Postup : 2008/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0109/2010

Předložené texty :

A7-0109/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0222

ZPRÁVA     ***I
PDF 1568kWORD 2874k
19. dubna 2010
PE 430.616v04-00 A7-0109/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

(KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Renate Sommer

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

(KOM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0040),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0052/2008),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0109/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a hospodářským zájmům.

(2) Volný pohyb bezpečných potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a hospodářským zájmům. Toto nařízení slouží jak zájmům vnitřního trhu, neboť zjednodušuje právní předpisy, zajišťuje právní jistotu a omezuje byrokratickou zátěž, tak i zájmům občanů, neboť ukládá, aby byly potraviny označovány jasným, srozumitelným a čitelným způsobem.

Odůvodnění

„Zdravé potraviny“ nejsou definovány. Pojem „zdravé potraviny" je již obsažen v pojmu „bezpečné potraviny“, neboť slovo „bezpečné“ znamená, že potraviny neobsahují zdraví škodlivé látky a že jsou hygienicky nezávadné. Je důležité zdůraznit, že cílem tohoto nařízení je jak lepší ochrana spotřebitelů, tak i harmonizace vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Pro dosažení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitele a zaručení jejich práva na informace by mělo být zajištěno, aby byli spotřebitelé příslušně informováni o potravinách, které konzumují. Rozhodování spotřebitelů mohou mimo jiné ovlivnit zdravotní, hospodářská, environmentální, sociální a etická hlediska.

(3) Pro dosažení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitele a zaručení jejich práva na informace by mělo být zajištěno, aby byli spotřebitelé příslušně informováni o potravinách, které konzumují. Rozhodování spotřebitelů o nákupu mohou mimo jiné ovlivnit zdravotní, hospodářská, environmentální, sociální a etická hlediska.

Odůvodnění

Jedná se především o rozhodnutí zakoupit určité potraviny. Rozhodnutí o nákupu je zároveň rozhodnutím o spotřebě.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Původní cíle a základní součásti současných právních předpisů v oblasti označování potravin jsou stále platné, je však třeba je zjednodušit, zajistit jejich snadnější dodržování a lepší srozumitelnost pro zúčastněné strany a zmodernizovat je tak, aby zohledňovaly nový vývoj v oblasti poskytování informací o potravinách.

(9) Původní cíle a základní součásti současných právních předpisů v oblasti označování potravin jsou stále platné, je však třeba je zjednodušit, zajistit jejich snadnější uplatňování a větší právní jistotu pro zúčastněné strany a zmodernizovat je tak, aby zohledňovaly nový vývoj v oblasti poskytování informací o potravinách.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah mezi stravováním a zdravím, stejně jako o vhodný způsob stravování odpovídající individuálním potřebám. Bílá kniha Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že nutriční označování potravin je důležitým nástrojem informování spotřebitelů o složení potravin, který jim pomáhá při informovaném výběru. Strategie spotřebitelské politiky EU pro období 2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou hospodářskou soutěž, tak pro blaho spotřebitelů, je možnost informovaného výběru zásadní. K tomuto výběru by významně přispělo, kdyby spotřebitelé znali základní zásady výživy a příslušné údaje o výživové hodnotě v potravinách.

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah mezi stravováním a zdravím, stejně jako o vhodný způsob stravování odpovídající individuálním potřebám. Bílá kniha Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že nutriční označování potravin je jedním ze způsobů informování spotřebitelů o složení potravin, který jim pomáhá při informovaném výběru. Vzdělávací a informační kampaně jsou významným nástrojem pro zlepšování srozumitelnosti informací o potravinách pro spotřebitele. Strategie spotřebitelské politiky EU pro období 2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou hospodářskou soutěž, tak pro blaho spotřebitelů je možnost informovaného výběru zásadní. K tomuto výběru by významně přispělo, kdyby spotřebitelé znali základní zásady výživy a příslušné údaje o výživové hodnotě v potravinách. Kromě toho je vhodné a správné, aby spotřebitelé v jednotlivých členských státech mohli využívat nestranné zdroje informací k objasnění otázek ohledně individuálního stravování. Členské státy by proto měly zřídit vhodné informační linky, na jejichž financování by se mohl podílet potravinářský průmysl.

Odůvodnění

Má-li se zlepšit stravování a dosáhnout toho, aby spotřebitelé rozuměli výživným hodnotám potravin, nestačí pouze potraviny označovat. Ani nyní spotřebitelé nechápou některé informace v označení a je zásadní, aby se členské státy zapojily do informačních kampaní směřujících k tomu, aby spotřebitelé těmto informacím lépe rozuměli.

Je třeba vyjasnit, že za financování osvětových a vzdělávacích programů odpovídají členské státy, aby se zamezilo odčerpávání prostředků z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního přístupu k informacím poskytovaným spotřebitelům o potravinách, které konzumují, by měla být zavedena široká definice právního předpisu o poskytování informací o potravinách vztahující se na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož i široká definice informací o potravinách vztahující se na údaje poskytované i jinými prostředky než etiketami.

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního přístupu k informacím poskytovaným spotřebitelům o potravinách, které konzumují, by měla být zavedena široká definice právního předpisu o poskytování informací o potravinách vztahující se na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož i široká definice informací a osvětové činnosti o potravinách vztahující se na údaje poskytované i jinými prostředky než etiketami.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla vztahovat pouze na podniky, z jejichž povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je příležitostná manipulace, podávání a prodej jídla soukromými osobami například při charitativních akcích nebo na trzích místní komunity či při setkáních, nespadají do působnosti tohoto nařízení.

(15) Pravidla Unie by se měla vztahovat pouze na podniky, z jejichž povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a určitý stupeň organizace. Toto nařízení se nevztahuje na činnosti, jako je příležitostné poskytování potravin třetím osobám, podáváníprodej jídla soukromými osobami například při charitativních akcích nebo na trzích či setkáních místní komunity, ani na různé formy přímého prodeje potravin zemědělci. Aby nebyly příliš zatíženy zejména malé a střední podniky zabývající se tradiční výrobou potravin a maloobchodním prodejem potravin, k nimž patří také zařízení společného stravování, nemělo by se povinné označování potravin vztahovat na nebalené produkty.

 

Odůvodnění

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from the scope of this Regulation.

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also include providers of mass catering services, produce products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important to exclude these producers from the compulsory nutrition declaration requirement.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Na stravovací služby, které poskytují dopravní podniky, by se toto nařízení mělo vztahovat pouze v případě, že tyto služby jsou nabízeny na trasách mezi dvěma místy na území Unie.

Odůvodnění

Při zajišťování dopravního spojení, jehož výchozí nebo cílové místo neleží na území EU, se může stát, že dopravce nenajde dodavatele, který by splňoval požadavky ohledně poskytování informací o potravinách. Pakliže by dopravci nabízející spojení na těchto trasách museli dodržovat předpisy tohoto nařízení, mohlo by to konkurenčně znevýhodnit dopravní podniky sídlící v EU, neboť předpisy tohoto nařízení by byly závazné pouze pro ně.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Právní předpisy o poskytování informací o potravinách by měly zajistit dostatečnou pružnost, aby bylo možno držet krok s novými požadavky spotřebitelů na informace a zajistit rovnováhu mezi ochranou vnitřního trhu a rozdíly ve vnímání spotřebitelů v členských státech.

(16) Právní předpisy o poskytování informací o potravinách se musí též opírat o požadavky spotřebitelů na informace a nebránit inovacím v potravinářském odvětví. Flexibilitu dále zvyšuje možnost potravinářských podniků dobrovolně uvádět další informace.

Odůvodnění

Inovace slouží spotřebitelům. Dostatečná flexibilita v souvislosti s těmito novými předpisy se zajistí jedině tehdy, budou-li mít potravinářské podniky možnost dobrovolně uvádět další informace, a tak reagovat na nová přání zákazníků.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Prvotním zřetelem při požadování povinných informací o potravinách by mělo být zajištění možnosti pro spotřebitele identifikovat určitou potravinu a vhodně ji použít a vybírat potraviny vyhovující jejich individuálním stravovacím potřebám.

(17) Požadování povinných informací o potravinách slouží spotřebitelům k tomu, aby měli dostatek informací pro rozhodnutí o koupi potravin, které vyhovují jejich individuálním stravovacím přáním a potřebám.

Odůvodnění

Vyjasnění a zestručnění.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Aby se mohl právní předpis o poskytování informací o potravinách přizpůsobovat měnícím se potřebám spotřebitelů z hlediska informací o potravinách, měly by veškeré úvahy o potřebě povinných informací o potravinách také přihlédnout k široce se projevujícímu zájmu většiny spotřebitelů o zveřejňování určitých informací.

(18) Aby se mohl právní předpis o poskytování informací o potravinách přizpůsobovat měnícím se potřebám spotřebitelů z hlediska informací a aby se zamezilo zbytečnému odpadu z obalů, mělo by se povinné označování potravin omezit na uvádění základních informací, které jsou průkazně předmětem značného zájmu většiny spotřebitelů.

Odůvodnění

Není vhodné zahlcovat obaly přemírou informací.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nové požadavky na poskytování povinných informací o potravinách by však měly být stanoveny pouze v případě potřeby a v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.

(19) Nové požadavky na poskytování povinných informací o potravinách nebo nové formy uvádění informací o potravinách by však měly být stanoveny pouze v nutných případech a v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality, transparentnosti a udržitelnosti.

Odůvodnění

V souladu s uvedenými zásadami by měly být také nové formy uvádění informací o potravinách.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Pravidla poskytování informací o potravinách by měla zakázat používání informací, které by uváděly spotřebitele v omyl nebo které připisují potravinám léčebné vlastnosti. Má-li tento zákaz být účinný, měl by se vztahovat také na obchodní úpravu potravin a na související reklamu.

(20) Pravidla poskytování informací o potravinách by měla kromě již existujících ustanovení, která zakazují klamavou reklamu, zakázat veškeré detaily, které by uváděly spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o energetickou hodnotu, provenienci nebo složení potravin.

Má-li tento zákaz být účinný, měl by se vztahovat také na obchodní úpravu potravin a na související reklamu.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že již existují ustanovení zakazující klamavou reklamu. Propagace produktů s léčebnými vlastnostmi je již upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) O některých výrobcích se tvrdí, že jejich použití přináší určitý tělesný prospěch. Tato tvrzení by měla být formulována tak, aby se účinky používání výrobku daly měřit a ověřit.

Odůvodnění

O některých výrobcích nabízených na trhu s potravinami (např. obilných vloček) se tvrdí, že jejich konzumace způsobuje dlouhotrvající úbytek váhy. Jsou-li u těchto potravin uváděny takové údaje z marketingových důvodů, mohou být spotřebitelé uvedeni v omyl. Za normálních okolností by mělo být v právních předpisech stanoveno, že tato tvrzení musí doprovázet určitý stravovací plán, v němž bude vysvětleno, za jakých podmínek lze daných výsledků dosáhnout.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Aby nedošlo k roztříštění pravidel týkajících se odpovědnosti provozovatelů potravinářských podniků za poskytování informací o potravinách, je vhodné vyjasnit jejich povinnosti v této oblasti.

(21) Aby nedošlo k roztříštění pravidel týkajících se odpovědnosti provozovatelů potravinářských podniků za poskytování nesprávných nebo klamavých informací o potravinách či za neposkytnutí povinných informací, je nutné jednoznačně stanovit jejich povinnosti v této oblasti. Aniž je dotčen článek 19 nařízení (ES) č. 178/2002, měli by provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za maloobchodní nebo distribuční činnost, která nemá vliv na informace o potravinách, okamžitě jednat, dozví-li se, že tyto informace nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

 

-----

1 OJ L 229, 1.9.2009, p. 1.

Odůvodnění

With a view to establishing legal certainty for the stakeholders concerned, it is essential that their responsibilities should be clearly laid down. One of the aims is that businesses should not be held liable for problems outside their sphere of responsibility or outside their control. The CJEC judgment in the 'Lidl-Italia' case has highlighted the inadequate degree of legal certainty enjoyed by food traders under existing law.

It is necessary to clarify in which circumstances food business operators which do not affect food information have to contribute to the conformity of the requirements of this Regulation. It is also important to specify that the provisions of Article 8 do not weaken the obligations ensuing from Article 19 of Regulation (EC) No 178/2002 that retailers have to abide by.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Měl by být vypracován seznam všech povinných informací, které by měly být v zásadě uvedeny na všech potravinách určených pro konečného spotřebitele a zařízení společného stravování. Uvedený seznam by měl zachovat informace, které jsou již požadovány v rámci stávajících právních předpisů vzhledem k tomu, že jsou obecně považovány za cenné acquis v oblasti informací pro spotřebitele.

(22) Měl by být vypracován seznam všech povinných informací, které by měly být uvedeny na všech potravinách určených pro konečného spotřebitele a zařízení společného stravování. Uvedený seznam by měl zachovat informace, které jsou již požadovány v rámci stávajících právních předpisů vzhledem k tomu, že jsou obecně považovány za cenné acquis v oblasti informací pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Při poskytování dalších informací spotřebitelům mohou hrát důležitou roli nové informační a komunikační technologie, které umožňují rychlou a levnou výměnu informací. Je možné si představit, že by spotřebitelé mohli získávat doplňkové informace prostřednictvím terminálů umístěných v obchodních střediscích, které by po načtení čárového kódu poskytly informace o daném výrobku. Stejně tak si lze představit, že spotřebitelé by mohli mít přístup k doplňkovým informacím prostřednictvím příslušné internetové stránky.

Odůvodnění

Nové technologie mají důležitou roli při úsilí o to, aby spotřebitelé lépe rozuměli informacím o produktech, které kupují.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a vývoj v oblasti poskytování informací, je třeba umožnit, aby Komise mohla pozměňovat seznam povinných informací přidáváním nebo odebíráním údajů a zpřístupnění určitých údajů prostřednictvím alternativních prostředků. Konzultace se zúčastněnými stranami by měla usnadnit včasné a náležitě zaměřené změny požadavků na poskytování informací o potravinách.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud jsou použity při výrobě potravin a zůstávají v nich přítomny, vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost, které mohou ohrožovat zdraví dotčených osob. Je důležité, aby byly poskytovány informace o přítomnosti potravinářských přídatných látek, pomocných a dalších látek s alergenními účinky, aby měli spotřebitelé trpící potravinovou alergií nebo nesnášenlivostí možnost informovaného a bezpečného výběru potravin.

(24) Některé složky nebo jiné látky, pokud jsou použity při výrobě potravin a zůstávají v nich přítomny, mohou vyvolat alergie nebo nesnášenlivost a v ojedinělých případech dokonce ohrozit zdraví dotčených osob. Je proto důležité, aby byly poskytovány informace o přítomnosti potravinářských přídatných látek, pomocných a dalších látek s vědecky prokázanými alergenními účinky nebo látek, které mohou zvyšovat riziko určitého onemocnění, aby měli zejména spotřebitelé trpící potravinovou alergií nebo nesnášenlivostí možnost cíleného výběru potravin, které jsou pro ně bezpečné. Aby mohli lidé trpící vážnými alergiemi činit bezpečná rozhodnutí, měla by se uvádět i stopové množství takových látek. Pro tyto účely by se měly vypracovat společné předpisy.

Odůvodnění

Alergeny vyvolávají alergické reakce a nesnášenlivost pouze u alergiků.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří chtějí být lépe informováni při výběru potravin a stravy. Studie ukazují, že důležitým prvkem pro dosažení maximálního vlivu informací na etiketě na spotřebitele je čitelný text a že drobné písmo je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na potravinách.

(25) Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům při cíleném výběru potravin a stravy. Studie ukazují, že důležitým prvkem pro dosažení maximálního vlivu informací na etiketě na spotřebitele je dobře čitelný text a že nečitelné informace o produktu jsou jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na potravinách. Proto je třeba zohlednit faktory, jako je písmo, barva a kontrast v jejich různých kombinacích.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Pro zajištění poskytování informací o potravinách je třeba zvážit všechny způsoby dodávání potravin spotřebitelům, včetně prodeje potravin komunikačními prostředky na dálku. Ačkoliv je zřejmé, že všechny potraviny dodávané v rámci prodeje na dálku by měly splňovat stejné požadavky ohledně poskytování informací jako potraviny prodávané v obchodech, je třeba objasnit, že v těchto případech by měly být před dokončením nákupu k dispozici i příslušné povinné informace o potravinách.

(26) Má-li se zajistit poskytování informací o potravinách, je třeba tuto povinnost uložit i prodejcům potravin komunikačními prostředky na dálku. Ačkoliv je zřejmé, že všechny potraviny dodávané v rámci prodeje na dálku by měly splňovat stejné požadavky ohledně poskytování informací jako potraviny prodávané v obchodech, je třeba objasnit, že v těchto případech musí být před dokončením nákupu k dispozici i příslušné povinné informace o potravinách.

Odůvodnění

Pro rozhodnutí o koupi je důležité, aby informace o produktu byly závazně poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy. Pro zjednodušení znění.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a) V souladu s předchozím usnesením Evropského parlamentu a stanoviskem Evropského hospodářského a sociálního výboru* a vzhledem k činnosti Komise a obavám široké veřejnosti ohledně škodlivých účinků alkoholu zejména v případě mladých a ohrožených spotřebitelů by Komise měla společně se členskými státy stanovit definici nápojů, typu „alkoholických limonád“, které jsou určeny především pro mladé lidi. Tyto nápoje by vzhledem ke své alkoholické povaze měly podléhat přísnějším požadavkům na označování a měly by se v obchodech prodávat odděleně od nealkoholických nápojů.

 

____________________

* Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 73.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Je též důležité spotřebitelům poskytovat informace o ostatních alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla Společenství ohledně označování vín již existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem1 stanoví vyčerpávající soubor technických norem, které kompletně pokrývají všechny enologické postupy, metody výroby a způsoby obchodní úpravy a označování vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou chráněni a náležitě informováni. Uvedený právní předpis zejména popisuje přesným a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je pravděpodobné, že budou při výrobním procesu použity, spolu s podmínkami jejich použití prostřednictvím pozitivního seznamu enologických postupů a zacházení. Veškeré postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Na pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn konzistentní přístup a soudržnost s podmínkami stanovenými pro víno. Komise nicméně pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje zprávu, a pokud to bude nutné, může v rámci tohoto nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

(28) Je též důležité spotřebitelům poskytovat informace o ostatních alkoholických nápojích. Zvláštní pravidla Unie ohledně označování vín již existují. Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem1 stanoví vyčerpávající soubor technických norem, které kompletně pokrývají všechny enologické postupy, metody výroby a způsoby obchodní úpravy a označování vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou chráněni a náležitě informováni. Uvedený právní předpis zejména popisuje přesným a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je pravděpodobné, že budou při výrobním procesu použity, spolu s podmínkami jejich použití prostřednictvím pozitivního seznamu enologických postupů a zacházení. Veškeré postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Na pivo, likérová vína, šumivá vína, aromatizovaná vína a podobné výrobky získané z jiného ovoce než z hroznů, na ovocné pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se vztahují stejné výjimky, aby byl zajištěn konzistentní přístup a soulad s podmínkami stanovenými pro víno. Komise nicméně pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje zprávu, a pokud to bude nutné, může v rámci tohoto nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

____________________

1Úř. věst. L 179, 14. 7. 1999, s. 1.

____________________

1Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s.1.

2Úř. věst. L […], […], s.[…].

2Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s.16.

Odůvodnění

Aromatizovaná vína, jejichž hlavní složkou je víno a do kterých se přidává omezené množství přírodních složek, by byla diskriminována vůči pivu a destilátům, u kterých je používání umělých přídatných látek povoleno. Proto by se snadno mohlo stát, že některé výrobky budou z obchodního hlediska znevýhodněny.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience potraviny by se měla uvádět vždy, když by opomenutí této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, co se týče skutečné země původu nebo provenience daného výrobku. V ostatních případech se posouzení potřeby uvést zemi původu nebo provenienci ponechává provozovatelům potravinářských podniků. Ve všech případech by uvedení země původu nebo provenience mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě jasně stanovených kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro zástupce výrobního odvětví a spotřebitelům poskytují srozumitelnější informace o zemi původu nebo provenienci potraviny. Tato kritéria by se neměla vztahovat na označení jména nebo adresy provozovatele potravinářského podniku.

(29) Aniž jsou dotčeny platné odvětvové předpisy o povinném označování původu, měla by se země původu nebo provenience potraviny uvádět vždy, kdy by neuvedení této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, co se týče skutečné země původu nebo provenience daného výrobku, a to i pokud jde o primární složky zpracovaných výrobků. V ostatních případech by uvedení země původu nebo provenience mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě jasně stanovených kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro zástupce výrobního odvětví a spotřebitelům poskytují srozumitelnější informace o zemi původu nebo provenienci potraviny. Tato kritéria se nevztahují na označení jména nebo adresy provozovatele potravinářského podniku.

Odůvodnění

Povinnost označovat původ je již stanovena v platných odvětvových předpisech. Je třeba zabránit tomu, aby byli spotřebitelé uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) V některých případech mohou provozovatelé potravinářských podniků chtít uvést, že potravina pochází z Evropského společenství, aby spotřebitele upozornili na kvality svého výrobku a na normy výroby Evropské unie. Tato označení by též měla splňovat harmonizovaná kritéria.

(30) Pokud provozovatelé potravinářských podniků uvedou, že potravina pochází z Evropské unie, aby spotřebitele upozornili na kvality svého výrobku a na normy výroby Evropské unie, musí tato tvrzení splňovat harmonizovaná kritéria. Totéž případně platí pro údaje o členském státě.

Odůvodnění

Uvádí-li se nepovinné údaje o původu „Evropská unie“ a/nebo „členský stát“, je z důvodu srozumitelnosti, právní jistoty a jednoty vnitřního trhu nutné, aby toto označení mělo stanovenou jednotnou formu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Nepreferenční pravidla Evropského společenství týkající se původu jsou stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství1, a v jeho prováděcích ustanoveních v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství2. Určení země původu potravin se bude řídit těmito pravidly, s nimiž jsou obchodní subjekty i správní orgány dobře obeznámeny, což by mělo usnadnit jejich provádění.

(31) Nepreferenční pravidla Evropské unie týkající se původu jsou stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství1, a v jeho prováděcích ustanoveních v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství2. Určení země původu potravin se bude řídit těmito pravidly, s nimiž jsou obchodní subjekty i správní orgány dobře obeznámeny, což by mělo usnadnit jejich provádění. U masa a potravin obsahujících maso by měla být použita diferencovanější pravidla zohledňující místo narození, chovu i porážky.

Odůvodnění

U masa není vhodné uvádět pouze místo původu, pokud se liší místo narození, chovu a porážky. Průzkumy ukázaly, že místu, kde se zvířata narodila, kde byla chována a poražena, přikládají spotřebitelé velký význam.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Nutriční údaje o potravině se týkají informací o energetické hodnotě a určitých živinách obsažených v potravinách. Povinné uvedení údajů o výživové hodnotě by mělo pomoci osvětě v oblasti výživy a podporovat informovaný výběr potravin.

(32) Nutriční údaje o potravině se týkají informací o energetické hodnotě a určitých živinách a složkách v potravinách. Povinné uvedení údajů o výživové hodnotě na přední a zadní straně balení by mělo být podpořeno kroky členských států, jako je vypracování akčního plánuoblasti výživy, který bude součástí jejich politiky veřejného zdraví a bude obsahovat konkrétní doporučení pro osvětu v oblasti výživy a podporovat informovaný výběr potravin.

Odůvodnění

Např. sůl není živina, ale složka potravin.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) V bílé knize Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou jsou zdůrazněny některé nutriční prvky důležité z hlediska veřejného zdraví. Je proto vhodné, aby požadavky na povinné uvádění údajů o výživové hodnotě vzaly tyto prvky v úvahu.

(33) V bílé knize Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou jsou zdůrazněny některé nutriční prvky důležité z hlediska veřejného zdraví. Je proto vhodné, aby požadavky na povinné uvádění údajů o výživové hodnotě byly v souladu s doporučeními této bílé knihy.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují potenciální podíl alkoholických nápojů na svém celkovém příjmu živin. Proto je vhodné zajistit, aby byly informace o obsahu živin uváděny zejména u míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují potenciální podíl alkoholických nápojů na svém celkovém příjmu živin. Proto by bylo prospěšné, kdyby výrobci uváděli informace o energetické hodnotě alkoholických nápojů.

Odůvodnění

Ačkoli do tohoto nařízení nejsou zahrnuty alkoholické nápoje, mohou představovat výrazný podíl v příjmu energie. Bylo by proto v zájmu spotřebitelů, kdyby výrobci dobrovolně uváděli informace o energetické hodnotě alkoholických nápojů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) V zájmu konzistence a koherence právních předpisů Společenství by dobrovolné uvádění výživových nebo zdravotních tvrzení na etiketách potravin mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

(35) V zájmu právní jistoty a koherence právních předpisů Unie by dobrovolné uvádění výživových nebo zdravotních tvrzení na etiketách potravin mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Odůvodnění

Zde se jednoznačně jedná o právní jistotu příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Aby se zabránilo zbytečné zátěži pro dané výrobní odvětví, je vhodné určité skupiny potravin, které nejsou zpracovány nebo u nichž nejsou údaje o výživové hodnotě určujícím faktorem výběru spotřebitele, vyjmout z povinného uvádění nutričních údajů, pokud není povinnost poskytovat tyto údaje stanovena jinými právními předpisy Společenství.

(36) Aby se zabránilo zbytečné zátěži pro výrobce potravin a obchodníky s potravinami, je vhodné určité skupiny potravin, které nejsou zpracovány nebo u nichž nejsou údaje o výživové hodnotě určujícím faktorem při rozhodování spotřebitele o koupi, popřípadě potraviny v příliš malém vnějším balení pro povinné označení, vyjmout z povinného uvádění nutričních údajů, pokud není povinnost poskytovat tyto údaje stanovena jinými právními předpisy Unie.

Odůvodnění

Nebylo by správné, aby pouze kvůli obsáhlým předpisům o označování potravin bylo v budoucnu nutné zvětšit obaly produktů nebo normalizované etikety. Vedlo by to k většímu odpadu z obalů a případně i k větším porcím nebo by se objevovaly klamavě velké obaly, jež by byly z části prázdné.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí o tématu výživy uvedené informace náležitě působily na průměrného spotřebitele a sloužily účelu zajištění informovanosti, pro který byly zavedeny, měly by být jednoduché a srozumitelné. Výzkum naznačil, že při rozhodování spotřebitelů o nákupu potraviny je užitečné, najdou-li informace v hlavním zorném poli nebo na „přední straně balení“. Proto aby spotřebitelé při nákupu potravin hned spatřili základní údaje o výživové hodnotě, měly by být tyto informace v hlavním zorném poli etikety.

(37) Aby uvedené informace náležitě působily na průměrného spotřebitele a sloužily účelu zajištění informovanosti, pro který byly zavedeny, měly by být pro takového spotřebitele srozumitelné. Tyto informace je vhodné umístit v jednom zorném poli, aby spotřebitelé při nákupu potravin hned spatřili základní údaje o výživové hodnotě.

Odůvodnění

Bylo by přehnané posuzovat současnou úroveň znalostí všech občanů Evropské úrovně. Dále je nutné vypustit odkaz na výzkum, který zřejmě nelze specifikovat. Každopádně dosud neexistuje průzkum chování spotřebitelů při nákupu potravin, jenž by zahrnoval všechny členské státy (viz také bod odůvodnění 38). Kromě toho téměř nelze kvůli mnoha druhům balení potravin definovat „hlavní zorné pole“ a stejně tak je u některých obalů velmi obtížné určit „přední stranu“.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Nedávný vývoj v některých členských státech a organizacích potravinářského odvětví, pokud jde o jiné vyjádření nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto způsoby poskytování informací líbí, neboť mohou jejich prostřednictvím provést informovaný výběr potravin rychleji. V celém Společenství však neexistuje důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a používá alternativní vyjádření těchto informací. Proto je vhodné umožnit vývoj různých systémů poskytování informací a provádět průběžný výzkum jejich chápání ze strany spotřebitelů v různých členských státech, aby mohly být případně zavedeny harmonizované systémy.

(38) Nedávný vývoj v některých členských státech a organizacích potravinářského odvětví, pokud jde o jiné vyjádření nutričních údajů než na 100 g / 100 ml / 1 porci, naznačují, že spotřebitelům se tyto způsoby poskytování informací líbí, neboť mohou jejich prostřednictvím rychle provést výběr potravin. V celé Unii však neexistuje vědecký důkaz, jak průměrný spotřebitel chápe a používá alternativní vyjádření těchto informací. V zájmu srovnatelnosti výrobků v různě velkých baleních je proto vhodné, aby byly nutriční údaje i nadále povinně vyjádřeny na 100 g / 100 ml, případně lze povolit uvádění doplňujících údajů na základě porcí. Jsou-li potraviny baleny po jednotlivých porcích, měly by být povinně uváděny i nutriční údaje na jednu porci. Aby nedocházelo k používání zavádějících údajů o velikosti porcí, měly by být velikosti porcí standardizovány pro celou Unii v rámci konzultačního postupu.

Odůvodnění

Díky energetické hodnotě a obsahu živin uvedeným na 100 g nebo 100 ml může spotřebitel produkty přímo srovnávat. Z tohoto důvodu by tyto údaje měly být povinně uváděny i na obalech porcovaných potravin. Samozřejmě, že zejména v případě těchto potravin by mělo být možné dodatečně uvádět energetickou hodnotu a obsah živin na jednu porci. Aby se spotřebitelé mohli snáze orientovat, měl by být v případě potravin balených po jednotlivých porcích povinně uváděn údaj o porci.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a) Komise by měla předložit návrh celounijního zákazu umělých transmastných kyselin. Do doby, než tento zákaz vstoupí v platnost, by mělo být uvádění umělých transmastných kyselin povinné.

Odůvodnění

Ve zprávě o bílé knize Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou vyzval Evropský parlament k celoevropskému zákazu umělých transmastných kyselin. Vzhledem k tomu, že umělé transmastné kyseliny jsou škodlivé pro zdraví a nejsou nezbytné, měl by být v zájmu ochrany spotřebitelů zaveden jejich celoevropský zákaz. Do doby, než tento zákaz vstoupí v platnost, by mělo být označování umělých transmastných kyselin povinné.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Členské státy by si měly ponechat právo stanovit v závislosti na místních podmínkách a okolnostech pravidla ohledně poskytování informací týkající se nebalených potravin. Ačkoliv v těchto případech je poptávka spotřebitelů po dalších informacích omezená, považují se za velmi důležité informace o případných alergenech. Existují důkazy, že příčinou většiny projevů potravinové alergie jsou nebalené potraviny. Proto by tyto informace měly být spotřebiteli poskytnuty vždy.

(41) Informace o případných alergenech jsou pro alergiky velmi důležité také v souvislosti s nebalenými potravinami a zařízeními společného stravování. Proto by tyto informace měly být vždy spotřebitelům k dispozici.

Odůvodnění

Zvláštní vnitrostátní předpisy platné v jednotlivých členských státech by poškozovaly vnitřní trh a toto nařízení by díky nim bylo absurdní.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, neměly by členské státy přijímat ustanovení jiná než ustanovení uvedená v tomto nařízení v oblasti, kterou harmonizuje.

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, neměly by členské státy přijímat ustanovení jiná než ustanovení uvedená v tomto nařízení v oblasti, kterou harmonizuje. Navíc vzhledem k tomu, že vnitrostátní požadavky na označování mohou způsobit překážky pro volný pohyb na vnitřním trhu, měly by členské státy prokázat, že jsou tato opatření nezbytná, a uvést kroky, jimiž hodlají zajistit jejich uplatňování způsobem, který co nejméně omezí obchod.

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších důvodů tohoto návrhu je zjednodušení pravidel a zajištění fungování vnitřního trhu. Jelikož vnitrostátní ustanovení znamenají pro průmysl další náklady a ztěžují volný pohyb zboží, je třeba jejich zavádění náležitě zdůvodnit a prokázat, že jejich fungování je slučitelné s volným pohybem zboží.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Aby mohly zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, uvádět údaje o výživové hodnotě na svých výrobcích, mělo by být opatření o povinném uvádění údajů o výživové hodnotě zaváděno postupně prostřednictvím prodloužených přechodných období s dodatečným přechodným obdobím pro mikropodniky.

(49) Aby mohly zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, uvádět údaje o výživové hodnotě na svých výrobcích, mělo by být opatření o povinném uvádění údajů o výživové hodnotě zaváděno postupně prostřednictvím příslušných přechodných období s dodatečným přechodným obdobím pro mikropodniky. Je třeba také zajistit, aby malé a střední podniky v zemědělství mohly obdržet podporu Unie, která jim pomůže získávat potřebné vědecké poznatky pro určení výživové hodnoty jejich výrobků. Podnikatelé v tomto odvětví by také měli mít přístup ke vzdělávacím programům, aby se jejich znalosti v této oblasti rozšířily.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(49a) Produkty odvětví tradiční výroby potravin a čerstvé produkty v maloobchodním prodeji, které jsou vyráběny přímo v místě prodeje, mohou samozřejmě obsahovat látky, které u citlivých osob vyvolávají alergické reakce nebo nesnášenlivost. V přímém kontaktu se zákazníkem se ovšem prodávají právě nebalené produkty, a proto by měl mít zákazník možnost získat příslušnou informaci např. formou rozhovoru v okamžiku prodeje nebo prostřednictvím dobře viditelné informační tabule umístěné v prodejním prostoru, popř. prostřednictvím vystaveného informačního materiálu.

Odůvodnění

V případě nebaleného zboží by bylo prakticky nemožné poskytovat u všech produktů podrobné označení alergenních látek a zejména malým a středním podnikům by tato povinnost výrazně zhoršovala jejich konkurenceschopnost a zvyšovala jejich náklady. V provozech s omezeným prostorem pro zpracování potravin navíc nelze vyloučit křížovou kontaminaci.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů v souvislosti s informacemi o potravinách s přihlédnutím k rozdílům ve vnímání spotřebitelů a jejich informačním potřebám a současně zajišťuje plynulé fungování vnitřního trhu.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 1 odst. 2 stanovuje cíl bez jasného normativního obsahu. Z právně-technických důvodů by měl být proto tento cíl z normativního textu nařízení vypuštěn.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna stádia potravinového řetězce, kde se činnosti potravinářských podniků týkají poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechna stadia potravinového řetězce, pokud jde o poskytování informací o potravinách konečným spotřebitelům.

Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k zásobování těchto zařízení.

Použije se na všechny balené potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli a na potraviny určené k zásobování zařízení společného stravování.

 

Nevztahuje se na potraviny, které jsou baleny přímo v místě prodeje před jejich vydáním konečnému spotřebiteli.

 

Na stravovací služby, které poskytují dopravní podniky, se toto nařízení vztahuje pouze v případě, že tyto služby jsou nabízeny na trasách mezi dvěma místy na území Unie.

 

3a. Toto nařízení se nevztahuje na potraviny připravené jinak než jako součást podnikání, přičemž tento pojem nepředpokládá kontinuitu činností ani určitý stupeň organizace. Toto nařízení se nevztahuje na činnosti, jako je příležitostná manipulace s potravinami a podávání a prodej potravin soukromými osobami například při charitativních akcích nebo na trzích či setkáních místní komunity.

Odůvodnění

Tightening up and linguistic improvement of the text. It is particularly common in the food trade for products to be packaged directly at the place of sale before delivery. Thus products are divided into portions in advance (sandwich spreads) or packed in foil (sandwiches) for the benefit of consumers (to enable them to make their purchase more quickly, and for ease of handling). Such products, which are packaged shortly before sale, should as a matter of principle be excluded from the scope of the Regulation, as there is no way in which they can be equated with industrially prepackaged products. On routes beginning or ending in a country outside the EU, transport undertakings may not find any suppliers who satisfy the information requirements. If undertakings which serve such routes were to fall under the Regulation, this could place undertakings established in the EU at a competitive disadvantage, as only they would be compelled to comply with the Regulation.

The proposal should reflect the sentiment expressed in Recital 15 exempting charities and one-off events (schools and such like) from the scope of this proposal.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Potraviny pocházející ze třetích zemí lze prodávat v Unii, pouze pokud splňují požadavky tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů, aby se zajistilo dodržování předpisů o označování potravin také ze strany třetích zemí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování stanovené ve zvláštních právních předpisech Společenství týkajících se určitých potravin.

4. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny požadavky na označování stanovené ve zvláštních právních předpisech Společenství týkajících se určitých potravin. Komise zveřejní do [den vstupu tohoto nařízení v platnost] seznam všech požadavků na označování stanovených zvláštními právními předpisy EU, které se týkají určitých potravin, a zpřístupní tento seznam na internetu.

Odůvodnění

Kvůli značnému množství zvláštních právních předpisů je takový seznam nezbytný, aby byla jednotlivým účastníkům v potravinovém řetězci vyjasněna situace a aby jim byla zajištěna právní jistota.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do …* Komise zveřejní souhrnný aktualizovaný seznam požadavků na označování stanovených ve zvláštních právních předpisech Unie, které se týkají určitých potravin. Nejpozději do … ** předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o souladu těchto zvláštních požadavků na označování s tímto nařízením. Komise případně přiloží k této zprávě příslušný návrh.

 

___________

*

**18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Jedním z hlavních důvodů tohoto návrhu je zjednodušení. Ustanovení o označování obsahuje příliš mnoho evropských směrnic a nařízení pro konkrétní odvětví. Je nezbytné všechna tato ustanovení shromáždit, ověřit jejich soulad s obecnými zásadami a poskytnout všem provozovatelům a zúčastněným stranám v potravinovém řetězci snadný přístup k tak velkému množství informací s ohledem na jakýkoliv případný nesoulad s obecnými pravidly.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „informacemi o potravinách“ se rozumí informace týkající se potravin a zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo jinými prostředky včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení. Netýkají se obchodního sdělení vymezeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu;

a) „informacemi o potravinách“ se rozumí informace týkající se potravin a zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo jinými prostředky včetně moderních technologií nebo slovního sdělení. Netýkají se obchodního sdělení vymezeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu;

Odůvodnění

Nejedná se zde o technické nástroje, nýbrž o technologie.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „právními předpisy o poskytování informací o potravinách“ se rozumí předpisy Společenství upravující poskytování informací o potravinách, zejména jejich označování, včetně pravidel obecné povahy vztahujících se na všechny potraviny nebo na vymezené potraviny a pravidel vztahujících se pouze na specifické potraviny;

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné. Význam „právního předpisu o poskytování informací o potravinách“ vyplývá z vlastního obsahu daného předpisu. Čl. 2 odst. 2b písm. b) by měl být tudíž vypuštěn.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „povinnými informacemi o potravinách“ se rozumí údaje, které musí být konečnému spotřebiteli poskytnuty právními předpisy Společenství;

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné. V definici se uvádí pouze to, že povinné informace jsou údaje vyžadované na základě právních předpisů (pleonasmus). Čl. 2 odst. 2c písm. c) by měl být tudíž vypuštěn.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „zařízeními společného stravování“ se rozumí jakékoli zařízení (včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků), jako například restaurace, závodní jídelny, školy nemocnice, kde se v rámci běžné činnosti připravují potraviny pro dodávku končenému spotřebiteli a jsou připraveny ke spotřebě bez další přípravy;

d) „zařízeními společného stravování“ se rozumí jakékoli zařízení (včetně prodejních automatů, vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přenosných stánků), jako například restaurace, závodní jídelny, školy, nemocnice a cateringové firmy, kde se v rámci běžné činnosti připravují potraviny určené k okamžité spotřebě konečným spotřebitelem;

Odůvodnění

Vyjasnění a nutné doplnění: zařízením společného stravování jsou i cateringové firmy.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „balenými potravinami“ se rozumí prodejní jednotka v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování, která se skládá z potravinyobalu, do něhož byla potravina vložena před uvedením do prodeje, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah;

e) „balenými potravinami“ se rozumí prodejní jednotka v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování, která se skládá z potravinyobalu, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah;

Odůvodnění

Zjednodušení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) „nebalenými potravinami“ se rozumí potraviny, které jsou konečnému spotřebiteli nabízeny nezabalené a které jsou případně zabaleny až v okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli, jakož i potraviny a čerstvé výrobky určené k okamžitému prodeji, které jsou opatřeny obalem v den prodeje;

Odůvodnění

In shops, food is also offered for sale prepacked and as a rule in proximity to counters manned by sales staff in order to avoid long waiting times for customers at the counter. As in the case of foods packaged in accordance with the individual wishes of customers, it is in practice impossible to provide the same information as is mandatory for prepacked products, on account of the diversity of the products which may be sold and because they are produced manually and the range of products on sale differs from day to day.

Limitation to packaging at the point of sale is not clear enough. In craft enterprises with several points of sale the products often will be packaged in its central production site at the date of sale before being distributed to its points of sale. E.g. in the Netherlands, the authorities agreed to assimilate "daily fresh" with “non-pre packed”.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, včetně přídatných látek a potravinářských enzymů a jakákoli součást směsné složky, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomná, i když případně ve změněné formě; za složky se nepovažují rezidua;;

 

f) „složkou“ se rozumí jakákoli látka, včetně přídatných látek a potravinářských enzymů a jakákoli složka směsné složky, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je obsažena v konečném výrobku, i když případně ve změněné formě;

Odůvodnění

Změna definice složky by měla nežádoucí efekt na právní předpisy Společenství, které odkazují na definici složky (např. nařízení č. 1829/2003). Pojem „rezidua“ by měl být z této definice vypuštěn, aby bylo dosaženo souladu se zněmím nařízení č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. V článku 2 tohoto nařízení je uvedena definice potravin, do níž není začleněn výraz „rezidua“, ani „škodlivé látky.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „proveniencí“ se rozumí místo, u nějž se uvádí, že z toho místa potravina pochází, a které není „zemí původu“, jak je stanovena v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

g) „proveniencí“ se rozumí místo, země nebo region, kde byly produkty nebo zemědělské složky v úplnosti získány, v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

Odůvodnění

Provenienci je třeba definovat správně. Čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 podává definici, která je z pohledu navrhovatele dokonalá, i když výraz použitý ve francouzštině (obtenu, „získány“) je nešikovný. Produkty „získanými v daném místě“se míní rostlinné produkty, které tam jsou pěstovány, a živá zvířata, která se tam chovají. Navrhovatel odmítá, aby bylo možno považovat za provenienci místo, kde došlo ke zpracování.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „označením“ se rozumí jakákoli slova, údaje, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly, které se vztahují k určité potravině a jsou umístěny na obalu, dokladu, nápisu, etiketě, krčkové nebo rukávové etiketě, které potravinu provázejí nebo na ni odkazují;

Netýká se českého znění

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „zorným polem“ se rozumí všechny povrchy na balení, které lze přečíst z jednoho zorného úhlu, umožňující rychlý a snadný přístup k informacím obsaženým v označení, kdy si spotřebitel může přečíst tyto informace, aniž by musel obracet balení;

k) „zorným polem“ se rozumí všechny povrchy na balení, které lze přečíst z jednoho zorného úhlu, umožňující rychlý a snadný přístup k informacím obsaženým v označení;

Odůvodnění

Jazyková úprava.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) „čitelností“ se rozumí písmo, tisk, vzorování, symboly, ražba, uvádění značek atd., které spotřebiteli s normálním zrakem umožní porozumět etiketám na potravinách bez použití optických pomůcek; čitelnost závisí na velikosti, druhu a tloušťkou tahů písma, na odstupech mezi písmeny, slovy a řádky, na poměru mezi výškou a šířkou písmen a na kontrastu mezi písmem a pozadím;

Odůvodnění

Tato definice je nutná, neboť velikost písma sama o sobě nezajistí čitelnost textu.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) „zákonným názvem“ se rozumí název nějaké potraviny stanovený v právních předpisech Společenství, které se na ni vztahují, nebo při neexistenci těchto právních předpisů Společenství název uvedený v právních a správních předpisech platných v členském státě, kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování;

vypouští se

Odůvodnění

Měla by být zachována stávající terminologie směrnice 2000/13/ES o označování potravin.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „vžitým názvem“ se rozumí název, který je v členském státě, kde se daná potravina prodává, přijat spotřebiteli jako název potraviny, aniž by potřeboval další vysvětlení;

m) „vžitým názvem“ se rozumí název, který je v členském státě, kde se daná potravina prodává, chápán spotřebiteli jako název potraviny, aniž by potřeboval další vysvětlení;

Odůvodnění

Měla by být zachována terminologie v německém znění směrnice o označování (2000/13/ES, viz čl. 5 písm. a)). Nejedná se zde o přijetí, nýbrž o pochopení názvu.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) „primární složkou (primárními složkami)“ se rozumí významné a/nebo charakteristické složky potraviny;

vypouští se

Odůvodnění

Odmítáme pokus Komise o rozšíření stávajících ustanovení o označování původu. Proto není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických složek potravin, které doposud nebyly v potravinovém právu používány. Jelikož neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos.

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) „významnou složkou (významnými složkami)“ se rozumí složka potraviny, která tvoří více než 50 % této potraviny;

vypouští se

Odůvodnění

Odmítáme pokus Komise o rozšíření stávajících ustanovení o označování původu. Proto není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických složek potravin, které doposud nebyly v potravinovém právu používány. Jelikož neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos.

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q) „charakteristickou složkou (charakteristickými složkami)“ se rozumí každá složka potraviny, kterou spotřebitel obvykle spojuje s názvem potraviny a pro níž je ve většině případů vyžadováno uvedení údajů o množství;

vypouští se

Odůvodnění

Odmítáme pokus Komise o rozšíření stávajících ustanovení o označování původu. Proto není nutné stanovit definice primárních, významných a charakteristických složek potravin, které doposud nebyly v potravinovém právu používány. Jelikož neustále obhajujeme zjednodušování, nesouhlasíme s vytvářením jakýchkoli nových termínů a koncepcí, pokud to nebude mít zjevný přínos.

Tato kritéria jsou nepraktická. Jsou nekonzistentní s definicemi QUID, což je matoucí. Úroveň 50 % nemá stejný praktický význam pro všechny potraviny.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r) „základními požadavky“ se rozumí požadavky na úroveň ochrany spotřebitele a poskytování informací o potravinách v určité otázce, které jsou stanoveny v právním předpisu Společenství umožňujícím vývoj vnitrostátních systémů uvedených v článku 44;

r) „základními požadavky“ se rozumí požadavky na úroveň ochrany spotřebitele a poskytování informací o potravinách v určité otázce, které jsou stanoveny v právním předpisu Unie;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s) „datem minimální trvanlivosti potraviny“ se rozumí datum, do kterého si potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu skladování;

s) „datem minimální trvanlivosti potraviny” se rozumí datum, do kterého si potravina uchovává své specifické vlastnosti, pokud je uchovávána uvedeným způsobem nebo je uchovávána v souladu se zvláštními pokyny uvedenými na obalu;

Odůvodnění

Některé potraviny vyžadují specifické způsoby skladování, např. chlazení. Specifický způsob musí být na obalu potraviny uveden.

Na datum minimální trvanlivost je potřeba pohlížet v souvislosti s vyznačeným způsobem skladování. Je povinností provozovatelů potravinářských podniků, aby stanovili minimální trvanlivosti ve spojení se způsobem skladování a aby je vyznačily. Kromě toho by na tomto místě mělo být uvedeno i datum spotřeby.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

sa) „datem spotřeby“ se rozumí datum, do kdy se musí potravina spotřebovat. Po uplynutí tohoto data již nesmí být potravina vydána spotřebiteli ani nesmí být dále zpracována.

Odůvodnění

Je chvályhodné, že zpravodajka Sommerová zavádí definici „data spotřeby“. Měla by však být rozšířena: zákaz výdeje potraviny spotřebiteli je vhodné doplnit ještě o zákaz jejího dalšího zpracování. Po uplynutí data spotřeby již produkt nelze žádným způsobem vhodně použít jako potravinu. Vydáním zákazu na další zpracování se zamezí obchodu s „prošlým masem“.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. s b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

sb) „datem výroby“ se rozumí datum, kdy byl výrobek vyroben, případně zabalen a zmrazen.

Odůvodnění

Definice nezbytná s ohledem na článek 25.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ta) „napodobeninou potraviny“ se rozumí potravina, která vyvolává dojem, že se jedná o jinou potravinu, v níž je však některá obvykle užívaná složka zcela nebo částečně smíchána s jinou složkou nebo je jí nahrazena;

Odůvodnění

Spotřebitelé bývají klamáni v důsledku stále častějšího používání napodobenin potravin, jejichž charakteristické složky jsou nahrazovány levnějšími substancemi.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto nařízení označuje země původu potraviny původ potraviny stanovený v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

3. Pro účely tohoto nařízení označuje země původu potraviny původ potraviny stanovený v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. V případě členských států se jako země původu vždy označí příslušný členský stát.

Odůvodnění

U definice země původu odkazuje odstavec 3 v návrhu Komise na celní kodex Společenství. Podle tohoto celního kodexu však může být jako označení původu uvedeno „EU“ nebo určitý členský stát. Je proto důležité vyjasnit, že u potravin pocházejících z EU se jako země původu vždy označí daný členský stát, nikoli EU jako celek.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 2. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

U masa a potravin obsahujících maso se zemí původu rozumí země, kde se zvíře narodilo, bylo chováno po většinu života a bylo poraženo. Jde-li o tři různá místa, uvádějí se v odkazu na „zemi původu“ všechna tato místa.

Odůvodnění

U masa není vhodné uvádět pouze místo původu, pokud se liší místo narození, chovu a porážky. Průzkumy prokázaly, že informacím o místě, kde se zvířata narodila, kde byla chována a poražena, přikládají spotřebitelé velký význam.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytování informací o potravinách usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, který konečným spotřebitelům umožní informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití, se zvláštním ohledem na zdravotní, hospodářské, environmentální, sociální a etická hlediska.

Poskytování informací o potravinách usiluje v zájmu spotřebitelů o vysokou úroveň ochrany zdraví, o transparentnost a o srovnatelnost produktů a představuje základ, který umožní informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

Odůvodnění

Nezbytné rozšíření textu o důležitá hlediska transparentnosti a srovnatelnosti. Vypuštěný text by mohl vést k předimenzovanému označování potravin, které mate spotřebitele, a proto se jejich uvádění neslučuje se záměrem nařízení.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Potraviny musí být označovány tak, aby označení bylo pro běžného spotřebitele snadno rozeznatelné, čitelné a srozumitelné.

Odůvodnění

Pokud by označení nebylo snadno rozeznatelné, čitelné a srozumitelné, neplnilo by svůj účel.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Cílem právního předpisu o poskytování informací je dosáhnout volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin ve Společenství, případně s ohledem na potřebu ochrany legitimních zájmů výrobců a podporu výroby kvalitních produktů.

2. Cílem právního předpisu o poskytování informací je dosáhnout volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin ve Společenství.

Odůvodnění

Druhá polovina věty představuje ustanovení bez normativního obsahu. Měla by být tudíž z legislativních důvodů z normativního textu nařízení vypuštěna nebo do něho případně vložena jako bod odůvodnění. Není jasné, kdy a jak by se měly podporovat či zohledňovat zájmy výrobců a jakost „kvalitních výrobků“.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpis o poskytování informací o potravinách zavádí nové požadavky, se zváží potřeba přechodného období po vstupu nových požadavků v platnost, v jehož průběhu lze potraviny s etiketami, které nejsou v souladu s novými požadavky, uvést na trh, a potraviny, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání jejich zásob.

3. Tam, kde právní předpis o poskytování informací o potravinách zavádí nové požadavky, bude v případě, že tyto požadavky nesouvisí s ochranou lidského zdraví, stanoveno přechodné období po vstupu nových požadavků v platnost, v jehož průběhu lze potraviny s etiketami, které nejsou v souladu s novými požadavky, uvést na trh, a potraviny, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání jejich zásob. Nová pravidla pro označování potravin se zavedou k jednotnému datu, které stanoví Komise po konzultaci s členskými státy a  zájmovými skupinami.

Odůvodnění

Aby bylo usnadněno bezproblémové fungování vnitřního trhu a aby bylo minimalizováno množství obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení nových požadavků na označování přechodné období, pokud se tyto požadavky týkají bezprostředního zdravotního rizika pro veřejnost, neboť v takovém případě by toto přechodné období nebylo vhodné.

Časově nejednotné zavedení nových pravidel pro označování potravin má, navzdory naplánovaným přechodným obdobím, značný dopad na náklady na vývoj nových etiket a na spotřebování zásob zboží, obalů a etiket. Z tohoto důvodu by měl být znovu stanoven jednotný termín pro zavedení těchto nových pravidel (jak to původně navrhovala Komise).

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Stanoví-li právní předpis o poskytování informací o potravinách požadavek uvádění povinných informací o potravině, týká se zejména informací, které spadají do jedné z těchto kategorií:

1. Stanoví-li právní předpis povinnost uvádět informace o potravině, těmito informacemi jsou údaje spadající zejména do jedné z těchto kategorií:

Odůvodnění

Zamezení duplikace.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) informace o identitě a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

a) informace o identitě a složení, množství, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití;

ii) trvanlivosti, uchovávání, případně podmínkách uchovávání po otevření výrobku, a bezpečném použití;

Odůvodnění

V dnešní době není na mnoha potravinách uvedena doba jejich trvanlivosti po otevření ani žádné údaje o tom, že se mají například uchovávat při určité teplotě. Tyto informace by však v zájmu bezpečnosti spotřebitele uváděny být měly.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;

vypouští se

Odůvodnění

Hlavním cílem nařízení není ochrana zdraví spotřebitelů, například povinným uváděním informací o případných rizicích, ale to, aby spotřebitelé měli informace, na jejichž základě by mohli vybírat potravinu podle nutričních údajů. Tím se zajistí vyvážené stravování a v dlouhodobém výhledu zlepší zdravotní stav.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) informace o nutričních charakteristikách umožňující spotřebitelům, včetně spotřebitelů se zvláštními výživovými požadavky, provádět informovaný výběr potravin.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách se přihlédne k široce rozšířené potřebě určitých informací ze strany většiny spotřebitelů, jimž tito spotřebitelé přikládají značný význam, nebo ke všem obecně uznávaným přínosům pro spotřebitele, aby měli spotřebitelé možnost informovaného výběru.

2. Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách se přihlédne k potenciálním nákladům a přínosům, které má poskytování určitých informací pro zúčastněné strany (spotřebitele, výrobce a další).

Odůvodnění

Nová pravidla pro označování by měla být zavedena pouze tehdy, pokud bude na základě výzkumu prokázán přínos těchto nových požadavků. Náklady na poskytování nových informací by neměly být nepřiměřené. Změny etiket mají značný dopad na výrobce v EU i na dovozce z třetích zemí. Je nutné nalézt rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a výrobců.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, pokud jde o podstatu potraviny, zejména:

1. Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména:

Odůvodnění

Veškeré informace, které jsou zavádějící, je třeba bez ohledu na jejich závažnost za takové považovat.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, identitu, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo provenienci, způsob výroby nebo získání;

a) pokud popis a/nebo vyobrazení potraviny může být pro spotřebitele zavádějící, pokud jde o její povahu, identitu, vlastnosti, složení, jednotlivé složky a jejich množství ve výrobku, trvanlivost, zemi původu nebo provenienci, způsob výroby nebo získání;

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab) vyvoláváním dojmu prostřednictvím popisu či vyobrazení na obalu, že se jedná o určitý produkt nebo že byla použita určitá složka, ačkoli ve skutečnosti obal obsahuje produkt, který je napodobeninou potraviny nebo obsahuje náhražku za určitou složku, která se obvykle používá v daném produktu. V těchto případech musí být na obalu výrazně uvedeno označení „napodobenina“ nebo „vyrobeno za použití (název náhražky) místo (název nahrazené složky)“.

 

Potravinářské výrobky, které jsou napodobeninou potraviny nebo obsahují náhražku, jsou v místě prodeje pokud možno odděleny od ostatních potravin;

Odůvodnění

Stále více se prodávají napodobeniny potravin, např. „sýry“ vyrobené z rostlinných tuků. Také byly zaznamenány případy, kdy složky běžně používané při výrobě produktů se částečně nahrazují levnějšími náhražkami. Spotřebitel to zpravidla nepozná. Z důvodu transparentnosti by se tedy mělo zavést vhodné označování.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají tyto stejné charakteristiky.

c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají stejné charakteristiky, případně výslovným zdůrazňováním nepřítomnosti určitých přísad nebo živin, které daná potravina ve své podstatě neobsahuje;

Odůvodnění

Zvláštním druhem zavádějící informace je vyzdvihování samozřejmých vlastností některé potraviny jako jejích zvláštních charakteristik, např. když výrobky z ovocné želatiny, které ve své podstatě neobsahují tuky, jsou označeny nápisem „bez tuku“.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) výslovným upozorňováním na výrazné snížení obsahu cukru nebo tuku, přestože současně není odpovídajícím způsobem snížena energetická hodnota výrobku (uvedená v kilojoulech nebo kilokaloriích);

Odůvodnění

Běžný spotřebitel vychází z předpokladu, že je-li na obalu na dobře viditelném místě uvedena informace o výrazně sníženém obsahu cukru nebo tuku, má tato potravina i odpovídající nižší energetickou hodnotu. Nicméně často tomu tak není, protože cukr či tuk nahradily jiné přísady. V takovém případě se jedná o zavádějící údaje.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) označováním výrobku slovem „dietní“, ačkoli daná potravina neodpovídá právním předpisům Unie o potravinách určených pro zvláštní výživu.

 

Odůvodnění

Řada potravin se označuje slovy „dietní“, což je chápáno jako informace o výrazně sníženém obsahu cukru a tuku – a tudíž i nižší energetické hodnoty, ačkoli to není pravda. Proto by se označení „dietní“ mělo vyhradit pouze pro potraviny specificky určené k tomuto účelu.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Společenství, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji odstranit, nebo tyto vlastnosti uvádět.

3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji odstranit, nebo tyto vlastnosti uvádět.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zákaz stanovený v odstavci 3 se rovněž použije na:

4. Odstavce 1 a 3 se rovněž použijí na:

Odůvodnění

Ustanovení odstavce 1 by se samozřejmě měla vztahovat i na reklamu a prezentaci potravin. Kromě toho se vyskytla chyba v překladu německé verze.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, zajistí provozovatelé potravinářských podniků, aby v podnicích, které řídí, splňovaly potraviny požadavky právních předpisů o poskytování informací o potravinách, které se týkají jejich činnosti, a kontrolují plnění těchto požadavků.

1. Osoba odpovědná za poskytování informací o potravinách zajišťuje uvádění a věcnou správnost údajů.

Odůvodnění

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků nesmí v podnicích, které řídí, upravovat informace přiložené k potravině, pokud by takové úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na zdraví.

2. Provozovatelé potravinářských podniků nesmí v podnicích, které řídí, upravovat informace přiložené k potravině, pokud by takové úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na zdraví a schopnost provést informovaný výběr.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Tato povinnost by se neměla omezovat pouze na otázky ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Provozovatelé potravinářských podniků uvádějící na trh poprvé určitou potravinu určenou k dodání konečnému spotřebiteli nebo zařízení společného stravování zajistí uvedení přesných informací o dané potravině v souladu s platnými právními předpisy o poskytování informací o potravinách.

3. Provozovatelé potravinářských podniků zajišťují v míře, v níž má jejich činnost vliv na označování potravin v rámci jimi řízených podniků, aby uvedené informace splňovaly požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za maloobchodní nebo distribuční činnosti, které nemají vliv na informace o potravinách, musí v mezích své činnosti jednat s řádnou péčí s cílem zajistit soulad s příslušnými požadavky na informace o potravinách, zejména nesmí dodávat potraviny, o nichž na základě informací, které mají k dispozici jako odborníci vědí nebo předpokládají, že nesplňují uvedené požadavky.

4. Pokud provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za maloobchodní nebo distribuční činnosti, které nemají vliv na informace o potravinách, zjistí, že určitá potravina není v souladu s tímto nařízením, stáhnou tuto potravinu okamžitě z prodeje.

Odůvodnění

Toto ustanovení je třeba formulovat přesněji, aby byly jednoznačně vymezeny povinnosti. Cílem je, aby obchodní společnosti nebyly činěny zodpovědnými za případy, které nespadají do jejich oblasti odpovědnosti či vlivu. Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku v případu „Lidl-Italia“ poukazuje na to, že platné právní předpisy neposkytují obchodníkům s potravinami dostatečnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby byly informace týkající se nebalených potravin předány provozovateli, který potraviny přebírá, aby bylo případně umožněno poskytnout povinné informace o potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c)f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby byly informace týkající se nebalených potravin zpřístupněny provozovateli, který s potravinami nakládá za účelem jejich dalšího prodeje nebo dalšího zpracování, aby mu bylo umožněno poskytnout konečnému spotřebiteli na vyžádání povinné informace o potravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c), f) a g).

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí provozovatelé potravinářských podniků, aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 odst. 1 písm. a), f) a h) také uvedeny na vnějším obalu, v němž je potravina uváděna na trh.

Bez ohledu na odstavec 1 zajistí provozovatelé potravinářských podniků, aby byly údaje, na něž se odkazuje v čl. 9 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) také uvedeny na vnějším obalu, v němž je potravina uváděna na trh.

Odůvodnění

Údaj o čistém množství potraviny je důležitý a měl by být uveden na jejím vnějším obalu, stejně jako zvláštní pokyny ohledně jejího uchovávání a použití.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam povinných údajů

Netýká se českého znění

Odůvodnění

Jazyková úprava.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V souladu s články 10 až 34 a s výhradou odchylek obsažených v této kapitole se povinně uvádějí tyto údaje:

1. V souladu s články 10 až 34 a s výhradou výjimek obsažených v této kapitole, kapitole V a kapitole VI se povinně uvádějí tyto údaje:

Odůvodnění

Odkazem na kapitoly V a VI se upřesní, že u nebalených potravin se nevyžadují všechny povinné údaje a že na dobrovolně označované potraviny se požadavky kapitoly IV uplatní pouze tehdy, pokud jsou dobrovolné informace uvedeny. Provozovatel potravinářského podniku, který dobrovolně uvádí nutriční údaje, by neměl mít povinnost poskytovat další informace, jež by byly obvykle vyžadovány v případě balených potravin, ale jež jsou nepodstatné v případě nebalených potravin. Provozovatel potravinářského podniku by navíc měl mít určitou volnost, pokud jde o způsob poskytování těchto údajů.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) název potraviny;

a) název, pod nímž je výrobek prodáván;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 2 písm. m).

Jazyková úprava k zajištění souladu s dosavadní terminologií směrnice 2000/13/ES o označování (srov. článek 3: mj. název, pod nímž je výrobek prodáván;

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) všechny složky uvedené v seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost a všechny látky z nich odvozené;

c) složky uvedené v seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost a všechny látky z nich odvozené při řádném dodržování zvláštních ustanovení o nebalených potravinách;

Odůvodnění

Jazyková úprava.

Znění navržené Komisí rozšiřuje ve spojení s čl. 13 odst. 4 povinnost uvádět alergeny u nebalených potravin. Požadavek označování alergenů u nebalených potravin by si vyžádal systematické označování alergenů, které by zabránilo nebezpečí křížové kontaminace. Zdá se však, že sdružení osob trpících alergiemi dávají přednost povinnému zveřejňování informací v místě prodeje, a to formou vystavení nebo poskytování informačních brožur.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) množství určitých složek nebo skupin složek;

d) množství určitých složek nebo skupin složek podle přílohy VI;

Odůvodnění

Doplnění správného křížového odkazu.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) čisté množství potraviny;

e) čisté množství potraviny v okamžiku balení;

Odůvodnění

Čisté množství potraviny se může v průběhu doby mezi výrobou, prodejem a spotřebou změnit. Výrobce může ovlivnit pouze čisté množství v době zabalení a nemůže mu být přičítána odpovědnost za jakoukoli změnu čistého množství v okamžiku prodeje nebo spotřeby potraviny.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 9 – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) datum minimální trvanlivosti nebo slova „spotřebujte do“ a příslušné datum;

f) datum minimální trvanlivosti, nebo v případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze, datum spotřeby;

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) v případě mražených produktů datum výroby;

Odůvodnění

Tento údaj je důležitý, aby spotřebitel mohl rozpoznat příliš dlouho skladované produkty (skandál se starým masem).

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zvláštní podmínky uchování použití;

g) zvláštní podmínky uchování, příp. použití, včetně ustanovení o podmínkách chlazení a uchovávání a o konzervaci výrobku před otevřením a po otevření obalu, pokud by při absenci těchto informací nebylo možné potravinu odpovídajícím způsobem použít;

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu nebylo možné vhodným způsobem použít;

Odůvodnění

Tato pasáž sem byla přesunuta z čl. 9 odst. 1 písm. j) v zájmu přehlednosti a logického členění textu.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) jméno nebo obchodní jméno a sídlo výrobce nebo balírny nebo prodejce usazeného ve Společenství;

h) jméno nebo obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známkaadresa výrobce usazeného v Unii, balírny, u výrobků pocházejících ze třetích zemí prodejce či dovozce, případně provozovatele potravinářského podniku, pod jehož jménem či obchodním jménem je daná potravina uváděna na trh;

Odůvodnění

It is necessary to ensure that the name or the business name and the address within the Community of the operator responsible for the first placing on the Community market are obligatorily mentioned. To this end, the list foreseen has to be extended and specified.

It is essential to establish a requirement to indicate the real producer of a food both in order to provide correct information to consumers and to promote the competitiveness of the food industry. The lack of such a requirement in the past has contributed to the spread of the phenomenon of private labels, which compromise the viability of undertakings and hence the very existence of agrofood undertakings.

In compliance with the principle of equal treatment of Community products and imported products, it is relevant to indicate the importer in the case of products imported from third countries.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. i 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch případech, kdy by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele podstatným způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou zemi původu nebo provenienci potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo provenience. V uvedených případech musí být údaje v souladu s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) země původu nebo provenience se uvádí u těchto položek:

 

 

– maso;

 

drůbež;

 

– mléčné výrobky;

 

– čerstvé ovoce a zelenina;

 

– jiné výrobky s jedinou složkou; a

 

– maso, drůbež a ryby, jsou-li použity jako složky zpracovaných potravin.

 

U masa a drůbeže se může v označení země původu nebo provenience masa uvádět jediné místo pouze v případě, že se zvířata narodila, byla chována a poražena ve stejné zemi nebo na stejném místě. V ostatních případech se uvedou informace o všech různých místech, kde se zvířata narodila, byla chována a poražena.

 

Pokud existují důvody, které znemožňují označit zemi původu, lze místo toho uvést tento údaj:

 

– „Neurčeného původu“.

 

U všech ostatních potravin země původu nebo provenience v těch případech, kdy by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele podstatným způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou zemi původu nebo provenienci potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo provenience. V uvedených případech musí být údaje v souladu s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou slovy a čísly, pokud u jednoho nebo více údajů nejsou spotřebitelé informováni prostřednictvím jiných forem vyjádření stanovených prováděcími opatřeními, která byla přijata Komisí. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

2. Údaje stanovené v odstavci 1 se uvedou slovy a čísly.

Odůvodnění

Seznam povinných údajů je jádrem tohoto nařízení. Formy vyjádření těchto údajů by se tedy neměly měnit postupem projednávání ve výborech, který je navržen pro úpravy jiných než podstatných prvků.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam povinných údajů stanovených v odstavci 1. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje zásadní ustanovení, a proto by se na něj neměl vztahovat regulativní postup.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Výjimky pro mikropodniky

 

Výrobky vyráběné ručně v mikropodnicích jsou vyňaty z požadavku uvedeného v čl. 9 odst. 1 písm. l). Tyto výrobky mohou být rovněž vyňaty z požadavků na poskytování informací stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), pokud jsou prodávány v místě výroby a prodejní personál je na požádání schopen tyto informace poskytnout. Tyto informace je také možné podávat prostřednictvím etiket na regálech.

Odůvodnění

Výjimky lze povolit pouze mikropodnikům s ruční výrobou produktů.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylky od požadavku povinných údajů

vypouští se

U zvláštních druhů nebo skupin potravin může Komise ve výjimečných případech stanovit odchylky od požadavků stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. b) a f), pokud nebudou tyto odchylky na úkor vhodné informovanosti konečného spotřebitele a zařízení společného stravování. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

 

Odůvodnění

Pokud tak nestanoví zvláštní právní předpisy pro určité potraviny nebo toto nařízení, měly by být povinné údaje uváděny u všech potravin a Komise by neměla stanovovat žádné odchylky.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článkem 9 nejsou dotčeny přesnější předpisy Společenství o hmotnostech a mírách.

Článkem 9 nejsou dotčeny přesnější předpisy Společenství o hmotnostech a mírách. Je nutné dodržet ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení1.

 

_________

 

1Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s.17.

Odůvodnění

V zájmu větší srozumitelnosti nařízení by měl být doplněn odkaz na směrnici 2007/45/ES, která stanoví čisté množství potravin v hotovém balení.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě balených potravin jsou povinné informace o dané potravině uvedeny na obalu nebo na etiketě k ní připevněné.

2. V případě balených potravin jsou povinné informace o dané potravině uvedeny na obalu.

Odůvodnění

Vypuštěná formulace by mohla vést ke vzniku „příbalových letáků“ pro potraviny. Tomu je třeba předejít.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost určitých povinných údajů jiným způsobem než na balení nebo na etiketě za předpokladu, že jsou dodrženy obecné zásady a požadavky stanovené v kapitole II tohoto nařízení. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Jádrem tohoto nařízení je uvádění povinných údajů. Způsob, jakým jsou tyto údaje uváděny, nesmí být pozměněn opatřeními, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě nebalených potravin se použijí ustanovení článku 41.

vypouští se

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství týkající se určitých potravin s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připevněné, vytisknou se na obalu nebo etiketě písmem o velikosti 3 mm a uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Unie týkající se určitých potravin s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), vytisknou se povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 na obalu nebo etiketě tak, aby byly snadno čitelné. Přitom je třeba zvažovat na kritéria, jako je velikost a typ písma, kontrast mezi písmem a pozadím, odstup mezi řádky a znaky atd.

 

V rámci postupu konzultace Komise vypracuje spolu se zúčastněnými stranami, včetně organizací spotřebitelů, závazný koncept pokynů pro čitelnost spotřebitelských informací uváděných na potravinách.

 

 

Tato opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V případě potravin určených pro zvláštní výživu ve smyslu směrnice 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely a v případě počáteční a pokračovací kojenecké výživy a příkrmů pro kojence a malé děti, které spadají do působnosti směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 a směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006, u nichž musí být podle právních předpisů Unie povinně uváděny další údaje kromě údajů uvedených v čl. 9 odst. 1, musí velikost písma splňovat požadavky čitelnosti informací pro spotřebitele, jakož i nutnost uvádět dodatečné informace o zvláštním určení těchto výrobků.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout podrobná pravidla pro uvádění povinných údajů a rozšířit požadavky uvedené v odstavci 2 na další povinné údaje u zvláštních skupin nebo druhů potravin uvedených v článcích 10 a 38. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec by Komisi uděloval příliš široké pravomoci, protože se zde v žádném případě nejedná o „jiné než podstatné prvky“.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Minimální velikost písma stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo nádoby, jejichž největší plocha měří méně než 10 cm2.

vypouští se

Odůvodnění

Také na obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha měří méně než 10 cm², by měly být nápisy čitelné, jinak ztrácejí smysl. Je zde třeba jen vyřešit otázku, které údaje budou na malých obalech povinně uváděny. Tento problém je řešen na jiném místě.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odstavec 2 se nevztahuje na potraviny uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2.

5. Odstavec 2 se nevztahuje na potraviny uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2. V případě členských států, které mají více než jeden úřední jazyk, lze pro tyto kategorie obalů nebo nádob zavést zvláštní vnitrostátní ustanovení.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Zkratky, včetně iniciál, nelze používat v případech, kdy by mohly být vzhledem ke své povaze pro spotřebitele zavádějící.

Pozměňovací návrh  116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a případně nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny, zastíněny nebo přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zásahem.

6. Povinné informace o potravině se vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a případně nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny nebo přerušeny jiným textem nebo vyobrazením, jiným zásahem či samotným obalem potraviny, např. v záhybu spoje.

Odůvodnění

Nutné doplnění. Výklady toho, které informace jsou zastíněny, by se rozcházely, což by ohrozilo právní jistotu obchodníků s potravinami.

Pozměňovací návrh              117

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Uvedení povinných údajů o potravině nesmí mít za následek zvětšení velikosti či objemu obalového materiálu nebo nádoby ani jiným způsobem zvyšovat zátěž pro životní prostředí.

Odůvodnění

Uvádění požadovaných údajů o potravinách by mohlo některé účastníky trhu vést k tomu, aby změnili rozměry obalů, v důsledku čehož by hrozil nárůst množství obalového odpadu. To by bylo v rozporu se zásadou prevence, která je obsažena v právních předpisech Evropské unie o nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) povinné informace o potravině musí být k dispozici před dokončením nákupu a musí být uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být poskytnuty prostřednictvím jiných vhodných prostředků;

a) informace o potravině uvedené v článcích 9 a 29 musí být na žádost spotřebitele k dispozici před dokončením nákupu a mohou být uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo být poskytnuty prostřednictvím jiných vhodných prostředků;

Odůvodnění

V důsledku pravidelných změn ve složení produktu, např. snížení obsahu soli či nahrazení tuku, je prakticky nemožné dodávat do všech materiálů sloužících k prodeji na dálku aktuální informace. Nejrozšířenějším prostředkem dálkového prodeje jsou katalogy a brožury, zejména v případě malých a středních podniků. Aby katalogy obsáhly všechny povinné údaje, muselo by se na jejich výrobu v budoucnu používat čtyřnásobné množství papíru, což by značně zvýšilo náklady a velmi zatížilo životní prostředí.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. d), f), g), h) a k) jsou povinné pouze v okamžiku doručení.

b) údaje podle čl. 9 písm. f) a j) jsou povinné pouze v okamžiku doručení.

Odůvodnění

Uvedený obsahu alkoholu v alkoholických nápojích je nesmírně důležitou informací, která musí být spotřebitelům k dispozici ještě před dodávkou výrobků při nákupu na dálku resp. při nákupu přes internet. Návod k upotřebení je naproti tomu nutný teprve při použití potraviny a může být tedy sdělen v okamžiku doručení.

S výjimkou data minimální trvanlivosti, které nelze uvést předem, by měly potraviny prodávané na dálku splňovat stejné požadavky na informace jako potraviny prodávané v obchodech.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se povinné informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele v členských státech, kde je potravina uvedena na trh.

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2, uvedou se povinné informace o potravině slovy srozumitelnými pro běžného spotřebitele v členském státě, kde je potravina uvedena na trh.

Odůvodnění

Výraz „slovy“ zahrnuje jako úřední jazyk, tak i formulaci.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více jazycích z úředních jazyků Společenství.

2. Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více jazycích z úředních jazyků Unie. Tento požadavek však nesmí bránit tomu, aby byl namísto toho povinný údaj uveden v jiných úředních jazycích Unie, které jsou snadno srozumitelné spotřebitelům v daném členském státě.

Odůvodnění

Ačkoli povinné údaje o potravinách musí být poskytnuty v jazyce srozumitelném pro spotřebitele, neměla by pravidla narušit volný pohyb zboží. Jazyková pravidla by měla být dostatečně flexibilní, aby mohli spotřebitelé obdržet informace v jazyce, kterému bez problému rozumějí. Judikatura Soudního dvora tuto flexibilitu podporuje.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Potraviny, které se prodávají v bezcelních zónách, smějí být uváděny na trh, i pokud jsou údaje a nich uvedeny pouze v angličtině.

Odůvodnění

Prostory duty-free se při prodeji obracejí na mezinárodní cestující a nikoli na spotřebitele vnitrostátního trhu. Proto by pro tyto potraviny měla existovat možnost uvádět informace pouze v angličtině, která je mezinárodně používaným jazykem.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypuštění určitých povinných údajů

Výjimky z povinnosti uvádět určité povinné údaje

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně označeny a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou nebo rukávovou etiketou, jsou povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e), f) a l).

1. V případě skleněných lahví určených k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně označeny a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou nebo rukávovou etiketou, jsou povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f).

Odůvodnění

Povinné nutriční označování se zamítá. Právě skleněné lahve, které jsou určeny k opětovnému použití, se zpravidla prodávají jako jednotlivé porce (např. 200 ml nebo 250 ml). Místo pro umístění povinných údajů je u těchto lahví malé. Proto by měl být zachován dosavadní rozsah uváděných informací, tj. údaje o názvu, pod nímž je výrobek prodáván, o čistém množství potraviny, alergenních látkách a datu minimální trvanlivosti (srov. čl. 13 odst. 4 směrnice o označování potravin 2000/13/ES).

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha měří méně než 10 cm2, jsou na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele.

(2) V případě obalů nebo nádob, jejichž největší potisknutelná plocha měří méně než 80 cm2, jsou na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f) a v čl. 29 odst. 1 písm. a). Dobrovolně lze na obalech uvádět další informace. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele.

Odůvodnění

Údaj o energetické hodnotě potraviny představuje důležitou informaci a může zásadně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Mělo by být možné, aby výrobce poskytl další dobrovolné údaje.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství vyžadující povinné nutriční údaje, údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. l) nejsou povinné v případě potravin uvedených v seznamu v příloze IV.

3. Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství vyžadující povinné nutriční údaje, nutriční údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. l) nejsou povinné v případě potravin uvedených v seznamu v příloze IV.

Odůvodnění

Úprava výjimek týkající se velikosti balení v návrhu Komise je nepraktická.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 17. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě nebalených potravin a potravin poskytovaných v zařízeních společného stravování podle čl. 2 odst. 2 písm. d) nejsou informace uvedené v článcích 9 a 29 povinné.

Odůvodnění

Také v podnicích zabývajících se maloobchodním prodejem potravin a jejich řemeslnou výrobou, včetně zařízení společného stravování nebo též zemědělských usedlostí s přímým prodejem, se vyrábějí výrobky určené k bezprostřednímu prodeji spotřebitelům. Neexistují žádné standardní postupy: Přitom nejsou využívány standardní postupy a přísady a složky jejich produktů se každodenně mění. Je nutné rovněž zohlednit skutečnost, že právě díky odvětví tradiční výroby potravin zůstávají zachovány regionální speciality, je podporována kreativita a inovace, a tak zajištěna rozmanitá nabídka. Je tedy důležité vyjmout uvedené výrobce z povinného uvádění nutričních údajů.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Potravinové řetězce nabízející standardizované potraviny uvedou na obalu potraviny údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), i) a l).

Odůvodnění

Zařízení společného stravování, která nabízejí standardizované potraviny, např. řetězce rychlého občerstvení, poskytnou na obalu tyto informace: název, složky, alergeny a zemi původu potraviny i nutriční údaje.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Názvem potraviny je její zákonný název. Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.

Názvem potraviny je její název stanovený příslušnými právními předpisy. Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování potravin 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Obsahuje-li výrobek nanomateriály, musí být tato skutečnost jednoznačně uvedena pomocí výrazu „nano“ ve výčtu složek.

Odůvodnění

Tato změna zvyšuje transparentnost a zajišťuje svobodnou volby spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. U produktů, které obsahují mezi prvními pěti složkami vejce nebo vaječné výrobky, se po příslušné složce ve výčtu složek přidají výrazy uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 557/2007 v závislosti na způsobu chovu použitého při výrobě vajec. V případě vajec z ekologického zemědělství mohou být příslušné složky označeny podle čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Odůvodnění

Mnoho spotřebitelů by chtělo vědět, jakým způsobem chovu byla vejce, obsažená v jejich jídle, získána. Složky musí být proto konkrétně uvedeny výrazy „vejce nosnic ve volném výběhu“, „vejce nosnic v halách“ nebo „vejce nosnic v klecích“.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypuštění výčtu složek

Obecné výjimky z požadavků na výčet složek

Odůvodnění

Jazyková úprava v zájmu srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Článek 21 – nadpis a návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypuštění součástí potravin z výčtu složek

 

U těchto součástí potraviny se nevyžaduje jejich zařazení do výčtu složek:

Za složky potravin se nepovažují:

Odůvodnění

Změna názvu v zájmu lepší srozumitelnosti. V článku 21 se z nepochopitelných důvodů navrhuje systémová změna: Zatímco dosud byly uvedené látky a produkty prostřednictvím fikce zákona vyjmuty z pojmu složky, měly by být v budoucnosti zjevně pouze vyjmuty z povinnosti zařazení do výčtu složek. Dosavadní přístup by měl být zachován. Změna by měla kritické dopady na velké množství právních předpisů ES, jež vycházejí z definice „složky potravin“ (mj. nařízení ES č. 1829/2003 nebo budoucí nařízení o enzymech ) (srov. čl. 2. odst. 4).

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 21 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) látky používané v nezbytně nutných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče nutričních látek, přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci potravin;

c) látky používané v nezbytně nutném množství jako rozpouštědla nebo nosiče nutričních látek, přídatných látek, enzymů nebo látek určených k aromatizaci potravin;

Odůvodnění

Doplnění seznamu látek.

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Všechny složky uvedené v příloze II nebo všechny látky mající původ v nějaké složce uvedené v této příloze s výhradou výjimek v ní uvedených se uvedou na etiketě s přesným odkazem na název dané složky.

 

 

1. Všechny složky uvedené v příloze II nebo všechny látky mající původ v některé ze složek uvedených v této příloze s výhradou výjimek v ní uvedených se vždy uvedou ve výčtu složek tak, aby bylo možné ihned jednoznačně určit nebezpečí alergie nebo nesnášenlivosti.

Odůvodnění

Účelem změny je objasnit, že názvy složek musí být zvoleny tak, aby alergici mohli zjistit alergenní potenciál složek.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) potraviny jsou nebalené. V tomto případě musí být v prodejním prostoru nebo na jídelním lístku zřetelným způsobem uvedeno, že:

 

– spotřebitelé mohou získat informace o alergenních látkách přímo od prodejce, popřípadě prostřednictvím vystavených informačních materiálů;

 

– nelze vyloučit křížovou kontaminaci.

Odůvodnění

V případě nebaleného zboží by bylo prakticky nemožné poskytovat u všech produktů podrobné označení alergenních látek a zejména malým a středním podnikům by tato povinnost výrazně zhoršovala jejich konkurenceschopnost a zvyšovala jejich náklady. V provozech s omezeným prostorem pro zpracování potravin navíc nelze vyloučit křížovou kontaminaci. Závazné a jasné informační tabule zaručí podnikům právní jistotu.

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) je dotčená složka nebo skupina složek uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují; nebo

a) je dotčená složka nebo skupina složek uvedena v názvu, pod nímž je potravina prodávána, nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují; nebo;

Odůvodnění

Měla by být dodržena stávající terminologie směrnice 2000/13/ES o označování potravin.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může pozměnit odstavec 1 doplněním dalších případů. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec by Komisi uděloval příliš široké pravomoci, protože se zde v žádném případě nejedná o „jiné než podstatné prvky“.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

a) u tekutin v jednotkách objemu;

a) v jednotkách objemu u tekutin ve smyslu směrnice Rady 85/339/EHS ze dne 27. června 1985 o obalech tekutin k lidské spotřebě1;

 

 

 

__________

 

1 Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s.18.

Odůvodnění

Jazyková úprava v souladu s doposud používanou terminologií směrnice o označování potravin 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Datum minimální trvanlivosti datum spotřeby

Datum minimální trvanlivosti, datum spotřeby a datum výroby

Odůvodnění

Vyplývá z doplnění data výroby do čl. 25 odst. 2.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné datum se vyjádří v souladu s přílohou IX.

2. Příslušné datum lze snadno nalézt a není zakryté. Vyjádří se takto:

 

A. DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI:

 

a) Před datem se uvede výraz:

 

– „Minimální trvanlivost do…“, obsahuje-li datum uvedení dne,

 

– „Minimální trvanlivost do konce…“ v ostatních případech.

 

b) Za výrazem uvedeným v písmenu a) následuje:

 

– vlastní datum, nebo

 

– odkaz na místo na etiketě, kde je datum uvedeno.

 

Za těmito údaji případně následuje údaj o podmínkách uchovávání, které musí být dodrženy pro zajištění uvedené trvanlivosti.

 

c) Datum se skládá ze dne, měsíce a roku v tomto pořadí a v nekódovaném tvaru.

 

U potravin:

 

– s trvanlivostí kratší než tři měsíce se uveden den a měsíc,

 

– s trvanlivostí delší než tři měsíce, avšak nejvýše 18 měsíců se uvede měsíc a rok,

 

– s trvanlivostí delší než 18 měsíců postačí uvedení roku.

 

d) Datum minimální trvanlivosti se uvede na každé jednotlivě balené porci.

 

e) S výhradou předpisů Unie, které ukládají jiné způsoby uvedení data, nemusí být datum minimální trvanlivosti uvedeno v případě:

 

– čerstvého ovoce a zeleniny, včetně brambor, které nejsou loupané, krájené ani jinak podobně upravené; tato výjimka se nevztahuje na naklíčená semena a podobné produkty, jako jsou klíčky luštěnin,

 

– vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a podobných výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů vyrobených z hroznů nebo hroznového moštu označených kódy KN 22060091, 22060093 a 22060099

 

– nápojů obsahujících nejméně 10 % (obj.) alkoholu,

 

– nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu v jednotlivých nádobách o více než pěti litrech určených k zásobování zařízení společného stravování,

 

– pekařských a cukrářských výrobků, které jsou vzhledem ke své povaze obvykle spotřebovány do 24 hodin od výroby,

 

– octa,

 

– jedlé soli,

 

– cukru v pevné formě,

 

– cukrovinek sestávajících téměř výhradně z ochucených, příp. přibarvených cukrů,

 

– žvýkaček a podobných výrobků ke žvýkání.

 

 

 

B. DATUM SPOTŘEBY:

 

a) Před datem se uvede výraz „Spotřebujte do.

 

b) Za výrazem v písm. a) následuje:

 

– vlastní datum, nebo

 

– odkaz na místo na etiketě, kde je datum uvedeno.

 

Za těmito údaji následuje popis podmínek uchovávání, které musí být dodrženy.

 

c) Datum se skládá ze dne, měsíce a případně roku v tomto pořadí a v nekódovaného tvaru.

 

d) Podrobná pravidla pro uvádění data minimální trvanlivosti podle oddílu A písm. c) tohoto odstavce mohou být přijata regulativním postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2.

 

C. DATUM VÝROBY:

 

a) Před datem se uvede výraz „Vyrobeno dne“:

 

b) Za výrazem uvedeným v písmenu a) následuje:

 

– vlastní datum, nebo

 

– odkaz na místo na etiketě, kde je datum uvedeno.

 

c) Datum se skládá ze dne, měsíce a případně roku v tomto pořadí a v nekódovaného tvaru.

Odůvodnění

V zájmu jasnosti je do legislativního textu vložena příloha IX a obdobně jako v čl. 2 odst. 2 písm. ab) (nové) doplněno datum výroby. Výjimka z uvádění data minimální trvanlivosti pro balení jednotlivých porcí zmrzliny se vypouští.

Jednotlivé porce mohou být vyňaty ze série nebo z obalu, s nímž byly prodány, a proto je nutné, aby každá oddělitelná porce nesla datum minimální trvanlivosti.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Návod k použití potraviny se uvede takovým způsobem, aby umožnil její vhodné použití.

1. Návod k použití potraviny se uvede takovým způsobem, aby umožnil její vhodné použití. Případně jsou uvedeny pokyny týkající se podmínek uchovávání v chladu a podmínek skladování a datum spotřeby po otevření balení.

Odůvodnění

Podmínky uchovávání v chladu a skladování mohou mít vliv na datum spotřeby potraviny a proto by měly být uváděny.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Oddíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nutriční údaje

Nutriční označování

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

b) o množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů (s konkrétním uvedením cukrů) a soli.

b) množství tuku, nasycených mastných kyselin, cukru a soli.

 

ba) množství bílkovin, sacharidů, vlákniny a přírodních a umělých trans-tuků.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se bude týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto produkty a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje u těchto výrobků. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

 

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje obsahující alkohol. Komise předloží po [pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se bude týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto produkty a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro poskytování nutričních údajů spotřebitelům u těchto výrobků. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Odůvodnění

Pokud by měly být vyňaty víno, pivo a lihoviny, a nikoli ostatní alkoholické nápoje, nebylo by možné dosáhnout souladu v odvětví. Některé definované výrobky by byly zvýhodněny a jiné diskriminovány. Došlo by k narušení hospodářské soutěže a spotřebitel by byl vlastně uveden v omyl, pokud jde o složení různých výrobků..

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2-4

 

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje mohou obsahovat také množství jedné nebo více z těchto položek:

2. Nutriční údaje mohou navíc obsahovat také množství jedné nebo více z těchto položek:

a) trans-tuků;

 

b) mononenasycených mastných kyselin (monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin (monoenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin (polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin (polyenových mastných kyselin);

d) polyalkoholů;

d) polyalkoholů;

 

da) cholesterolu;

e) škrobu;

e) škrobu;

f) vlákniny;

 

g) bílkovin;

 

h) veškerých vitamínů nebo minerálních látek uvedených v seznamu v bodě 1 části A přílohy XI, které jsou přítomné ve významných množstvích vymezených v bodě 2 části A přílohy XI.

h) veškerých vitamínů nebo minerálních látek přítomných ve významném množství podle přílohy XI části A bodu 1 v souladu s hodnotami uvedenými v příloze XI části A bodě 2;

 

ha) dalších látek ve smyslu přílohy XIII části A a složek těchto živin;

 

hb) jiných látek ve smyslu nařízení (ES) č. 1925/2006.

3. V případě uvedení výživového a/nebo zdravotního tvrzení se požaduje uvedení množství látek náležejících do některé skupiny živin podle odstavce 2 nebo tvořících jejich součást.

3. V případě uvedení výživového a/nebo zdravotního tvrzení se požaduje uvedení množství látek náležejících do některé skupiny živin podle odstavce 2 nebo tvořících jejich součást.

4. Komise může pozměňovat seznamy uvedené v odstavci 1 a 2. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

 

Odůvodnění

V německé verzi by měl být termín „transisomere Fettsäuren“ nahrazen termínem „Transfettsäuren“. Měla by být doplněna zmínka o cholesterolu. Bílkoviny byly zahrnuty do čl. 29 odst. 1 písm. b).

Správný překlad anglického výrazu „sugars“ do němčiny by měl znít „Zuckerarten“ („druhy cukru“) (srov. směrnici 2000/111/ES o některých druzích cukru).

Seznam živin, které mohou být dodatečně dobrovolně uvedeny v nutričních údajích, by měl být v souladu s ostatními právními předpisy ES (např. nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání některých látek do potravin). Odstavec 2 je proto třeba odpovídajícím způsobem doplnit.

Pozměňovací návrh zajišťuje, aby v doplňujících nutričních údajích na obalu mohl být uváděn také cholesterol.

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může stanovit převodní faktory pro vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího výpočtu jejich obsahu v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

2. Komise stanoví převodní faktory pro vitamíny a minerální látky uvedené v bodě 1 části A přílohy XI pro účely přesnějšího výpočtu jejich obsahu v potravinách, a zařadit je do přílohy XII. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby se obsah vitamínů a minerálních látek počítal podle jednotných převodních faktorů.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty založené v jednotlivých případech na výsledcích:

4. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty na konci období minimální trvanlivosti s ohledem na přiměřenou povolenou odchylku a jsou založeny v jednotlivých případech na výsledcích:

a) analýz výrobce potravin; nebo

a) analýz výrobce potravin; nebo

b) výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek; nebo

b) výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek; nebo

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných a přijímaných údajů.

c) výpočtu s použitím obecně prokázaných a přijímaných údajů.

 

 

O prováděcích pravidlech k údajům o energetické hodnotě a živinách, pokud jde o přesnost uvedených hodnot, jako například rozdíly mezi uváděnými hodnotami a hodnotami zjištěnými při úřední kontrole, se může rozhodnout postupem podle čl. 49 odst. 2.

Prováděcí pravidla k údajům o energetické hodnotě a živinách, pokud jde o přesnost uvedených hodnot, jako například rozdíly mezi uváděnými hodnotami a hodnotami zjištěnými při úřední kontrole, se stanoví regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3 poté, co Evropský úřad pro bezpečnost potravin předloží své stanovisko.

Odůvodnění

In the interests of legal certainty, the legislative text should indicate more specifically that the average values must relate to the end of the minimum durability period. Natural or added vitamins and minerals are subject to natural decomposition and fluctuation processes. For example, in the course of the minimum durability period of a product Vitamin C can decompose substantially through natural processes (depending on storage conditions, sunlight, etc.). In addition, the quantities of nutrients in a product fluctuate naturally according to the harvest or variety. For this reason, rounding rules and tolerances should be adopted for the labelling of nutrition quantities throughout the EU as soon as possible.

The determination of the allowed level of differences between the declared values and those established in the course of official checks will be crucial for the application of the Regulation and should therefore be decided upon in accordance with the regulatory procedure with scrutiny.

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Energetická hodnota a obsah živin nebo jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se vyjádří pomocí měrných jednotek uvedených v části A přílohy XIII.

Energetická hodnota a obsah živin nebo jejich složek uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 se vyjádří pomocí měrných jednotek uvedených v příloze XIII.

Odůvodnění

Vyplývá ze shrnutí částí A až C v příloze XIII podle pozměňovacího návrhu 203.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Energetická hodnota a obsah živin uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3, na jednu porci.

2. Energetická hodnota a obsah živin uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g nebo 100 ml.

 

Dále je možné vyjádřit množství energie a živin na jednu porci.

 

Pokud je potravina balena po jednotlivých porcích, energetická hodnota a obsah živin uvedené v odstavci 1 se rovněž vyjádří v přepočtu na jednu porci.

 

Pokud je údaj uváděn v přepočtu na jednu porci, musí být uveden počet porcí v balení a velikost porcí musí být stanovena realisticky a uvedena či vysvětlena formou srozumitelnou pro běžného spotřebitele.

 

Komise ve spolupráci s potravinářskými podniky a příslušnými orgány členských států vypracuje pokyny pro uvádění realistické velikosti porcí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Odůvodnění

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context.

The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud jsou uvedeny údaje podle odstavce 3, musí se v blízkosti dané tabulky rovněž nacházet tato informace: „Průměrná denní potřeba dospělé ženy středního věku. Vaše osobní denní potřeba může být odlišná.“

Odůvodnění

Doporučené denní dávky v příloze XI odpovídají denní potřebě průměrně fyzicky aktivní ženy středního věku. Toto by mělo být uvedeno, aby se zabránilo možnému nesprávnému stravování ostatních skupin obyvatelstva.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a údaje o typu mastných kyselin jiné než povinné údaje o nasycených mastných kyselinách uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu s přílohou XIII částí B.

4. Údaje o polyalkoholech a/nebo škrobu a údaje o typu mastných kyselin jiné než povinné údaje o nasycených mastných kyselinách a trans-tucích uvedených v čl. 29 odst. 1 písm. b) se uvedou v souladu s přílohou XIII.

Odůvodnění

Vyplývá ze shrnutí částí A až C v příloze XIII podle pozměňovacího návrhu 203.

Trans-tuky by měly vedle nasycených mastných kyselin tvořit součást povinných nutričních údajů, a proto by měly být vyňaty z nepovinných údajů.

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 32

Vyjádření údajů v přepočtu na jednu porci

1. Kromě nutričních údajů vyjádřených na 100 g nebo na 100 ml uvedených v čl. 31 odst. 2 může být tato informace vyjádřena na jednu porci, jejíž množství je vyznačeno na etiketě, pokud je uveden počet porcí v balení.

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá porce, mohou být nutriční údaje vyjádřeny pouze na jednu porci.

3. Komise stanoví vyjádření údajů pouze v přepočtu na jednu porci u potravin v obchodní úpravě v podobě balení s více porcemi potravin, které nejsou baleny jako jednotlivé porce. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Článek je zbytečný, neboť příslušná ustanovení byla přemístěna do čl. 31 odst. 2.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

1. Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 29 odst. 1, čl. 29 odst. 2 a v čl. 31 odst. 2 a 3 lze použít grafické vyjádření za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) forma vyjádření údajů je zaměřena na to, aby spotřebitelům usnadnila pochopení přínosu nebo významu potraviny z hlediska energetické hodnoty a obsahu živin určité stravy; a

a) tyto formy uvádění údajů nesmějí uvádět spotřebitele v omyl ani odvádět pozornost od povinných nutričních údajů; a

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) existují důkazy získané v rámci nezávislého spotřebitelského výzkumu, že průměrný spotřebitel tuto formu vyjádření chápe;

Odůvodnění

Tímto se zajistí, aby byly dodatečné formy vyjádření povoleny pouze za předpokladu, že jsou podloženy nezávislým spotřebitelským průzkumem.

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se povinných nutričních údajů se uvedou v hlavním zorném poli. V příslušných případech se uvedou na jednom místě ve srozumitelném formátu v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se povinných nutričních údajů se uvedou na přední straně obalu. V příslušných případech se uvedou na jednom místě ve srozumitelném formátu v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, cukry a sůl.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 29 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Kromě údajů podle odstavce 1 vyjádřených v kilokaloriích na 100 g/ml nebo volitelně na jednu porci podle čl. 31 odst. 2 se energetická hodnota požadovaná podle čl. 29 odst. 1 písm. a) a podle přílohy XI části B uvede v rámečku v pravém dolním rohu na přední straně obalu, a to písmem o velikosti 3 mm.

Odůvodnění

Jednou z nejdůležitějších informací o potravině je její energetická hodnota. Z tohoto důvodu by měla být u všech produktů nápadně uváděna stále na stejném místě na lícové straně přebalu, aby ji spotřebitel mohl najít na první pohled.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Z povinnosti opakovaně uvádět energetickou hodnotu i na přední straně obalu podle odstavce 1a jsou vyňata dárková balení.

Odůvodnění

Pokud by musely být nutriční údaje uvedeny na lícové straně přebalu, mohla by být zničena vizuální a estetická povaha dárkových balení obsahujících produkty z čokolády nebo pralinky a určených pro slavnostní příležitosti, například Den matek.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nutriční údaje týkající se živin uvedené v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom místě a v příslušných případech v pořadí stanoveném v části C přílohy XIII.

2. Dobrovolně rozšířené nutriční údaje týkající se živin uvedené v čl. 29 odst. 2 se soustředí na jednom místě a v příslušných případech v pořadí stanoveném v příloze XIII. Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně.

Nejsou-li nutriční údaje uvedeny v hlavním zorném poli, uvedou se v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami.

 

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud pro potraviny uvedené v příloze IV platí povinnost uvádět nutriční údaje, protože je s nimi spojeno určité výživové nebo zdravotní tvrzení, nemusí být nutriční údaje uvedeny v hlavním zorném poli.

Odůvodnění

Požadavek povinného uvádění nutričních údajů v hlavním zorném poli je u malých obalů nepraktický (např. u žvýkaček). Existuje-li v případě potravin uvedených v příloze IV požadavek na uvádění údajů týkajících se nutriční hodnoty potravin nebo jejich vlivu na zdraví, měly by být vyňaty z požadavku, že nutriční údaje musí být uváděny v hlavním zorném poli.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Odstavec 1 se nepoužije na potraviny vymezené ve směrnici Rady 89/398/EHS a ve zvláštních směrnicích uvedených v čl. 4 odst. 1 výše uvedené směrnice.

Odůvodnění

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to choose other products believed to be nutritionally superior.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 34. – odst. 4 – pododstavec 1 a  1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případech, kdy jsou energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku zanedbatelné, lze nutriční údaje o těchto prvcích nahradit například informací „Obsahuje zanedbatelné množství …“ uvedenou v blízkosti nutričních údajů, pokud jsou tyto údaje uvedeny.

4. V případech, kdy jsou energetická hodnota nebo obsah jednotlivých živin ve výrobku zanedbatelné, lze nutriční údaje o těchto prvcích nahradit například informací „Obsahuje zanedbatelné množství …“ uvedenou v blízkosti nutričních údajů, pokud jsou tyto údaje uvedeny.

 

V případech, kdy jsou energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku rovny nule, lze nutriční údaje o těchto prvcích nahradit informací „Neobsahuje…“ umístěnou v blízkosti nutričních údajů, pokud jsou tyto údaje uvedeny.

Odůvodnění

V zájmu jednoduššího provádění nařízení.

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit pravidla týkající se i dalších hledisek uvádění nutričních údajů kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 5. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

6. Komise po konzultaci s EFSA a zástupci příslušných zúčastněných skupin zajistí dodržování požadavků podle odst. 5 písm. a) a b) regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Odůvodnění

Jedná se o zásadní ustanovení, jejichž případnou změnu nemůže provést pouze Komise.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise hodnotící zprávu o formách uvádění údajů uvedených v odstavcích 1 až 6.

Odůvodnění

Hodnocení forem uvádění údajů se provede za účelem určení výhod a nevýhod.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b. Hledají se i jiné formy uvádění údajů uvedené v odstavci 5, které se formy oznámí Komisi. Komise může tyto údaje zpřístupnit veřejnosti, a to rovněž prostřednictvím internetové stránky k tomu určené.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby byly schváleny další formy uvádění údajů, pokud to nebude pro spotřebitele zavádějící a existují jednoznačné důkazy o tom, že je tato forma uvádění údajů pro spotřebitele srozumitelnější. Rovněž se tím zajišťuje, že jakékoli dodatečné formy uvádění údajů, které vzniknou, budou zveřejněny a oznámeny jak Komisi, tak veřejnosti.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Kapitola V – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dobrovolné informace o potravinách

Označení původu potravin

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 35 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použitelné požadavky

Požadavky

Odůvodnění

Nadbytečné by mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou informace o potravinách, na něž se vztahuje toto nařízení, poskytovány dobrovolně, musí tyto informace splňovat příslušné specifické požadavky stanovené v tomto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá ze změny nadpisu kapitoly V.

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Dobrovolné informace nesmějí být zobrazeny na úkor prostoru vyhrazeného pro povinné údaje.

 

1b. Všechny podstatné informace týkající se systémů uvádění dobrovolných informací, například základní kritéria a vědecké studie, musí být dostupné veřejnosti.

 

1c. Je nadále povoleno dobrovolně uvádět další nutriční údaje pro zvláštní cílové skupiny, například děti, pokud jsou tyto zvláštní referenční hodnoty vědecky podloženy, neuvádějí spotřebitele v omyl a jsou v souladu s obecnými podmínkami stanovenými tímto nařízením.

Odůvodnění

Referenční hodnoty stanovené v příloze XI B se vztahují na průměrného dospělého člověka. U produktů určených zvláštním cílovým skupinám, například dětem, by mělo být možné dodatečně uvádět i odchylné referenční hodnoty, které již odvětví zavedlo a které jsou vědecky podložené.

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti.

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se zvláštními předpisy Společenství, použijí se odstavce 3 a 4, pokud je země původu nebo provenience potraviny dobrovolně uvedena, aby informovala spotřebitele o tom, že potravina má původ nebo pochází z Evropského společenství nebo dané země či místa.

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se zvláštními předpisy Společenství, zejména s nařízením Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, použije se odstavec 4, pokud je země původu nebo provenience potraviny dobrovolně uvedena, aby informovala spotřebitele o tom, že potravina má původ nebo pochází z Evropského společenství nebo dané země či místa. V těchto případech se použije označení „vyrobeno v EU (členský stát)“. Pro doplnění lze uvést také název regionu původu. Takovéto dobrovolné označení země nebo regionu původu nesmí narušovat vnitřní trh.

Odůvodnění

Uvedení názvu regionu původu je vyhověním přání mnoha spotřebitelů označovat regionální zvláštnosti. Označení „vyrobeno v Evropské unii“ prokazuje, že byly dodrženy příslušné právní předpisy Společenství týkající se potravin, což může být pro spotřebitele zajímavá informace.

Vnitřní trh by navíc neměl být takovýmto označení země nebo regionu původu omezen.

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jestliže se země původu nebo provenience potraviny liší od země původu nebo provenience primární složky (primárních složek), uvede se též země původu nebo provenience této složky (složek).

vypouští se

 

 

 

 

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud produkty pocházejí. V některých případech však není vždy možné uvést jednu zemi původu, protože obsah výrobku může současně pocházet z různých zemí nebo se denně mění. Ve stávajících pravidlech týkajících se označování původu se předpokládá dobrovolné označování provenience, pokud by vyloučení takových označení závažným způsobem neklamalo spotřebitele ohledně skutečného původu potraviny. Tato pravidla by měla nadále platit, a nikoliv být nahrazena novým zněním.

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro použití odstavce 3. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit prováděcí pravidla pro podmínky a kritéria použití dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud produkty pocházejí. V některých případech však není vždy možné uvést jednu zemi původu, protože obsah výrobku může současně pocházet z různých zemí nebo se denně mění. Ve stávajících pravidlech týkajících se označování původu se předpokládá dobrovolné označování provenience, pokud by vyloučení takových označení závažným způsobem neklamalo spotřebitele ohledně skutečného původu potraviny. Tato pravidla by měla nadále platit, a nikoliv být nahrazena novým zněním.

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Pojem „vegetariánský“ nesmí být použit pro potraviny, které jsou výrobky pocházejícími ze zvířat, jež zemřela, byla poražena, či zvířat, která zemřela proto, že byla zkonzumována, ani pro potraviny vyrobené z těchto výrobků nebo jejich prostřednictvím. Pojem „veganský“ by neměl být používán pro potraviny, které jsou zvířaty nebo živočišnými výrobky, nebo jsou vyrobeny ze zvířat nebo živočišných výrobků (včetně výrobků ze živých zvířat), nebo s pomocí těchto výrobků.

 

 

Odůvodnění

V současné době nepožívají pojmy „vegetariánský“ a „veganský“ právní ochrany. To v praxi znamená, že každý výrobce může označit svůj výrobek jako „vegetariánský“, i když takový není. Po letech diskusí předložila výše uvedenou definici Agentura pro potravinové normy Spojeného království.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Článek 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36

Způsob uvedení dobrovolných informací

vypouští se

Dobrovolné informace nesmí být zobrazeny na úkor prostoru vyhrazenému povinným informacím.

 

Pozměňovací návrh   177

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví, uvádění provenience, označení místa původu a předcházení nekalé soutěži.

d) ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví, uvádění regionální provenience, označení místa původu a předcházení nekalé soutěži.

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Čl. 38. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato opatření nesmějí vytvářet překážky pro volný pohyb zboží na vnitřním trhu.

Odůvodnění

V novém nařízení, které je určeno ke sjednocení a zjednodušení pravidel EU pro označování, je v souladu s programem lepší právní úpravy vhodné vznést požadavek, aby nová pravidla neomezovala volný pohyb zboží na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít odstavec 1 k zavedení opatření o povinném uvádění země původu nebo provenience potravin, pouze pokud existuje prokazatelná spojitost mezi některými vlastnostmi dané potraviny a jejím původem nebo proveniencí. Spolu s oznámením těchto opatření Komisi poskytnou členské státy zároveň i důkaz, že většina spotřebitelů přikládá poskytnutí této informace velký význam.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že na potraviny v EU se vztahují jednoznačné právní předpisy Společenství, je zbytečné, aby členské státy používaly další údaj, jak je to navrženo v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Podpora dalších dobrovolných systémů

 

Nad rámec požadavků stanovených v čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 2 mohou členské státy v souladu s postupem podle článku 42 podporovat další dobrovolné systémy uvádění nutričních údajů, které používají jiné formy vyjádření, pokud:

 

– tyto vnitrostátní systémy jsou vytvářeny v souladu s obecnými zásadami a požadavky stanovenými v kapitolách II a III tohoto nařízení;

 

– systémy podporované členskými státy zohledňují výsledky nezávislého spotřebitelského výzkumu a rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami o tom, co je pro spotřebitele nejlepší;

 

– tyto informace vycházejí z harmonizovaných referenčních příjmů, nebo z obecně přijatých vědeckých doporučeních o příjmu energie a živin, pokud harmonizované referenční příjmy nejsou k dispozici.

 

 

Komise usnadňuje výměnu informací o otázkách týkajících se přijímání a uplatňování vnitrostátních systémů a vybízí všechny zúčastněné strany k zapojení do tohoto procesu. Komise tyto podrobnosti zpřístupní veřejnosti.

 

Dne (prvního dne měsíce následujícího po 5 letech od vstupu tohoto nařízení v platnost) Komise vyhodnotí získané informace o tom, jak spotřebitelé různé vnitrostátní systémy používají a jak jim rozumějí, za účelem posouzení, který systém funguje nejlépe a je pro evropské spotřebitele nejužitečnější. Na základě výsledku tohoto hodnocení předloží Komise zprávu, kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost podporovat další dobrovolné systémy uvádění nutričních údajů s použitím jiných forem vyjádření, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh   181

Návrh nařízení

Článek 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 40

Alkoholické nápoje

 

Až do přijetí předpisů Společenství uvedených v čl. 20 písm. e) mohou členské státy nadále používat vnitrostátní pravidla týkající se uvádění složek v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu.

vypouští se

Odůvodnění

Na alkoholické nápoje se toto nařízení nevztahuje.

Pozměňovací návrh   182

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování nejsou v hotovém balení nebo pokud jsou potraviny baleny v místě prodeje na požádání spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, mohou členské státy stanovit podrobná pravidla pro způsob uvádění údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. Poskytují se údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c).

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by se na tyto potraviny většina požadavků na označování neměla vztahovat – s výjimkou informací o alergenech. Členské státy by si měly zachovat pružnost při rozhodování o tom, jak by měly být informace nejlépe zpřístupněny spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   183

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou vyžadovat poskytování některých údajů podle odstavce 1, kromě těch, které jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za podmínky, že spotřebitel nebo zařízení společného stravování i tak obdrží dostatečné informace.

2. Poskytování dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 není povinné, pokud členské státy nepřijmou pravidla vyžadující poskytování některých nebo všech těchto údajů či částí těchto údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by se na tyto potraviny většina požadavků na označování neměla vztahovat – s výjimkou informací o alergenech. Členské státy by si měly zachovat pružnost při rozhodování o tom, jak by měly být informace nejlépe zpřístupněny spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   184

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní opatření pro nebalené potraviny

Nebalené potraviny

1. Pokud potraviny nabízené k prodeji konečnému spotřebiteli a zařízením společného stravování nejsou v hotovém balení nebo pokud jsou potraviny baleny v místě prodeje na požádání spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, mohou členské státy stanovit podrobná pravidla pro způsob uvádění údajů stanovených v článku 9 a 10.

1. U potravin uvedených v čl. 13 odst. 4 se uvedou údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c).

2. Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou vyžadovat poskytování některých údajů podle odstavce 1, kromě těch, které jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1 písm. c), za podmínky, že spotřebitel nebo zařízení společného stravování i tak obdrží dostatečné informace.

2. Poskytování dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 není povinné, pokud členské státy nepřijmou pravidla vyžadující poskytování některých nebo všech těchto údajů či částí těchto údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by se na tyto potraviny většina požadavků na označování neměla vztahovat – s výjimkou informací o alergenech. Členské státy by si měly zachovat pružnost při rozhodování o tom, jak by měly být informace nejlépe zpřístupněny spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   185

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy mohou přijmout podrobná pravidla pro způsob poskytování informací uvedených v odstavcích 1 a 2.

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při označování nebalených potravin by se na tyto potraviny většina požadavků na označování neměla vztahovat – s výjimkou informací o alergenech. Členské státy by si měly zachovat pružnost při rozhodování o tom, jak by měly být informace nejlépe zpřístupněny spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, pokud považuje tyto konzultace za užitečné nebo pokud to požaduje členský stát.

2. Komise konzultuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, pokud považuje tyto konzultace za užitečné nebo pokud to požaduje členský stát. Komise rovněž zavede formální oznamovací postup pro všechny zúčastněné strany podle směrnice 98/34/ES.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje transparentnost a doplňuje požadavek na konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, pokud se na úrovni EU zavádí nová opatření týkající se označování.

Pozměňovací návrh   187

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů se nepoužije na opatření, na něž se vztahuje oznamovací postup v odstavcích 1 až 4.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaným pozměňovacím návrhem k čl. 42 odst. 2 se zavádí požadavek na transparentní oznamovací postup, do něhož se zapojí spotřebitelé i výrobci. Proto je vhodné odstranit výjimky z formální kontroly jakýchkoli nových požadavků na označování.

Pozměňovací návrh   188

Návrh nařízení

Článek 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 43

Podrobná pravidla

 

Komise může přijmout podrobná pravidla pro použití této kapitoly. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Nadbytečné.

Pozměňovací návrh   189

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o vnitrostátních systémech stanovených v odstavci 1, včetně identifikátoru potravin, které jsou podle daného vnitrostátního systému označovány. Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, zejména prostřednictvím internetové stránky k tomu určené.

5. Členské státy poskytnou Komisi údaje o vnitrostátních systémech stanovených v odstavci 1, například použitá kritéria a vědecké studie, včetně identifikátoru potravin, které jsou podle daného vnitrostátního systému označovány. Komise tyto údaje zpřístupní veřejnosti, zejména prostřednictvím internetové stránky k tomu určené.

Odůvodnění

Toto ustanovení je zásadní pro zajištění transparentnosti vnitrostátních systémů.

Pozměňovací návrh   190

Návrh nařízení

Článek 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48

Technické úpravy

 

Komise může pozměnit přílohy s výhradou ustanovení týkajících se změn přílohy II a III uvedených v čl. 10 odst. 2 a čl. 22 odst. 2. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je nadbytečný, protože jeho obsah je již upraven v různých jiných odstavcích.

Pozměňovací návrh   191

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1924/2006

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Zrušuje se článek 4 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Odůvodnění

„Výživový profil“ je politický pojem a ne vědecky podložená skutečnost. Nejedná se přitom ani o informaci, nýbrž spíše o indoktrinaci. Vzhledem k tomu, že účelem tohoto nařízení je poskytnout takové informace o potravinách, které průměrnému spotřebiteli přinášejí obsáhlé, srozumitelné, čitelné a tím skutečně spotřebitelské informace o potravinách, je článek 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 nadbytečný a měl by být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh   192

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 51 a (nový)

Směrnice 2001/110/ES

Článek 2 (4)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51a

Změna směrnice 2001/110/ES

1. V čl. 2 odst. 4 směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) Země původu, kde byl med sklizen, se uvede/uvedou na etiketě. Nicméně pokud med pochází z více než jednoho členského státu nebo z více než jedné třetí země, lze údaj podle potřeby nahradit jedním z těchto údajů:

 

– „směs medů ze zemí EU“,

 

– „směs medů ze zemí mimo EU“.

 

V případě, že podíl medu pocházejícího ze zemí EU převýší podíl medu pocházejícího ze zemí mimo EU:

 

– „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“.

 

V případě, že podíl medu pocházejícího ze zemí mimo EU převýší podíl medu pocházejícího ze zemí EU:

 

– „směs medů ze zemí mimo EU a ze zemí EU“.“

 

2. V čl. 2 odst. 4 směrnice (ES) 2001/110/ES se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„aa) V případě, že med obsahuje med pocházející ze třetí země, uvede se procentuální podíl medu pocházejícího z členských států a ze třetích zemí.“.

 

1 Úř věst. L 10, 2.1.2002, s. 47.

Odůvodnění

Současné právní předpisy nezajišťují řádné informování spotřebitelů, navíc je mohou dokonce uvádět v omyl. Může se stát, že med obsahuje pouze minimální množství, např. 5 % medu pocházejícího ze zemí EU, na etiketě je však nutné uvést „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“.

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Článek 51 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51b

Změny nařízení (ES) č. 178/2002

V článku 25 nařízení (ES) 178/2002 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

1. Správní radu tvoří 16 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu vypracovaného Komisí, který obsahuje podstatně vyšší počet kandidátů, než je počet členů, kteří mají být zvoleni, a dále jeden zástupce Komise. Dva z těchto 16 členů určí Evropský parlament. Čtyři z těchto členů musí mít zkušenost z působení v organizacích zastupujících spotřebitele a jiné zájmy v rámci potravinového řetězce. Seznam vypracovaný Komisí se spolu s odpovídající dokumentací předá Evropskému parlamentu. Evropský parlament může co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců od tohoto sdělení, předložit své stanovisko Radě ke zvážení; Rada poté jmenuje správní radu.

Členové správní rady jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Čl. 53 – pododst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 3 letech od vstupu v platnost] s výjimkou potravin označených provozovateli potravinářských podniků, které mají v den vstupu v platnost méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se uvedené články použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 5 letech od vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 3 letech od vstupu v platnost] s výjimkou potravin označených provozovateli potravinářských podniků, které mají v den vstupu v platnost méně než 100 zaměstnanců a jejichž roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesahuje 5 miliony EUR, kdy se uvedené články použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 5 letech od vstupu v platnost].

Odůvodnění

Zvláštní úprava pro malé a střední podniky musí být pojata šířeji, má-li být účinná. U potravin, které byly uvedeny do oběhu před vstupem tohoto nařízení v platnost, musí existovat možnost jejich dalšího prodeje, a to až do vyčerpání zásob.

Pozměňovací návrh   195

Návrh nařízení

Čl. 53 – pododst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Potraviny, jejichž prodej byl zahájen před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být na trh uváděny i nadále, a to až do vyčerpání zásob. Před vstupem tohoto nařízení v platnost stanoví Komise po konzultaci se zástupci potravinářského průmyslu a dalšími zúčastněnými stranami pozdější konečné datum, po jehož uplynutí by všechny potravinářské výrobky měly být v souladu s tímto nařízením bez ohledu na skladové zásoby nebo datum spotřeby.

Pozměňovací návrh   196

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) o energetické hodnotě; nebo

a) o energetické hodnotě;

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   197

Návrh nařízení

Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. „cukry“ se rozumí všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině, s výjimkou polyalkoholů;

8. „cukry“ se rozumí všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině, s výjimkou polyalkoholů, izomaltulózy a D-tagatózy;

Odůvodnění

Izomaltulóza a D-tagatóza jsou schválené nové potraviny, na něž se vztahuje definice sacharidů. Izomaltulóza a D-tagatóza by neměly být řazeny do „cukrů“, neboť se v důsledku svých fyziologických vlastností od tradičních cukrů významně liší. Mimo jiné nepoškozují zuby, mají malý vliv na hladinu cukru v krvi a nižší obsah kalorií.

Pozměňovací návrh   198

Návrh nařízení

Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: bílkoviny = množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25;

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: bílkoviny = množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25, resp. × 6,38 u mléčných bílkovin;

Odůvodnění

Podle kodexu „normy CODEX-Standard“ je mezinárodní převodní faktor pro mléčné výrobky, získané ze živočišních bílkovin, 6,38. I na úrovni členských států EU se nyní používá převodní faktor 6,38.

Tato změna je v souladu s mezinárodním kodexem „Codex Standard 1-1985: obecné normy pro označování hotově balených potravin“, který přijala Evropská komise.

Pozměňovací návrh   199

Návrh nařízení

Příloha I – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a. „jedlým plátkovým zlatem“ se rozumí jedlá dekorace potravin a nápojů z plátkového zlata přibližně o síle 0,000125 mm ve formě vloček nebo prášku;

Odůvodnění

Plátkové zlato se tradičně používá u regionálních specialit jako jedlá dekorace pokrmů typu pralinek nebo nápojů (např. bylinného likéru Danziger Goldwasser) a mělo by být proto v rámci označování potravin uvedeno jako definice.

Pozměňovací návrh   200

Návrh nařízení

Příloha I – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. „hlavním zorným polem“ se rozumí zorné pole, které je nejpravděpodobněji vystaveno nebo viditelné za běžných nebo obvyklých podmínek prodeje nebo použití potraviny.

13. „přední stranou balení“ se rozumí strana nebo plocha obalu potravin, která je nejpravděpodobněji vystavena nebo viditelná za běžných nebo obvyklých podmínek prodeje nebo použití potraviny.

Odůvodnění

Pojem„přední strana balení“ je vhodnější, protože se tím myslí přední strana obalu nebo pohled shora v případě, kdy není vidět přední strana.

Pozměňovací návrh   201

Návrh nařízení

Příloha II – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

SLOŽKY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

SLOŽKY, KTERÉ MOHOU VYVOLAT ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

Odůvodnění

Složky nevyvolávají alergie nebo nesnášenlivost ve všech případech.

Pozměňovací návrh   202

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) obilovin použitých pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu.

d) obilovin použitých pro výrobu alkoholických destilátů.

Odůvodnění

Proces destilace alkoholu nezanechává žádné alergeny. Jelikož se alkoholické destiláty používají nejenom k výrobě alkoholických nápojů, ale i k výrobě potravin, musí být zabráněno zavádějícímu označení neexistujících chybějících alergeny na těchto výrobcích.

Pozměňovací návrh   203

Návrh nařízení

Příloha II – bod 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) syrovátky použité pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu;

a) syrovátky použité pro výrobu alkoholických destilátů;

Odůvodnění

Viz bod 1 písm. d).

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních, i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   204

Návrh nařízení

Příloha II – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2 ve výrobku určeném ke konzumaci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že stanovené limity se týkají pouze potravin určených ke konzumaci, neboť předpis se zabývá alergiemi nebo nesnášenlivostí způsobenými konzumací potravin. Limity se tedy nevztahují na výrobky v koncentrované podobě, které je třeba před konzumací ještě upravit.

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a Masné výrobky ze zvláštní porážky

 

1a.1 Maso, případně masné výrobky ze zvířat, která nebyla před porážkou omráčena, tj. byla poražena rituálním způsobem.

„Maso z porážky bez omráčení“

Odůvodnění

EU legislation permits animals to be slaughtered without prior stunning to provide food for certain religious communities. A proportion of this meat is not sold to Muslims or Jews but is placed on the general market and can be unwittingly purchased by consumers who do not wish to buy meat derived from animals that have not been stunned. At the same time, however, adherents of certain religions specifically seek meat from animals which have been ritually slaughtered. Accordingly, consumers should be informed that certain meat is derived from animals which have not been stunned. This will enable them to make an informed choice in accordance with their ethical concerns.

Pozměňovací návrh   206

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2.3 – pravý sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„obsahuje zdroj fenylalaninu

„obsahuje aspartam

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl usnadnit spotřebiteli porozumění tím, že používá obvyklý název, a ne odborný termín.

Pozměňovací návrh   207

Návrh nařízení

Příloha III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Produkty z drůbežího a jiného masa

Pokud byly pro výrobu drůbežích produktů použity bílkoviny z hovězího nebo vepřového masa, měla by být tato skutečnost vždy jasně uvedena na obalu.

Odůvodnění

Pokud byly pro výrobu kuřecích produktů použity bílkoviny hovězího nebo vepřového masa, měl by o tom být spotřebitel vždy informován. To je velmi důležitá informace pro spotřebitele, zejména pro ty, jimž jejich víra brání v konzumaci určitých potravin.

Pozměňovací návrh   208

Návrh nařízení

Příloha IV – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY Z POŽADAVKU NA POVINNÉ NUTRIČNÍ ÚDAJE

POTRAVINY, KTERÉ JSOU VYŇATY Z POŽADAVKU NA POVINNÉ NUTRIČNÍ OZNAČOVÁNÍ

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   209

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo skupinu složek;

čerstvé ovoce a zelenina a nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo skupinu složek;

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh   210

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– produkty zpracované pouze uzením nebo zráním, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek;

– produkty zpracované pouze uzením nebo zráním a sušené ovoce nebo zelenina, např. sušené švestky nebo meruňky, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek;

Odůvodnění

Sušené ovoce a zelenina, které jsou zpracovanými produkty, by rovněž měly být vyňaty z požadavku na povinné uvádění nutričních údajů, protože sušením se nemění složení výrobku.

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– vody určené k lidské spotřebě, včetně vod, kde je jako složka přidán pouze oxid uhličitý a/nebo látky určené k aromatizaci;

přírodní minerální vody a vody určené k lidské spotřebě, včetně vod, kde je jako složka přidán pouze oxid uhličitý a/nebo látky určené k aromatizaci;

Odůvodnění

Vody: Článek 28 odst. 1 návrhu stanoví, že „Ustanovení tohoto oddílu se nevztahuje na potraviny v oblasti působnosti těchto právních předpisů: b) Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod“. Aby nedošlo k nejasnostem, je důležité, aby v rámci přílohy IV existovala jen jediná výjimka týkající se veškeré balené vody, podobně jako v čl. 1 odst. 2 směrnice 90/496.

Pozměňovací návrh   212

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– byliny, koření nebo jejich směsi;

byliny, příchuti, koření, chuťové přísady nebo jejich směsi;

Odůvodnění

Byliny: Upřesnění.

Pozměňovací návrh   213

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– cukr a nové druhy cukru;

Pozměňovací návrh   214

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– různé druhy mouky;

Pozměňovací návrh   215

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 12 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přírodní potravinová barviva;

Pozměňovací návrh   216

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 12 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– jedlé plátkové zlato;

Pozměňovací návrh   217

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 15 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– žvýkačky.

Odůvodnění

Výrobky ze žvýkací gumy neobsahují významné množství nutričních údajů dotčených tímto nařízením a nejsou určeny ke konzumaci. Kromě toho je jejich příspěvek k dennímu příjmu kalorií nepodstatný.

Pozměňovací návrh   218

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 15 b – e (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– potraviny v sezónním, luxusním nebo dárkovém designu nebo balení;

 

- sezónní sladkosti a cukrovinky a čokoládové zboží ve formě figurek;

 

- skupinová balení různých produktů;

 

- kolekce;

Odůvodnění

Sezónní cukrářské výrobky a výrobky v dárkovém balení by měly být vyňaty z požadavku na povinné uvádění nutričních údajů..

Čokoládoví velikonoční zajíci, čokoládové vánoční figurky atd. by měly být jako tradiční sezónní zboží vyňaty z požadavku na povinné nutriční údaje.

Figurky Mikuláše a velikonočních zajíčků z čokolády a cukru jsou složitě vyráběné tradiční produkty určené pro slavnostní příležitosti. Neměly by být zničeny žádným nutričním označením na přední straně a měly by proto být zcela vyňaty z požadavku na povinné uvádění nutričních údajů.

Pozměňovací návrh   219

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha měří méně než 25 cm2;

– potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž největší plocha měří méně než 75 cm2; údaje o energetické hodnotě podle čl. 29 odst. 1 písm. a) se nadále uvádějí v hlavním zorném poli;

Odůvodnění

Obaly menší než 75 cm2 by měly být z povinného nutričního označování vyjmuty.

Pozměňovací návrh   220

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 17 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nebalené potraviny, včetně produktů společného stravování, které jsou určeny k okamžité spotřebě.

Odůvodnění

Viz odpovídající čl. 17 odst. 3 a (nový)

Pozměňovací návrh   221

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– potraviny dodávané výrobcem v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele;

– potraviny dodávané malými podniky v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele;

Pozměňovací návrh   222

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 19 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– potraviny v množství menším než 5g/ml;

Pozměňovací návrh   223

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 19 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nesmazatelně označené skleněné lahve.

Pozměňovací návrh   224

Návrh nařízení

Příloha V – část A – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Neumožňuje-li však použití jiných ustanovení tohoto nařízení, zejména ustanovení článku 9, aby spotřebitelé v členském státě prodeje zjistili skutečnou povahu potraviny a odlišili ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se k názvu potraviny další popisné informace, které se uvedou v blízkosti názvu potraviny.

Neumožňuje-li však použití jiných ustanovení tohoto nařízení, zejména ustanovení článku 9, aby spotřebitelé v členském státě prodeje zjistili skutečnou povahu potraviny a odlišili ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se k názvu potraviny další popisné informace, které se uvedou jasným a snadno čitelným písmem ve stejném zorném poli vedle názvu potraviny.

Odůvodnění

Popisné informace musí být napsány snadno čitelných písmem a nacházet se ve stejném zorném poli jako název potraviny, aby bylo zajištěno, že spotřebitel nebude uveden v omyl.

Pozměňovací návrh   225

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle zmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo k němu musí být tyto údaje připojeny, a to ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl.

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, opakovaně zmrazená, lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle zmrazená, rozmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo k němu musí být tyto údaje připojeny, a to ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl..

Pozměňovací návrh   226

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. U masných výrobků, které mají podobu krájeného masa, kusu masa, plátku, porce nebo čerstvého masa, a u rybích výrobků musí být v názvu potraviny uvedeny všechny přidané složky odlišného živočišného původu, než je primární zvíře.

Odůvodnění

Měly by se uvádět informace o všech druzích masa a ryb obsažených v masném výrobku, aby nebyl spotřebitel uveden v omyl.

Pozměňovací návrh   227

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Název potraviny v označení masného výrobku, který má podobu krájeného masa, kusu masa, plátku, porce nebo čerstvého masa nebo naloženého masa musí obsahovat údaj o:

 

a) veškerých přidaných složkách odlišného živočišného původu, než je ostatní maso;

 

b) přidané vodě za následujících okolností:

 

- v případě tepelně zpracovaného a tepelně nezpracovaného masa nebo tepelně zpracovaného naloženého masa, jestliže přidaná voda tvoří více než 5 % hmotnosti výrobku,

 

- v případě tepelně nezpracovaného naloženého masa, jestliže přidaná voda tvoří více než 10 % hmotnosti výrobku.

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozměňovací návrh   228

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Název potraviny v označení rybího výrobku, který má podobu krájeného masa, filetu, plátku nebo porce ryby musí obsahovat údaj o:

 

a) veškerých přidaných složkách rostlinného původu nebo odlišného živočišného původu, než jsou ryby; a

 

b) přidané vodě, pokud tvoří více než 5 % hmotnosti výrobku.

Odůvodnění

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pozměňovací návrh   229

Návrh nařízení

Příloha V – část C a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Část Ca – Specifické požadavky týkající se označování střev pro výrobu uzenin

 

 

Ve výčtu složek se střevo pro výrobu uzenin uvádí takto:

 

– „přírodní střevo“, pokud střevo použité při výrobě uzeniny pochází ze střevního traktu sudokopytníků,

 

– „umělé střevo“ v ostatních případech.

 

Není-li umělé střevo jedlé, musí být jako takové označeno.

Pozměňovací návrh   230

Návrh nařízení

Příloha V – část C b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Část Cb – NÁZEV, POD NÍMŽ JE POTRAVINA PRODÁVÁNA A KTERÝ VYVOLÁVÁ DOJEM, ŽE SE JEDNÁ O JINOU POTRAVINU (seznam obsahuje příklady)

 

Potraviny, které vyvolávají dojem, že se jedná o jinou potravinu, nebo u nichž je některá z přísad nahrazena její napodobeninou, se označují takto:

 

Odchylky v typu, vlastnostech a složení

Název, pod nímž je potravina prodávána

 

Ve srovnání se sýrem je mléčný tuk zcela nebo částečně nahrazen rostlinným tukem

„Imitace sýra“

 

Ve srovnání se šunkou je výrobek složen z rozemletých přísad s výrazně nižším podílem masa

„Imitace šunky“

Odůvodnění

U napodobenin sýra nebo šunky je problémem to, že ze seznamu přísad nelze jednoduše poznat, že se jedná o náhražky. Tento problém řeší zpřesnění názvu, pod nímž je potravina prodávána, takže by spotřebitel dokázal ihned určit, o jaký druh výrobku se jedná.

Pozměňovací návrh   231

Návrh nařízení

Příloha VI – část A – bod 5 – levý sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Směsi koření nebo bylin, ve kterých hmotnostní podíl žádného z nich výrazně nepřevládá

5. Směsi a přípravky z koření nebo bylin, ve kterých hmotnostní podíl žádného z nich výrazně nepřevládá.

Odůvodnění

Ponechání dosavadní právní úpravy. Dosud byly zahrnuty i přípravky z koření.

Pozměňovací návrh   232

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – bod 1 – pravý sloupec – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přídavné jméno „ztužený“ se připojí k údaji o ztuženém oleji, pokud není množství nasycených mastných kyselin a trans-tuků uvedeno v nutričních údajích

K údaji o ztuženém oleji se připojí přídavné jméno „ztužený“.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený olej“, neboť chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.

Trans-tuky se považují za škodlivé pro zdraví a jsou v několika zemích zakázány. Označení jejich přítomnosti ve výrobku musí tedy být povinné a obzvláště viditelné. Skutečnost, že jsou uvedeny mezi nutričními údaji, neznamená, že nemusí být jasně uvedeny mezi složkami.

Pozměňovací návrh   233

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – bod 2 – pravý sloupec – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud není množství nasycených mastných kyselin a trans-tuků uvedeno v nutričních údajích, připojí se k údaji o ztuženém tuku přídavné jméno „ztužený“

K údaji o ztuženém tuku se připojí přídavné jméno „ztužený“.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený tuk“, neboť chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.

Pozměňovací návrh   234

Návrh nařízení

Příloha VI – část A – bod 4 – levý sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálním způsobem nebo enzymy

4. Škroby a škroby modifikované fyzikálním způsobem nebo enzymy, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob pozměněný působením kyselin nebo alkálií a bělený škrob

Odůvodnění

Název skupiny by měl být doplněn o pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob pozměněný působením kyselin nebo alkálií a bělený škrob. Tyto látky jsou v praxi používány při výrobě potravin a je potřeba je uvést ve výčtu složek. Směrnice 95/2/ES o přídatných látkách je výslovně vyjímá ze své oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh   235

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – tabulka – řádek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

15a. Přírodní výtažky z ovoce, zeleniny a jedlých rostlin popř. jejich částí, které jsou získávány mechanicko-fyzikálními postupy a jsou používány v koncentrované podobě k barvení potravin.

„Potraviny s barvicími účinky“

Odůvodnění

Některé potraviny jsou používány při výrobě jiných potravin jako přísada jako barvicí přísada. Díky tomuto pojmu bude spotřebitel moci v seznamu přísad identifikovat přírodní látky, které byly použity kvůli svému barvicímu účinku. Vzhledem k tomu, že v legislativě Společenství neexistuje povinnost uvádět informace o těchto „barvicích potravinách“, je vhodné nahradit specifické označení uvedením kategorie.

Pozměňovací návrh   236

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – řádek 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. Výrobky, na něž se vztahuje definice Společenství pro „strojně oddělené maso“, jsou z působnosti této definice vyňaty.

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. Tato definice se vztahuje i na maso získané mechanickými prostředky z masa na kosti, na něž se nevztahuje definice EU pro strojně oddělené maso ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu1.

 

______

1 Úř .věst L 139, 30.4.2004, s. 55.

Odůvodnění

Pokud jde o definici strojně odděleného masa, jedná se o maso získané tzv. baaderskou technologií (maso mleté nahrubo). Výsledky výzkumného projektu EU Histalim z roku 2007 jasně ukázaly, že se tento druh masa svými organoleptickými a mikrobiologickými vlastnostmi ani složením neliší od mletého masa.

Pozměňovací návrh   237

Návrh nařízení

Příloha VI – část C – seznam – řádek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Enzymy1

 

__________________________________ 1Nevyžaduje se uvedení specifického názvu nebo čísla ES.

Odůvodnění

Přídatné látky: Mnoho přídatných látek má velmi dlouhé a/nebo odborné názvy, které spotřebitelům neposkytují dodatečné informace, ale zabírají mnoho místa na etiketě. Proto je oprávněné umožnit používání kratších všeobecně použitelných názvů.

Enzymy: Skutečné názvy enzymů nemají pro spotřebitele informační hodnotu a nacházejí se v různých kategoriích. Obecné označení „enzymy“ bude spotřebitele o produktu informovat dostatečným způsobem. Tento přístup není nový, jelikož se již po léta uplatňuje u modifikovaných škrobů.

Pozměňovací návrh   238

Návrh nařízení

Příloha VIII – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se značnými úbytky objemu nebo hmotnosti, které jsou prodávány po kusech nebo váženy v přítomnosti kupujícího; nebo

a) se značnými úbytky objemu nebo hmotnosti nebo u potravin, které jsou prodávány nebalené po kusech nebo váženy v přítomnosti kupujícího; nebo

Odůvodnění

K písm. a):Dané produkty se spotřebitelům zpravidla prodávají nebalené. Navrhovaná formulace tuto kategorii produktů vystihuje přesněji.

Pozměňovací návrh   239

Návrh nařízení

Příloha VIII – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) pro které jsou v jiných právních předpisech stanoveny výjimky.

Odůvodnění

Odkazuje se na čl. 2 odst. 2 směrnice 2001/111/ES o druzích cukru (výjimka pro výrobky, jejichž čistá hmotnost je nižší než 20 g). V odstavci 3 je proto třeba objasnit, že tato zvláštní ustanovení nadále platí.

Pozměňovací návrh   240

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny po odkapání.

U pevných potravin v nálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny v okamžiku balení po odkapání.

Pozměňovací návrh   241

Návrh nařízení

Příloha IX

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha IX

Příloha se vypouští

Odůvodnění

Obsah přílohy přesunut do normativního textu (článek 25).

Pozměňovací návrh   242

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Referenční příjmy vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob)

DENNÍ REFERENČNÍ PŘÍJMY VITAMÍNŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK (U DOSPĚLÝCH OSOB)

Odůvodnění

Textová úprava.

Pozměňovací návrh   243

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – odst. 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA)

1. Vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (DDD)

Vitamin A (µg)

800

Vitamin A (µg)

800

Vitamin D (µg)

5

Vitamin D (µg)

5

Vitamin E (mg)

10

Vitamin E (mg)

12

 

 

Vitamin K (µg)

75

Vitamin C (mg)

60

Vitamin C (mg)

 

80

Thiamin (mg)

1,4

Thiamin (vitamin B1) (mg)

1,1

Riboflavin (mg)

1,6

Riboflavin (mg)

1,4

Niacin (mg)

18

Niacin (mg)

16

Vitamin B6 (mg)

2

Vitamin B6 (mg)

1,4

Folacin (µg)

200

Kyselina listová (µg)

200

Vitamin B12 (µg)

1

Vitamin B12 (µg)

2,5

Biotin (mg)

0,15

Biotin (µg)

50

Kyselina pantotenová (mg)

6

Kyselina pantotenová (mg)

6

 

 

Draslík (mg)

2000

 

 

Chlor (mg)

800

Vápník (mg)

800

Vápník (mg)

800

Fosfor (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Železo (mg)

14

Železo (mg)

14

Hořčík (mg)

300

Hořčík (mg)

375

Zinek (mg)

15

Zinek (mg)

10

 

 

Měď (mg)

1

 

 

Mangan (mg)

2

 

 

Fluor (mg)

3,5

 

 

Selen (µg)

55

 

 

Chrom (µg)

40

 

 

Molybden (µg)

50

Jód (µg)

150

Jód (µg)

150

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo vycházet ze směrnice 2008/100 o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice, zveřejněné v Úředním věstníku dne 28. října 2008. Pro zajištění souladu s platnou legislativou proto zpravodaj navrhuje nahradit tabulku „Vitaminy a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA)“, jak ji navrhla Komise, tabulkou uvedenou ve směrnici 2008/100.

Hodnoty RDA by se měly přizpůsobit novým referenčním hodnotám v souladu se směrnicí 2008/100/ES, kterou se mění směrnice o nutričním označování potravin (Úř. věst. L 285, s. 9).

Pozměňovací návrh   244

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpravidla má být při stanovení významného množství uvažováno 15 % doporučené dávky uvedené v bodě 1, obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje pouze jednu porci.

Zpravidla má být při stanovení významného množství bráno v potaz:

 

– 15 % doporučené denní dávky na 100 g nebo na porci u pevných produktů, nebo

 

– 7,5 % doporučené denní dávky na 100 ml nebo na porci u tekutin; nebo

 

– 5 % doporučené denní dávky na 100 kcal (12 % doporučené denní dávky na 1 MJ); nebo

 

– množství stanovené odchylkami povolenými podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, nebo

 

– jedno balení, pokud toto balení obsahuje pouze jednu porci.

Odůvodnění

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex Alimentarius.

Pozměňovací návrh   245

Návrh nařízení

Příloha XI – část B – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Referenční příjmy pro energetickou hodnotu a vybrané živiny kromě vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob)

Referenční denní příjmy pro energetickou hodnotu a vybrané živiny kromě vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob)1

 

____________________

1 Referenční příjmy jsou pouze orientační; budou podrobněji definovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Odůvodnění

Referenční příjmy jsou pouze orientační; budou podrobněji definovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh   246

Návrh nařízení

Příloha XI – část B – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

Energetická hodnota

8400 kJ (2000 kcal)

Energetická hodnota

2000 kcal

Odůvodnění

Bílkoviny jako životně důležitá živina, která je jedním ze zdrojů energie, by měly být rovněž uvedeny. Zvláštní údaj pro cukr není zapotřebí, protože sacharidy se uvádějí jako celek. Energetická hodnota by měla být uváděna pouze v kcal, neboť tomuto údaji spotřebitelé rozumějí a sami ho používají.

Pozměňovací návrh   247

Návrh nařízení

Příloha XI – část B – tabulka – řádek 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Bílkoviny

80 g

Odůvodnění

Bílkoviny jako životně důležitá živina, která je jedním ze zdrojů energie, by měly být rovněž uvedeny. Zvláštní údaj pro cukr není zapotřebí, protože sacharidy se uvádějí jako celek. Energetická hodnota by měla být uváděna pouze v kcal, neboť tomuto údaji spotřebitelé rozumějí a sami ho používají.

Pozměňovací návrh   248

Návrh nařízení

Příloha XII – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

sacharidy (s výjimkou polyalkoholů)

4 kcal/g — 17 kJ/g

sacharidy (s výjimkou polyalkoholů)

4 kcal/g

polyalkoholy

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

polyalkoholy

2,4 kcal/g

bílkoviny

4 kcal/g — 17 kJ/g

bílkoviny

4 kcal/g

tuky

9 kcal/g — 37 kJ/g

tuky

9 kcal/g

salatrimy

6 kcal/g —.25 kJ/g

salatrimy

6 kcal/g

alkohol (ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g

alkohol (ethanol)

7 kcal/g

organické kyseliny

3 kcal/g — 13 kJ/g

organické kyseliny

3 kcal/g

Odůvodnění

Výpočty se dvěma různými jednotkami vedou vzhledem k nekonzistentním koeficientům přepočtu k rozporným výsledkům. Protože v případě jednotky „kcal“ jde o údaj, kterému spotřebitelé rozumějí snáze než jednotce „kJ“, měly by se údaje uvádět výhradně v „kcal“.

Pozměňovací návrh   249

Návrh nařízení

Příloha XIII – část C – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

energetická hodnota

kJ a kcal

energetická hodnota

kcal

 

 

bílkoviny

g

tuky

g

tuky

g

z toho

z toho

— nasycené mastné kyseliny

g

— nasycené mastné kyseliny

g

— trans-tuky

g

— trans-tuky

g

— mononenasycené mastné kyseliny (monoenové mastné kyseliny)

g

 

 

— polynenasycené mastné kyseliny (polyenové mastné kyseliny)

g

— polynenasycené mastné kyseliny (polyenové mastné kyseliny)

g

sacharidy

g

sacharidy

g

z toho

z toho

— cukry

g

— cukry

g

— polyalkoholy

g

— polyalkoholy

g

— škrob

g

— škrob

g

vláknina

g

vláknina

g

bílkoviny

g

sodík

g

sůl

g

 

 

vitamíny a minerální látky

jednotky uvedené v bodě 1 části A přílohy XI

vitamíny a minerální látky

jednotky uvedené v bodě 1 části A přílohy XI

 

 

jiné látky

jednotky podle dané konkrétní látky

Odůvodnění

Stručnější verze přílohy XIII částí A až C.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Spotřebitelé mají právo vědět, co je obsaženo v potravinách. Proto je nutné poskytovat informace o složení potravin a o jejich nutriční hodnotě, neboť jedině díky těmto údajům se mohou spotřebitelé cíleně rozhodovat, které zboží si koupí. V právním řádu Společenství sice existuje značné množství nařízení a směrnic týkajících se potravinových přísad a označování potravin, avšak jednotný povinný systém označování zatím neexistuje. Obecných i speciálních komunitárních předpisů o poskytování informací o potravinách je dnes již tolik, že se v nich lze jen stěží vyznat, což způsobuje spíše právní nejistotu. Kromě nich existují také vnitrostátní předpisy, které narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu Evropské unie a vytvářejí překážky obchodu. Tyto nedostatky lze odstranit pouze zavedením jednotného celounijního systému označování potravin.

2. Stav projednávání

Na konci ledna 2008 předložila Komise Parlamentu a Radě návrh na přepracování předpisů EU o označování potravin. Na konci srpna 2008 jmenoval Evropský parlament zpravodajku, která svou zprávu o návrhu Komise představila příslušnému výboru EP (tj. Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ENVI) na počátku prosince 2008, kdy také proběhla ve výboru diskuse. Příslušný výbor se zprávou posléze zabýval v polovině února 2009 po uplynutí lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů, který bylo předloženo celkem 1332. Vzhledem k tak vysokému počtu návrhů a s ohledem na blížící se evropské volby se příslušný výbor dne 16. března 2009 usnesl, že v souladu s čl. 185 odst. 5 jednacího řádu Evropského parlamentu bude tento spis odložen a projednán až v novém volebního období. Zpravodajka byla současně pověřena vypracováním nové zprávy, která by zohlednila co možná největší počet z předložených pozměňovacích návrhů. Tuto novou zprávu máte nyní před sebou. Pro překládání pozměňovacích návrhů k této zprávě bude stanovená nová lhůta.

3. Návrh Komise

Návrh Komise na přepracování předpisů EU o označování potravin má sloužit k zdokonalení právní úpravy, tj. stávající právní rámec označování potravin se má zjednodušit tím, že v novém předpisu bude sloučeno a nahrazeno sedm směrnic a jedno nařízení. Současně by měla být snížena byrokratická zátěž, zvýšena právní jistota účastníků potravinového řetězce, posílena konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu a spotřebitelům by měly být poskytovány obsáhlé údaje o potravinách. Měla by být rovněž podpořena zdravá výživa jako jeden z prvků strategie Evropské unie proti obezitě. Návrh nařízení obsahuje především tyto návrhy:

Povinné údaje

Návrh Komise zavádí celou řadu nových povinných údajů, kterými musí být potraviny označeny (článek 9). Mimoto rozšiřuje označování alergenních látek na nebalené potraviny (článek 22) a stanovuje povinnost uvádět podrobné údaje o nutriční hodnotě. Podle představ Komise musí být všechny povinné údaje zobrazeny písmem o velikosti minimálně 3 mm. Z povinného označování jsou vyňaty alkoholické nápoje, jmenovitě víno, pivo a lihoviny.

Údaje o výživové hodnotě a jejich uvádění

Dále návrh Komise stanoví povinnost podrobně uvádět nutriční hodnoty v „hlavním zorném poli“ balení (články 29 až 34). Předepsané údaje o energetické hodnotě potravin a o výživných látkách, jako jsou tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukr a sůl (čl. 29 odst. 1), musí být uvedeny v odpovídajícím pořadí na přední straně balení a musí být vyjádřeny v přepočtu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci. Informace nad rámec těchto předepsaných údajů (čl. 29 odst. 2) pak mohou následovat na druhé straně balení, v každém případě však musí být uvedeny ve zvláštním rámečku formou tabulky (čl. 34 odst. 2). Veškeré údaje musí být přepočteny na 100 g resp. 100 ml, případně na jednu porci (pokud jsou potraviny baleny po jednotlivých porcích), a vyjádřeny jako procentní podíl doporučené denní dávky dané živiny (článek 31).

Vnitrostátní systémy označování potravin

Návrh Komise ponechává členským státům rozsáhlé možnosti, aby stanovily vlastní vnitrostátní úpravu. Podle kapitol VI a VII by členské státy mohly přijímat ve zvláštních případech právní předpisy pro určité kategorie potravin a vyvíjet vedle předepsané formy uvádění údajů také vnitrostátní systémy označování (čl. 44 odst. 3 a čl. 34 odst. 5). Kromě toho mohou členské státy rozhodnout, že způsob označování u nebalených potravin, např. pekařských nebo uzenářských výrobků, a u společného stravování v restauracích a zařízeních společného stravování stanoví vnitrostátními předpisy, případně že některé povinné údaje nebudou u těchto potravin vůbec vyžadovat, ovšem s výjimkou alergenních látek (článek 41).

4. Poznámky zpravodajky

Zpravodajka návrh nařízení předložený Komisí v zásadě vítá. Zavedení jednotného celounijního systému označování potravin je nutné: taková právní úprava na jednu stranu zajistí transparentnost v zájmu spotřebitelů, na druhou stranu ovšem zpřehlední acquis Společenství v oblasti potravin a tím zvýší právní jistotu pro potravinářské podniky, neboť v novém nařízení bude sloučena celá řada stávajících právních norem. Nové souhrnné nařízení o označování potravin by mělo také spotřebitelům pomoci cíleně se rozhodovat při nákupu upravit svou stravu podle individuálních potřeb a přání.

Aspekt harmonizace označování potravin je rovněž neobyčejně významný z hlediska společného vnitřního trhu, neboť v důsledku existence doplňujících vnitrostátních předpisů a odlišností v interpretaci platných předpisů v jednotlivých státech vznikají různé překážky obchodu a problémy v oblasti hospodářské soutěže. Pokud budou tyto nedostatky odstraněny, může se stát, že poklesnou náklady pro výrobce a distributory potravin a tím se nakonec sníží i ceny pro spotřebitele.

Podle názoru zpravodajky však struktura celounijního systému označování potravin, jak je uvedena v návrhu nařízení, nepovede ani k odstranění byrokratické zátěže, ani ke zjednodušení právní úpravy a nezajistí ani poskytování kvalitnějších informací spotřebiteli. Komise si svůj úkol v několika ohledech příliš zjednodušila. Kromě toho se úplně zapomnělo na zvláštní formy prodeje resp. poskytování potravin, jako je např. přímý prodej v zemědělských podnicích, catering v osobní přepravě, prodej v bezcelních zónách nebo v automatech. Návrh se nevěnuje ani zvláštním produktům, jako je jedlé zlato, barviva či inovativní potraviny. Některá ustanovení návrhu jsou nerealistická a vedla by mimo jiné ke značnému růstu nákladů pro výrobce a distributory potravin, takže by bylo nutné zvyšovat ceny potravin už jen kvůli předpisům o jejich označování. Kvůli těmto nedostatkům návrh Komise ohrožuje existenci mnoha malých a středních podniků v potravinářském odvětví! Pokud jde o spotřebitele, je třeba počítat s tím, že stanovený rozsah povinných informací a způsob jejich uvádění přispěje spíše k chaosu než k vyjasnění. Zcela nepochopitelný je navíc záměr ponechat členským státům rozsáhlé možnosti stanovovat vlastní právní úpravy. To by vedlo k dalšímu tříštění vnitřního trhu s potravinami a navržené nařízení by tak mělo zcela opačný účinek. Komise svým návrhem odporuje vlastním cílům uvedeným v bodě 5 odůvodnění, který zde citujeme: „Použití nařízení jako právního nástroje podporuje cíl zjednodušení, protože zaručuje, že všechny subjekty budou muset zároveň dodržovat stejná pravidla.“

Není ani jasné, podle čeho Komise rozhodovala o tom, kdy návrh předloží, neboť teprve v srpnu 2008 byl zahájen zatím jediný vědecký výzkum o vlivu označování potravin na rozhodování spotřebitelů, který se týká všech členských států. Tato studie, financovaná ze 7. rámcového programu pro výzkum, by přece měla tvořit základ legislativního návrhu týkajícího se poskytování informací o potravinách; s konkrétními výsledky však lze podle dosavadních zkušeností přibližně počítat až po třech letech. Mezitím se lze při přípravě této právní úpravy řídit pouze domněnkami a subjektivními zkušenosti zúčastněných stran. Návrh Komise proto také pracuje pouze s hypotézami o přáních a potřebách spotřebitelů. Nikdo nedokáže odhadnout, zda bude konečné znění nařízení skutečně vyhovovat průměrnému spotřebiteli v celé EU, nebo zda nebude na základě nových výzkumných závěrů nutné provést již za několik málo let v nařízení zásadní změny. Tato skutečnost je zvláště závažná proto, že se lze právem domnívat, že nové nařízení bude mít značné finanční důsledky pro výrobce a distributory potravin. Ale ani o této otázce neposkytla Komise žádné informace – Komise ostatně ve svém návrhu zastává pozoruhodný názor, že externí expertíza nebyla nutná.

Zpravodajka proto považuje za nutné, aby byly v textu Komise provedeny rozsáhlé změny, z nichž některé jsou dále blíže vysvětleny:

Povinná minimální velikost písma (3 mm) je v praxi neproveditelná. To platí zvláště (i když nikoli výhradně) pro výrobky s vícejazyčným potiskem. Kvůli povinné třímilimetrové velikosti písma by bylo nutné zvětšit balení, což by vedlo ke vzniku dalšího odpadu a nakonec i ke zvětšování porcí. Velikost písma navíc sama o sobě není pro čitelnost nijak rozhodující. Zpravodajka proto raději definuje pojem „čitelnost“ informací o potravinách a navrhuje, aby byly v rámci konzultačního procesu vypracovány prováděcí pokyny.

Svůj záměr umožnit členským státům, aby si vytvářely vlastní systémy označování, odůvodňuje Komise zásadou subsidiarity. Argumentuje tím, že takovýmto postupem „zdola nahoru“ by mohly vzniknout inovativní řešení. Zpravodajka je však toho názoru, že existence vnitrostátních systémů označování by vedla k definitivnímu zmatku, právní nejistotě a masivním tržním deformacím na vnitřním trhu. Je totiž třeba vycházet z toho, že i kdyby vnitrostátní předpisy o označování potravin nebyly de jure povinné, de facto by fungovaly jako závazné normy. Protože velká většina potravinářských podniků v EU prodává své produkty ve více než jednom členském státě, musely by tyto podniky vyrábět zvláštní balení podle jednotlivých států a zejména by byly nuceny budovat odpovídající skladovací prostory. S tím spojené dodatečné náklady, které by dosahovaly mnoha miliard eur, by potravinářské odvětví, které tvoří převážně malé a střední podniky, jen stěží uneslo a tyto náklady by musely být nakonec přeneseny na spotřebitele. Absurdnost tohoto návrhu je zřejmá z toho, že si Komise představuje, že v budoucnosti bude postupně zavedeno 27 různých, vzájemně se doplňujících systémů označování, a to navíc v různé době. Zpravodajka tudíž navrhuje příslušné články vypustit. To však neznamená, že již existující dobrovolné systémy označování, které používají prodejci a někteří výrobci, by měly být napříště zakázány. Opak je pravdou: kromě povinnosti uvádět určité údaje by mělo by být stanoveno, že údaje se mohou opakovat na druhé straně balení, a to v libovolné formě, nebo že na tomto místě mohou být uváděny další informace. Nesmí se tak ovšem stát na úkor nápadnosti a čitelnosti povinných údajů.

Je třeba zamezit tomu, aby byli spotřebitelé klamáni vnější úpravou balení potravin. Informace poskytované v grafické či textové podobě nesmí vytvářet mylné představy o původu, složení nebo nutriční hodnotě potravin. Zpravodajka proto navrhuje, aby byl návrh Komise odpovídajícím způsobem doplněn. V nedávné době se do popředí veřejného zájmu dostaly levné nápodoby určitých potravin, které však běžný spotřebitel jako takové nerozezná, a proto je rozumné, aby byly odpovídající produkty zřetelně označeny na přední straně.

Zpravodajka je však toho názoru, že pokud by byla přední strana balení potravin přeplněna množstvím údajů o nutriční hodnotě, vyjádřených v přepočtu na 100 g nebo 100 ml či na jednu porci, nebo dokonce složených z více údajů, např. v gramech plus procentní podíl denní dávky pro určitou skupinu obyvatelstva, vedlo by to k tomu, že lidé budou tyto informace nakonec zcela ignorovat. Spotřebitel přece nemá při nákupu před očima pouze jedno balení, nýbrž velké množství zboží, které plní regály obchodů s potravinami. Podle dosavadních poznatků se převážná většina spotřebitelů, kterým záleží na jejich výživě, zajímá hlavně o energetický obsah určité potraviny. Proto by mělo stačit, aby byl na přední straně balení uveden jen povinný údaj o energetické hodnotě, vyjádřený z důvodu srovnatelnosti v přepočtu na 100 g resp. 100 ml. Z jakých živin se skládá energetická hodnota výrobku, může spotřebitel poté zjistit z povinných údajů v „nutričním rámečku“ na druhé straně balení. Pokud balení obsahuje pouze jednu porci, měly by být údaje o nutriční hodnotě uvedeny také – a to povinně – pro jednu porci. Jestliže výzkum spotřebitelského chování povede v budoucnosti k jiným poznatků o přáních spotřebitelů, mohou distributoři či výrobci – jak již bylo uvedeno – dobrovolně přidat další doplňující údaje. Zde je však opět zapotřebí, aby byla předepsána referenční množství, na něž budou údaje vztaženy, a tato referenční množství musí být spotřebitelům srozumitelně vysvětlena, aby doplňující údaje nebyly uváděny zcela svévolně.

Ruční malovýroba potravin, např. v pekárnách, cukrárnách, masnách, restauracích apod., většinou nabízí nebalené zboží, částečně k přímé konzumaci. Tyto výrobky zpravidla nejsou standardizované, a protože se jedná o ruční výrobky, projevují se na nich odchylky ve složení a prodejní hmotnosti. Je také třeba pamatovat na to, že právě ruční malovýroba potravin je garantem zachování rozmanitosti regionálních specialit v Evropské unii. V navrženém nařízení je třeba zohlednit také tyto zvláštní okolnosti. Podle návrhu Komise by právní úprava týkající se označování nebalených potravin měla být v kompetenci členských států: členské státy by byly oprávněny stanovit nejen způsob uvádění údajů, ale případně také výjimky z uvádění povinných údajů. Jenže pokud by členské státy žádné výjimky nestanovily nebo pokud by přijímání této zvláštní úpravy trvalo příliš dlouho, byli by prodejci nebaleného zboží nuceni poskytovat veškeré údaje, které předepisuje toto nařízení. To by pak v důsledku popsaných zvláštností malovýroby potravin vedlo k právní nejistotě a mohla by být přímo ohrožena existence řady podniků, zejména malých. Tyto podniky budou sotva schopny poskytovat obsáhlé údaje o výživové hodnotě. Zpravodajka proto soudí, že nebalené zboží by mělo být z působnosti tohoto nařízení do značné míry vyňato. Výjimkou je zde však údaj o alergenních látkách, které mohou přítomny i v potravinách vyrobených ruční malovýrobou. V této souvislosti se třeba upozornit na to, že výrobky, které jsou baleny až v okamžiku prodeje, byly vyňaty již z působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin musí být znovu projednáno za účelem jeho přizpůsobení projednávanému nařízení. Zpravodajka doporučuje, aby byl současně bez náhrady zrušen článek 4 nařízení č. 1924/2006, neboť se mezitím ukázalo, že popsané výživové profily by nemusely být vědecky odůvodněné, nýbrž by mohly být stanoveny zcela svévolně Evropskou komisí. Pokud by však potravinové předpisy umožňovaly jednat svévolně, vedlo by to ke zvýšení byrokracie a právní nejistoty a k deformacím hospodářské soutěže a mohlo by dojít i k ohrožení vyváženosti strany evropského obyvatelstva.

Podobné důsledky by mělo i povinné barevné rozlišení potravin typu „semafor“, které dnes několik potravinářských podniků používá pro hotové produkty a polotovary (tzv. convenience food). Hraniční hodnoty pro rozdělení podle tří barev semaforu (červená, oranžová a zelená) jsou však stanoveny bez jakýchkoli podkladů a rozpětí hodnot jednotlivých barev je příliš veliké. Vezmeme-li v úvahu, že projednávaný návrh nařízení má za cíl vytvořit jednotný povinný systém označování, který by byl použitelný na veškeré potraviny a nealkoholické nápoje, vedlo by barevné označování k diskriminaci základních potravin a zvýhodňovalo by např. spíše podřadné potravinové náhražky a potraviny s umělými přísadami namísto přírodních. S velkou pravděpodobností bychom tak dosáhli toho, že se značná část obyvatelstva bude špatně a nedostatečně stravovat. Tento prvek povinného označování potravin proto nedoporučuje ani Komise ani zpravodajka.

5. Závěr

Předložený návrh nařízení má vytvořit povinný celounijní systém označování potravin, který by byl – jen s několika málo výjimkami – použitelný na veškeré potravinářské výrobky, tedy nikoli jen na určité kategorie potravin. Je třeba zdůraznit, že taková právní úprava by vyhovovala pouze průměrným spotřebitelům, tj. průměrně vzdělaným, informovaným a zdravým občanům, nikoli však zvláštním skupinám pacientů (s výjimkou osob s potravinovými alergiemi). Povinné označování potravin by mělo svéprávným občanům pomoci se odpovědně, cíleně a vědomě rozhodovat, které zboží si koupí.

Tímto velmi komplikovaným návrhem, který tvoří 53 většinou velmi relevantních článků a 13 příloh, však tohoto cíle dosáhnout nelze. V navržené podobě hraničí uvádění povinných informací spíš s výchovou spotřebitele než s poskytováním informací: Komise chce vydat zákon, kterým spotřebiteli vnutí „zdravou“ výživu. Návrh Komise vykazuje nedostatky i z hlediska obsahu. Některé požadavky vycházejí z pouhých domněnek o přáních a potřebách spotřebitelů a kvalita navržených referenčních hodnot je velmi pochybná. Snaha o harmonizaci v zájmu evropského vnitřního trhu by byla zcela popřena záměrem Komise povolit členským státům, aby přijímaly odchylné vnitrostátní úpravy. Mnoho z návrhů Komise by rovněž ohrožovalo existenci malých a středních podniků. Návrh je proto v rozporu s programem „Small Business Act“.

Na pováženou je také velmi zvláštní okolnost, že Komise vypracovala návrh tohoto nařízení bez použití vědeckých podkladů. Také lze jen stěží pochopit, proč byl návrh předložen v době, kdy sice byly k dispozici ojedinělé vědecké výzkumy věnované konkrétním otázkám, avšak široce založený výzkum týkající se všech členských států byl teprve zahájen.

Zpravodajka proto navrhuje, aby byl kurs navržený Komisí v rozsáhlé míře korigován. Poukazuje na to, že při absenci souhrnných vědeckých poznatků o tom, jaký vliv má poskytování informací o potravinách na chování spotřebitelů v 27 členských státech EU, smí povinné označování potravin v plánované podobě zahrnovat pouze ty nejzákladnější informace. Normotvůrce musí dále zajistit, aby bylo povinné označování čitelné a aby bylo prezentováno srozumitelnou formou, neboť spotřebitel nesmí být uveden v omyl. Pokud budou v budoucnu k dispozici nové poznatky o přáních a potřebách spotřebitelů, budou potravinářské podniky – jak navrhuje zpravodajka – moci rychle zareagovat tím, že dobrovolně poskytnou dodatečné informace. Pouze taková úprava zajistí dostatečnou flexibilitu a vyhoví všem zúčastněným.

Na závěr je nutné připomenout, že označování potravin je pouze jedním z mnoha aspektů poskytování údajů o potravinách spotřebitelům s ohledem na výživu. Veřejnou osvětu o relativně zdravém životním stylu, prováděnou například formou kampaní a vzdělávacích akcí v členských státech, může sice doplnit, nikoli však nahradit. V našem společenském systému konečně nemohou a nesmí existovat žádné zákony, které by občany zbavovaly vlastní odpovědnosti a odpovědnosti rodičů za jejich děti.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (29. 1. 2010)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

(KOM(2008)0040 – C7-0000/2009 – 2008/0028(COD))

Navrhovatel: Marc Tarabella

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod:

Tímto novým nařízením se ruší dvě směrnice:

– směrnice 2000/13/ES týkající se označování potravin,

– směrnice 90/496/ES o nutričním označování potravin.

Cílem nařízení je vytvořit právní rámec pro informace uváděné na potravinách. Nařízení bylo předloženo v souvislosti s obecně se zvyšujícím povědomím o důležitosti zdravějšího stravování. Evropští spotřebitelé věnují obsahu potravinářských výrobků stále větší pozornost díky informačním kampaním pořádaným jak Evropskou komisí, tak členskými státy. Několik průmyslových uskupení ostatně již reagovalo na požadavky spotřebitelů a zlepšilo označování.

V důsledku tohoto nařízení by měli mít spotřebitelé přístup k jasným, srozumitelným a čitelným informacím, které jim umožní informovaný výběr potravin.

Hlavní směry navrhované ve stanovisku Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova:

– povinné informace o potravinách

Kromě povinných informací, které navrhuje Komise, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal kompromis, který ukládá označení provenience na některých typech výrobků. Odkaz na původ se zrušuje: jedná-li se totiž o zemi původu, může jít o zemi, kde došlo k poslednímu zpracování zboží (nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství). Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova však chce, aby na baleních bylo uvedeno u ovoce a zeleniny místo jejich sklizně, u ryb místo, kde byly uloveny, u jiných zvířat místo, kde se narodila a byla v chovu atd., a nikoli země, kde bylo maso z nich uvařeno nebo vyuzeno. Proto chce na tomto místě raději údaj o místě provenience. Každý Evropan totiž musí mít možnost zjistit, odkud pocházejí potraviny, které konzumuje, aby si mohl informovaněji vybírat (zejména aby věděl, zda kupuje „místní“ produkt, či nikoli) a aby mohl určit ekologickou stopu dané potraviny. Tyto zásady transparentnosti a vysledovatelnosti tvoří základ spotřebitelských práv. Výbor pro zemědělství proto požaduje označení provenience pro nezpracované potraviny nebo pro potraviny jednosložkové (tyto potraviny jsou definovány jako všechny potraviny, které kromě soli, cukru, koření, vody, přísad, aromat nebo enzymů obsahují pouze jednu složku), a také pro primární složky na bázi masa a mléčných výrobků u krmných směsí. Dále, s výjimkou hovězího a telecího masa může označení provenience udávat jedno místo pouze v případě, že se zvířata narodila, byla chována a poražena ve stejné zemi nebo na stejném místě. V ostatních případech se uvedou informace o všech různých místech, kde se zvířata narodila, byla chována a poražena.

Pokud jde o formu uvádění údajů, musí být povinné informace jasné, čitelné a srozumitelné, aby spotřebitele neuvedly v omyl. Povinná velikost 3 mm je nevyhovující: bude mít za následek zvětšení balení, což bude mít nepříznivé dopady na životní prostředí. Proto Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova navrhuje přizpůsobit velikost písma povinných informací velikosti balení: minimálně 1 mm u balení, jejichž největší plocha – nebo etiketa – má 25–100 cm2, a minimálně 1,2 mm u balení, jejichž největší plocha – nebo etiketa – má více než 100 cm2. Dále je nezbytné zajistit výrazný kontrast mezi tištěnými písmeny a podkladem.

Je třeba připravit evropské informační a vzdělávací programy, aby lidé etiketám rozuměli a aby se zlepšila účinnost nařízení. Je třeba, aby evropští spotřebitelé byli v této oblasti lépe informováni, aby si mohli informovaně vybírat. V některých zemích existují vzdělávací programy určené dospělým, například ve formě večerních kurzů, nebo výchovné programy pro děti, a to od nejranějšího věku. V belgických středních školách existují tzv. výbory pro zdraví, tvořené učiteli, výchovnými pracovníky a kuchaři, které mají podporovat zdravé výrobky a vyvážené stravování. Podporovat tyto programy v celé Evropě je důležité, aby měli spotřebitelé nástroje, které jim umožní stravovat se zdravě a vyváženě. Je nutné podporovat a posilovat sdružení a struktury, které v tomto směru působí, neboť pomáhají zvyšovat povědomí evropských občanů.

Evropská komise ostatně povoluje uvádění určitých povinných údajů i jiným způsobem než vyznačením na etiketě, což umožňují nové informační a komunikační technologie. Můžeme si představit, že spotřebitelé budou mít při nákupu k dispozici všechny povinné informace prostřednictvím elektronických terminálů v samoobsluhách.

– povinné nutriční údaje

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se domnívá, že pro lepší informování spotřebitele je nezbytné do povinných nutričních údajů zahrnout umělé trans-tuky, bílkoviny a vlákninu; je třeba rovněž zajistit rozlišení přírodních cukrů a přidaných cukrů. Je však proti jakémukoli přidávání nových informací, veden logickou úvahou: příliš mnoho informací ztrácí informační hodnotu.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova také změnil návrh Komise, pokud jde o uvádění povinných nutričních údajů. Požaduje uvádění energetické hodnoty vyjádřené v kilokaloriích vpravo dole na viditelné straně obalu a celkovou zbývající část nutričního označení ve stejném zorném poli ve formě tabulky na stále stejném místě.

– alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje jsou z návrhu vyňaty právě proto, že obsahují alkohol. Bylo bych chybou označovat tyto produkty způsobem, který může spotřebitele uvádět v omyl nebo podporovat nepřiměřenou spotřebu těchto produktů. Bylo by rovněž chybou, kdyby tyto návrhy byly diskriminační a narušovaly hospodářskou soutěž mezi konkurenčními produkty. V prvotním návrhu Komise jsou víno, pivo a lihoviny na období 5 let vyňaty z povinnosti uvádět povinné informace. V zájmu spravedlivějšího přístupu proto Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova navrhuje, aby byly z této povinnosti vyňaty všechny alkoholické nápoje (tj. nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %), s výjimkou míchaných alkoholických nápojů, jinak nazývaných „alkoholické limonády“. Tyto nápoje uvádějí mladé spotřebitele v omyl, protože obsahují značné množství alkoholu, jehož chuť je překryta slazenou sodovkou. Ty tedy vyňaty být nesmějí: u těchto nápojů musí být uváděn seznam složek a nutriční údaje, aby se mladí spotřebitelé dozvěděli, z čeho jsou tyto nápoje složeny.

– nebalené potraviny

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova podporuje návrh Komise ukládající povinnost uvádět u nebalených potravin informace o alergenech. Aby však byl zachován současný status quo a prodejcům nebalených potravin nebyla ukládána přílišná omezení, navrhuje Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova změnit návrh Komise, pokud jde o ostatní povinné informace: jejich uvádění by nemělo být povinné, pokud některý členský stát nepřijme předpisy vyžadující, aby všechny nebo některé tyto údaje byly na potravinách uváděny. Navíc jsou klienti na svou žádost o alergenech informováni v místě prodeje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah mezi stravováním a zdravím, stejně jako o vhodný způsob stravování odpovídající individuálním potřebám. Bílá kniha Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou uvádí, že nutriční označování potravin je důležitým nástrojem informování spotřebitelů o složení potravin, který jim pomáhá při informovaném výběru. Strategie spotřebitelské politiky EU pro období 2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou hospodářskou soutěž, tak pro blaho spotřebitelů, je možnost informovaného výběru zásadní.tomuto výběru by významně přispělo, kdyby spotřebitelé znali základní zásady výživy a příslušné údaje o výživové hodnotě v potravinách.

(10) Veřejnost má zájem o vzájemný vztah mezi stravováním a zdravím, stejně jako o vhodný způsob stravování odpovídající individuálním potřebám. Bílá kniha Komise o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhouobezitou uvádí, že nutriční označování potravin je jedním ze způsobů informování spotřebitelů o složení potravin, který jim pomáhá při informovaném výběru. Vzdělávací a informační kampaně vedené členskými státy jsou důležitým mechanismem pro to, aby spotřebitelé informace o potravinách lépe chápali. Strategie spotřebitelské politiky EU pro období 2007–2013 zdůraznila, že jak pro účinnou hospodářskou soutěž, tak pro blaho spotřebitelů je možnost informovaného výběru zásadní.tomuto výběru by významně přispělo, kdyby spotřebitelé znali základní zásady výživy a příslušné údaje o výživové hodnotě v potravinách. Proto by členské státy měly financovat vzdělávací programy, které evropským občanům umožní získat nebo rozšířit znalosti v této oblasti. To by bylo možno dosáhnout také prostřednictvím informačních a vzdělávacích programů on-line. Spotřebitelé by tak měli k dispozici maximum nástrojů, které jim umožní informovaný výběr.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že za financování osvětových a vzdělávacích programů odpovídají členské státy, aby se zamezilo odčerpávání prostředků z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního přístupu k informacím poskytovaným spotřebitelům o potravinách, které konzumují, by měla být zavedena široká definice právního předpisu o poskytování informací o potravinách vztahující se na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož i široká definice informací o potravinách vztahující se na údaje poskytované i jinými prostředky než etiketami.

(14) Pro zajištění uceleného a evolučního přístupu k informacím poskytovaným spotřebitelům o potravinách, které konzumují, by měla být zavedena široká definice právního předpisu o poskytování informací o potravinách vztahující se na pravidla obecné i zvláštní povahy, jakož i široká definice informací a osvětové činnosti o potravinách vztahující se na údaje poskytované i jinými prostředky než etiketami.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Pravidla Společenství by se měla vztahovat pouze na podniky, z jejichž povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je příležitostná manipulace, podáváníprodej jídla soukromými osobami například při charitativních akcích nebo na trzích místní komunity či při setkáních, nespadají do působnosti tohoto nařízení.

(15) Pravidla Společenství by se měla vztahovat pouze na podniky, z jejichž povahy vyplývá jistá kontinuita činnosti a určitý stupeň organizace. Aktivity, jako je příležitostné poskytování potravin třetím osobám, podávání pokrmů a prodej jídla například při charitativních akcích nebo na trzích místní komunity či při setkáních, ani různé formy přímého prodeje potravin zemědělci nespadají do působnosti tohoto nařízení. Aby nebyly příliš zatíženy zejména malé a střední podniky zabývající se řemeslnou výrobou potravin a maloobchodním prodejem potravin, k nimž patří také zařízení společného stravování, nemělo by se povinné označování potravin vztahovat na nebalené produkty.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Právní předpisy o poskytování informacípotravinách by měly zajistit dostatečnou pružnost, aby bylo možno držet krok s novými požadavky spotřebitelů na informace a zajistit rovnováhu mezi ochranou vnitřního trhu a rozdíly ve vnímání spotřebitelů v členských státech.

(16) Právní předpisyposkytování informacípotravinách se musí též opírat o požadavky spotřebitelů na informace a neblokovat inovace v potravinářském odvětví. Další flexibilitu zajišťuje možnost potravinářských podniků dobrovolně uvádět další informace.

Odůvodnění

Inovace slouží spotřebitelům. Dostatečná flexibilita v souvislosti s těmito novými předpisy se zajistí jedině tehdy, budou-li mít potravinářské podniky možnost dobrovolně uvádět další informace, a tak reagovat na nová přání zákazníků.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nové požadavky na poskytování povinných informací o potravinách by však měly být stanoveny pouze v případě potřeby a v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.

(19) Nové požadavky na poskytování povinných informací o potravinách by však měly být stanoveny pouze v případě potřeby a v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality, transparentnosti a udržitelnosti.

Odůvodnění

Pro zajištění souladu se současnými cíli EU v oblasti řádného fungování vnitřního trhu je zásadní, aby jakékoli nové požadavky byly oznámeny všem zúčastněným stranám a aby si je důkladně prostudovaly a ujistily se, že jsou opodstatněné a nenarušují volný pohyb zboží.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Pravidla poskytování informacípotravinách by měla zakázat používání informací, které by uváděly spotřebiteleomyl nebo které připisují potravinám léčebné vlastnosti. Má-li tento zákaz být účinný, měl by se vztahovat také na obchodní úpravu potravin a na související reklamu.

(20) Pravidla poskytování informacípotravinách by měla kromě již existujících ustanovení, která zakazují klamavou reklamu, zakázat veškeré informace, které by uváděly spotřebiteleomyl, zejména pokud jde o energetickou hodnotu, provenienci nebo složení potravin. Má-li tento zákaz být účinný, měl by se vztahovat také na obchodní úpravu potravin a na související reklamu.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že již existují ustanovení zakazující klamavou reklamu. Propagace produktů s léčebnými vlastnostmi je již upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Měl by být vypracován seznam všech povinných informací, které by měly být v zásadě uvedeny na všech potravinách určených pro konečného spotřebitele a zařízení společného stravování. Uvedený seznam by měl zachovat informace, které jsou již požadovány v rámci stávajících právních předpisů vzhledem k tomu, že jsou obecně považovány za cenné acquis v oblasti informací pro spotřebitele.

(22) Měl by být vypracován seznam všech povinných informací, které by měly být uvedeny na všech potravinách určených pro konečného spotřebitele a zařízení společného stravování. Uvedený seznam by měl zachovat informace, které jsou již požadovány v rámci stávajících právních předpisů vzhledem k tomu, že jsou obecně považovány za cenné acquis v oblasti informací pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22 a) Nové informační a komunikační technologie mohou při poskytování doplňkových informací spotřebitelům hrát důležitou roli. Tyto technologie umožňují rychlou a levnou výměnu informací. Je možné si představit, že by spotřebitelé mohli získávat doplňkové informace prostřednictvím terminálů umístěných v obchodních střediscích, které by při načtení čárového kódu poskytly informace o výrobku. Stejně tak se dá předpokládat, že spotřebitelé by mohli mít přístup k doplňkovým informacím prostřednictvím příslušné internetové stránky.

Odůvodnění

Nové technologie mají důležitou roli při úsilí o to, aby spotřebitelé lépe rozuměli informacím o produktech, které kupují.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby mohly být zohledněny změny a vývoj v oblasti poskytování informací, je třeba umožnit, aby Komise mohla pozměňovat seznam povinných informací přidáváním nebo odebíráním údajů a zpřístupnění určitých údajů prostřednictvím alternativních prostředků. Konzultace se zúčastněnými stranami by měla usnadnit včasnénáležitě zaměřené změny požadavků na poskytování informací o potravinách.

(23) Aby mohly být zohledněny změny a vývoj v oblasti poskytování informací, je třeba umožnit, aby Komise mohla pozměňovat seznam povinných informací přidáváním nebo odebíráním údajů a zpřístupnění určitých údajů prostřednictvím alternativních prostředků. Veřejná konzultace se všemi zúčastněnými stranami by měla usnadnit včasnénáležitě zaměřené změny požadavků na poskytování informací o potravinách.

Odůvodnění

Jakákoli změna závazných požadavků na označování má významný dopad na odvětví výroby potravin a nápojů. Je proto důležité, aby právní předpisy jasně stanovily, že je nutné konzultovat všechny zúčastněné strany, pokud jsou zvažovány nové požadavky na označování, čímž se zajistí transparentnost procesu a všechny strany dostanou možnost vyjádřit své názory.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům, kteří chtějí být lépe informováni při výběru potravin a stravy. Studie ukazují, že důležitým prvkem pro dosažení maximálního vlivu informací na etiketě na spotřebitele je čitelný textže drobné písmo je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na potravinách.

(25) Etikety na potravinách by měly být jasné a srozumitelné, aby pomáhaly spotřebitelům při cíleném výběru potravin a stravy. Studie ukazují, že důležitým prvkem pro dosažení maximálního vlivu informací na etiketě na spotřebitele je dobře čitelný textže nečitelná informace o produktu je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů s etiketami na potravinách. Proto je třeba zohlednit faktory, jako je druh písma, barva a kontrast v jejich různých kombinacích.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Zvláštní pravidla Společenství ohledně označování vín již existují. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem1 stanoví vyčerpávající soubor technických norem, které kompletně pokrývají všechny enologické postupy, metody výroby a způsoby obchodní úpravy a označování vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou chráněni a náležitě informováni. Uvedený právní předpis zejména popisuje přesným a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je pravděpodobné, že budou při výrobním procesu použity, spolu s podmínkami jejich použití prostřednictvím pozitivního seznamu enologických postupů a zacházení. Veškeré postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Na pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst.1 nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, obchodní úpravě, označováníochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn konzistentní přístup a soudržnost s podmínkami stanovenými pro víno. Komise nicméně pět let po vstupu tohoto nařízeníplatnost vypracuje zprávu,pokud to bude nutné, může v rámci tohoto nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

(28) Zvláštní pravidla Společenství ohledně označování vín již existují. Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušují nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/19991, stanoví vyčerpávající soubor technických norem, které kompletně pokrývají všechny enologické postupy, metody výroby a způsoby obchodní úpravy a označování vín, což zajišťuje, že všechny fáze řetězce jsou ošetřeny a že spotřebitelé jsou chráněnináležitě informováni. Uvedený právní předpis zejména popisuje přesným a vyčerpávajícím způsobem látky, u nichž je pravděpodobné, že budou při výrobním procesu použity, spolu s podmínkami jejich použití prostřednictvím pozitivního seznamu enologických postupů a zacházení. Veškeré postupy, které nejsou zahrnuty v uvedeném seznamu, jsou zakázány. Je tedy vhodné v tomto stadiu vyjmout víno z povinnosti uvádět složky a poskytovat nutriční údaje. Na pivo, likérová vína, šumivá vína, aromatizovaná vína a podobné výrobky získané z jiného ovoce než z hroznů, na ovocné pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označováníochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/892, se budou vztahovat stejné výjimky, aby byl zajištěn konzistentní přístup a soudržnost s podmínkami stanovenými pro víno. Komise nicméně pět let po vstupu tohoto nařízeníplatnost vypracuje zprávu,pokud to bude nutné, může v rámci tohoto nařízení navrhnout zvláštní požadavky.

____________________

1Úř. věst. L 179, 14. 7. 1999, s. 1.

____________________

1Úř. věst. L 148, 6. 6. 2008, s.1.

2Úř. věst. L […], […], s.[…].

2Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

Odůvodnění

Aromatizovaná vína, jejichž hlavní složkou je víno a do kterých se přidává omezené množství přírodních složek, by byla diskriminována vůči pivu a destilátům, u kterých je používání umělých přídatných látek povoleno, a to by mohlo znamenat vážné riziko důsledků pro obchodování s určitými produkty.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Země původu nebo provenience potraviny by se měla uvádět vždy, když by opomenutí této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, co se týče skutečné země původu nebo provenience daného výrobku. V ostatních případech se posouzení potřeby uvést zemi původu nebo provenienci ponechává provozovatelům potravinářských podniků. Ve všech případech by uvedení země původu nebo provenience mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě jasně stanovených kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro zástupce výrobního odvětví a spotřebitelům poskytují srozumitelnější informace o zemi původu nebo provenienci potraviny. Tato kritéria by se neměla vztahovat na označení jména nebo adresy provozovatele potravinářského podniku.

(29) Provenience potraviny by se měla uvádět vždy, když by opomenutí této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl, co se týče skutečné země původu nebo provenience daného výrobku. Dále, aby byla zaručena větší transparentnost a větší možnost zpětného vysledování, musí být místo původu uvedeno u nezpracovaných potravin, u jednosložkových potravin a u primárních složek na bázi masa a mléčných výrobků krmných směsí. Ve všech případech by uvedení země původu nebo provenience mělo být poskytováno tak, aby spotřebitele nemátlo, a na základě jasně stanovených kritérií, která zajišťují stejné podmínky pro zástupce výrobního odvětví a spotřebitelům poskytují srozumitelnější informace o zemi původu nebo provenienci potraviny.

Odůvodnění

Na baleních by měla být uvedena provenience primární složky potraviny na bázi masa a mléčných výrobků, aby si mohl každý spotřebitel informovaně vybrat. V případě vícesložkových potravin si je navrhovatel vědom důsledků tohoto opatření pro některá odvětví, zejména toho, že bude nutno pravidelně upravovat údaje na baleních podle toho, odkud výrobce obdrží dodávky. Myslí si však, že se jedná o krok, který je nezbytný pro blaho spotřebitelů a pro spravedlivější zacházení s výrobci.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Spotřebitelé si obecně neuvědomují potenciální podíl alkoholických nápojů na svém celkovém příjmu živin. Proto je vhodné zajistit, aby byly informace o obsahu živin uváděny zejména u míchaných alkoholických nápojů.

(34) Spotřebitelé by si měli uvědomit, jaký je potenciální podíl alkoholických nápojů na jejich celkovém příjmu živin. Proto by Komise a příslušné zúčastněné strany měly provést v průběhu období, pro které je stanovena výjimka, šetření s cílem zjistit, jaké informace by byly pro spotřebitele nejužitečnější a jakým způsobem by měly být tyto informace nejlépe uváděny.

Odůvodnění

Alkoholické nápoje jsou z návrhu vyňaty právě proto, že obsahují alkohol. Je třeba dát pozor na to, aby opatření, jejichž cílem má být spotřebitele informovat, je neuváděla v omyl nebo je nepodněcovala k nevhodné konzumaci. Komise a zúčastněné strany by proto měly hledat vhodné prostředky, jak patřičně a účinně informovat spotřebitele.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Aby při současné úrovni znalostí o tématu výživy uvedené informace náležitě působily na průměrného spotřebitele a sloužily účelu zajištění informovanosti, pro který byly zavedeny, měly by být jednoduché a srozumitelné. Výzkum naznačil, že při rozhodování spotřebitelů o nákupu potraviny je užitečné, najdou-li informace v hlavním zorném poli nebo na „přední straně balení“. Proto aby spotřebitelé při nákupu potravin hned spatřili základní údajevýživové hodnotě, měly by být tyto informace v hlavním zorném poli etikety.

(37) Aby při současné úrovni znalostí o tématu výživy uvedené informace náležitě působily na průměrného spotřebitele a sloužily účelu zajištění informovanosti, pro který byly zavedeny, měly by být jednoduché a srozumitelné. Výzkum týkající se umisťování těchto informací nevede k jednoznačným závěrům. Proto aby spotřebitelé při nákupu potravin hned spatřili základní údajevýživové hodnotě, měly by být tyto informace uváděny společně v jednom zorném poli.

Odůvodnění

Průměrný spotřebitel by pohodlněji a snáze porozuměl etiketě, pokud by veškeré podstatné informace nalezl v jednom zorném poli. To v každém případě bude znamenat, že všechny informace, které spotřebitelé potřebují pro provedení informovaného výběru, budou uvedeny na zadní etiketě.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, neměly by členské státy přijímat ustanovení jiná než ustanovení uvedená v tomto nařízení v oblasti, kterou harmonizuje.

(42) Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, neměly by členské státy přijímat ustanovení jiná než ustanovení uvedená v tomto nařízení v oblasti, kterou harmonizuje. Navíc vzhledem k tomu, že vnitrostátní požadavky na označování mohou způsobit překážky pro volný pohyb na vnitřním trhu, měly by členské státy prokázat, že jsou tato opatření nezbytná, a uvést kroky, jimiž hodlají zajistit jejich uplatňování způsobem, který co nejméně omezí obchod.

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších důvodů tohoto návrhu je zjednodušení pravidel a zajištění fungování vnitřního trhu. Jelikož vnitrostátní ustanovení znamenají pro průmysl další náklady a ztěžují volný pohyb zboží, je třeba jejich zavádění náležitě zdůvodnit a prokázat, že jejich fungování je slučitelné s volným pohybem zboží.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Aby mohly zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, uvádět údaje o výživové hodnotě na svých výrobcích, mělo by být opatření o povinném uvádění údajů o výživové hodnotě zaváděno postupně prostřednictvím prodloužených přechodných období s dodatečným přechodným obdobím pro mikropodniky.

(49) Aby mohly zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, uvádět údaje o výživové hodnotě na svých výrobcích, mělo by být opatření o povinném uvádění údajů o výživové hodnotě zaváděno postupně prostřednictvím příslušných přechodných období s dodatečným přechodným obdobím pro mikropodniky. Měla by se také stanovit finanční podpora Unie s cílem pomáhat malým a středním podnikům v zemědělství, aby získaly potřebné vědecké poznatky pro určení výživové hodnoty svých výrobků. Podnikatelé v tomto odvětví by také měli mít přístup ke vzdělávacím programům, aby se jejich znalosti v této oblasti rozšířily.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Potraviny pocházející ze třetích zemí nelze uvádět na trh Unie, dokud nesplňují ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je v zájmu spotřebitelů zajistit, aby požadavky na označování potravin splňovaly i potraviny pocházející ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „proveniencí“ se rozumí místo, u nějž se uvádí, že z toho místa potravina pochází, a které není „zemí původu“, jak je stanovena v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

g) „proveniencí“ se rozumí místo, země nebo region, kde byly zemědělské produkty nebo složky v úplnosti získány, v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

Odůvodnění

Provenienci je třeba definovat správně. Čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 podává definici, která je z pohledu navrhovatele dokonalá, i když výraz použitý ve francouzštině (obtenu, „získány“) je nešikovný. Produkty „získanými v daném místě“se míní rostlinné produkty, které tam jsou pěstovány, a živá zvířata, která se tam chovají. Navrhovatel odmítá, aby bylo možno považovat za provenienci místo, kde došlo ke zpracování.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „zemí původu“ se rozumí místo původu zemědělského produktu nebo složky, v souladu s články 23 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92;

Odůvodnění

Je třeba doplnit definici „země původu“, aby byla odlišena od definice provenience.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) „významnou složkou (významnými složkami)“ se rozumí složka potraviny, která tvoří více než 50 % této potraviny;

vypouští se

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tam, kde právní předpis o poskytování informací o potravinách zavádí nové požadavky, se zváží potřeba přechodného období po vstupu nových požadavků v platnost, v jehož průběhu lze potraviny s etiketami, které nejsou v souladu s novými požadavky, uvést na trh, a potraviny, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání jejich zásob.

3. Tam, kde právní předpis o poskytování informací o potravinách zavádí nové požadavky, bude v případě, že tyto požadavky souvisí s ochranou lidského zdraví, ponecháno přechodné období po vstupu nových požadavků v platnost, v jehož průběhu lze potraviny s etiketami, které nejsou v souladu s novými požadavky, uvést na trh, a potraviny, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání jejich zásob.

Odůvodnění

Aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu a aby bylo minimalizováno množství obalového odpadu, je obvyklé stanovit při zavedení nových požadavků na označování přechodné období, pokud se tyto požadavky týkají bezprostředního zdravotního rizika pro veřejnost, neboť v takovém případě by toto přechodné období nebylo vhodné.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nová pravidla označování budou uplatňována v jednotných lhůtách stanovených Komisí po konzultaci se zainteresovanými stranami, podle postupu stanoveného v čl. 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Roztříštěné provádění nových předpisů o označování má navzdory přechodným lhůtám významné dopady na náklady na výrobu nových etiket a na správu produktového portfolia, obalů potravin a etiket. Nové právní předpisy o poskytování informací o potravinách by proto měly být v souladu s původním návrhem Komise uplatňovány po uplynutí jednotné lhůty.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) informace o identitě a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

a) informace o identitě a složení, množství, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – podbod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách se přihlédne k široce rozšířené potřebě určitých informací ze strany většiny spotřebitelů, jimž tito spotřebitelé přikládají značný význam, nebo ke všem obecně uznávaným přínosům pro spotřebitele, aby měli spotřebitelé možnost informovaného výběru.

2. Při posuzování potřeby povinných informací o potravinách se přihlédne k potenciálním nákladům a přínosům pro zúčastněné strany spojeným s poskytováním určitých informací, jimž tyto strany přikládají značný význam, nebo ke všem obecně uznávaným přínosům, aby měli tito spotřebitelé možnost informovaného výběru.

Odůvodnění

Nová pravidla pro označování by měla být zavedena pouze tehdy, pokud bude na základě výzkumu prokázán přínos těchto nových požadavků. Náklady na poskytování nových informací by neměly být nepřiměřené. Změny etiket mají značný dopad na výrobce v EU i na dovozce z třetích zemí. Je nutné nalézt rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a výrobců.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský parlament a Rada mohou postupem uvedeným v článku 114 Smlouvy o fungování EU vypracovat nevyčerpávající seznam tvrzení a termínů, jejichž používání bude na základě odstavce 1 za všech okolností zakázáno nebo omezeno.

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh usiluje o zachování stávajícího ustanovení potravinového práva EU (směrnice 2000/13), které vyžaduje, aby členské státy jednaly společně v případě, že je třeba u použití určitých tvrzení a termínů v označení uplatnit omezení. Pokud by takové ustanovení neexistovalo, mohly by jednotlivé státy vytvořit vlastní legislativu a definice by se v jednotlivých členských státech mohly lišit, což by vytvářelo překážky obchodování na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Společenství, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji odstranit, nebo tyto vlastnosti uvádět.

Netýká se francouzského znění.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozovatelé potravinářských podniků zajistípodnicích, které řídí, aby byly informace týkající se nebalených potravin předány provozovateli, který potraviny přebírá, aby bylo případně umožněno poskytnout povinné informacepotravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c)f) konečnému spotřebiteli.

5. Provozovatelé potravinářských podniků zajistípodnicích, které řídí, aby byly informace týkající se nebalených potravin zpřístupněny provozovateli, který s potravinami nakládá, aby mu bylo umožněno poskytnout konečnému spotřebiteli na vyžádání povinné informacepotravinách uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až c)f).

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) čisté množství potraviny;

e) čisté množství potraviny v okamžiku zabalení;

Odůvodnění

Čisté množství potraviny se může v průběhu doby mezi výrobou, prodejem a spotřebou změnit. Výrobce může ovlivnit pouze čisté množství v době zabalení a nemůže mu být přičítána odpovědnost za jakoukoli změnu čistého množství v okamžiku prodeje nebo spotřeby potraviny.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) jméno nebo obchodní jméno a sídlo výrobce nebo balírny nebo prodejce usazeného ve Společenství;

h) jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a sídlo výrobce usazeného v Unii nebo balírny nebo dovozce u výrobků pocházejících z třetích zemí;

Odůvodnění

V zájmu rovného zacházení s výrobky pocházejícími ze Společenství a s výrobky dováženými je u výrobků dovezených ze třetích zemí třeba uvádět dovozce.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) země původu nebo provenience v těch případech, kdy by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele podstatným způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou zemi původu nebo provenienci potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo provenience. V uvedených případech musí být údaje v souladu s pravidly stanovenými čl. 35 odst. 3 a 4 a pravidly stanovenými podle čl. 35 odst. 5;

i) bude uvedena provenience

 

­– v těch případech, kdy by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele podstatným způsobem v omyl, pokud jde o skutečnou zemi původu nebo provenienci potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo provenience

 

­– u nezpracovaných potravin a u jednosložkových potravin;

 

– u nezpracovaného masa nebo mléčných složek složených potravin.

 

Dále, s výjimkou hovězího a telecího masa může označení provenience udávat jedno místo pouze v případě, že se zvířata narodila, byla chována a poražena ve stejné zemi nebo na stejném místě. V ostatních případech se uvedou informace o všech různých místech, kde se zvířata narodila, byla chována a poražena.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu nebylo možné vhodným způsobem použít;

j) návod k použití v případě výrobku, jehož použití v prodávané podobě by mohlo být nebezpečné;

Odůvodnění

Původní formulace by mohla vést k uvádění možností použití například na balení soli či mouky. Hlavním záměrem je zaručit bezpečnost.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může pozměnit seznam povinných údajů stanovených v odstavci 1. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Už kvůli významu tohoto ustanovení je potřeba nesvěřovat Komisi výlučnou pravomoc měnit seznam povinných údajů.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 11 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě mléka a mléčných výrobků v obchodní úpravě v podobě skleněných lahví určených k opakovanému použití mohou členské státy přijmout opatření stanovující odchylky od čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2. Znění těchto opatření sdělí neprodleně Komisi.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11 a

 

Odchylky pro drobné podniky a zemědělské statky

 

Produkty, které jsou ručně vyráběny drobnými podniky a zemědělskými statky, jsou vyňaty z požadavku uvedeného v čl. 9 odst. 1 písm. l). Tyto produkty mohou být rovněž vyňaty z požadavků na poskytování povinných informací podle čl. 9 odst. 1 písm. b), c), d), g), h), i), j) a k), za předpokladu, že jsou prodávány v místě výroby a že příslušné informace mohou poskytnout prodejci.

Odůvodnění

Drobné podniky a zemědělské statky by neměly být zbytečně zatěžovány.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 12 – pododstavec1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hmotnosti a míry se vztahují k metodám a technikám, které umožňují stanovit parametry modelu určeného pro zobrazení skutečnosti.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může stanovit dostupnost určitých povinných údajů jiným způsobem než na balení nebo na etiketě za předpokladu, že jsou dodrženy obecné zásady a požadavky stanovené v kapitole II tohoto nařízení. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

3. V zájmu toho, aby se tam, kde je to možné, zmenšil rozměr obalů, Komise podporuje poskytování povinných údajů jiným způsobem než na balení nebo na etiketě, zejména díky novým informačním a komunikačním technologiím, jako je internet, a za předpokladu, že jsou dodrženy obecné zásady a požadavky stanovené v kapitole II tohoto nařízení. Tato opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají postupem uvedeným v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.případě nebalených potravin se použijí ustanovení článku 41.

4. V případě nebalených potravin nebo potravin balených v místě prodeje se použijí ustanovení článku 41. Zákazníkům však budou v místě prodeje sděleny na jejich žádost údaje požadované podle čl. 9 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství týkající se určitých potravin s ohledem na požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připevněné, vytisknou se písmem o velikosti 3 mm a uvedou způsobem zajišťujícím dostatečně velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

1. Aniž jsou dotřeny zvláštní právní předpisy Společenství týkající se určitých potravin s ohledem na požadavky stanovené v č. 9 odst. 1 písm. a) až k), jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě, vytisknou se způsobem zajišťujícím jejich čitelnost, zejména budou dodrženy tyto rozměry:

 

– nejméně 1 mm u obalů nebo nádob, jejichž největší plocha nebo etiketa měří od 25 do 100 cm2;

 

– nejméně 1,2 mm u obalů nebo nádob, jejichž největší plocha nebo etiketa měří více než 100 cm2.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podkladová barva etikety je odlišná od podkladové barvy výrobku, aby byl vytvořen kontrast, který zaručí čitelnost a srozumitelnost uváděných informací.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout podrobná pravidla pro uvádění povinných údajů a rozšířit požadavky uvedené v odstavci 2 na další povinné údaje u zvláštních skupin nebo druhů potravin uvedených v článcích 10 a 38. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Minimální velikost písma stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na obaly nebo nádoby, jejichž největší plocha měří méně než 10 cm2.

vypouští se

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Zkratky, včetně iniciál, nelze používat v případech, kdy by mohly být vzhledem ke své povaze pro spotřebitele zavádějící.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Povinné informace o potravině se vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a případně nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny, zastíněny nebo přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zásahem.

6. Povinné informace o potravině se vyznačí na dobře viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a případně nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny, nebo přerušeny jiným textem nebo vyobrazením, jiným zásahem či samotným obalem potraviny, např. v záhybu spoje.

Odůvodnění

Nutné doplnění. Výklady toho, které informace jsou zastíněny, by se rozcházely, což by ohrozilo právní jistotu obchodníků s potravinami.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. V případě potravin, jež jsou určeny ke zvláštní výživě v souladu se směrnicí Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 19891 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu, pro něž právní předpisy Unie stanoví povinné označování nad rámec údajů uvedených v čl. 9 odst. 1, musí velikost písma splňovat požadavky čitelnosti pro spotřebitele, jakož i požadavky na dodatečné informace o zvláštním určení těchto výrobků.

 

1 Úř. věst. L 186, 30. 6. 1989, s. 27.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c. Uvedení povinných údajů o potravině nemůže mít za následek zvětšení rozměru anebo hmotnosti obalu, případně nádoby, resp. nemůže jiným způsobem více zatěžovat životní prostředí.

Odůvodnění

Uvedení povinných údajů o potravině může být důvodem k tomu, aby podnikatelé změnili velikost obalu, a proto existuje nebezpečí, že dojde ke zvýšení objemu odpadu pocházejícího z obalů. To by bylo v rozporu se zásadou „prevence“, která je součástí právních předpisů Evropské unie v oblasti nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6d. Pro zprostředkovávání povinných údajů o potravinách se nesmí používat etiketa z takového materiálu, který by mohl výrazně znesnadnit nebo znemožnit opětovné použití nebo recyklaci obalového materiálu a/nebo nádoby.

Odůvodnění

V souladu s předpisy Evropské unie v oblasti nakládání s odpady je nutné se zasadit o to, aby se obaly v co největší míře používaly opakovaně či recyklovaly. Pokud budou etikety vyráběny z jiného materiálu než obal, zkomplikuje to řádné nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více jazycích z úředních jazyků Společenství.

2. Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více jazycích z úředních jazyků Společenství, příp. v jiných jazycích používaných v daném státě.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě skleněných lahví určených k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně označeny a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou, krčkovou nebo rukávovou etiketou, jsou povinné pouze údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 písm. a), c), e), f) a l).

vypouští se

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha měří méně než 10 cm2, jsou na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje stanovenéčl. 9 odst. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele.

2.případě obalů nebo nádob, jejichž největší potisknutelná plocha měří méně než 80 cm2, jsou na obalu nebo etiketě povinné pouze údaje stanovenéčl. 9 odst. 1 písm. a), c), e)f) a v čl. 29 odst. 1 písm. a). Dobrovolně lze na obalech uvádět další údaje. Údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) se uvedou jinými prostředky nebo se poskytnou na žádost spotřebitele.

Odůvodnění

Údaj o energetické hodnotě potraviny představuje důležitou informaci a může zásadně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Výrobci by měli mít možnost uvádět další dobrovolné údaje.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Následující složky lze uvádět v jakémkoli pořadí, a to na konci seznamu složek uvedených v odstavci 1: koření, koření či byliny (s výjimkou soli), přírodní či umělé látky určené k aromatizaci, látky na zlepšení chuti, potravinářské přídatné látky, vitamíny a živiny, minerální látky a jejich soli.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) víno podle definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se bude týkat uplatňování článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro označování složek. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

e) nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % (obj.), s výjimkou míchaných nápojů obsahujících alkohol („alkoholické limonády“); zejména víno a vinařských produktů podle definice nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991 o obecných pravidlech pro definici označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů1, podobné produkty vyrobené z jiného ovoce než z vinných hroznů, jablečné víno, hruškové víno, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008. Nejpozději dne...* Komise předloží zprávu, která se bude týkat uplatňování článku 19 na tyto produkty a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro označování složek. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se v případě potřeby přijímají těmito postupy:

 

i) u výrobků spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 479/2008 postupem stanoveným v č. 113 odst. 2 uvedeného nařízení;

 

ii) u výrobků spadajících do působnosti čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1601/91 postupem stanoveným v článku 14 uvedeného nařízení;

 

iii) u výrobků spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 110/2008 postupem stanoveným v č. 25 odst. 3 uvedeného nařízení;

 

iv) u ostatních výrobků postupem stanoveným v článku 290 Smlouvy o fungování EU.

 

Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené výše uvedenými postupy pro produkty uvedené v podbodech i), ii) a iii), jsou příslušná opatření uplatňována důsledně a stávají se použitelnými na všechny vyjmenované produkty ve stejnou dobu.

 

___________*Úř. věst.: pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

1 Úř. věst. L 149, 16.6.91, s. 1.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V případě potřeby mohou být způsoby provedení označení stanované v odstavci 1 zvoleny podle následujících postupů:

 

i) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 v souladu s postupem uvedeným v článku 113 odst. 1 tohoto nařízení;

 

ii) u produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1601/1991 v souladu s postupem uvedeným v článku 13 tohoto nařízení;

 

iii) u produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 110/2008 postupem stanoveným v čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení;

 

iv) u ostatních alkoholických nápojů postupem stanoveným v článku 290 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) je dotčená složka nebo skupina složek na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním; nebo

b) je dotčená složka nebo skupina složek na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, aby byly dodrženy zásady pro uvádění měr a vah a nebyly uváděny zavádějící nutriční údaje; nebo

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Návodpoužití potraviny se uvede takovým způsobem, aby umožnil její vhodné použití.

1. Návod ke skladování a k použití potraviny musí být uveden takovým způsobem, aby umožnil její vhodné použití.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 27 a

 

Údaje o způsobech chovu hospodářských zvířat

 

Komise přijme postupem uvedeným v článku 290 SFEU nejpozději do 31. prosince 2010 zvláštní kritéria pro údaje o způsobech chovu různých živočišných druhů, z nichž se získává maso, masné produkty a mléko, na základě způsobu označování vajec podle nařízení Komise (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce1. Na tomto základě poté probíhá označování potravin, které obsahují mléko a maso.

 

____________________

1Úř. věst. L 132, 24. 5. 2007, s. 5.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů (s konkrétním uvedením cukrů) a soli.

množství bílkovin, tuku, nasycených mastných kyselin, trans-tuků průmyslového původu, sacharidů (s konkrétním uvedením přírodních a přidaných cukrů), vlákniny a soli.

Odůvodnění

V povinných nutričních údajích by měly být zahrnuty trans-tuky, protože spotřebitel musí mít možnost seznámit se s celkovým nutričním složením dané potraviny. Trans-tuky mohou zvyšovat hladinu špatného cholesterolu (LDL) a snižovat hladinu dobrého cholesterolu (HDL). V zájmu co nejlepší informovanosti spotřebitele je rovněž vhodné uvádět podíl přírodních cukrů a přidaných cukrů. Přidaný cukr obsahuje stejně kalorií jako přírodní cukr, ale pokud již není spalován, vytváří více tuku.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento odstavec se nevztahuje na víno podle definice nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […] ze dne […] o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Komise předloží po [pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost] zprávu, která se bude týkat uplatňování tohoto odstavce na tyto produkty, a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje u těchto výrobků. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

Tento odstavec se nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % (obj.), s výjimkou míchaných nápojů obsahujících alkohol („alkoholické limonády“). Zejména se nevztahuje na víno a vinařské produkty podle definice nařízení (ES) č. 479/2008 a čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1601/91, na podobné produkty získané z jiného ovoce než z vinné révy, jablečné víno, hruškové víno, pivo a lihoviny podle definice čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008. Nejpozději dne...* Komise předloží zprávu, která se bude týkat uplatňování tohoto článku 19 na tyto produkty, a tuto zprávu může doprovodit zvláštními opatřeními, která stanoví pravidla pro povinné nutriční údaje u těchto výrobků. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se v případě potřeby přijímají těmito postupy:

 

i) u výrobků spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 479/2008 postupem stanoveným v č. 113 odst. 2 uvedeného nařízení;

 

ii) u výrobků spadajících do působnosti čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1601/91 postupem stanoveným v článku 14 uvedeného nařízení;

 

iii) u produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 110/2008 postupem stanoveným v čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení;

 

iv) u ostatních výrobků postupem stanoveným v článku 290 Smlouvy o fungování EU.

 

Aniž jsou dotčeny zvláštní případy určené výše uvedenými postupy pro produkty uvedené v podbodech i), ii) a iii), jsou příslušná opatření uplatňována důsledně a stávají se použitelnými na všechny vyjmenované produkty ve stejnou dobu.

 

___________*JO: pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) mononenasycených mastných kyselin (monoenových mastných kyselin);

b) mononenasycených mastných kyselin (monoenových mastných kyselin) (včetně omega-9);

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) polynenasycených mastných kyselin (polyenových mastných kyselin);

c) polynenasycených mastných kyselin (polyenových mastných kyselin) (včetně omega-3 a/nebo ALA a DHA/EPA, omega-6);

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) cholesterolu;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vlákniny;

vypouští se

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) bílkovin;

vypouští se

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) dalších látek, jak je uvedeno v příloze XIII části A.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mohou být rovněž uvedeny složky výše uvedených kategorií.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Energetická hodnota a obsah živin uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g nebo 100 ml nebo, s výhradou čl. 32 odst. 2 a 3, na jednu porci.

2. Energetická hodnota a obsah živin uvedené v odstavci 1 se vyjádří na 100 g nebo 100 ml a s výhradou článku 32 na jednu porci nebo jednotku.

Odůvodnění

Spotřebitel musí mít možnost účinně srovnávat výrobky, které si chce koupit. Proto je nezbytné uvádět energetickou hodnotu a množství výživných látek vždy v přepočtu na 100 g nebo 100 ml. Výjimkou jsou pouze případy uvedené v článku 32.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Povinné nutriční údaje se případně vyjádří v procentech referenčních příjmů stanovenýchčásti B přílohy XI a jsou vztaženy na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci. Údaje o vitamínechminerálních látkách, jsou-li uváděny, se též vyjádří v procentech referenčních příjmů stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

3. Dobrovolné dodatečné označování nutričních údajů se zajistí formou tabulky, s hodnotami vyjádřenými v procentech referenčních příjmů stanovenýchčásti B přílohy XI na 100 g a 100 ml a v souladu s čl. 31 odst. 2 na jednu porci. Údaje o vitamínechminerálních látkách, jsou-li uváděny, se vyjádří alespoň v procentech referenčních příjmů stanovených v bodě 1 části A přílohy XI.

Odůvodnění

Je smysluplné stanovit požadavky na dobrovolné dodatečné označování, aby se v těchto případech dosáhlo určité standardizace a aby se zabránilo možnému uvedení spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Je-li potravina balena jako jednotlivá porce, mohou být nutriční údaje vyjádřeny pouze na jednu porci.

2. Je-li čistá hmotnost určité potraviny uvedené v odstavci 1 nižší než 100 g, mohou být nutriční údaje vyjádřeny pouze na jednu porci.

Odůvodnění

Pokud určitá potravina není obvykle konzumována po 100 gramech (například žvýkačka nebo bonbóny), není vhodné uvádět nutriční údaje v přepočtu na 100 g. Je-li potravina balena po jednotlivých porcích nebo samostatných jednotkách, které jsou všechny stejné velké, je povoleno uvádět hodnoty pouze pro jednu porci nebo jednotku.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tyto dodatečné formy vyjádření údajů uvedené v odstavci 1 budou identifikovány v rámci vnitrostátních systémů uvedených v článku 44.

2. Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 290 Smlouvy o fungování EU stanoví podmínky používání těchto dodatečných forem vyjádření. Kritéria jsou založena na vědeckých poznatcích o stravování a výživě a jejich vztahu ke zdraví. Aby bylo možné určit kritéria, požádá Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin, aby během dvanácti měsíců poskytl odpovídající vědecké doporučení.

Odůvodnění

Měly by být povoleny dodatečné formy vyjádření údajů o výživové hodnotě. Podmínky používání takových forem vyjádření by však měly být stanoveny na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Údaje uvedené v čl. 31 odst. 2 týkající se povinných nutričních údajů se uvedou v hlavním zorném poli. V příslušných případech se uvedou na jednom místě ve srozumitelném formátu v tomto pořadí: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy (s konkrétním uvedením cukrů) a sůl.

1. Údaje týkající se nutričního označování, kterými se uplatňuje čl. 31 odst. 1 a 2 se celkově uvedou ve stejném zorném poli, v podobě tabulky na stejném místě. Povinné údaje se uvedoutomto pořadí: energetická hodnota, bílkoviny, tuky, nasycené mastné kyseliny, trans-tuky průmyslového původu, sacharidy (s konkrétním uvedením přírodních a přidaných cukrů), vláknina a sůl. Další nepovinné údaje se uvedou v pořadí stanoveném v příloze XIII.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Kromě součástí uvedených podle čl. 34 odst. 1 povinný údaj o energetickém obsahu podle čl. 29 odst. 1 písm. a) a v příloze XI, části B, vyjádřeného v kcal na 100 g/ml a případně na jednu porci v souladu s čl. 31 odst. 2 je uveden vpravo dole na vnější straně obalu.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud u potraviny uvedené v příloze IV platí povinnost uvádět nutriční údaje, protože je s nimi spojeno určité výživové nebo zdravotní tvrzení, nemusí být nutriční údaje uvedeny v hlavním zorném poli.

Odůvodnění

Potraviny uvedené v příloze IV jsou vyňaty z předepsaných nutričních údajů, neboť neobsahují významné množství živin. Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1924/2006 a čl. 17 odst. 3 současného návrhu musí však všechny potraviny, včetně potravin uvedených v příloze IV, obsahovat nutriční údaje, pokud vyžadují výživová nebo zdravotní tvrzení. Pokud potraviny uvedené v příloze IV vyžadují výživové nebo zdravotní tvrzení, měly by být vyňaty z povinnosti uvádět nutriční údaje v hlavním zorném poli.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Odstavec 1 se nepoužije na potraviny určené ve směrnici Rady 89/398/EHS a ve zvláštních směrnicích uvedených v čl. 4 odst. 1 výše uvedené směrnice.

Odůvodnění

Potraviny určené pro zvláštní výživu jako počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa, doplňková výživa pro kojence a malé děti a dietní výživa pro zvláštní lékařské účely, na niž se vztahuje směrnice Rady č. 2009/39/ES jsou konkrétně určeny k tomu, aby uspokojovaly zvláštní výživové potřeby své cílové skupiny populace. Požadavek zahrnout nutriční údaje na základě čl. 9 odst. 1 písm. l) navrhovaného nařízení není v souladu s užíváním těchto produktů. Dále omezené nutriční informace v hlavním zorném poli u potravin určených pro zvláštní výživu mohou představovat výrobky zavádějícím způsobem, a tak vést zranitelné skupiny spotřebitelů k výběru jiných výrobků, o nichž se domnívají, že mají vyšší výživnou hodnotu.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V rámci vnitrostátních systémů uvedených v článku 44 mohou být nutriční údaje provedeny graficky nebo formou symbolů, jsou-li splněny tyto základní požadavky:

5. Nutriční údaje mohou být provedeny graficky nebo formou symbolů, jsou-li splněny tyto základní požadavky:

Odůvodnění

Nutriční symboly by měly být harmonizovány na evropské úrovni, aby se tak umožnil volný pohyb výrobků.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.případě, že jsou informace o potravinách, na něž se vztahuje toto nařízení, poskytovány dobrovolně, musí tyto informace splňovat příslušné specifické požadavky stanovené v tomto nařízení.

1.případě, že jsou informace o potravinách, na něž se vztahuje toto nařízení, poskytovány dobrovolně, musí být tyto informace dobře čitelné.

Odůvodnění

Pokud se bude vyžadovat, aby dobrovolné informace o potravinách byly uváděny stejným způsobem jako u produktů, u nichž je vyžadováno povinné uvádění, je pravděpodobné, že výrobci od této praxe ustoupí. Důsledkem stávajícího návrhu by tak bylo, že spotřebitelé budou dostávat méně informací než v současnosti.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou být nadále dobrovolně uváděny další nutriční údaje pro určité cílové skupiny, například děti, pokud jsou tyto specifické referenční hodnoty vědecky podloženy, neuvádějí spotřebitele v omyl a jsou v souladu s obecnými podmínkami stanovenými tímto nařízením.

Odůvodnění

Referenční hodnoty stanovené v příloze XI B se vztahují na průměrného dospělého člověka. U produktů určených zvláštním cílovým skupinám, například dětem, by mělo být možné dodatečně uvádět i odchylné referenční hodnoty, které již odvětví zavedlo a které jsou vědecky podložené.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se zvláštními předpisy Společenství, použijí se odstavce 34, pokud je země původu nebo provenience potraviny dobrovolně uvedena, aby informovala spotřebiteletom, že potravina pochází z Evropského společenství nebo dané země či místa.

2. Aniž je dotčeno označování v souladu se zvláštními předpisy Společenství, nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality1, nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin2, nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)3, nařízení (ES) č. 110/2008 a nařízení (EHS) č. 1601/91, použijí se odstavce 34, pokud je země původu nebo provenience potraviny uvedena, aby informovala spotřebiteletom, že potravina pocházídané země či místa.

 

____________________

1Úř. věst. L 93, 31. 3. 2006, s. 1.

 

2Úř. věst. L 93, 31. 3. 2006, s. 12.

 

3 Úř. věst. L 154, 17. 6. 2009, s. 1.

Odůvodnění

Aby nedocházelo při uplatňování tohoto nařízení k problémům, je nutné uvést platné právní předpisy ES, zejména předpisy týkající se označení původu zemědělských výrobků.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V zájmu zajištění plné vysledovatelnosti potravin „z pole či chléva až na talíř“ umožňuje systém označování zpětně určit jak jejich zemi původu, tak původního výrobce. Toto pravidlo se však neuplatňuje u produktů, u nichž původní výrobce nemůže být určen, jako v případě mléka.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. S výjimkou hovězího a telecího masa může označení země původu nebo provenience masa udávat jedno místo původu pouze v případě, že se zvířata narodila, byla chována a poražena ve stejné zemi nebo na stejném místě. V ostatních případech se uvedou informace o všech různých místech, kde se zvířata narodila, byla chována a poražena.

vypouští se

Odůvodnění

Článek 35 návrhu Komise je pro vedení podniků příliš složitý.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví prováděcí pravidla pro použití odstavce 3. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Pro spotřebitele je důležité znát provenienci produktu. V některých případech však není vždy možné určit zemi původu, neboť součásti produktu mohou pocházet z různých zemí a denně se měnit. Platná pravidla pro označování týkající se původu stanoví uvedení provenience na dobrovolném základě, ledaže by vyloučení takových ustanovení spotřebitele uvádělo ve vážný omyl, pokud jde o skutečný původ potraviny. Je vhodné tato pravidla zachovat a nenahrazovat je novým zněním.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. U whisky se údaj o zemi původu uvede vždy, a to v hlavním zorném poli. Pokud je whisky vyrobena ve více než jedné zemi, uvedou se všechny.

Odůvodnění

Již tradičně se na obalech whisky prodávané v Evropské unii uvádí země původu. Spotřebitelé této informaci přikládají značný význam. U některých značek whisky, jež nenesou informaci o zemi původu, se užívají jiné údaje, aby vznikl dojem, že pocházejí z jedné z hlavních zemí vyrábějících whisky. Je proto vhodné, aby byl u všech značek whisky prodávaných v EU uveden jejich původ a spotřebitelé nebyli uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit prováděcí pravidla pro podmínky a kritéria použití dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 49 odst. 3.

6. Komise může stanovit prováděcí pravidla pro podmínky a kritéria použití dobrovolně poskytnutých údajů. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jejich doplněním, se přijímají postupem uvedeným v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie po konzultaci se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Kapitola VI

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato kapitola a její ustanovení se vypouští.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení jsou v rozporu se zásadou harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Kapitola VII

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato kapitola a její ustanovení se vypouští.

Odůvodnění

Vnitrostátní ustanovení jsou v rozporu se zásadou harmonizace a volného pohybu zboží na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 51 a (nový)

Směrnice 2001/110/ES

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51 a

 

Změna směrnice 2001/110/ES

 

1. V čl. 2 odst. 4 směrnice Rady 2001/110/ES o medu ze dne 20. prosince 20011 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) Na etiketě se uvede / uvedou země původu, kde byl med sklizen. Nicméně pokud med pochází z více než jednoho členského státu nebo z více než jedné třetí země, lze údaj podle potřeby nahradit jedním z těchto údajů:

 

– „směs medů ze zemí ES“,

 

– „směs medů ze zemí mimo ES“.

 

V případě, že podíl medu pocházejícího ze zemí ES převýší podíl medu pocházejícího ze zemí mimo ES:

 

– „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“.

 

V případě, že podíl medu pocházejícího ze zemí mimo ES převýší podíl medu pocházejícího ze zemí ES:

 

– „směs medů ze zemí mimo ES a ze zemí ES“.“.

 

2. V čl. 2 odst. 4 směrnice (ES) 2001/110/ES se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„aa) V případě, že med obsahuje med pocházející ze třetích zemí, je nutné uvést procentuální podíl medu pocházejícího z členských států i ze třetích zemí.“.

 

_______

1Úř. věst. L 10, 2. 1. 2002, s. 47.“.

Odůvodnění

Současné právní předpisy nezajišťují řádné informování spotřebitelů, navíc je mohou dokonce uvádět v omyl. Může se stát, že med obsahuje pouze minimální množství, např. 5 % medu pocházejícího ze zemí ES, na etiketě je však nutné uvést „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 53 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 3 letech od vstupu v platnost] s výjimkou potravin označených provozovateli potravinářských podniků, které mají v den vstupu v platnost méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesahuje 2 miliony EUR, kdy se uvedené články použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 5 letech od vstupu v platnost].

Články 29 až 34 se použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 3 letech od vstupu v platnost] s výjimkou potravin označených provozovateli potravinářských podniků, které mají v den vstupu v platnost méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesahuje 10 000 000 EUR, kdy se uvedené články použijí od [prvního dne měsíce následujícího po 5 letech od vstupu v platnost].

 

Potraviny uvedené na trh nebo označené před [datem vstupu v platnost], které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přírodních cukrech,

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přidaných cukrech,

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nasycených mastných kyselinách,

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 2 d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– trans-tucích,

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– vlákninách,

vypouští se

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – podbod b – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– bílkovinách,

vypouští se

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Příloha I – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. „trans-tuky“ se rozumí mastné kyselinynejméně jednou nekonjugovanou dvojnou vazbou uhlík-uhlíktranskonfiguraci (tj. oddělenou nejméně jednou methylenovou skupinou);

4. „trans-tuky“ se rozumí mastné kyselinynejméně jednou nekonjugovanou dvojnou vazbou uhlík-uhlíktranskonfiguraci (tj. oddělenou nejméně jednou methylenovou skupinou), s výjimkou přirozeně se vyskytujících trans-tuků u přežvýkavců;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Příloha I – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. „přírodními cukry“ se rozumějí monosacharidy a disacharidy, které se přirozeně vyskytují v dané potravině;

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Příloha I – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b. „přidanými cukry“ se rozumějí monosacharidy a disacharidy, které se používají pro své sladivé vlastnosti;

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: bílkoviny = množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25;

10. „bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: bílkoviny = množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25, resp. × 6,38 u mléčných bílkovin;

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s mezinárodním kodexem „Codex Standard 1-1985: obecné normy pro označování hotově balených potravin“, který přijala Evropská komise.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Příloha I – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. „hlavním zorným polem“ se rozumí zorné pole, které je nejpravděpodobněji vystaveno nebo viditelné za běžných nebo obvyklých podmínek prodeje nebo použití potraviny.

vypouští se

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – podbod d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) obilovin použitých pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu.

d) obilovin použitých pro výrobu alkoholických destilátů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních, i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Příloha II – bod 7 – podbod a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) syrovátky použité pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu;

a) syrovátky použité pro výrobu alkoholických destilátů;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních, i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Příloha II – bod 8 – podbod a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) ořechů používaných pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné nápoje obsahující více než 1,2 % (obj.) alkoholu.

a) ořechů používaných pro výrobu alkoholických destilátů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je nezbytný, aby výjimka byla jednoznačnější a byla v souladu se stanoviskem EFSA. Původní znění by mohlo vést k označování produktů jako alergenních, i když podle stanoviska EFSA neobsahují žádnou alergenní složku. Komise souhlasí s tím, že stávající znění je třeba upravit tak, aby bylo zajištěno, že citliví spotřebitelé nebudou uváděni v omyl.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Příloha III – název 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

DRUH NEBO SKUPINA POTRAVIN

ÚDAJE

 

5a. POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ PŘÍSADY POCHÁZEJÍCÍ Z GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ

 

Potraviny obsahující přísady pocházející z geneticky modifikovaných organismů

„Přísady pocházející z geneticky modifikovaných organismů“

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– produkty zpracované pouze uzením nebo zráním, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek;

– produkty zpracované pouze uzením nebo zráním, a také sušené ovoce nebo zelenina, jako jsou švestky nebo meruňky, které prošly sušením a poté případně rehydratecí pomocí vody, a které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká plodů, jako jsou sušené švestky (jediná složka), které jsou dehydratovány za účelem konzervace a k nimž lze přidat vodu.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– byliny, koření nebo jejich směsi;

– byliny, látky určené k aromatizaci, koření nebo jejich směsi;

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– potraviny dodávané výrobcem v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele;

– potraviny dodávané malými podniky v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele;

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 19 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– žvýkačka;

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 19 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– potraviny, jejichž hmotnost/objem je nižší než 5g/ml;

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 19 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nesmazatelně označené skleněné lahve.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Příloha V – část B – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle zmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo k němu musí být tyto údaje připojeny, a to ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl.

1. Název potraviny obsahuje údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, opakovaně zmrazená, lyofilizovaná, hluboko zmrazená, rychle zmrazená, koncentrovaná, uzená), nebo k němu musí být tyto údaje připojeny, a to ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Příloha V – část C a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ČÁST CA – ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ SLOVA „MED“

 

Slovo „med“ nebo výraz „obsahující med“ nebo „vyrobeno s medem“ v označení výrobku nebo v jakékoli grafické či negrafické součásti označující, že výrobek obsahuje med, se použije pouze tehdy, pokud nejméně 50 % obsahu cukru ve výrobku pochází z medu.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Příloha V – část C b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Část C b – NÁZVY, POD NIMIŽ JSOU PRODÁVÁNY POTRAVINY, KTERÉ VYVOLÁVAJÍ DOJEM, ŽE SE JEDNÁ O JINOU POTRAVINU

 

Potraviny, které vyvolávají dojem, že se jedná o jinou potravinu, nebo u nichž je některá z přísad nahrazena její napodobeninou, se označují takto:

 

Odchylky v typu, vlastnostech a složení

Název, pod nímž je potravina prodávána

 

Ve srovnání se sýrem plné nebo částečné nahrazení mléčného tuku rostlinným tukem

„Analog sýra“

 

Ve srovnání se šunkou změněné složení z rozemletých přísad s výrazně snížením podílem masa

„Analog šunky“

Odůvodnění

U napodobenin (analogů) sýra nebo šunky je problémem to, že ze seznamu přísad nelze jednoduše poznat, že se jedná o náhražky. Tento problém řeší zpřesnění názvu, pod nímž je potravina prodávána, takže by spotřebitel dokázal ihned určit, o jaký druh výrobku se jedná.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Příloha VI – část B – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přídavné jméno „ztužený“ se připojíúdaji o ztuženém oleji, pokud není množství nasycených mastných kyselin a trans-tuků uvedeno v nutričních údajích.

Přídavné jméno „ztužený“ se připojíúdaji o ztuženém oleji.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený olej“, neboť chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Příloha VI– část B – bod 2 – sloupec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud není množství nasycených mastných kyselin a trans-tuků uvedeno v nutričních údajích, připojí se k údajiztuženém tuku přídavné jméno „ztužený“.

K údajiztuženém tuku se připojí přídavné jméno „ztužený“.

Odůvodnění

Spotřebitelé mají ve zvyku hledat v seznamu obsažených složek výraz „ztužený tuk“, neboť chtějí zjistit obsah uměle vyrobených trans-tuků.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Příloha VI– část B – bod 17 – sloupec 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. Výrobky, na něž se vztahuje definice Společenství pro „strojně oddělené maso“, jsou z působnosti této definice vyňaty.

17. Kosterní svalstvo druhů savců a ptáků uznaných za vhodné k lidské spotřebě, s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje níže uvedené hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny. Tato definice se vztahuje i na maso získané mechanickým oddělením od kosti obalené masem, na něž se nevztahuje definice EU pro strojně oddělené maso ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu1.

 

______

1Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

Odůvodnění

Pokud jde o definici strojně odděleného masa, jedná se o maso získané tzv. baaderskou technologií (maso mleté nahrubo). Výsledky výzkumného projektu EU Histalim z roku 2007 jasně ukázaly, že se tento druh masa svými organoleptickými a mikrobiologickými vlastnostmi ani složením neliší od mletého masa.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U pevných potravinnálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny po odkapání.

U pevných potravinnálevu se při označování uvádí též čistá hmotnost této potraviny při balení po odkapání.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Příloha XI – část A – bod 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vitamin A (μg) 800

Vitamin A (µg) 800

Vitamin D (μg) 5

Vitamin D (µg) 5

Vitamin E (mg) 10

Vitamin E (mg) 12

 

Vitamin K (µg)          75

Vitamin C (mg) 60

Vitamin C (mg) 80

Thiamin (mg) 1,4

Thiamin (mg) 1,1

Riboflavin (mg) 1,6

Riboflavin (mg) 1,4

Niacin (mg) 18

Niacin (mg) 16

Vitamin B6 (mg) 2

Vitamin B6 (mg)          1,4

Folacin (μg) 200

Kyselina listová (µg)  200

Vitamin B12 (μg) 1

Vitamin B12 (µg)         2,5

Biotin (mg) 0,15

Biotin (μg) 50

Kyselina pantothenová (mg) 6

Kyselina pantothenová (mg) 6

Vápník (mg) 800

Vápník (mg) 800

 

Draslík (mg)  2000

 

Chlor (mg)     800

Fosfor (mg) 800

Fosfor (mg)     700

Železo (mg) 14

Železo (mg)     14

Hořčík (mg) 300

Hořčík (mg)     375

Zinek (mg) 15

Zinek (mg)       10

 

Měď (mg)       1