информация за всички видове месо и риба, включени в месния продукт, така че да не се подвеждат потребителите.

Изменение  227

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Наименованието на храната върху етикета на всеки месен продукт, който е във вид на парчета месо, големи парчета месо (бут, плешка), ивици, порция месо, кланичен труп или във вид на обработено месо, включва указание за:

 

а) всяка добавена съставка с различен животински произход към останалата част от месото; и

 

б) добавена вода при следните обстоятелства:

 

- в случай на готвено и неготвено месо или готвено обработено месо, каквато и да било добавена вода, представляваща повече от 5 % от теглото на продукта;

 

- в случай на неготвено обработено месо, каквато и да е добавена вода, представляваща повече от 10 % от теглото на продукта.

Обосновка

Не е необичайно да се добавят вода или животински съставки от друг вид (като хидролизирани телешки или свински белтъчини) към месото, например към пилешките гърди. За да не се подвеждат потребителите и за да им се даде възможност да избягват такива продукти (например по религиозни съображения), е необходимо това да бъде обозначено.

Тази разпоредба вече се прилага в Обединеното кралство и гарантира, че наименованието на храната отразява истинското й естество, така че потребителите да са точно информирани и да не бъдат подвеждани с наименования, като например „филе от пилешки гърди” вместо „филе от пилешки гърди с добавка на вода”.

Количествата добавена вода до 5 % и 10 % за определени месни/рибни продукти, са количества, технически необходими за производството им.

Изменение  228

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Наименованието на храната върху етикета на всеки рибен продукт, който е във вид на парче, филе, ивица или порция риба, включва указание за:

 

а) всяка добавена съставка от зеленчуков произход и от животински произход, освен от риба; и

 

б) добавена вода, представляваща повече от 5 % от теглото на продукта.

Обосновка

Не е необичайно да се добавят вода или животински съставки от друг вид (като хидролизирани телешки или свински белтъчини) към месото, например от риба. За да не се подвеждат потребителите и за да им се даде възможност да избягват такива продукти (например по религиозни съображения), е необходимо това да бъде обозначено.

Тази разпоредба вече се прилага в Обединеното кралство и гарантира, че наименованието на храната отразява истинското й естество, така че потребителите да са точно информирани и да не бъдат подвеждани с наименования, като например „филе от пилешки гърди” вместо „филе от пилешки гърди с добавка на вода”.

Количествата добавена вода до 5 % и 10 % за определени месни/рибни продукти, са количества, технически необходими за производството им.

Изменение  229

Предложение за регламент

Приложение V – Част Вa (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Част В — Специфични изисквания относно обозначението на обвивките за колбаси

 

В списъка на съставките обвивката за колбаса се посочва, както следва:

 

- „обвивка с естествен произход", когато обвивката, използвана за производство на колбаси, е получена от стомашния тракт на чифтокопитни животни;

 

- „изкуствена обвивка”, в останалите случаи.

 

Ако дадена изкуствена обвивка не е ядивна, тя трябва да бъде обозначена като такава.

Изменение  230

Предложение за регламент

Приложение V - част В б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Част Вб - ОФИЦИАЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ХРАНИ, КОИТО СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА РАЗЛИЧНА ХРАНА (списъкът, който следва съдържа примери)

 

Храни, които създават впечатление, че са различна храна, или в които дадена съставка е била заменена със заместител, се етикетират по следния начин:

 

Различия по отношение на вида, качеството и състава

Наименование, под което се продава храната

 

В сравнение със сирене, пълно или частично заместване на млечни мазнини с растителни мазнини

„Аналог на сирене”

 

В сравнение с шунка, изменен състав, състоящ се от нарязани съставки с много по-ниско съдържание на месо

„Аналог на шунка”

Обосновка

При аналог на сирене и аналог на шунка, възниква проблем от факта, че особеностите на съставките в списъка със съставки не поясняват веднага, че са включени продукти заместители. Това затруднение може да бъде разрешено като официалното обозначение стане по-ясно, така че да се гарантира, че потребителите веднага могат да кажат какъв вид продукт разглеждат.

Изменение  231

Предложение за регламент

Приложение VI – част A – точка 5 – лява колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Смеси от подправки или ароматни растения, при които нито един от продуктите не преобладава значително в съотношение според теглото

5. Смеси или препарати от подправки или ароматни растения, при които нито един от продуктите не преобладава значително в съотношение според теглото

Обосновка

Действащата система следва да бъде запазена. Препаратите от подправки бяха включени до настоящия момент.

Изменение  232

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – точка 1 – дясна колона – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагателното „хидрогенирано“ трябва да придружава посочването на хидрогенирано масло, освен ако количеството наситени мастни киселини и транс-мазнини не е включено в обявяването на хранителните стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ трябва да придружава посочването на хидрогенирано масло.

Обосновка

Потребителите са свикнали да проследяват дали думите „хидрогенирано масло“ присъстват в списъка на съставките, за да проверят за наличие на изкуствени трансмастни киселини.

Транс-мазнините са определени като вредни за здравето и са забранени в някои държави. Затова обозначаването на тяхното наличие трябва да бъде задължително и да се вижда възможно най-добре. Включването им в информацията за хранителната стойност не бива да изключва ясното им посочване сред съставките.

Изменение  233

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – точка 2 – дясна колона – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагателното „хидрогенирано“ трябва да придружава посочването на хидрогенирана мазнина, освен ако количеството наситени мастни киселини и транс-мазнини е включено в обявяването на хранителните стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ трябва да придружава посочването на хидрогенирана мазнина.

Обосновка

Потребителите са свикнали да проследяват дали думите „хидрогенирана мазнина“ присъстват в списъка на съставките, за да проверят за наличие на изкуствени трансмастни киселини.

Изменение  234

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – точка 4 – лява колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Нишесте и нишесте, модифицирано по физични начини или чрез ензими

4. Нишесте, нишесте, модифицирано по физични начини или чрез ензими, печено или декстринизирано нишесте, нишесте, модифицирано чрез киселинно или алкално третиране и избелено нишесте

Обосновка

Категорията „нишесте“ следва да включва също така печеното или декстринизираното нишесте, нишестето, модифицирано чрез киселинно или алкално третиране, и избеленото нишесте. Тези вещества се използват в практиката на производството на хранителни продукти и следва да бъдат включени в списъка на съставките. Директива 95/2/ЕО относно добавките в храни изрично ги изключва от своето приложно поле.

Изменение  235

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – таблица – ред 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

15a. Естествени екстракти от плодове, зеленчуци и ядивни растения, съответно части от растения, получени с помощта на механично-физични процеси и употребявани в концентриран вид за оцветяване на храните.

„Храна с оцветяващи свойства”

Обосновка

Храните с оцветяващи свойства се използват при производството на други храни като съставка за оцветяване. С помощта на посочването на понятието в списъка на съставките за потребителя става разбираема неговата оцветяваща функция. Тъй като в законодателството на Общността не се предвижда задължение за предоставяне на информация за храни с оцветяващо действие, е целесъобразно заменянето на специфичното посочване с посочването на определена категория.

Изменение  236

Предложение за регламент

Приложение VІ – част Б – ред 17 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17. Скелетна мускулатура от видовете бозайници и птици, признати за годни за консумация от човека, с естествено съдържащи се или прикрепени тъкани, като общото съдържание на мазнини и съединителна тъкан не превишава стойностите, посочени по-долу, и когато месото е включено в състава на друга храна. Продуктите, обхванати от определението „механично отделено месо“ са изключени от това определение.

17. Скелетна мускулатура от видовете бозайници и птици, признати за годни за консумация от човека, с естествено съдържащи се или прикрепени тъкани, като общото съдържание на мазнини и съединителна тъкан не превишава стойностите, посочени по-долу, и когато месото е включено в състава на друга храна. Това определение включва месото, добито механично от кости с месо и което не попада в определението за механично отделеното месо по смисъла на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход1.

 

______

1 ОВ L 139, 30.04.2004 г., стр. 55.

Обосновка

По отношение на определението на механично отделеното месо (МОМ) месото, произвеждано чрез т. нар. „технология Baader“ (едро смляно месо), се счита за месо. Заключенията от осъществения през 2007 г. общностен изследователски проект Histalim ясно показват, че от органолептична и микробиологична гледна точка и от гледна точка на съставките няма разлика между този вид месо и мляното месо.

Изменение  237

Предложение за регламент

Приложение VI - част В - изброяване - ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ензими1

 

__________________________________

1Не се изисква посочването на конкретното наименование или Е-номер.

Обосновка

Добавки: Редица добавки имат много дълги и/или технически имена, които не предоставят допълнителна информация на потребителите, но заемат значително място на етикета. Поради това е оправдано да се разреши използването на по-кратки или по-родови имена.

Ензими: Конкретните наименования на ензимите не информират в достатъчна степен потребителите и могат да се открият в различни категории. Общото название „ензими“ ще предостави подходяща информация на потребителите относно продукта. Този подход не е нов, тъй като вече се прилага от години насам по отношение на модифицираната скорбяла.

Изменение  238

Предложение за регламент

Приложение VIII – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) които подлежат на значителни загуби на обем или маса и продавани на бройка или претегляни в присъствието на купувача; или

а) които подлежат на значителни загуби на обем или маса или които не са опаковани предварително, продавани са на бройка или са претегляни в присъствието на купувача; или

Обосновка

Продуктите, които се имат предвид, обикновено се представят неопаковани при продажбата им на потребителите. Формулировката „или“ вместо „и“ обхваща по-правилно тази категория продукти.

Изменение  239

Предложение за регламент

Приложение VIII– параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(ба) за които са определени изключения в други законодателни актове.

Обосновка

Препращане към член 2, параграф 2 от Директива 2001/111/ЕО относно някои захари (изключение за предварително опаковани продукти с тегло под 20 g). Следователно в параграф 3 следва да бъде ясно посочено, че такива специални разпоредби продължават да се прилагат.

Изменение  240

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, се посочва и отцеденото нетно тегло на храната.

Когато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, се посочва и отцеденото нетно тегло на храната в момента на пакетирането.

Изменение  241

Предложение за регламент

Приложение IХ

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение IХ

Приложението се заличава

Обосновка

Пренасяне в законодателния текст под член 25.

Изменение  242

Предложение за регламент

Приложение XI – част А - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ДНЕВНИ РЕФЕРЕНТНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ ЗА ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ (ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

Референтни количества за ДНЕВЕН прием За витамини и минерали

(за възрастни)

Обосновка

Редакция.

Изменение  243

Предложение за регламент

Приложение XI – част A – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и препоръчителните им дневни дози (ПДД)

1. Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и препоръчителните им дневни дози (ПДД)

Витамин A (µg)

800

Витамин A (µg)

800

Витамин D (µg)

5

Витамин D (µg)

5

Витамин E (mg)

10

Витамин E (mg)

12

 

 

Витамин K (µg)

75

Витамин C (mg)

60

Витамин C (mg)

 

80

Тиамин (mg)

1,4

Тиамин (Витамин B1) (mg)

1,1

Рибофлавин (mg)

1,6

Рибофлавин (mg)

1,4

Ниацин (mg)

18

Ниацин (mg)

16

Витамин B6 (mg)

2

Витамин B6 (mg)

1,4

Фолацин (µg)

200

Фолиева киселина (μg)

200

Витамин В12 (µg)

1

Витамин B 12 (µg)

2,5

Биотин (mg)

0,15

Биотин (µg)

50

Пантотенова киселина (mg)

6

Пантотенова киселина (mg)

6

 

 

Калий (mg)

2000

 

 

Хлорид (mg)

800

Калций (mg)

800

Калций (mg)

800

Фосфор (mg)

800

Фосфор (mg)

700

Желязо (mg)

14

Желязо (mg)

14

Магнезий (mg)

300

Магнезий (mg)

375

Цинк (mg)

15

Цинк (mg)

10

 

 

Мед (mg)

1

 

 

Манган (mg)

2

 

 

Флуорид (mg)

3,5

 

 

Селен (µg)

55

 

 

Хром (µg)

40

 

 

Молибден (µg)

50

Йод (µg)

150

Йод (µg)

150

Обосновка

Новият регламент трябва да взема предвид Директива 2008/100/ЕО относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения, публикувана в Официален вестник на 28 октомври 2008 г. Следователно докладчикът предлага да се замени таблицата „Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и препоръчителните им дневни дози (ПДД)“, предложена от Комисията, с таблицата от Директива 2008/100/ЕО, за да се спази действащото законодателство.

Стойностите за препоръчителния дневен прием следва да бъдат приведени в съответствие с новите референтни стойности съгласно измененията на Директивата относно етикетирането за питателност на храните, 2008/100/ЕО (ОВ L 285, стр. 9).

Изменение  244

Предложение за регламент

Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По правило 15 % от препоръчителната дневна доза, посочена в точка 1, доставяна от 100 g или 100 ml, или за опаковка, ако опаковката съдържа само една единична порция, следва да се отчита при вземане на решение за това какво представлява значително количество.

По правило

 

- 15 % от ПДД за 100g или порция при твърдите вещества; или

 

- 7,5 % от ПДД за 100ml или порция при течностите; или

 

- 5 % от ПДД за 100 kcal (12 % от ПДД 1 MJ); или

 

- количество, предвидено чрез дерогации, предоставени в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните, или

 

- за опаковка, ако опаковката съдържа само една единична порция, следва да се отчита при вземане на решение за това какво представлява значително количество.

Обосновка

Настоящото предложение за значително количество от 15 % от ПДД на 100 г или 100 мл е произволно избрано равнище, което изключва повечето основни храни, като плодове, зеленчуци, картофи, хляб и мляко, от обозначаването на определени витамини и минерали на етикета. Тези основни хранителни групи допринасят съществено за приема на витамини и минерали и се препоръчват в насоките за хранителен режим на страните от ЕС. В настоящото предложение се отдава предпочитание на храни, които не са основни и са с добавени витамини и минерали пред основни хранителни групи, в които минералите и витамините присъстват в естествената си форма.

Освен това предложението поставя в неизгодно положение течните храни с ниско съдържание на сухо вещество и ниска енергийна плътност. Това важи особено за напитки като млякото и течните млечни продукти. И накрая изменението ще приведе разпоредбите в съответствие с Codex Alimentarius.

Изменение  245

Предложение за регламент

Приложение XI – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част Б – Референтни количества за прием на енергийна стойност и подбрани хранителни съставки, различни от витамини и минерали (възрастни хора)

Част Б – Референтни дневни количества за прием на енергийна стойност и подбрани хранителни съставки, различни от витамини и минерали

(за възрастни)1

 

____________________

1 Референтните количества са препоръчителни; те се определят по-точно от Европейския орган за безопасност на храните.

Обосновка

Референтните количества са препоръчителни; те ще се определят по-щателно от Европейския орган за безопасност на храните.

Изменение  246

Предложение за регламент

Приложение XI – част Б – таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

 

Енергийна стойност

8400 kJ (2000 kcal)

Енергийна стойност

2000 kcal

Обосновка

Следва също така да се посочва количеството на белтъчините, тъй като те са жизнено необходимо хранително вещество. Не е необходимо захарите да бъдат специално посочвани, тъй като се посочва цялото количество на въглехидратите. Енергийната стойност следва да бъде посочвана единствено в килокалории (kcal), тъй като потребителят разбира и използва това обозначение.

Изменение  247

Предложение за регламент

Приложение XI – част Б – таблица – ред 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

белтъчини

80 g

Обосновка

Следва също така да се посочва количеството на белтъчините, тъй като те са жизнено необходимо хранително вещество. Не е необходимо захарите да бъдат специално посочван, тъй като се посочва цялото количество на въглехидратите. Енергийната стойност следва да бъде посочвана единствено в килокалории (kcal), тъй като потребителят разбира и използва това обозначение.

Изменение  248

Предложение за регламент

Приложение XII - таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

въглехидрати (с изключение на полиоли)

4 kcal/g — 17 kJ/g

въглехидрати (с изключение на полиоли)

4 kcal/g

полиоли

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

полиоли

2,4 kcal/g

белтъчини

4 kcal/g — 17 kJ/g

белтъчини

4 kcal/g

мазнини

9 kcal/g — 37 kJ/g

мазнини

9 kcal/g

салатрими

6 kcal/g — 0,25 kJ/g

салатрими

6 kcal/g

алкохол (етанол)

7 kcal/g — 29 kJ/g

алкохол (етанол)

7 kcal/g

органични киселини

3 kcal/g — 13 kJ/g

органични киселини

3 kcal/g

Обосновка

Изчисляването с две различни единици води до противоречиви резултати, поради нееднозначните коефициенти на преобразуване. Тъй като „kcal“ е мерна единица, която е по-лесно разбираема за потребителите, отколкото единицата „kJ“, посочването следва да бъде правено само в „kcal“.

Изменение  249

Предложение за регламент

Член XIII – част В – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Енергийна стойност

kJ и kcal

Енергийна стойност

kcal

 

 

белтъчини

g

мазнини

g

мазнини

g

           от които:

           от които:

- наситени мастни киселини

g

- наситени мастни киселини

g

- транс-мазнини

g

- транс-мазнини

g

- мононенаситени мастни киселини

g

 

 

- полиненаситени мастни киселини

g

- полиненаситени мастни киселини

g

Въглехидрати

g

Въглехидрати

g

           от които:

           от които:

- захари

g

- захари

g

- полиоли

g

- полиоли

g

- нишесте

g

- нишесте

g

фибри

g

фибри

g

белтъчини

g

натрий

g

сол

g

 

 

витамини и минерали

единиците, посочени в приложение XI, част A, точка 1

витамини и минерали

единиците, посочени в приложение XI, част A, точка 1

 

 

други вещества

единици, подходящи за отделните вещества

Обосновка

Кондензирана версия на части А до В от приложение XIII.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

Потребителите имат право да знаят какво съдържат техните храни. Ето защо информацията относно състава и хранителната стойност на храни е изключително необходима, тъй като тя позволява на потребителя да направи селективен избор при закупуването на храни. В правото на Общността има редица регламенти и директиви относно съставките и етикетирането на хранителни продукти, но досега не съществува всеобхватно задължително етикетиране. Заедно с факта, че големият брой общи и конкретни общностни правни разпоредби относно информацията за хранителни продукти междувременно е станал необозрим и води по-скоро до правна несигурност, допълнителни разпоредби в отделните държави-членки причиняват изкривявания на конкуренцията и създават търговски пречки във вътрешния пазар на Европейския съюз. Тези неуредици може да бъдат отстранени единствено чрез въвеждане на етикетиране на храни, еднородно за целия ЕС .

2. Стадий на процедурата

В края на януари 2008 г. Комисията представи на Парламента и Съвета предложение за преразглеждане на разпоредбите на ЕС по отношение на етикетирането на храни. В края на август 2008 г. Европейският парламент определи докладчик. Съответният доклад във връзка с предложението на Комисията беше представен и обсъден в началото на декември 2008 г. в рамките на водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент. След изтичането на срока за внасяне на предложения за изменения, в средата на февруари 2009 г. водещата комисия се зае отново с доклада и по-специално с факта, че към този момент бяха налице общо 1 322 предложения за изменения. Поради големия брой предложения за изменения, както и с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент, на 16 март 2009 г. водещата комисия взе решение, в съответствие с член 185, параграф 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, разглеждането на досието да бъде отложено за предстоящия законодателен мандат. На докладчика беше възложена задачата да представи нов проектодоклад, който да вземе предвид възможно най-голям брой предложения за изменения. Става въпрос за представения Ви доклад. Определя се нов срок за внасянето на предложения за изменения на проектодоклад.

3. Предложение на Комисията

Предложението на Комисията за преразглеждане на разпоредбите на ЕС в областта на етикетирането на храни трябва да послужи за целите на по-доброто законодателство, с други думи да опрости съществуващата правна рамка в областта на етикетирането на храни, като съчетае и замести седем директиви и един регламент. Освен това то следва постепенно да премахне бюрокрацията, да създаде по-голяма правна сигурност за участниците в хранителната верига, да повиши конкурентоспособността на европейската хранителна промишленост, да осигури безопасност на храните и всеобхватно информиране на потребителите относно тях, както и да стимулира здравословното хранене като елемент от стратегията на Европейския съюз срещу затлъстяването. Проектът на регламент съдържа следните основни предложения:

Задължителна информация

Проектът на Комисията предвижда редица нови задължителни данни за етикетирането на храни (член 9). Към тях спадат, наред с другото, прилагане на обозначаването по отношение на алергени и върху неопаковани предварително храни (член 22), както и всеобхватно обявяване на хранителната стойност. По мнение на Комисията всички задължителни данни трябва да бъдат представени с шрифт с минимален размер от 3 mm. Изключения от задължително етикетиране се предвиждат за алкохолни напитки, а именно вино, бира и спиртни напитки.

Посочване и представяне на хранителни стойности

Комисията предлага също така изчерпателно обявяване на хранителната стойност в „главното зрително поле“ на опаковката (членове 29 до 34). Задължителната информация относно енергийното съдържание на хранителния продукт и относно хранителните вещества мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари и сол (член 29, параграф 1) трябва да бъдат изброени в съответния ред върху лицевата страна на опаковката, представени като част на 100 g или 100 ml, или на порция. Допълнителна информация (член 29, параграф 2) може да бъде представена на друго място върху опаковката, но във всеки случай трябва да бъде под формата и с формата на таблица за посочване на хранителната стойност(член 34, параграф 2). Всички данни следва да се отнасят за 100g/100ml или – при опаковани порции – за една порция и да бъдат посочени като процентна част от препоръчителното дневно количество за съответното хранително вещество (член 31).

Национални системи за обозначаване

Предложението на Комисията разрешава на държавите членки да приемат широкоприложими национални правила за етикетиране. Съгласно глави VІ и VІІ държавите-членки следва да могат да приемат правни разпоредби за определени храни в особени случаи и да разработват национални системи за обозначаване в допълнение към задължителната форма на представяне (член 44, параграф 3 и член 34, параграф 5). Също така при неопакована предварително храна като например тестени изделия и колбаси, както и при храни, приготвени в заведения за обществено хранене като ресторанти, големи кухни и др., държавите-членки имат право да определят национални правила за начина на представяне на информацията или – с изключение на етикетирането по отношение на алергените – да вземат решение да не прилагат изискването за представяне на определена задължителна информация (член 41).

4. Забележки на докладчика:

Като цяло докладчикът приветства предложението за регламент на Комисията. Въвеждането на единно за целия ЕС етикетиране на храни е необходимо: От една страна този регламент ще допринесе за прозрачност в интерес на потребителите, а от друга страна за по-голяма прегледност на достиженията на правото на ЕС по отношение на законодателството относно храните и за по-голяма правна сигурност в интерес на предприятията за производство на храни, тъй като голяма част от вече съществуващи разпоредби следва да бъдат обединени в новия регламент. Един такъв всеобхватен регламент за етикетирането на храни може да помогне на потребителите да направят целенасочен избор при закупуването на храни и по този начин да съгласуват своя хранителен режим с индивидуалните си желания и нужди.

С оглед на общия вътрешен пазар факторът хармонизиране на етикетирането на храни е от огромно значение, тъй като до сега национални допълнителни правила и различни тълкувания от страна на държавите-членки на вече съществуващо общностно законодателство относно храните, водят до търговски пречки и проблеми с конкуренцията. Премахването на тези неуредици може да понижи разходите за производителите и търговците на храни и съответно за потребителите.

Според докладчика обаче предвиденото в предложението за регламент единно за ЕС представяне на етикетирането на храни не е подходящо нито за премахване на бюрокрацията и опростяване на законодателството, нито за предоставяне на потребителите по-добра информация относно храните. В някои отношения Комисията е избрала по-лесния път. Освен това, някои специални начини на продажба или доставка на храна, като например директната продажба от производителите, кетъринга, безмитната търговия и продажбата от автомати, просто са забравени. Някои специални продукти, като например продукти за кулинарна украса, оцветяващи и новаторски храни, също са пренебрегнати. Някои от предложените разпоредби са нереални и биха довели до значително повишаване на разходите за производителите и търговците на храни, така че цените на храните биха могли да се увеличат дори само в резултат на новите разпоредби относно етикетирането. Тези недостатъци на предложението на Комисията застрашават развитието на многобройни малки и средни предприятия (МСП) в сектора на хранителните продукти! Що се отнася до потребителите, за тях многобройната информация в различни форми на представяне ще доведе по-скоро до объркване, отколкото до повишаване на информираността. Напълно неразбираемо се оказва освен това намерението да се предоставят на държавите-членки широки възможности за приемане на собствени правила. Това би довело до допълнително разпокъсване на вътрешния пазар в областта на храните и би обезсмислило настоящия проект за регламент. С предложението си Комисията противоречи на собственото си намерение, което е посочено в точка 5 от обяснителния меморандум и гласи: „Използването на регламента като правен инструмент е в подкрепа на целта на опростяването, защото гарантира, че всички субекти ще следват едновременно едни и същи правила.”

Освен това не става ясно защо Комисията е избрала този момент да представи предложението си, тъй като едва през август 2008 г. се постави началото на единственото до настоящия момент засягащо всички държави-членки научно проучване на въздействието на етикетирането на храни върху решенията за покупки на потребителите. Това проучване, основаващо се на Седмата рамкова програма за научни изследвания, би следвало всъщност да представлява базата за този законодателен проект за предоставяне на информация за храните; конкретни резултати, обаче, могат да се очакват на практика едва след около три години. В настоящия момент следователно в новото законодателство относно етикетирането може да се влеят евентуално предположенията и субективният опит на участниците и по тази причина предложението на Комисията използва само хипотези по отношение на желанията и нуждите на потребителите. Никой не е в състояние да прецени дали окончателният регламент ще отговаря действително на потребностите на средностатистическия потребител в целия ЕС или той ще трябва да бъде изменен след няколко години на базата на нови резултати от проучването. Този факт е критичен, тъй като може да се предполага, че новият регламент ще има много значителни финансови последици за производители и търговци на храни. Но и в тази връзка Комисията не предоставя информация, като между другото в предложението си тя учудващо застъпва становището, че не е било необходимо да се извърши консултация с експерти.

Докладчикът счита, че следователно са необходими значителни изменения на предложението на Комисията, някои от които се посочват по-долу:

Повсеместното използване на минимален размер на шрифта от 3 mm е непостижимо на практика. Това важи особено, но не само, за продукти с информация на повече езици. Задължителен размер на шрифта от 3 mm би довел до увеличаване на опаковките за храни, до нарастване на количеството на отпадъците от опаковки и евентуално дори до увеличаване на порциите. Освен това размерът на шрифта не е от решаващо значение за четливостта. По тази причина докладчикът дефинира понятието „четливост“ на информацията за храни и предлага в рамките на процедура на консултации да се разработят основни насоки за прилагане.

Комисията обосновава намерението си да позволи на държавите-членки да разработят свои собствени системи на етикетиране с принципа на субсидиарност. Тя посочва възможността този „механизъм отгоре надолу“ да доведе до разработката на новаторски решения по отношение на етикетирането. Докладчикът обаче е на мнение, че националните системи на етикетиране биха допринесли единствено за окончателно объркване, за подкопаване на правната сигурност и за масивни допълнителни изкривявания на конкуренцията на вътрешния пазар. Може да се предполага, че националните правила за етикетиране, дори и те да се обявяват като доброволни, на практика биха имали същото въздействие, каквото и ако биха били задължителни. Като се има предвид фактът, че голяма част от предприятията за производство на храни в ЕС продава продуктите си в много повече от една държава-членка, би трябвало да се произвеждат съответни специални опаковки и преди всичко да се създават съответни капацитети за складиране. Допълнителните разходи в размер на милиарди евро биха били огромна тежест за характеризиращия се преди всичко с малки и средни предприятия сектор на хранителните продукти и в крайна сметка биха прехвърлени на потребителите. Дори само представата, че в бъдеще една след друга вероятно ще бъдат въведени 27 различни, допълнителни системи за етикетиране, а освен всичко друго те ще бъдат въведени и по различно време, е достатъчна, за да стане ясно колко абсурден е този план. По тази причина докладчикът предвижда заличаване на съответните членове. Това обаче не означава, че вече съществуващи доброволни системи за етикетиране, възприети от сектора на търговията или от някои производители на храни, следва да бъдат забранени в бъдеще. Напротив: в допълнение към задължителните данни следва да бъде разрешено да се повтарят данни или да се предоставят допълнителни данни на друго място върху опаковката, независимо под каква форма. Това разбира се не бива да бъде за сметка на видимостта и четливостта на задължителните данни.

Заблуждаването на потребителите чрез представянето на опаковките на храните трябва да се предотврати. Графичното и/или текстовото представяне не трябва да заблуждават относно произхода на продукта, състава или хранителното съдържание на храните. По тази причина докладчикът предлага съответни допълнения към предложението на Комисията. Тъй като напоследък предмет на обществено обсъждане стана наличието на евтини имитации на храни, които не могат да бъдат разпознати от средностатистическия потребител, изглежда уместно съответните продукти да се етикетират върху лицевата страна на опаковката.

По мнение на докладчика обаче пренатоварването на лицевата страна на опаковката на храните с голям брой информация за хранителната стойност, отнесена до 100 g или 100 ml или до една порция или пък състояща се от няколко данни, например в грамове плюс процентна част от препоръчителното дневно количество за определена група от населението, ще доведе в крайна сметка до игнориране на тази информация. В края на краищата по време на пазаруване потребителят не се сблъсква само с една опаковка на продукт, а с цели редици от опаковки по рафтовете на магазините за хранителни продукти. Тъй като по досегашни сведения мнозинството от потребителите, които се замислят за храненето си, се интересуват преди всичко от енергийното съдържание на храната, би следвало задължителното му посочване в килокалории върху лицевата страна на опаковката да бъде достатъчно, като това посочване на енергийното съдържание следва да бъде съответно за 100 g или 100 ml, за да се осигури сравнимост на продуктите. На кои хранителни съставки се дължи енергийното съдържание на продукта може да се види след това в таблицата от другата страна на опаковката, съдържаща информация за хранителните съставки. Ако дадена опаковка съдържа само една порция, информацията за хранителните съставки следва задължително да бъде посочена допълнително за порцията. Ако в бъдеще изследването на потребителското мнение стигне до други заключения по отношение на желанията на потребителите, търговците и промишлеността, както вече беше описано, могат да предоставят допълващо и доброволно повече информация. Тук обаче отново стигаме до необходимостта от предписване на твърди референтни стойности и тяхното разбираемо разясняване по отношение на потребителите, за да се избегне произвол при посочването на допълнителна информация.

Занаятчийските предприятия в хранителната промишленост, като например пекари, сладкари, месари, ресторанти и др., предлагат преди всичко неопаковани предварително продукти за продажба или за непосредствена консумация. Тези изделия обикновено не са стандартизирани, т.е. подлежат на колебания по отношение на състава и теглото, които се дължат на особеностите на занаятчийското производство. Освен това трябва да се има предвид, че именно занаятчийските предприятия в областта на храните са гарант за запазването и многообразието на регионалните специалитети в Европейския съюз. В настоящия регламент следователно този факт трябва да се вземе предвид. Текстът, предложен от Комисията, предвижда правилата за етикетиране на неопаковани предварително хранителни продукти да попадат в сферата на компетентност на държавите-членки. Те следва да могат да вземат решение не само по отношение на начина на представяне, но и, където е необходимо, да определят изключения от правилото за предоставяне на задължителна информация. Ако обаче държавите-членки не предвидят изключения или се забавят с приемането на такава специална разпоредба, от търгуващите с неопаковани стоки ще се изисква да предоставят всички задължителни данни, посочени в регламента. Това от своя страна би довело до липса на правна сигурност поради споменатите особености при занаятчийските предприятия в хранителната промишленост и би представлявало заплаха за съществуването най-вече на малки предприятия. За тези предприятия е почти невъзможно да предоставят всеобхватна информация чрез обявяване на хранителните стойности. Ето защо докладчикът е на мнение, че неопакованите предварително стоки следва да бъдат изключени от обхвата на регламента. Изключение в този случай представлява информацията относно съдържанието на алергени, която могат да предоставят и занаятчийските предприятия в хранителната промишленост. В тази връзка трябва да се обърне внимание на факта, че още Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните прави изключение за продукти, които се опаковат едва в момента на тяхната продажба.

Поради причини, свързани с адаптирането към настоящия регламент, трябва да бъде отворен за разглеждане Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните. Докладчикът препоръчва същевременно да бъде заличен изцяло член 4 на споменатия на последно място регламент, тъй като междувременно беше установено, че предписаните в него профили на хранителните съставки могат да бъдат определяни не научно обосновано, а на произволен принцип от Европейската комисия. Произвол в областта на законодателството относно храните обаче би довел до повече бюрокрация, правна несигурност и дисбаланс по отношение на конкуренцията и освен това би бил заплаха за балансираното хранене на европейското население.

Подобен ефект би имало задължително цветово етикетиране на храни на "принципа на светофара", което в момента се използва за готови и полуготови продукти (т.нар. Convenience-продукти)от ограничен брой предприятия в хранително-вкусовата промишленост . Пределните стойности за разпределението според трите цвята на светофара - червено, жълто и зелено, са определени произволно, а обхватът в рамките на трите цвята е прекалено голям. С оглед на факта, че настоящото предложение за регламент следва да въведе единно задължително етикетиране, приложимо спрямо всички храни и безалкохолни напитки, цветовото етикетиране би било дискриминиращо спрямо основните хранителни продукти и би дало предимство например на сравнително нискокачествени имитации на храни, както и на храни с изкуствени вместо с естествени съставки. Много е вероятно по този начин да бъде предварително програмирано едно погрешно или непълноценно хранене за широки слоеве от населението. По тази причина нито Комисията, нито докладчикът препоръчват такава съставна част за задължителното етикетиране на храни.

5. Заключения

Настоящият регламент цели въвеждането на задължение за използване на валидно в целия ЕС етикетиране на храни, което - с малки изключения – ще бъде приложимо за всички продукти на предприятията за производство на храни, а не само за определени категории храни. Трябва да се подчертае, че въвеждането на такива разпоредби може да бъде полезно само за средностатистическия потребител, т.е. за средно образования, информиран и здрав член на обществото, но не и за специални категории пациенти, като се изключат лицата, страдащи от алергия към определени хранителни продукти. Задължителното етикетиране на хранителни продукти има за цел да помогне на отговорните членове на обществото да правят своя избор съзнателно и целенасочено.

Все пак тази цел не може да бъде постигната с комплексния и сложен проект на Комисията, състоящ се от 53 члена и от 13 приложения, които в по-голямата си част са релевантни. Предложените правила за предоставяне на задължителна информация прилича по-скоро на опит за възпитаване на потребителите, а не на предоставяне на информация, предназначена за потребителите. Комисията иска да наложи със закон едно "доброволно" хранене за потребителите. Проектът на Комисията е незадоволителен и по отношение на съдържанието. Редица изисквания се основават върху предположения относно желанията и потребностите на потребителите и предложените референтни стойности са със съмнително качество. Целта за хармонизиране на разпоредбите за етикетиране в интерес на европейския вътрешен пазар би била доведена ad absurdum от предложението да се допусне въвеждане от страна на държавите-членки на национални специални разпоредби. Освен това множество предложения на Комисията биха могли да застрашат съществуването на МСП. По тази причина проектът на Комисията противоречи на „Закона за малките предприятия”.

Забележителен и съмнителен е освен това фактът, че Комисията е разработила предложението за регламент, без да се консултира с научни експерти. Не е ясна и причината защо предложението се внася в момент, в който на разположение са само отделни научни изследвания и едва е поставено началото на широко проучване, обхващащо всички държави-членки.

По тази причина докладчикът предлага всеобхватно преразглеждане на предложения от Комисията курс. Докладчикът обръща внимание на факта, че заплануваното задължително етикетиране на храни може да съдържа само съществена и основна информация, тъй като липсват сериозни научни доказателства за въздействието на информацията за храните върху поведението на потребителите в 27-те държави-членки на ЕС. Освен това законодателят може да гарантира, че задължителното етикетиране е четливо и разбираемо и че не се допуска подвеждане на потребителя. В съответствие с предложенията на докладчика, ако в бъдеще в ЕС се появят нови познания относно желанията и потребностите на потребителите, предприятията за производство на храни биха могли да реагират бързо, като предоставят доброволно допълнителна информация за храните. Единствено такава разпоредба гарантира достатъчно гъвкавост и може да бъде изгодна за всички участници.

В заключение следва да се напомни, че етикетирането на храни е един от многото аспекти, отнасящи се до предоставяне на потребителите на информация във връзка с храненето. То може да бъде в допълнение към мерките за повишаване на информираността на населението относно сравнително здравословен начин на живот, като например провеждане на кампании и образователни инициативи в държавите-членки, но не може да се използва като заместител. И в крайна сметка в нашето общество законите не може и не бива да освобождават гражданите от собствена отговорност, респ. родителите от отговорността им по отношение на техните деца.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (25.2.2010)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите

(COM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Докладчик по становище: Christel Schaldemose

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за втори път разглежда предложението на Комисията относно предоставянето на информация за храните на потребителите. Докладчикът признава огромния обем работа, извършена от предишната комисия по становището, изготвено от г-жа Bernadette Vergnaud. Докладчикът реши да не отваря „кутията на Пандора“, като внесе голямо количество нови изменения. Вместо това докладчикът избра да включи основната част от становището, което беше подкрепено с мнозинство от предишната комисия. Това решение беше продиктувано от признаването, от една страна, на големия обем работа, извършена от предишната комисия, и от друга страна, от необходимостта да бъде постигнат компромис с цел устойчиво етикетиране на храните в Европа.

Докладчикът признава, че разискванията относно етикетирането на храните бяха важна тема по време на предизборната кампания за избор на Европейски парламент тази пролет. Затова съществува необходимост от разискване на някои теми от предложението на Комисията, предизвикващи загриженост. Целта на това становище е същата като тази на становището на г-жа Vergnaud, прието през февруари 2009 г. Потребителите трябва да имат възможност да направят добре информиран избор при подбора на своите храни. А този добре информиран избор следва наред с другото да подпомогне решаването на все по-разрастващия се проблем с наднорменото тегло в Европа.

Информацията за храните трябва следователно подробно да представя съдържанието на конкретната храна, закупувана от потребителя, както и да обобщи дали храната е подходяща или не, когато изборът се основава на принципа за здравословност. Следователно докладчикът избира да включи много от измененията на предишното становище на комисията.

Докладчикът избира да запази, като основен елемент, задължителното съдържание в обявяването на хранителните стойности, както това беше препоръчано от предишната комисия. Докладчикът включва 8-те основни хранителни стойности, като всички те са изразени за 100 g. или 100 ml., в едно и също зрително поле на опаковката. Не е необходимо тяхното представяне да бъде в главното зрително поле или на лицевата страна на опаковката. Докладчикът предлага лицевата страна на опаковката да се използва за предоставяне на обща информация. Затова докладчикът предлага енергийната стойност (калоричността) да фигурира на лицевата част на опаковката. Тази информация следва да бъде допълнена от цветен код, който да указва дали храната е с висока, средна или ниска енергийна стойност.

Освен това предложението на докладчика е всички видове алкохол да бъдат етикетирани. Алкохолът съдържа голям брой калории, което може да има огромно отражение върху дневния енергиен прием. Докладчикът заявява, че потребителят следва да разполага с тази информация, докато анализира информацията за храните.

Добре информираните и по-добре образовани потребители ще са в състояние да поемат отговорността за собственото си здраве. Докладчикът вярва, че подобряването на информацията за храните ще бъде от съществено значение за европейските потребители в тяхното ежедневие при информирания подбор на техните храни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(10) Съществува обществен интерес по отношение на връзката между хранителен режим и здраве, както и по отношение на избора на подходящ хранителен режим, съобразен с индивидуалните нужди. Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, отбелязва, че етикетирането за хранителната стойност е важно средство, чрез което потребителите да бъдат информирани относно състава на храните и подпомогнати да направят информиран избор. В стратегията за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор е от съществено значение както за ефективната конкуренция, така и за благосъстоянието на потребителите. Познаването на основните принципи на хранене и подходящата информация относно храните би допринесла значително за гарантиране на информирания избор на потребителя.

(10) Съществува обществен интерес по отношение на връзката между хранителен режим и здраве, както и по отношение на избора на подходящ хранителен режим, съобразен с индивидуалните нужди. Бялата книга на Комисията относно стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването, отбелязва, че етикетирането за хранителната стойност е средство за информиране на потребителите относно състава на храните и подпомогнати да направят информиран избор. Образователните и информационни кампании, осъществявани от държавите-членки, са важен механизъм за по-доброто разбиране на информацията за храните от страна на потребителите. В стратегията за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор е от съществено значение както за ефективната конкуренция, така и за благосъстоянието на потребителите. Познаването на основните принципи на хранене и подходящата информация относно храните би допринесла значително за гарантиране на информирания избор на потребителя.

Обосновка

Само по себе си етикетирането не може да доведе до по-добър хранителен режим, нито по-добро разбиране от страна на потребителите на информацията за храните. Дори сега, потребителите не разбират част от информацията върху етикетите и затова е от съществено значение държавите-членки да бъдат по-ангажирани с информационни кампании, предназначени да повишат нивото на разбиране от страна на потребителите.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Правилата на Общността следва да се прилагат само за предприятия, замисълът на които включва известна продължителност на действията и известна степен на организираност. Операции като случайна манипулация, сервиране и продажба на храна от частни лица по случай на благотворителни събирания или местни панаири, както и срещи, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

 

(15) Правилата на Общността следва да се прилагат само за предприятия, замисълът на които включва известна продължителност на действията и известна степен на организираност. Операции, извършвани по конкретен повод, като доставка на храни на трети лица, сервиране и продажба на храна от частни лица в рамките на, например, благотворителни събития или местни панаири, както и срещи, и продажбата на храни чрез различни форми на директна продажба от селскостопански производители, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition declaration requirement.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(19) Въпреки това новите задължителни изисквания в областта на информацията за храните следва да бъдат определени само ако и когато е необходимо, в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и устойчивост.

(19) Въпреки това новите задължителни изисквания в областта на информацията за храните следва да бъдат определени само ако и когато е необходимо, в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност, прозрачност и устойчивост.

Обосновка

С оглед придържането към сегашните цели на ЕС за напълно функциониращ вътрешен пазар, от ключово значение е всички нови изисквания да бъдат съобщени на и подробно разгледани от всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че са обосновани и че няма да попречат на свободното движение на стоки.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да се предотврати разпокъсаността на правила, отнасящи се до отговорността на стопанските субекти в хранителната промишленост, е целесъобразно при спазване на информацията за храните да се изяснят отговорностите на стопанските субекти в тази област.

 

 

(21) За да се предотврати разпокъсаността на правила, отнасящи се до отговорността на стопанските субекти в хранителната промишленост, е целесъобразно при спазване на информацията за храните да се изяснят отговорностите на стопанските субекти в тази област. Без да се накърняват разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002, стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговията на дребно или дистрибуторските дейности, които не засягат информацията за храните, следва да предприемат незабавни действия, когато установят, че тази информация не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Необходимо е да се разясни при какви обстоятелства стопанските субекти в хранителната промишленост, които не носят отговорност за информацията за храните, трябва да допринесат за съответствието с изискванията на настоящия регламент. Важно е също така да се уточни, че разпоредбите на член 8 не намаляват задълженията, произтичащи от разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) №178/2002, които търговците на дребно трябва да спазват.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените и напредъкът в областта на информацията за храните, следва да се създадат разпоредби, които да упълномощят Комисията да измени списъка със задължителна информация чрез допълване или заличаване на данни и чрез осигуряването на възможност за достъп до данни чрез алтернативни средства. Консултацията със заинтересованите страни следва да спомогне за навременни и целенасочени промени на изискванията за информация за храните.

(23) За да бъдат отчетени промените и напредъкът в областта на информацията за храните, следва да се създадат разпоредби, които да упълномощят Комисията да измени списъка със задължителна информация чрез допълване или заличаване на данни и чрез осигуряването на възможност за достъп до данни чрез алтернативни средства. Публичната консултация с всички заинтересовани страни следва да спомогне за навременни и целенасочени промени на изискванията за информация за храните.

Обосновка

Всяка промяна в списъка на изискванията за задължително етикетиране оказва значително влияние върху хранително-вкусовата промишленост. Ето защо е важно в законодателството недвусмислено да се посочва, че при разглеждане на нови изисквания за етикетиране трябва да има допитване до всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че процедурата е прозрачна и че всички страни са в състояние да изразят своето мнение.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(25) Етикетите на храните следва да бъдат ясни и разбираеми, така че да помагат на потребителите, които желаят да направят по-добре информиран избор на храни и хранителен режим. Проучванията показват, че четливостта е важен фактор, който може да увеличи възможността информацията от етикета да повлияе на потребителите, както и че дребният шрифт е една от главните причини за недоволството на потребителите от етикетирането на храните.

(25) Етикетите на храните следва да бъдат ясни и разбираеми, така че да помагат на потребителите, които желаят да направят по-добре информиран избор на храни и хранителен режим. Проучванията показват, че четливостта е важен фактор, който може да увеличи възможността информацията от етикета да повлияе на потребителите и следователно фактори като размер, шрифт, цвят и контраст, следва да бъдат разглеждани заедно, за да се гарантира, че потребителите са удовлетворени от етикетирането на храните.

Обосновка

Четливостта на етикетите е от ключово значение за потребителите и следва да остане като изискване в новия регламент. При оценката на яснотата на етикета обаче е необходимо да бъдат разгледани редица фактори, а не само размерът на шрифта.

Изменение 7

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

 

(27а) В съответствие с предишните резолюции на Европейския парламент, становището на Европейския икономически и социален комитет*, работата на Комисията и загрижеността на широката общественост във връзка с вредата от алкохола, особено върху младите и уязвими потребители, Комисията заедно с държавите-членки следва да установи определение за напитки като например от типа „алкопоп“, насочени специално към младите хора. Поради алкохолния си характер те следва да отговарят на по-строги изисквания за етикетиране и в магазините да бъдат ясно разделени от безалкохолните напитки.

*ОВ C 77, 31.03.2009 г., стр. 73.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Също така е важно на потребителите да се предостави информация относно другите алкохолни напитки. Вече съществуват специфични правила на Общността относно етикетирането на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино, предвижда пълен набор от технически стандарти, които напълно обхващат всички енологични практики, методи на производство и средства на представяне и етикетиране на вина, като по този начин гарантират, че всички етапи по веригата са покрити и че потребителите са защитени и подходящо информирани. В частност, това законодателство описва по точен и изчерпателен начин веществата, които е вероятно да бъдат използвани в процеса на производство, заедно с условията за тяхната употреба посредством точен списък на енологичните практики и обработки; всяка практика, която не е включена в този списък е забранена. Ето защо, на този етап е целесъобразно да се изключи виното от задължението да се изброяват съставките и да се предвижда обявяване на хранителната стойност. Що се отнася до бирата и спиртните напитки, както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от […] на Европейския парламент и на Съвета относно дефинирането, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/892., а и за да се гарантира последователен подход и единство с условията, установени за виното, се прилагат същите видове изключения. Все пак, Комисията ще изготви доклад пет години след влизането в сила на настоящия регламент и може да предложи, ако е необходимо, специфични изисквания в контекста на настоящия регламент.

(28) Също така е важно на потребителите да се предостави информация относно алкохолните напитки. Вече съществуват специфични правила на Общността относно етикетирането на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино предвижда пълен набор от технически стандарти, които напълно обхващат всички енологични практики, методи на производство и средства на представяне и етикетиране на вина, като по този начин гарантират, че всички етапи по веригата са покрити и че потребителите са защитени и подходящо информирани. В частност, това законодателство описва по точен и изчерпателен начин веществата, които е вероятно да бъдат използвани в процеса на производство, заедно с условията за тяхната употреба посредством точен списък на енологичните практики и обработки; всяка практика, която не е включена в този списък, е забранена. Ето защо, на този етап е целесъобразно да се изключи виното от задължението да се изброяват съставките и да се предвижда обявяване на хранителната стойност. Що се отнася до бирата, ликьорните вина, пенливите вина, ароматизираните вина и другите подобни продукти, получени от плодове, различни от грозде, плодовата бира и спиртните напитки, както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и Съвета от 15 януари 2008 г. относно дефинирането, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки2, както и за смесените алкохолни напитки, а и за да се гарантира последователен подход и единство с условията, установени за виното, следва да се прилагат същите видове изключения. Все пак, Комисията ще изготви доклад пет години след влизането в сила на настоящия регламент и може да предложи, ако е необходимо, специфични изисквания в контекста на настоящия регламент.

2 OВ L [ …], […], стр.[…].

2 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

Обосновка

С цел по-голяма яснота следва също така да бъдат упоменати ликьорните вина, пенливите вина, ароматизираните вина и подобни продукти, получени от плодове, различни от грозде, както и плодовата бира. Виното, бирата и спиртните напитки са вече обхванати от предишни разпоредби на ЕС, докато смесените алкохолни напитки не са. Независимо от това, днес съществува затруднение по отношение на това как да се категоризират смесените алкохолни напитки и следователно те следва понастоящем да бъдат освободени от изискванията и да бъдат включени в доклада, изготвен от Комисията.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Обозначаването на страната на произход или на мястото на произход на храната следва да бъде предвидено тогава, когато липсата й е вероятно да подведе потребителите по отношение на истинската страна на произход или място на произход на този продукт. В други случаи, предоставянето на обозначение на страната на произход или на мястото на произход е оставено на преценката на стопанските субекти в хранителната промишленост. Във всички случаи, обозначаването на страната на произход или мястото на произход следва да бъде предвидено по начин, който не подвежда потребителя и, на базата на ясно дефинирани критерии, които гарантират равни условия за индустрията и подобряват разбирането на потребителите за информацията, свързана със страната на произход или мястото на произход на дадена храна. Тези критерии не следва да се прилагат към указването, свързано с името или адреса на стопанския субект в хранителната промишленост.

(29) С оглед гарантирането на пълна прозрачност и проследяемост, обозначаването на страната на произход или на мястото на произход на всички меса следва да бъде задължително. Във всички случаи, обозначаването на страната на произход или мястото на произход следва да бъде предвидено по начин, който не подвежда потребителя, и на базата на ясно дефинирани критерии, които подобряват разбирането на потребителите за информацията, свързана със страната на произход или мястото на произход на дадена храна. Тези критерии не следва да се прилагат към указването, свързано с името или адреса на стопанския субект в хранителната промишленост.

Обосновка

С оглед на прозрачността, потребителите трябва да знаят коя е страната на произход на месото.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) За да се избегне ненужното утежняване за промишлеността, някои категории храни, които са необработени или за които информацията за хранителните стойности не е определящ фактор при избора на потребителя, следва да бъдат изключени от задължението за обявяване на хранителните стойности, освен ако задължението за предоставяне на такава информация е предвидено в друг акт от законодателството на Общността.

(36) За да се избегне ненужното утежняване за производителите и търговците на храни, някои категории храни, които са необработени или за които информацията за хранителните стойности не е определящ фактор при избора на потребителя, или чиято външна опаковка или етикет са твърде малки за извършване на задължителното етикетиране, следва да бъдат изключени от задължението за обявяване на хранителните стойности, освен ако задължението за предоставяне на такава информация е предвидено в друг акт от законодателството на Общността.

Обосновка

Размерът на опаковките на храните не следва да бъде увеличаван само за да отговаря на изискванията за подробно етикетиране. Това би довело до повече отпадъци от опаковки, а вероятно също така и до по-големи разфасовки или до заблуждаващо големи опаковки, създаващи погрешна представа за стоката вътре.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(37) За да удовлетвори средностатистическия потребител и за да изпълни информационната цел, заради която е въведена, като се отчита съществуващото равнище на познание в областта на храненето, предоставената информация следва да бъде проста и лесна за разбиране. Изследванията показват, че потребителите смятат информацията в основното зрително поле или „лицевата страна на опаковката“ за полезна при вземането на решения за покупка. Следователно, за да се гарантира, че потребителите могат лесно да видят съществената информация за храните, когато се снабдяват с храни, тази информация следва да фигурира в зрителното поле на етикета.

(37) За да удовлетвори средностатистическия потребител и за да изпълни информационната цел, заради която е въведена, като се отчита съществуващото равнище на познание в областта на храненето, предоставената информация следва да бъде проста и лесна за разбиране. Изследванията показват, че потребителите смятат информацията в основното зрително поле или „лицевата страна на опаковката“ за полезна при вземането на решения за покупка. Следователно, за да се гарантира, че потребителите могат лесно да видят съществената информация за храните, когато се снабдяват с храни, „енергийната стойност (калоричността)“ на 100 g или 100 ml следва да се посочи в главното зрително поле на лицевата страна на опаковката. Независимо от това информацията за хранителната стойност (заедно с енергийната стойност) следва да бъде поставена на едно и също място в главното зрително поле на опаковката.

Обосновка

За предпочитане е, както задължителната, така и доброволната информация за хранителните стойности да бъде представяна в едно и също зрително поле – както се предвижда от сегашното законодателство по отношение на обявяването на хранителните стойности - тъй като за потребителите би било объркващо, ако трябва да търсят различните части на информацията за хранителните стойности на различни места по опаковката.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Неотдавнашните промени при обявяването на хранителните стойности, различни от посочването за 100 g/100 ml/порция, въведени от някои държави-членки и промишлени организации, подсказват, че потребителите харесват такива схеми, тъй като те могат да им помогнат за бързо осъществяване на информиран избор. Все пак, в рамките на Общността не съществуват индикации за това как средният потребител разбира и използва алтернативното изразяване на информация. Следователно е целесъобразно да се даде възможност за разработване на различни схеми, както и за продължаване на изследването на потребителското разбиране в различните държави-членки, така че, ако е целесъобразно, да може да се въведат хармонизирани схеми.

(38) Неотдавнашните промени при обявяването на хранителните стойности, различни от посочването за 100 g/100 ml/порция, въведени от някои държави-членки и промишлени организации, подсказват, че потребителите харесват такива схеми, тъй като те могат да им помогнат за бързо осъществяване на избор. Все пак, в рамките на Общността не съществуват научни индикации за това как средният потребител разбира и използва алтернативното изразяване на информация. С оглед на улесняването на сравняването на продукти в опаковки с различни размери, е следователно целесъобразно информацията за хранителната стойност да продължава задължително да се отнася за количества 100g/100ml. Целесъобразно е също така да се даде възможност за провеждане на изследване относно разбирането от страна на потребителите, така че, ако е целесъобразно, да може да се въведат хармонизирани схеми.

Обосновка

Посочването на енергийната и хранителната стойност за 100 g или за 100 ml дава възможност на потребителите за пряко сравняване на продуктите. Съответно тази информация следва да бъде задължителна. Всяка друга информация на опаковките има доброволен характер, така че производителите могат да изберат кое е подходящо за техния продукт.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(41) В зависимост от местните практически условия и обстоятелства, държавите-членки следва да си запазят правото да определят правила за спазване на предоставянето на информация относно неопакована храна. Въпреки че за тези случаи изискването на потребителя за друга информация е ограничено, информацията относно вещества с евентуално алергично действие се смята за много важна. Фактите показват, че произходът на повечето случаи на хранителни алергии се свързва с неопаковани храни. Ето защо такава информация следва винаги да се предоставя на потребителя.

(41) В зависимост от местните практически условия и обстоятелства, държавите-членки следва да си запазят правото да определят правила за спазване на предоставянето на информация относно неопакована храна и предварително опакована храна и порции, произведени и директно предоставени на крайния потребител от местен търговец на дребно или от заведения за обществено хранене. Въпреки че за тези случаи изискването на потребителя за друга информация е ограничено, информацията относно вещества с евентуално алергично действие се смята за много важна. Фактите показват, че произходът на повечето случаи на хранителни алергии се свързва с неопаковани храни. Ето защо такава информация следва винаги да е достъпна за потребителя на мястото, където храната се закупува или консумира.

Обосновка

Предварително опакованата храна, произведена от местни търговци на дребно или от заведения за обществено хранене, се произвежда по нестандартизиран начин, при който съставките и рецептите могат често да варират. Не е възможно да се установи точно обявяване на хранителните стойности за този вид храна. Също така, една такава задача би отнемала твърде много време и би била твърде скъпоструваща за тези компании. Важно е тези видове храна да бъдат освободени от изискването за обявяване на хранителните стойности, било като цяло, било като се предостави на държавите-членки правото да определят правила за тези категории, както вече е установено за неопакованите храни.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49а) Продуктите от традиционния сектор за производство на храни, и пресните продукти, предлагани за продан направо от производителя, могат да съдържат вещества, които да предизвикат алергични реакции или реакции на непоносимост при чувствителни хора. Именно за такива неопаковани предварително продукти, които се продават в пряк контакт с клиента, следва да бъде предоставена съответната информация, например в разговор в момента на продажбата или чрез добре видим надпис в търговската площ, или чрез изложени информационни материали.

Обосновка

Подробното обозначаване на всички продукти по отношение на алергените е почти невъзможно при неопакована предварително стока и най-вече би поставило малките и средни предприятия в много неизгодно положение по отношение на тяхната конкурентоспособност и би довело до допълнителни разходи за тях. Освен това не може да се изключи кръстосаното замърсяване при предприятия с ограничена работна площ.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към всички етапи на хранителната верига, когато търговските дейности в сферата на храните се отнасят до предоставяне на потребителите на информация за храните.

3. Настоящият регламент се прилага към всички етапи на хранителната верига, които се отнасят до предоставяне на информация за храните на крайния потребител.

Регламентът се прилага към всички храни, предназначени за крайни потребители, включително храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Регламентът се прилага към всички предварително опаковани храни, предназначени за предоставяне на крайни потребители, включително храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

 

Регламентът не се прилага към храни, които се опаковат непосредствено на мястото на продажба, преди да бъдат предоставени на крайния потребител, с изключение на правилата, посочени в приложение ІІІ към настоящия регламент.

Обосновка

Опаковането на мястото на продажба е широко разпространено в търговията с храни за храни, които се произвеждат на мястото на продажба за незабавно предоставяне на крайния потребител. Така продуктите се разделят предварително на порции (напр. смесите за намазване на сандвичи) или се опаковат във фолио (напр. сандвичите) за улесняване на потребителите (за да могат да пазаруват по-бързо и по-лесно). Такива продукти, които се опаковат малко преди продажбата, следва по принцип да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, тъй като по никакъв начин не могат да бъдат приравнени към промишлено опакованите продукти.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

 

В срок до ... * Комисията публикува изчерпателен и осъвременен списък на изискванията за етикетиране, предвидени в специфичното законодателство на Съюза, приложимо към определени храни. Не по-късно от ... [**Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно съответствието на тези специфични изисквания за етикетиране с настоящия регламент. При необходимост Комисията представя и съответно предложение заедно с доклада.

 

___________

*

** 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Опростяването е една от основните цели на настоящото предложение. Твърде много европейски директиви и регламенти, отнасящи се до конкретни сектори, съдържат разпоредби за етикетирането. Необходимо е всички те да бъдат събрани, да бъде проверена тяхната съвместимост с общите принципи и да бъде предоставен лесен достъп до това огромно количество изисквания на всички стопански субекти и заинтересовани страни в хранителната верига, като се вземе предвид всяко евентуално несъответствие с общите правила.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(да) неопакована храна“ означава храна, която се предлага за продажба на крайния потребител без опаковка и се опакова в момента на продажбата на крайния потребител, и храна и пресни продукти, които се опаковат предварително на мястото на продажба за непосредствена продажба; тази точка се прилага в съответствие с приложение ІІІ към настоящия регламент;

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на щандовете и да се избегнат дългите опашки. В случая с храните, опаковани според индивидуалните желания на клиентите, на практика е невъзможно предоставянето на същата информация, каквато е задължителна за предварително опакованите храни, поради голямото разнообразие от предлагани продукти и поради това, че те се произвеждат ръчно и че предлаганият асортимент варира всеки ден.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

(т) „срок на минимална трайност на храната“ означава срокът, в който храната запазва специфичните си свойства при подходящо съхранение;

т) „срок на минимална трайност на храната“ означава срокът, в който храната запазва специфичните си свойства при съхранение според указанията;

Обосновка

Срокът на минимална трайност следва да се разглежда във връзка с указаните условия за съхранение. Задължение на стопанския субект в хранителната промишленост е да определи и укаже срока на минимална трайност заедно с условията за съхранение. Освен това срокът на годност следва също така да бъде указан на същото място.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка у a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(уа) „имитация на храна” означава храна, която наподобява друга храна, в която обикновено използваната съставка се замества напълно или частично от друга съставка;

Обосновка

Чрез нарастващото използване на имитации на храни, при които съставки се заменят с по-евтини заместители, потребителите биват заблуждавани.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка у б (нова)

Текст, предложен ат Комисията

Изменение

уб) „дата на производство“ означава датата, на която храната се е превърнала в описания продукт.

Обосновка

С цел да се подобри информираността на потребителя, следва да има определение за дата на производство. Предложеното определение е идентично с определението в Codex (CODEX STAN 1-1985).

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато в законодателството в областта на информацията за храните се установяват нови изисквания, следва да се разгледа необходимостта от преходен период след влизане в сила на новите изисквания, като през този период могат да бъдат пускани на пазара храни с етикети, които не съответстват на новите изисквания, а наличните количества от такива храни, пуснати на пазара преди изтичане на преходния период, да могат да се продават до изчерпването им.

3. Когато в законодателството в областта на информацията за храните се установяват нови изисквания, се предоставя преходен период след влизане в сила на новите изисквания, като през този период могат да бъдат пускани на пазара храни с етикети, които не съответстват на новите изисквания, а наличните количества от такива храни, пуснати на пазара преди изтичане на преходния период, да могат да се продават до изчерпването им.

Обосновка

За улесняване на гладкото функциониране на вътрешния пазар, както и за да се сведат до минимум отпадъците от опаковки, естествено е да се предвиди преходен период, когато се въвеждат нови изисквания за етикетирането.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(аб) като посредством наименованието или картинно изображение върху опаковката на потребителя се внушава мисълта за наличието на определен продукт или съставка, въпреки че в действителност става дума за имитация на дадена храна или за заместител на обикновено използвана за даден продукт съставка. В подобни случаи продуктът трябва да бъде обозначен върху лицевата страна на опаковката с допълнението „имитация“ или „произведено с (наименование на съставката заместител) вместо с (наименование на заместената съставка)“;

 

Конкретният продукт, който е имитация или съдържа заместител, когато е осъществимо, се отделя от други храни на мястото на продажба.

Обосновка

На пазара се предлагат все повече имитации на храни, като например произведено от растителна мазнина „сирене“. Наблюдава се също така, че обикновено използваните за производството на даден продукт съставки отчасти се заместват до известна степен с по-евтини алтернативи. По принцип потребителите не са в състояние да забележат това. Поради това в интерес на прозрачността следва да бъде въведено съответно етикетиране.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) чрез графично представяне, което подвежда потребителя относно истинския характер или произход на храните.

Обосновка

Не се използват образи и графики, които умишлено подвеждат потребителите относно истинския произход на даден продукт. Информацията с рекламна цел или тази, предоставяна доброволно, следва да не засенчва или да нарушава естеството на задължителната информация.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности не могат да променят информацията, съпровождаща дадена храна, ако тази промяна би довела до подвеждане на крайния потребител или по друг начин би намалила равнището на защита на потребителя, по-специално по отношение на здравето.

2. Стопанските субекти в хранителната промишленост в рамките на контролираните от тях дейности не могат да променят информацията, съпровождаща дадена храна, ако тази промяна би довела до подвеждане на крайния потребител или по друг начин би намалила равнището на защита на потребителя, по-специално по отношение на здравето, както и на неговата способност за информиран избор.

Обосновка

Това задължение не бива да се ограничава единствено до въпросите, свързани със защитата на здравето.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стопанските субекти в хранителната промишленост, които пускат за първи път на пазара храна, предназначена за доставяне на краен потребител или заведения за обществено хранене, гарантират наличието и точността на информацията за храните в съответствие с приложимото законодателство в областта на информацията за храните.

3. Стопанските субекти в хранителната промишленост, които пускат на пазара на Съюза храна, предназначена за доставяне на краен потребител или заведения за обществено хранене, гарантират наличието и точността на информацията за храните в съответствие с приложимото законодателство в областта на информацията за храните.

Обосновка

Думата „пазар“ може да бъде неправилно изтълкувана (напр. световен пазар). Следователно е важно да се уточни, че става въпрос за вътрешния пазар на ЕС.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговия на дребно или дистрибуторски дейности, които не засягат информацията за храните, полагат дължимата грижа, в рамките на съответните им дейности, за да гарантират наличието на приложимите изисквания относно информацията за храните, по-специално като не доставят храна, за която знаят или предполагат, че не отговаря на изискванията, въз основа на информацията, с която разполагат в качеството си на търговци.

4. В рамките на съответните им дейности, стопанските субекти в хранителната промишленост, които отговарят за търговия на дребно или дистрибуторски дейности, които не засягат информацията за храните, не доставят храна, за която знаят, че не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент, въз основа на информацията, с която разполагат в качеството си на търговци или която им е била предоставена от техните доставчици.

Обосновка

Не може дистрибуторите a priori да носят цялата отговорност за информация, посочена върху продукти, които не носят тяхната марка.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с членове от 10 до 34 и съобразно изключенията, съдържащи се в настоящата глава, е задължително посочването на следните данни:

1. В съответствие с членове от 10 до 34 и съобразно изключенията, съдържащи се в настоящата глава, в глава V и глава VI, е задължително посочването на следните данни:

Обосновка

Позоваването на глави V и VI пояснява, че за храните, които не са предварително опаковани, не се изискват всички задължителни данни, а изискванията на глава IV се прилагат за доброволно етикетираните храни само ако е предоставена доброволна информация. Стопански субект в хранителната промишленост, който доброволно предоставя информация за хранителната стойност, не следва да бъде задължен да предоставя друга информация, която обикновено се изисква по отношение на предварително опакованите храни, но която е ненужна в случаите на храни, които не са предварително опаковани. В допълнение, стопанският субект в хранителната промишленост следва да има гъвкавост по отношение на начина на предоставяне на тази информация.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(а) наименование на храните;

(а) търговско наименование;

Обосновка

-          Параграф 1, букви от а) до з): лингвистично адаптиране, за да се гарантира последователност с актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива относно етикетирането). (За сравнение: член 3, наред с другото, „търговско наименование“,„нетно количество“).

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(в) съставки, изброени в приложение II, причиняващи алергии или непоносимост, както и веществата, извлечени от тях;

в) съставки, изброени в приложение II, причиняващи алергии или непоносимост, както и веществата, извлечени от тях, при надлежно съобразяване със специфичните разпоредби за храните, които не са предварително опаковани;

Обосновка

Текстът на Комисията във връзка с член 13, параграф 4 разширява обхвата на задължението за етикетиране на алергени за храните, които не са предварително опаковани. Изискването да се етикетират алергените на храните, които не са предварително опаковани, ще доведе до систематично етикетиране на алергени, с цел да се обхванат всички рискове от кръстосано замърсяване. Въпреки това, сдруженията на лица с алергии явно предпочитат задължението за оповестяване в рамките на търговската площ чрез излагане или предоставяне на информационни листове.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(е) срок на минимална трайност или срок на годност;

е) срок на минимална трайност или в случай на храни, които са бързо развалящи се от микробиологична гледна точка - срок на годност;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – точка е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

еа) датата на производство;

Обосновка

С оглед постигането на целта на регламента за предоставяне на потребителя на подходящата информация относно храната, консумирана от него, за да може той да направи информиран избор, от особено значение е потребителят да бъде осведомен за датата на производство.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 9 — параграф 1 — буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) наименование или търговско наименование и адрес на производителя или пакетиращото предприятие, или на продавача, установен на територията на Общността;

з) наименование или търговско наименование и адрес в рамките на Общността на производителя или пакетиращото предприятие, на продавача, на вносителя или, където е уместно, на стопанския субект в хранителната промишленост, под чието наименование или търговско наименование се продава храната;

Обосновка

Необходимо е да се гарантира задължителното упоменаване на наименованието или търговското наименование и адреса в рамките на Общността на стопанските субекти, отговорни за първоначалното предлагане на продукта на пазара на Общността. За тази цел предвиденият списък трябва да бъде разширен и уточнен.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) страната на произход или мястото на произход в случаите, когато липсата на обозначаването им може да подведе потребителя по отношение на истинската страна на произход или място на произход, и по-специално, ако информацията, която придружава храната, или етикетът като цяло предполагат, че храната произхожда от различна страна или място; в такива случаи обозначаването е в съответствие с правилата, определени в член 35, параграф 3 и 4, както и в съответствие с установените в съответствие с член 35, параграф 5;

и) страната на произход или мястото на произход на всички непреработени храни и меса, включително рибата и ракообразните, съгласно съществуващите правила относно говеждото;

Обосновка

С оглед на прозрачността, потребителите трябва да знаят коя е страната на произход на месото. Информираността по отношение на това къде е било отглеждано животното и къде е пакетирано месото е от съществено значение, за да може потребителят на направи информиран избор.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да изменя списъка със задължителните данни, посочени в параграф 1. Мерките, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Предвид значението на тази разпоредба е уместно да не се поверява на Комисията изключително правомощие да изменя списъка със задължителните данни.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията</