Процедура : 2009/2154(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0130/2010

Внесени текстове :

A7-0130/2010

Разисквания :

PV 17/05/2010 - 20
CRE 17/05/2010 - 20

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0175

ДОКЛАД     
PDF 210kWORD 114k
30 април 2010 г.
PE 439.252v02-00 A7-0130/2010

относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт

(2009/2154(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Hella Ranner

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт

(2009/2154(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки(COM(2009)0225),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0130/2010),

А. като има предвид, че през последните години Европейският съюз създаде система от социални разпоредби в автомобилния транспорт чрез приемането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Регламент (ЕО) № 561/2006, както и Директива № 2006/22/ЕО, за да повиши безопасността по пътищата и да осигури лоялна конкуренция,

Б.  като ма предвид, че националните системи за санкции в държавите-членки на Европейския съюз са се обособили по исторически път и затова различията между тях са големи, като например глоби, които в крайни случаи могат да бъдат до десет пъти по-високи в една държава спрямо друга,

В.  като има предвид, че правната система в международния транспорт е станала трудно разбираема за предприемачите и особено за водачите, като има предвид, че държавите-членки са изправени пред големи предизвикателства при прилагането на разпоредбите и че сегашното положение е несъвместимо с вътрешния пазар;

Г.  като изразява загриженост във връзка с докладваните недостатъците на цифровите тахографски системи, които ги правят силно податливи на подправяне,

Общи забележки

1.  приветства доклада на Комисията относно анализа на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки; изразява съжаление обаче, че докладът не прави пълен анализ на актуалното за момента състояние в Европа, поради непълни данни за отделни държави-членки; отправя искане към Комисията да призове държавите-членки да предоставят липсващите данни;

2.  отбелязва, че докладът на Комисията се основава на категоризирането на нарушенията съгласно новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Комисията, без да взема под внимание срока за прилагане съгласно член 2, параграф 1 от Директива 2009/5/ЕО на Комисията;

3.  затова призовава Комисията, преди края на 2010 г. да представи актуализиран и пълен доклад относно прилагането на новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО;

4.  посочва, че по време на минали отчетни периоди е имало значителни забавяния, като например настоящият доклад от 3 август 2009 г. (Двадесет и четвърти доклад на Комисията, озаглавен „Анализ на наказанията за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт“) обхваща данните от 2005 и 2006 г. и следователно едва ли може да направи заключения относно настоящото състояние на хармонизирането на социалните разпоредби за автомобилния транспорт;

5.  призовава Комисията и държавите-членки да положат всички усилия, за да гарантират по-бързото изпълнение на целите, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, така че да са налице актуални статистически данни за бъдещите мерки за хармонизиране;

6.  посочва, че и в приложение IV от Регламент (ЕО) № 1071/2009 се съдържа списък от сериозни нарушения по смисъла на този Регламент; поради това счита, че е крайно необходимо да се направи хармонизирана категоризация на сериозните нарушения на социалните разпоредби;

Значителни различия между държавите-членки

7.  отбелязва, че различията в санкциите за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в законодателството на държавите-членки, се състоят не само в размера на глобите, но и във вида и категоризацията на наказанията;

8.  посочва, че тези различия се дължат на икономическите и географски фактори, както и на различните правни системи на държавите-членки в областта на наказателното право и на различните им политически подходи към безопасността на движението по пътищата;

9.  отбелязва, че социалните разпоредби в автомобилния транспорт, особено Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Регламент (ЕО) № 561/2006, както и Директива 2006/22/ЕО, предоставят на държавите-членки много голяма свобода за интерпретация; изразява съжаление, че многобройните непрецизни формулировки в европейските разпоредби водят неизбежно до неединно транспониране в държавите-членки; счита, че за да постигне по-нататъшно хармонизиране, е необходимо единно и задължително тълкуване на посочените по-горе регламенти и директива;

10. изразява съжаление, че някои държави-членки не предвиждат степенуване на наказанията в зависимост от сериозността на нарушението; призовава държавите-членки да приемат национални разпоредби, които имат ефективен, пропорционален и възпиращ ефект и са съобразени със сериозността на нарушението;

По-нататъшно хармонизиране

11. подчертава, че една ефективна, хармонична и с възпиращо действаща наказателна система може да се основава единствено на ясни, прозрачни и съпоставими между държавите-членки наказания; призовава държавите-членки да намерят законодателни и практически решения, за да намалят отчасти много големите различия във вида и тежестта на наказанията;

12. призовава Европейската комисия, след консултации с контролните органи и с представители на транспортния сектор, да предложи единно и задължително тълкуване на Регламента относно времето на управление и периодите на почивка. Контролните органи следва да вземат предвид това тълкуване;

13. счита, че за по-нататъшно хармонизиране на вида на наказанията и размера на глобите е необходимо категоризиране на глобите, свързано с категоризация на наказанията, както и определяне на минимални и максимални наказания за отделните нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт; подчертава, че при съгласуването на наказанията, необходимостта от съобразяване с икономическите различия между държавите-членки, основаващо се на обективни критерии (като БНП или географски фактори), трябва да се балансира посредством ефективен възпиращ фактор срещу сериозни нарушения;

14. посочва, че внесеното с Директива № 2009/5/ЕО на Комисията ново приложение III към Директива № 2006/22/ЕО следва да се приеме като основа за единен подход към категоризирането на нарушенията на социални разпоредби в автомобилния транспорт съгласно законодателствата на държавите-членки; настоятелно призовава държавите-членки да приемат необходимите правни и административни разпоредби за бързо прилагане на Директива 2009/5/ЕО на Комисията;

15. припомня освен това, че Договорът от Лисабон добави към Договора за функционирането на Европейския съюз нов член 83, параграф 2 относно сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в областта на наказателното право; призовава Комисията да проучи тези нови законодателни средства в областта на съдебното сътрудничество по наказателно правни въпроси и да предаде на Съвета и на Европейския парламент в срок от дванадесет месеца доклад относно възможните мерки за хармонизиране, включително аспектите във връзка с безопасността на движението по пътищата и трансграничното налагане на глоби, ако това все още не е направено;

16. приветства разработването от страна на Комисията, в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 561/2006, на насоки в подкрепа на държавите-членки при националното тълкуване и прилагането на този Регламент; отбелязва обаче че тези насоки нямат правно обвързваща сила и поради това не са постигнали своята цел, а именно единно транспониране в държавите-членки;

17. счита, че за да се постигне вътрешен пазар в транспорта и да се увеличи правната сигурност за водачите и превозвачите, е необходимо хармонизиране на тълкуването на прилагането на социалното законодателство; поради това призовава Комисията в сътрудничество с Конфедерацията на правоприлагащите организации в областта на автомобилния транспорт (Corte), Европейската мрежа за пътна полиция (Tispol) и организацията „Euro Contrôle Route“, да внесе предложения, които имат за цел да прекратят различното прилагане на социално законодателство в областта на автомобилния транспорт; в тази връзка подчертава необходимостта от общо тълкуване, член по член, на прилагането на Регламент № 581/2006 и Директива 3821/85/ЕО;

18. призовава държавите-членки да използват тези насоки при прилагането на социалните разпоредби, за да се осъществи хармонизирано транспониране;

Контрол

19. подчертава, че предотвратяването на нелоялна конкуренция и гарантирането на безопасността по пътищата може да се постигне единствено чрез последователното и недискриминационно прилагане на действащите правни разпоредби; настоява, че за прилагането на социалните разпоредби в автомобилния транспорт е необходим хармонизиран и ефективен подход към контрола;

20. посочва, че условията на движение по пътищата в отделните държави-членки по отношение на инфраструктура, интензивност на движението и задръствания, са много различни и поради това счита, че тези фактори, наред с другото, биха могли да бъдат взети предвид при определяне на честотата на проверките, като се има предвид, че тяхната основна цел е да гарантират спазване на социалните разпоредби;

21. смята, че Комисията би могла да разработи и насърчава такива хармонизирани подходи към проверките и би могла да предприеме регулиращи стъпки за премахване на пречките пред европейския вътрешен пазар и за подобряване на безопасността на движението по пътищата; призовава Комисията, с цел постигането на тези цели, да създаде ефективен и подходящ инструмент за координиране на европейско равнище;

22. призовава Комисията да състави препоръки и европейски минимални стандарти за обучение на контролните органи и за координиране на сътрудничеството между тях; отправя искане към Комисията да подобри събирането а статистически данни, за да може да бъде направен един съдържателен анализ на ефективността на прилагането и да насърчава хармонизиран подход на държавите-членки по въпросите по прилагането;

23. призовава държавите-членки винаги да обучават своите правоохранителни органи относно последните достижения в областта на събирането на данни и прилагането на общите стандарти и да работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да допринасят за утвърждаването на хармонизиран подход към проверките, като по този начин създават правна сигурност;

24. счита, че по пътищата и на територията на предприятията следва да се правят по-чести и по-щателни проверки; призовава Комисията да гарантира, че държавите-членки спазват броя проверки, които трябва да бъдат извършени съгласно член 2, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО; призовава Комисията да информира Европейския парламент за други подходи, които възнамерява да предприеме по отношение на тези проверки;

25. призовава Комисията да представи възможно най-скоро доклад относно извършените проверки във връзка с недостатъците на тахографските цифрови системи и предприетите стъпки за предотвратяване на тяхната уязвимост;

26. подчертава, че тахографската цифрова система, основана на Регламент ЕО/3821/85, следва да се подобри като средство за контрол: Комисията следва да проучи как да се постигне по-бързо сваляне на данни от тахографската цифрова система от контролните органи;

27. обръща внимание на Бюрото за жалби във връзка с непропорционални глоби, създадено от организацията „Euro Contrôle Route“ и призовава водачите на моторни превозни средства и превозвачите да се обръщат към това бюро за жалби в случай на непропорционално прилагане на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт;

Други инициативи

28. счита, че би било полезно да се изготви лесно разбираема брошура на всички официални езици на Европейския съюз за предприятията и за водачите на товарни автомобили; подчертава, че тази брошура следва да дава на съответните водачи и предприятия по-добра информация за действащите социални разпоредби и свързаните с тях наказания в отделните държави-членки; счита, че такава информация трябва да бъде предоставена и за предприятията и водачите от трети държави; насочва вниманието към ползата от използването на интелигентни транспортни системи за предоставяне в реално време на подобна информация на водачите на моторни превозни средства;

29. изразява убеждение, че в контекста на използването на съвременни информационни и комуникационни технологии и интелигентни транспортни системи, следва да съществува възможност за предприятията и водачите да получават информация относно действащите социални разпоредби и наказанията за тяхното нарушаване;

30. призовава държавите-членки да засилят сътрудничеството си на основата на съществуващи структури като организацията „Euro Contrôle Route“ и по този начин да подобрят координирането на общите проверки, обмена на добри практики и съвместното осъществяване на програми за обучение на контролните органи;

31. счита, че следва да се използват всички налични технологии за предоставяне в реално време на водачите на товарни автомобили, включително и на тези от трети държави, на информация относно съответните социални разпоредби и наказанията, които се прилагат за нарушението им в различните държави-членки, например чрез употребата на GPS или други налични средства;

32. призовава държавите-членки да осигурят подходяща инфраструктура, включително достатъчно места за безопасно паркиране и услуги в европейската пътна мрежа, за да могат водачите действително да спазват времето на управление и периодите на почивка и проверките да се извършват ефективно; посочва, че при тази инфраструктура трябва да се придава особено значение на аспектите на сигурността; призовава Комисията да публикува периодично, в най-подходящия формат, наличните частни и публични обекти в Европейската пътна мрежа, като предоставят информация относно предлаганите услуги за работещите в сектора на автомобилния транспорт;

33. призовава Комисията и държавите-членки да насърчат и финансират проекти за изграждане на безопасни зони за паркиране, тъй като те са необходими на водачите, за да спазват разпоредбите на Регламент № 561/2006;

34. възлага на своя председател да предаде на Съвета и на Комисията настоящата резолюция.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи сведения

Съгласно член 10 от Директива № 2006/22/ЕО Комисията представи до 1 май 1009 г. пред Европейския парламент и пред Съвета доклад, в който се анализират наказанията, предвидени в законодателствата на държавите-членки за сериозни нарушения.

Докладчикът призовава Комисията, за в бъдеще да информира Парламента своевременно и пълно. Докладът на Комисията идва не само прекалено късно, но при това е и непълен. За се изготви точен анализ, особено важно е още през тази година Комисията да предаде на Парламента и на Съвета преработено съобщение, което да анализира прилагането на новото приложение III към Директива № 2006/22/ЕО в държавите-членки.

Доклад на Комисията

Докладът на Комисията обединява различните видове санкции в държавите-членки:

· Парични санкции: Всички държави-членки предвиждат парични глоби като възможност за санкциониране, но размерът им отчасти се различава значително. За едно и също нарушение глобата може да варира между 58,23 евро (Малта) и 5 000 евро и повече (Австрия, Кипър, Германия и Ирландия). Причина за тези огромни различия могат да бъдат социални, икономически или географски фактори, но това не се отнася за всички страни (Испания, Унгария).

· Спиране от движение на превозното средство: Друга възможност за санкциониране е спирането на превозното средство от движение. С тази санкция може да се гарантира също така и това, че водачът ще се възползва от достатъчен период на почивка. 15 държави-членки уведомиха Комисията, че предвиждат в своите законодателства възможност за спиране от движение на превозното средство (България, Кипър, Чешката република, Германия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство).

· Забрана за управление на МПС и лишаване от свобода: Седем държави-членки предвиждат лишаване от свобода за сериозни нарушения, но при някои от тях само в случаите, когато глобата не е платена или когато дадено лице повтори нарушение, за което вече е било санкционирано (Австрия, Кипър, Дания, Франция, Ирландия, Люксембург и Обединеното кралство). В някои държави-членки съществува и възможност за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС или на картата на водача (България, Дания, Гърция, Италия, Словакия и Обединеното кралство).

Докладът напомня също и за отговорността на предприятията във всички държави-членки съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006. В повечето държави-членки (Белгия, България, Германия, Дания, Естония, Гърция, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство) законодателството предвижда различни санкции за водачи и предприятия, като предприятията се третират по-строго и получават по-високи глоби от водачите. Съгласно член 10.4 от Регламент (ЕО) № 561/2006 изпращачите, спедиторите, туроператорите, основните изпълнители, подизпълнителите и агенциите за наемане на водачи осигуряват, че договореният транспортен график е съобразен с разпоредбите относно времето на управление и периодите на почивка. Това изискване се споменава изрично само в националните законодателства на Дания, Естония, Финландия, Полша и Швеция.

Регламент (ЕО) № 561/2006 въвежда също и принципа на екстратериториалност: ако компетентните органи установят нарушение, извършено в дадена държава-членка, за което не е била наложена санкция, компетентните органи са упълномощени да налагат санкции, дори когато нарушението е било извършено на територията на друга държава-членка или на трета страна. Тези нарушения се санкционират така, все едно са извършени на територията на държавата-членка, която е наложила санкцията. Санкцията следва да бъде недискриминиционна. Този принцип би могъл да има обаче и негативни последици за лоялната конкуренция, ако държавите-членки наказват едно и също нарушение с много различни санкции: превозвачите, извършили нарушение, може да предпочетат да заплатят санкцията за това нарушение в държава-членка, която прилага много ниски глоби, вместо да рискуват много висока глоба в друга държава-членка.

Някои държави-членки имат системи за санкции, които не правят разлика между отделните санкции (Австрия, Чешката република, Ирландия, Люксембург и Обединеното кралство), което създава проблем при анализа на сериозните нарушения, тъй като тези страни налагат само минимални или максимални санкции. Малта например прилага фиксирана глоба за нарушения (58,23 евро).

Други държави имат системи, които правят разлика между отделните санкции:

· По отношение на нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 (член 6 до 8) , за един вид нарушения се разграничават две или повече тежести, като на всяка тежест съответстват специфични глоби (сравн. таблица I в доклада). Докладът показва също и разликите в размера на глобите: глобата за превишаване на дневното време на управление с повече от два часа в Испания (4600 евро) може да бъде десет пъти по-висока в сравнение с Гърция (400 евро). Държавите-членки прилагат също и много различни методи, за да определят тежестта: различните ограничения се изразяват или в минути или часове, или в проценти. Степенуването на санкциите може да бъде линейно или прогресивно. Други държави, например Белгия, прилагат два критерия, за да определят тежестта: надвишаването на дневното време на управление и непрекъснатият период на управление.

· Относно нарушенията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 Комисията отбелязва, че съществуват значителни разлики не само в размера на глобите, но и в категоризирането на нарушенията (таблица II). Въпреки че новото приложение III към Директива № 2006/22/ЕО(1) категоризира някои нарушения като „много сериозни“ — например, когато водачът разполага с повече от една валидна карта на водача, някои държави-членки категоризират този случай като „леко нарушение“. От друга страна, някои леки нарушения се наказват в други страни с максималните санкции. Размерите на глобите за нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85 се различават значително. Максималният размер на глобите може да варира отчасти много силно, от 586 евро (Литва) до 30 000 евро (Франция, като може да се наложи и допълнително наказание лишаване от свобода).

В заключение може да се каже, че не само размерът на глобите се различава силно в отделните държави-членки, но и видовете предвидени наказания, както и категоризирането на отделните нарушения срещу социалните разпоредби. Европейската комисия счита, че тази ситуация е неблагоприятна за водачите и транспортните предприятия. Новото приложение III към Директива № 2006/22/ЕО (изменена с Директива № 2009/5/ЕО) предлага основа за общо разбиране за това, кое нарушение следва да се разглежда като сериозно и кое не. Държавите-членки се призовават да предприемат необходимите мерки, за да осигурят хармонизирано прилагане на социалните разпоредби в автомобилния транспорт.

Становище на докладчика

Със социалните разпоредби в автомобилния транспорт се преследват различни цели. Безопасността на движението по пътищата, подобряването на условията на труд и гарантирането на лоялна конкуренция се уреждат в различни, отчасти в старите законодателни текстове.

Докладът на Комисията показва, че при прилагането на времето на управление и периодите на почивка и при разпоредбите относно тахографите в отделните държави-членки съществуват до известна степен значителни различия.

-          прилагане на съществуващите разпоредби

Докладчикът смята, че пълното прилагане на социалните разпоредби в държавите-членки е от голямо значение не само за безопасността на движението по пътищата на Европа, но е от изключителна важност и за европейския вътрешен пазар.

-          единна категоризация на нарушенията

Категоризацията на нарушенията в новото приложение III към Директива № 2006/22/ЕО трябва да се приветства. Държавите-членки се призовават да включат тази категоризация в своите законодателства.

-          по-чести и по-щателни проверки и по-добро сътрудничество на държавите-членки при прилагането

Наред с посоченото по-горе, абсолютно необходимо е спазването на разпоредбите и упражняването на контрол. Неизбежно е да се повиши честотата на проверките, като те би трябвало да се координират трансгранично. За тази цел ще бъде необходимо да се подобри сътрудничеството между държавите-членки при прилагането на разпоредбите.

Затова докладчикът настоява за създаването на Европейска агенция по транспорта, която да координира сътрудничеството между компетентните органи и по този начин да подобри единството и целостта на контрола.

-          хармонизиране на санкциите

Съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006 държавите-членки трябва да определят санкции за нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕИО) № 3821/85, които да бъдат ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни. При все това санкциите в държавите-членки се различават отчасти значително.

Докладчикът изтъква, че различията между санкциите се дължат на множество фактори. До известна степен те могат да се обяснят с географски и икономически причини. При все това обаче, в основата на до известна степен големите разлики в размера на глобите или съответно във вида на санкциите са и различните правни системи на държавите-членки, що се отнася до преследването по наказателни дела. Докладчикът е на мнение, че при сравними нарушения би трябвало да се прилагат сравними санкции. Независимо от това следва да се вземе предвид, че някои различия са неизбежни поради други национални рамкови условия.

Комисията следва освен това да провери новите законодателни средства, въведени от Договора от Лисабон с новия член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз: „Когато сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в областта на наказателното право е належащо, за да се осигури ефективното прилагане на политика на Съюза в област, в която са приети мерки за хармонизиране, чрез директиви могат да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкции в съответната област. Тези директиви се приемат съгласно обикновена или специална законодателна процедура, идентична на тази, използвана за приемането на въпросните мерки за хармонизиране, без да се засягат разпоредбите на член 76.

(1)

Тук трябва все пак да се отбележи, че докладът на Комисията се основава на данни, които са били актуални преди влизането в сила на новото приложение III към Директива 2006/22/ЕО.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Последно осъвременяване: 6 май 2010 г.Правна информация