Postup : 2008/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0146/2010

Predkladané texty :

A7-0146/2010

Rozpravy :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0167

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 245kWORD 286k
10. mája 2010
PE 439.879v03-00 A7-0146/2010

o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS

(17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Astrid Lulling

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS

(17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady prijatú v prvom čítaní (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0636),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 141 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0341/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0146/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Pozícia Rady

Odôvodnenie 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Európsky parlament systematicky vyzýval Komisiu, aby preskúmala smernicu 86/613/EHS, najmä v záujme podpory ochrany samostatne zárobkovo činných žien v materstve a zlepšenia situácie manželov alebo manželiek samostatne zárobkovo činných osôb v poľnohospodárstve.

(4) Európsky parlament systematicky vyzýval Komisiu, aby preskúmala smernicu 86/613/EHS, najmä v záujme podpory ochrany samostatne zárobkovo činných žien v materstve a zlepšenia situácie manželov alebo manželiek samostatne zárobkovo činných osôb.

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na zúženie rozsahu pôsobnosti iba na poľnohospodársku oblasť. Tento PDN sa v podstate vracia k PDN 1 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 4a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Európsky parlament svoje stanovisko k týmto otázkam zaujal už vo svojom uznesení z 21. februára 1997 o postavení vypomáhajúcich manželov/manželiek samostatne zárobkovo činných osôb1.

 

¹ Ú. v. ES C 85, 17.03.1997, s. 186.

Odôvodnenie

Tento PDN sa v podstate vracia k PDN 2 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 16

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Manželia/manželky alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životní partneri/životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí majú prístup k systému sociálnej ochrany, by mali tiež mať právo využívať sociálnu ochranu, ak sa podieľajú na činnosti rodinného podniku. Od členských štátov by sa malo vyžadovať prijatie potrebných opatrení na organizovanie tejto sociálnej ochrany v súlade s vnútroštátnym právom. Členské štáty by najmä mali rozhodnúť o tom, či sa táto sociálna ochrana má realizovať na povinnej alebo dobrovoľnej báze. Členské štáty môžu stanoviť, že táto sociálna ochrana môže byť úmerná účasti na činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby a/alebo výške príspevku. Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, členské štáty môžu zachovať vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa určitým skupinám samostatne zárobkovo činných osôb alebo povolaní obmedzuje prístup k osobitným systémom sociálnej ochrany alebo k určitej úrovni ochrany vrátane osobitných podmienok financovania, za predpokladu, že tieto skupiny majú prístup k všeobecným systémom.

(16) Manželia/manželky alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životní partneri/životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí majú prístup k systému sociálnej ochrany, by mali tiež mať právo využívať sociálnu ochranu, ak sa podieľajú na činnosti rodinného podniku. Od členských štátov by sa malo vyžadovať prijatie potrebných opatrení na organizovanie tejto sociálnej ochrany v súlade s vnútroštátnym právom. Členské štáty by najmä mali rozhodnúť o tom, či sa táto sociálna ochrana má realizovať na povinnej alebo dobrovoľnej báze. Členské štáty môžu stanoviť, že táto sociálna ochrana môže byť úmerná účasti na činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby a/alebo výške príspevku.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť, aby sa neprijali ustanovenia, ktoré umožňujú obmedziť prístup k sociálnej ochrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 17

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť tehotných samostatne zárobkovo činných žien a tehotných manželiek alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – tehotných životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb si vyžaduje, aby sa im priznalo právo na dávky v materstve. Za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky tejto smernice, členské štáty majú aj naďalej právomoc organizovať takéto dávky vrátane ustanovenia výšky príspevkov a všetkých modalít týkajúcich sa dávok a platieb. Môžu predovšetkým určiť, v ktorom období pred pôrodom a/alebo po ňom sa prizná právo na dávky v materstve. Okrem toho sa pri stanovení príspevkov a/alebo dávok môže zohľadniť aj ekonomická situácia príslušnej osoby alebo rodiny.

(17) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť tehotných samostatne zárobkovo činných žien a tehotných manželiek alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – tehotných životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb si vyžaduje, aby sa im priznalo právo na dávky v materstve. Za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky tejto smernice, členské štáty majú aj naďalej právomoc organizovať takéto dávky vrátane ustanovenia výšky príspevkov a všetkých modalít týkajúcich sa dávok a platieb. Môžu predovšetkým určiť, v ktorom období pred pôrodom a/alebo po ňom sa prizná právo na dávky v materstve.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabrániť tomu, aby sa neprijali príliš široké kritériá, ako je ekonomická situácia osoby alebo rodiny. Toto kritérium nie je charakteristické pre legislatívne ustanovenia v sociálnej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 17a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Dĺžka obdobia, počas ktorého sú samostatne zárobkovo činné ženy a manželky a – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb oprávnené poberať dávky v materstve, je podobná ako v súčasnosti platná dĺžka poberania dávok v materstve pre zamestnankyne na úrovni EÚ. V prípade, že sa dĺžka materskej dovolenky na úrovni EÚ zmení, Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podať správu, v ktorej zhodnotí, či je potrebné zmeniť dĺžku poberania dávok v materstve pre samostatne zárobkovo činné ženy a manželky a životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb uvedené v článku 2.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zohľadniť vývoj situácie v oblasti ochrany materstva zamestnankýň a umožniť úpravu trvania dávok v materstve priznaných samostatne zárobkovo činným ženám, manželkám alebo životným partnerkám v prípade, že Komisia v správe vyhodnocujúcej situáciu uvedie návrh na úpravu v tomto zmysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 18

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V záujme zohľadnenia osobitostí samostatne zárobkovej činnosti by samostatne zárobkovo činné ženy a manželky alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb mali mať, pokiaľ je to možné, prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcimi dočasné zastúpenie, ktoré umožňuje prerušenie profesionálnej činnosti z dôvodu tehotenstva alebo materstva, alebo ku všetkým existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám. Prístup k uvedeným službám môže byť alternatívou alebo časťou dávok v materstve.

(18) V záujme zohľadnenia osobitostí samostatne zárobkovej činnosti by samostatne zárobkovo činné ženy a manželky alebo – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb mali mať prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcimi dočasné zastúpenie, ktoré umožňuje prerušenie profesionálnej činnosti z dôvodu tehotenstva alebo materstva, alebo ku všetkým existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám. Prístup k uvedeným službám môže byť alternatívou alebo časťou dávok v materstve.

Odôvodnenie

Prístup k službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám by nemal byť obmedzený kritériom, ktoré nie je presné alebo sa nedá vymedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 19

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Zvýšenie efektívnosti a účinnosti systémov sociálnej starostlivosti, najmä prostredníctvom lepších stimulov, kvalitnejšej správy a hodnotenia a vytyčovania priorít výdavkových programov nadobudlo zásadný význam pre dlhodobú finančnú udržateľnosť európskych sociálnych modelov. Pri navrhovaní opatrení potrebných na vykonávanie smernice by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť zlepšovaniu a zabezpečovaniu kvality a dlhodobej udržateľnosti vlastných systémov sociálnej ochrany.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento PDN sa sčasti vracia k PDN 8 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009. Text má všeobecný charakter. Nenachádza sa v iných legislatívnych textoch v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 20

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Osoby diskriminované na základe pohlavia by mali mať náležité prostriedky právnej ochrany. Na zabezpečenie účinnejšej ochrany by mali mať združenia, organizácie a iné právne subjekty oprávnenie zapojiť sa do konania, ak tak rozhodnú členské štáty, buď v mene alebo na podporu obete bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

(20) Osoby, ktoré sa stali predmetom diskriminácie na základe pohlavia, by mali mať k dispozícii vhodné prostriedky právnej ochrany. Na zabezpečenie účinnejšej ochrany by mali mať združenia, organizácie a iné právne subjekty oprávnenie zapojiť sa do konania, ak tak rozhodnú členské štáty, buď v mene alebo na podporu obete bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 21

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Ochrana samostatne zárobkovo činných osôb a manželov alebo manželiek a – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životných partnerov alebo životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb pred diskrimináciou na základe pohlavia by mala byť posilnená existenciou subjektu alebo subjektov v každom členskom štáte, ktoré by boli oprávnené analyzovať vzniknuté problémy, skúmať možné riešenia a poskytovať praktickú pomoc obetiam. Takýto subjekt alebo subjekty môžu byť rovnaké ako tie, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni zodpovedné za ochranu ľudských práv alebo ochranu práv jednotlivcov alebo za presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania.

(21) Ochrana samostatne zárobkovo činných osôb a manželov alebo manželiek a – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo – životných partnerov alebo životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb pred diskrimináciou na základe pohlavia by mala byť posilnená existenciou subjektu alebo subjektov v každom členskom štáte, ktoré by boli oprávnené analyzovať vzniknuté problémy, skúmať možné riešenia a poskytovať praktickú pomoc obetiam. Takýto subjekt alebo subjekty môžu byť rovnaké ako tie, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni zodpovedné za presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Odôvodnenie

Tento PDN sa sčasti vracia k PDN 9 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009. Otázky ľudských práv by sa nemali pliesť s otázkami rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Pozícia Rady

Článok 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať opatrenia v zmysle článku 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami v pracovnom živote, ktorých cieľom je napríklad podpora podnikateľskej činnosti žien.

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať opatrenia v zmysle článku 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami v pracovnom živote, ktorých cieľom je napríklad podpora podnikateľskej činnosti žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, či sa sociálna ochrana uvedená v odseku 1 uplatňuje na povinnej alebo dobrovoľnej báze. Preto môžu stanoviť, že táto sociálna ochrana sa priznáva len na žiadosť manželov/manželiek a životných partnerov/životných partneriek uvedených v článku 2 písm. b).

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, či sa sociálna ochrana uvedená v odseku 1 uplatňuje na povinnej alebo dobrovoľnej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa samostatne zárobkovo činným ženám a manželkám a životným partnerkám uvedeným v článku 2 mohla v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi priznať náležitá dávka v materstve umožňujúca prerušenie ich profesionálnej činnosti z dôvodu tehotenstva alebo materstva najmenej na 14 týždňov.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa samostatne zárobkovo činným ženám a manželkám a životným partnerkám uvedeným v článku 2 mohla v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi priznať dostatočná dávka v materstve umožňujúca prerušenie ich profesionálnej činnosti z dôvodu tehotenstva alebo materstva najmenej na 14 týždňov.

Odôvodnenie

Slovo „náležitá“ dávka v sebe zahŕňa subjektívne hodnotenie, zatiaľ čo slovo „dostatočná“ znamená, že členský štát zhodnotil priemerné finančné náklady materstva a prerušenia zárobkovej činnosti a ponúka dávku, ktorá ich vyvažuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či sa dávka v materstve uvedená v odseku 1 priznáva na povinnej alebo dobrovoľnej báze. Preto môžu stanoviť, že táto dávka sa priznáva len na žiadosť samostatne zárobkovo činných žien a manželiek a životných partneriek uvedených v článku 2.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či sa dávka v materstve uvedená v odseku 1 priznáva na povinnej alebo dobrovoľnej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dávka uvedená v odseku 1 sa pokladá za primeranú vtedy, ak zaručuje príjem prinajmenšom rovnocenný:

3. Dávka uvedená v odseku 1 sa pokladá za dostatočnú vtedy, ak zaručuje príjem prinajmenšom rovnocenný:

Odôvodnenie

Slovo „náležitá“ dávka v sebe zahŕňa subjektívne hodnotenie, zatiaľ čo slovo „dostatočná“ znamená, že členský štát zhodnotil priemerné finančné náklady materstva a prerušenia zárobkovej činnosti a ponúka dávku, ktorá ich vyvažuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby samostatne zárobkovo činné ženy a manželky a životné partnerky uvedené v článku 2 mali, pokiaľ je to možné, prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám. Členské štáty môžu stanoviť, že prístup k týmto službám je alternatívou k dávke uvedenej v odseku 1 tohto článku alebo je jej časťou.

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby samostatne zárobkovo činné ženy a manželky a životné partnerky uvedené v článku 2 mali prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám. Členské štáty môžu stanoviť, že prístup k týmto službám je alternatívou k dávke uvedenej v odseku 1 tohto článku alebo je jej časťou.

Odôvodnenie

Prístup k službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným existujúcim vnútroštátnym sociálnym službám by nemal byť obmedzený kritériom, ktoré nie je presné alebo sa nedá vymedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo subjekty poverené presadzovaním, analýzou, monitorovaním a podporou rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami bez diskriminácie na základe pohlavia a prijmú pre ne potrebné opatrenia. Tieto subjekty môžu tvoriť súčasť agentúr, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni zodpovedné za ochranu ľudských práv alebo ochranu práv jednotlivcov alebo presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania.

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby subjekt alebo subjekty ustanovené v súlade s článkom 20 smernice 2006/54/ES boli tiež poverené presadzovaním, analýzou, monitorovaním a podporou rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica bez diskriminácie na základe pohlavia.

Odôvodnenie

Tento PDN sa sčasti vracia k podstate PDN 9 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009, a odkazuje na článok 20 smernice 2006/54/ES, v ktorom sa stanovujú subjekty v oblasti rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie týkajúce sa uplatňovania tejto smernice do ….

1. Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie týkajúce sa uplatňovania tejto smernice do ….

Komisia vypracuje súhrnnú správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do …*. V prípade potreby správa obsahuje aj návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Komisia vypracuje súhrnnú správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do …*. V tejto správe by sa mala zohľadniť každá legislatívna zmena, ktorá sa týka trvania materskej dovolenky pre zamestnankyne. V prípade potreby správa obsahuje aj návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

___________

___________

* Ú. v.: vložte prosím dátum: šesť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Ú. v.: vložte prosím dátum: päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

** Ú. v.: vložte prosím dátum: sedem rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Ú. v.: vložte prosím dátum: šesť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Tento PDN sa vracia k zámeru PDN 25 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009. Obdobie šiestich a siedmich rokov je považované za príliš dlhé.

(1)

Prijaté texty 6.5.2010, P7_TA(2009)0364.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Smernica z 11. decembra 1986(1) nedosiahla svoje ciele, pretože nebola príliš dôrazná. V uzneseniach a správach prijatých v deväťdesiatych rokoch Európsky parlament opakovane požadoval zdokonalenie tejto smernice.

Napriek mnohým veľmi podrobným pripomienkam a návrhom Parlamentu na zaručenie rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj s ich vypomáhajúcimi manželmi alebo manželkami, Komisia čakala až do októbra 2008, aby navrhla zrušiť smernicu 86/613 EHS a predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice(2), ktorej konkrétnym právnym základom je článok 141 Zmluvy o ES (teraz článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Návrh smernice upravuje len tie aspekty, ktoré ešte nie sú predmetom iných medzičasom prijatých smerníc, ktoré uplatňujú zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami(3).

Návrh smernice bol z pohľadu zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami vrátane vypomáhajúcich manželov/manželiek významným krokom vpred. Snažil sa napríklad odstrániť prekážky, ktoré bránia ženám začať samostatne zárobkovú činnosť tým, že stanovil pozitívne akcie alebo konkrétne opatrenia uľahčujúce výkon samostatne zárobkovej činnosti slabšie zastúpenému pohlaviu. Pokiaľ ide o zakladanie spoločností, členské štáty boli vyzvané k tomu, aby prijali záväzné opatrenia, ktoré by zabezpečili, že vnútroštátne právo už ďalej nebude zakazovať zakladanie spoločností medzi manželmi alebo životnými partnermi. Ženám vykonávajúcim samostatne zárobkovú činnosť, vypomáhajúcim manželkám a uznaným partnerkám sa mala sa zaručiť ochrana počas materstva (mali mať nárok na rovnakú materskú dovolenku ako stanoví smernica 92/85/EHS a na dávky zodpovedajúce prinajmenšom nemocenským dávkam vyplácaným podľa vnútroštátneho práva a služby dočasného zastúpenia ako alternatívy k peňažným dávkam). Vypomáhajúcim manželom/manželkám sa mala zabezpečiť rovnaká úroveň sociálnej ochrany zodpovedajúca aspoň ustanoveniam o sociálnej ochrane samostatne zárobkovo činných osôb, a to za rovnakých podmienok, pričom sa však zachoval systém účasti manželov/manželiek samostatne zárobkovo činných osôb na základe dobrovoľných príspevkov.

Prvé čítanie v Parlamente

Vo svojom prvom čítaní Európsky parlament ocenil návrh smernice a navrhol viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli zamerané na posilnenie návrhu Komisie, ktorý by takto lepšie zaručil záväznejšie právne predpisy stanovujúce rámec minimálnych záruk pre vypomáhajúcich manželov/manželky.

Pokiaľ ide o uplatňovanie návrhu na vypomáhajúcich manželov alebo uznaných partnerov, samostatne zárobkovo činných osôb, vzhľadom na rôznu povahu a typ vykonávanej činnosti Parlament zdôraznil, že rozsah ustanovení by sa nemal obmedzovať na osoby vykonávajúce samostatne zárobkovú činnosť v oblasti poľnohospodárstva. Hoci je to najbežnejšia forma zamestnávania v poľnohospodárskom sektore, rovnako to platí aj pre remeslá, obchod, malé a stredné podnikanie a slobodné povolania (PDN 1 a 10 Európskeho parlamentu). Pokiaľ ide o opatrenia a konkrétne výhody určené na podporu výkonu samostatne zárobkovej činnosti slabšie zastúpeného pohlavia, Parlament podporil návrh Komisie, ale posilnil ho použitím termínu „pozitívny krok“ (PDN 4 Európskeho parlamentu, odôvodnenie 10, článok 4 návrhu smernice).

Pokiaľ ide o postavenie vypomáhajúcich manželov/manželiek, vzhľadom k tomu, že vo väčšine členských štátov takéto postavenie neexistuje, ich práca nie je uznávaná a majú len odvodené, nie priamo im priznané práva v sociálnej oblasti, Parlament žiadal, aby sa jasne stanovilo a uznalo ich profesné postavenie a vymedzili sa ich práva, a v tomto zmysle vypracoval odporučenie pre členské štáty (PDN 3 a 18 Európskeho parlamentu). Čo sa týka bodu, ktorý úzko súvisí s uznaním ich práce, Parlament žiadal o zmenu a doplnenie odôvodnenia 13 a článku 6 návrhu (PDN 14 a 40 Európskeho parlamentu) tak, aby im poskytoval možnosť prihlásiť sa do systému poistenia za rovnakých podmienok aké platia pre samostatne zárobkové osoby – s tým, že by neexistovali výnimky, čím by sa zaistila povinná účasť na systéme sociálnej ochrany – hoci aj v prípade, že by sa príspevky museli vypočítavať paušálne; a aby bola zabezpečená možnosť odpočítať tieto príspevky z daní napríklad tým, že sa budú považovať za prevádzkové náklady. Pokiaľ ide o materskú dovolenku, Parlament podporil jej prispôsobenie sa konkrétnej situácii vypomáhajúcich manželov/manželiek, pričom jej trvanie nemôže byť dlhšie, ako je stanovené v smernici Rady 92/85/EHS (PDN 15 Európskeho parlamentu).

Vo svojom prvom čítaní Parlament dospel k názoru, že návrhy Komisie (článok 10), ktoré zlučujú právomoci v oblasti ľudských práv a rodovej diskriminácie, sú ťažko prijateľné. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami sa týka všetkého obyvateľstva, nielen menšín diskriminovaných z rasových, náboženských alebo iných dôvodov. Preto by na správne uplatňovanie tejto smernice mal dozerať subjekt, ktorý je oprávnený v oblasti rovnakého zaobchádzania so zamestnanými mužmi a ženami, a nie subjekt oprávnený v oblasti ochrany ľudských práv (PDN 9 EP).

Pozícia Rady v prvom čítaní

Pozícia Rady čiastočne preberá stanovisko Parlamentu z prvého čítania, v niektorých prípadoch so zmenami vo formulácii alebo štruktúre; Rada prijala desať PDN Európskeho parlamentu z prvého čítania (PDN 4, 9 (časť), 12, 13, 39, 18, 22, 23, 27 a 28).

Tieto PDN sa vzťahujú najmä na opatrenia a konkrétne výhody určené na podporu výkonu samostatne zárobkovej činnosti slabšie zastúpeného pohlavia – v podobe posilnených pozitívnych krokov –, na podporu podnikania žien ako aj na návrh odstrániť obmedzenia v súvislosti so zakladaním spoločností medzi manželmi a životnými partnermi a na nové ustanovenia o zaraďovaní otázok rovnosti mužov a žien do jednotlivých politík atď. Odporúčanie uznať prácu manželov/manželiek alebo uznaných partnerov/partneriek samostatne zárobkovo činných osôb bolo v odôvodnení 8 pozície Rady zachované, ale inak formulované.

Pozícia Rady sa od pozície prijatej v prvom čítaní líši, najmä pokiaľ ide o sociálnu ochranu manželov/manželiek alebo uznaných partnerov/partneriek samostatne zárobkovo činných osôb. Rada sa domnieva, že o uplatňovaní takejto sociálnej ochrany na povinnej alebo dobrovoľnej báze môžu rozhodnúť členské štáty (nový článok 7 pozície Rady). Rada neprijala návrh Komisie, ktorý Parlament prijal vo svojom prvom čítaní a ktorého cieľom je „minimálne taká istá“ úroveň ochrany pre manželov/manželky alebo uznaných partnerov/partnerky samostatne zárobkovo činných osôb. Domnieva sa, že túto sociálnu ochranu by mali v súlade s vnútroštátnym právom organizovať členské štáty a tie by mali rozhodnúť najmä o tom, že táto sociálna ochrana môže byť úmerná účasti na činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby a/alebo výške príspevku (odôvodnenie 16 v pozícii Rady v prvom čítaní).

Pokiaľ ide o materskú dovolenku, v pozícii Rady sa uprednostňuje možnosť, aby v súlade s vnútroštátnym právom mali samostatne zárobkovo činné ženy, ako aj manželky alebo uznané životné partnerky právo na dávku v materstve, ktorá im umožní prerušiť ich pracovnú činnosť pre tehotenstvo alebo materstvo počas minimálne 14 týždňov. Návrh stanoviť strop, ako sa navrhovalo v pozícii Parlamentu v prvom čítaní (trvanie nemôže byť dlhšie, ako je stanovené v smernici Rady 92/85/EHS), neprešiel, pretože ide o smernicu, ktorá stanovuje minimálne požiadavky. V pozícii Rady (článok 8) sa tiež zachoval návrh Komisie o možnosti stanoviť prístup k službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie ako náhradné riešenie pre dávku v materstve.

Rada tiež zachovala návrh Komisie, pokiaľ ide o subjekty, ktoré dozerajú na správne uplatňovanie tejto smernice, a stanovila, že tieto subjekty môžu byť rovnaké ako subjekty oprávnené v oblasti ľudských práv (odôvodnenie 21 a článok 11 pozície Rady).

Návrh spravodajkyne

Spravodajkyňa berie na vedomie snahu Rady pokročiť v oblasti zlepšovania sociálnej ochrany priznanej samostatne zárobkovo činným osobám a tiež ochrany „vypomáhajúcich manželov/manželiek“ s cieľom odstrániť prekážky pre podnikanie žien.

Niektoré body, ktoré Rada uvádza vo svojej pozícii, sa môžu prijať. Napríklad bod, v ktorom Rada zamietla zmeniť súčasné znenie smernice 86/613/EHS v súvislosti s „riadením“ podniku, na ktoré by sa tiež mala vzťahovať zásada nediskriminácie (odôvodnenie 13 a článok 4 ods. 1 pozície Rady v prvom čítaní) alebo názor Rady, že text by mal byť v súlade s existujúcimi ustanoveniami smernice 2006/54/ES a 2004/11/ES pokiaľ ide o vynechanie slova „účinný“ (článok 9 ods. 1 pozície Rady), či odkaz na „subjekt alebo subjekty“, s cieľom jasne stanoviť, že uvedené subjekty sú totožné so subjektmi uvedenými v smerniciach 2004/112/ES a 2006/54/ES (článok 11 ods. 2 pozície Rady) atď.

Pokiaľ ide o sociálnu ochranu vypomáhajúcich manželov alebo manželiek samostatne zárobkovo činných osôb, medzi pozíciou Rady a stanoviskom Európskeho parlamentu z prvého čítania existujú rozdiely: hoci sa Rada domnieva, že od členských štátov by sa malo vyžadovať prijatie potrebných krokov na vytvorenie takéhoto systému ochrany v súlade s ich vnútroštátnym právom, jeho zavedenie považuje za právomoc členských štátov, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či tento systém bude vytvorený na povinnom alebo dobrovoľnom základe a o tom, či by sa sociálna ochrana mala zaručiť len v prípade, ak o to manželia alebo životní partneri požiadajú.

Podobne v súvislosti s ochranou samostatne zárobkovo činných žien a rovnako aj manželiek a životných partneriek samostatne zárobkovo činných osôb počas materstva spravodajkyňa berie na vedomie pokrok Rady v tom, že uznala skutočnosť, že matkám patriacim do tejto kategórie je potrebné priznať dávky, ktoré by im umožnili prerušiť prácu na dostatočne dlhú dobu, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový priebeh tehotenstva a fyzické zotavenie po normálnom pôrode. Pozíciu Rady, podľa ktorej by uvedené ženy mali mať v súlade s vnútroštátnymi predpismi nárok na primerané dávky v materstve, ktoré by im umožnili prerušiť pracovnú činnosť kvôli tehotenstvu alebo materstvu na dobu aspoň 14 týždňov, je možné považovať za pokrok v porovnaní so súčasnou situáciou, pod podmienkou, že 14 týždňová lehota sa chápe ako minimálna doba, ktorú môžu členské štáty pri zohľadnení konkrétnej situácie a potrieb žien predĺžiť.

Spravodajkyňa nepovažuje za správne prijať myšlienku, že je potrebné zlepšiť situáciu vypomáhajúcich manželov/manželiek iba v poľnohospodárskom sektore (odôvodnenie 4 pozície Rady v prvom čítaní), alebo odkaz na kvalitu a dlhodobú udržateľnosť systémov sociálnej ochrany (odôvodnenie 19), pretože udržateľnosť systémov sociálnej ochrany nepatrí k cieľom tejto smernice.

Spravodajkyňa má tiež výhrady voči ustanoveniu, ktoré členským štátom umožňuje, aby aj naďalej uplatňovali vnútroštátne opatrenia obmedzujúce prístup k osobitným systémom sociálnej ochrany alebo k určitej úrovni ochrany (odôvodnenie 16 pozície Rady) a voči skutočnosti, že členské štáty môžu stanoviť, či by sa pri výpočte príspevkov a/alebo dávok mala zohľadniť ekonomická situácia príslušnej osoby alebo rodiny (odôvodnenie 17).

Spravodajkyňa takisto nemôže súhlasiť s tým, že subjekty, ktoré dozerajú na správne uplatňovanie tejto smernice, by mali byť rovnaké ako subjekty, ktoré sú oprávnené v oblasti ľudských práv (odôvodnenie 21 a článok 11 pozície Rady), a navrhuje, aby sa sčasti prevzala podstata pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 z prvého čítania v EP, pretože nie je vhodné miešať otázky ľudských práv s rovnakým zaobchádzaním s mužmi a ženami.

Spravodajkyňa verí, že existuje možnosť nájsť spoločné vhodné riešenie, v ktorom sa zohľadnia existujúce osobitné potreby s cieľom vypracovať legislatívny text, ktorý prinesie skutočné zlepšenie pre samostatne zárobkovo činné ženy a manželky alebo uznané životné partnerky, najmä pokiaľ ide o ich vlastnú sociálnu ochranu, nezávislú od manžela alebo partnera.

(1)

Smernica 86/613/EHS Rady z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359 z 19.12.1986, s. 56).

(2)

KOM(2008)636 v konečnom znení.

(3)

Smernice 79/7/EHS, 2004/113/ES, 2006/54/ES.


POSTUP

Názov

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť

Referenčné čísla

17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

6.5.2009  T6-0364/2009

Návrh Komisie

KOM(2008)0636 - C6-0341/2008

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.3.2010

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

25.3.2010

Spravodajkyňa

 dátum menovania

Astrid Lulling

19.11.2008

 

 

Dátum prijatia

4.5.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicole Kiil-Nielsen, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, Rovana Plumb, Joanna Senyszyn, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Alajos Mészáros

Posledná úprava: 11. mája 2010Právne oznámenie