Postup : 2008/0195(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0137/2010

Předložené texty :

A7-0137/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0221

ZPRÁVA     ***I
PDF 166kWORD 191k
5. května 2010
PE v02-00 A7-0137/2010

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Edit Bauer

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0650),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 71 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0354/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 91 a čl. 153 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0137/2010),

1.  zamítá návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby svůj návrh stáhla a spolu s Parlamentem učinila příslušné kroky k předložení nového návrhu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

(i) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002, která vstoupila v platnost dne 23. března 2005, byla významným krokem ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví mobilních pracovníků v silniční dopravě. Jedná se o lex specialis k obecné směrnici 2003/88/ES o úpravě pracovní doby, jenž doplňuje nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. E 102, ze dne 11. 4. 2006), které stanoví společná pravidla týkající se doby řízení a doby odpočinku pro řidiče.

V souladu se směrnicí 2002/15/ES a zejména s ustanoveními, která se od 23. března 2009 vztahují na samostatně výdělečně činné řidiče, Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu (KOM(2007) 266 v konečném znění), která představuje pravděpodobné důsledky zařazení nebo vynětí samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti této směrnice.

Zpráva rovněž hodnotí důsledky uplatňování ustanovení o noční práci. Zkoumá také obecnější účinky uplatňování směrnice na bezpečnost silniční dopravy, podmínky hospodářské soutěže, strukturu povolání a sociální aspekty.

Dospěla k závěru, že:

a) neexistuje přesvědčivý důvod pro zahrnutí samostatně výdělečně činných řidičů do oblasti působnosti směrnice;

b) rozlišování mezi samostatně výdělečně činnými řidiči a mobilními pracovníky nebylo jasné, což zvyšovalo nebezpečí výskytu jevu tzv. „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů, kteří s cílem nebýt zahrnuti do oblasti působnosti směrnice nejsou vázáni pracovní smlouvou na zaměstnavatele, nemohou však svobodně navazovat vztahy s několika zákazníky;

c) pokud jde o noční práci, dospěla Komise k závěru, že tato ustanovení nemusí být měněna ani dále harmonizována; je nutno pouze změnit definici „noční práce“ (čl. 3 písm. i) směrnice 2002/15/ES), protože ve svém současném znění by zahrnovala i velmi krátkou dobu noční práce včetně práce v délce několika minut.

Podle Komise je tento návrh hospodářsky a sociálně nepřiměřený a zbytečný.

(IΙ) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Po konzultacích se zúčastněnými stranami a hodnocení dopadu uskutečněných s cílem předejít zbytečné administrativní zátěži a současně podpořit cíle dopravní politiky EU byl zkoumaný návrh na změnu směrnice 2002/15/ES shledán jako nejlepší volba v rámci této koncepce. Podle Komise se celkový účel směrnice, kterým je bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v silniční dopravě, nezměnil, zároveň však došlo ke snížení narušení hospodářské soutěže a ekonomických nákladů členských států.

Návrhy:

a) Objasnění oblasti působnosti směrnice

– vynětí skutečných samostatně výdělečně činných mobilních pracovníků (zrušení čl. 3 písm. e)) z oblasti působnosti směrnice;

– uplatňování směrnice na všechny mobilní pracovníky a na ty pracovníky, kteří nemohou svobodně organizovat svou pracovní činnost, tedy na „nepravé“ samostatně výdělečně činné řidiče (čl. 2 odst. 1 a čl. 3 písm. d));

– vypuštění definice „pracovní doby“ samostatně výdělečně činných řidičů a doplnění přesnější definice „mobilních pracovníků“.

b) Noční práce (čl. 3 písm. i))

Je navržena definice noční práce, která je podle Komise použitelná v praxi: je znovu zahrnuta definice noční práce jako nejméně dvě hodiny práce v průběhu noční doby.

c) Uplatňování

– Nový článek 11a zavádí společné zásady, které mají zajistit větší transparentnost a účinnost vnitrostátních režimů prosazování směrnice.

– Vyžaduje se užší spolupráce mezi orgány členských států, jež mají zajišťovat prosazování směrnice.

– Navrhuje se rovněž podpora Komise, jež má usnadnit dialog mezi příslušnými orgány.

III. Postoj Evropského parlamentu

– Kromě strukturální aktualizace opatření se zpravodajka domnívá, že nebezpečí výskytu jevu „nepravých“ samostatně výdělečně činných pracovníků je obecným problémem pracovního trhu, a mělo by se tedy podle toho řešit.

– Zpravodajka je přesvědčena, že regulace pracovní doby samostatně výdělečných osob nemá obdobu a právní předpisy v tomto směru by měly dalekosáhlé důsledky.

– Zastává názor, že vytvoření systémů výměny informací není úměrné cílům směrnice.

– Požaduje usnadnění a zlepšení přístupu k informacím týkajícím se právních předpisů v sociální oblasti v odvětví silniční dopravy.


POSTUP

Název

Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

Referenční údaje

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Datum předložení EP

15.10.2008

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.10.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

TRAN

19.10.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Edit Bauer

21.7.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.9.2009

1.12.2009

27.1.2010

22.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Datum přijetí

28.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

30

18

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Claude Turmes, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Martin Callanan, Philip Claeys, Derk Jan Eppink, João Ferreira

Poslední aktualizace: 14. května 2010Právní upozornění