Postup : 2008/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0149/2010

Předložené texty :

A7-0149/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 17
CRE 06/07/2010 - 17

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.4
CRE 07/07/2010 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0268

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 427kWORD 681k
10. května 2010
PE 439.878v02-00 A7-0149/2010

k postoji Rady přijatému v prvním čtení s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Caroline Lucas

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady přijatému v prvním čtení s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady při prvním čtení (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0644),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0373/2008),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1),

–   s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru(2),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů(3),

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0149/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(1a) Lesní prostředí je společným dědictvím lidstva, které je třeba chránit, zachovávat a je-li to možné, obnovovat, přičemž konečným cílem je zachovat biologickou rozmanitost a funkce ekosystému, chránit klimatický systém a bránit práva původních obyvatel a komunit závislých na lese.

Odůvodnění

Přejímá se pozměňovací návrh EP z prvního čtení. Ve vícestranných dohodách o životním prostředí, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti a Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, jsou biologická rozmanitost a klima označovány jako společné dědictví lidstva. Tím se v mezinárodním právu stanovuje zvláštní odpovědnost za jejich ochranu.

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(1b) V rozvojových zemích bohatých na lesy je lesnictví pro mnoho lidí často jedním z hlavních zdrojů příjmů. Je proto důležité podporovat v těchto zemích udržitelnější lesní hospodářství.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 5 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k celosvětově rostoucí poptávce po dřevu a dřevařských výrobcích ve spojení s institucionálními nedostatky a nedostatky v oblasti správy, které se objevují v oblasti lesnictví v řadě zemí produkujících dřevo, vyvolává nezákonná těžba dřeva a související obchod stále větší znepokojení.

(2) Vzhledem k institucionálním nedostatkům a nedostatkům v oblasti správy, které se objevují v oblasti lesnictví v řadě zemí produkujících dřevo, vyvolává nezákonná těžba dřeva a související obchod stále větší znepokojení.

Odůvodnění

Hlavním problémem souvisejícím s nezákonnou těžbou dřeva, který už byl uznán, je správa.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(2a) Dřevo produkované udržitelným způsobem váže skleníkové plyny a je jedním z materiálů nejvíce šetrných k životnímu prostředí, jež existují. Udržitelnou produkci dřeva je třeba vzhledem k rostoucí světové poptávce podporovat jak v Unii, tak za jejími hranicemi.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající a značný problém na mezinárodní úrovni. Představuje významnou hrozbu pro lesy, protože přispívá k odlesňování, které stojí asi za 20 % emisí CO2, ohrožuje biologickou rozmanitost a podkopává udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními předpisy. Kromě jiného má i sociální, politické a hospodářské dopady.

(3) Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající a značný problém na mezinárodní úrovni. Představuje významnou hrozbu pro lesy, protože přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, které stojí asi za 20 % celosvětových emisí CO2, ohrožuje biologickou rozmanitost a podkopává udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními předpisy. Přispívá rovněž k šíření pouští a stepí a zvyšuje erozi půdy a nebezpečí extrémních povětrnostních podmínek a záplav. Kromě jiného má i sociální, politické a hospodářské dopady, přičemž často brání pokroku při dosahování cílů řádné správy, ohrožuje místní komunity závislé na lese a práva původních obyvatel. Předpokládá se, že účinné řešení problému nezákonné těžby dřeva v kontextu tohoto nařízení významně přispěje ke strategii EU zaměřené na zmírňování dopadů změny klimatu nákladově efektivním způsobem a mělo by být chápáno jako doplnění činnosti EU a jejího závazku vyplývajícího z Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 7 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3a) Nezákonná těžba dřeva poškozuje udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa a také obchodní rentabilitu činnosti hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními předpisy. Má kromě toho dalekosáhlé sociální, politické a ekonomické dopady a souvisí také s ozbrojenými konflikty v různých částech světa. Proto je v souvislosti s touto závažnou problematikou nezbytné zvyšovat informovanost členských států EU a jejich příslušných státních orgánů a také informovanost široké veřejnosti.

Odůvodnění

Nezákonná těžba dřeva poškozuje spravedlivou hospodářskou soutěž v EU i ve světě. Průzkumy ukazují, že otázka zákonného původu dřeva (dřevařských výrobků), jež se dostává na trh, není občanům lhostejná. Nedílnou součástí tohoto nařízení by mělo být, aby si příslušní aktéři lépe uvědomovali palčivost problému nezákonné těžby dřeva. Tento problém stále přetrvává a často také souvisí s ozbrojenými konflikty. To je mimořádně důležité pro vypracování právních předpisů a jejich přijetí.

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3b) V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu pro životní prostředí1 bylo jako jedna z prioritních činností označeno zkoumání možnosti přijmout aktivní opatření k předcházení obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a boji proti němu a pokračování aktivní účasti Unie a členských států v uplatňování globálních i regionálních usnesení a dohod týkajících se problematiky lesního hospodářství.

 

_____________________

1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 9 z prvního čtení v Parlamentu.

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3c) Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) vyžaduje, aby byly požadavky na ochranu životního prostředí začleněny do definice a provádění politik a činností Unie, a to i pokud jde o obchod, a zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3d) Cílem tohoto nařízení je zabránit obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z tohoto dřeva v Unii, a přispět tak k zastavení odlesňování a znehodnocování lesů a ke snižování úbytku biologické rozmanitosti, a podpořit přitom udržitelný rozvoj a respektování původních a místních obyvatel.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 8 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 3 e (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3e) Uvádění či dodávání nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na trh by se mělo zakázat. V zájmu lepšího dodržování předpisů by se mělo požadovat, aby hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh poprvé, vykonávaly náležitou péči pomocí systému opatření a postupů (systém náležité péče) a aby další hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci poskytovaly o výrobcích základní informace.

Odůvodnění

Kompromisní pozměňovací návrh č. 1 je kombinací samostatných prvků z PN č. 8, 91 a 114. Existují dva důvody ke spojení těchto pozměňovacích návrhů v jeden bod odůvodnění: za prvé je tak možné jasně stanovit povinnosti náležité péče a zákaz uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z něj na trh na jednom místě a v logické posloupnosti a kromě toho je tak dán do souvislosti systém náležité péče a uvedený zákaz se slovním spojením „v zájmu lepšího dodržování předpisů“, což přesně zobrazuje vztah mezi těmito vzájemně se doplňujícími, i když samostatnými součástmi nařízení.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(4) Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. května 2003 nazvaném „Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu EU“ byl navržen balíček opatření na podporu mezinárodního úsilí za účelem vyřešení problému nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

(4) Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. května 2003 nazvaném „Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu EU“ byl navržen balíček opatření, která podpoří mezinárodní úsilí vyřešení problému nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu a přispějí k širšímu cíli udržitelného obhospodařování lesů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 10 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na značný rozsah a naléhavost problému je nezbytné aktivně podporovat boj proti nezákonné těžbě dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, doplnit a posílit iniciativu dobrovolných dohod o partnerství a zlepšit součinnost politik zaměřených na ochranu lesů a na dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí, včetně boje proti změně klimatu a proti snižování biologické rozmanitosti.

(7) S ohledem na značný rozsah a naléhavost problému je nezbytné aktivně podporovat boj proti nezákonné těžbě dřeva a s ní souvisejícímu obchodu, doplnit a posílit iniciativu dobrovolných dohod o partnerství, vytvořit rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty a zlepšit součinnost politik zaměřených na ochranu lesů a na dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí, včetně boje se změnou klimatu a se snižováním biologické rozmanitosti.

Odůvodnění

Tím, že toto nařízení stanovuje jasné povinnosti a zajišťuje, aby je všechny hospodářské subjekty dodržovaly, zacelí právní mezery a zabrání hospodářským subjektům v tom, aby těžily z obchodování s nelegálně vytěženým dřevem.

Pozměňovací návrh   13

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(8a) Komise získala při provádění akčního plánu FLEGT významné zkušenosti, jež by bylo vhodné využít k dosažení cílů tohoto nařízení. Tyto zkušenosti by měly být využity zejména k dalšímu upřesnění definice použitelných právních předpisů, a to na základě struktury dobrovolných dohod o partnerství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá PN č. 16 z prvního čtení, který se vztahuje také na úlohu Komise v souvislosti s vymezením zákonnosti.

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(8b) Evropská unie by měla usilovat o poskytování dalších pobídek, jež by přiměly země k tomu, aby se účastnily dobrovolných dohod o partnerství v rámci FLEGT, a to i s přihlédnutím k tomu, že tyto dohody mohou být mimořádně důležité v kontextu mezinárodních jednání, pokud jde o celosvětové úsilí o řešení změny klimatu snižováním odlesňování.

Odůvodnění

Je nezbytné zdůraznit úlohu stávajícího nařízení v souvislosti s motivováním zemí k účasti na dobrovolných dohodách o partnerství. Důležité jsou také případné důsledky dohod o partnerství v rámci celosvětového úsilí o omezení odlesňování a s tím souvisejícím snižováním emisí.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Bod odůvodnění 10

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na komplexní povahu nezákonné těžby dřeva, pokud jde o související faktory a dopady, pozornost by se pro zamezení nezákonnému jednání měla soustředit na hospodářské subjekty.

(10) S ohledem na komplexní povahu nezákonné těžby dřeva, pokud jde o související faktory a dopady, pozornost by se pro zamezení nezákonnému jednání měla soustředit na hospodářské subjekty. Mezi nejúčinnější řešení, která by měla odradit hospodářské subjekty od obchodování s dodavateli nezákonně vytěženého dřeva, patří zpřísnění požadavků a povinností a rozšíření právních prostředků ke stíhání hospodářských subjektů za dodávání nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 17 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(11) Neexistuje-li mezinárodně dohodnutá definice, určení toho, co představuje nezákonnou těžbu dřeva, by mělo vycházet z právních předpisů země, v níž bylo dřevo vytěženo.

(11) Neexistuje-li mezinárodně dohodnutá definice, určení toho, co představuje nezákonnou těžbu dřeva, by mělo vycházet především z právních předpisů země, v níž bylo dřevo vytěženo. Definice „zákonně vytěženého dřeva“ by měla zaručovat udržitelné obhospodařování lesa, zachování biologické rozmanitosti, ochranu místních komunit závislých na lese a původních obyvatel a zajištění práv těchto komunit a obyvatel.

Odůvodnění

Návrh Evropského parlamentu č. 16 a 18 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady

Bod odůvodnění 12

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před svým prvním uvedením na trh a po něm zpracovává četnými způsoby. Aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži, požadavky stanovené tímto nařízením by se měly vztahovat jen na ty hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh poprvé, a nikoli na všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci.

(12) Mnoho dřevařských výrobků se před svým prvním uvedením na trh a po něm zpracovává četnými způsoby. Aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži, veškeré požadavky náležité péče stanovené tímto nařízením by se měly vztahovat jen na ty hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh poprvé, a nikoli na všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci.

Odůvodnění

Kompromisní pozměňovací návrh č. 2 představuje první část PN č. 8, 91 a 92.

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady

Bod odůvodnění 14

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) Hospodářské subjekty uvádějící dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh poprvé by měly vykonávat náležitou péči prostřednictvím systémů a postupů (systém náležité péče), aby se riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh snížilo na minimum.

vypouští se

Odůvodnění

Kompromisním návrhem č. 3 se vypouští 14. bod odůvodnění v postoji Rady, který je vzhledem k tomu, že kompromisní návrh č. 1 výše obsahuje stejné informace, zbytečný.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(15) Systém náležité péče zahrnuje tři prvky, na nichž je založeno řízení rizik: přístup k informacím, posouzení rizik a zmírnění zjištěného rizika. Systém náležité péče by měl poskytnout přístup k informacím o zdrojích a dodavatelích dřeva a dřevařských výrobků uváděných na vnitřní trh poprvé včetně relevantních informací, jako je například soulad s použitelnými právními předpisy. Na základě těchto informací by hospodářské subjekty měly provádět posouzení rizik. Dojde-li ke zjištění rizika, hospodářské subjekty by je měly zmírnit způsobem, který je úměrný zjištěnému riziku, s cílem zabránit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

(15) Systém náležité péče zahrnuje tři prvky, na nichž je založeno řízení rizik: přístup k informacím, posouzení rizik a zmírnění zjištěného rizika. Systém náležité péče by měl poskytnout přístup k informacím o zdrojích a dodavatelích dřeva a dřevařských výrobků uváděných na vnitřní trh poprvé včetně relevantních informací, jako je například soulad s použitelnými právními předpisy, země těžby, případně její region, v něm těžba proběhla, oprávnění k těžbě, druhy, množství a hodnota dřeva. Na základě těchto informací by hospodářské subjekty měly provádět posouzení rizik. Dojde-li ke zjištění rizika, hospodářské subjekty by je měly zmírnit způsobem, který je úměrný zjištěnému riziku, s cílem zabránit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

Odůvodnění

Doplnění nového znění bodu odůvodnění ze společného postoje Rady s cílem sladit jej s pozměňovacími návrhy k článkům.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Bod odůvodnění 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(17) V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s použitelnými právními předpisy.

(17) V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které zahrnují ověřování souladu s použitelnými právními předpisy, pokud splňují požadavky stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Bod odůvodnění 18

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(18) Dřevařský průmysl má pro hospodářství Unie značný význam. Organizace hospodářských subjektů jsou důležitými aktéry v tomto odvětví, protože zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém měřítku a jednají s celou řadou zúčastněných stran. Tyto organizace mají rovněž odborné znalosti a kapacitu pro analýzu příslušných právních předpisů a pro pomoc svým členům při dodržování předpisů, avšak neměly by této schopnosti využívat k ovládnutí trhu. Pro usnadnění provádění tohoto nařízení a pro přispění k vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat organizace, které vypracovaly systémy náležité péče splňující požadavky tohoto nařízení. Seznam těchto uznávaných organizací by měl být zveřejněn, aby se hospodářským subjektům umožnilo využívání těchto uznávaných kontrolních organizací.

(18) Pro usnadnění provádění tohoto nařízení a pro přispění k vytvoření správných postupů je vhodné uznat organizace, které vypracovaly systémy náležité péče splňující požadavky tohoto nařízení. Seznam těchto uznaných organizací by měl být zveřejněn, aby se hospodářským subjektům umožnilo využívání těchto uznaných kontrolních organizací.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 23 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady

Bod odůvodnění 19

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(19) Příslušné orgány by měly sledovat, zda hospodářské subjekty skutečně dodržují povinnosti stanovené tímto nařízením. Za tímto účelem by příslušné orgány měly v případě potřeby provádět úřední kontroly, které mohou zahrnovat kontroly v provozovnách hospodářských subjektů, a měly by mít možnost po hospodářských subjektech vyžadovat přijetí nápravných opatření, je-li to nutné.

(19) Příslušné orgány by měly sledovat, zda hospodářské subjekty skutečně dodržují povinnosti stanovené tímto nařízením. Za tímto účelem by příslušné orgány měly provádět úřední kontroly podle ročního plánu, které mohou zahrnovat celní kontroly, kontroly v provozovnách hospodářských subjektů a audity na místě, a měly by mít možnost po hospodářských subjektech vyžadovat přijetí nápravných opatření, je-li to nutné.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 25 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Bod odůvodnění 20

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(20) V souladu se směrnicí 2003/4/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí1 by příslušné orgány měly uchovávat záznamy o kontrolách a zpřístupňovat relevantní informace jakémukoli žadateli.

(20) V souladu se směrnicí 2003/4/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí1 by příslušné orgány měly uchovávat záznamy o kontrolách a zpřístupňovat relevantní informace veřejnosti, a to i prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Bod odůvodnění 21

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k mezinárodní povaze nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu by příslušné orgány měly spolupracovat mezi sebou i se správními orgány třetích zemí či s Komisí.

(21) Vzhledem k mezinárodní povaze nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu by příslušné orgány měly spolupracovat mezi sebou, s organizacemi občanské společnosti, průmyslovými organizacemi i se správními orgány třetích zemí a s Komisí.

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(21a) Aby členské státy usnadnily hospodářským subjektům, které uvádějí nebo dodávají dřevo nebo dřevařské výrobky na trh, dodržování požadavků tohoto nařízení, a to s ohledem na situaci malých a středních podniků, měly by hospodářským subjektům poskytovat technickou a jinou pomoc a usnadňovat výměnu informací, zejména s ohledem na plnění povinnosti těchto hospodářských subjektů vykonávat náležitou péči.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje rámec pro snížení administrativní zátěže a zohledňuje i situaci malých a středních podniků. Je základem nového článku týkajícího se poskytování technické pomoci hospodářským subjektům a výměny informací.

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady

Bod odůvodnění 23

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o postupy pro uznání a stažení uznání kontrolních organizací, další příslušná kritéria pro posouzení rizik, jež mohou být nutná k doplnění kritérií již stanovených tímto nařízením, a seznam dřeva a dřevařských výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje. V souladu se závazkem, který Komise učinila ve svém sdělení ze dne 9. prosince 2009 o provádění článku 290 Smlouvy o fungování EU, je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla konzultace s odborníky.

(23) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o postupy pro uznání a stažení uznání kontrolních organizací, obecné zásady a kritéria pro bližší upřesnění definice použitelných právních předpisů, požadavky systému náležité péče a seznam dřeva a dřevařských výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje, a dále pokud jde o kontroly kontrolních organizací a kontroly hospodářských subjektů. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné fáze vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky.

Odůvodnění

Sladění bodu odůvodnění o aktech v přenesené pravomoci s články a zněním, které bylo schváleno ve zprávě De Brúnové o pasech pro zvířata v zájmovém chovu.

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(23a) Aby se zabezpečilo bezproblémové fungování vnitřního trhu s dřevařskými výrobky, měla by Komise průběžně zkoumat vliv tohoto nařízení. Zvláště by se měla zaměřit na to, jaké důsledky má toto nařízení pro malé a střední podniky. V souladu s tím by proto Komise měla pravidelně vypracovávat studii a analýzu dopadu tohoto nařízení, a to zejména na malé a střední podniky a na udržitelné obhospodařování lesů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 29 z prvního čtení. Základ pro čl. 18 odst. 3 upravující podávání zpráv o dopadu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady

Bod odůvodnění 24

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(24) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Odůvodnění

Jelikož návrh doporučení nepočítá s prováděcími akty, je tento odkaz zbytečný.

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady

Článek 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících poprvé na vnitřní trh dřevo a dřevařské výrobky s cílem snížit riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh na minimum.

Tímto nařízením se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících nebo dodávajících dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 31 z prvního čtení. Nařízení by se mělo vztahovat na všechny hospodářské subjekty dodavatelského řetězce, i když se veškeré požadavky systému náležité péče týkají jen hospodářských subjektů, které uvádějí dřevo na vnitřní trh poprvé.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze, s výjimkou dřevařských výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských výrobků již uvedených na trh, nebo dřevařských výrobků či součástí takových výrobků, které byly vyrobeny ze dřeva nebo dřevařských výrobků, které již dokončily svůj cyklus použitelnosti a byly by jinak odstraněny jako odpad;

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“ dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze, s výjimkou dřevařských výrobků či součástí takových výrobků, které jsou výsledkem recyklace definované v čl. 3 odst. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech1;

 

1 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Odůvodnění

Kompromisní pozměňovací návrh č. 6 odkazuje na stávající definici podle rámcové směrnice o odpadech.

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. a a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

aa) „dodáváním na trh“ jakékoli dodávání dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní trh za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo zdarma, včetně dodávky prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku1;

 

1 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 33 z prvního čtení. Za účelem rozlišení hospodářských subjektů, které musejí používat systém náležité péče v plném rozsahu, a všech ostatních v prodejním řetězci je potřeba definovat odděleně „uvádění na trh“ a „dodávání na trh“. Tyto dva pojmy jsou definovány samostatně ve společném rámci pro uvádění výrobků na trh (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 68/2008/ES ze dne 9. července 2008) a stejné pojmy jsou za účelem konzistentnosti použity i zde.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. b

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) „uváděním na trh“ bez ohledu na využitý prodejní postup jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh, za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti. To rovněž zahrnuje dodávku prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku, jak je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku;

b) „uváděním na trh“ první dodání dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní trh; další zpracování a distribuce dřeva nepředstavuje „uvádění na trh“;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 34 z prvního čtení. Za účelem rozlišení hospodářských subjektů, které musejí používat systém náležité péče v plném rozsahu, a všech ostatních v prodejním řetězci je potřeba definovat odděleně „uvádění na trh“ a „dodávání na trh“. Tyto dva pojmy jsou definovány samostatně ve společném rámci pro uvádění výrobků na trh (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008) a stejné pojmy jsou za účelem konzistentnosti použity i zde.

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) „hospodářským subjektem“ každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh;

c) „hospodářským subjektem“ každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící nebo dodávající dřevo nebo dřevařské výrobky na trh;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 35 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. f a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

fa) „rizikem“ míra pravděpodobnosti uvádění nebo dodávání nelegálně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh a závažnost takové situace;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 36 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. f b (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

fb) „náležitou péčí“ povinnost využít všechny nezbytné prostředky k zajištění toho, aby nezákonně vytěžené dřevo a dřevařské výrobky nebyly uváděny ani dodávány na trh;

Odůvodnění

Objasňuje význam náležité péče a doplňuje článek 4.

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. g

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

g) „použitelnými právními předpisy“ platné právní předpisy v zemi původu vytěženého dřeva, které upravují:

g) „použitelnými právními předpisy“ zákony a právní předpisy, ať už vnitrostátní, regionální nebo mezinárodní, platné v zemi původu vytěženého dřeva, které upravují:

– těžební práva na dřevo v rámci zveřejněných hranic;

– těžební práva na dřevo v rámci legálně zveřejněných hranic;

– platby za těžební práva a dřevo, včetně povinností souvisejících s těžbou dřeva;

– platby za těžební práva a dřevo, včetně poplatků souvisejících s těžbou dřeva;

– těžbu dřeva, včetně přímo souvisejících právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví;

požadavky na zachování biologické rozmanitosti, těžbu dřeva a obhospodařování lesů, včetně souvisejících právních předpisů z oblasti životního prostředí a lesnictví;

– zákonná práva třetích stran týkající se využití a držby, která je dotčena těžbou dřeva, dále pak

– zákonná práva třetích stran týkající se využití a držby, která je dotčena těžbou dřeva, dále pak

– obchodní a celní právní předpisy, do té míry, do jaké se vztahují na odvětví lesnictví.

– obchodní a celní právní předpisy, pokud se vztahují na odvětví lesnictví.

 

Komise za účelem bližšího vymezení této definice stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obecné zásady a kritéria a v co nejširší míře shrne a zveřejní ukazatele pro každou zemi produkující dřevo.

 

Co se týče aktů v přenesené pravomoci uvedených v tomto písmenu, použije se postup stanovený v článcích 13, 14 a 15.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zčásti obnovuje klíčové prvky PN č. 38 z prvního čtení, jenž byl přijat dne 22. dubna 2009. Zásady a kritéria budou muset být vypracovány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Čl. 2 – písm. g a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ga) „kontrolní organizací“ právnická osoba nebo členské sdružení nebo svaz s právní způsobilostí sledovat a zajišťovat uplatňování systémů náležité péče ze strany hospodářských subjektů, které mají osvědčení o používání těchto systémů.

Odůvodnění

Definice vychází z původního návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-1. Uvádění či dodávání nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na trh se zakazuje.

 

Hospodářské subjekty nesmějí uvádět ani dodávat nezákonně vytěžené dřevo nebo výrobky z tohoto dřeva na trh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 31 a 42 z prvního čtení. Mělo by být jasné, že žádný hospodářský subjekt dodavatelského řetězce by neměl dodávat na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo výrobky z takového dřeva. Došlo k mírné úpravě znění z prvního čtení, aby se ujasnilo, že se nejedná o přístup založený na jednotlivých dodávkách, kdy by hospodářské subjekty musely prokazovat legálnost každé zásilky. Pokud by byl hospodářský subjekt obviněn z porušení zmíněného zákazu, leží důkazní břemeno na orgánu činném v trestním stíhání. Zákaz uvádění a dodávání nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z něj na trh a povinnosti náležité péče se sice doplňují, jedná se však o dvě samostatné součásti, a pro větší jasnost by o nich mělo být pojednáno ve dvou samostatných odstavcích pracovního textu. Vztah mezi nimi je však předmětem kompromisního pozměňovacího návrh č. 1 (bod odůvodnění 3c (nový)).

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty vykonávají náležitou péči, aby snížily na minimum riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Za tímto účelem použijí rámec postupů a opatření vymezený v článku 5 (dále jen „systém náležité péče“).

1. Hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh, vykonávají náležitou péči. Za tímto účelem použijí rámec postupů a opatření vymezený v článku 5 (dále jen „systém náležité péče“). Tento systém náležité péče zavede buď hospodářský subjekt, nebo kontrolní organizace uvedená v článku 7.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 42 z prvního čtení. Podrobnější požadavky na náležitou péči jsou vhodné pro hospodářské subjekty, které uvádějí výrobky na trh poprvé, protože mají největší vliv na to, co se do EU dostává, a proto nesou největší odpovědnost. Zákaz uvádění a dodávání nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z něj na trh a povinnosti náležité péče se sice doplňují, jedná se však o dvě samostatné součásti, a pro větší jasnost by o nich mělo být pojednáno ve dvou samostatných odstavcích pracovního textu. Vztah mezi nimi je však předmětem kompromisního pozměňovacího návrh č. 1 (bod odůvodnění 3c (nový)).

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Každý hospodářský subjekt udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá, s výjimkou situace, kdy hospodářský subjekt využívá systém náležité péče zavedený kontrolní organizací uvedenou v článku 7.

2. Každý hospodářský subjekt udržuje a pravidelně hodnotí svůj vlastní systém náležité péče, který používá, a zajišťuje pravidelný audit k ověření kvality a účinnosti systému, který provádí třetí strana, s výjimkou situace, kdy hospodářský subjekt využívá systém náležité péče zavedený kontrolní organizací uvedenou v článku 7. Jako základ systému náležité péče lze využít stávající vnitrostátní systém legislativního dohledu a případné dobrovolné správní systémy, které splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 43 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh, musejí být v rámci celého dodavatelského řetězce schopny zjistit, který hospodářský subjekt dřevo a dřevařské výrobky dodal a kterému hospodářskému subjektu bylo toto dřevo a dřevařské výrobky dodány;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 42 z prvního čtení. Od všech hospodářských subjektů je třeba požadovat, aby poskytovaly základní informace o výrobcích, jejich zdroji a o tom, komu je dodávají.

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) opatření a postupy zajišťující přístup k níže uvedeným informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

a) opatření a postupy zajišťující přístup k níže uvedeným informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

– popis, včetně úplného vědeckého názvu nebo obecného názvu druhů dřevin, obchodního názvu a druhu výrobku;

– popis, včetně úplného vědeckého názvu obecného názvu druhů dřevin, obchodního názvu a druhu výrobku;

– země původu vytěženého dřeva, a případně region daného státu, v němž bylo dřevo vytěženo;

– země původu vytěženého dřeva, a případně region daného státu, v němž bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě;

– množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek);

– množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek);

 

– hodnota;

jméno a adresa dodavatele hospodářského subjektu;

název a adresa dodavatele hospodářského subjektu;

 

– název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byly dřevo a dřevařské výrobky dodány;

 

– fyzická nebo právnická osoba odpovědná za těžbu;

– doklady nebo jiné informace uvádějící, že toto dřevo a dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy;

– doklady nebo jiné informace uvádějící, že toto dřevo a dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 44 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) postupy posouzení rizik, které umožňují provozovateli analyzovat a posoudit riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

b) systematické postupy posouzení rizik, které umožňují provozovateli analyzovat a posoudit riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh.

Takové postupy zohledňují informace uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria pro posouzení rizik, zahrnující:

Takové postupy zohledňují informace uvedené v písmeni a) i příslušná kritéria pro posouzení rizik, zahrnující:

– zajištění souladu s použitelnými právními předpisy, což může zahrnovat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které se týkají souladu s použitelnými právními předpisy;

– zajištění souladu s použitelnými právními předpisy, což může zahrnovat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetích stran, které se týkají souladu s použitelnými právními předpisy;

 

– úroveň konzultací zúčastněných stran;

šíření se nezákonné těžby konkrétních druhů dřevin;

rozšířenost nezákonné těžby konkrétních druhů dřevin;

šíření se nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo;

rozšířenost nezákonné těžby nebo nezákonných postupů v zemi původu vytěženého dřeva nebo v regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, včetně posouzení rozšířenosti ozbrojených konfliktů, zdokumentovaných nedostatků v řádném obhospodařování lesů a vysoké míry korupce;

 

– stávající zákazy dovozu nebo vývozu dřeva vydané Radou bezpečnosti OSN nebo Radou Evropské unie;

– komplexnost dodavatelského řetězce dřevařských výrobků;

– komplexnost dodavatelského řetězce dřevařských výrobků;

 

Komise zpřístupní seznam zemí, příp. regionů těchto zemí s velkým podílem nelegální těžby, seznam druhů stromů, které jsou převážně předmětem nelegální těžby, a seznam hospodářských subjektů, o nichž bylo zjištěno, že porušily toto nařízení.

 

Komise zajistí odvolací řízení pro dotyčné země a hospodářské subjekty, které nesouhlasí s tím, že byly zařazeny do uvedeného seznamu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 46 a 47 z prvního čtení. Pozměňovací návrh znovu zavádí seznam „vysoce rizikových“ subjektů a zemí, jenž dodá Komise spolu s objasněním postupu, na základě něhož mohou hospodářské subjekty a země vznést námitku proti svému zařazení do seznamu. Hlavním rysem a úspěchem akčního plánu FLEGT jsou konzultace zúčastněných subjektů. Otevřenost systému náležité péče je prvkem, který může významně přispět k jeho úspěchu, pokud jde o účinné hodnocení rizik. Vrací se rovněž k pozměňovacímu návrhu č. 47 z prvního čtení o konfliktních oblastech. Výslovnou součástí postupu hodnocení rizika by mělo být i posouzení ozbrojeného konfliktu. Tento postup by měl zohledňovat také příslušné zákazy.

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) není-li riziko zjištěné během postupů posouzení rizik podle písmene b) zanedbatelné, postupy zmírňování rizika sestávající ze souboru opatření a postupů, které jsou odpovídající a přiměřené pro účinné snižování daného rizika a které mohou zahrnovat požádání o doplňkové informace či doklady nebo ověření třetí strany.

c) postupy zmírňování rizika sestávající ze souboru opatření a postupů, které jsou odpovídající a přiměřené pro účinné snižování daného rizika a které mohou zahrnovat požádání o doplňkové informace či doklady nebo ověření třetí strany.

Odůvodnění

Zrušení výjimky, kterou zavádí Rada. Nový pojem „zanedbatelné riziko“ není definován a mohl by vést k různým výkladům.

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Prováděcí pravidla nutná k zajištění jednotného provádění odstavce 1, s výjimkou ustanovení o dalších příslušných kritériích pro posouzení rizik podle odst. 1 písm. b) druhého pododstavce tohoto článku, se přijímají regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2. Tato pravidla se přijmou do …*.

vypouští se

* Úř. věst.: vložit datum: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Odůvodnění

Vhodnější je počítat s možností aktů v přenesené pravomoci, které doplní požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. S cílem zohlednit vývoj na trhu a zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení, zjištěné zejména prostřednictvím zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o další příslušná kritéria pro posouzení rizik, jež mohou být nutná k doplnění kritérií podle odst. 1 písm. b) druhého pododstavce tohoto článku. Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

3. S ohledem na vývoj na trhu a zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení, zjištěné zejména prostřednictvím výměny informací uvedené v čl. 11a a zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU k doplnění odstavce 1 tohoto článku s cílem zvýšit účinnost systémů náležité péče ve snaze zabránit uvádění nebo dodávání nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15.

Odůvodnění

Cílem všech aktů v přenesené pravomoci by mělo být zajištění účinnosti systému náležité péče při předcházení obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z takového dřeva na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Jednotlivým členským státům není bráněno v tom, aby při povolování uvádět dřevo a dřevařské výrobky na trh kladly na těžbu a původ dřeva přísnější požadavky, než jaké jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavků na udržitelné obhospodařování lesů, ochranu životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti a ekosystémů, ochranu místních komunit a jejich přirozeného prostředí, ochranu komunit závislých na lese a respektování práv původních národů a lidských práv.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přejímá pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení, které členským státům umožňují ve vhodných případech přijmout přísnější vnitrostátní požadavky.

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Těmto orgánům jsou poskytnuty dostatečné pravomoci, aby mohly prosazovat toto nařízení sledováním jeho uplatňování, vyšetřováním případů jeho údajného porušování ve spolupráci s celními orgány a včasným podáváním trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 63 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Kontrolní organizace plní tyto funkce:

1. Kontrolní organizace:

a) udržují a pravidelně hodnotí systém náležité péče v souladu s článkem 5 a udělují hospodářským subjektům práva jej využívat;

a) udržují a pravidelně hodnotí systém náležité péče v souladu s článkem 5 a udělují hospodářským subjektům práva jej využívat;

b) ověřují řádné využívání systému náležité péče ze strany takových hospodářských subjektů;

b) uplatňují kontrolní mechanismus, který zajišťuje, aby hospodářské subjekty, jimž udělily osvědčení jakožto uživatelům jejich systému náležité péče, tyto systémy řádně využívaly;

c) přijímají odpovídající opatření v případě, že hospodářský subjekt řádně nevyužívá svůj systém náležité péče, a oznamují příslušným orgánům případy závažných nebo opakovaných porušení ze strany hospodářského subjektu.

c) přijímají odpovídající opatření v případě, že hospodářský subjekt řádně nevyužívá svůj systém náležité péče, a oznamují příslušným orgánům případy porušení ze strany hospodářského subjektu.

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Organizace může požádat, aby byla uznána jako kontrolní organizace, pokud splňuje tyto požadavky:

2. Organizace může požádat, aby byla uznána jako kontrolní organizace, pokud splňuje tyto požadavky:

a) má právní subjektivitu a je zákonně usazena v Unii,

a) má právní subjektivitu a je zákonně usazena v Unii,

b) má kapacitu umožňující výkon funkcí uvedených v odstavci 1, a dále pak

b) má odpovídající odborné znalosti a kapacitu umožňující výkon funkcí uvedených v odstavci 1 a dále pak

c) vykonává své funkce způsobem, který zabraňuje střetům zájmů.

c) vykonává své funkce způsobem, který zabraňuje střetům zájmů, a je právně nezávislý na hospodářských subjektech, kterým uděluje osvědčení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 52 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Žadatel, který splňuje požadavky uvedené v odstavci 2, se uzná za kontrolní organizaci jedním z těchto způsobů.

3. Komise uzná za kontrolní organizaci žadatele, který splňuje požadavky uvedené v odstavci 2.

a) Příslušný orgán členského státu uzná kontrolní organizaci, která zamýšlí vykonávat svou činnost výlučně v tomto členském státě, a poté o tom neprodleně informuje Komisi.

Rozhodnutí o uznání kontrolní organizace se přijme do tří měsíců od předložení příslušné žádosti. Rozhodnutí o uznání kontrolní organizace sdělí Komise příslušnému orgánu členského státu, do jehož jurisdikce tato organizace spadá.

b) Poté, co informuje členské státy, Komise uzná kontrolní organizaci, která zamýšlí vykonávat svou činnost v ve více než jednom členském státě nebo v celé Unii.

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 54 z prvního čtení. Aby bylo zajištěno jednotné uznávání kontrolních organizací, je vhodnější, aby to prováděla Komise. Nebránilo by to vytvoření kontaktních míst v jednotlivých členských státech, která usnadní podávání žádosti ze strany potenciálních kontrolních organizací.

Pozměňovací návrh   52

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány vykonávají v pravidelných intervalech kontroly s cílem ověřit, že kontrolní organizace vykonávající činnost v rámci jurisdikce příslušných orgánů nadále plní funkce uvedené v odstavci 1 a splňuje požadavky stanovené v odstavci 2.

4. Příslušné orgány vykonávají v pravidelných intervalech nebo na základě opodstatněných obav třetích stran kontroly s cílem ověřit, že kontrolní organizace vykonávající činnost v rámci jurisdikce příslušných orgánů nadále plní funkce uvedené v odstavci 1 a splňuje požadavky stanovené v odstavci 2. Zprávy z kontrol se zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 54 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   53

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán určí, že kontrolní organizace, která byla uznána Komisí, již neplní funkce uvedené v odstavci 1 nebo již nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 2, neprodleně informuje Komisi.

5. Pokud příslušný orgán určí, že kontrolní organizace již neplní funkce uvedené v odstavci 1 nebo již nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 2, neprodleně informuje Komisi.

Odůvodnění

K dosažení konzistentnosti s centralizovaným uznáváním kontrolních organizací.

Pozměňovací návrh   54

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Pokud příslušný orgán nebo Komise zjistí, že kontrolní organizace již neplní funkce stanovené v odstavci 1 nebo požadavky uvedené v odstavci 2, mohou uznání odejmout. Příslušný orgán nebo Komise mohou odejmout pouze ta uznání, jež samy vydaly. Před odejmutím uznání Komise informuje dotčené členské státy. Členské státy informují o odejmutí uznání Komisi.

6. Pokud příslušný orgán nebo Komise zjistí, že kontrolní organizace již neplní funkce stanovené v odstavci 1 nebo požadavky uvedené v odstavci 2, Komise uznání odejme. Před odejmutím uznání Komise informuje dotčené členské státy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 55 z prvního čtení. Odejmutí uznání by mělo být v souladu s centralizovaným uznáváním kontrolních organizací.

Pozměňovací návrh   55

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem doplnění procedurálních pravidel, pokud jde o uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání, a za účelem jejich změn, je-li to na základě zkušeností nutné. Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

7. Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem doplnění procedurálních pravidel, pokud jde o uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání, aby se zajistilo, že uznávání a jeho odnímání bude prováděno nestranně a transparentně.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15. Tyto akty se přijmou do …*.

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15. Tyto akty se přijmou do …*.

_____________

* Úř. věst.: vložit datum: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

_________________

* Úř. věst.: vložit datum: 8 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Cílem všech aktů v přenesené pravomoci, které mají doplňovat požadavky uvedené v nařízeních, by mělo být zajištění nestranných a transparentních postupů pro uznávání kontrolních organizací a pro odejímání tohoto uznání.

Pozměňovací návrh   56

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

8. Prováděcí pravidla o četnosti a povaze kontrol uvedených v odstavci 4, která jsou nutná pro zajištění jednotného provádění zmíněného odstavce, se přijímají regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2. Tato pravidla se přijmou do …*.

8. Komise na základě aktů v přenesené pravomoci schválí prováděcí pravidla o četnosti a povaze kontrol uvedených v odstavci 4 s cílem zajistit účinný dohled nad kontrolními organizacemi. Tato pravidla se přijmou do …*.

 

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15.

_____________

* Úř. věst.: vložit datum: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

_________________

* Úř. věst.: vložit datum: 8 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Cílem aktů v přenesené pravomoci by se mělo být zajištění účinného dohledu kontrolních organizací. S tím spojený harmonogram je přizpůsoben dřívějšímu vstupu nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   57

Postoj Rady

Čl. 9 – nadpis

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Kontroly hospodářských subjektů

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58, 59 a 60 z prvního čtení. V anglické verzi se má rozlišovat mezi kontrolami kontrolních organizací a dohledem nad hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh   58

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány provádějí kontroly k ověření, zda hospodářské subjekty splňují požadavky stanovené v článcích 4 a 5.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh EP č. 58, 59 a 60 z prvního čtení. V anglické verzi se má rozlišovat mezi kontrolami kontrolních organizací a dohledem nad hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh   59

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Kontroly se provádějí v souladu s ročním plánem na základě opodstatněných obav třetích stran nebo v případě, že příslušný orgán členského státu má informace, které zpochybňují dodržování požadavků tohoto nařízení ze strany určitého hospodářského subjektu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   60

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1b. Kontroly mohou mimo jiné zahrnovat:

 

a) prověření systému náležité péče, včetně posouzení rizika a postupů snižování rizika;

 

b) prověření dokumentace a záznamů, které prokazují řádné fungování tohoto systému a příslušných postupů;

 

c) namátkové kontroly, včetně auditů na místě.

 

Komise monitoruje způsob, jakým členské státy tyto úkoly plní.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy navzájem spolupracovaly a v co nejvyšší míře koordinovaly svou činnost, pokud jde o provádění kontrol a inspekcí. Komise by měla pomoci zajistit, aby k této spolupráci skutečně docházelo. Konečně, provádění tohoto nařízení je flexibilní, pokud jde o mechanizmy, které mají být použity, a je otevřeno novým technologiím, které by v budoucnu zpřesnily kontroly.

Pozměňovací návrh   61

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 1 c (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1c. Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout podrobná pravidla pro četnost a povahu kontrol uvedených v odstavci 1b s cílem zajistit účinný dohled nad hospodářskými subjekty.

 

Pro akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy podle článků 13, 14 a 15.

Odůvodnění

Pro veškeré akty v přenesené pravomoci, v nichž jsou podrobně uvedeny požadavky na kontrolu, by měl platit cíl zajištění účinného dohledu nad hospodářskými subjekty na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   62

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty poskytnou všechnu pomoc nezbytnou pro snazší provádění kontrol uvedených v odstavci 1.

2. Hospodářské subjekty poskytnou veškerou nezbytnou pomoc pro snazší provádění kontrol uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o přístup do provozoven a předkládání dokumentace nebo záznamů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 58 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   63

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených v odstavci 1 zjištěny nedostatky, příslušné orgány mohou uložit zavedení nápravných opatření, která má hospodářský subjekt přijmout. Z jakékoli nečinnosti nebo nepřijetí takového nápravného opatření ze strany hospodářského subjektu mohou plynout sankce podle článku 17.

3. Jsou-li v důsledku kontrol uvedených v odstavci 1 zjištěny nedostatky, jako např. používání neúplného nebo neúčinného systému náležité péče za účelem minimalizace rizika uvedení nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh, příslušné orgány mohou uložit zavedení nápravných opatření, která má hospodářský subjekt přijmout, aniž je dotčen článek 17.

 

V závislosti na závažnosti zjištěných nedostatků mohou příslušné orgány přijmout okamžitá opatření, včetně mj.:

 

a) konfiskace dřeva a dřevařských výrobků;

 

b) dočasného zákazu obchodování se dřevem a dřevařskými výrobky.

 

Pokud příslušné orgány zjistí, že hospodářský subjekt neuplatnil systém náležité péče, má se za to, že odpovědná kontrolní organizace nesplnila své povinnosti podle čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení, a v důsledku toho jí může být v souladu s čl. 7 odst. 6 odejmuto uznání.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 58 z prvního čtení. Pokud příslušný orgán zjistí, že hospodářský subjekt nedodržuje systém náležité péče, odpovědná kontrolní organizace musí být rovněž shledána vinnou z nedodržení svých povinností podle čl. 7 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh   64

Postoj Rady

Čl. 10 – nadpis

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   65

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy o kontrolách stanovených v čl. 9 odst. 1 s uvedením zejména jejich povahy a výsledků, včetně uložení nápravných opatření podle čl. 9 odst. 3. Záznamy o všech kontrolách se uchovávají nejméně 5 let.

1. Příslušné orgány uchovávají záznamy o kontrolách stanovených v čl. 9 odst. 1 s uvedením zejména jejich povahy a výsledků, včetně uložení nápravných opatření podle čl. 9 odst. 3. Záznamy o všech kontrolách se uchovávají nejméně 10 let.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 60 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   66

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se zpřístupní jakémukoli žadateli v souladu se směrnicí 2003/4/ES.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se v souladu se směrnicí 2003/4/ES zpřístupní veřejnosti, a to i prostřednictvím internetu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 61 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   67

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány spolupracují mezi sebou, se správními orgány třetích zemí a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.

1. Příslušné orgány spolupracují mezi sebou, s dalšími subjekty v rámci správy jednotlivých členských států, se správními orgány třetích zemí a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že problém nezákonné těžby má mnoho aspektů, je zapotřebí i spolupráce mezi různými subjekty správy jednotlivých členských států. Tato stránka by měla být v nařízení výslovně uvedena.

Pozměňovací návrh   68

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány jiných členských států a s Komisí vyměňují informace o závažných nedostatcích zjištěných kontrolami podle čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 1 a druzích sankcí uložených podle článku 17.

2. Příslušné orgány si s příslušnými orgány jiných členských států a s Komisí vyměňují informace o závažných nedostatcích zjištěných na základě kontrol podle čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 1, o případech porušování předpisů a o druzích sankcí uložených podle článku 17.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 62 z prvního čtení. Doplnění širší výměny informací, které je součástí postoje Rady.

Pozměňovací návrh   69

Postoj Rady

Článek 11 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Poradní skupina

 

1. Zřizuje se poradní skupina složená ze zástupců zúčastněných stran, včetně mimo jiné zástupců dřevozpracujícího průmyslu, vlastníků lesů, obchodníků se dřevem, nevládních organizací a organizací spotřebitelů, které předsedá zástupce Komise.

 

2. Schůzí poradní skupiny se mohou účastnit zástupci členských států a Evropského parlamentu.

 

3. Před přijímáním rozhodnutí podle tohoto nařízení Komise konzultuje s poradní skupinou.

Odůvodnění

Cílem je institucionalizace konzultací, které již probíhají dvoustranně a neformálně.

Pozměňovací návrh   70

Postoj Rady

Článek 11 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Technická pomoc, vedení a výměna informací

 

1. Příslušné orgány za podpory Komise poskytují hospodářským subjektům technickou a jinou pomoc a vedení, přičemž berou v potaz postavení malých a středních podniků, s cílem usnadnit hospodářským subjektům plnění požadavků tohoto nařízení, zejména pokud jde o provádění systému náležité péče v souladu s článkem 5.

 

2. Příslušné orgány za podpory Komise usnadňují výměnu informací o osvědčených postupech, pokud jde o provádění tohoto nařízení, a na žádost zpřístupňují tyto informace hospodářským subjektům.

 

3. Příslušné orgány a Komise spravují a šíří informace o nezákonné těžbě dřeva a souvisejícím obchodu s cílem pomoci hospodářským subjektům při posuzování systémového rizika ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b).

 

4. Při šíření těchto informací členské státy v souladu s právními předpisy jednotlivých členských států a předpisy Unie zajišťují respektování komerčních zájmů a zaručují důvěrnost veškerých údajů, které mají nebo o nichž se dozvědí.

 

5. Pomoc se poskytuje způsobem, který zabraňuje střetu s úkoly příslušných orgánů a zachovává jejich nezávislost při prosazování tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tímto se stanovuje rámec pro snižování administrativní zátěže se zohledněním malých a středních hospodářských subjektů na základě poskytování technické pomoci a zajištění šíření informací, včetně osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh   71

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

S cílem zohlednit zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení, zjištěných zejména prostřednictvím zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3, a vývoj, pokud jde o technické vlastnosti, konečné uživatele a výrobní postupy pro dřevo a dřevařské výrobky, může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, a to změnou nebo doplněním seznamu dřeva či dřevařských výrobků uvedených v příloze. Tyto akty nesmějí neúměrně zatěžovat hospodářské subjekty. Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

S cílem zohlednit zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení, zjištěných zejména prostřednictvím zpráv podávaných podle čl. 18 odst. 3 a při výměně informací podle článku 11b, a vývoj, pokud jde o technické vlastnosti, konečné uživatele a výrobní postupy pro dřevo a dřevařské výrobky, může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, a to doplněním seznamu dřeva či dřevařských výrobků uvedených v příloze.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 68 Evropského parlamentu z prvního čtení při zohlednění nového článku 11a (nový).

Pozměňovací návrh   72

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu sedmi let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději tři měsíce před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 14.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 písm. g), 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7, čl. 7 odst. 8, čl. 9 odst. 1c a článku 12 je svěřena Komisi na období sedmi let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději tři měsíce před koncem tohoto tříletého období.

Pozměňovací návrh   73

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7 a článku 12 zrušit.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 písm. g), čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 7, čl. 7 odst. 8 a čl. 9 odst. 1c a článku 12 kdykoli zrušit.

Pozměňovací návrh   74

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, se vynasnaží v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí uvědomit druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

Pozměňovací návrh   75

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   76

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se tento akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

Pozměňovací návrh   77

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   78

Postoj Rady

Článek 16

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Článek 16

Výbor

vypouští se

1. Komisi je nápomocen Výbor pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) zřízený článkem 11 nařízení (ES) č. 2173/2005.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

 

Odůvodnění

Jelikož návrh doporučení nepočítá s prováděcími akty, je tento odkaz zbytečný.

Pozměňovací návrh   79

Postoj Rady

Článek 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členské státy stanovují pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijímají veškerá opatření nezbytná pro provádění těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi a neprodleně ji uvědomí o jakýchkoliv následných změnách, které je ovlivní.

1. Členské státy stanovují pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijímají veškerá opatření nezbytná pro provádění těchto pravidel.

 

2. Stanovené správní postihy musí být účinné, přiměřené a odrazující a mohou zahrnovat mimo jiné:

 

a) pokuty přiměřené škodám na životním prostředí, hodnotě dotyčného dřeva nebo dřevařských výrobků a daňovým ztrátám a hospodářským škodám, k nimž došlo v důsledku porušení předpisů; výše pokuty se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že odpovědné osoby budou skutečně připraveny o hospodářský zisk plynoucí ze závažného porušení předpisů, jehož se dopustily, aniž je dotčeno legitimní právo na výkon povolání; pokuty za opakované závažné porušování předpisů se postupně zvyšují;

 

b) konfiskaci dotyčného dřeva a dřevařských výrobků;

 

c) okamžité pozastavení platnosti povolení k obchodování.

 

3. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi a neprodleně ji uvědomí o jakýchkoli následných změnách, které na ně budou mít vliv.

Odůvodnění

Nikde v Evropě nesmějí být slabé články. Nařízení musí obsahovat ustanovení o režimu přísných, odrazujících a důsledných pokut v rámci EU, a to v duchu režimu stanoveného v nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 o nedovoleném rybolovu, jež bylo přijato jednomyslně.

Pozměňovací návrh   80

Postoj Rady

Článek 17 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Změna směrnice 2008/99/ES

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí1 se s účinností od ...* mění takto:

 

(1) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„j) uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z tohoto dřeva na trh.“

 

(2) V příloze A se doplňuje nová odrážka, která zní:

 

„– Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. .../2010 ze dne ..., kterým se stanovují povinnosti hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky z tohoto dřeva na trh.“.

 

____________

* Úř. věst.: jeden rok ode dne vstupu této směrnice v platnost.

 

____________

1 Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 71 z prvního čtení. Je důležité, aby v případě závažného porušení nařízení bylo možné uložit trestní sankce, a proto by se toto nařízení mělo začlenit do působnosti směrnice 2008/99/ES.

Pozměňovací návrh   81

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Na základě těchto zpráv Komise vypracuje zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky.

2. Na základě těchto zpráv Komise vypracuje zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky. Při vypracovávání zprávy Komise přihlédne k pokroku, jehož bylo dosaženo při uzavírání a realizaci dobrovolných dohod o partnerství v rámci FLEGT schválených v souladu s nařízením (ES) č. 2173/2005, a k tomu, nakolik přispěly k omezení přítomnosti nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 70 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   82

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise do 30. dubna 2012 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zavedení unijního standardu pro veškeré dřevo a dřevařské výrobky, jehož cílem bude dostát nejvyšším požadavkům na udržitelnost životního prostředí a který bude případně doplněn legislativními návrhy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 66 z prvního čtení. Z dlouhodobějšího pohledu by měly právní předpisy zajišťovat nejen zákonnost, ale i udržitelnost v oblasti dřeva a dřevařských výrobků uváděných a dodávaných na trh EU.

Pozměňovací návrh   83

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Komise do … a poté každých šest let přezkoumá jeho fungování a účinnost na základě zpráv o používání tohoto nařízení a s ohledem na zkušenosti při tom získané, zejména s ohledem na administrativní důsledky pro malé a střední podniky, jakož i na výrobky, na které se vztahuje. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy.

3. Komise do …* a poté každých šest let přezkoumá fungování a účinnost tohoto nařízení, pokud jde o to, nakolik se mu daří zabránit uvádění a dodávání nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh, a to na základě zpráv o jeho uplatňování a s ohledem na získané zkušenosti. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky, jakož i výrobky, na které se nařízení vztahuje. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy.

_______________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+30 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

_______________

* Úř. věst.: vložit datum: 36+12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   84

Postoj Rady

Čl. 19 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

 

Použije se od …*. Ustanovení čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 7 a 8 se však použijí od dne vstupu tohoto nařízení v planost.

Použije se od …*. Ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 7 a 8 se však použijí od dne vstupu tohoto nařízení v planost.

_____________

* Úř. věst.: vložit datum: 30 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

______________

* Úř. věst.: vložit datum: 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 73 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   85

Postoj Rady

Příloha – odrážka 2 a (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4404 Dřevo na obruče, štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; pásky a podobné výrobky;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou mezeru v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   86

Postoj Rady

Příloha – odrážka 2 b (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4405 00 00 Dřevěná vlna; dřevitá moučka;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou mezeru v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   87

Postoj Rady

Příloha – odrážka 13 a (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4417 00 00 Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi ze dřeva;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou trhlinu v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   88

Postoj Rady

Příloha – odrážka 14 a (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4419 00 Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou mezeru v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   89

Postoj Rady

Příloha – odrážka 14 b (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4420 Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva; nábytek ze dřeva, jiný než podle kapitoly 94;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou mezeru v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   90

Postoj Rady

Příloha – odrážka 14 c (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– 4421 Jiné výrobky ze dřeva (věšáky atd.);

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou mezeru v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   91

Postoj Rady

Příloha – odrážka 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

– Buničina a papír uvedené v kapitolách 47 48 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků na bázi bambusu a sběrových výrobků (odpad a výmět)

– Buničina a papír uvedené v kapitolách 47, 48 a 49 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků na bázi bambusu a sběrových výrobků (odpad a výmět);

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 74 a 75 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   92

Postoj Rady

Příloha – odrážka 16

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Dřevěný nábytek

9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Dřevěný nábytek;

Odůvodnění

Nařízení se musí vztahovat pokud možno na všechny dřevařské výrobky. Jakékoli vypuštění představuje možnou m v předpisech a je zdrojem nerovností v rámci odvětví.

Pozměňovací návrh   93

Postoj Rady

Příloha – odrážka 17 a (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

– Ostatní dřevařské výrobky zařazené do kapitol 94 a 95 kombinované nomenklatury, včetně dřevěných hraček a sportovního potřeb.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 74 a 75 z prvního čtení.

(1)

Přijaté texty, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.

(2)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(3)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Každoročně dochází k odlesňování asi 13 milionů hektarů půdy, přibližně 20 % globálních emisí skleníkových plynů je způsobeno odlesňováním a odlesňování je hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti. Nezákonná těžba dřeva způsobuje také vážné problémy v oblasti lidských práv, jelikož lesy mají v mnoha zemích pro původní obyvatele, kteří jsou na nich závislí, velký kulturní a sociální význam.

Nezákonná těžba velkou měrou přispívá k odlesňování, přičemž objem průmyslově zpracovávaného dřeva z nezákonných zdrojů se odhaduje na 350 až 650 milionů m3 ročně, což představuje 20–40 % celosvětové produkce dřeva(1). Stlačuje ceny dřeva, ubírá z přírodních zdrojů a daňových příjmů a zvyšuje chudobu obyvatel závislých na lesích.

Jako hlavní spotřebitel dřeva a dřevařských výrobků má EU povinnost přijmout účinná opatření proti odlesňování a nezákonné těžbě dřeva, mezi něž bude patřit to, že EU přestane poskytovat trh pro nezákonně těžené dřevo a dřevařské výrobky z tohoto dřeva. Již se úspěšně podařilo dosáhnout toho, že EU přestala být trhem pro jiné nezákonné výrobky, naposledy přijetím nařízení o nelegálním, neoznámeném a neregulovaném rybolovu, a nyní nastal čas pro přijetí účinné právní úpravy zaměřené proti nezákonné těžbě dřeva a výrobkům z tohoto dřeva. To by vyslalo důležitý signál:

· spotřebitelům, že dřevo a dřevařské výrobky, které kupují, nepocházejí z nezákonných zdrojů,

· odpovědným společnostem, že nebudou poškozeny těmi, které používají destruktivní metody, a dále

· mezinárodnímu společenství, že EU bere svou odpovědnost vůči změně klimatu, biologické rozmanitosti a lidským právům vážně.

Přístup na základě dobrovolné dohody o partnerství, který EU zavádí podle akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) sám o sobě k řešení celosvětového problému nezákonné těžby dřeva nestačí. I když mají dobrovolné dohody o partnerství potenciál vyvolat velmi pozitivní změnu, zatím byla podepsána pouze jediná dohoda a jejich dobrovolný charakter znamená vysoké riziko obcházení zákonů a praní špinavých peněz. Jak vyplynulo z konzultací Komise k opatřením na doplnění dobrovolných dohod o partnerství, k tomu, aby se zajistilo odstranění dřeva a dřevařských výrobků z nezákonné těžby z trhu EU, jsou zapotřebí přísné právní předpisy.

Postoj Rady

Zpravodajka vítá některé strukturální změny zaměřené na zjednodušení textu nařízení, zároveň však s politováním konstatuje, že postoj Rady není dost ambiciózní. Postoj Rady je podstatně méně přísný než postoj Evropského parlamentu z prvního čtení, který byl přijat v dubnu 2009.

Postoj Rady mimo jiné

· neobsahuje zákaz obchodování s nezákonně těženým dřevem a dřevařskými výrobky z tohoto dřeva, jak jej zavedl Parlament,

· neobsahuje povinnosti vůči hospodářským subjektům kromě subjektů, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky poprvé na vnitřní trh,

· zužuje definici platných právních předpisů ve srovnání s definicí Parlamentu,

· neuvádí přesně sankce a neukládá trestní sankce za případy závažného porušení předpisů,

· na rozdíl od centralizovaného systému schváleného Parlamentem zavádí smíšený systém uznávání kontrolních organizací,

· neobsahuje ustanovení o budoucím označování dřeva a dřevařských výrobků a vypracování požadavků na udržitelnost životního prostředí,

· předpokládá, že nařízení by mělo začít platit až 30 měsíců po jeho vstupu v platnost, zatímco Parlament odhlasoval 12 měsíců.

S cílem zpřísnit návrh nařízení, tak aby byl splněn cíl zabránit odbytu nezákonně těženého dřeva a výrobků z něj na vnitřním trhu EU, zpravodajka znovu předkládá řadu hlavních bodů z prvního čtení v Parlamentu. Tyto body jsou podrobně uvedeny dále.

Zákaz dovozu a prodeje dřeva a dřevařských výrobků z nezákonné těžby

Základním faktem je, že nařízení ve znění vypracovaném Radou ve skutečnosti nezakazuje dovoz a prodej nezákonně vytěženého dřeva, což znamená, že neřeší „nedostatky v předpisech, jejichž cílem je obchodu s nezákonně vytěženým dřevem zabránit“(2) uváděné v samotném návrhu jako výchozí bod, proč je nezákonná těžba tak rozšířena. Revidovaný americký Laceyho zákon, přijatý v květnu 2008, takový zákaz uzákoňuje, takže precedens existuje. Neexistuje žádný dostatečný důvod, proč by EU tento příklad nemohla následovat či nešla dokonce ještě dál.

Zpravodajka tudíž znovu navrhuje, aby se výslovně stanovil požadavek, že hospodářské subjekty nesmějí uvádět či dodávat na trh dřevo a dřevařské výrobky z nezákonné těžby. Bez tohoto prvořadého zákazu dodávání nezákonně vytěženého dřeva na trh systém náležité péče pouze zvyšuje administrativní zátěž hospodářských subjektů, aniž by zaručoval účinné dosažení celkového cíle.

Oblast působnosti náležité péče a požadavky zákonnosti

Zpravodajka do návrhu nařízení znovu začleňuje rozlišování mezi hospodářskými subjekty, které dřevo a dřevařské výrobky uvádějí na trh“ (tzn. dodávají je na trh poprvé), a těmi, které je dodávají na trh“ (tj. jedná se o všechny hospodářské subjekty v prodejním řetězci).

Požadavek na náležitou péči podpoří správné postupy, přičemž v ideálním případě by systém náležité péče uplatňovaly všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci. Zpravodajka však připouští, že tento požadavek může být pro malé hospodářské subjekty nereálný, a omezuje jej proto na hospodářské subjekty, které „uvádějí“ výrobky na trh, což jsou jasně subjekty, které mají největší vliv na to, co se do EU dostane, a nesou tedy největší odpovědnost.

Zároveň by všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci měly být vázány prvořadým zákazem dodávání nezákonně těženého dřeva a dřevařských výrobků z něj na trh a měly by v tomto ohledu zajistit náležitou péči. Možnost stíhání za obchodování s nezákonně vytěženým dřevem, která by se vztahovala na všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci, by je přiměla k tomu, aby dávaly přednost získávání dřeva a dřevařských výrobků od seriózních dodavatelů, tj. těch, kteří své povinnosti spojené s vynakládáním náležité péče plní nejúčinněji. Rovněž rozdělí břemeno odpovědnosti mezi hospodářské subjekty rovnoměrněji.

Aby se napomohlo možnosti zpětného vysledování původu dřeva a dřevařských výrobků, zpravodajka se také domnívá, že všechny hospodářské subjekty by měly zaznamenávat a poskytovat základní informace o výrobcích, jejich zdroji a subjektech, kterým je dodávají.

Platné právní předpisy

Akční plán FLEGT stanovuje, že „širším cílem EU je podpora udržitelného obhospodařování lesů“(3), a zavazuje EU k jednotnému řešení problému nezákonné těžby. Kromě toho, že se zabývá nezákonnou těžbou z přímého hlediska trhu, musí toto nařízení přispět k širšímu cíli udržitelného rozvoje jako prostředku řešení základních příčin.

Tomuto cíli by mělo napomoci rozšíření oblasti působnosti platných právních předpisů, vůči nimž je definována „zákonnost“. Jako smluvní strany vícestranných mezinárodních a regionálních dohod se EU a členské státy právně a politicky zavázaly k zachování a udržitelnému využívání přírodních zdrojů, ke zmírňování chudoby a ochraně práv původních obyvatel a komunit závislých na lese. Nařízení může být nástrojem, který napomůže realizovat ustanovení těchto dohod.

Zpravodajka proto rozšířila definici Rady týkající se „platných právních předpisů“ obsaženou v článku 2 a do návrhu znovu včlenila některé části z prvního čtení v Parlamentu.

Sankce

Zpravodajka je jednoznačně přesvědčena, že z hlediska důsledného uplatňování tohoto nařízení je nutné členským státům poskytnout vodítko týkající se sankcí. Přestože vstup Lisabonské smlouvy v platnost dává Parlamentu ještě větší možnost stanovovat výši sankcí, zpravodajka se rozhodla, že do návrhu pouze znovu začlení hlavní část návrhu Parlamentu z prvního čtení týkajícího se této otázky.

Výjimky pro recyklované výrobky a zanedbatelné riziko

Rada zavádí pro recyklované výrobky výjimku z působnosti tohoto nařízení. Zpravodajka má pocit, že tato definice není dost jasná, a domnívá se, že její znění by mohlo v případě návrhu nařízení znamenat vytvoření potenciálních mezer. Proto tuto výjimku v návrhu vypustila.

Rada také zavádí pojem „zanedbatelného rizika“, který by opravňoval hospodářský subjekt k tomu, aby v určitých případech nemusel přijímat opatření ke snižování rizika. Zpravodajka se domnívá, že bez jasné definice by zavedení tohoto pojmu vedlo k nejrůznějším interpretacím nařízení, které by mohly negativně ovlivnit účinnost systému náležité péče, a proto zmínku o „zanedbatelném riziku“ z návrhu vypustila.

Kontrolní organizace a jejich schválení

Za účelem harmonizace norem v celé EU platné pro hospodářské subjekty, které kontrolují systémy náležité péče, zpravodajka navrhuje, aby se rozhodnutí o tom, zda uznat kontrolní organizaci, přijímalo spíše na úrovni EU než na úrovni jednotlivých členských států. Centralizované schvalování těchto organizací a jasná kritéria v nařízení by zajistila jednotné a transparentní uplatňování předpisů a snížila složitost administrativních postupů v případě organizací působících ve více než jednom členském státě. Z tohoto důvodu se zpravodajka v této otázce vrátila k postoji Parlamentu z prvního čtení.

Akty v přenesené pravomoci

A konečně se zpravodajka domnívá, že je důležité dát Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde mj. o podrobnosti systémů náležité péče, kontroly a označování, že je však zároveň důležité, aby Parlament vytvořil pokyny ohledně cílů těchto aktů. Pokud jde o znění praktických ustanovení, zpravodajka navrhuje znění, které bylo schváleno ve zprávě de Brúnové o pasech pro zvířata v zájmovém chovu.

(1)

UNECE/FAO 2007: Každoroční hodnocení trhu dřevařských výrobků, 2006–2007

(2)

Návrh nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (KOM(2008)644/3) s. 2.

(3)

Akční plán EU pro FLEGT (KOM(2003)251)


POSTUP

Název

Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

Referenční údaje

05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

22.4.2009                     T6-0225/2009

Návrh Komise

KOM(2008)0644 – C6-0373/2008

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

11.3.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.3.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Projednání ve výboru

6.4.2010

 

 

 

Datum přijetí

4.5.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

49

6

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Poslední aktualizace: 2. února 2011Právní upozornění