Procedūra : 2008/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0109/2010

Pateikti tekstai :

A7-0109/2010

Debatai :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0222

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1606kWORD 3044k
2010 m. balandžio 19 d.
PE 430.616v05-00 A7-0109/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

(COM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Renate Sommer

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

(COM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0040),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0052/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto irVidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0000/2009),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei ekonominiams interesams.

(2) Laisvas saugių maisto produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei ekonominiams interesams. Šiuo reglamentu atsižvelgiama ir į vidaus rinkos interesus, nes jį taikant užtikrinami teisės supaprastinamas bei teisinis tikrumas ir sumažinama biurokratinė našta, ir į piliečių interesus, nes nustatomas reikalavimas aiškiai, suprantamai ir įskaitomai ženklinti maisto produktus.

Pagrindimas

Sąvoka „sveikas maisto produktas“ nėra apibrėžta. Taigi sąvoką „sveikas maisto produktas“ apima sąvoka „saugus maisto produktas“, nes pagal ją numatomas ligas sukeliančių medžiagų bei higieninio aplaidumo nebuvimas. Svarbu pabrėžti, kad šiuo reglamentu siekiama ne tik užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, bet ir suderinti vidaus rinką.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Siekiant garantuoti patikimą vartotojų sveikatos apsaugą ir teisę gauti informacijos, reikėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie vartojamus maisto produktus. Vartotojų pasirinkimą, inter alia, gali veikti su sveikata, ekonomika, aplinka, socialiniais ir etiniais aspektais susijusios priežastys.

(3) Siekiant garantuoti patikimą vartotojų sveikatos apsaugą ir teisę gauti informacijos, reikėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie vartojamus maisto produktus. Sprendimui pirkti, inter alia, gali turėti poveikio su sveikata, ekonomika, aplinka, socialiniais ir etiniais aspektais susijusios priežastys.

Pagrindimas

Pasiūlymas pirmiausiai taikomas sprendimams pirkti. O sprendimas pirkti yra sprendimas vartoti produktą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Nors pirminiai tikslai ir esminiai galiojančių ženklinimo teisės aktų elementai tebegalioja, juos reikia supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosioms šalims būtų lengviau jų laikytis ir nuostatos būtų aiškesnės, ir atnaujinti pagal informacijos apie maisto produktus raidą.

(9) Nors pirminiai tikslai ir esminiai galiojančių ženklinimo teisės aktų elementai tebegalioja, juos reikia supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosioms šalims būtų lengviau juos taikyti ir jie būtų aiškesni teisiškai, ir atnaujinti pagal informacijos apie maisto produktus raidą.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – svarbi priemonė vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus.

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – tai galimybė vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. Švietimo ir informavimo kampanijos – svarbi priemonė siekiant pateikti vartotojams suprantamesnę informaciją apie maisto produktus. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus. Be to, tikslinga ir teisinga užtikrinti, kad vartotojai, norėdami išsiaiškinti individualius mitybos klausimus, turėtų galimybę valstybėse narėse naudotis nešališko informacijos teikėjo paslaugomis. Taigi valstybės narės turėtų įrengti atitinkamas pagalbos telefonu linijas, prie kurių finansavimo galėtų prisidėti maisto pramonė.

Pagrindimas

Vien taikant maisto produktų ženklinimą neįmanoma pagerinti vartotojų mitybos ir užtikrinti, kad informacija apie maisto produktų mitybinę vertę būtų suprantama. Ir dabar vartotojai nesupranta kai kurios ženklinimo informacijos, taigi itin svarbu, kad valstybės narės aktyviau dalyvautų informavimo kampanijose, kurios skirtos vartotojų suvokimui gerinti. Reikėtų aiškiai nurodyti, kad už švietimo ir mokymo programas atsakingos valstybės narės siekiant išvengti, kad nebūtų naudojamos ES biudžeto lėšos.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir besivystančio požiūrio į vartotojams teikiamą informaciją apie jų vartojamą maistą, reikėtų nustatyti išsamią informacijos apie maistą teisės aktų, apimančių bendro pobūdžio ir specialias taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis priemonėmis nei etiketės informaciją, apibrėžtį.

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir besivystančio požiūrio į vartotojams teikiamą informaciją apie jų vartojamą maistą, reikėtų nustatyti išsamią informacijos apie maistą teisės aktų, apimančių bendro pobūdžio ir specialias taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis priemonėmis nei etiketės informaciją, ir švietimo maisto tema apibrėžtį.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti taikomos tik įmonėms, kurių veiklos principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip antai atsitiktinis privačių asmenų atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir pardavimas per renginius, pvz., labdaros vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir susitikimus.

(15) Sąjungos taisyklės turėtų būti taikomos tik įmonėms, kurių veiklos principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip antai atsitiktinis privačių asmenų atliekamas maisto produktų tiekimas tretiesiems asmenims, valgio pateikimas ir maisto produktų pardavimas per, pvz., labdaros renginius ar vietos bendruomenės šventes ir susitikimus, taip pat ūkininkų įvairiais būdais vykdomas tiesioginis maisto produktų pardavimas. Nenorint sukurti pernelyg didelės naštos, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms tradicinių maisto produktų gamybos sektoriuje ir mažmeninės prekybos maisto produktais srityje, įskaitant ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjus, nefasuotiems produktams neturėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai.

Pagrindimas

Čia yra svarbus ne maisto produktų tvarkymas, tačiau jo atidavimas tretiesiems asmenims; reikia išvengti pasikartojimo. Žemės ūkio įmonėms, kurios užsiima tiesioginiu produktų pardavimu (paradavimas ūkyje, turguje, prie gatvės, prie namo durų), būtų labai sunku laikytis šio reglamento nuostatų. Kadangi minėtieji pajamų šaltiniai svarbūs žemės ūkio įmonėms, tiesioginiam žemės ūkio produktų pardavimui iš esmės neturėtų būti taikomos šios reglamento nuostatos.

Maisto produktų mažmeninės prekybos įmonėse, įskaitant viešojo maitinimo paslaugų teikėjus, nefasuoti produktai gaminami siekiant juos tiesiogiai parduoti klientui. Šiuo atveju netaikoma jokia standartizuota procedūra, sudėtinės dalys ir medžiagos keičiasi kasdien. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad prekyba maisto produktais padeda užtikrinti regioninių tradicinių produktų išsaugojimą, kūrybingumą, naujoves ir tuo pačiu pasiūlos įvairovę. Atsižvelgiant į tai, svarbu nefasuotiems maisto produktams netaikyti ženklinimo reikalavimo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Transporto bendrovėms, siūlančioms maitinimo paslaugas, šis reglamentas taikomas tik tuo atveju, jeigu šios paslaugos teikiamos maršrutais, kurių pradžia ir pabaiga yra Sąjungos teritorijoje.

Pagrindimas

Kalbant apie transporto maršrutus į ES nepriklausančias šalis, transporto įmonės gali nerasti tiekėjų, kurie tenkintų informacijos pateikimo reikalavimus. Jeigu tokius maršrutus aptarnaujančioms bendrovėms būtų taikomas šis reglamentas, tai ES įsisteigusioms bendrovėms galėtų sukelti konkurencinių nepatogumų, nes reikalavimas laikytis reglamento nuostatų būtų taikomas tik joms.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Informacijos apie maistą teisės aktus reikėtų padaryti lankstesnius, kad būtų galima laiku atsižvelgti į naujus vartotojų informacijos reikalavimus ir užtikrinti vidaus rinkos apsaugos ir skirtingų valstybių narių vartotojų suvokimo pusiausvyrą.

(16) Informacijos apie maistą teisės aktai turėtų taip pat remtis vartotojų informacijos reikalavimais ir užtikrinti, kad nebūtų sudaroma kliūčių su maisto pramone susijusioms naujovėms diegti. Maisto įmonėms suteikta galimybė savanoriškai teikti papildomą informaciją padeda užtikrinti didesnį lankstumą.

Pagrindimas

Naujovės naudingos vartotojams. Pakankamą naujo teisės akto nuostatų lankstumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei maisto įmonėms bus sudaryta galimybė pateikti papildomos informacijos atsižvelgiant į klientų pageidavimus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Svarstant, ar reikia privalomosios informacijos apie maistą, pirmiausia turėtų būti siekiama sudaryti galimybę vartotojams atpažinti maisto produktą ir tinkamai jį vartoti bei rinktis maisto produktus pagal asmeninius mitybos poreikius.

(17) Nustatant reikalavimą pateikti privalomąją informaciją apie maistą siekiama sudaryti galimybę vartotojams priimti sąmoningą, jų individualius mitybos pageidavimus ir poreikius atitinkantį sprendimą pirkti.

Pagrindimas

Sustiprinamas aiškumas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Kad informacijos apie maistą teisės aktai atitiktų kintančius vartotojų informacijos poreikius, svarstant, ar reikalinga privalomoji informacija apie maistą, taip pat reikėtų atsižvelgti į daugumos vartotojų pageidavimą, kad tam tikra informacija būtų atskleista.

(18) Kad informacijos apie maistą teisės aktai atitiktų kintančius vartotojų informacijos poreikius ir kad būtų išvengta nereikalingų pakuočių atliekų, reikalavimas pateikti privalomąją informaciją apie maistą turėtų apsiriboti pagrindinės informacijos, kuri akivaizdžiai aktuali daugeliui vartotojų, nurodymu.

Pagrindimas

Būtų netikslinga ant pakuotės nurodyti per daug informacijos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Tačiau naujus privalomosios informacijos apie maistą reikalavimus reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant į subsidiarumo, proporcingumo ir tvarumo principus.

(19) Tačiau naujus privalomosios informacijos apie maistą reikalavimus arba informacijos apie maisto produktus pateikimo nauja forma reikalavimus reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant į subsidiarumo, proporcingumo, skaidrumo ir tvarumo principus.

Pagrindimas

Pradedant teikti informaciją apie maisto produktus nauja forma, taip pat būtina atitikti minėtus principus.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Informacijos apie maistą taisyklėmis turėtų būti draudžiama nurodyti informaciją, kuri klaidintų vartotoją arba priskirtų maisto produktams vaistines savybes. Kad šis draudimas būtų veiksmingas, jį reikėtų taikyti ir maisto produktų pateikimui bei reklamavimui.

(20) Šalia jau galiojančių kovos su klaidinamąja reklama taisyklių informacijos apie maistą taisyklėmis turėtų būti draudžiama nurodyti informaciją, kuri klaidintų vartotoją, ypač kalbant apie maisto produkto energinę vertę, kilmę arba sudėtį. Kad šis draudimas būtų veiksmingas, jį reikėtų taikyti ir maisto produktų pateikimui bei reklamavimui.

Pagrindimas

Būtina paminėti, kad jau egzistuoja taisyklės dėl klaidinančios reklamos. Vaistinių savybių turinčių produktų reklamavimas reglamentuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) Teigiama, kad kai kurių produktų naudojimas teikia tam tikrą fizinę naudą. Šiuos teiginius derėtų pateikti taip, kad būtų užtikrinta, jog šių produktų naudojimo poveikį būtų galima įvertinti ar patikrinti.

Pagrindimas

Kalbant apie kai kuriuos į maisto produktų rinką pateiktus gaminius (pvz., javų grūdų dribsnius), tvirtinama, kad juos vartojant ilgą laiką galima sulieknėti. Jeigu tokie duomenys apie maisto produktą pateikiami rinkodaros sumetimais, gali būti klaidinami vartotojai. Paprastai teisės aktų leidėjas turėtų nurodyti, kad greta šių duomenų reikėtų pateikti dietos planą, kuriame būtų nurodyta, kokiomis sąlygomis galima pasiekti minėtųjų rezultatų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, susijusių su maisto verslo operatorių atsakomybe dėl informacijos apie maistą, reikėtų patikslinti maisto verslo operatoriams šioje srityje tenkančią atsakomybę.

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, susijusių su maisto verslo operatorių atsakomybe dėl neteisingos, klaidinančios arba nepakankamos informacijos apie maistą, svarbu aiškiai nustatyti maisto verslo operatoriams šioje srityje tenkančią atsakomybę. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 19 straipsnio nuostatų, maisto verslo operatoriai, vykdantys mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, kuri nedaro įtakos informacijai apie maisto produktus, vos tik sužinoję, kad etiketėje pateikiama informacija neatitinka šio reglamento nuostatų, imasi skubių priemonių.

 

-----

1 OL L 229, 2009 9 1, p. 1.

Pagrindimas

Norint veikėjams užtikrinti teisinį tikrumą, būtina vienareikšmiškai nustatyti jų pareigas. Siekiama numatyti, kad prekybos bendrovės nebūtų baudžiamos dėl tokių aplinkybių, kurios nepriklauso jų kompetencijos ir (arba) įtakos sričiai. EB Teisingumo Teismas savo sprendime įmonės „Lidl-Italia“ byloje parodė, kad prekiautojai maisto produktais, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, neturi pakankamai teisinio apibrėžtumo.

Būtina paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis maisto verslo operatoriai, vykdantys veiklą, kuri nedaro įtakos informacijai apie maisto produktus, turi laikytis šio reglamento reikalavimų. Svarbu nurodyti, kad 8 straipsnio nuostatos nesusilpnina įpareigojimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 19 straipsnyje, kuriuos turi vykdyti mažmenininkai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Turėtų būti parengtas visos privalomosios informacijos, kuri iš esmės turėtų būti teikiama su visais galutiniam vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms skirtais maisto produktais, sąrašas. Į sąrašą reikėtų įtraukti informaciją, kurią jau reikia teikti pagal galiojančius teisės aktus, nes manoma, kad ji priklauso iš esmės vertingam vartotojams teikiamos informacijos acquis.

(22) Turėtų būti parengtas visos privalomosios informacijos, kuri turėtų būti teikiama su visais galutiniam vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms skirtais maisto produktais, sąrašas. Į sąrašą reikėtų įtraukti informaciją, kurią jau reikia teikti pagal galiojančius teisės aktus, nes manoma, kad ji priklauso iš esmės vertingam vartotojams teikiamos informacijos acquis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) Naujosios informacijos ir komunikacijų technologijos gali būti svarbios teikiant vartotojams papildomą informaciją, nes jos padeda greitai ir nebrangiai keistis informacija. Galima įsivaizduoti, kad vartotojai galėtų gauti papildomos informacijos naudodamiesi prekybos centruose esančiais prietaisais, kuriais nuskaičius brūkšninį kodą būtų suteikiama informacija apie produktą. Be to, galima numatyti vartotojams sudaryti galimybę gauti papildomos informacijos jiems skirtame interneto puslapyje.

Pagrindimas

Naujos technologijos yra svarbios siekiant, kad vartotojai geriau suprastų informaciją apie jų perkamus produktus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos apie maistą srities pokyčius ir raidą, turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti privalomosios informacijos sąrašą, t. y. įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis ir sudaryti galimybę su tam tikrais duomenimis susipažinti kitomis priemonėmis. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis turėtų sudaryti geresnes galimybes laiku ir tikslingai keisti informacijos apie maistą reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Cf. amendment to Article 9(3).

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Maisto produktų gamyboje naudojamos ir gatavame produkte išliekančios tam tikros sudedamosios dalys ar kitos medžiagos sukelia vartotojų alergijas arba netoleravimą, o kai kurios alergijos arba netoleravimas yra pavojingos sveikatai. Svarbu, kad būtų nurodyta informacija apie tai, ar maisto produkto sudėtyje yra maisto priedų, pagalbinių apdorojimo medžiagų ir kitų medžiagų, galinčias sukelti alergiją, kad tam produktui alergiški ar jo netoleruojantys vartotojai būtų informuoti ir galėtų saugiai rinktis.

(24) Maisto produktų gamyboje naudojamos ir gatavame produkte išliekančios tam tikros sudedamosios dalys ar kitos medžiagos gali sukelti alergijas arba netoleravimą, arba atskirais atvejais netgi pavojų sveikatai. Taigi svarbu, kad būtų nurodyta informacija apie tai, ar maisto produkto sudėtyje yra maisto priedų, pagalbinių apdorojimo medžiagų ir kitų medžiagų, kurių atveju buvo moksliškai įrodyta, kad jos gali sukelti alergijas arba padidinti ligos riziką, kad ypač tam produktui alergiški ar jo netoleruojantys vartotojai būtų informuoti ir galėtų tikslingai rinktis jiems saugius maisto produktus. Turi būti nurodyta netgi tai, ar esama šių medžiagų pėdsakų, kad dėl rimtesnių alergijų kenčiantys asmenys galėtų saugiai rinktis. Šiuo tikslu turi būti parengtos bendros taisyklės.

Pagrindimas

Alergijas arba netoleravimą alergenai sukelia tik tai medžiagai alergiškiems asmenims.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti aiškios ir suprantamos, kad padėtų vartotojams, kurie nori rinktis maisto produktus ir mitybą, turėdami daugiau informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad ženklinimo informacija palėtų paveikti ją skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas – viena pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų etiketėmis priežasčių.

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti aiškios ir suprantamos, kad padėtų vartotojams, kurie nori tikslingai rinktis maisto produktus ir mitybą. Atlikus tyrimus nustatyta, kad geras įskaitomumas svarbus siekiant, kad ženklinimo informacija palėtų paveikti ją skaitančius asmenis, ir kad neįskaitoma informacija apie produktą – viena pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų etiketėmis priežasčių. Todėl reikėtų atsižvelgti į šrifto, spalvos ir kontrasto bei panašių veiksnių derinį.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Siekiant užtikrinti, kad informacija apie maistą būtų teikiama, reikia atsižvelgti į visus maisto produktų tiekimo vartotojams būdus, įskaitant maisto produktų pardavimą nuotolinėmis ryšio priemonėmis. Akivaizdu, kad bet kuriuos maisto produktus parduodant nuotolinės prekybos būdu turėtų būti laikomasi tokių pačių informacijos reikalavimų, kaip ir maisto produktus parduodant parduotuvėje, tačiau būtina patikslinti, kad tokiais atvejais galimybės susipažinti su privalomąja informacija apie maistą turėtų būti sudarytos prieš perkant tokį maisto produktą.

(26) Siekiant užtikrinti, kad informacija apie maistą būtų teikiama, reikia atsižvelgti ir į maisto produktų pardavimą nuotolinėmis ryšio priemonėmis. Akivaizdu, kad bet kuriuos maisto produktus parduodant nuotolinės prekybos būdu turėtų būti laikomasi tokių pačių informacijos reikalavimų, kaip ir maisto produktus parduodant parduotuvėje, tačiau būtina patikslinti, kad tokiais atvejais galimybės susipažinti su privalomąja informacija apie maistą turi būti sudarytos prieš perkant tokį maisto produktą.

Pagrindimas

Priimant sprendimą pirkti yra svarbu, kad būtų reikalaujama pateikti informaciją prieš įvykstant pačiam pirkimo procesui. Supaprastinamas tekstas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a) Atsižvelgiant į ankstesnę Europos Parlamento rezoliuciją, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę*, Komisijos veiklą ir plačiosios visuomenės susirūpinimą alkoholio daroma žala, ypač jauniems ir pažeidžiamiems vartotojams, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų nustatyti specialiai jaunimui skirtų gėrimų, tokių kaip alkoholiniai kokteiliai (angl. alkopops), apibrėžimą. Dėl jų alkoholinių savybių jiems turėtų būti taikomi griežtesni ženklinimo reikalavimai ir parduotuvėse jie turėtų būti aiškiai atskirti nuo gaiviųjų gėrimų.

 

____________________

* OL C 77, 2009 3 31, p. 73.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti informaciją ir apie kitus alkoholinius gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo1 nustatytas išsamus visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo priemones visiškai apimančių techninių standartų sąrašas taip užtikrinant, kad minėti standartai būtų taikomi visais grandinės etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti naudojamos gamyboje, jų naudojimo sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/892 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius reikalavimus pagal šį reglamentą.

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti informaciją ir apie kitus alkoholinius gėrimus. Jau galioja specialios Sąjungos vyno ženklinimo taisyklės. 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo1 nustatytas išsamus visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo priemones visiškai apimančių techninių standartų sąrašas taip užtikrinant, kad minėti standartai būtų taikomi visais grandinės etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti naudojamos gamyboje, jų naudojimo sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui, likeriniams vynams, putojantiems vynams, aromatintiems vynams ir panašiems produktams, kurie gaminami iš kitų vaisių nei vynuogės, vaisių alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/892, 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius reikalavimus pagal šį reglamentą.

____________________

1 OL L 179, 1999 07 14, p. 1.

____________________

1OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

2 OL L [...], [...], p. [...].

2 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

Pagrindimas

Aromatintam vynui, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra vynas ir į kurį dedamas ribotas skaičius natūralių sudedamųjų dalių, būtų taikomos nepalankios sąlygos, palyginti su alumi ir distiliatais, į kuriuos galima dėti nenatūralių priedų, ir dėl to iškiltų didelis pavojus, kad kai kuriems produktams bus padarytas poveikis prekybos požiūriu.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba provenencijos vietos nuoroda turėtų būti teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio produkto tikrosios kilmės šalies ar provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuorodą maisto verslo operatoriai pateikia savo nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, užtikrinančiais vienodas galimybes pramonės įmonėms bei padedančiais vartotojams geriau suprasti su maisto produkto kilmės šalimi ar provenencijos vieta susijusią informaciją. Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu susijusiems duomenims.

(29) Nepažeidžiant galiojančių privalomųjų sektoriaus nuostatų dėl kilmės nurodymo, maisto produkto kilmės šalies arba provenencijos vietos nuoroda turėtų būti teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio produkto tikrosios kilmės šalies ar provenencijos vietos, taip pat dėl perdirbto produkto pagrindinės sudedamosios dalies. Kitais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, užtikrinančiais vienodas galimybes pramonės įmonėms bei padedančiais vartotojams geriau suprasti su maisto produkto kilmės šalimi ar provenencijos vieta susijusią informaciją. Tokie kriterijai netaikomi su maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu susijusiems duomenims.

Pagrindimas

Pagal galiojančias sektoriaus nuostatas jau privaloma nurodyti kilmę. Reikėtų vengti vartotojų klaidinimo.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Kai kuriais atvejais maisto verslo operatoriai, norėdami atkreipti vartotojų dėmesį į jų maisto produkto privalumus ir Europos Sąjungos gamybos standartus, gali pageidauti nurodyti, kad maisto produkto kilmės vieta yra Europos bendrija. Tokios nuorodos taip pat turėtų atitikti suderintus kriterijus.

(30) Jei maisto verslo operatoriai, norėdami atkreipti vartotojų dėmesį į jų maisto produkto privalumus ir Europos Sąjungos gamybos standartus, nurodo, kad maisto produkto kilmės vieta yra Europos Sąjunga, tokios nuorodos privalo atitikti suderintus kriterijus. Tai galioja ir nurodant valstybę narę.

Pagrindimas

Jeigu savanoriškai nurodoma kilmė „Europos Sąjunga“ ir (arba) „valstybė narė“, tai siekiant aiškumo, teisinio tikrumo bei atitikmens vidaus rinkai būtina, kad tai būtų daroma vienodai pagal nustatytą tvarką.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) Europos Bendrijos nepreferencinės kilmės taisyklės nustatytos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą1, o šio reglamento įgyvendinimo taisyklės – 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas2. Nustatant maisto produktų kilmės šalį bus remiamasi šiomis taisyklėmis, gerai žinomomis prekybos įmonėms ir administracijoms bei turėsiančiomis palengvinti kilmės šalies nustatymą.

(31) Europos Sąjungos nepreferencinės kilmės taisyklės nustatytos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą1, o šio reglamento įgyvendinimo taisyklės – 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas2. Nustatant maisto produktų kilmės šalį bus remiamasi šiomis taisyklėmis, gerai žinomomis prekybos įmonėms ir administracijoms bei turėsiančiomis palengvinti kilmės šalies nustatymą. Mėsai ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra mėsos, turėtų būti taikomos skirtingos taisyklės atsižvelgiant į gimimo, veisimo ir skerdimo vietą.

Pagrindimas

Mėsos atveju nėra tinkama kaip kilmės šalį nurodyti tik vieną vietovę, jei gyvulio gimimo, auginimo ir skerdimo šalys skiriasi. Tyrimais nustatyta, kad vartotojams labai svarbu žinoti gyvulio gimimo, auginimo ir paskerdimo vietą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Maisto produkto mitybinis teiginys – tai informacija apie maisto produktų energinę vertę ir tam tikras maistines medžiagas juose. Privaloma tvarka teikiant informaciją apie maistingumą būtų gerinamas visuomenės mitybos srities švietimas ir padedama pagrįstai rinktis maisto produktus.

(32) Maisto produkto mitybinis teiginys – tai informacija apie maisto produktų energinę vertę ir tam tikras maistines bei sudedamąsias medžiagas juose. Valstybės narės savo veiksmais, pvz., vykdydamos mitybos veismų planą savo visuomenės sveikatos politikos pagrindu, turėtų remti informacijos apie maistingumą teikimą privaloma tvarka ant pakuotės priekinės ir užpakalinės dalies, kadangi taip būtų teikiamos specialios rekomendacijos, susijusios su visuomenės mitybos srities švietimu, ir padedama pagrįstai rinktis maisto produktus.

Pagrindimas

Pvz., druska nėra maistinė, tačiau sudedamoji medžiaga.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiami tam tikri visuomenės sveikatai svarbūs mitybos elementai. Todėl rengiant privalomo informacijos apie maistingumą teikimo reikalavimus tikslinga į juos atsižvelgti.

(33) Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiami tam tikri visuomenės sveikatai svarbūs mitybos elementai. Todėl rengiant privalomo informacijos apie maistingumą teikimo reikalavimus turėtų būtų atsižvelgta į šioje baltojoje knygoje išdėstytas rekomendacijas.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. Todėl tikslinga užtikrinti, kad visų pirma būtų teikiama informacija apie maistinių medžiagų kiekį alkoholiniuose kokteiliuose.

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. Todėl būtų naudinga, jei gamintojai pateiktų informaciją apie alkoholinių gėrimų energinę vertę.

Pagrindimas

Nors šis reglamentas netaikomas alkoholiniams gėrimams, jie gali žymiai padidinti gaunamos energijos kiekį. Vartotojams būtų labai naudinga, jei gamintojai savo noru teiktų informaciją apie alkoholinių gėrimų energinę vertę.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Siekiant Bendrijos teisės aktų nuoseklumo ir darnos, į maisto produktų etiketes savanoriškai įtraukiant teiginį apie maistingumą arba sveikumą reikėtų laikytis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą.

(35) Siekiant teisinio tikrumo ir Sąjungos teisės aktų nuoseklumo, į maisto produktų etiketes savanoriškai įtraukiant teiginį apie maistingumą arba sveikumą reikėtų laikytis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą.

Pagrindimas

Čia vienareikšmiškai yra nagrinėjamas susijusių veikėjų teisinio tikrumo klausimas.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos naštos pramonės įmonėms, tam tikrų kategorijų maisto produktams, kurie yra neperdirbti arba kurių informacija apie maistingumą nėra lemiamas vartotojų pasirinkimo veiksnys, nereikėtų taikyti reikalavimo privaloma tvarka įtraukti mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas teikti tokią informaciją nustatytas kitais Bendrijos teisės aktais.

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos naštos maisto produktų gamintojams ir prekybininkams, tam tikrų kategorijų maisto produktams, kurie yra neperdirbti arba kurių informacija apie maistingumą nėra lemiamas veiksnys vartotojų sprendimui pirkti arba kurių išorinė pakuotė ar etiketė yra per maža, kad joje būtų galima nurodyti privalomąją ženklinimo informaciją, nereikėtų taikyti reikalavimo privaloma tvarka pateikti mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas teikti tokią informaciją nustatytas kitais Sąjungos teisės aktais.

Pagrindimas

Nebūtų teisinga ateityje reikalauti didesnių maisto pakuočių ar standartizuotų etikečių vien dėl to, kad nustatyti didžiuliai ženklinimo reikalavimai. Dėl to atsirastų daugiau pakuočių atliekų ar apgaulingų pakuočių arba būtų padidintos porcijos.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad, vartotojų manymu, priimant sprendimą dėl pirkinio, informacija pagrindiniame regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje dalyje yra naudinga. Todėl norint užtikrinti, kad vartotojai, pirkdami maisto produktus, lengvai pamatytų pagrindinę informaciją apie maistingumą, ji turėtų būti nurodoma pagrindiniame etiketės regėjimo lauke.

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, ji turėtų būti lengvai suprantama vidutiniam vartotojui. Būtų tikslinga informaciją pateikti tame pačiame regėjimo lauke, nes taip būtų užtikrinta, kad vartotojai, pirkdami maisto produktus, lengvai pamatytų pagrindinę informaciją apie maistingumą.

Pagrindimas

Reikalavimas įvertinti visų Europos Sąjungos piliečių žinių apie mitybą lygį būtų per griežtas. Be to, reikia išbraukti nuorodą į mokslinius tyrimus, kurių niekas negali konkrečiai įvardyti. Bet kokiu atveju, iki šiol nebuvo atliktas joks tyrimas apie vartotojų elgesį perkant maisto produktus, kuriame būtų atsižvelgta į visų valstybių narių ypatybes (taip pat žr. 38 konstatuojamąją dalį). Taip pat, dėl didelės maisto produktų pakuočių įvairovės, bendrai apibrėžti pagrindinį regėjimo lauką yra sunku, o kai kurių pakuočių atveju sunku vienareikšmiškai nurodyti priekinę dalį.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai sudedamosios dalys nurodomos 100 g /100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse narėse ir maisto pramonės organizacijose rodo, kad vartotojams tokios sistemos patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip tokia informacija naudojasi. Todėl tikslinga leisti kurti skirtingas sistemas ir toliau tirti vartotojų supratimą skirtingose valstybėse narėse, kad prireikus būtų galima taikyti suderintas sistemas.

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai sudedamosios dalys nurodomos 100 g /100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse narėse ir maisto pramonės organizacijose rodo, kad vartotojams tokios sistemos patinka, nes jos padeda greitai rinktis. Tačiau visoje Sąjungoje nėra mokslinių įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip tokia informacija naudojasi. Siekiant užtikrinti galimybę palyginti produktus, esančius skirtingo dydžio pakuotėse, tikslinga ir toliau privalomai nurodyti 100 g ir 100 ml produkto maistinę vertę ir prireikus leisti teikti papildomą informaciją apie maistinę porcijos vertę. Jei maisto produktas yra fasuotas kaip atskira porcija, turėtų būti taip pat privaloma nurodyti porcijos maistinę vertę. Siekiant išvengti klaidinančios informacijos apie porcijos dydį, konsultuojantis Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyti standartiniai porcijų dydžiai.

Pagrindimas

Nurodant energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Todėl šią informaciją reikėtų privalomai nurodyti ir ant porcijų pakuotės. Papildoma informacija apie porcijai tenkančią energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį ypač galima supakuotų porcijų atveju. Siekiant padėti vartotojams lengviau orientuotis, turėtų būti privaloma ant fasuotų atskirų porcijų nurodyti porcijomis paremtas vertes.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl dirbtinių transriebiųjų rūgščių uždraudimo visoje ES. Kol šis draudimas neįsigaliojo, dirbtinių transriebiųjų rūgščių ženklinimas turėtų būti privalomas.

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo ataskaitoje dėl Baltosios knygos dėl klausimų, susijusių su mityba, antsvoriu ir nutukimu, ragino visoje ES uždrausti dirbtines transriebiąsias rūgštis. Kadangi dirbtinės transriebiosios rūgštys kenkia sveikatai ir jų turėtų būti vengiama, siekiant apsaugoti vartotojus jos turėtų būti uždraustos visoje ES. Kol šis draudimas neįsigaliojo, ženklinti dirbtines transriebiąsias rūgštis turėtų būti privaloma.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus maisto produktus teikimo taisykles, atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo poreikis gauti kitokios informacijos yra nedidelis, manoma, kad informacija apie galimus alergenus yra labai svarbi. Yra įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją maistui galima susieti su nefasuotais maisto produktais. Todėl tokia informacija vartotojui turėtų būti teikiama visada.

(41) Iš anksto nesufasuotų maisto produktų atveju bei viešojo maitinimo įstaigose informacija apie galimus alergenus ypač svarbi alergiškiems žmonėms. Todėl tokia informacija turėtų būti visada prieinama vartotojui.

Pagrindimas

Nacionalinės valstybėse narėse galiojančios taisyklės kenktų vidaus rinkai ir šį reglamentą paverstų beprasmišku.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) Šiuo reglamentu derinamose srityse, jei jame nėra konkrečiai nurodyta kitaip, valstybės narės turėtų priimti tik tokias nuostatas, kokios numatytos šiame reglamente.

(42) Šiuo reglamentu derinamose srityse, jei jame nėra konkrečiai nurodyta kitaip, valstybės narės turėtų priimti tik tokias nuostatas, kokios numatytos šiame reglamente. Be to, kadangi dėl nacionalinių ženklinimo reikalavimų gali kilti kliūčių laisvam judėjimui vidaus rinkoje, valstybės narės turėtų įrodyti, kad šios priemonės būtinos, ir nurodyti, kaip jos užtikrins, kad šios priemonės būtų taikomos kuo mažiau ribojant prekybą.

Pagrindimas

Viena iš svarbiausių šio pasiūlymo priežasčių – siekis supaprastinti taisykles ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Kadangi dėl nacionalinių taisyklių didėja verslo sąnaudos ir apsunkinamas laisvas prekių judėjimas, derėtų reikalauti pagrįsti jų priėmimą ir įrodyti, kad jų taikymas suderinamas su laisvo prekių judėjimo principu.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) Kad suinteresuotosios šalys, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, galėtų ant produktų teikti informaciją apie maistingumą, laipsniškai, taikant tęstinius pereinamuosius laikotarpius ir papildomą pereinamąjį laikotarpį mikroįmonėms, turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis teikti informaciją apie maistingumą taptų privaloma.

(49) Kad suinteresuotosios šalys, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, galėtų ant produktų teikti informaciją apie maistingumą, laipsniškai, taikant atitinkamus pereinamuosius laikotarpius ir papildomą pereinamąjį laikotarpį mikroįmonėms, turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis teikti informaciją apie maistingumą taptų privaloma. Taip pat, siekiant šioms žemės ūkio sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms padėti gauti mokslinius tiriamuosius duomenis, būtinus jų produktų maistinei vertei nustatyti, reikėtų numatyti Sąjungos finansinę pagalbą. Be to, šio sektoriaus verslininkams turėtų taip pat būti skiriamos mokymo programos, kad jie galėtų patobulinti savo žinias šioje srityje.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(49a) Žinoma, ir tradicinių maisto gamybos sektorių gaminių ir mažmeninės prekybos maisto produktais sektoriaus šviežių gaminių, pagaminamų tiesiogiai pardavimo vietose, sudėtyje gali būti medžiagų, kurios jautriems asmenims sukelia alergines arba netoleravimo reakcijas. Tačiau, kadangi tiesioginio kontakto su pirkėjais metu parduodami būtent nefasuoti produktai, atitinkamą informaciją reikėtų perduoti, pvz., vykdant pokalbį pardavimo metu arba pardavimo vietose pateikiant aiškiai matomą informacinį ženklą ar demonstruojant informacinę medžiagą.

Pagrindimas

Beveik neįmanoma pateikti visų nesufasuotų prekių produktų išsamių žymėjimų dėl alergijos, o mažoms ir vidutinėms įmonėms tai lemtų nepalankias konkurencines sąlygas ir didesnes išlaidas. Be to, kryžminio užkrėtimo negalima išvengti patalpose, kuriose apdirbimui naudojamų patalpų dydis yra ribotas.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Reglamentu nustatomas patikimos vartotojų apsaugos, susijusios su informacija apie maistą, pagrindas, atsižvelgiant į vartotojų suvokimo skirtumus ir informacijos poreikį ir tuo pačiu metu užtikrinant, kad vidaus rinka sklandžiai veiktų.

Išbraukta.

Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalis skirta tikslui, kuris neturi jokio aiškaus norminio turinio. Todėl siekiant teisės aktų tikslumo šią dalį reikėtų išbraukti iš reglamento norminės dalies.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Reglamentas taikomas visais maisto grandinės etapais, per kuriuos maisto verslo įmonių veikla yra susijusi su informacijos apie maistą teikimu vartotojams.

3. Reglamentas taikomas visais maisto grandinės etapais, kai tai susiję su informacijos apie maistą teikimu galutiniams vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam vartotojui tiekti skirtiems fasuotiems maisto produktams ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtiems maisto produktams.

 

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra pakuojami tiesiogiai pardavimo vietoje prieš pateikiant juos galutiniam vartotojui.

 

Transporto bendrovėms, siūlančioms maitinimo paslaugas, šis reglamentas taikomas tik tuo atveju, jeigu šios paslaugos teikiamos maršrutuose, kurių pradžia ir pabaiga yra Sąjungos teritorijoje.

 

3a. Šis reglamentas taikomas tik maisto produktams, pagamintiems vykdant verslą, kurio veiklos modelis pagrįstas tam tikru veiklos tęstinumu ir organizuotumu. Atsitiktiniam privačių asmenų atliekamam maisto tvarkymui, tiekimui ir pardavimui per renginius, pvz., labdaros renginius ar vietos bendruomenės šventes ir susitikimus, ir panašiai veiklai šis reglamentas netaikomas.

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas ir sustiprinamas kalbinis aiškumas. Būtent prekiaujant maisto produktais į plėvelę pakuojami produktai, kurie gaminami ir teikiami tiesiogiai pardavimo vietoje. Tokiu būdu siekiant kuo labiau patenkinti vartotojų poreikius (greitas aptarnavimas, patogesnė forma), produktai suskirstomi porcijomis (paprastieji sumuštiniai) arba įvyniojami į plėvelę (suvožtinai sumuštiniai). Tokiems produktams, kurie supakuojami prieš pat pardavimą, reglamentas neturėtų būti taikomas, nes šie produktai negali būti lyginami su pramoniniu būdu fasuotais produktais. Kalbant apie transporto maršrutus į ES nepriklausančias šalis, transporto įmonės gali nerasti tiekėjų, kurie tenkintų informacijos pateikimo reikalavimus. Jei šiam susisiekimui vežėjai privalės taikyti reglamentą, tai gali sukurti nepalankias konkurencijos sąlygas ES vežėjams, kurie vieninteliai privalės laikytis šio reglamento.

Pasiūlyme turėtų atsispindėti 15 konstatuojamojoje dalyje išreikštas požiūris, kuriuo remiantis labdaros ir vienkartiniams renginiams (mokyklų ir panašiems) taikoma išimtis ir jie neįeina į šio pasiūlymo taikymo sritį.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Iš trečiųjų šalių kilę maisto produktai gali būti platinami Sąjungoje tik tada, kai jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

Pagrindimas

Vartotojų naudai būtina užtikrinti, kad maisto produktai iš trečiųjų šalių taip pat atitiktų ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomuose konkrečiuose Bendrijos teisės aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų.

4. Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomuose konkrečiuose Bendrijos teisės aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų. Komisija iki [šio reglamento įsigaliojimo datos] paskelbia visų ženklinimo reikalavimų, kurie numatyti specialiuose Sąjungos teisės aktuose, taikytinuose konkretiems maisto produktams, sąrašą ir šį sąrašą viešai paskelbia internete.

Pagrindimas

Dėl specialių teisinių nuostatų įvairovės toks sąrašas yra būtinas norint maisto grandinės dalyviams suteikti aiškumo ir teisinio tikrumo.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki ...* Komisija paskelbia išsamų ir atnaujintą tam tikriems maisto produktams taikomuose konkrečiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų sąrašą. Komisija ne vėliau kaip ... ** pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių konkrečių ženklinimo reikalavimų atitikimą šiam reglamentui. Prireikus Komisija kartu su šia ataskaita pateikia atitinkamą pasiūlymą.

 

___________

*

** per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo tikslų – supaprastinimas. Yra per daug konkretiems sektoriams skirtų EB direktyvų ir reglamentų, kuriuose yra nuostatos dėl ženklinimo. Būtina surinkti jas visas, patikrinti jų atitikimą bendriesiems principams ir suteikti visiems maisto produktų verslo suinteresuotiems subjektams ir įmonėms galimybę lengvai prieiti prie informacijos apie šiuos gausius reikalavimus, atsižvelgiant į galimus neatitikimus bendrosioms taisyklėms.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) „informacija apie maistą“ – informacija apie maisto produktą, galutiniam vartotojui pateikiama etiketėje, kituose kartu pateikiamuose dokumentuose ar kitomis priemonėmis, įskaitant moderniųjų technologijų priemones arba žodinę komunikaciją. Prie šios informacijos nepriskiriami komerciniai pranešimai, kaip apibrėžta 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje;

(a) „informacija apie maistą“ – informacija apie maisto produktą, galutiniam vartotojui pateikiama etiketėje, kituose kartu pateikiamuose dokumentuose ar kitomis priemonėmis, įskaitant modernias technologijas arba žodinę komunikaciją. Prie šios informacijos nepriskiriami komerciniai pranešimai, kaip apibrėžta 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje;

Pagrindimas

Čia turima omeny ne technologijų priemones, o technologijas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b)„informacijos apie maistą teisės aktai“ – Bendrijos nuostatos, reglamentuojančios informaciją apie maistą, visų pirma ženklinimą, įskaitant visų maisto produktų ar tam tikrų maisto produktų bendro pobūdžio taisykles ir specialių maisto produktų taisykles;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Tai, kas yra teisinė nuostata, susijusi su informacija apie maistą, yra aišku iš atitinkamos nuostatos turinio. Taigi reikia išbraukti 2 straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) „privalomoji informacija apie maistą“ – tam tikri duomenys, kurie pagal Bendrijos teisės aktus turi būti teikiami galutiniam vartotojui;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Apibrėžtyje tik nurodoma, kad privalomoji informacija yra tokia informacija, kuri numatoma pagal teisės aktus (daugžodžiavimas). Taigi reikia išbraukti 2 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) „viešojo maitinimo įstaigos“ – visos įstaigos (įskaitant transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kaip antai restoranai, valgyklos, mokyklos ir ligoninės, kuriose vykdant veiklą maistas ruošiamas galutiniam vartotojui vartoti be tolesnio ruošimo;

(d)„viešojo maitinimo įstaigos“– visos įstaigos (įskaitant prekybos automatus, transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kaip antai restoranai, valgyklos, mokyklos, ligoninės arba maitinimo paslaugas teikiančios bendrovės, kuriose vykdant veiklą maistas ruošiamas galutiniam vartotojui nedelsiant vartoti;

Pagrindimas

Paaiškinimas ir būtinas papildymas. Maitinimo paslaugas teikiančios bendrovės taip pat yra viešosios maitinimo įstaigos.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant parduoti ir kuri dengia produktą visiškai arba tik iš dalies, bet visada taip, kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos neatidarius arba nepakeitus;

(e)„fasuotas maistas“– „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis vienetas, kurį sudaro pakuotėje esantis maisto produktas, ir kuri dengia produktą visiškai arba tik iš dalies, bet visada taip, kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos neatidarius arba nepakeitus;

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) „nefasuotas maistas“ – tai maisto produktai, kurie nefasuoti siūlomi pardavimui galutiniam vartotojui ir, jei fasuojami, fasuojami tik pardavimo galutiniam vartotojui momentu, taip pat maisto produktai ir švieži produktai, kurie pardavimo dieną fasuojami pardavimo vietoje ir skirti parduoti nedelsiant;

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi prie prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Kaip ir maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus, atveju, praktiškai nėra įmanoma pateikti tokią pačią informaciją, kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o parduodamų produktų asortimentas nuolat kinta.

Nepakankamai aiškus apsiribojimas pakuotėmis pardavimo vietoje. Amatų įmonėse, turinčiose kelias pardavimo vietas, produktai dažnai fasuojami centrinėje gamybos vietoje pardavimo dieną prieš juos išskirstant į pardavimo vietas. Pvz., Nyderlanduose valdžios institucijos sutiko sulyginti sąvokas „kasdien šviežias“ ir „nefasuotas“.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, įskaitant maisto priedus ir maisto fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios dalies elementai, naudojami gaminant maistą arba jį ruošiant ir liekantys gatavame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu; liekanos nelaikomos sudedamąja dalimi;

(f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, įskaitant maisto priedus ir maisto fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios dalies elementai, naudojami gaminant maistą arba jį ruošiant ir esantys gatavame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

Pagrindimas

Sudedamosios dalies apibrėžties pakeitimas turėtų neigiamą poveikį Bendrijos teisės aktams (pvz., reglamentui Nr. 1829/2003), kuriuose pateikiama nuoroda į sudedamosios dalies apibrėžtį. „Liekanų“ sampratą reikia išbraukti iš šios apibrėžties, kad ji derėtų su Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, pagal kurį nustatomi maistui skirtų teisės aktų bendrieji reikalavimai. Pagal šio reglamento 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį „likučiai ir teršalai“ nėra sudėtinės maisto dalys.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) „provenencijos vieta“ – bet kuri vieta, kuri nurodoma kaip maisto produkto kilmės vieta ir kuri nėra „kilmės vieta“, kaip nustatyta pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsnius;

(g) „provenencijos vieta“ – vieta, šalis ar regionas, kurio visiškai išgauti arba pagaminti žemės ūkio produktai ar sudedamosios dalys pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23 straipsnio 2 dalį;

Pagrindimas

Reikia tinkamai apibrėžti provenencijos vietą. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23 straipsnio 2 dalyje pateikiama, nuomonės referento nuomone, puiki apibrėžtis, net jei prancūzų kalba pranc. (obtenu) ji skamba nekaip. Ypač vartojant sąvoką „vietoje išgauti arba pagaminti“ omenyje turimi ten išauginti augalinės kilmės produktai, ten gimę ir užauginti gyvi gyvūnai. Nuomonės referentas atmeta galimybę manyti, jog apdirbimo vietą būtų galima laikyti provenencijos vieta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(j) „ženklinimas“ – visi su maisto produktu susiję žodžiai, išsami informacija, prekės ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, nurodyti ant pakuotės, dokumente, pastaboje (įspėjime), etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto arba jį nurodančiuose;

(j) „ženklinimas“ – visi su maisto produktu susiję žodžiai, išsami informacija, prekės ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, nurodyti ant pakuotės, dokumente, pastaboje (įspėjime), etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto arba jį nurodančiuose;

Pagrindimas

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(k) „regėjimo laukas“ – visas pakuotės paviršius, kuriame pateiktą informaciją galima perskaityti iš vieno taško, kad vartotojai galėtų greitai ir lengvai perskaityti ženklinimo informaciją nevartydami pakuotės;

(k) „regėjimo laukas“ – visas pakuotės paviršius, kuriame pateiktą informaciją galima perskaityti iš vieno regėjimo taško, kad būtų galima greitai ir lengvai gauti ženklinimo informaciją;

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ka) „įskaitomumas“– teksto, be kita ko, atspausdinimas, reljefas, žymėjimas, graviravimas ar antspaudavimas, tokiu būdu, kad normaliai matančiam vartotojas gali be pagalbinių optinių priemonių suvokti maisto produkto etiketėje pateiktos informacijos esmę; įskaitomumas priklauso nuo šrifto dydžio, šrifto rūšies, šrifto storumo, atstumo tarp žodžių, raidžių ir eilučių, santykio tarp raidžių pločio ir aukščio, o taip pat kontrasto tarp šrifto ir fono.

Pagrindimas

Šis apibrėžimas yra būtinas, nes šrifto dydis pats savaime neužtikrina teksto įskaitomumo.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(l) „teisinis pavadinimas“ – maisto produkto pavadinimas, nurodytas jam skirtose Bendrijos nuostatose arba, jei tokių nuostatų nėra, teisės aktuose, reglamentuose ir administracinėse nuostatose, taikytinose valstybėje narėje, kurioje maisto produktas parduodamas galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, numatytas pavadinimas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos 2000/13/EB terminas.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(m) „įprastinis pavadinimas“ – pavadinimas, kuris valstybės narės, kurioje maisto produktas parduodamas, vartotojams yra priimtinas kaip maisto produkto pavadinimas ir kurio nereikia išsamiau aiškinti;

(m) „įprastinis pavadinimas“ – „įprastinis pavadinimas“ – pavadinimas, kuris valstybės narės, kurioje maisto produktas parduodamas, vartotojams yra suprantamas kaip maisto produkto pavadinimas ir kurio nereikia išsamiau aiškinti;

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos direktyvos 2000/13/EB terminas „įprastinis pavadinimas“ (plg. 5a straipsnį) (ši pakeitimo dalis tekstui lietuvių kalba įtakos neturi). Čia turimas omenyje ne priimtinumas, o supratimas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(o)„pagrindinė(-s) sudedamoji (-osios) dalis (-ys)“ – svarbios ir (arba) išskirtinės maisto produkto sudedamosios dalys;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nepritariama Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės ženklinimo. Nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus visiems maisto produktams.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(p)„svarbi (-ios) sudedamoji (-osios) dalis (-ys)“ – daugiau nei 50 % maisto produkto sudaranti sudedamoji dalis;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nepritariama Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės ženklinimo. Nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus visiems maisto produktams.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(q) „išskirtinė(s) sudedamoji (-osios) dalis (-ys)“ – bet kuri maisto produkto sudedamoji dalis, kuri vartotojui paprastai yra susijusi su maisto produkto pavadinimu ir kurios kiekį dažniausiai reikia nurodyti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nepritariama Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės ženklinimo. Nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus visiems maisto produktams.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(r) „esminiai reikalavimai“ – reikalavimai, pagal kuriuos vartotojo apsaugos ir informacijos apie maistą lygis nustatomas atsižvelgiant į konkretų klausimą, nustatyti Bendrijos akte, kuriuo leidžiama kurti 44 straipsnyje nurodytas nacionalines sistemas;

(r) „esminiai reikalavimai“ – reikalavimai, pagal kuriuos vartotojo apsaugos ir informacijos apie maistą lygis nustatomas atsižvelgiant į konkretų klausimą, nustatyti Sąjungos akte.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(s) „minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai laikomas produktas išlaiko savo specifines savybes;

(s) „minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“ – data, iki kurios kaip nurodyta laikomas arba ant pakuotės nurodytomis specialiomis sąlygomis laikomas produktas išlaiko savo specifines savybes;

Pagrindimas

Kai kuriuos maisto produktus būtina saugoti specialiomis sąlygomis, pvz. šaldytuve, ką būtina nurodyti ant produkto pakuotės.

Minimalus tinkamumo vartoti terminas turi būti naudojamas kartu su nurodytomis laikymo sąlygomis. Maisto verslo įmonė privalo nustatyti ir nurodyti minimalų tinkamumo vartoti terminą kartu su laikymo sąlygomis Be to, ten pat turi būti nurodyta galutinis suvartojimo terminas.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(sa) „galutinis suvartojimo terminas“ – data, iki kurios maisto produktą būtina suvartoti. Vėliau maisto produkto vartotojams siūlyti ir toliau perdirbti negalima.

Pagrindimas

Pranešėja R. Sommer teigiamai įvertino apibrėžties „galutinis suvartojimo terminas“ nustatymą. Tačiau ši apibrėžtis turėtų būti papildyta. Draudimas tiekti tokį maistą vartotojams turi būti išplėstas įtraukiant tolesnį perdirbimą. Pasibaigus galutiniam suvartojimo terminui vartoti ir naudoti maisto produktą neturi prasmės. Draudžiant toliau perdirbti produktą, bus užkirstas kelias prekiauti vartoti nebetinkama mėsa.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies s b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(sb) „pagaminimo data“ – data, kada produktas buvo pagamintas ir, galbūt, supakuotas ir užšaldytas.

Pagrindimas

Šios apibrėžties reikalauja 25 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ta) „maisto produkto pakaitalas“ - maisto produktas, kuris primena kitą maisto produktą, kuriame paprastai naudojama viena sudedamoji dalis visiškai arba dalinai sumaišyta su kita sudedamąja dalimi arba pakeista ja.

Pagrindimas

Vartotojai klaidinami dėl to, kad vis dažniau vartojami maisto produktų pakaitalai, t.y. produktai, kurių įprastinės sudedamosios medžiagos pakeistos pigesniais pakaitalais.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šiame reglamente maisto produkto kilmės šalis yra maisto produkto kilmės šalis, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsniuose.

3. Šiame reglamente maisto produkto kilmės šalis yra maisto produkto kilmės šalis, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsniuose. Valstybių narių atveju kaip kilmės šalis visada nurodoma atitinkama valstybė narė.

Pagrindimas

Dėl kilmės šalies apibrėžimo, Komisijos pasiūlymo 3 dalyje nurodomas Bendrijos muitinės kodeksas. Tačiau pagal Bendrijos muitinės kodeksą kilmės šalis gali būti „ES“ arba valstybė narė. Taigi svarbu išaiškinti, kad maisto produktams, kurių kilmė yra ES, nurodoma kilmės šalis visada yra atitinkama valstybė narė, o ne visa ES.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Mėsos ir maisto produktų, kurių sudėtyje yra mėsos, atveju kilmės šalimi nustatoma šalis, kurioje gyvulys gimė, buvo auginamas didžiąją gyvenimo dalį ir paskerstas. Jei jos skiriasi, įvardijamos visos trys vietovės, kai nurodoma „kilmės šalis.“

Pagrindimas

Mėsos atveju nėra tinkama kaip kilmės šalį nurodyti tik vieną vietovę, jei gyvulio gimimo, auginimo ir skerdimo šalys skiriasi. Apklausų metu nustatyta, kad vartotojams labai svarbu žinoti informaciją apie tai, kur gyvulys gimė, buvo išaugintas ir paskerstas.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teikiant informaciją apie maistą siekiama patikimai saugoti vartotojų sveikatą ir interesus ir sudaryti galutiniams vartotojams sąlygas pagrįstai rinktis ir saugiai vartoti maistą, visų pirma atsižvelgiant į sveikatos, ekonomikos, aplinkos, socialinius ir etinius aspektus.

Teikiant informaciją apie maistą siekiama patikimai saugoti vartotojų sveikatą, jų labui užtikrinti skaidrumą bei galimybę palyginti produktus ir sudaryti sąlygas pagrįstai rinktis ir saugiai vartoti maistą.

Pagrindimas

Būtinas teksto papildymas, įtraukiant skaidrumo ir palyginamumo aspektus. Įtraukiant išbrauktus aspektus galima perpildyti maisto produktų ženklinimą, kas vartotojams sukeltų neaiškumo ir pakenktų direktyvos tikslui.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Maisto produktų etiketė vidutiniam vartotojui turi būti lengvai atpažįstama, suprantama ir įskaitoma.

Pagrindimas

Sunkiai atpažįstamas, nesuprantamas ir neįskaitomas ženklinimas yra beprasmiškas.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Informacijos apie maistą teisės aktais siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje, prireikus atsižvelgiant į būtinybę saugoti teisėtus gamintojų interesus ir skatinti kokybiškų produktų gamybą.

2. Informacijos apie maistą teisės aktais siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje.

Pagrindimas

Antra sakinio dalis – nuostata be norminio turinio. Dėl techninių teisinių priežasčių ją reikėtų iš šio reglamento išbraukti, o jei ji vis dėlto būtų palikta, ją reikėtų perrašyti į konstatuojamąją dalį. Neaišku, kada ir kaip galima atsižvelgti į gamintojų interesus arba skatinti „kokybiškų produktų“ kokybę.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės aktus nustatomi nauji reikalavimai, svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems reikalavimams reikia pereinamojo laikotarpio, per kurį maisto produktai, kurių etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir ar reikia tokių maisto produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau pardavinėti, kol jos baigsis.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės aktus nustatomi nauji reikalavimai, jei šie reikalavimai nesusiję su žmonių sveikatos apsauga, numatyta įsigaliojus naujiesiems reikalavimams nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį maisto produktai, kurių etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir tokių maisto produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, atsargos gali būti toliau pardavinėjamos tol, kol jos baigsis. Naujos maisto produktų ženklinimo taisyklės nustatomos atsižvelgiant į bendrą įgyvendinimo datą, kurią numatys Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir interesu grupėmis.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti sklandų vidaus rinkos veikimą, taip pat mažinti su pakuotėmis susijusių atliekų kiekį, normalu nustatant naujus ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį laikotarpį, jei dėl to neatsiranda tiesioginės grėsmės visuomenės sveikatai, nes tokiu atveju toks laikotarpis gali būti nepriimtinas.

Jei naujos ženklinimo nuostatos bus pradėtos taikyti ne vienu metu, nepaisant numatytų pereinamojo laikotarpio terminų, tai turės didelės įtakos išlaidoms, susijusioms su naujų etikečių sukūrimu, ir prekių, pakuočių ir etikečių atsargų naudojimui. Dėl šios priežasties reikėtų vėl nustatyti bendrą naujų ženklinimo reikalavimų taikymo pradžios terminą (kaip iš pradžių siūlė Komisija) .

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai pagal informacijos apie maistą teisės aktus reikia teikti privalomąją informaciją apie maistą, visų pirma teikiama vienai iš toliau išvardytų kategorijų priskiriama informacija:

1. Kai pagal teisės aktus reikia teikti informaciją apie maistą, visų pirma teikiama vienai iš toliau išvardytų kategorijų priskiriama informacija:

Pagrindimas

Išvengiama pasikartojimo.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) informacija apie maisto produkto tapatumą ir sudėtį, savybes ar kitas ypatybes;

(a) informacija apie maisto produkto tapatumą ir sudėtį, kiekius, savybes ar kitas ypatybes;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir saugiu vartojimu;

(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir saugiu vartojimu, o atitinkamais atvejais – produkto saugojimo po jo atidarymo reikalavimais;

Pagrindimas

Šiuo metu daugeliui produktų nepateikiama informacijos dėl jų saugojimo trukmės po atidarymo ir, pvz., dėl to, ar jie turi būti laikomi tam tikroje temperatūroje. Šios informacijos pateikimas būtinas vartotojų saugai.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(iii) poveikiu sveikatai, įskaitant riziką ir pasekmes, susijusias su kenksmingu bei pavojingu maisto produkto vartojimu;

Išbraukta.

Pagrindimas

Reglamento tikslas yra ne saugoti vartotojų sveikatą įvairiais perspėjimais, tačiau pateikiant informaciją apie maistines vertes sudaryti vartotojams sąlygas priimti pagrįstą sprendimą pirkti, kuriuo būtų užtikrinama subalansuota mityba ir geresnė sveikata ilgalaikiu laikotarpiu.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) informacija apie maistines savybes, kad vartotojai, įskaitant turinčius specialių mitybos reikalavimų, galėtų pagrįstai rinktis.

(c) Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją informaciją apie maistą, atsižvelgiama į plačiai paplitusį daugumos vartotojų poreikį gauti tam tikros jiems labai vertingos informacijos, arba į visus visuotinai pripažintus privalumus, kuriais remdamasis vartotojas gali pagrįstai rinktis.

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją informaciją apie maistą, atsižvelgiama į suinteresuotų subjektų (įskaitant vartotojus, gamintojus ir kt.) galimas sąnaudas ir naudą teikiant tam tikrą informaciją.

Pagrindimas

Naujos ženklinimo taisyklės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei įrodymais pagristi moksliniai tyrimai rodo, kad tokie nauji reikalavimai yra naudingi. Naujos informacijos teikimo sąnaudos turėtų būti proporcingos. Ženklinimo pakeitimai daro didelį poveikį ES gamintojams ir importui iš trečiųjų šalių. Būtina rasti vartotojų ir gamintojų poreikių pusiausvyrą.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Informacija apie maistą neturi iš esmės klaidinti, visų pirma:

1. Informacija apie maistą neturi klaidinti, visų pirma:

Pagrindimas

Kiekvienas suklaidinimas, nesvarbu ar jis yra esminis ar ne, yra suklaidinimas.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės šlies ar provenencijos vietos, pagaminimo būdo;

(a) naudojant maisto produkto aprašymą ir (arba) iliustracijas, kurios galėtų suteikti vartotojams klaidingos informacijos apie jo pobūdį, tapatybę, savybes, sudėtį, konkrečias sudedamąsias dalis ir jų kiekį produkte, tinkamumo vartoti terminą, kilmės šalį ar provenencijos vietą, pagaminimo ar išauginimo būdą;

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ab) pateikiant nuorodą arba atitinkamas iliustracijas ant pakuotės siekiant įtikinti vartotoją, kad šioje pakuotėje yra tam tikras produktas arba sudedamoji medžiaga, nors iš tiesų pakuotėje yra maisto produkto pakaitalas ar paprastai atitinkamam produktui pagaminti naudojamos sudedamosios medžiagos pakaitalas. Tokiais atvejais produkto pakuotės priekinėje pusėje turi būti papildomai nurodyta „pakaitalas“ arba „pagaminta naudojant (medžiagos pakaitalo pavadinimas) vietoj (pakeičiamos medžiagos pavadinimas)“.

 

Maisto produktas, kuris yra tik produkto pakaitalas arba jame yra sudedamųjų medžiagų pakaitalo, prekybos vietoje, jei įmanoma, atskiriamas nuo kitų maisto produktų.

Pagrindimas

Vis dažniau rinkoje parduodama maisto produktų imitacijų, pvz., iš augalinių riebalų pagamintų „sūrių“. Taip pat pastebėta, kad paprastai tam tikro produkto gamybai naudojamos sudedamosios medžiagos iš dalies pakeičiamos pigesniais pakaitalais. Vartotojas to atpažinti negali. Tagi siekiant skaidrumo, turėtų būti numatytas atitinkamas ženklinimas.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) darant užuominą apie ypatingas maisto produkto savybes, nors jos iš esmės būdingos visiems panašiems maisto produktai.

(c) darant užuominą apie ypatingas maisto produkto savybes, nors jos iš esmės būdingos visiems panašiems maisto produktams arba ypač pabrėžiant tam tikrų sudedamųjų ir (arba) maistingųjų medžiagų nebuvimą, kurių atitinkamame produkte iš esmės nebūna;

Pagrindimas

Ypatinga klaidinimo forma yra savaime suprantamų savybių pabrėžimas, lyg jos būtų kažkuo ypatingos, pvz. vaisinių kramtomų saldainių atveju, kurie neturi riebalų, pateikiant užrašą „be riebalų“.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) aiškiai teigiant, kad yra žymiai sumažintas cukraus ir (arba) riebalų kiekis, jeigu tuo pat metu nėra atitinkamai sumažinama atitinkamo maisto produkto energinė vertė (kilodžauliais arba kilokalorijomis);

Pagrindimas

Vidutinis vartotojas remiasi nuomone, kad ant priekinės pakuotės pusės nurodomas mažesnis cukraus arba riebalų kiekis reiškia atitinkamai mažesnę energetinę vertę. Tačiau dažnai taip nėra, nes cukrus ir (arba) riebalai buvo pakeisti kitomis sudėtinėmis medžiagomis. Taigi tokių produktų atveju informacija yra klaidinanti.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb) nurodant pavadinimą „dietinis produktas“, jeigu maisto produktas neatitinka Sąjungos nuostatų dėl maisto produktų, asmenims, turintiems specialius mitybos poreikius.

Pagrindimas

Nemažai maisto produktų, turinčių užrašą „Dieta“ sudaro įspūdį, kad juose yra stipriai sumažintas cukraus ir riebalų, o tuo pačiu energijos kiekis, tačiau tai dažnai nėra teisybė. Todėl žymėjimą „Dieta“ galima taikyti tik tokiems maisto produktams, kurie yra skirti specialiam mitybos režimui.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į leidžiančias nukrypti nuostatas, numatytas Bendrijos teisės aktuose, taikytinuose natūraliam mineraliniam vandeniui ir specialios paskirties maisto produktams, informacijoje apie maistą maisto produktams nepriskiriamos profilaktinės ar gydomosios savybės ir nedaroma nuoroda į jas.

3. Atsižvelgiant į leidžiančias nukrypti nuostatas, numatytas Sąjungos teisės aktuose, taikytinuose natūraliam mineraliniam vandeniui ir specialios paskirties maisto produktams, informacijoje apie maistą maisto produktams nepriskiriamos profilaktinės ar gydomosios savybės ir nedaroma nuoroda į jas.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas draudimas taip pat taikomas:

4. 1 ir 3 dalys taip pat taikomos:

Pagrindimas

Be abejo, 1 dalies turinys turėtų būti taikomas ir maisto produktų reklamai bei pateikimui. Be to, variante vokiečių kalba įsivėlė vertimo klaida.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeisdami 3 ir 4 dalių maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose verslo bendrovėse užtikrina, kad būtų laikomasi su jų veikla susijusių informacijos apie maistą teisės aktų reikalavimų ir tikrina, ar tokių reikalavimų laikomasi.

1. Asmuo, atsakingas už informaciją apie maisto produktą, užtikrina, kad būtų pateikti išvardyti duomenys ir kad šių duomenų turinys būtų iš esmės teisingas.

Pagrindimas

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose verslo bendrovėse nekeičia informacijos, kuri pateikiama su maisto produktu, jei taip pakeitus informaciją galutinis vartotojas būtų suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose verslo bendrovėse nekeičia informacijos, kuri pateikiama su maisto produktu, jei taip pakeitus informaciją galutinis vartotojas būtų suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir jo galimybė pagrįstai rinktis.

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Ši atsakomybė neturėtų apsiriboti tik sveikatos apsaugos klausimais.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Maisto verslo operatoriai, pirmą kartą rinkai tiekiantys maisto produktą, skirtą tiekti galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigoms, užtikrina, kad būtų teikiama tiksli informacija apie maistą pagal taikomus informacijos apie maistą teisės aktus.

3. Atsižvelgiant į tai, kokį poveikį maisto verslo operatorių veikla turi jų kontroliuojamos įmonės pateikiamai informacijai apie maisto produktą, maisto verslo operatoriai užtikrina, kad pateikiama informacija atitiktų šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Maisto verslo operatoriai, vykdantys informacijai apie maistą poveikio neturinčią mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, neperžengdami savo veiklos ribų tinkamai užtikrina galiojančių informacijos apie maistą reikalavimų taikymą, ir visų pirma netiekia maisto produktų, kurie, kaip žinoma arba manoma, remiantis jų turima profesine informacija, reikalavimų neatitinka.

4. Jei maisto verslo operatoriai, vykdantys informacijai apie maistą poveikio neturinčią mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, gauna informacijos apie tai, kad maisto produktas neatitinka šio reglamento nuostatų, jie nedelsiant pašalina šį produktą iš prekybos.

Pagrindimas

Norint aiškiau atskirti atsakomybės sritis, būtina aiškiau suformuluoti šią nuostatą. Tikslas yra tai, kad prekybos bendrovės nebūtų baudžiamos dėl tokių aplinkybių, kurios nepriklauso jų kompetencijos ir (arba) įtakos sričiai. EB Teisingumo Teismas savo sprendime įmonės „Lidl-Italia“ byloje parodė, kad prekiautojai maisto produktais, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, neturi pakankamai teisinio apibrėžtumo.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su nefasuotu maistu susijusi informacija būtų perduota maistą gaunančiam operatoriui tam, kad prireikus galutiniam vartotojui būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f punktuose nurodyta privalomoji informacija apie maistą.

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su nefasuotu maistu susijusi informacija būtų prieinama maistą vėlesnio pardavimo arba vėlesnio perdirbimo tikslais tvarkančiam operatoriui tam, kad jis paklaustas galėtų galutiniam vartotojui pateikti 9 straipsnio 1 dalies a–c, f ir g punktuose nurodytą privalomąją informaciją galutiniam vartotojui apie maistą.

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 1 dalies a, f ir h punktuose nurodyti duomenys taip pat būtų teikiami ant išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas pateikiamas prekybai.

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 1 dalies a, e, f, g ir h punktuose nurodyti duomenys taip pat būtų teikiami ant išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas pateikiamas prekybai.

Pagrindimas

Grynasis kiekis ir informacija apie specialias laikymo sąlygas ar specialias naudojimo sąlygas yra taip pat svarbūs duomenys, kuriuos derėtų nurodyti ant išorinės pakuotės.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Privalomų duomenų sąrašas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame skyriuje nustatytomis išimtimis, privaloma nurodyti šiuos duomenis:

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame, V ir VI skyriuose nustatytomis išimtimis, privaloma nurodyti šiuos duomenis:

Pagrindimas

Nurodant V ir VI skyrius paaiškinama, kad nefasuotiems maisto produktams netaikoma nuostata pateikti visus privalomus duomenis ir kad savanoriškai paženklintiems maisto produktams IV skyriaus reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu pateikiama savanoriška informacija. Maisto verslo operatoriai, savanoriškai teikiantys mitybinę informaciją, neturėtų privalėti pateikti kitos informacijos, kurią paprastai reikalaujama pateikti fasuotų maisto produktų atveju ir kuri nesvarbi nefasuotų produktų atveju. Be to, maisto verslo operatoriai turėtų turėti galimybę nuspręsti, kaip pateikti minėtąją informaciją.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) maisto produkto pavadinimą;

(a) pavadinimą, kuriuo produktas parduodamas;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2m dalies pakeitimą.

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais (žr. 3 straipsnį, be kita ko, „pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas“).

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias dalis, galinčias sukelti alergiją ar netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines medžiagas;

(c) II priede išvardytas sudedamąsias dalis, galinčias sukelti alergiją ar netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines medžiagas, nepažeidžiant nefasuotiems maisto produktams skirtų specialių nuostatų;

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Komisijos tekste, susijusiame su 13 straipsnio 4 dalimi, prievolė ženklinti alergenus išplečiama ir apima nefasuotus maisto produktus. Reikalavimas ženklinti alergenus reikštų, kad reikia sistemingai ženklinti alergenus siekiant išvengti kryžminės taršos rizikos. Vis dėlto atrodo, kad alergiškų žmonių organizacijos teikia pirmenybę reikalavimui teikti informaciją pardavimo vietose pateikiant ją ekranuose arba duomenų lentelėse.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekius;

(d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekius, vadovaujantis VI priedu;

Pagrindimas

Pateikiama tinkama nuoroda, kuria reikia remtis.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) maisto produkto grynąjį kiekį;

(e) maisto produkto grynąjį kiekį pakavimo metu;

Pagrindimas

Maisto produkto grynasis kiekis laikotarpiu nuo gamybos iki pardavimo ir vartojimo gali pasikeisti. Gamintojas gali daryti poveikį grynajam masto produkto kiekiui tik pakavimo metu, jis negali būti laikomas atsakingu už grynojo kiekio pasikeitimą maisto produkto pardavimo ar vartojimo metu.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, arba „tinka vartoti iki…“ (datą);

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, o mikrobiologiniu požiūriu labai greitai gendantiems maisto produktams – „tinka vartoti iki…“ (datą);

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(fa) šaldytų maisto produktų atveju, pagaminimo data;

Pagrindimas

Ši informacija naudinga, nes vartotojui suteikiama galimybė atpažinti per ilgai laikytus šaldytus produktus (plačiai nuskambėjęs atvejis su pasenusia mėsa).

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo sąlygas;

(g) visas ypatingas laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas; be kita ko, informaciją apie šaldymo ir laikymo sąlygas, taip pat apie produkto laikymą iki pakuotės atidarymo ir po jo, jei be šios informacijos būtų neįmanoma teisingai naudoti šį maisto produktą;

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ga) vartojimo instrukciją, jei be jos būtų neįmanoma teisingai vartoti šį maisto produktą;

Pagrindimas

Remiantis aiškumo ir logiškumo priežastimis, perkeliamas 9 straipsnio 1 dalies j punktas.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo arba pardavėjo pavadinimą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą;

(h) Sąjungoje registruoto gamintojo, pakuotojo ir, produktų iš trečiųjų šalių atveju, pardavėjo (importuotojo) arba, atitinkamais atvejais, maisto verslo operatoriaus, kurio vardu ir pavarde arba įmonės pavadinimu maisto produktas parduodamas, vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad būtų privaloma paminėti operatoriaus, atsakingo už produkto pateikimą į Bendrijos rinką pirmąjį kartą, vardą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą Bendrijoje. Šiuo tikslu numatytą sąrašą reikia pratęsti ir patikslinti.

Labai svarbu nustatyti reikalavimą nurodyti tikrąjį maisto produkto gamintoją siekiant vartotojams pateikti teisingą informaciją ir skatinti maisto pramonės konkurencingumą. Tai, kad anksčiau nebuvo tokio reikalavimo, leido plisti privačių etikečių reiškiniui, ir dėl to kilo pavojus įmonių pelningumui bei pačiam žemės ūkio maisto produktų įmonių egzistavimui.

Siekiant kuo geriau informuoti vartotojus ir užtikrinti pagarbą gamintojų darbui, reikėtų nurodyti gamintojo pavadinimą ir adresą. Tai padės piliečiams vartoti pagrįstai renkantis.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Siūlomas konsoliduotas pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės šalies ar provenencijos vietos, ypač jei su maisto produktu teikiama informacija arba etiketė leidžia daryti prielaidą, kad šis maisto produktas yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) būtina nurodyti šių produktų kilmės šalį arba vietą:

 

 

mėsos;

 

– paukštienos;

 

– pieno produktų;

 

– šviežių vaisių ir daržovių;

 

– kitų produktų iš vienos sudedamosios dalies; taip pat

 

mėsos, paukštienos ir žuvies, naudojamų kaip perdirbtų maisto produktų sudedamoji dalis.

 

Mėsos ir paukštienos atvejais viena kilmės šalis ar provenencijos vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais atvejais nurodoma informacija apie skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo vietas.

 

Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį, vietoje to gali būti pateikiamas šis teiginys:

 

„Nenurodytos kilmės“.

 

Kitiems maisto produktams būtina nurodyti kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės šalies ar provenencijos vietos, ypač jei su maisto produktu teikiama informacija arba etiketė leidžia daryti prielaidą, kad šis maisto produktas yra kitos kilmės ar provenencijos. Tokiais atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojams ši informacija teikiama kitais išraiškos būdais, nustatytais Komisijos priimtose įgyvendinimo priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi žodžiais ir skaičiais.

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos formos neturėtų būti keičiamos pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą privalomų duomenų sąrašą. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

1 dalyje pateikiamame sąraše minimos labai svarbios nuostatos, todėl jam neturėtų būti taikoma reguliavimo procedūra.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Mikroįmonėms taikomos išimtys

 

Rankų darbu mikroįmonių pagamintiems maisto produktams netaikomas 9 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytas reikalavimas. Šiems produktams taip pat gali būti netaikomi 9 straipsnio 1 dalies a–k punktuose numatyti informacijos reikalavimai, jei produktai parduodami gamybos vietoje, o pardavėjai gali paprašius pateikti informacijos. Priešingu atveju, informaciją galima pateikti etikečių pavidalu ant lentynų.

Pagrindimas

Išlygos turėtų būti leidžiamos mikroįmonėms, gaminančioms rankų darbo maisto produktus.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo reikalavimo teikti privalomus duomenis leidžiančios nukrypti nuostatos

Išbraukta.

Išimtiniais atvejais tam tikrų tipų ar kategorijų maisto produktams Komisija gali numatyti nuo 9 straipsnio 1 dalies b ir f punktuose nustatytų reikalavimų leidžiančias nukrypti nuostatas, jei dėl tokių nuostatų galutiniams vartotojams ir viešojo maitinimo įstaigoms nebus teikiama netinkama informacija. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

 

Pagrindimas

Jeigu specialiuose tam tikriems maisto produktams skirtuose teisės aktuose arba šiame reglamente nėra nurodyta kitaip, informacijos reikalavimai taikomi visiems maisto produktams, o Komisija negali tvirtinti jokių išimčių.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo vienetų.

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo vienetų. Laikomasi 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/45/EB, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių1, nuostatų.

 

_________

 

1 OL L 247, 2007 9 21, p. 17.

Pagrindimas

Tam, kad reglamentą būtų lengviau skaityti, derėtų įrašyti nuorodą į Direktyvą 2007/45/EB, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Privalomoji informacija apie fasuotus maisto produktus nurodoma ant pakuotės arba prie jos pritvirtintoje etiketėje.

2. Privalomoji informacija apie fasuotus maisto produktus nurodoma ant pakuotės.

Pagrindimas

Taikant išbrauktą formuluotę, būtų galima naudoti kartu su pakuote pateikiamus informacinius lapelius. To reikia vengti.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti tam tikrus privalomus duomenis ne ant pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad laikomasi šio reglamento II skyriuje nustatytų bendrųjų principų ir reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, neturėtų pakeisti nuorodų pateikimo tvarką reglamentuojančių nuostatų.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams taikomos 41 straipsnio nuostatos.

Išbraukta.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomų konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies a–k punktuose nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 dalyje minėti privalomi duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant pakuotės ar etiketėje spausdinami ne mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomų konkrečių Sąjungos teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies a–k punktuose nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 dalyje minėti privalomi duomenys ant pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu būdu, kad būtų užtikrintas aiškus jų įskaitomumas. Derėtų atsižvelgti į šrifto dydį, šrifto tipą, šrifto ir fono kontrastą, tarpus tarp eilučių ir simbolių bei panašius kriterijus.

 

Konsultacijų procedūros metu Europos Komisija su atitinkamais suinteresuotais subjektais, įskaitant vartotojų organizacijas, parengia privalomus metmenis, kuriuose išdėstomos vartotojams teikiamos informacijos apie maisto produktus įskaitomumo gairės.

 

 

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 49 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Į 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvos 2006/141/EB ir į 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvos 2006/125/EB taikymo sritį patenkantiems pradiniams mišiniams kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniams ir mitybai paįvairinti skirtam maistui kūdikiams bei mažiems vaikams, taip pat specialios mitybinės paskirties maisto produktams pagal 1999 m. kovo 25 d. Direktyvą 1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų, kuriems papildomai prie 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų taikomi privalomojo ženklinimo reikalavimai, numatyti Sąjungos teisės aktuose, turėtų būti taikomas tokio dydžio šriftas, kuris patenkintų reikalavimą, jog informacija vartotojams turi būti įskaitomuma ir būtų teikiama papildoma informacija apie ypatingą tokių maisto produktų naudojimą.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti išsamias taisykles dėl privalomų duomenų pateikimo ir 2 dalyje nustatytų reikalavimų taikymo 10–38 straipsniuose minėtiems papildomiems privalomiems duomenims apie konkrečių kategorijų ar tipų maisto produktus. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai būtų suteikiami per platūs įgaliojimai, nes čia minimos nuostatos jokiu būdu nėra neesminės.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ant pakuočių arba taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, esantys užrašai taip pat turi būti įskaitomi, nes priešingu atveju jie neturi prasmės. Šiuo atveju yra svarbu tik tai, kokia informacija turi būti privalomai pateikiama ant mažų pakuočių. Šis klausimas yra nagrinėjamas kitame straipsnyje.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems maisto produktams.

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems maisto produktams. Jei valstybėje narėje yra kelios oficialios kalbos, šių kategorijų pakuotėms ir tarai gali būti numatytos specialios nacionalinės nuostatos.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Neleidžiama naudoti vartotojus galinčių klaidinti santrumpų (įskaitant inicialus).

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Privalomoji informacija apie maistą žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti paslėpta, neryški, užgožta arba uždengta kitais įrašais arba piešiniais ar bet kokia kita trukdančia medžiaga.

6. Privalomoji informacija apie maistą žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti paslėpta, neryški, arba uždengta kitais įrašais arba piešiniais, arba pačia pakuote, pvz., lipniais užlankais, ar bet kokia kita trukdančia medžiaga.

Pagrindimas

Būtinas papildymas. Aiškinimas, kokia informacija gali veikti užgožiančiai, galėtų tapti įvairių interpretacijų objektu ir tuo būtų pakenkta prekiautojų maisto produktais teisiniam apibrėžtumui.

Pakeitimas                117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Dėl privalomų duomenų nurodymo neturi padidėti pakuotės medžiagos kiekis ar maisto produkto taros dydis ar tūris ir neturi būti kitais būdais labiau teršiama aplinka.

Pagrindimas

Privalomų duomenų nurodymas gali tapti priežastimi, dėl kurios rinkos operatoriai gali pakeisti pakuotės kiekį, ir dėl to gali iškilti pavojus, jog dėl išmetamų pakuočių susidarys daugiau atliekų. Tai prieštarautų prevencijos principui, kuriuo grindžiamos Europos Sąjungos atliekų tvarkymo taisyklės.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) privalomoji informacija apie maistą teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir ant informacinės medžiagos, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

(a) 9 ir 29 straipsniuose nurodyta informacija apie maistą vartotojo prašymu turi būti teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir gali būti nurodyta ant informacinės medžiagos, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

Pagrindimas

Reguliariai keičiant produkto sudėtį, pvz., mažinant druskos kiekį ar pakeičiant riebalus, prekiaujant nuotoliniu būdu praktiškai neįmanoma pateikti naujausios informacijos naudojamoje informacinėje medžiagoje. Katalogai ir brošiūros yra ypač mažosiose ir vidutinėse įmonėse labiausiai paplitusi pardavimo nuotoliniu būdu priemonė. Šiuo atveju ne tik padaugėja išlaidų, bet ir labiau kenkiama aplinkai, nes ateityje siekiant įvykdyti privalomus informacijos pateikimo reikalavimus ir spausdinant katalogus reikės sunaudoti keturis kartus daugiau popieriaus.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k punktuose nurodytus duomenis privaloma teikti tik pristatymo metu.

(b) 9 straipsnio 1 dalies f ir j punktuose nurodytus duomenis privaloma teikti tik pristatymo metu.

Pagrindimas

Alkoholio kiekis alkoholiniuose gėrimuose yra labai svarbi informacija, kurią būtina pirkėjams pateikti dar prieš pristatant produktą, jei gėrimai perkami internetu arba užsakomi paštu. Tačiau vartojimo instrukcijos yra reikalingos tik maisto produktą vartojant, taigi gali būti pateiktos pristatymo momentu.

Išskyrus minimalaus tikamumo vartoti terminą, kurio negalima nurodyti iš anksto, maisto produktai tiekiami nuotolinės prekybos būdu privalo atitikti tokius pačius reikalavimus dėl informacijos kaip ir parduotuvėse parduodami maisto produktai.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies privalomoji informacija apie maistą teikiama kalba, kurią būtų paprasta suprasti valstybės narės, kurios rinkoje šis maisto produktas parduodamas, vartotojams.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies, privaloma informacija apie maistą teikiama vartojant formuluotes, kurias suprastų valstybės narės, kurios rinkoje šis maisto produktas parduodamas, vidutinis vartotojas.

Pagrindimas

Turima omeny ir valstybinę kalbą ir formuluotę.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurių rinkoje parduodamas maisto produktas, gali nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų teikiami viena ar keliomis Bendrijos oficialiomis kalbomis.

2. Valstybės narės, kurių rinkoje parduodamas maisto produktas, gali nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų teikiami viena ar keliomis Sąjungos oficialiomis kalbomis. Tačiau taikant šį reikalavimą negali būti uždrausta teikti privalomąją informaciją kitomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, kurios lengvai suprantamos vartotojams atitinkamoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Nors privalomoji informacija apie maistą turėtų būti pateikta kalba, kurią supranta vartotojai, taikant šias taisykles neturėtų būti kliudoma laisvam prekių judėjimui. Kalbos taisyklės turėtų būti pakankamai lanksčios, kad vartotojai galėtų gauti informaciją kalba, kurią jie nesunkiai supranta. ETT teisminėje praktikoje pritariama tokiam lankstumui.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Maisto produktai neapmuitinamoje teritorijoje gali būti parduodami, jei informacija apie juos pateikiama tik anglų kalba.

Pagrindimas

Neapmuitinamoje teritorijoje esančios parduotuvės daugiausia skirtos įvairių šalių keliautojams, o ne šalies rinkos vartotojams. Taigi reikėtų suteikti galimybę informaciją apie šiuos maisto produktus pateikti tik anglų kalba, kuri yra tarptautinio bendravimo kalba.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė neteikti tam tikrų privalomų duomenų

Išimtys, kurių atveju galima neteikti tam tikrų privalomų duomenų

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių butelių, kurie skirti pakartotiniam naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar lankelio, privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose minėtus duomenis.

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių butelių, kurie skirti pakartotiniam naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar lankelio, privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f punktuose minėtus duomenis.

Pagrindimas

Nepritariama privalomajam maistingumo ženklinimui. Tiesaus stiklo buteliai, kuriuos numatoma naudoti pakartotinai, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml arba 250 ml). Ant šių butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai. Taigi turėtų būti išsaugota dabar taikoma nuostata dėl informacijos kiekio, t. y. pavadinimo, kuriuo parduodamas produktas, grynojo kiekio, alergenų ir minimalaus tinkamumo vartoti termino (žr. Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) 13 straipsnio 4 dalį).

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys teikiami kitais būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas mažesnis nei 80 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f ir 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis. Kitus duomenis ant pakuotės galima nurodyti savanoriškai. 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys teikiami kitais būdais arba vartotojui pareikalavus.

Pagrindimas

Informacija apie maisto produkto energetinę vertę yra esminė ir gali būti lemiama priimant pagrįstą sprendimą pirkti. Gamintojas turėtų turėti galimybę savanoriškai nurodyti papildomus duomenis.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos reikalaujamas privalomas mitybinis teiginys, 9 straipsnio 1 dalies l punkte minėtas teiginys neprivalomas IV priede išvardytiems maisto produktams.

3. Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, pagal kuriuos reikalaujamas privalomas mitybinis teiginys, 9 straipsnio 1 dalies l punkte minėtas mitybinis teiginys neprivalomas IV priede išvardytiems maisto produktams.

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įrašytos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl pakuotės dydžio yra neįvykdomos.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iš anksto nefasuotų prekių, be kita ko, tiekiamų viešojo maitinimo įstaigų pagal 2 straipsnio 2 dalies d punktą, atveju neprivaloma teikti 9 ir 29 straipsniuose minimos informacijos.

Pagrindimas

Maisto produktų mažmeninės prekybos ir tradicinių maisto gamybos sektorių įmonėse, įskaitant viešojo maitinimo įstaigas ar žemės ūkio įmones, kurios žemės ūkio produktus parduoda tiesiogiai, produktai gaminami siekiant juos tiesiogiai parduoti vartotojams. Nėra jokios standartinės darbo tvarkos: sudėtinės dalys keičiasi kasdien. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad prekyba maisto produktais padeda užtikrinti regioninių tradicinių produktų išsaugojimą, kūrybingumą, naujoves ir tuo pačiu pasiūlos įvairovę. Atsižvelgiant į tai, svarbu minėtiesiems gamintojams netaikyti maistinės vertės nurodymo reikalavimo.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Standartizuotą maistą teikiantys restoranų tinklai ant pakuotės pateikia 9 straipsnio 1 dalies a, b, c, i ir l punktuose nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Standartizuotą maistą teikiančios viešojo maitinimo įstaigos, kaip antai greitojo maisto restoranai, ant pakuotės pateikia šią informaciją: pavadinimą, sudedamąsias dalis, alergenus, maisto kilmės šalį ir mitybinį teiginį.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nurodomas teisinis maisto produkto pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis maisto produkto pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis maisto produkto pavadinimas.

1. Nurodomas atitinkamuose teisės aktuose nustatytas maisto produkto pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis maisto produkto pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis maisto produkto pavadinimas.

Pagrindimas

Siūlomas kalbinis pakeitimas siekiant užtikrinti suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jei produkte yra nanomedžiagų, tai turėtų būti aiškiai nurodyta sudedamųjų dalių sąraše įrašant priešdėlį „nano“.

Pagrindimas

Šis priešdėlis padėtų užtikrinti skaidrumą ir vartotojo pasirinkimo laisvę.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Maisto produktų, kuriuose kiaušiniai arba kiaušinių produktai sudaro vieną iš penkių pagrindinių sudedamųjų dalių, atveju Komisijos Reglamento (EB) 557/2007 I priede minimi įrašai pateikiami sudedamųjų dalių sąraše skliausteliuose po kiekvienos atitinkamos sudedamosios dalies pavadinimo atsižvelgiant į tai, kaip buvo laikomos vištos, sudėjusios šiuos kiaušinius. Ekologiškai pagamintų kiaušinių atveju, atitinkamos sudedamosios dalys gali būti ženklinamos remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 23 straipsnio 4 dalies b punkto nuostatomis.

Pagrindimas

Daug vartotojų norėtų sužinoti, kaip buvo pagaminti kiaušiniai, esantys jų maisto produktuose. Todėl sudedamosios dalys patikslinamos pateikiant įrašus: „Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“, „Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“ arba „Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė neteikti sudedamųjų dalių sąrašo

Bendrai taikomos nuostatos, leidžiančios neteikti sudedamųjų dalių sąrašo

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas siekiant aiškumo.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio antraštė ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė nenurodyti tam tikrų elementų maisto produkto sudedamųjų dalių sąraše

 

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama nurodyti šių maisto produkto elementų:

Maisto produktų sudedamosiomis dalimis nereikia laikyti:

Pagrindimas

Pavadinimas pakeičiamas vardan aiškumo. 21 straipsnyje be jokios suprantamos priežasties siūloma keisti sistemą – nors nurodytos medžiagos ir produktai iki šiol remiantis teisine prielaida buvo skiriamos nuo sąvokos „sudedamosios dalys“, atrodo, kad ateityje joms nebus taikomas tik reikalavimas jas įtraukti į sudedamųjų dalių sąrašą. Turi būti išsaugotas dabartinis požiūris. Atitinkamas pakeitimas turėtų esminį poveikį daugeliui EB teisės nuostatų, kuriose minima sąvoka „maisto produkto sudedamoji dalis“ (pvz., Reglamentui (EB) Nr. 1829/2003 arba būsimajam reglamentui dėl fermentų [žr. 2 straipsnio 4 dalyje įrašytas išimtis]).

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) medžiagų, naudojamų tik tokiais kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų tirpiklių arba maisto priedų ar kvapiųjų medžiagų terpės funkcijas;

c) medžiagų, naudojamų tik tokiais kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų tirpiklių arba maistinių medžiagų, maisto priedų, fermentų ar kvapiųjų medžiagų terpės funkcijas;

Pagrindimas

Papildomas medžiagų sąrašas.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas išimtis visos šiame priede išvardytos sudedamosios dalys arba medžiagos, kilusios iš šiame priede išvardytų sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, kartu pateikiant aiškią nuorodą į sudedamosios dalies pavadinimą.

 

 

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas išimtis visos šiame priede išvardytos sudedamosios dalys arba medžiagos, pagamintos iš šiame priede išvardytų sudedamųjų dalių, visada nurodomos sudedamųjų dalių sąraše taip, kad būtų iš karto aišku, ar jos gali sukelti alergiją arba būti netoleruojamos.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad sudedamųjų dalių pavadinimai turi būti nurodyti taip, kad alergiškiems asmenims būtų aišku, ar jos gali sukelti alergiją.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) tai yra nefasuotas maistas. Šiuo atveju pardavimo vietoje arba valgiaraštyje turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodyta, kad:

 

– informaciją apie alergenus pirkėjai gali gauti per pokalbį parduodant ir (arba) vietoje pateikiamoje informacinėje medžiagoje;

 

– negalima atmesti kryžminės taršos galimybės.

Pagrindimas

Beveik neįmanoma pateikti visų nesufasuotų prekių produktų išsamių žymėjimų dėl alergijos, o mažoms ir vidutinėms įmonėms tai lemtų nepalankias konkurencines sąlygas ir didesnes išlaidas. Be to, kryžminio užkrėtimo negalima išvengti patalpose, kuriose apdirbimui naudojamų patalpų dydis yra ribotas. Nustačius įpareigojimą įrengti aiškiai matomą informacinį skydą įmonėms būtų užtikrinamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) sudedamoji dalis arba jų kategorija nurodyta maisto produkto pavadinime arba paprastai vartotojui asocijuojasi su šiuo maisto produktu; arba

(a) sudedamoji dalis arba jų kategorija nurodyta maisto produkto prekybos pavadinime arba paprastai vartotojui asocijuojasi su šiuo maisto produktu; arba

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos 2000/13/EB terminas.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti 1 dalį, papildydama jį kitais atvejais. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai būtų suteikiami per platūs įgaliojimai, nes čia minimos nuostatos jokiu būdu nėra neesminės.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

(a) skysti produktai – skysčių matavimo vienetais;

(a) skysti produktai – skysčių matavimo vienetais, kaip numatyta 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 85/339/EEB dėl žmonėms vartoti skirtų skysčių taros1;

 

__________

 

1 OL L 176, 1985 7 6, p. 18.

Pagrindimas

Siūlomas kalbinis pakeitimas siekiant užtikrinti suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir „Tinka vartoti iki...“ (data)

Minimalus tinkamumo vartoti terminas, „Tinka vartoti iki...“ (data) ir pagaminimo data

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas 25 straipsnio 2 dalyje įrašius pagaminimo datą.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX priedą.

2. Tinkama data turi būti lengvai pastebima ir negali būti paslėpta. Ji nurodoma taip:

 

A. MINIMALUS TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS:

 

(a) prieš datą rašomi šie žodžiai:

 

– „Geriausias iki…“, kai datoje nurodoma diena,

 

– „Geriausias iki… pabaigos“ – kitais atvejais.

 

(b) Šalia a punkte nurodytų žodžių pateikiama:

 

– pati data; arba

 

– nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės vietoje data yra.

 

Prireikus po šios informacijos aprašomos laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis tada, kai produktą reikia laikyti nustatytą laiką.

 

(c) data rašoma neužkoduota forma šia tvarka: diena, mėnuo ir metai.

 

Tačiau jei tai yra maisto produktai, kurie:

 

– gali būti laikomi mažiau nei tris mėnesius, nurodoma diena ir mėnuo;

 

– gali būti laikomi ilgiau kaip 3 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 18 mėnesių, nurodomas mėnuo ir metai;

 

– gali būti laikomi ilgiau kaip 18 mėnesių, pakanka nurodyti metus.

 

(d) minimalaus tinkamumo vartoti terminas nurodomas ant kiekvienos fasuoto produkto porcijos pakuotės;

 

(e) Pagal Sąjungos nuostatas, kuriomis nustatomi kiti datos nurodymo būdai, nereikalaujama nurodyti šių produktų tinkamumo vartoti termino:

 

– neluptų, nesmulkintų arba panašiai neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir kitiems panašiems produktams, pvz., ankštinių augalų daigams;

 

– vynų, likerinių, putojančių, aromatizuotų vynų ir panašių produktų iš kitų nei vynuogės vaisių bei gėrimų, kurių klasifikaciniai KN kodai yra 22060091, 22060093 ir 22060099 ir kurie pagaminti iš vynuogių arba vynuogių misos;

 

– gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 10 proc. tūrio arba daugiau;

 

– nealkoholinių gėrimų, vaisių sulčių, vaisių nektarų ir alkoholinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija pagal tūrį 1,2 % arba didesnė alkoholio, supiltų į atskiras daugiau kaip penkių litrų talpos pakuotes ir skirtų viešajam maitinimui;

 

– kepinių arba miltinių konditerijos gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, paprastai suvartojami per 24 valandas nuo pagaminimo;

 

– acto;

 

– valgomosios druskos;

 

– kieto cukraus;

 

– konditerijos gaminių, susidedančių beveik vien iš aromatinto ir (arba) dažyto cukraus;

 

– kramtomosios gumos ir panašių kramtomųjų produktų.

 

 

 

B. SUVARTOJIMO DATA:

 

(a) prieš terminą įrašomi žodžiai „Tinka vartoti iki...“;

 

(b) Šalia a punkte nurodytų žodžių rašoma:

 

– pati data; arba

 

– nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės vietoje data yra.

 

Po šios informacijos aprašomos laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis.

 

(c) Data rašoma neužkoduota forma šia tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

 

(d) detalės susijusios su šios pastraipos A punkto c papunktyje minimos informacijos apie minimalų tinkamumo vartoti terminą teikimą nustatomos remiantis 49 straipsnio 2 dalyje minima reguliavimo procedūra.

 

C. PAGAMINIMO DATA:

 

(a) prieš datą įrašomi žodžiai „Pagaminta ...“ (data).

 

(b) Šalia a punkte nurodytų žodžių pateikiama:

 

– pati data; arba

 

– nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės vietoje data yra.

 

(c) Data rašoma neužkoduota forma šia tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, IX priedas įtraukiamas į tekstą ir papildomas pagaminimo datos sąvoka, analogiška 2 straipsnio 2 dalies ab punktui (naujam). Išbraukiama nuostata dėl leidimo nenurodyti atskirų valgomųjų ledų porcijų minimalaus tinkamumo vartoti termino.

Atskiras porcijas galima atskirti nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos. Svarbu ir būtina, kad ant kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėtas minimalus tinkamumo vartoti terminas.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Maisto produkto vartojimo instrukcijos pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų galima tinkamai vartoti.

1. Maisto produkto vartojimo instrukcijos pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų galima tinkamai vartoti. Jei reikia, turėtų būti pateikiamos šaldymo ir laikymo sąlygos, taip pat vartojimo laikotarpis atidarius pakuotę.

Pagrindimas

Šaldymo ir laikymo sąlygos gali turėti įtakos maisto produkto tinkamumo vatoti terminui ir dėl šios priežasties jas reikėtų nurodyti.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

3 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mitybinis teiginys

Maistingumo ženklinimas

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas ir b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir druskos kiekiai;

 

(ba) baltymų, angliavandenių, skaidulinių medžiagų ir natūralių ir dirbtinių transriebiųjų rūgščių kiekiai.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies taikymo šiems produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias teisines priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių produktų privalomojo maistingumo ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

 

Ši dalis netaikoma alkoholio turintiems gėrimams. [Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies taikymo šiems produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias teisines priemones, pagal kurias būtų nustatytos vartotojų informavimo apie šių produktų maistingumą taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Jeigu reikalavimai netaikomi vynui, alui ir spiritiniams gėrimams, bet taikomi kitiems alkoholiniams gėrimams, pramonės veikimo nebus įmanoma suderinti. Dėl šios priežasties vieniems produktams būtų taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios. Taip būtų iškraipyta konkurencija, ir vartotojai būtų klaidinami informuojant apie atitinkamas skirtingų produktų sudėtį.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2-4 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

Pakeitimas

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų kiekiai:

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti papildomai nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų kiekiai:

(a) trans-riebalų;

 

(b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

(b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

(c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

(c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

(d) poliolių;

(d) poliolių;

 

(da) cholesterolio;

(e) krakmolo;

(e) krakmolo;

(f) skaidulinių medžiagų;

 

(g) baltymų;

 

(h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A dalies 2 punktą.

(h) didelių XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų mineralinių medžiagų ar vitaminų kiekių, kaip apibrėžta XI priedo A dalies 2 punkte.

 

(ha) kitų medžiagų, apibrėžtų XIII priedo A dalyje, ir šių maistinių medžiagų sudedamųjų dalių;

 

(hb) kitų medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1925/2006.

3. Kai pateikiami teiginiai apie maistingumą ir (arba) sveikumą, nurodomas medžiagų, priklausančių vienai iš 2 dalyje nurodytų maistinių medžiagų kategorijų ar jos komponentų, kiekis.

3. Kai pateikiami teiginiai apie maistingumą ir (arba) sveikumą, nurodomas medžiagų, priklausančių vienai iš 2 dalyje nurodytų maistinių medžiagų kategorijų ar jos komponentų, kiekis.

4. Komisija gali iš dalies keisti 1 ir 2 dalyse pateiktus sąrašus. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

 

Pagrindimas

Vokiškoje versijoje sąvoką „transisomere Fettsäuren“ reikėtų pakeisti sąvoka „Transfettsäuren“. Derėtų įtraukti cholesterolį. Baltymai jau buvo įtraukti į 29 straipsnio 1 dalies b punktą.

Taisyklingas angliškos sąvokos „sugars“ vertimas yra „cukrūs“ (žr. Direktyvą 2001/111/EB dėl tam tikrų cukraus rūšių).

Maistinių medžiagų, kurios gali būti papildomai savanoriškai nurodomos ženklinant maistingumą, sąrašas turi būti suderinamas su kitais EB teisės aktais (pvz., Reglamentu Nr. 1925/2006 dėl papildų). Derėtų atitinkamai papildyti 2 dalį.

Pakeitimu užtikrinama, kad chlolesterolis gali būti įtrauktas į papildomą maistingumą ženklinimą.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų vitaminų ir mineralinių medžiagų perskaičiavimo koeficientus, siekiant tiksliau nustatyti jų kiekį maisto produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Komisija nustato ir įtraukia į XII priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų vitaminų ir mineralinių medžiagų perskaičiavimo koeficientus, siekiant tiksliau nustatyti jų kiekį maisto produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis būtų apskaičiuojamas pagal vienodus perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma vidutinė vertė, pagrįsta:

4. Nurodytos vertės konkrečiu atveju – vidutinės vertės minimalaus tinkamumo vartoti laikotarpio pabaigoje, atsižvelgiant į leistinus nuokrypius ir remiantis:

(a) gamintojo atlikta maisto produkto analize; arba

(a) gamintojo atlikta maisto produkto analize; arba

(b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis; arba

(b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis; arba

(c) skaičiavimu, paremtu visuotinai nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

(c) skaičiavimu, paremtu visuotinai nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač susijusios su nurodytų verčių tikslumu, būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais nustatytų verčių skirtumu, gali būti nustatomos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač susijusios su nurodytų verčių tikslumu, būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais nustatytų verčių skirtumu, patvirtinamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu po to, kai Europos maisto saugos tarnyba pateikė savo nuomonę.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo reikėtų patikslinti teisės akto tekstą, kad vidutinė vertė turi būti siejama su minimaliu tinkamumo vartoti terminu. Natūralūs arba pridėti vitaminai ir mineralinės medžiagos savaime skyla ir jų kiekis svyruoja. Taigi, pavyzdžiui, tam tikrame produkte vitamino C per tinkamumo vartoti laikotarpį gali natūraliai itin sumažėti (atsižvelgiant į laikymo sąlygas, saulės šviesą ir kt.). Be to, maisto produktuose esančių maistinių medžiagų kiekis gali natūraliai svyruoti atsižvelgiant į derlių arba rūšį. Taigi reikėtų nedelsiant patvirtinti ES maistinių medžiagų kiekio ženklinimo apvalinimo taisykles ir nuokrypius.

Taikant reglamentą bus labai svarbu nustatyti leidžiamą nurodytų ir vykdant oficialius patikrinimus nustatytų verčių skirtumo lygį, todėl taisykles reikėtų nustatyti laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų arba jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII priedo A dalyje išvardytais matavimo vienetais.

29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų arba jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII priede išvardytais matavimo vienetais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pagal 203 pakeitimą atliktu XIII priedo A–C dalių sujungimu.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml.

 

Papildomai gali būti nurodoma porcijai tenkanti energetinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis.

 

Jei maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija, reikėtų taip pat nurodyti 1 dalyje nustatytą porcijai tenkančią energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį.

 

Jei informacija pateikiama porcijai, turi būti nurodomas pakuotėje esančių porcijų skaičius, porcijų dydis turi būti realus bei tai turi būti suprantamai parodyta ir (arba) išaiškinta vidutiniam vartotojui.

 

Komisija kartu su kitais maisto verslo operatoriais ir atsakingomis valstybių narių institucijomis kuria gaires dėl informacijos apie realius porcijų dydžius pateikimo. Šios bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Nurodant energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Todėl šią informaciją reikėtų privalomai nurodyti ir ant porcijų pakuotės. Papildoma informacija apie porcijai tenkančią energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį ypač galima supakuotų porcijų atveju. Siekiant padėti vartotojams lengviau orientuotis, turėtų būti privaloma ant fasuotų atskirų porcijų nurodyti porcijomis paremtas vertes. Jei pakuotę sudaro kelios porcijos, naudinga nurodyti porcijų skaičių pakuotėje, nes tai padeda įvertinti vienos porcijos energinę vertę.

Apibrėžiant porcijos dydį vartotojams užtikrinama nuo realybės nenutolusi informacija. Nurodant, kad pvz. porcija susideda iš 8 vienetų pyragėlių arba pusės puodelio riešutų, vartotojai gali lengviau susidaryti įspūdį apie porcijos kiekį, nei šią informaciją pateikiant gramais. Porcijos dydis turėtų būti orientuotas į realų vidutiniškai suvartojamą kiekį ir neklaidinti vartotojų. (Pvz. dažnai nurodoma 25 g dydžio porcija pasirodė esanti netinkamas imties dydis.)

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei duomenys teikiami pagal 3 dalį, šalia atitinkamos lentelės turi būti įrašytas šis sakinys: „Vidutinio amžiaus moters vidutinė paros norma. Jūsų asmeninė paros norma gali skirtis.“

Pagrindimas

XI priede pateiktos orientacinės suvartojamo kiekio vertės atitinka vidutiniškai fiziškai aktyvios vidutinio amžiaus moters paros normą. Tai turėtų būti nurodyta, kad kitos gyventojų grupės maitintųsi taisyklingai.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas privalomai nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas privalomai nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis ir trans-riebalus, nurodomi pagal XIII priedą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pagal 203 pakeitimą atliktu XIII priedo A–C dalių sujungimu.

Trans-riebalai kartu su sočiosiomis riebalų rūgštimis turi būti nurodomi privalomame mitybiniame teiginyje ir todėl išbraukiami iš neprivalomų duomenų sąrašo.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

Išraiška porcijai

 

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, informacija gali būti pateikta porcijai, kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų skaičius.

2. Mitybinio teiginio informaciją galima nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija.

3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik informacija porcijai apie maisto produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio maisto produkto porcijos ir kurie nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

To nereikės, kai į 31 straipsnio 2 dalį bus įrašytos visos susijusios nuostatos.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų išraiškos būdų mitybinį teiginį galima išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių reikalavimų:

1. Be 29 straipsnio 1 ir 2 dalyje bei 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų išraiškos būdų, informaciją galima pateikti grafiniu būdų, jei laikomasi šių esminių reikalavimų:

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) išraiškos būdu siekiama padėti vartotojams geriau suprasti maisto produkto poveikį ar svarbą energiniams ir maistiniams mitybos aspektams; bei

(a) tokie informacijos pateikimo būdai neklaidina vartotojų arba nenukreipia dėmesio nuo privalomojo mitybinio teiginio; bei

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) jis pagrįstas nepriklausomų vartotojų tyrimų rezultatais, kurie rodo, kad tą išraiškos būdą supranta vidutinis vartotojas.

Pagrindimas

Taip užtikrinama, kad bet kokie papildomi išraiškos būdai būtų leidžiami tik jei tam neprieštarauja nepriklausomų vartotojų tyrimų rezultatai.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, susijusi su privalomu mitybiniu teiginiu, pateikiama pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, susijusi su privalomu mitybiniu teiginiu, pateikiama pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, cukrūs ir druska.

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimais.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Be 1 dalyje minimo pateikimo būdo kilokalorijomis 100 g arba 100 ml ir atitinkamai 31 straipsnio 2 dalyje minimo pateikimo būdo porcijai, 29 straipsnio 1 dalies a punkte ir XI priedo B dalyje nustatytas įpareigojimas ženklinti energetinę vertę turi būti pateikiamas pakuotės priekinės pusės apačioje dešinėje, 3mm dydžio šriftu ir įrėminamas rėmelyje.

Pagrindimas

Energetinė vertė yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos turi būti informuojama ant maisto produktų. Todėl ją būtina pakartotinai ir aiškiai nurodyti išorinėje pakuotės pusėje, vienodoje visiems produktams vietoje, kad vartotojas ją galėtų pastebėti jau iš pirmo žvilgsnio.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Dovanų pakuotėms netaikomas reikalavimas energetinę vertę dar kartą pateikti pakuotės priekinėje pusėje, kaip nustatyta 1a dalyje.

Pagrindimas

Šventinės, pvz. Motinos dienai skirtos dovanų pakuotės, kuriose yra šokoladinių saldainių ar riešutų, prarastų vaizdinį ir estetinį pobūdį, jei privalomą informaciją apie maistines medžiagas reikėtų nurodyti priekinėje pakuotės pusėje.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 straipsnio 2 dalyje nurodytomis maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Savanoriškai teikiamas išsamesnis mitybinis teiginys, susijęs su 29 straipsnio 2 dalyje nurodytomis maistinėmis medžiagomis, prireikus teikiamas XIII priede nustatyta eilės tvarka. Tas pats galioja ir 1 daliai.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne pagrindiniame regėjimo lauke, jis pateikiamas lentelės forma ir sunumeruotas, jei pakanka vietos.

 

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jei mitybinis teiginys maisto produktams, nurodytiems IV priede, reikalingas dėl pateikiamų teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, nereikalaujama, kad jis būtų įrašytas pagrindiniame regėjimo lauke.

Pagrindimas

Reikalavimas privalomąją mitybinio teiginio informaciją nurodyti pagrindiniame regėjimo lauke yra nepraktiškas mažų pakuočių atveju (pvz., kramtomosios gumos produktai). Jei pateikiami teiginiai apie IV priede nurodytų maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, nereikalaujama, kad šių maisto produktų mitybiniai teiginiai būtų įrašyti pagrindiniame regėjimo lauke.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. 1 pastraipos nuostatos netaikomos maisto produktų, apibrėžtų direktyvoje 89/398/EEB ir specialiosiose direktyvose pagal anksčiau minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, atveju.

Pagrindimas

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to choose other products believed to be nutritionally superior.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa ir pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., „Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei toks yra.

4. Jei energijos ar tam tikros (-ų) maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., „Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei toks yra.

 

Jei energijos ar maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte lygus nuliui, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis galima pakeisti teiginiu „Sudėtyje nėra ...“, ir pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei toks yra.

Pagrindimas

Supaprastinamas reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo aspektais susijusias taisykles, išskyrus nurodytas 5 dalyje, nustato Komisija. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

6. 5 straipsnio a ir b punktuose minimų reikalavimų laikymasis užtikrinamas Komisijos, prieš tai pasitarus su EFSA ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Tai yra esminės nuostatos, kurių keitimo negalima palikti vien tik Komisijos kompetencijai.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija teikia vertinimo ataskaitą dėl pristatymo formos, apibrėžtos 1–6 pastraipose.

Pagrindimas

Būtina įvertinti pateikimo būdus, kad galima būtų nustatyti privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b. Nustatomi kiti 5 dalyje nurodyti papildomi pateikimo būdai ir apie juos pranešama Komisijai. Komisija gali sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, pvz., specialiajame tinklalapyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu leidžiama nustatyti kitus pateikimo būdus, jei jie neklaidina vartotojų ir jei esama tvirtų įrodymų, kad vartotojai šį pateikimo būdą supranta geriau. Be to, jame užtikrinama, kad apie bet kokius papildomus informacijos pateikimo būdus būtų pranešama Komisijai ir visuomenei.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SAVANORIŠKAI TEIKIAMA INFORMACIJA APIE MAISTĄ

MAISTO KILMĖS ŽENKLINIMAS

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikytini reikalavimai

Reikalavimai

Pagrindimas

Perteklinis žodis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei informacija apie maistą, kuriai taikomas šis reglamentas, teikiama savanoriškai, ji atitinka konkrečius šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas pakeitus V skyriaus pavadinimą.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a-1 c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Savanoriška informacija neteikiama taip, kad dėl to trūktų vietos privalomajai informacijai išdėstyti.

 

1b. Visa informacija susijusi su savanoriškai teikiamos informacijos apie maistą sistemomis, kaip, pvz., kriterijais ir moksliniais tyrimais, kuriais jos paremtos, skelbiama viešai.

 

1c. Papildoma neprivaloma mitybinė informacija tam tikroms tikslinėms gyventojų grupėms, pvz., vaikams, gali būti toliau teikiama, jei šios konkrečios orientacinės vertės yra moksliškai pagrįstos, neklaidina vartotojo ir atitinka bendrąsias sąlygas, nustatytas šiame reglamente.

Pagrindimas

XI B priede nurodytos orientacinės vertės taikomos vidutinio amžiaus suaugusiam asmeniui. Jų neatitinkančias orientacines vertes produktams, skirtiems konkrečiai tikslinei grupei, pvz., vaikams, kuriuos pramonė jau pateikė rinkai ir kurie yra moksliškai patikrinti, turėtų būti leidžiama toliau skelbti kaip papildomą informaciją.

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta nurodomos savanoriškai, norint informuoti vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba yra iš Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos.

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, pvz. 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių bei 2006 m. kovo 20 d. reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 4 dalis taikoma, kai maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta nurodomos savanoriškai, norint informuoti vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba yra iš Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos. Tokiais atvejais taikomas ženklinimas: „Pagaminta ES (valstybė narė)“. Papildomai gali būti nurodomas regionas. Tokie neprivalomi duomenys apie kilmės šalį ar regioną nesudaro kliūčių vidaus rinkai.

Pagrindimas

Nurodant kilmės regioną patenkinamas daugelio vartotojų noras, kad tradiciniai regiono gaminiai būtų atitinkamai paženklinti. Ženklinimu„Pagaminta ES“ nurodoma, kad yra laikomasi Bendrijos teisės aktų maisto produktų srityje ir tuo pačiu pateikiama aktuali vartotojams informacija.

Be to, pateikiant tokius duomenis apie kilmės šalį ar regioną nesudaromos kliūtys vidaus rinkai.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta skiriasi nuo jos pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis ar provenencijos vieta.

Išbraukta.

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojas žinotų, iš kur kilęs gaminys. Tačiau kai kuriais atvejais ne visada įmanoma nurodyti vieną kilmės šalį, nes gaminio sudėties dalys gali būti kilusios iš skirtingų šalių ir jos kasdien kinta. Dabar galiojančiose taisyklėse, susijusiose su kilmės ženklinimu, numatyta galimybė savanoriškai nurodyti provenencijos vietą, nebent provenencijos vietos nenurodymas rimtai suklaidintų vartotoją dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Šios taisyklės turėtų išlikti ir nereikia keisti jų formuluotės.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija nustato su 3 dalies taikymu susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis ir kriterijais susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Sąvoka „vegetariškas“ neturėtų būti taikoma maistui, kuris susideda ar yra pagamintas iš produktų, gautų iš mirusių ar paskerstų gyvūnų, ar gyvūnų, kurie miršta dėl to, kad buvo suvalgyti. Sąvoka „veganiškas“ neturėtų būti taikoma maistui, kuris susideda ar buvo pagamintas iš gyvūnų ar gyvulinės kilmės produktų (įskaitant produktus, gautus iš gyvų gyvūnų).

Pagrindimas

Šiuo metu sąvokos „vegetaras“ ir „veganas“ nėra teisiškai apsaugotos. Praktiškai tai reiškia, kad kiekvienas gamintojas gali žymėti savo gaminį kaip „vegetarišką“, nors jis toks ir nėra. Minėtą apibrėžtį po daugelio metų diskusijų pateikė JK Maisto standartų agentūra (angl. Food Standards Agency).

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

Pateikimas

Išbraukta.

Savanoriška informacija neteikiama taip, kad dėl to trūktų vietos privalomajai informacijai išdėstyti.

 

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsauga, provenencijos nuorodomis, registruotaisiais kilmės vietos pavadinimais ir nesąžiningos konkurencijos prevencija.

(d) pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsauga, regioninės provenencijos nuorodomis, registruotaisiais kilmės vietos pavadinimais ir nesąžiningos konkurencijos prevencija.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Taikant šias priemones neturi būti daroma kliūčių laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje.

Pagrindimas

Naujajame reglamente, kuris skirtas ES ženklinimo taisyklėms sujungti ir supaprastinti ir kuris atitinka geresnio reglamentavimo darbotvarkę, reikėtų nustayti reikalavimą, kad naujos taisyklės neturėtų kliudyti laisvam judėjimui vidaus rinkoje.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės narės gali imtis priemonių, susijusių su privalomu maisto produktų kilmės šalies ar provenencijos vietos nurodymu tik jei įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto produkto savybių ir jo kilmės ar provenencijos. Pranešdamos apie tokias priemones Komisijai valstybės narės pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų ši informacija labai svarbi.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi galima manyti, kad maisto produktai ES atitinka vienodus Bendrijos teisinius reikalavimus, papildomos valstybių narių priemonės, siūlomos šioje dalyje, nereikalingos.

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a straipsnis

 

Skatinimas savanoriškai naudoti kitas sistemas

 

Be 34 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, valstybės narės, vadovaudamosi 42 straipsnyje nustatyta tvarka, gali nuspręsti remti papildomas savanoriškas sistemas, pagal kurias informacija apie maistingumą būtų pateikiama naudojant kitus išraiškos būdus, jei:

 

– tokios nacionalinės sistemos parengiamos laikantis šio reglamento II ir III skyriuose nustatytų bendrųjų principų ir reikalavimų;

 

– valstybių narių remiamos sistemos parengtos atsižvelgiant į nepriklausomo vartotojų tyrimo ir išsamių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis dėl to, kas geriausia vartotojui, rezultatus;

 

– tokia informacija pagrįsta suderintais orientaciniais suvartojamais kiekiais arba, jei jų nenustatyta, visuotinai pripažintomis mokslinėmis rekomendacijomis dėl suvartojamo energijos ar maistinių medžiagų kiekio.

 

Komisija palengvina keitimąsi informacija klausimais, susijusiais su nacionalinių sistemų tvirtinimu ir taikymu, ir skatina visas suiteresuotąsias šalis dalyvauti šiame procese. Komisija taip pat sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su šiais duomenimis.

 

(Pirmą mėnesio dieną, praėjus 5 metams nuo šio reglamento įsigaliojimo) Komisija vertina surinktą informaciją apie vartotojų naudojimąsi įvairiomis nacionalinėmis sistemomis ir apie tai, kaip vartotojai jas supranta, siekiant nustatyti, kuri sistema yra geriausia ir naudingiausia Europos vartotojams. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija pateikia ataskaitą, kuri siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Valstybės narės, jei pageidauja, turi turėti galimybę remti papildomas savanoriškas sistemas, pagal kurias informacija apie maistingumą būtų pateikiama naudojant kitus išraiškos būdus.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40 straipsnis

Alkoholiniai gėrimai

 

Kol nebus priimtos 20 straipsnio e punkte nurodytos Bendrijos nuostatos, valstybės narės gali palikti galioti nacionalines gėrimų, kurių alkoholio koncentracija pagal tūrį didesnė nei 1,2 %, sudedamųjų dalių išvardijimo taisykles .

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis reglamentas netaikomas alkoholiniams gėrimams.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam pardavimui, valstybės narės gali priimti išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų nurodymo būdu.

1. Pateikiami 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys.

Pagrindimas

Dėl nefasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šiems maisto produktams iš esmės neturėtų būti taikomi daugelis žymėjimo reikalavimų, išskyrus informaciją apie alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti informaciją vartotojams.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama pakankamai informacijos.

2. Kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų duomenų neprivaloma teikti, nebent valstybės narės priimtų taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama pateikti kai kuriuos ar visus tokius duomenis arba šių duomenų dalis.

Pagrindimas

Dėl nefasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šiems maisto produktams iš esmės neturėtų būti taikomi daugelis žymėjimo reikalavimų, išskyrus informaciją apie alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti informaciją vartotojams.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam pardavimui, valstybės narės gali priimti išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų nurodymo būdu.

1. Su 13 straipsnio 4 dalyje nurodytais maisto produktais pateikiami 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti duomenys.

2. Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama pakankamai informacijos.

2. Kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų duomenų neprivaloma teikti, nebent valstybės narės priimtų taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama pateikti kai kuriuos ar visus tokius duomenis arba šių duomenų dalis.

Pagrindimas

Dėl nefasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šiems maisto produktams iš esmės neturėtų būti taikomi daugelis žymėjimo reikalavimų, išskyrus informaciją apie alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti informaciją vartotojams.

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės gali priimti išsamias taisykles, dėl būdo, kuriuo pateikiama 1 ir 2 dalyse minėta informacija.

Pagrindimas

Dėl nefasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šiems maisto produktams iš esmės neturėtų būti taikomi daugelis žymėjimo reikalavimų, išskyrus informaciją apie alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti informaciją vartotojams.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija tariasi su Maisto produktų nuolatiniu komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį, jei tokios konsultacijos, jos nuomone, yra reikalingos arba jei to reikalauja valstybė narė.

2. Komisija tariasi su Maisto produktų nuolatiniu komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį, jei tokios konsultacijos, jos nuomone, yra reikalingos arba jei to reikalauja valstybė narė. Be to, Komisija, vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB numatytomis nuostatomis, nustato oficialią pranešimų visiems suinteresuotiesiems subjektams teikimo tvarką.

Pagrindimas

Kai ES lygmeniu priimamos naujos ženklinimo priemonės, pagal šį pakeitimą nustatoma daugiau skaidrumo ir reikalavimas konsultuotis su visais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalis

Tarybos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Priemonėms, apie kurias valstybės narės praneša 1–4 dalyse nurodyta tvarka, netaikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūlomu 42 straipsnio 2 dalies pakeitimu nustatomas skaidrios pranešimų teikimo tvarkos, kuri susijusi su vartotojais ir gamintojais, reikalavimas. Todėl visiems naujiems žymėjimo reikalavimams reikėtų nebetaikyti formalaus tikrinimo išimties.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

43 straipsnis

Išsamios taisyklės

 

Komisija gali priimti išsamias šio skyriaus taikymo taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Išbraukta.

Pagrindimas

Perteklinės nuostatos.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės teikia Komisijai išsamius duomenis apie 1 dalyje nurodytas nacionalines sistemas, įskaitant pagal tą nacionalinę sistemą ženklintų maisto produktų identifikatorių. Komisija sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, visų pirma specialiajame tinklalapyje.

5. Valstybės narės teikia Komisijai išsamius duomenis apie 1 dalyje nurodytas nacionalines sistemas, pvz., kriterijus ir mokslinius tyrimus, kuriais jos paremtos, įskaitant pagal tą nacionalinę sistemą ženklintų maisto produktų identifikatorių. Komisija sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, visų pirma specialiajame tinklalapyje.

Pagrindimas

Ši nuostata yra esminė siekiant užtikrinti su nacionalinėmis sistemomis susijusį skaidrumą.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

48 straipsnis

Techninės adaptacijos

 

Komisija gali iš dalies keisti priedus, remdamasi nuostatomis, susijusiomis su II ir III priedų keitimais ir nustatytomis 10 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis straipsnis yra perteklinis, nes tai, kas jame nurodyta, jau reglamentuota įvairiuose kituose straipsniuose.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio –1 dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 4 straipsnis.

Pagrindimas

„Maistinių medžiagų apibūdinimas“ yra politinė sąvoka, o ne moksliškai pagrįstas ir realus apibrėžimas. Čia kalbama ne apie informaciją, bet labiau apie nuomonės formavimą. Kadangi šis reglamentas dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams užtikrins visapusiškos, vidutiniam vartotojui suprantamos, įskaitomos ir tuo pačiu realios informacijos apie maisto produktus teikimą, Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 4 straipsnis yra nereikalingas ir jį reikia išbraukti.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

51 a straipsnis (naujas)

Direktyva 2001/110/EB

2 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51a straipsnis

Direktyvos 2001/110/EB pakeitimai

1. 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2001/110/EB dėl medaus1 2 straipsnio 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

 

„a) Etiketėje nurodoma medaus kilmės šalis arba šalys (kuriose surinktas medus). Tačiau jeigu medus kilęs iš daugiau kaip vienos valstybės narės arba trečiosios šalies, užuot nurodžius kilmės šalį, turi būti pateikiama viena iš šių nuorodų:

 

– „medaus iš ES šalių mišinys“,

 

– „medaus iš ne ES šalių mišinys“;

 

jeigu medaus iš ES šalių dalis didesnė negu medaus iš ne ES šalių:

 

– „medaus iš ES ir ne ES šalių mišinys“;

 

jeigu medaus iš ne ES šalių dalis didesnė negu medaus iš ES šalių:

 

– „medaus iš ne ES ir ES šalių mišinys“.

 

2. Direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„a) Jeigu medaus mišinyje esama medaus iš trečiųjų šalių, turi būti nurodytos iš valstybės narės ir iš trečiosios šalies kilusio medaus procentinės dalys.“

 

1 OL L 10, 2002 1 2, p. 47.

Pagrindimas

Esamos taisyklės nepadeda užtikrinti, kad vartotojai bus tinkamai informuojami, ir gali juos klaidinti. Medaus mišinyje gali būti minimali medaus iš ES šalių dalis (pvz., 5 proc.), bet vis tiek turi būti pateikiama nuoroda: „ES ir ne ES medaus mišinys“.

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

51 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51b straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

1. Administracinę valdybą sudaro Komisijos atstovas ir šešiolika narių, kuriuos pasikonsultavusi su Europos Parlamentu Tarybos skiria iš Komisijos pasiūlyto sąrašo, kuriame pateiktas daug didesnis kandidatų skaičius, nei reikia paskirti narių. Du narius iš šešiolikos skiria Europos Parlamentas. Keturi iš minėtų narių turi būti iš vartotojus ir kitus maisto grandinės dalyvius atstovaujančių organizacijų. Komisijos sudarytas sąrašas kartu su atitinkamais dokumentais išsiunčiamas Europos Parlamentui. Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio perdavimo, Europos Parlamentas savo nuomonę gali pateikti svarstyti Tarybai, kuri tada paskiria Valdančiąją tarybą.

Tarybos nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai, įvairių sričių ekspertų atstovavimas ir kuo didesnis geografinis pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba mažiau nei 100 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 5 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

Pagrindimas

Norint, kad konkrečios MVĮ taikomos nuostatos būtų veiksmingos, jos turėtų būti pakeistos ir MVĮ darbuotojų skaičius turėtų būti padidintas. Maisto produktams, kurie buvo pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, reikėtų numatyti galimybę toliau juos parduoti, kol baigsis jų atsargos.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Maisto produktai, kurie buvo pateikti apyvartai iki šio reglamento įsigaliojimo ir kurie neatitinka jo reikalavimų, gali būti apyvartoje, kol baigsis jų atsargos. Tačiau prieš įsigaliojant šiam reglamentui Europos Komisija, pasikonsultavusi su maisto pramonės atstovais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, nustato vėlesnį galutinį terminą, kuriam pasibaigus visi maisto produktai, nepaisant jų atsargų ir galiojimo termino, turi atitikti šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) energinė vertė; arba

a) energinė vertė;

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys monosacharidai ir disacharidai, išskyrus poliolius;

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys monosacharidai ir disacharidai, išskyrus poliolius, izomaltuliozę ir D-tagatozę;

Pagrindimas

Izomaltuliozė ir D-tagatozė yra nauji sertifikuoti maisto produktai, kurie atitinka angliavandenių apibrėžtį. Izomaltuliozė ir D-tagatozė neturėtų priklausyti cukrų kategorijai, nes savo fiziologinėmis savybėmis jos žymiai skiriasi nuo įprasto cukraus. Be kita ko, jos nekenkia dantims, jų poveikis cukraus kiekiui kraujyje labai silpnas ir jos turi mažai kalorijų.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 6,25;

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 6,25 ir pieno baltymų atveju – x 6,38;

Pagrindimas

Pagal Maisto kodekso (Codex Alimentarius) standartus, tarptautinis pieno produktams iš gyvulinės kilmės baltymų naudojamas perskaičiavimo koeficientas yra 6,38. ES valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu taikomas perskaičiavimo koeficientas taip pat yra 6,38.

Tai atitinka tarptautinį „Bendrojo fasuotų maisto produktų ženklinimo standarto Kodekso standartą Nr. 1-1985“, kurį pripažįsta Europos Komisija.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11. „maistiniai aukso lakšteliai“ – tai iš maždaug 0,000125 mm storio aukso lakštelių pagaminta valgoma maisto produktų ir gėrimų puošmena lakštelių ar miltelių pavidalu;

Pagrindimas

Ruošiant tipinius regionų patiekalus, aukso lakšteliai tradiciškai naudojami kaip valgoma patiekalų, pvz., šokoladinių saldainių, ar gėrimų, pvz., Gdansko auksinio vandens (vok. „Danziger Goldwasser“), puošmena, todėl turėtų būti pateikta jų sąvokos, vartojamos ženklinant maisto produktus, apibrėžtis.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13. „pagrindinis regėjimo laukas“ – tai regėjimo laukas, kuris tikriausiai bus rodomas arba matomas normaliomis arba įprastinėmis pardavimo arba naudojimo sąlygomis.

13. „pakuotės priekinė pusė“ – tai maisto produkto pakuotės pusė arba plotas, kuri(-s) tikriausiai bus rodoma (-s) arba matoma(-s) normaliomis arba įprastinėmis pardavimo arba naudojimo sąlygomis.

Pagrindimas

Sąvoka „pakuotės priekinė pusė“ yra labiau tinkama, nes ja apimama priekinė pusė, o kur tai neįmanoma – pakuotės vaizdas iš viršaus.

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ALERGIJĄ ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS SUDEDAMOSIOS DALYS

ALERGIJĄ ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELTI GALINČIOS SUDEDAMOSIOS DALYS

Pagrindimas

Sudedamosios dalys ne visada sukelia alergiją arba netoleravimą.

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) javus, naudojamus distiliatų ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto spiritiniams gėrimams ir kitiems gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį alkoholio, gamybai.

d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų gamybai.

Pagrindimas

Alkoholio distialiavimo proceso metu nelieka jokių alergenų. Kadangi alkoholio distiliatai naudojami gaminant ne tik alkoholinius gėrimus, bet ir maisto produktus, būtina išvengti klaidinančios informacijos apie šiuose produktuose nesančius alergenus.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) išrūgas, naudojamas distiliatų ar žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirtų spiritiniams gėrimams ir kitiems gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį alkoholio, gamybai.

a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų gamybai.

Pagrindimas

Žr. 1 dalies d punktą.

Šis pakeitimas reikalingas, kad būtų akivaizdesnė išimtis ir ji būtų suderinta su EMST nuomone. Taikant pradinę formuluotę, tam tikri produktai gali būti paženklinti kaip alergenai, nors, remiantis EMST nuomone, juose nėra alergiją sukeliančių medžiagų. Komisija sutinka dėl to, kad reikia pakeisti dabartinę formuluotę, siekiant užtikrinti, jog nebūtų klaidinami vartotojai.

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. Sieros dvideginis ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

12. Vartoti skirtame produkte esantis sieros dvideginis ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad nustatytos ribinės vertės taikomos vartoti skirtiems maisto produktams, nes apibrėžtyje kalbama apie alergiją ir netoleravimą, kurie atsiranda vartojant maisto produktus. Todėl ribinės vertės netaikomos koncentruotos formos produktams, kuriuos prieš vartojant reikia apdoroti.

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. MĖSOS PRODUKTAI IŠ GYVŪNŲ, KURIE PASKERSTI VYKDANT SPECIALŲ SKERDIMĄ

 

1a.1 Mėsa ar mėsos produktai iš gyvūnų, kurie prieš skerdimą nebuvo apsvaiginti, t. y. jie paskersti vykdant ritualinį skerdimą.

„Mėsa, gauta gyvūnus skerdžiant jų neapsvaiginus“

Pagrindimas

Pagal ES teisės aktus tam tikroms religinėms bendruomenėms leidžiama skersti gyvūnus maistui jų neapsvaiginus. Dalis šios mėsos nėra parduodama musulmonams arba žydams, o patenka į rinką, kur ją gali nupirkti vartotojai, kurie galbūt nenorėtų pirkti mėsos gyvulių, kurie prieš skerdžiant nebuvo apsvaiginti. Tačiau tam tikrų religinių bendruomenių atstovai teiraujasi būtent mėsos, gautos gyvūnus skerdžiant ritualiniu būdu. Atitinkamai vartotojai turėtų būti informuoti, kad tam tikras mėsos kiekis gaunamas iš gyvūnų, kurie nebuvo apsvaiginti. Ši informacija turėtų leisti jiems pasirinkti maistą pagal jų etinius įsitikinimus.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2.3 punkto dešinioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“

,,sudėtyje yra aspartamo“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu naudojant įprastinį pavadinimą, o ne techninį terminą siekiama geresnio vartotojo supratimo.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Mėsos ir paukštienos produktai

Kai vištienos gaminiuose naudojami jautienos arba kiaulienos baltymai, tai visada turėtų būti aiškiai nurodoma ant pakuotės.

Pagrindimas

Jei gaminant vištienos produktus naudojami jautienos arba kiaulienos baltymai, vartotojas visada turėtų būti apie tai informuotas. Tai vartotojams svarbi informacija, ypač dėl religinių priežasčių.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS NETAIKOMAS REIKALAVIMAS PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ TEIGINĮ

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS NETAIKOMAS MAISTINGUMO ŽENKLINIMO REIKALAVIMAS

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– neperdirbti produktai, sudaryti iš vienintelės sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos;

švieži vaisiai ir daržovės, taip pat neperdirbti produktai, sudaryti iš vienintelės sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos;

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– produktai, perdirbti atliekant tik vieną perdirbimo operaciją – rūkant arba brandinant, sudaryti iš vienintelės sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos;

– produktai, perdirbti atliekant tik vieną perdirbimo operaciją – rūkant arba brandinant, taip pat džiovinti vaisiai ir daržovės, pvz., slyvos ar abrikosai, sudaryti iš vienintelės sudedamosios dalies arba sudedamųjų dalių kategorijos;

Pagrindimas

Džiovintiems vaisiams ir daržovėms, kurie yra perdirbti produktai, taip pat neturėtų būti taikomi maistingumo nurodymo reikalavimai, kadangi džiovinant produktą jo sudėtis nepasikeičia.

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– žmonėms vartoti skirtas vanduo, įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

natūralus mineralinis vanduo arba kitoks vanduo, skirtas žmonėms vartoti, įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

Pagrindimas

Vanduo. Šio pasiūlymo 28 straipsnio 1 dalyje teigiama „Šio skirsnio nuostatos netaikomos maisto produktams, kuriems taikomi šie teisės aktai: (b) Tarybos direktyva 80/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo“. Siekiant išvengti painiavos, svarbu IV priede nurodyti išimtį, taikomą visam į butelius pilstomam vandeniui, panašią į Direktyvos 90/496 1 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– prieskoninis augalas, prieskonis arba jų mišiniai;

– prieskoniniai augalai, kvapiosios ar skoninės medžiagos, prieskoniai, pagardai ir jų mišiniai;

Pagrindimas

Prieskoniniai augalai. Siekiama patikslinimo.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo penkta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cukrūs ir naujų rūšių cukrūs;

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo penkta b itrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

įvairių rūšių miltai;

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo dvylikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dažantys maisto produktai;

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo dvylikta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

maistiniai aukso lakšteliai;

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo penkiolikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kramtomosios gumos produktai;

Pagrindimas

Kramtomosios gumos gaminiai pasižymi nedidele šiame reglamente minima maistine verte ir jie nėra skirti valgyti. Be to, su jais kasdien gaunamų kalorijų kiekis yra nedidelis.

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo penkiolikta b-e įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– maisto produktai, kurių dizainas ar pakuotė yra sezoninio, prabangos prekių ar dovanų tipo;

 

– šventiniai konditerijos gaminiai ir cukrinės bei šokoladinės figūros;

 

– mišrūs produktų rinkiniai;

 

– rinkiniai;

Pagrindimas

Sezoniniams konditerijos gaminiams ir dovanų pakuotėse esantiems produktams neturėtų būti taikomas mitybinio teiginio pateikimo reikalavimas.

Šokoladiniams Velykų kiškiams, seneliams šalčiams ir t. t. kaip sezoniniams produktams, nereikėtų taikyti mitybinio teiginio prievolės.

Kalėdų Senelių ir Velykų kiškių figūros bei kitos šventinėms progoms skirtos dovanos, pagamintos iš šokolado ir cukraus, yra meniškai padaryti tradiciniai produktai. Jie neturėtų būti bjaurojami nurodant priekyje bet kokią informaciją apie jų maistinę sudėtį, todėl reikalavimas pateikti informaciją apie jų maistingumą jiems iš viso neturėtų būti netaikomas.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– maisto produktai pakuotėse arba taroje, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis nei 25 cm2.

– maisto produktai pakuotėse arba taroje, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis nei 75 cm2. 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta energinė vertė vis tiek nurodoma pagrindiniame regėjimo lauke;

Pagrindimas

Mažesnėms kaip 75 cm² dydžio pakuotėms reikalavimas pateikti informaciją apie produkto maistingumą turėtų būti netaikomas.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo septyniolikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– nefasuoti maisto produktai, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiesiogiai suvartoti skirtus maisto produktus.

Pagrindimas

Žr. 17 straipsnio 3 a dalį (naują).

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo aštuoniolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– maisto produktai, kuriuos gamintojas nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui arba vietos mažmeninėms įmonėms, kurios tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui;

– maisto produktai, kuriuos mažosios įmonės nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui arba vietos mažmeninėms įmonėms, kurios tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui;

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo devyniolikta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– maisto produktai, kurių kiekis mažesnis negu 5 g/ml;

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo devyniolikta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– neištrinamai paženklinti stikliniai buteliai.

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, visų pirma 9 straipsnio, nuostatas valstybės narės, kurioje maisto produktas parduodamas, vartotojai negali sužinoti tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo maisto produktų, su kuriais jis gali būti painiojamas, šalia maisto produkto pavadinimo teikiama ir kitokia aprašomojo pobūdžio informacija.

Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, visų pirma 9 straipsnio, nuostatas valstybės narės, kurioje maisto produktas parduodamas, vartotojai negali sužinoti tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo maisto produktų, su kuriais jis gali būti painiojamas, šalia maisto produkto pavadinimo tame pačiame regėjimo lauke aiškiu ir lengvai įskaitomu šriftu pateikiama ir kitokia aprašomojo pobūdžio informacija.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojas nebūtų klaidinamas, aprašomojo pobūdžio informacija turi būti aiškiu ir lengvai įskaitomu šriftu pateikiama tame pačiame regėjimo lauke kaip ir pavadinimas.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba kartu su juo teikiama informacija apie fizinį maisto produkto pavidalą arba ypatingą jo apdorojimą (pvz., susmulkintas į miltelius, išdžiovintas šaldant, labai užšaldytas, greitai užšaldytas, koncentruotas, rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios informacijos, pirkėjas gali būti suklaidintas.

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba kartu su juo teikiama informacija apie fizinį maisto produkto pavidalą arba ypatingą jo apdorojimą (pvz., susmulkintas į miltelius, pakartotinai užšaldytas, išdžiovintas šaldant, labai užšaldytas, greitai užšaldytas, atitirpintas, koncentruotas, rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios informacijos, pirkėjas gali būti suklaidintas.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Mėsos produktų, kurie atrodo kaip mėsos atpjova, sukapotos skerdienos dalis, mėsos griežinys, mėsos gabalas, skerdena, pavadinime ir žuvies produktų pavadinime nurodomos visos pridėtos sudedamosios dalys, kurių gyvulinė kilmė skiriasi nuo pirminio gyvulio kilmės.

Pagrindimas

Informacija apie bet kokios rūšies mėsą ir žuvį, kuri yra mėsos produkto sudėtinė dalis, turėtų būti pateikiama taip, kad vartotojas nebūtų klaidinamas.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Bet kokio mėsos produkto, kuris atrodo kaip mėsos atpjova, sukapotos skerdienos dalis, mėsos griežinys, mėsos gabalas, skerdena arba kaip konservuota mėsa, į etiketėje nurodomą maisto produkto pavadinimą turi įeiti ši informacija:

 

a) visos pridėtos sudedamosios dalys, kurių gyvulinė kilmė skiriasi nuo likusios mėsos dalies kilmės; taip pat

 

b) pridėto vandens kiekis šiomis aplinkybėmis:

 

– virtos ir nevirtos mėsos atveju arba virtos konservuotos mėsos atveju – pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro daugiau negu 5 proc. viso produkto svorio;

 

– nevirtos konservuotos mėsos atveju – pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro daugiau negu 10 proc. viso produkto svorio.

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Bet kokio žuvies produkto, kuris atrodo kaip žuvies atpjova, filė, griežinėlis arba gabalas, į etiketėje nurodomą maisto produkto pavadinimą turi įeiti ši informacija:

 

a) visos augalinės kilmės sudedamosios dalys ir visos sudedamosios dalys, kurių kilmė gyvūninė, tačiau ne iš žuvų; taip pat

 

b) pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro daugiau negu 5 proc. viso produkto svorio.

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sudedamųjų dalių saraše dešrų žarna apibūdinama kaip:

 

– „natūrali žarna“, jei iš porakanopių žarnyno gauta žarna naudojama dešroms gaminti;

 

„dirbtinė žarna“ – kitais atvejais.

 

Jei dirbtinė žarna nėra valgoma, tai reikia atitinkamai pažymėti.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Cb dalis. MAISTO PRODUKTŲ, KURIE PRIMENA KITĄ MAISTO PRODUKTĄ, PAVADINIMAI (toliau sąraše pateikiami pavyzdžiai)

 

Maisto produktai, kurie primena kitą maisto produktą arba kurių viena sudedamoji dalis pakeista pakaitalu, ženklinami taip:

 

Rūšies, kokybės ir sudėties skirtumai

Pavadinimas

 

Palyginti su sūriu, pieno riebalai visiškai arba iš dalies pakeisti augaliniais riebalais.

„Sūrio pakaitalas“

 

Palyginti su kumpiu, pakeista sudėtis, į kurią įeina smulkintos sudedamosios dalys, kuriose daug mažiau mėsos

„Kumpio pakaitalas“

Pagrindimas

Sudedamųjų dalių sąraše nurodant sūrio ir kumpio pakaitalų sudedamąsias dalis ne visada aišku, kad tai produktų pakaitalai. Patikslinus pavadinimą ši problema būtų išspręsta ir vartotojas iš karto atpažintų produkto rūšį.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A dalies 5 punkto kairė skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai, kuriuose pagal masę neišsiskiria nė vienas prieskonis ar prieskoninis augalas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai arba produktai, kuriuose pagal masę neišsiskiria nė vienas prieskonis ar prieskoninis augalas

Pagrindimas

Turi būti išsaugota dabartinė sistema. Į ją iki šiol įtraukti prieskonių produktai.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 1 punkto dešinės skilties antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrintas“, jei mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrintas“.

Pagrindimas

Vartotojai įpratę sudedamųjų dalių sąraše ieškoti užrašo „hidrinti riebalai“, siekdami patikrinti dirbtinių trans-riebalų rūgščių sudėtį.

Trans-riebalų žala sveikatai pripažinta, jie uždrausti keliose valstybėse. Taigi turi būti privaloma itin aiškiai nurodyti, kad jų yra. Tai, kad jie įtraukti į mitybinį teiginį, neturėtų kliudyti juos aiškiai nurodyti tarp sudedamųjų dalių.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 2 punkto dešinės skilties antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“, jei mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“.

Pagrindimas

Vartotojai įpratę sudedamųjų dalių sąraše ieškoti užrašo „hidrinti riebalai“, siekdami patikrinti dirbtinių nesočiųjų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių sudėtį.

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 4 punkto kairė skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba fermentais modifikuoti krakmolai

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba fermentais modifikuoti krakmolai, iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai bei balinti krakmolai

Pagrindimas

Į kategoriją „krakmolai“ turėtų būti taip pat įtraukti iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai bei balinti krakmolai. Šios medžiagos praktiškai naudojamos maisto produktų gamyboje ir turėtų būti įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą. Direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų konkrečiai nurodoma, kad jos neįtraukiamos į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies lentelės 15 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

15a. Natūralūs iš vaisių, daržovių, valgomųjų augalų ar augalų dalių mechaniniais ir fiziniais būdais išgauti ekstraktai, kurie koncentruota forma naudojami maisto produktų dažymui.

„Dažantys maisto produktai“

Pagrindimas

Gamybos metu dažantys maisto produktai naudojami kaip kitų maisto produktų priedas. Pateikus šią sąvoką sudedamųjų dalių saraše vartotojas galės geriau suprasti naudojimo paskirtį (dažymas). Kadangi Bendrijos teisės aktuose nenumatytas informavimo apie dažančius maisto produktus reikalavimas, tikslinga specifinę sąvoką pakeisti kategorija.

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 17 eilutės pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų tinkamais žmonių maistui, skeleto raumenys, su jiems priklausančiais ar greta esančiais audiniais, jei bendras jų sudėtyje esančių riebalų ir jungiamojo audinio kiekis neviršija toliau nurodytų kiekių ir kai mėsa yra kito maisto produkto sudedamoji dalis. Produktams, kuriems taikoma „mechaniškai atskirtos mėsos“ apibrėžtis, šis apibūdinimas netaikomas.

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų tinkamais žmonių maistui, skeleto raumenys, su jiems priklausančiais ar greta esančiais audiniais, jei bendras jų sudėtyje esančių riebalų ir jungiamojo audinio kiekis neviršija toliau nurodytų kiekių ir kai mėsa yra kito maisto produkto sudedamoji dalis. Į šią apibrėžtį įtraukiama nuo kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, mechaninėmis priemonėmis nuimta mėsa, kurios neapima ES „mechaniškai atskirtos mėsos apibrėžtis, nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus1.

 

______

1 OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

Pagrindimas

Kalbant apie mechaniškai atskirtos mėsos (MAM), gaminamos pagal vadinamąją Baaderio technologiją (angl. Baader technology) (pranc. viandes gros grain), apibrėžtį, tai yra mėsa. 2007 m. laboratorijos „Histalim“ ES mokslinių tyrimų projekto išvadose aiškiai parodyta, kad organoleptikos, sudėties ir mikrobiologiniu aspektu nėra skirtumo tarp šios rūšies mėsos ir smulkintos mėsos.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C dalies sąrašo devinta a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Fermentai1

 

1 Konkretų pavadinimą arba EB numerį nurodyti nebūtina.

Pagrindimas

Priedai. Daugelis priedų turi labai ilgus ir (arba) labai techninius pavadinimus, kurie nesuteikia vartotojams papildomos informacijos, tačiau etiketėje užima labai daug vietos. Todėl pateisinama leisti naudoti trumpesnius arba bendresnius pavadinimus.

Fermentai. Konkretūs fermentų pavadinimai vartotojui nėra informatyvūs ir gali būti priskiriami įvairioms kategorijoms. Pateikus bendrinį pavadinimą „fermentai“ vartotojas bus atitinkamai informuotas. Šis metodas nėra naujas, kadangi jis jau kelerius metus taikomas modifikuoto krakmolo atveju.

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kurie praranda daug savo tūrio arba masės ir kurie yra parduodami vienetais arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

a) kurie praranda daug savo tūrio arba masės arba kurie nefasuoti yra parduodami vienetais arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

Pagrindimas

Tiksliniai produktai paprastai, kai parduodami vartotojui, pateikiami nefasuoti. Šios produktų kategorijos atveju labiau tinka vartoti žodį „arba“ nei žodį „ir“.

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) kuriems kituose teisės aktuose numatytos išlygos.

Pagrindimas

Daroma nuoroda į Direktyvos 2001/111/EB dėl cukraus rūšių 2 straipsnio 2 dalį (nukrypti leidžianti nuostata, taikoma produktams, kurių grynasis svoris mažesnis kaip 20 g). 3 dalyje derėtų aiškiai nurodyti, kad šios specialios nuostatos ir toliau taikomos.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai kietas maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir grynasis maisto produkto svoris be skystos terpės.

Kai kietas maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir fasavimo metu nustatytas grynasis maisto produkto svoris be skystos terpės.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IX priedas

Šis priedas išbraukiamas.

Pagrindimas

Atliekamas perkėlimas į teisės dokumento 25 straipsnį.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

orientacinis vitaminų ir mineralinių medžiagų suvartojamas kiekis (suaugusieji)

 

PAROS ORIENTACINIS VITAMINŲ IR MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SUVARTOJAMAS KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas.

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 1 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)

Vitaminas A (µg)

800

Vitaminas A (µg)

800

Vitaminas D (µg)

5

Vitaminas D (µg)

5

Vitaminas E (mg)

10

Vitaminas E (mg)

12

 

 

Vitaminas K (µg)

75

Vitaminas C (mg)

60

Vitaminas C (mg)

 

80

Tiaminas (mg)

1,4

Tiaminas (Vitaminas B1) (mg)

1,1

Riboflavinas (mg)

1,6

Riboflavinas (mg)

1,4

Niacinas (mg)

18

Niacinas (mg)

16

Vitaminas B6 (mg)

2

Vitaminas B6 (mg)

1,4

Folacinas (µg)

200

Folio rūgštis (μg)

200

Vitaminas B12 (µg)

1

Vitaminas B12 (µg)

2,5

Biotinas (mg)

0,15

Biotinas (µg)

50

Pantoteno rūgštis (mg)

6

Pantoteno rūgštis (mg)

6

 

 

Kalis (mg)

2000

 

 

Chloridas (mg)

800

Kalcis (mg)

800

Kalcis (mg)

800

Fosforas (mg)

800

Fosforas (mg)

700

Geležis (mg)

14

Geležis (mg)

14

Magnis (mg)

300

Magnis (mg)

375

Cinkas (mg)

15

Cinkas (mg)

10

 

 

Varis (mg)

1

 

 

Manganas (mg)

2

 

 

Fluoridas (mg)

3,5

 

 

Selenas (µg)

55

 

 

Chromas (µg)

40

 

 

Molibdenas (µg)

50

Jodas (µg)

150

Jodas (µg)

150

Pagrindimas

Naujajame reglamente būtina atsižvelgti į Direktyvą Nr. 2008/100/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo ir į ten nurodomą rekomenduojamą orientacinį paros kiekį, energinei vertei nustatyti taikomus perskaičiavimo koeficientus ir sąvokas, paskelbtas 2008 m. spalio 28 d. Oficialiajame leidinyje. Todėl pranešėjas siūlo lentelę „Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)“, kurią siūlo Komisija, pakeisti lentele iš Direktyvos Nr. 2008/100/EB, siekiant išlaikyti nuoseklumą su galiojančiais teisės aktais.

Rekomenduojamas paros normas (RPN) reikia pritaikyti prie naujų nurodomųjų kiekių pagal Direktyvos 2008/100/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo pakeitimą (OL L 285, p. 9).

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte rekomenduojamos paros normos 100 g arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei joje yra tik viena porcija.

Įprastu atveju

 

– 15 proc. RPN šimtui g arba vienai porcijai kieto maisto; arba

 

– 7,5 proc. RPN šimtui ml arba vienai porcijai skysto maisto; arba

 

– 5 proc. RPN šimtui kcal (12 proc. RPN vienam MJ); arba

 

– kiekiu, leidžiamu pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei kai kuriomis kitomis medžiagomis 6 straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas; arba

 

– atitinkamu kiekiu pakuotėje, jei joje yra tik viena porcija, derėtų remtis, kai nustatoma, koks kiekis didelis.

Pagrindimas

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex Alimentarius.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo B dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ORIENTACINIS ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS VITAMINUS IR MINERALINES MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

ORIENTACINIS ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS VITAMINUS IR MINERALINES MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS PAROS KIEKIS (SUAUGUSIEJI)1

 

____________________

1 Orientaciniai kiekiai yra apytikriai: juos tiksliau nustatys Europos maisto saugos tarnyba.

Pagrindimas

Orientacinis kiekis yra apytikris; ir jį išsamiau apibrėš Europos maisto saugos tarnyba.

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo B dalies lentelės pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

Energinė vertė

8400 kJ (2000 kcal)

Energinė vertė

2000 kcal

Pagrindimas

Taip pat reikia įtraukti ir baltymus, kurie yra labai svarbi maistinė medžiaga, turinti energetinę vertę. Nėra svarbu atskirai nurodyti cukrus, kadangi pateikiamas bendras angliavandenių kiekis. Energetinę vertę reikėtų nurodyti tik kilokalorijomis (kcal), nes šią nuorodą vartotojas supranta ir prireikus ja remiasi.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo B dalies lentelės pirma a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

Baltymai

80 g

Pagrindimas

Taip pat reikia įtraukti ir baltymus, kurie yra labai svarbi maistinė medžiaga, turinti energetinę vertę. Nėra svarbu atskirai nurodyti cukrus, kadangi pateikiamas bendras angliavandenių kiekis. Energetinę vertę reikėtų nurodyti tik kilokalorijomis (kcal), nes šią nuorodą vartotojas supranta ir prireikus ja remiasi.

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl reglamento

XII priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

angliavandeniai (išskyrus poliolius)

4 kcal/g — 17 kJ/g

angliavandeniai (išskyrus poliolius)

4 kcal/g

poliolių

2,4 kcal/g 10 kJ/g

poliolių

2,4 kcal/g

baltymai

4 kcal/g 17 kJ/g

baltymai

4 kcal/g

riebalai

9 kcal/g 37 kJ/g

riebalai

9 kcal/g

salatrimai

6 kcal/g 25 kJ/g

salatrimai

6 kcal/g

alkoholis (etanolis)

7 kcal/g — 29 kJ/g

alkoholis (etanolis)

7 kcal/g

organinė rūgštis

3 kcal/g — 13 kJ/g

organinė rūgštis

3 kcal/g

Pagrindimas

Jei apskaičiuoti naudojami du skirtingi vienetai, dėl nenuoseklių perskaičiavimo koeficientų gaunami prieštaringi rezultatai. Nuoroda „kcal“ yra matavimo vienetas, vartotojams suprantamesnis už matavimo vienetą „kJ“, todėl nurodyti reikėtų tik „kcal“.

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl reglamento

XIII priedo C dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

energinė vertė

kJ ir kcal

energinė vertė

kcal

 

 

baltymai

g

riebalai

g

riebalai

g

           kuriuose

           kuriuose

– sočiųjų riebalų rūgščių

g

– sočiųjų riebalų rūgščių

g

– trans-riebalų

g

– trans-riebalų

g

– mononesočiųjų riebalų rūgščių

g

 

 

– polinesočiųjų riebalų rūgščių

g

– polinesočiųjų riebalų rūgščių

g

angliavandeniai

g

angliavandeniai

g

           kuriuose

           kuriuose

– cukrų

g

– cukrų

g

– poliolių

g

– poliolių

g

– krakmolo

g

– krakmolo

g

skaidulinės medžiagos

g

skaidulinės medžiagos

g

baltymai

g

natris

g

druskos

g

 

 

vitaminai ir mineralinės medžiagos

XI priedo A dalies 1 punkte nurodyti matavimo vienetai

vitaminai ir mineralinės medžiagos

XI priedo A dalies 1 punkte nurodyti matavimo vienetai

 

 

kitos medžiagos

tinkami konkrečios medžiagos matavimo vienetai

Pagrindimas

Pakeitime sutraukiamos XIII priedo A–C dalys.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Vartotojai turi teisę žinoti, kas yra jų maisto produktų sudėtyje. Todėl būtina pateikti informaciją apie maisto produktų sudėtį ir maistingumą, nes tik ši informacija suteikia vartotojams galimybę tikslingai rinktis prekę. Ir nors Bendrijos teisėje yra daug reglamentų ir direktyvų dėl maisto produktų sudedamųjų medžiagų ir jų ženklinimo, tačiau iki šio nėra nustatyta privalomojo ženklinimo. Daugelis bendrųjų ir specialiųjų Bendrijos teisės aktų dėl informacijos apie maisto produktus yra sunkiai apžvelgiami, dėl to atsiranda teisinis netikrumas. Be to, papildomos valstybių narių nuostatos iškraipo konkurenciją ir sukuria kliūčių prekybai Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Šiuos trūkumus galima pašalinti tik įvedus visoje ES vienodą maisto ženklinimo sistemą.

2. Diskusijų padėtis

2008 m. sausio mėn. pabaigoje Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl ES maisto ženklinimo taisyklių naujos redakcijos. 2008 m. rugpjūčio pabaigoje Europos Parlamentas paskyrė pranešėją šiuo klausimu. Parengtas pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo 2008 m. gruodžio mėn. pradžioje buvo pristatytas ir aptartas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete (ENVI). Pasibaigus pakeitimų pateikimo terminui komitetas 2009 m. vasario mėn. dar kartą svarstė pranešimą, ypač atsižvelgdamas į tai, kad iš viso buvo pateikta 1322 pakeitimai. Dėl tokios pakeitimų gausos ir artėjančių Europos Parlamento rinkimų atsakingas komitetas 2009 m. kovo 19 d. nusprendė pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 185 straipsnio 5 dalį perkelti dokumento svarstymą naujai Parlamento kadencijai. Pranešėjai buvo pavesta parengti naują pranešimą, kuriame būtų atsižvelgta į kuo didesnį pakeitimų skaičių. Šį naują pranešimą kaip tik ir skaitote. Pakeitimų šiam naujam pranešimo projektui pateikimui bus nustatytas naujas terminas.

3. Komisijos pasiūlymas

Šiuo Komisijos pasiūlymu dėl ES maisto ženklinimo taisyklių naujos redakcijos siekiama geresnio reglamentavimo, t. y. supaprastinti esamą maisto ženklinimo reglamentavimo sistemą, reglamentu sujungiant ir pakeičiant septynias direktyvas ir vieną reglamentą, taip pat mažinti biurokratiją, suteikti daugiau aiškumo suinteresuotosioms šalims maisto pramonės grandinėje, didinti Europos maisto pramonės konkurencingumą, užtikrinti maisto saugumą ir išsamios informacijos apie maistą teikimą vartotojams bei skatinti sveiką mitybą kaip Europos Sąjungos kovos su nutukimu strategijos elementą. Reglamento projektą sudaro šie pagrindiniai siūlymai:

Privalomieji duomenys

Komisijos projekte numatoma nemažai naujų privalomų maisto produktų ženklinimo duomenų (9 straipsnis). Prie šių privalomų duomenų priklauso alergenų ženklinimas ant nefasuotų maisto produktų (22 straipsnis) ir išsamus mitybinis teiginys. Komisijos manymu, visi privalomieji duomenys turi būti nurodomi ne mažesniu kaip 3 mm dydžio šriftu. Privalomojo ženklinimo išimtis numatoma alkoholiniams gėrimams – vynui, alui ir spiritiniams gėrimams.

Duomenų ir informacijos apie maistingumą pateikimas

Komisija taip pat siūlo „pagrindiniame regėjimo lauke“ ant pakuotės pateikti išsamų mitybinį teiginį (29–34 straipsniai). Privalomieji duomenys apie maisto produkto energetinę vertę ir apie maistines medžiagas – riebalus, sočiųjų riebalų rūgštis, angliavandenius, cukrų ir druską – (29 straipsnio 1 dalis) turi būti nurodomi atitinkama eilės tvarka ant pakuotės priekinės dalies, nurodant jų kiekį 100 g ar 100 ml arba porcijoje. Kiti duomenys (29 straipsnio 2 dalis) gali būti nurodomi ant kitos pakuotės dalies, tačiau bet kokiu atveju – vieni po kitų, naudojant maistingumo lentelės formą (34 straipsnio 2 dalis). Visi duomenys turi būti pateikiami nurodant medžiagų kiekį 100 g (100 ml) arba, jei supakuota porcijomis, vienoje porcijoje ir atitinkamos maistinės medžiagos rekomenduojamą dienos kiekį procentais (31 straipsnis).

Nacionalinės ženklinimo sistemos

Komisijos projekte valstybėms narėms suteikiamos plačios nacionalinio reglamentavimo galimybės. VI ir VII skyriuose numatoma, kad valstybėms narėms turi būti leidžiama ypatingais atvejais nustatyti tam tikras maisto produktų kategorijas ir, be nustatyto informacijos pateikimo būdo, papildomai kurti nacionalines ženklinimo sistemas (44 straipsnio 3 dalis ir 34 straipsnio 5 dalis). Be to, nefasuotų maisto produktų, kaip antai konditerijos ir dešrų gaminiai, bei viešojo maitinimo įstaigų, kaip antai restoranai, įmonių valgyklos ir pan., atžvilgiu valstybės narės turi nustatyti nacionalines informacijos pateikimo būdo taisykles arba nereikalauti nurodyti tam tikrų privalomųjų duomenų, išskyrus alergenų ženklinimą (41 straipsnis).

4. Pranešėjos pastabos

Iš esmės pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento. Įvesti visoje ES vienodą maisto ženklinimo sistemą yra būtina: viena vertus, tai padidintų skaidrumą vartotojo naudai, antra vertus, tai taip pat padidintų Bendrijos acquis aiškumą, atsižvelgiant į maistą reglamentuojančius teisės aktus, ir kartu teisinį aiškumą maisto pramonės įmonėms, nes naujuoju reglamentu siekiama sujungti nemažai jau esamų teisės aktų. Toks naujas išsamus maisto ženklinimo reglamentas gali padėti vartotojui pagrįstai ir tikslingai priimti sprendimą dėl pirkinio ir padėti maitintis pagal savo pageidavimus ir poreikius.

Atsižvelgiant į bendrąją vidaus rinką, labai svarbus ir maisto ženklinimo suderinimo aspektas, nes iki šiol dėl papildomų nacionalinių taisyklių ir jau egzistuojančių Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių maistą, valstybių narių skirtingo aiškinimo kyla prekybos kliūčių ir konkurencijos problemų. Pašalinus šiuos trūkumus, gali sumažėti maisto gamintojų ir prekybininkų, o kartu ir vartotojų išlaidų.

Tačiau pasiūlyme dėl reglamento numatoma visoje ES galiojanti maisto ženklinimo sistema pranešėjai neatrodo nei tinkama sumažinti biurokratiją ir supaprastinti reglamentavimą, nei galinti padėti vartotojui gauti geresnės informacijos apie maistą. Komisija kai kuriais klausimais pasirinko per paprastą sprendimo būdą. Be to Komisija visiškai pamiršo specialias maisto produktų pateikimo rinkai ir pardavimo formas, pvz., tiesioginį žemės ūkio produktų pardavimą, maitinimo paslaugų teikimą vežant keleivius, maisto pardavimą neapmuitintoje teritorijoje ar automatuose. Taip pat nebuvo atsižvelgta ir į ypatingus produktus, pvz., maistinius aukso lakštelius, ir į dažančius ir naujoviškus maisto produktus. Kai kurios pasiūlymo nuostatos yra nerealios ir, be kita ko, maisto produktų gamintojai ir prekybininkai dėl jų turėtų didelių papildomų išlaidų ir vien dėl naujų ženklinimo reikalavimų būtų priversti padidinti maisto produktų kainas. Šie Komisijos pasiūlymo trūkumai kelia grėsmę daugelių mažųjų ir vidutinių įmonių maisto produktų sektoriuje. Vartotojo požiūriu galima manyti, kad numatoma privalomosios informacijos pateikimo formų gausa jį veikiau supainiotų nei informuotų. Be to, visiškai nesuprantamas ketinimas suteikti plačias reglamentavimo galimybes valstybėms narėms. Tai dar padidintų maisto vidaus rinkos susiskaidymą ir šį pasiūlymą dėl reglamento padarytų absurdišku. Savo pasiūlymu Komisija prieštarauja savo pačios aiškinamojo memorandumo 5 dalyje nustatytam tikslui: „Pasirinkta teisine priemone – reglamentu – padedama siekti supaprastinamo tikslo, nes užtikrinama, kad visi dalyviai turės laikytis tų pačių taisyklių.“

Be to, nesuprantama, kodėl Komisijos pasiūlymas pateiktas tokiu metu, nes tik 2008 m. rugpjūčio mėn. pradėtas iki šiol vienintelis, visas valstybes nares apimantis mokslinis tyrimas dėl maisto ženklinimo etiketėmis poveikio vartotojų sprendimui dėl pirkinio. Kaip teigia patirtis, šio tyrimo, kuris vykdomas pagal Septintąją mokslinių tyrimų programą ir, tiesą sakant, turėjo būti šio teisės akto projekto dėl informacijos apie maistą teikimo pagrindas, konkrečių rezultatų galima tikėtis tik po maždaug trejų metų. Taigi gali būti, kad šiuo metu rengiant naujus, ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus bus remiamasi spėjimais ir subjektyvia suinteresuotųjų šalių patirtimi, o Komisijos pasiūlymas, parengtas atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus ir poreikius, taip pat pagrįstas tik spėjimais. Niekas negali įvertinti, ar galutinis reglamentas iš tikrųjų patenkins ES vidutinio vartotojo poreikius, ar po kelerių metų turės būti iš esmės keičiamas, atsižvelgiant į naujus tyrimo rezultatus. Ši aplinkybė ypač svarbi todėl, kad galima manyti, jog naujas reglamentavimas turės labai didelį finansinį poveikį maisto produktų gamintojams ir prekybininkams. Tačiau ir apie tai Komisija nepateikia jokios informacijos ir, beje, pažymėtina, savo projekte išreiškia nuomonę, kad nepriklausomo tyrimo neprireikė.

Pranešėja mano, kad Komisijos projektą būtina gerokai taisyti. Kai kurie būtini taisymai apžvelgiami toliau:

Visais atvejais naudoti mažiausiai 3 mm dydžio šriftą realiai neįmanoma. Tai pasakytina ypač, bet ne tik, apie produktus su užrašais keliomis kalbomis. Dėl privalomo 3 mm šrifto dydžio reikėtų didesnių maisto pakuočių, dėl to atsirastų daugiau pakuočių atliekų ir galbūt net padidėtų porcijos. Be to, vien tik šrifto dydis nėra lemiamas įskaitomumo kriterijus. Todėl pranešėja pateikia informacijos apie maistą „įskaitomumo“ sąvokos apibrėžtį ir siūlo parengti įgyvendinamąsias gaires, taikant konsultavimosi procedūrą.

Savo ketinimą leisti valstybėms narėms kurti savo ženklinimo sistemas Komisija grindžia subsidiarumo principu. Ji nurodo galimybę, taikant šį „iš apačios į viršų“ mechanizmą, ieškoti naujoviškų ženklinimo sprendimų. Tačiau pranešėja mano, jog gali būti, kad nacionalinės ženklinimo sistemos vartotoją galutinai supainios, sukurs teisinį netikrumą ir dar gerokai iškreips konkurenciją vidaus rinkoje. Galima manyti, kad valstybių narių taisyklės, nors jos de jure nebus privalomos, de facto veiks kaip privalomos. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad didžioji maisto pramonės įmonių dalis ES savo produktus parduoda gerokai daugiau nei vienoje kurios nors valstybės narės rinkoje, turėtų būti gaminamos atitinkamai specialios pakuotės ir numatytos atitinkamos sandėliavimo galimybės. Mažąsias ir vidutines maisto pramonės įmones prislėgtų su tuo susijusios daug milijardų eurų sudarančios papildomos išlaidos, kurias galų gale būtų priversti padengti vartotojai. Pagaliau jau vien įsivaizdavimas, kad ateityje viena po kitos bus galima įvesti 27 skirtingas papildomas ženklinimo sistemas, ir dar skirtingu metu, rodo ketinimo absurdiškumą. Todėl pranešėja mano, kad atitinkami straipsniai turi būti išbraukti. Tačiau tai nereiškia, kad esamas savanoriškas prekybininkų ar kai kurių maisto gamintojų ženklinimo sistemas ateityje reikia uždrausti. Priešingai, be privalomų duomenų, reikia leisti dar kartą nurodyti duomenis kitoje pakuotės vietoje bet kokia forma arba nurodyti papildomus duomenis. Žinoma, dėl to negali pablogėti privalomų duomenų randamumas ir įskaitomumas.

Reikėtų išvengti bet kokio vartotojų klaidinimo atidarius maisto pakuotes. Iliustracijos ir (arba) kita tekstinė medžiaga neturėtų klaidinti dėl produkto kilmės, sudėties ar maistinių medžiagų kiekio maisto produktuose. Taigi pranešėja siūlo atitinkamai papildyti Komisijos pasiūlymą: Kadangi neseniai viešųjų diskusijų objektu tapo pigesnių maisto produktų imitacijos, kurių vidutinis vartotojas negali atskirti, atrodo prasminga, kad tokius produktus reikėtų aiškiai ženklinti priekinėje pakuotės dalyje.

Pranešėjos nuomone, informacijos apie maistingumą gausa ant priekinės maisto produkto pakuotės pusės (medžiagų kiekis 100 g ar 100 ml arba porcijoje arba net iš kelių duomenų susidedanti informacija, pvz., nurodant medžiagos kiekį gramais ir tam tikrai gyventojų grupei rekomenduojamos dienos normos dalį procentais) lemtų tai, kad galų gale ši informacija būtų ignoruojama. Pagaliau vartotojas pirkdamas mato ne tik vieną produkto pakuotę, bet ir visus produktus maisto parduotuvių lentynose. Kadangi, kiek iki šiol žinoma, didžioji vartotojų dauguma domisi daugiausia maisto produkto energetine verte, užtektų privalomai nurodyti energetinę vertę kilokalorijomis ar kilodžauliais 100 g ar 100 ml produkto kiekio (siekiant didesnio produkto palyginamumo) ant priekinės pakuotės pusės. Iš kokių maistinių medžiagų susideda produkto energetinė vertė, būtų galima matyti iš vienas po kito maistingumo lentelės forma nurodytų maistingumo duomenų kitoje pakuotės dalyje. Jei pakuotėje yra viena porcija, papildomai turėtų būti privaloma nurodyti duomenis apie šios porcijos maistines medžiagas. Jei turėtų atlikus vartotojų tyrimą ateityje būtų gauta kitokių žinių apie vartotojų pageidavimus, kaip jau minėta, prekybininkai ir (arba) pramonės įmonės galėtų savanoriškai nurodyti papildomų duomenų. Tačiau siekiant išvengti savivaliavimo teikiant papildomus duomenis, reikia nustatyti fiksuotus bazinius dydžius ir juos paaiškinti vartotojams.

Maistą gaminantys kepėjai, konditeriai, mėsininkai, restoranų įmonės ir pan. siūlo pirkti ar iš karto vartoti daugiausia nefasuotas prekes. Šie gaminiai dažniausiai būna nestandartizuoti, taigi jų sudėtis ir pardavimo svoris gali svyruoti, atsižvelgiant į gamintojo veiklą. Be to, negalima pamiršti, kad būtent su maistu susijusi veikla yra regioninių tradicinių gaminių išsaugojimo ir įvairovės garantas Europos Sąjungoje. Taigi šiame reglamente turi būti atsižvelgiama į šias ypatingas aplinkybes. Komisijos projekte numatoma, kad nefasuotų maisto produktų ženklinimą privalo reglamentuoti valstybės narės: jos ne tik turi priimti sprendimą dėl informacijos pateikimo būdo, bet ir prireikus numatyti išimtis nereikalauti nurodyti privalomų duomenų. Tačiau jei valstybė narė nenumatytų išimčių ar delstų priimti specialias nuostatas, nefasuotų gaminių pardavėjai turėtų pateikti visus reglamente numatomus duomenis. O tai, dėl minėtų su maistu susijusios veiklos ypatumų, sukeltų teisinį neaiškumą ir išlikimo pavojų, ypač mažosioms įmonėms, nes jos vargu ar gali pateikti išsamų mitybinį teiginį. Todėl pranešėja laikosi nuomonės, kad nefasuotiems produktams reikia numatyti reglamento taikymo išimtį, išskyrus informaciją apie alergenus, kurią gali suteikti ir smulkūs maisto gamintojai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jau Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą produktams, kurie fasuojami tik pardavimo metu, taikoma išimtis.

Siekiant suderinamumo su šiuo reglamentu būtina pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Pranešėja taip pat rekomenduoja visiškai išbraukti minėtojo reglamento 4 straipsnį, nes šiuo metu paaiškėjo, kad šiame straipsnyje pateikti maistinių medžiagų apibūdinimai nėra moksliškai pagrįsti, juos galėtų tik savavališkai nustatyti Europos Komisija. Savivalė leidžiant su maisto produktais susijusius teisės aktus lemtų didesnę biurokratiją, teisinį netikrumą ir konkurencijos iškraipymą ir keltų grėsmę ES piliečių subalansuotai mitybai.

Panašų poveikį turėtų privalomasis maisto produktų spalvinis ženklinimas pagal vadinamąjį šviesoforo modelį, kurį šiuo metu taiko tik keletas maisto verslo įmonių ženklindamos galutinius produktus ir pusgaminius (vadinamąsias patogumo prekes). Skirstymo pagal šviesoforo spalvas (raudona, geltona, žalia) ribinės vertės nustatytos atsitiktinai ir kiekviena spalva yra per didelės apimties. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamentu siekiama nustatyti visiems maisto produktams ir nealkoholiniams gėrimams taikomą vienodą privalomąjį ženklinimą, nustačius spalvinį ženklinimą būtų diskriminuojami pagrindiniai maisto produktai ir pirmenybė būtų teikiama, pvz., nekokybiškoms maisto produktų imitacijoms arba maisto produktams, kurių sudėtyje yra dirbtinių, o ne natūralių medžiagų. Yra didelė tikimybė, kad daugelis piliečių pradėtų netinkamai ir nepakankamai maitintis. Todėl nei Komisija, nei pranešėja nesiūlo tokių privalomojo maisto produktų ženklinimo nuostatų.

5. Išvados

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti visoje ES galiojančią maisto ženklinimo sistemą, kuri, su keliomis išimtimis, būtų taikoma visiems maisto pramonės įmonių gaminiams, taigi ne tik tam tikroms maisto produktų kategorijoms. Reikia pabrėžti, kad toks reglamentavimas gali patenkinti tik vidutinio vartotojo, t. y. vidutiniškai išsilavinusių, informuotų ir sveikų piliečių, poreikius, bet ne ypatingų pacientų grupių, išskyrus tam tikriems maisto produktams alergiškus žmones, poreikius. Privalomas maisto ženklinimas pilnamečiams piliečiams turi padėti atsakingai, tikslingai ir sąmoningai priimti sprendimą dėl pirkinio.

Tačiau šio tikslo negalimo pasiekti labai kompleksišku ir sudėtingu Komisijos pasiūlymu, kurį sudaro 53 itin svarbūs straipsniai ir 13 priedų. Siūlomas privalomų duomenų nurodymo būdas panašus į vartotojų švietimą, o ne į jų informavimą: Komisija, leisdama teisės aktus, nori priversti vartotojus „sveikai“ maitintis. Komisijos pasiūlymas turi trūkumų. Kai kurie reikalavimai pagrįsti spėjimais apie vartotojų pageidavimus bei poreikius ir siūlomi baziniai dydžiai yra abejotinos kokybės. Ketinimas leisti taikyti nacionalines reglamentavimo nuostatas padarytų absurdišku suderinimo planą, kuris būtų naudingas Europos vidaus rinkai. be to, daugelis Komisijos pasiūlymų galėtų kelti grėsmė mažųjų ir vidutinių įmonių egzistavimui. Taigi Komisijos pasiūlymas prieštarauja „Smulkiojo verslo aktui“ (angl. „Small Business Act“).

Be to, iš principo pažymėtina, kad Komisija pasiūlymą dėl reglamento parengė be mokslinių ekspertizių, ir tai kelia abejonių, taip pat nesuvokiama, kad projektas pateiktas tokiu metu, kai, nors ir yra prieinami pavieniai vietiniai moksliniai tyrimai, bet išsamus, visas valstybes nares apimantis tyrimas ką tik pradėtas.

Pranešėja siūlo Komisijos siūlomą strategiją gerokai pataisyti bei atkreipia dėmesį į tai, kad planuojamas privalomas maisto ženklinimas gali apimti tik esminę pagrindinę informaciją, nes trūksta išsamių mokslinių žinių apie informacijos apie maistą poveikį vartotojo elgesiui 27 ES valstybėse narėse. Įstatymų leidėjas taip pat gali pasirūpinti, kad privalomas ženklinimas būtų įskaitomas, suprantamas ir neklaidintų vartotojų. Jei ateityje taptų žinomi kiti vartotojų pageidavimai ir poreikiai, maisto pramonės įmonės, kaip siūlo pranešėja, galėtų greitai sureaguoti savo noru pateikdamos papildomos informacijos. Tik tokios nuostatos užtikrintų pakankamą lankstumą ir atitiktų visų suinteresuotųjų šalių interesus.

Baigiant reikėtų priminti, kad maisto ženklinimas yra tik vienas iš daugelio vartotojų informavimo mitybos tema aspektų. Jis gali papildyti gyventojų švietimą apie sąlyginai sveiką gyvenimo būdą, kaip antai kampanijos ir švietimo priemonės, tačiau negali jo atstoti. Ir pagaliau mūsų visuomenės sistemoje jokie įstatymai negali ir neturi atleisti piliečių nuo jų pačių atsakomybės ar tėvų atsakomybės už vaikus.

25.2.2010

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Nuomonės referentė: Christel Schaldemose

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas antrą kartą nagrinėja Komisijos pasiūlymą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Nuomonės referentė vertina didelį darbą, kurį atliko ankstesnis komitetas teikdamas nuomonę, kurią parengė B. Vergnaud. Nuomonės referentė nusprendė neatverti Pandoros skrynios ir nepateikti daug naujų pakeitimų. Vietoj to nuomonės referentė nusprendė įtraukti didžiąją nuomonės, kuri ankstesniame komitete surinko balsų daugumą, dalį. Šis sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti didelį ankstesnio komiteto atliktą darbą ir atsižvelgiant į būtinybę pasiekti kompromisą, kad maistas Europoje būtų ženklinamas tvariai.

Referentė pripažįsta, kad diskusijos dėl maisto ženklinimo buvo svarbi šių metų pavasario rinkimų į Europos Parlamentą kampanijos tema. Tai ir yra priežastis, dėl kurios reikia aptarti tam tikrus susirūpinimą keliančius klausimus, pateikiamus Komisijos pasiūlyme. Šios nuomonės tikslas yra toks pats, kaip ir B. Vergnaud nuomonės, priimtos 2009 m. vasario mėn., tikslas. Vartotojai turi turėti galimybę gauti išsamią informaciją ir ja vadovaudamiesi pasirinkti maistą. Šis tinkama informacija grindžiamas pasirinkimas drauge su kitais dalykais padėtų spręsti didėjančią nutukimo Europoje problemą.

Taigi informacijoje apie maistą turėtų būti ir išsamus konkretaus produkto, kurį vartotojas perka, turinio pristatymas, ir trumpa apžvalga siekiant nustatyti, ar maistas tinkamas, ar ne norint sveikai maitintis. Taigi referentė nusprendė įtraukti daug pakeitimų, kurie buvo pateikti ankstesnio komiteto nuomonėje.

Nuomonės referentė kaip pagrindinį punktą pasirinko nuostatą, kad mitybiniame teiginyje turi būti pateikiama privaloma informacija, kaip rekomendavo ankstesnis komitetas. Referentė įtraukė 8 svarbias maistines medžiagas, kurių kiekis 100 g arba 100 ml turi būti nurodomas tame pačiame pakuotės regėjimo lauke.

Nuorodų neprivaloma pateikti pagrindiniame regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje dalyje. Nuomonės referentė siūlo pakuotės priekinę dalį naudoti trumpai apžvalgai. Dėl šios priežasties ji siūlo pakuotės priekinėje dalyje pateikti energetinę vertę (kaloringumą). Šią informaciją turėtų papildyti spalvinis kodas, kuris nurodytų, ar maisto energetinė vertė maža, vidutinė, ar didelė.

Kitas papildymas yra referentės pasiūlymas ženklinti visų tipų alkoholį. Alkoholis turi daug kalorijų, kurios gali daryti didelę įtaką kasdieniam energijos sunaudojimui. Nuomonės referentė mano, kad vartotojai turėtų turėti šią informaciją tuo pačiu metu, kai nagrinėja informaciją apie maistą.

Gerai informuotas ir labiau išsilavinęs vartotojas tampa už savo sveikatą atsakingu piliečiu. Referentė mano, kad kokybiškesnė informacija apie maistą bus labai svarbi kasdieniame Europos vartotojų gyvenime, kai jie pirkdami rinksis.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – svarbi priemonė vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus.

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – vienas iš būdų vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. Valstybių narių vykdomos švietimo ir informavimo kampanijos – svarbi priemonė, kurią taikant vartotojai gali geriau suvokti informaciją apie maistą. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus.

Pagrindimas

Vien taikant ženklinimą neįmanoma pagerinti mitybos ir vartotojų žinių apie maisto mitybinę vertę. Net ir dabar vartotojai nesupranta kai kurios ženklinimo informacijos, taigi itin svarbu, kad valstybės narės aktyviau dalyvautų informavimo kampanijose, kurios skirtos vartotojų suvokimui gerinti.

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti taikomos tik įmonėms, kurių veiklos principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip antai atsitiktinis privačių asmenų atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir pardavimas per renginius, pvz., labdaros vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir susitikimus.

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti taikomos tik įmonėms, kurių veiklos principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip antai nereguliarus maisto produktų tiekimas tretiesiems asmenims, privačių asmenų atliekamas maisto produktų tiekimas ir pardavimas, pvz., per labdaros renginius ar vietos bendruomenės muges ir susitikimus, taip pat įvairiais būdais vykdomas tiesioginis žemės ūkio produktų pardavimas.

Pagrindimas

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition declaration requirement.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Tačiau naujus privalomosios informacijos apie maistą reikalavimus reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant į subsidiarumo, proporcingumo ir tvarumo principus.

(19) Tačiau naujus privalomosios informacijos apie maistą reikalavimus reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant į subsidiarumo, proporcingumo, skaidrumo ir tvarumo principus.

Pagrindimas

Norint nenukrypti nuo dabartinių visapusiškai veikiančios vidaus rinkos ES tikslų ir siekiant užtikrinti, kad visi nauji reikalavimai būtų pagrįsti ir nesudarytų kliūčių laisvam prekių judėjimui, itin svarbu, jog juos pastebėtų ir nuodugniai išnagrinėtų visi suinteresuoti subjektai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, susijusių su maisto verslo operatorių atsakomybe dėl informacijos apie maistą, reikėtų patikslinti maisto verslo operatoriams šioje srityje tenkančią atsakomybę.

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, susijusių su maisto verslo operatorių atsakomybe dėl informacijos apie maistą, reikėtų patikslinti maisto verslo operatoriams šioje srityje tenkančią atsakomybę. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 19 straipsnio nuostatų, maisto verslo operatoriai, vykdantys mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, kuri nedaro įtakos informacijai apie maisto produktus, vos tik sužinojo, kad etiketėje pateikiama informacija neatitinka šio reglamento nuostatų, imasi skubių priemonių.

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis maisto verslo operatoriai, vykdantys veiklą, kuri nedaro įtakos informacijai apie maisto produktus, turi laikytis šio reglamento reikalavimų. Svarbu nurodyti, kad 8 straipsnio nuostatos nesusilpnina įpareigojimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 19 straipsnyje, kuriuos turi vykdyti mažmenininkai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos apie maistą srities pokyčius ir raidą, turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti privalomosios informacijos sąrašą, t. y. įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis ir sudaryti galimybę su tam tikrais duomenimis susipažinti kitomis priemonėmis. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis turėtų sudaryti geresnes galimybes laiku ir tikslingai keisti informacijos apie maistą reikalavimus.

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos apie maistą srities pokyčius ir raidą, turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti privalomosios informacijos sąrašą, t. y. įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis ir sudaryti galimybę su tam tikrais duomenimis susipažinti kitomis priemonėmis. Viešos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis turėtų sudaryti geresnes galimybes laiku ir tikslingai keisti informacijos apie maistą reikalavimus.

Pagrindimas

Bet kokie privalomųjų ženklinimo reikalavimų sąrašo pakeitimai turi ženklų poveikį maisto ir gėrimų pramonei. Taigi svarbu, kad teisės akte būtų aiškiai nurodyta, jog svarstant naujus ženklinimo reikalavimus būtina konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tokiu būdu užtikrinamas procedūros skaidrumas ir visų suinteresuotųjų šalių galimybės pareikšti savo nuomonę.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti aiškios ir suprantamos, kad padėtų vartotojams, kurie nori rinktis maisto produktus ir mitybą, turėdami daugiau informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad ženklinimo informacija palėtų paveikti ją skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas – viena pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų etiketėmis priežasčių.

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti aiškios ir suprantamos, kad padėtų vartotojams, kurie nori rinktis maisto produktus ir mitybą, turėdami daugiau informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad ženklinimo informacija palėtų paveikti ją skaitančius asmenis, taigi, siekiant užtikrinti vartotojų pasitenkinimą maisto produktų etiketėmis, turi būti kartu įvertinami dydis, šriftas, spalva, kontrastas ir panašūs veiksniai.

Pagrindimas

Etikečių įskaitomumas yra itin svarbus vartotojams, todėl turi būti reikalaujama laikytis šio principo ir pagal naująjį reglamentą. Tačiau įvertinant etiketės aiškumą turi būti atsižvelgiama ne tik į šrifto dydį, bet ir į daugelį veiksnių.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a) Atsižvelgiant į ankstesnę Europos Parlamento rezoliuciją, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę*, Komisijos veiklą ir plačiosios visuomenės susirūpinimą alkoholio daroma žala, ypač jauniems ir pažeidžiamiems vartotojams, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų nustatyti specialiai jaunimui skirtų gėrimų, tokių kaip alkoholiniai kokteiliai (angl. alkopops), apibrėžimą. Dėl jų alkoholinių savybių jiems turėtų būti taikomi griežtesni ženklinimo reikalavimai ir parduotuvėse jie turėtų būti aiškiai atskirti nuo gaiviųjų gėrimų.

* OL L 77, 2009 3 31, p. 73.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti informaciją ir apie kitus alkoholinius gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo nustatytas išsamus visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo priemones visiškai apimančių techninių standartų sąrašas taip užtikrinant, kad minėti standartai būtų taikomi visais grandinės etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti naudojamos gamyboje, jų naudojimo sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/892 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius reikalavimus pagal šį reglamentą.

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti informaciją ir apie alkoholinius gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo nustatytas išsamus visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo priemones visiškai apimančių techninių standartų sąrašas taip užtikrinant, kad minėti standartai būtų taikomi visais grandinės etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti naudojamos gamyboje, jų naudojimo sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui, likeriniams vynams, putojantiems vynams, aromatizuotiems vynams ir panašiems produktams, kurie gaminami iš kitų vaisių nei vynuogės, vaisių alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. sausio 15 d. reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir spiritinių gėrimų bei alkoholinių kokteilių geografinių nuorodų apsaugos1 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius reikalavimus pagal šį reglamentą.

OL L [...], [...], p. [...].

2 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikėtų taip pat paminėti likerinius vynus, putojančius vynus, aromatizuotus vynus ir panašius produktus, kurie gaminami iš kitų vaisių nei vynuogės. Vynas, alus ir spiritiniai gėrimai jau įtraukti į ES reglamentus, o alkoholiniai kokteiliai neįtraukti. Vis dėlto šiuo metu nelengva suklasifikuoti alkoholinius kokteilius, todėl kol kas jie neturėtų būti įtraukti ir turėtų įeiti į Komisijos parengtą pranešimą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba provenencijos vietos nuoroda turėtų būti teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio produkto tikrosios kilmės šalies ar provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuorodą maisto verslo operatoriai pateikia savo nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, užtikrinančiais vienodas galimybes pramonės įmonėms bei padedančiais vartotojams geriau suprasti su maisto produkto kilmės šalimi ar provenencijos vieta susijusią informaciją. Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu susijusiems duomenims.

(29) Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir atsekamumą, turi būti privaloma visos mėsos kilmės šalies arba provenencijos vietos nuoroda. Visais atvejais kilmės šalies ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, padedančiais vartotojams geriau suprasti su maisto produkto kilmės šalimi ar provenencijos vieta susijusią informaciją. Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu susijusiems duomenims.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojai turi būti informuojami apie mėsos kilmės šalį.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos naštos pramonės įmonėms, tam tikrų kategorijų maisto produktams, kurie yra neperdirbti arba kurių informacija apie maistingumą nėra lemiamas vartotojų pasirinkimo veiksnys, nereikėtų taikyti reikalavimo privaloma tvarka įtraukti mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas teikti tokią informaciją nustatytas kitais Bendrijos teisės aktais.

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos naštos maisto produktų gamintojams ir prekybininkams, tam tikrų kategorijų maisto produktams, kurie yra neperdirbti arba kurių informacija apie maistingumą nėra lemiamas vartotojų pasirinkimo veiksnys, arba kurių išorinė pakuotė ar etiketė yra pernelyg maža, kad joje būtų galima nurodyti privalomąją ženklinimo informaciją, nereikėtų taikyti reikalavimo privaloma tvarka pateikti mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas teikti tokią informaciją nustatytas kitais Bendrijos teisės aktais.

Pagrindimas

Netikslinga, jei vien dėl išsamių ženklinimo reikalavimų ateityje reikės didinti maisto produktų pakuotes. Dėl to susidarytų daugiau pakuočių atliekų, galbūt būtų didinamos porcijos arba apgaulingai didelėse pakuotėse liktų tuščios vietos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad, vartotojų manymu, priimant sprendimą dėl pirkinio, informacija pagrindiniame regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje dalyje yra naudinga. Todėl norint užtikrinti, kad vartotojai, pirkdami maisto produktus, lengvai pamatytų pagrindinę informaciją apie maistingumą, ji turėtų būti nurodoma pagrindiniame etiketės regėjimo lauke.

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad, vartotojų manymu, priimant sprendimą dėl pirkinio, informacija pagrindiniame regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje dalyje yra naudinga. Todėl norint užtikrinti, kad vartotojai, pirkdami maisto produktus, lengvai pamatytų pagrindinę informaciją apie maistingumą, energetinė vertė (kaloringumas) 100 g arba 100 ml turėtų būti nurodoma pakuotės priekinės dalies pagrindiniame regėjimo lauke. Vis dėlto visa informacija apie maistingumą (pakartotinai nurodant energetinę vertę) turėtų būti pateikiama drauge vienoje vietoje pagrindiniame pakuotės regėjimo lauke.

Pagrindimas

Pageidautina, kad privaloma tvarka ar savanoriškai teikiama informacija apie maistingumą būtų nurodoma tame pačiame etiketės regėjimo lauke (galiojančiuose teisės aktuose nurodyta taip pateikti mitybinį teiginį), nes vartotojas susipainiotų, jei įvairios informacijos apie maistingumą tektų ieškoti įvairiose pakuotės vietose.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai sudedamosios dalys nurodomos 100 g /100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse narėse ir maisto pramonės organizacijose rodo, kad vartotojams tokios sistemos patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip tokia informacija naudojasi. Todėl tikslinga leisti kurti skirtingas sistemas ir toliau tirti vartotojų supratimą skirtingose valstybėse narėse, kad prireikus būtų galima taikyti suderintas sistemas.

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai sudedamosios dalys nurodomos 100 g /100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse narėse ir maisto pramonės organizacijose rodo, kad vartotojams tokios sistemos patinka, nes jos padeda nedelsiant greitai rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra mokslinių įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip tokia informacija naudojasi. Siekiant, kad būtų lengviau palyginti produktus skirtingo dydžio pakuotėse, tikslinga išsaugoti privalomą išlygą, pagal kurią mitybiniame teiginyje turėtų būti nurodomi kiekiai, esantys 100 g / 100 ml. Be to, tikslinga leisti vykdyti vartotojų supratimo mokslinius tyrimus tam, kad prireikus būtų galima pradėti taikyti suderintas sistemas.

Pagrindimas

Nurodant energinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Taigi ši informacija turėtų būti privaloma. Visa kita informacija ant pakuočių neprivaloma ir gamintojai gali rinktis, kokią informaciją reikėtų pateikti apie produktą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus maisto produktus teikimo taisykles, atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo poreikis gauti kitokios informacijos yra nedidelis, manoma, kad informacija apie galimus alergenus yra labai svarbi. Yra įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją maistui galima susieti su nefasuotais maisto produktais. Todėl tokia informacija vartotojui turėtų būti teikiama visada.

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus maisto produktus ir fasuotus maisto produktus bei paruoštus valgius, kuriuos gamina ir galutiniam vartotojui tiekia vietos mažmeninės įmonės ir viešojo maitinimo įstaigos, teikimo taisykles, atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo poreikis gauti kitokios informacijos yra nedidelis, manoma, kad informacija apie galimus alergenus yra labai svarbi. Yra įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją maistui galima susieti su nefasuotais maisto produktais. Todėl tokia informacija vartotojui turėtų būti visada prieinama toje vietoje, kur maistas perkamas arba vartojamas.

Pagrindimas

Fasuoti maisto produktai, kuriuos gamina smulkios mažmeninės įmonės ir viešojo maitinimo įstaigos, yra ruošiami ne standartiniu būdu, o sudedamosios dalys ir receptai gali dažnai būti skirtingi. Neįmanoma nustatyti tikslaus mitybinio teiginio šių tipų maisto produktams. Be to, ši užduotis atimtų per daug laiko iš atitinkamų bendrovių ir per daug joms kainuotų. Svarbu, kad šių tipų maisto produktams apskritai nebūtų taikomas reikalavimas pateikti mitybinį teiginį arba valstybėms narėms būtų suteikta teisė nustatyti šių kategorijų produktams taikytinas taisykles, kaip jau numatyta nefasuotiems maisto produktams.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(49a) Įprastų maisto gamybos sektoriaus produktų ir mažmeninės maisto produktų prekybos sektoriaus šviežių gaminių, gaminamų tiesiogiai pardavimo vietose, sudėtyje gali būti medžiagų, kurios jautriems asmenims sukelia alergines arba netoleravimo reakcijas. Tai būtent nefasuoti produktai, kurie parduodami tiesioginio kontakto su pirkėju metu, taigi atitinkamą informaciją reikėtų suteikti, pvz., pokalbyje pardavimo metu arba pardavimo vietose naudojant aiškiai matomus ženklus arba pateikiant informacinę medžiagą ekranuose.

Pagrindimas

Vargu, ar įmanoma pateikti visų nefasuotų prekių išsamų žymėjimų dėl alergijos, be to, tai gerokai sumažintų mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą ir padidintų jų išlaidas. Be to, kryžminio užkrėtimo negalima išvengti patalpose, kuriose yra ribotas apdirbimui naudojamų patalpų dydis.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Reglamentas taikomas visais maisto grandinės etapais, per kuriuos maisto verslo įmonių veikla yra susijusi su informacijos apie maistą teikimu vartotojams.

3. Reglamentas taikomas visais maisto grandinės etapais, kai tai susiję su informacijos apie maistą teikimu galutiniams vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam vartotojui tiekti skirtiems sufasuotiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų teikiamus maisto produktus, ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.

 

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra pakuojami tiesiogiai pardavimo vietoje prieš pateikiant juos galutiniam vartotojui, išskyrus šio reglamento III priede nurodytas taisykles.

Pagrindimas

Taip dažnai būna būtent prekiaujant maisto produktais, kai pakuojami produktai, kurie gaminami ir teikiami tiesiogiai galutiniam vartotojui pardavimo vietoje. Tokiu būdu siekiant kuo labiau patenkinti vartotojų poreikius (greitas aptarnavimas, patogesnė forma), produktai suskirstomi porcijomis (paprastieji sumuštiniai) arba įvyniojami į plėvelę (suvožtinai sumuštiniai). Tokiems produktams, kurie supakuojami prieš pat pardavimą, reglamentas neturėtų būti taikomas, nes šie produktai negali būti lyginami su pramoniniu būdu fasuotais produktais.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki ...* Komisija paskelbia išsamų ir naujausią tam tikriems maisto produktams taikomuose konkrečiuose ES teisės aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų sąrašą. Komisija ne vėliau kaip ... ** pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių konkrečių ženklinimo reikalavimų atitikimą šiam reglamentui. Prireikus Komisija kartu su šia ataskaita pateikia atitinkamą pasiūlymą.

 

___________

*

** per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo tikslų – supaprastinimas. Yra per daug konkretiems sektoriams skirtų EB direktyvų ir reglamentų, kuriuose yra nuostatos dėl ženklinimo. Būtina surinkti jas visas, patikrinti jų atitikimą bendriesiems principams ir suteikti visiems maisto produktų verslo suinteresuotiems subjektams ir įmonėms galimybę lengvai prieiti prie informacijos apie šiuos gausius reikalavimus, atsižvelgiant į galimus neatitikimus bendrosioms taisyklėms.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai maisto produktai, kurie nesufasuoti siūlomi pardavimui galutiniam vartotojui ir sufasuojami tik pardavimo galutiniam vartotojui momentu bei maisto produktai ir švieži produktai, kurie yra sufasuojami pardavimo vietoje ir skirti parduoti nedelsiant; šis punktas taikomas remiantis šio reglamento III priedu;

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi prie prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus, atveju, praktiškai nėra įmanoma pateikti tokią pačią informaciją, kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o parduodamų produktų asortimentas nuolat kinta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(s) „minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai laikomas produktas išlaiko savo specifines savybes;

(s) „minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“ – data, iki kurios pagal nurodymus laikomas produktas išlaiko savo specifines savybes;

Pagrindimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas turi būti naudojamas kartu su nurodytomis laikymo sąlygomis. Maisto verslo įmonė privalo nustatyti ir nurodyti minimalų tinkamumo vartoti terminą kartu su laikymo sąlygomis Be to, ten pat turi būti nurodyta galutinis suvartojimo terminas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ta) „Maisto produkto pakaitalas“ - maisto produktas, kuris primena kitą maisto produktą, kuriame paprastai naudojama viena sudedamoji dalis visiškai arba dalinai sumaišyta su kita sudedamąja dalimi arba pakeista ja.

Pagrindimas

Vartotojus klaidina vis dažniau naudojami maisto produktų pakaitalai, kuriuose įprastos sudedamosios dalys pakeistos pigesniais pakaitalais.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies t b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(tb) „pagaminimo data“ – data, kai maistas tapo aprašytu produktu.

Pagrindimas

Siekiant pagerinti vartotojų informavimą, reikalinga pagaminimo data apibrėžtis. Siūloma apibrėžtis identiška pateiktai Maisto kodekse (CODEX STAN 1-1985).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės aktus nustatomi nauji reikalavimai, svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems reikalavimams reikia pereinamojo laikotarpio, per kurį maisto produktai, kurių etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir ar reikia tokių maisto produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau pardavinėti, kol jos baigsis.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės aktus nustatomi nauji reikalavimai, įsigaliojus naujiesiems reikalavimams nustatomas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktai, kurių etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir ar reikia tokių maisto produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau pardavinėti, kol jos baigsis.

Pagrindimas

Siekiant, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai be sutrikimų, taip pat siekiant sumažinti pakuočių atliekas, tikslinga pradedant taikyti naujus ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ab) pateikiant nuorodą arba atitinkamas iliustracijas ant pakuotės siekiant įtikinti vartotoją, kad šioje pakuotėje yra tam tikras produktas arba sudedamoji medžiaga, nors iš tiesų tai yra maisto produkto pakaitalas ar paprastai atitinkamam produktui pagaminti naudojamos sudedamosios medžiagos pakaitalas. Tokiais atvejais produkto pakuotės priekinėje pusėje turi būti papildomai nurodyta „imitacija“ arba „pagaminta naudojant (medžiagos pakaitalo pavadinimas) vietoj (pakeičiamos medžiagos pavadinimas)“; Maisto produktas, kuris yra tik produkto pakaitalas arba jame yra sudedamųjų medžiagų pakaitalo, prekybos vietoje, jei įmanoma, atskiriamas nuo kitų maisto produktų.

Pagrindimas

Vis dažniau rinkoje parduodama maisto produktų imitacijų, pvz., iš augalinių riebalų pagamintų „sūrių“. Taip pat pastebėta, kad paprastai tam tikro produkto gamybai naudojamos sudedamosios medžiagos iš dalies pakeičiamos pigesniais pakaitalais. Vartotojas to atpažinti negali. Taigi siekiant skaidrumo, turėtų būti numatytas atitinkamas ženklinimas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) naudojant iliustracijas, kurios suteikia vartotojams klaidingos informacijos apie tikrąjį maisto produkto pobūdį arba jo kilmę.

Pagrindimas

Paveikslėliai ir grafiniai vaizdai negali būti naudojami sąmoningai vartotojams klaidinti dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Reklaminė ar neprivalomoji informacija neturėtų nustelbti ar trukdyti pastebėti privalomąją informaciją.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose verslo bendrovėse nekeičia informacijos, kuri pateikiama su maisto produktu, jei taip pakeitus informaciją galutinis vartotojas būtų suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose verslo bendrovėse nekeičia informacijos, kuri pateikiama su maisto produktu, jei taip pakeitus informaciją galutinis vartotojas būtų suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir jo galimybės rinktis remiantis informacija.

Pagrindimas

Ši atsakomybė neturėtų apsiriboti tik sveikatos apsaugos klausimais.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Maisto verslo operatoriai, pirmą kartą rinkai tiekiantys maisto produktą, skirtą tiekti galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigoms, užtikrina, kad būtų teikiama tiksli informacija apie maistą pagal taikomus informacijos apie maistą teisės aktus.

3. Maisto verslo operatoriai, pirmą kartą ES rinkai tiekiantys maisto produktą, skirtą tiekti galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigoms, užtikrina, kad būtų teikiama tiksli informacija apie maistą pagal taikomus informacijos apie maistą teisės aktus.

Pagrindimas

Žodis „rinka“ gali būti neteisingai suprastas kaip „pasaulio rinka“. Todėl svarbu nurodyti, kad čia turima mintyje ES vidaus rinka.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Maisto verslo operatoriai, vykdantys informacijai apie maistą poveikio neturinčią mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, neperžengdami savo veiklos ribų tinkamai užtikrina galiojančių informacijos apie maistą reikalavimų taikymą, ir visų pirma netiekia maisto produktų, kurie, kaip žinoma arba manoma, remiantis jų turima profesine informacija, reikalavimų neatitinka.

4. Maisto verslo operatoriai, vykdantys informacijai apie maistą poveikio neturinčią mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, neperžengdami savo veiklos ribų, netiekia maisto produktų, kurie, kaip žinoma, remiantis jų turima profesine informacija arba jų tiekėjų perduotais duomenimis, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Pagrindimas

Prekybininkai negali būti iš anksto laikomi visiškai atsakingais už informaciją, pateiktą apie produktus, ant kurių nėra jų prekės ženklo.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame skyriuje nustatytomis išimtimis, privaloma nurodyti šiuos duomenis:

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame, V ir VI skyriuose nustatytomis išimtimis, privaloma nurodyti šiuos duomenis:

Pagrindimas

Nurodant V ir VI skyrius paaiškinama, kad nefasuotiems maisto produktams netaikoma nuostata pateikti visus privalomus duomenis ir kad savanoriškai paženklintiems maisto produktams IV skyriaus reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu pateikiama savanoriška informacija. Maisto verslo operatoriai, savanoriškai teikiantys mitybinę informaciją, neturėtų privalėti pateikti kitos informacijos, kurią paprastai reikalaujama pateikti fasuotų maisto produktų atveju ir kuri nesvarbi nefasuotų produktų atveju. Be to, maisto verslo operatoriai turėtų turėti galimybę nuspręsti, kaip pateikti minėtąją informaciją.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) maisto produkto pavadinimą;

(a) pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas;

Pagrindimas

-          1 dalies a-h punktai: siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais (žr. 3 straipsnį, pvz., inter alia „pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas“, „grynasis kiekis“).

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias dalis, galinčias sukelti alergiją ar netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines medžiagas;

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias dalis, galinčias sukelti alergiją ar netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines medžiagas, nepažeidžiant nefasuotiems maisto produktams skirtų specialių nuostatų;

Pagrindimas

Komisijos tekste, susijusiame su 13 straipsnio 4 dalimi, prievolė ženklinti alergenus išplečiama ir apima nefasuotus maisto produktus. Reikalavimas ženklinti alergenus reikštų, kad reikia sistemingai ženklinti alergenus siekiant išvengti kryžminės taršos rizikos. Vis dėlto atrodo, kad alergiškų žmonių organizacijos teikia pirmenybę reikalavimui teikti informaciją pardavimo vietose pateikiant ją ekranuose arba duomenų lentelėse.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, arba „tinka vartoti iki…“ (datą);

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, o mikrobiologiniu požiūriu labai greitai gendantiems maisto produktams – „tinka vartoti iki…“ (datą);

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(fa) pagaminimo datą;

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų įgyvendintas reglamento tikslas teikti vartotojui tinkamą informaciją apie jo vartojamus maisto produktus ir kad jis galėtų pagrįstai rinktis, itin svarbu, kad vartotojas būtų informuojamas apie pagaminimo datą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo arba pardavėjo pavadinimą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą;

(h) gamintojo, pakuotojo, pardavėjo, importuotojo arba kartais maisto verslo įmonės, kurios vardu arba komercinės įmonės pavadinimu naudojantis maisto produktas parduodamas, pavadinimą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą Bendrijoje;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad būtų privaloma paminėti operatoriaus, atsakingo už produkto pateikimą į Bendrijos rinką pirmąjį kartą, vardą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą Bendrijoje. Šiuo tikslu numatytą sąrašą reikia pratęsti ir patikslinti.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės šalies ar provenencijos vietos, ypač jei su maisto produktu teikiama informacija arba etiketė leidžia daryti prielaidą, kad šis maisto produktas yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) neperdirbto maisto ir visos mėsos, įskaitant žuvį ir kiautuotuosius vėžiagyvius, kilmės šalį arba provenencijos vietą, laikantis galiojančių taisyklių, susijusių su jautiena;

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojai turi būti informuojami apie mėsos kilmės šalį. Informacija apie kilmės šalį, kurioje gyvūnas buvo auginamas ir kurioje mėsa buvo pakuojama – labai svarbus pagrįsto vartotojų pasirinkimo veiksnys.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą privalomų duomenų sąrašą. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuos nuostatos svarbą, Komisijai neturėtų būti suteikta išskirtinė teisė keisti privalomų duomenų sąrašą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti III priedą. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Privalomojo ženklinimo elementų pakeitimai nėra reglamento„neesminės nuostatos“, dėl kurių būtų galima susitarti taikant komitologijos procedūrą. Tai įstatymų leidėjų išimtinė teisė.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo vienetų.

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo vienetų. Laikomasi 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/45/EB, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių1, nuostatų.

 

_________

 

1 OL L 247, 2007 9 21, p. 17.

Pagrindimas

Tam, kad reglamentą būtų lengviau skaityti, derėtų įrašyti nuorodą į Direktyvą 2007/45/EB, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti tam tikrus privalomus duomenis ne ant pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad laikomasi šio reglamento II skyriuje nustatytų bendrųjų principų ir reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra esminis reglamento reikalavimas. Priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, neturėtų pakeisti nuorodų pateikimo tvarką reglamentuojančių nuostatų.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems maisto produktams ir vartotojo prašymu pardavimo vietoje pakuojamiems arba fasuotiems tiesioginiam pardavimui maisto produktams taikomos 41 straipsnio nuostatos.

Pagrindimas

Šiuo papildymu paaiškinama, kad 13 straipsnio 4 dalyje 41 straipsnis minimas dėl to, kad jis taikomas ne tik fasuotiems maisto produktais, bet ir fasuotiems tiesioginiam pardavimui (pardavimo vietoje pakuojamiems) maisto produktams. Komisijos siūlomoje 13 straipsnio 4 dalies formuluotėje nenurodomi fasuoti tiesioginiam pardavimui maisto produktai, nors jie reglamentuojami 41 straipsnyje, kuris nurodytas 13 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomų konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies a–k punktuose nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 dalyje minėti privalomi duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant pakuotės ar etiketėje spausdinami ne mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto produktams taikomų konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies a–k punktuose nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 dalyje minėti privalomi duomenys nurodomi ant pakuotės aiškiai ir įskaitomai siekiant išvengti bet kokios galimybės suklaidinti vartotoją. Kiti elementai, į kuriuos būtina atsižvelgti norint užtikrinti informacijos apie maisto produktą įskaitomumą, yra teksto išdėstymas, stilius, dydis ir spalva, fono spalva, pakuotė, spausdinimas ir atstumas bei kampas, iš kurio žiūrima.

 

 

Pagrindimas

Visa ant pakuotės nurodoma informacija turėtų būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir turėtų neklaidinti vartotojų, kad vartotojai galėtų pagrįstai rinktis.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti privalomi duomenys pateikiami taip, kad būtų užtikrintas didelis spausdinto teksto ir fono kontrastas ir kad jie būtų lengvai matomi, aiškiai įskaitomi ir jų nebūtų įmanoma ištrinti. Kiti elementai, į kuriuos būtina atsižvelgti norint užtikrinti informacijos apie maisto produktą įskaitomumą, yra teksto išdėstymas, stilius ir šrifto tipas. Rinkodaros informacija neturi nustelbti privalomosios informacijos.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 9 straipsnio 1 dalies a, e ir k punktuose išvardyti duomenys išdėstomi tame pačiame regėjimo lauke.

2. 9 straipsnio 1 dalies a, e ir k punktuose išvardyti duomenys ir 9 straipsnio 1 dalies c, f, g ir j punktuose išvardyti duomenys išdėstomi tame pačiame regėjimo lauke.

Pagrindimas

Visa sanitarinė arba su sveikata susijusi informacija (alergenai, tinkamumo vartoti terminas, laikymo ir vartojimo sąlygos) turėtų būti pateikta tame pačiame regėjimo lauke.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Komisija gali nustatyti išsamias taisykles dėl privalomų duomenų pateikimo ir 2 dalyje nustatytų reikalavimų taikymo 10–38 straipsniuose minėtiems papildomiems privalomiems duomenims apie konkrečių kategorijų ar tipų maisto produktus. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šios dalies nuostatas Komisijai būtų suteikti išskirtinai platūs įgaliojimai, o šiuo atveju mintyje turimos ne tik neesminės nuostatos.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2.

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 50 cm2.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems maisto produktams.

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems maisto produktams. Jei valstybėje narėje yra kelios oficialios kalbos, šių kategorijų pakuotėms ir tarai gali būti numatytos specialios nacionalinės nuostatos.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies privalomoji informacija apie maistą teikiama kalba, kurią būtų paprasta suprasti valstybės narės, kurios rinkoje šis maisto produktas parduodamas, vartotojams.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies privalomoji informacija apie maistą teikiama kalba, kurią būtų paprasta suprasti visiems valstybės narės, kurios rinkoje šis maisto produktas parduodamas, vartotojams, įskaitant ir akluosius bei silpnaregius.

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2004/27/EB (kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB) 56a straipsnį privaloma pateikti vaistų pavadinimus Brailio raštu ir reikalaujama, kad pakuotėje esantis informacinis lapelis būtų pateikiamas taip, kad jį galėtų suprasti aklieji ir silpnaregiai. Kadangi maisto produktai, kuriuose yra alergiją sukeliančių sudedamųjų dalių, gali sukelti rimtų problemų apie tai nežinantiems vartotojams, reikėtų plačiau taikyti privalomą maisto produktų sudedamųjų dalių žymėjimą Brailio raštu.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys teikiami kitais būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 50 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys teikiami kitais būdais arba vartotojui pareikalavus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Nefasuotų prekių atveju, įskaitant prekes, siūlomas viešojo maitinimo paslaugų teikėjų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalies d punkte, ir taikant išimtį pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą ir III priedą, nereikalaujama teikti 9 ir 29 straipsniuose išvardytos informacijos.

Pagrindimas

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should not be included in this exception.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nurodomas teisinis maisto produkto pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis maisto produkto pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis maisto produkto pavadinimas.

1. Nurodomas teisės aktuose numatytas maisto produkto pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis maisto produkto pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis maisto produkto pavadinimas.

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas išimtis visos šiame priede išvardytos sudedamosios dalys arba medžiagos, kilusios iš šiame priede išvardytų sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, kartu pateikiant aiškią nuorodą į sudedamosios dalies pavadinimą.

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas išimtis visos šiame priede išvardytos sudedamosios dalys arba medžiagos, kilusios iš šiame priede išvardytų sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, kartu pateikiant aiškią nuorodą į sudedamosios dalies arba alergiją sukeliančios ar netoleruojamos medžiagos pavadinimą.

Pagrindimas

Aiškesnis ir veiksmingesnis alergiją sukeliančios ar netoleruojamos medžiagos, o ne šios medžiagos turinčios sudedamosios dalies, ženklinimas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(ba) maisto produktas nefasuotas ir pardavimo vietoje pastebimai nurodoma, kad:

 

- informaciją apie alergines medžiagas pirkėjai turėtų gauti tiesiogiai prekybos vietoje pateikiamoje informacinėje medžiagoje ir papildomai žodžiu iš pardavėjo;

 

- pirkėjai informuojami, jog negalima atmesti kryžminės taršos galimybės;

Pagrindimas

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) skysti produktai – skysčių matavimo vienetais;

(a) skysti produktai – skysčių matavimo vienetais, kaip numatyta 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 85/339/EEB dėl žmonėms vartoti skirtų skysčių taros1;

 

__________

 

1 OL L 176, 1985 7 6, p. 18.

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais. 1 dalis turėtų būti konkretesnė, nes praktikoje kai kurių maisto produktų (pvz., kečupo, padažų, majonezo, valgomųjų ledų ar prieskonių) atveju nėra teisinio aiškumo dėl kietų ir skystų produktų atskyrimo.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX priedą.

2. Tinkama data turi būti lengvai pastebima ir negali būti paslėpta. Ji nurodoma taip:

Minimalus tinkamumo vartoti terminas:

 

Prieš datą rašomi šie žodžiai:

 

„Geriausias iki [data]“, kai datoje nurodoma diena,

 

„Geriausias iki [mėnesis]“ – visais kitais atvejais.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo IX priedas turėtų būti įtrauktas į teisėkūros dokumento tekstą. Frazė „Geriausias iki…“ turėtų būti paaiškinta pagal nacionalinius įstatymus arba nacionalinius teisiškai neįpareigojančius susitarimus. Išbraukiama nuostata dėl leidimo nenurodyti atskirų valgomųjų ledų porcijų minimalų tinkamumo vartoti terminą. Atskiras porcijas galima atskirti nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos, taigi svarbu ir būtina, kad ant kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėtas minimalus tinkamumo vartoti terminas.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Mitybiniame teiginyje (toliau – privalomas mitybinis teiginys) nurodoma ši informacija:

1. Privalomame mitybiniame teiginyje (toliau – privalomas mitybinis teiginys) nurodoma ši informacija:

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) energinė vertė;

(a) energinė vertė (kaloringumas);

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių, riebalų, išskiriant sočiąsias riebalų rūgštis, skaidulinių medžiagų, cukrų ir druskos kiekiai.

Pagrindimas

Yra svarbu, kad privalomu teiginiu apie maistingumą nurodoma informacija apie pačias svarbiausias maistines medžiagas (baltymus, angliavandenius, pvz., cukrus, riebalus, sočiąsias riebalų rūgštis, natrį), kaip anksčiau nustatyta galiojančiuose teisės aktuose (Direktyva 90/496/EEB). Teikiant informaciją apie maistines medžiagas dėmesys neturi būti sutelktas vien tik į galinčias sukelti problemų maistines medžiagas, specialiai jas akcentuojant, kadangi sveikai maitinantis yra reikalinga visų šių elementų pusiausvyra.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) sočiųjų riebalų rūgščių, trans-riebalų, skaidulinių medžiagų ir baltymų kiekiai.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies taikymo šiems produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias teisines priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių produktų privalomojo maistingumo ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Ši dalis netaikoma vynui ar vyno produktams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 1 straipsnio 1 dalyje ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1601/1991 2 straipsnio 1 dalyje, panašiems produktams, pagamintiems, išskyrus pagamintus iš vynuogių, obuolių ir kriaušių sidrui, alui ir spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 2 straipsnio 1 dalyje, ir kitiems alkoholiniams gėrimams. [Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies taikymo šiems produktams ataskaitą ir kartu gali parengti konkrečius teisės aktus, pagal kuriuos būtų nustatytos šių produktų privalomojo maistingumo ženklinimo taisyklės. Tokie teisės aktai, skirti šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimami laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio procedūros:

Pagrindimas

Prieš pradedant taikyti reikalavimą alkoholinių gėrimų etiketėse nurodyti sudedamąsias dalis arba maistingumą, reikėtų išaiškinti keletą pagrindinių klausimų, nes alkoholiniai gėrimai vartojami ne dėl jų maistinės vertės. Be to, Reglamentuose Nr. 479/2008, Nr. 1601/91 ir Nr. 110/2008 nurodyti vyno ir spiritinių gėrimų pateikimo ir ženklinimo būdai. Juose taip pat numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles vadovaujantis specialiąja komitologijos procedūra. Siekiant nuoseklumo, šias nuostatas reikia palikti.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies f ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) skaidulinių medžiagų;

Išbraukta.

(g) baltymų;

 

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ga) cholesterolio;

Pagrindimas

Vartotojui gali būti naudinga, jei cholesterolis bus nurodomas atskirai nuo riebalų, kurių sudėtyje jo yra.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija gali iš dalies keisti 1 ir 2 dalyse pateiktus sąrašus. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nemanome, kad tai neesminis dalykas. Maistinių medžiagų sąrašo pakeitimai turės didelį poveikį. Taigi manome, kad tai turėtų atlikti įstatymų leidėjai.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma vidutinė vertė, pagrįsta:

4. Nurodytos vertės yra vidutinės vertės minimalaus tinkamumo vartoti laikotarpio pabaigoje ir, kai reikia, pagrįstos:

(a) gamintojo atlikta maisto produkto analize; arba

(a) gamintojo atlikta maisto produkto analize; arba

(b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis; arba

(b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis vertėmis; arba

(c) skaičiavimu, paremtu visuotinai nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

(c) skaičiavimu, paremtu visuotinai nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač susijusios su nurodytų verčių tikslumu, būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais nustatytų verčių skirtumu, gali būti nustatomos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač susijusios su nurodytų verčių tikslumu, būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais nustatytų verčių skirtumu, patvirtinamos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka po to, kai Europos maisto saugos tarnyba pateikė savo nuomonę.

Pagrindimas

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir maistinių medžiagų arba jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml.

 

Jei maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija, reikėtų taip pat nurodyti 1 dalyje nustatytą porcijai tenkančią energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį.

Jei informacija pateikiama 1 porcijai, nurodomas pakuotėje esančių porcijų skaičius. Porcijos nurodomos naudojant žodį porcija.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų palyginti skirtingus tos pačios kategorijos maisto produktus (neatsižvelgiant į pakuočių dydį ir turinį), itin svarbu, kad energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis visada būtų nurodomi 100 g arba 100 ml. Be to, jei gamintojas pageidauja, kiekius galima būtų pateikti porcijai.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

3. Mitybinis teiginys, nurodantis energinę vertę, riebalus, sočiąsias riebalų rūgštis, cukrų ir druską, gali būti papildomai nurodomas XI priedo B dalyje nustatytų orientacinių suvartojamų kiekių procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba, remiantis 31 straipsnio 2 dalimi, – 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pranešėjo pakeitimu nr. 135, kuriame raginama suvienodinti nuorodas, taikomas 1 porcijai. Ženklinimą pateikiant tik nesantykinius skaičius, nurodomus 100 g ar 100 ml, turėtų papildyti nuoroda procentais siekiant produkto vartojimą susieti su kasdieniais poreikiais ir taip vartotojams suteikti papildomos informacijos, nes daugelis vartotojų iš nesantykinių skaičių negali spręsti, ar nurodytas kiekis yra didelis, ar mažas.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas privalomai nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas privalomai nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis ir trans-riebalus, nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

Pagrindimas

Trans-riebalai kartu su sočiosiomis riebalų rūgštimis turi būti nurodomi privalomame mitybiniame teiginyje ir todėl išbraukiami iš neprivalomų duomenų sąrašo.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, informacija gali būti pateikta porcijai, kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų skaičius.

1. Be maistingumo ženklinimo 100 g arba 100 ml, ji gali būti pateikta porcijai, jei nurodomas kiekis porcijoje.

Pagrindimas

Lingvistinė vokiško teksto adaptacija versijoje anglų k. („be“) [Neturi įtakos lietuvių k. vertimui]. Siekiant neklaidinti vartotojo, maistingumo ženklinimas vienai porcijai turėtų būti leidžiamas tik tada, jei produkto etiketėje aiškiai nurodytas kiekis vienai porcijai. Derėtų leisti savanoriškai teikti papildomą informaciją apie pakuotėje esančių porcijų skaičių.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Mitybinio teiginio informaciją galima nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija.

2. Mitybinio teiginio informaciją galima nurodyti tik porcijai, jei akivaizdu, kad maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija arba kelios aiškiai atskiriamos to paties dydžio porcijos.

Pagrindimas

Jei akivaizdu, kad maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija arba kelios aiškiai atskiriamos to paties dydžio porcijos, jam turi būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir gaminiams, fasuotiems atskiromis porcijomis.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik informacija porcijai apie maisto produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio maisto produkto porcijos ir kurie nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3. Komisija priima teisės aktus, kurie nustato, kaip pagrindiniame regėjimo lauke pateikiama 29 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta informacija tik porcijai apie maisto produktus, nenurodytus 2 dalyje. Minėtieji teisės aktai, skirti šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos priimami laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio procedūros.

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais vartotojams taip pat būtų naudinga, jei būtų pateikiamas energijos kiekis vienoje porcijoje. Tačiau šių porcijų dydžio apibrėžtis turi būti suderinta tokiu būdu, kad būtų galima atlikti nesudėtingą skirtingų to paties produkto rūšių palyginimą.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų išraiškos būdų mitybinį teiginį galima išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių reikalavimų:

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų išraiškos būdų, mitybinį teiginį galima išdėstyti grafiškai, jei laikomasi šių esminių reikalavimų:

(a) išraiškos būdu siekiama padėti vartotojams geriau suprasti maisto produkto poveikį ar svarbą energiniams ir maistiniams mitybos aspektams; ir

(a) išraiškos būdu siekiama padėti vartotojams geriau suprasti maisto produkto poveikį ar svarbą energiniams ir maistiniams mitybos aspektams; ir

(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais suvartojamais kiekiais arba, jei nenustatyta, visuotinai pripažintomis mokslinėmis rekomendacijomis dėl suvartojamo energijos ar maistinių medžiagų kiekių; ir

(b) jis pagrįstas XI priedo B dalyje nurodytais orientaciniais suvartojamais kiekiais, atsižvelgiant į 100 g arba 100 ml. Jei produktas fasuotas kaip atskira porcija arba tiekiami jo kiekiai mažesni nei 100 g (ml), užtenka informacijos apie porciją atsižvelgiant į patiektą kiekį. Jei orientacinių suvartojamų kiekių nenustatyta, mitybinis teiginys grindžiamas visuotinai pripažintomis mokslinėmis rekomendacijomis dėl suvartojamo energijos ar maistinių medžiagų kiekių; ir

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis vartotojas supranta pateiktą informaciją ir ja naudojasi

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis vartotojas supranta pateiktą informaciją ir ja naudojasi

2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi išraiškos būdai nustatomi pagal 44 straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

2. Grafinio pateikimo modelis nurodytas XIII priedo Ca dalyje.

Pagrindimas

Grafinis pateikimas gali labai pagerinti vartotojų mitybinio teiginio supratimą.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, susijusi su privalomu mitybiniu teiginiu, pateikiama pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, susijusi su privalomu mitybiniu teiginiu, pateikiama tame pačiame regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: energija, baltymai, angliavandeniai, riebalai, išskiriant sočiąsias riebalų rūgštis, skaidulinės medžiagos, cukrūs ir druska.

Pagrindimas

Ji turėtų būti pateikiama pakuotės priekinėje dalyje, kad vartotojai galėtų greitai pamatyti produkto energetinę vertę. Be išsamesnės informacijos pateikimo būtų naudinga, jei vartotojai gautų visą jiems reikalingą informaciją, kad galėtų pagrįstai apsispręsti iš tame pačiame regėjimo lauke pateikiamos informacijos.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne pagrindiniame regėjimo lauke, jis pateikiamas lentelės forma ir sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei vietos trūksta, informacija pateikiama eilutėmis.

Išbraukta.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., „Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei toks yra.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis neprivaloma pateikti, išskyrus atvejį, jei esama alergenų.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei energijos ar maistinės (-ių) medžiagos (-ų) kiekis produkte lygus nuliui, mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias dalis galima pakeisti teiginiu „Sudėtyje nėra ...“, ir pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei toks yra.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta nurodomos savanoriškai, norint informuoti vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba yra iš Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos.

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir ypač pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių1, 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos2, 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos4 ir pagal 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91 nustatantį bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles5, 3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta nurodomos savanoriškai, norint informuoti vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba yra iš Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos.

 

1 OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

2 OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

3 OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

4 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

5 OL L 149, 1991 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Yra svarbu išaiškinti, kokia yra tiksli 2 dalies taikymo sritis. Komisijos tikslas yra netaikyti kilmės ženklinimo produktams su geografine nuoroda. Yra 5 reglamentai, reglamentuojantys geografines nuorodas, kurios turi būti paminėtos.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. 14 straipsnio nuostatos netaikomos savanoriškai teikiamai informacijai, tačiau tokia informacija bet kokiu atveju turi būti aiškiai įskaitoma.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta skiriasi nuo jos pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis ar provenencijos vieta.

3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar provenencijos vieta skiriasi nuo jos pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis ar provenencijos vieta, išskyrus maisto produktus, kurių sudedamųjų dalių sąrašo pagal reglamento 20 straipsnį pateikti nereikalaujama.

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti teksto rišlumą yra būtina pakeisti 3 dalį patikslinant, kad 3 dalis netaikoma produktų kategorijoms, kurioms yra taikoma 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtis.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Viskio kilmės šalis visada nurodoma pagrindiniame regėjimo lauke. Jei viskis pagamintas keliose valstybėse, nurodomos visos kilmės šalys.

Pagrindimas

Paprastai ES parduodamas viskis ženklinamas kilmės šalies etikete ir vartotojams ši informacija yra labai svarbi. Tačiau kai kurių rūšių viskis, nenurodant jo kilmės, pažymimas kitais ženklais, kuriais bandoma įteigti, kad jis pagamintas vienoje iš pagrindinių viskį gaminančių šalių, kai iš tikrųjų taip nėra. Taigi, kad nebūtų klaidinami vartotojai, būtų tikslinga nurodyti visų ES parduodamų viskio rūšių kilmės šalį.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

Skyrius VI

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skyrius išbrauktas.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principams.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

Skyrius VII

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skyrius išbrauktas.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principams.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmosios mėnesio dienos, praėjus 15 metų nuo įsigaliojimo].

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo]. 14 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba mažiau nei 100 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 5 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo]. 14 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

 

Maisto produktai, kurie buvo pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti parduodami, kol baigsis jų atsargos.

Pagrindimas

Norint, kad konkrečios MVĮ taikomos nuostatos būtų veiksmingos, jos turėtų būti pakeistos ir MVĮ darbuotojų skaičius turėtų būti padidintas. Maisto produktams, kurie buvo pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, reikėtų numatyti galimybę toliau juos parduoti, kol baigsis jų atsargos.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Maisto produktai, pateikti į apyvartą iki šio reglamento įsigaliojimo ir kurie neatitinka jo reikalavimų, gali būti toliau teikiami ES rinkai, kol baigsis jų atsargos.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2.3 punkto dešinioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis

,,sudėtyje yra aspartamo

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu naudojant įprastinį pavadinimą, o ne techninį terminą siekiama geresnio vartotojo supratimo.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

Vaisiai ir daržovės, kurių paviršius nuėmus derlių buvo apdorotas maisto priedais arba pesticidais

„apdorotas paviršius“

Pagrindimas

Galiojančiose taisyklėse nėra bendrų reikalavimų dėl informacijos apie tai, kaip nuėmus derlių vaisiai ir daržovės buvo apdoroti įvairių priedų arba pesticidų pagalba siekiant ilgiau išlaikyti juos šviežius. Tai reiškia, kad vartotojas perka produktus, kurie iš tikrųjų nėra tokie „švieži“. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos jie perka paviršius buvo apdorotas cheminėmis medžiagomis.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Mėsos ir paukštienos produktai

Kai vištienos gaminiuose naudojami jautienos arba kiaulienos baltymai, tai visada turėtų būti aiškiai nurodoma ant pakuotės.

Pagrindimas

Jei gaminant vištienos produktus naudojami jautienos arba kiaulienos baltymai, vartotojas visada turėtų būti apie tai informuotas. Tai vartotojams svarbi informacija, ypač dėl religinių priežasčių.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3, 4, 5 ir 5a įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

natūralus mineralinis vanduo arba kitoks vanduo, skirtas žmonėms vartoti, įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

- prieskoninis augalas, prieskonis arba jų mišiniai;

- prieskoniniai augalai, prieskoniai, pagardai ir jų mišiniai;

- druska ir druskos pakaitalai;

- druska ir druskos pakaitalai;

 

- cukrus;

Pagrindimas

Vanduo. Šio pasiūlymo 28 straipsnio 1 dalyje teigiama „Šio skirsnio nuostatos netaikomos maisto produktams, kuriems taikomi šie teisės aktai: b) Tarybos direktyva 80/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo“. Siekiant išvengti painiavos, svarbu IV priede nurodyti išimtį, taikomą visam į butelius pilstomam vandeniui, panašią į Direktyvos 90/496 1 straipsnio 2 dalį.

Prieskoniniai augalai. Patikslinimas.

Cukrus. Cukrų sudaro vienintelė maistinė medžiaga, kurią lengva nustatyti neklaidinant vartotojų.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis nei 25 cm2.

maisto produktai pakuotėse arba taroje, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis nei 75 cm2.

Pagrindimas

Mažesnėms kaip 75 cm² dydžio pakuotėms reikalavimas pateikti informaciją apie produkto maistingumą turėtų būti netaikomas.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 16 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- kramtomoji guma;

Pagrindimas

Maisto produktams, pavyzdžiui, rinkiniams ir dovanoms, mišrioms pakuotėms ir kramtomajai gumai taip pat turėtų būti taikomos išimtys.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 17 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- nesufasuoti maisto produktai, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiesiogiai suvartoti skirtus maisto produktus;

Pagrindimas

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to the consumer. « There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis. The traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional specialities, and ensuring the diversity of the products available. Atsižvelgiant į tai, svarbu minėtiesiems gamintojams netaikyti maistinės vertės nurodymo reikalavimo.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ca DALIS. MAISTO PRODUKTŲ, KURIE PRIMENA KITĄ MAISTO PRODUKTĄ, PAVADINIMAI

 

No

Rūšies, kokybės ir sudėties skirtumai

Pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas

 

1.

Palyginti su sūriu, pieno riebalai visiškai arba iš dalies pakeisti augaliniais riebalais

Sūrio pakaitalas

 

2.

Palyginti su kumpiu, pakeista sudėtis, į kurią įeina smulkintos sudedamosios dalys, kuriose daug mažiau mėsos

Kumpio pakaitalas

Pagrindimas

Vartotojų lūkesčiai nuviliami, kadangi atsiranda vis daugiau maisto produktų pakaitalų, kurių sudėtinės dalys yra pigesni pakaitalai.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A dalies 5 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai, kuriuose pagal masę neišsiskiria nė vienas prieskonis ar prieskoninis augalas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai arba produktai, kuriuose pagal masę neišsiskiria nė vienas prieskonis ar prieskoninis augalas

Pagrindimas

Turi būti išsaugota dabartinė sistema. Į ją iki šiol įtraukti prieskonių produktai.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 1 ir 2 punktų dešinioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. „Aliejus“ su:

1. „Aliejus“ su:

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba „gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba „gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar gyvūninę kilmę

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrintas“, jei mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrintas“.

2. „Riebalai“ su:

2. „Riebalai“ su:

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba „gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba „gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar gyvūninę kilmę

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“, jei mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“.

Pagrindimas

Trans-riebalų žala sveikatai pripažinta, jie uždrausti keliose valstybėse. Taigi turi būti privaloma itin aiškiai nurodyti, kad jų yra. Tai, kad jie įtraukti į mitybinį teiginį, neturėtų kliudyti juos aiškiai nurodyti tarp sudedamųjų dalių.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 4 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba fermentais modifikuoti krakmolai

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba fermentais modifikuoti krakmolai, iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai bei balinti krakmolai

Pagrindimas

Į kategoriją „krakmolai“ turėtų būti taip pat įtraukti iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai bei balinti krakmolai. Šios medžiagos praktiškai naudojamos maisto produktų gamyboje ir turėtų būti įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą. Direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų konkrečiai nurodoma, kad jos neįtraukiamos į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 5 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai kietas maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir grynasis maisto produkto svoris be skystos terpės.

5. Kai kietas maisto produktas pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir maisto produkto pakavimo metu nustatytas grynasis maisto produkto svoris be skystos terpės.

Pagrindimas

Kietas maisto produktas skystoje terpėje nuo gamybos iki pardavimo vartotojui keičia gryną svorį dėl įprastos sąveikos tarp kieto maisto produkto ir skystos terpės. Gryno svorio pokyčių mastas priklauso nuo keletos aplinkybių: laiko, temperatūros ir gabenimo ir laikymo sąlygų. Todėl turėtų būti nurodytas grynas svoris pagaminimo momentu, kai maisto produkto gamintojas yra visiškai atsakingas už produktą ir gali teisingai nurodyti gryną svorį.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 1 punktas ir lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)

Vitaminas A (µg)

800

Vitaminas A (µg)

800

Vitaminas D (µg)

5

Vitaminas D (µg)

5

Vitaminas E (mg)

10

Vitaminas E (mg)

12

 

 

Vitaminas K (µg)

75

Vitaminas C (mg)

60

Vitaminas C (mg)

 

80

Tiaminas (mg)

1,4

Tiaminas (Vitaminas B1) (mg)

1,1

Riboflavinas (mg)

1,6

Riboflavinas (mg)

1,4

Niacinas (mg)

18

Niacinas (mg)

16

Vitaminas B6 (mg)

2

Vitaminas B6 (mg)

1,4

Folacinas (µg)

200

Folio rūgštis (μg)

200

Vitaminas B12 (µg)

1

Vitaminas B12 (µg)

2,5

Biotinas (mg)

0,15

Biotinas (µg)

50

Pantoteno rūgštis (mg)

6

Pantoteno rūgštis (mg)

6

 

 

Kalis (mg)

2000

 

 

Chloridas (mg)

800

Kalcis (mg)

800

Kalcis (mg)

800

Fosforas (mg)

800

Fosforas (mg)

700

Geležis (mg)

14

Geležis (mg)

14

Magnis (mg)

300

Magnis (mg)

375

Cinkas (mg)

15

Cinkas (mg)

10

 

 

Varis (mg)

1

 

 

Manganas (mg)

2

 

 

Fluoridas (mg)

3,5

 

 

Selenas (µg)

55

 

 

Chromas (µg)

40

 

 

Molibdenas (µg)

50

Jodas (µg)

150

Jodas (µg)

150

Pagrindimas

Rekomenduojamas paros normas (RPN) reikia pritaikyti prie naujų nurodomųjų kiekių pagal Direktyvos 2008/100/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo pakeitimą (OL L 285, p. 9).

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

XII priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- angliavandeniai (išskyrus poliolius)

4 kcal/g —17 kJ/g

- angliavandeniai (išskyrus poliolius)

4 kcal/g

- polioliai

2,4 kcal/g —10 kJ/g

- polioliai

2,4 kcal/g

– baltymai

4 kcal/g —17 kJ/g

– baltymai

4 kcal/g

- riebalai

9 kcal/g —37 kJ/g

- riebalai

9 kcal/g

- salatrimai

6 kcal/g —25 kJ/g

- salatrimai

6 kcal/g

- alkoholis (etanolis)

7 kcal/g —29 kJ/g

- alkoholis (etanolis)

7 kcal/g

- organinė rūgštis

3 kcal/g —13 kJ/g

- organinė rūgštis

3 kcal/g

Pagrindimas

Jei apskaičiuoti naudojami du skirtingi vienetai, dėl nenuoseklių perskaičiavimo koeficientų gaunami prieštaringi rezultatai. Nuoroda „kcal“ yra matavimo vienetas, vartotojams suprantamesnis už matavimo vienetą „kJ“, todėl nurodyti reikėtų tik „kcal“.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

XIII priedo A dalies lentelės pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- Energy

kJ ir kcal

Energinė vertė

kcal

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

XIII priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

C dalis – Grafinis mitybinio teiginio pateikimas

 

Jei mitybinis teiginys iliustruojamas ir brėžinyje, be kitų grafinio vaizdavimo galimybių jis gali būti pateikiamas ir šiais būdais:

 

Cilindrinis modelis

 

100 g yra:

kcal / cukraus / riebalų / sočiųjų riebalų rūgščių / druskos

rekomenduojamos suaugusiųjų dienos normos dalis procentais

 

Modelis „1 plius 4“

 

1 variantas

 

vienoje porcijoje (porcija = 50 g)energinė vertė / cukrus / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / druska

orientacinė dienos normos dalis procentais

 

2 variantas

 

vienoje porcijoje (porcija = 50 g)energinė vertė / cukrus / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / druska

orientacinė dienos normos dalis procentais

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į tos pačios Parlamento narės pateiktą 33 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Grafinė iliustracija gali iš esmės padėti pagerinti vartotojų supratimą apie maistingumo ženklinimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų informavimas apie maisto produktus

Nuorodos

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

Paskyrimo data

Christel Schaldemose

14.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

6.10.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Priėmimo data

23.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

29.1.2010

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

(COM(2008)0040 – C7-0000/2009 – 2008/0028(COD))

Nuomonės referentas: Marc Tarabella

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga:

Šiuo naujuoju reglamentu panaikinamos dvi direktyvos:

- Direktyva 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo,

- Direktyva 90/496/EB dėl maistingumo ženklinimo.

Šio reglamento tikslas – sukurti teisinį pagrindą, kuris reglamentuotų ant maisto produktų teikiamą informaciją. Šis reglamentas susijęs su bendru sveikesnės mitybos svarbos suvokimu. Iš tikrųjų, kadangi Europos Komisija ir valstybės narės organizavo daug informacijos kampanijų, Europos vartotojai kreipia vis daugiau dėmesio į maisto produktų sudėtį. Be to, daugelis pramonės grupių, atsakydamos į vartotojų prašymus, jau pradėjo tobulinti ženklinimą.

Dėl šio reglamento poveikio vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti aiškią, suprantamą ir įskaitomą informaciją, kuri padėtų jiems pagrįstai rinktis maisto produktus.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonėje siūlomos gairės :

- Privalomoji informacija apie maisto produktus

 - 

Prie Komisijos siūlomų privalomų duomenų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas patvirtino kompromisinį dokumentą, kuriame nurodė, kad prie tam tikrų rūšių produktų būtina pridėti maisto produktų provenenciją. Kilmės nuoroda buvo išbraukta: iš tikrųjų, kai kalbama apie kilmės šalį, gali būti kalbama apie šalį, kurioje atliktas baigiamasis prekės perdirbimas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą). Tačiau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas norėtų, kad ant pakuotės būtų nurodyta vieta, kur vaisiai ir daržovės buvo nuskinti, kur žuvys buvo sužvejotos, kur gimė ir buvo užauginti gyvūnai ir t. t., o ne šalys, kur visa tai buvo virta ar rūkyta. Taigi čia geriau kalbėti apie provenencijos vietą. Iš tikrųjų, kiekvienas europietis turi turėti galimybę sužinoti, iš kur kilę produktai, kuriuos jis vartoja, kad galėtų pagrįsčiau rinktis (ypač siekdamas žinoti, ar jis perka vietos produktą, ar ne) ir kad galėtų nustatyti produkto poveikį aplinkai. Šie skaidrumo ir atsekamumo principai yra vartotojų teisių pagrindas. Žemės ūkio komitetas reikalauja, kad būtų nurodyta neperdirbtų maisto produktų ir vienos sudedamosios dalies maisto produktų (kurie apibrėžiami kaip maisto produktai, išskyrus druską, cukrų, prieskonius, vandenį, priedus, kvapiąsias medžiagas, fermentus, sudaryti tik iš vienos sudedamosios dalies) ir pagrindinių mėsos ir pieno produktų sudedamųjų dalių, įeinančių į sudėtinius maisto produktus, kilmės šalį. Be to mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, atveju viena provenencijos vieta negali būti nurodoma kaip viena vieta tik tais atvejais, jei gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar vietoje. Visais kitais atvejais nurodoma informacija apie skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo vietas.

Kalbant apie informacijos pateikimą, pasakytina, kad privalomoji informacija turi būti pateikiama aiškiai, įskaitomai ir suprantamai, siekiant išvengti vartotojų klaidinimo. 3 mm prievolė nenustatyta: nustačius šią prievolę gali padidėti pakuotės ir tai gali daryti neigiamą poveikį aplinkai. Taigi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas siūlo privalomosios informacijos dydį pritaikyti prie pakuotės dydžio, nustatant minimalų 1 mm dydį pakuotėms, kurių didžiausias pakuotės paviršius ar etiketė yra 25–100 cm2 dydžio, ir minimalų 1,2 mm dydį pakuotėms, kurių didžiausias pakuotės paviršius ar etiketė yra didesni kaip 100 cm2. Be to, būtina užtikrinti, kad tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis kontrastas ir kad informacija būtų atspausdinta ant glotnaus paviršiaus.

Siekiant užtikrinti etikečių suprantamumą ir pagerinti šio reglamento veiksmingumą, reikia Europos lygmeniu vykdyti informacijos ir mokymo programas. Iš tikrųjų, reikia Europos vartotojams teikti išsamesnių šios srities žinių, kad jie galėtų pagrįstai rinktis. Kai kuriose šalyse vykdomos suaugusiesiems skiriamos švietimo programos, pvz., rengiamos vakarinės paskaitos, taip pat vykdomos ir vaikams nuo pat mažens skiriamos švietimo programos. Belgijos vidurinėse mokyklose esama vadinamųjų sveikatos komitetų, kuriuos sudaro mokytojai, lavintojai ir virėjai, skatinantys vartoti sveikus produktus ir subalansuotai maitintis. Itin svarbu visoje Europoje skatinti šias programas siekiant vartotojams suteikti reikiamas priemones, kad jie galėtų sveikiau ir subalansuotai maitintis. Reikėtų palaikyti ir stiprinti šia kryptimi dirbančias asociacijas, nes jos yra pagrindinė Europos piliečių informavimo priemonė.

Be to, kai Europos Komisija leidžia tam tikrą privalomąją informaciją teikti kitaip nei etiketėje, tai gali būti daroma naujomis informacijos ir komunikacijų technologijomis. Galima įsivaizduoti, kad naudodamiesi prekybos centruose esančiais elektroniniais prietaisais pirkėjai galėtų gauti visą privalomąją informaciją.

- Privalomas mitybinis teiginys

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas mano, kad siekiant geriau informuoti vartotoją, būtina į privalomą mitybini teiginį įtraukti informaciją apie nesočiąsias trans-konfigūracijos riebalų rūgštis, baltymus ir skaidulines medžiagas; taip pat reikia skirti natūraliai maisto produktuose esančius cukrus ir cukraus priedus. Vis dėlto jis prieštarauja naujam informacijos papildymui, remdamasis tokia logika: per daug informacijos naikina informaciją.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas taip pat pakeitė Komisijos pasiūlymą dėl privalomojo mitybinio teiginio nuostatų. Jis ragina nurodyti energinę vertę, išreikštą kcal, viršutinėje pakuotės priekinės dalies dešinėje pusėje ir visas likusias maistines medžiagas nurodyti tame pačiame regėjimo lauke, tai pateikiant lentelės forma.

– Alkoholiniai gėrimai

Tai, kad alkoholiniams gėrimams netaikomi šie pasiūlymai, pagrįsta tuo, kad juose yra alkoholio. Būtų neteisinga šiuos produktus ženklinti vartotojus klaidinančiu arba šių produktų nederamą vartojimą skatinančiu būdu. Be to, būtų neteisinga, jei dėl šių pasiūlymų būtų skirtingai traktuojami konkuruojantys produktai arba būtų iškraipoma jų konkurencija. Pradiniame Komisijos pasiūlyme vynui, alui ir spiritiniams gėrimams 5 metus netaikoma prievolė nurodyti privalomąją informaciją. Taigi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas siūlo, kad siekiant teisingumo, visiems alkoholiniams gėrimams (t. y. gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 1,2% alkoholio), išskyrus populiariuosius alkoholinius kokteilius, būtų netaikoma ši prievolė. Šie alkoholiniai gėrimai klaidina jaunus vartotojus, nes juose yra stipraus alkoholio, kurio skonį paslepia saldus gazuotas vanduo. Taigi jiems išimtis neturi būti taikoma: sudedamųjų dalių sąrašas ir mitybinis teiginys turi būti pateikiami siekiant, kad jauni vartotojai suvoktų, koks yra šių gėrimų turinys.

– nefasuotas maistas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas palaiko Komisijos siūlymą, kuriuo siekiama teikti informaciją apie nefasuoto maisto alergenus. Vis dėlto siekiant išlaikyti esamą padėtį ir nenustatyti per daug suvaržymų nefasuoto maisto pardavėjams, komitetas siūlo pakeisti Komisijos siūlymą, susijusį su kita privalomąja informacija: nurodyti šiuos dalykus neturėtų būti privaloma, nebent valstybė narė nustatytų taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama nurodyti visus šiuos dalykus ar kai kuriuos iš jų. Be to pirkėjams pareikalavus, pardavimo vietoje jiems turi būti suteikiama informacija apie alergenus.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas                1

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – svarbi priemonė vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus.

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir sveikatos ryšiu bei individualius poreikius tenkinančių maisto produktų pasirinkimu nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, kad maistingumo ženklinimas – tai galimybė vartotojams informuoti apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis pagrįstai. Valstybių narių vykdomos švietimo ir informavimo kampanijos – svarbi priemonė, kurią taikant vartotojai gali geriau suvokti informaciją apie maistą. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir tinkama maisto produktų maistingumo informacija labai palengvintų vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto produktus. Todėl valstybės narės turėtų finansuoti mokymo programas, kurios padėtų ES piliečiams įgyti šios srities žinių arba pagilinti jas. Tai taip pat būtų galima padaryti pasinaudojant internete pateikiamomis informavimo ir švietimo programomis. Taip piliečiams būtų suteikiama galimybė naudotis didžiausiu galimu priemonių kiekiu ir jie galėtų pagrįstai rinktis.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad už švietimo ir mokymo programas atsakingos valstybės narės siekiant išvengti, kad nebūtų naudojamos ES biudžeto lėšos.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir besivystančio požiūrio į vartotojams teikiamą informaciją apie jų vartojamą maistą, reikėtų nustatyti išsamią informacijos apie maistą teisės aktų, apimančių bendro pobūdžio ir specialias taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis priemonėmis nei etiketės informaciją, apibrėžtį.

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir besivystančio požiūrio į vartotojams teikiamą informaciją apie jų vartojamą maistą, reikėtų nustatyti išsamią informacijos apie maistą teisės aktų, apimančių bendro pobūdžio ir specialias taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis priemonėmis nei etiketės informaciją, ir švietimo maisto tema, apibrėžtį.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis